Záverečná úloha KPI

 • 161 views
Uploaded on

 

More in: Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
161
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Masarykova Univerzita v Brne, Filozofická fakulta, Katedra Anglistiky a Amerikanistiky Nezamestnanosť KPSI - Odborný text Michaela Pšenková Brno 2013
 • 2. Argumentácia výberu témyAko bývalá študentka Obchodnej akadémie som sa počas štúdia neraz stretla s problematikounezamestnanosti. Avšak nielen počas vyučovania, sediac v lavici a počúvajúc profesora, ale ajv bežnom a každodennom živote. Dôvod pre výber témy mojej práce je preto prostý –nezamestnanosť je vážnym problémom, s ktorým sa v súčasnosti potýka svetová ekonomika.A mňa, ako ekonomický subjekt, táto problematika veľmi zaujíma a dotýka sa ma o to viac,že v momentálne situácií trhu práce mi nikto nemôže zaručiť, či sa po doštudovaní nezaradímdo typizovanej skupiny nezamestnaných. Vo svojej práci sa zaoberám výhradne teoretickýmipoznatkami týkajúcimi sa nezamestnanosti, jej rôznymi formami, rizikovými skupinamii činiteľmi, ktoré na úroveň nezamestnanosti vplývajú.Kľúčové slovánezamestnanosť, ekonomika, trh práce, formy nezamestnanosti, rizikové skupiny
 • 3. Nezamestnanosť = strašiak modernej spoločnosti Jedným z najdôležitejších a najväčších problémov súčasnej trhovej ekonomiky jenezamestnanosť. Nezamestnanosť je sociálno – ekonomický jav spojený s trhom práce. Snahao vytvorenie nových pracovných miest a príležitostí i snaha o zmenšenie ťarchynezamestnanosti je vážnym problémom ekonomiky, avšak aj problémom sociálnyma politickým. Pod pojmom nezamestnanosť rozumieme zväčša nedobrovoľné a dlhotrvajúceprerušenie práce. Skrátka, nie každý, kto pracuje, je zamestnaný a na druhej strane tiež niekaždý, kto nepracuje, je nezamestnaný. Ľudia, ktorí majú zamestnanie, sú zamestnaní, ľudiabez pracovného miesta, ktorí si hľadajú zamestnanie, sú nezamestnaní, ľudia bez práce, ktorísi nehľadajú prácu, sa nachádzajú mimo pracovnej sily. Všetko práceschopné obyvateľstvo jeteda rozčlenené na 3 skupiny: zamestnaní, nezamestnaní a ekonomicky neaktívnych.- zamestnaní: patria sem ľudia, ktorí vykonávajú akúkoľvek platenú prácu, ale aj tí, ktorí majúprácu, nepracujú však pre chorobu, štrajk alebo dovolenku- nezamestnaní: jedná sa o ľudí, ktorí zamestnaní nie sú, ale aktívne si hľadajú prácu, alebosa chcú vrátiť do práce. Aby bol niekto považovaný za nezamestnaného, musí byťregistrovaný v sprostredkovateľniach práce (v SR na úradoch práce)- ekonomicky neaktívni: tí, ktorí súčasťou pracovnej sily nie sú. Ide o tú časť dospeléhoobyvateľstva, ktorá navštevuje školu, vedie domácnosť, nemôže pracovať pre chorobu – jev invalidnom dôchodku, alebo si jednoducho prácu vôbec nehľadá. 1.1 Formy nezamestnanostiMedzi základné formy nezamestnanosti patrí frikčná, štruktúrna a cyklická nezamestnanosť. Frikčná nezamestnanosť vzniká ako dôsledok neustáleho pohybu ľudí medzioblasťami, pracovnými miestami alebo rôznymi etapami životného cyklu. Dokonca iv ekonomike s plnou zamestnanosťou existuje pohyb ľudí, ktorí si hľadajú pracovné miestapo skončení školy alebo po presťahovaní sa do inej oblasti. Keďže frikčne nezamestnaní častohľadajú lepšie miesta alebo miesta menia, hovorí sa, že sú „dobrovoľne“ nezamestnaní. Štruktúrna nezamestnanosť vzniká, ak existuje nesúlad medzi ponukou pracovnej silya dopytom po nej. Pretože niektoré sektory rastú, zatiaľ čo niektoré upadajú, dochádza častok nerovnováhe v zamestnaniach alebo oblastiach. Táto nerovnováha by zmizla alebo by k nejnedochádzalo, keby sa mzdy plynulo prispôsobovali meniacej sa ponuke a dopytu. Mzdy všaknereagujú dostatočne rýchlo na ekonomické šoky, trvá roky, kým sa prispôsobia nedostatkualebo prebytku. Cyklická nezamestnanosť sa vyskytuje vtedy, keď celkový dopyt po pracovníkoch jenízky. Keď celkové výdavky a output klesajú, rastie nezamestnanosť úplne všade, v celejekonomike. Tento rast nezamestnanosti v každej oblasti je signálom, že rastúcanezamestnanosť je prevažne cyklická. Tento stav je možné diagnostikovať vďaka celkovémustavu na trhu práce. Vysoká frikčná i štruktúrna nezamestnanosť sa môže vyskytovať, aj keďje celkovo trh práce v rovnováhe. Cyklická nezamestnanosť vzniká teda vtedy, keďzamestnanosť klesá v dôsledku nedostatočného agregátneho dopytu. Okrem spomenutých kategórií nezamestnanosti existuje ešte nezamestnanosť sezónna,technologická (v rámci technologického vývoja) i skrytá (neregistrovaní nezamestnaní.
 • 4. 1.2 Nedobrovoľná a dobrovoľná nezamestnanosťNedobrovoľná nezamestnanosť V prípade, ak sa mzdy nemenia tak, aby vyčistili trh, t.j. nie sú pružné, môže vzniknúťnerovnováha medzi tými, ktorí miesto hľadajú a voľnými pracovnými miestami.Zjednodušene povedané, za vysokú mzdu je ochotných pracovať príliš veľa kvalifikovanýchpracovných síl. Viac, ako je voľných pracovných miest. V dôsledku toho vzniká na trhunerovnováha, ktorá vyvoláva tie typy nezamestnanosti, ktoré existujú v dnešných trhovýchekonomikách.Dobrovoľná zamestnanosť Pri pružných mzdách (teoreticky), ktoré sa zvyšujú alebo znižujú, aby vyčistili trh,neexistuje nedobrovoľná nezamestnanosť. Dobrovoľná nezamestnanosť predstavuje tiepracovné sily, ktoré by chceli pracovať, ale len za vyššiu mzdu. Nie sú ochotní pracovať priexistujúcej mzde, ktorá je výsledkom pôsobenia na trhu. Ekonomika môže fungovaťefektívne, aj keď vytvára určitý rozsah nezamestnanosti, a teda nevyužíva jeden z výrobnýchfaktorov. 1.3 Dôvody a faktory ovplyvňujúce nezamestnanosťExistuje veľa dôvodov a faktorov, ktoré ovplyvňujú nezamestnanosť: - zmena ekonomického systému na iný druhý (automaticky sa počet zamestnaných mení) - politika vlády resp. vláda neprijíma také zákony, ktoré by dovoľovali podnikateľom zamestnávať - nefunkčný sociálny systém - ochota cestovať za prácou - kvalifikácia zamestnanca a slabá vzdelanostná úroveň problémových skupín 1.4 Rizikové skupiny nezamestnaných a hlavné príčiny nezamestnanosti - mladiství - absolventi škôl - ženy po materskej dovolenke - uchádzači o zamestnanie so zmenenou pracovnou schopnosťou - uchádzači v preddôchodkovom veku - dlhodobo evidovaní a problémoví uchádzači Graf vývoja ukazovateľa nezamestnanosti na Slovensku od roku 2006 do roku 2012 v percentách.
 • 5. Zoznam použitej literatúryLISÝ, Ján. Ekonómia. 2. vydanie, 2011. Bratislava: IURA EDITION. 714 s. ISBN:9788080784232- nespochybniteľný- od autora, ktorý sa pohybuje v danom obore- uznávaný rôznymi inštitúciami- veľmi populárny vo svojom druhu- využívaný na vysokých školáchHOLOVČÁKOVÁ, Lenka. – PAUKOVIČ, Vladimír. Nezamestnanosť ako sociálny jav,štruktúra nezamestnanosti, príčiny, dôsledky a riešenia problému v Slovenskej republike.Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafarika. Fakulta verejnej správy. Katedra sociálnych vied.Sociálne a politické analýzy, 2008. 166 – 194 s. ISSN 1337 5555- dôveryhodný- obsiahly- schválený pracovníkmi Univerzity v Košiciach- poskytuje detailné informácie- široké spektrum záberuFinance media SK s. r. o. 2000 – 2013. Nezamestnanosť, Typy nezamestnanosti, Druhynezamestnanosti, Ekonomické dôsledky nezamestnanostihttp://www.finance.sk/hospodarstvo/informacie/trh-prace-nezamestnanost/- uvádza fakty- stručný, ale priamy- jednoduchý na pochopenie aj pre lajkov- poskytuje kľúčové informácie- prehľadná webová stránka