Lifestyles

1,086 views
1,022 views

Published on

prezentacija

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,086
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lifestyles

 1. 1. LifestylesLifestyles A Perfect Day?A Perfect Day? Mirjana RakiMirjana Rakićć Srednja škola ‘Sveti Sava’Srednja škola ‘Sveti Sava’ LoznicaLoznica
 2. 2.  CiljCilj ččasaasa: osposobljavanje učenika da govore o svojim omiljenim TV: osposobljavanje učenika da govore o svojim omiljenim TV emisijama i o svom načinu zivota I da saznaju nesto o načinu životaemisijama i o svom načinu zivota I da saznaju nesto o načinu života drugih učenika; obnavljanje sadašnjih vremena (Present Simple anddrugih učenika; obnavljanje sadašnjih vremena (Present Simple and Present Continuous); osposobljavanje učenika da čitaju tekst da biPresent Continuous); osposobljavanje učenika da čitaju tekst da bi proverili svoje pretpostavke I da bi pronašli tačno odredjeneproverili svoje pretpostavke I da bi pronašli tačno odredjene informacijeinformacije  ObrazovniObrazovni zadacizadaci: obnoviti sadašnja vremena I ključne reči sa: obnoviti sadašnja vremena I ključne reči sa prethodnog časa; proširiti znanje učenika o upotrebi sadašnjih vremena;prethodnog časa; proširiti znanje učenika o upotrebi sadašnjih vremena; osposobiti učenike da govore o svom načinu života I da saznaju nešto oosposobiti učenike da govore o svom načinu života I da saznaju nešto o načinu života drugih učenika;načinu života drugih učenika;  VaspitniVaspitni zadacizadaci: učenici se podsticu na razmišljanje o tome koliko: učenici se podsticu na razmišljanje o tome koliko dnevno gledaju televiziju, razvijaju kritički stav prema modernomdnevno gledaju televiziju, razvijaju kritički stav prema modernom načinu života koji je neaktivan (“couch potatoes”, neaktivne osobe) Inačinu života koji je neaktivan (“couch potatoes”, neaktivne osobe) I pricaju o aktivnom načinu životapricaju o aktivnom načinu života  SpecijalniSpecijalni zadacizadaci: u: učenici razmišljaju o izbalansiranom i zdravom načinučenici razmišljaju o izbalansiranom i zdravom načinu života; šta bi za njih predstavljao savršen danživota; šta bi za njih predstavljao savršen dan
 3. 3.  TipTip ččasaasa: obrada; vezba; ponavljanje: obrada; vezba; ponavljanje  NastavnaNastavna metodametoda: dijalog (razgovor); usmeno izlaganje; tekstovno (rad: dijalog (razgovor); usmeno izlaganje; tekstovno (rad na tekstu, pisanje)na tekstu, pisanje)  NastavniNastavni oblicioblici: frontalni, rad u parovima I grupni oblik rada: frontalni, rad u parovima I grupni oblik rada  NastavnaNastavna sredstvasredstva: udžbenik; audio-vizuelna ( TV program; grammar: udžbenik; audio-vizuelna ( TV program; grammar summary; pesma);summary; pesma);  KorelacijaKorelacija sasa drugimdrugim predmetimapredmetima: srpski jezik, fizicko vaspitanje,: srpski jezik, fizicko vaspitanje, muzička kulturamuzička kultura  LiteraturaLiteratura::  Za nastavnikaZa nastavnika udžbenik "Opportunities; pre-intermediate", students' book, teacher'sudžbenik "Opportunities; pre-intermediate", students' book, teacher's book; TV program; pesma Lazy David Byrnebook; TV program; pesma Lazy David Byrne  Za uZa uččenikeenike udžbenik "Opportunities; pre-intermediate", students' bookudžbenik "Opportunities; pre-intermediate", students' book
 4. 4. Plan izvoPlan izvođenja čđenja časa:asa:  1) uvodni deo1) uvodni deo ččasa (preparativna faza) 10 min.asa (preparativna faza) 10 min.  2) glavni deo2) glavni deo ččasa (operativna faza) 30 min.asa (operativna faza) 30 min.  3) završni deo3) završni deo ččasa (verifikativna faza i faza domaasa (verifikativna faza i faza domaććeg zadatka) 5 min.eg zadatka) 5 min.
 5. 5. 1) UVODNI DEO1) UVODNI DEO ČČASA – preparativna faza - 10 minASA – preparativna faza - 10 min  doneti TV program od prethodne nedelje idoneti TV program od prethodne nedelje i pitatipitati učenike koje su emisije gledali;učenike koje su emisije gledali;  učenici gledaju ključne reči dok nastavnikučenici gledaju ključne reči dok nastavnik čita naglas određene vrste TV emisija.čita naglas određene vrste TV emisija. Učenici povezuju TV emisije sa ključnimUčenici povezuju TV emisije sa ključnim rečima.rečima.  Učenici diskutuju o omiljenim emisijama IUčenici diskutuju o omiljenim emisijama I onim koje najmanje vole ( What are youronim koje najmanje vole ( What are your favourite kinds of TV programme?)favourite kinds of TV programme?)  Učenici odgovaraju na pitanje koliko dnevnoUčenici odgovaraju na pitanje koliko dnevno sati gledaju TV ( Do you ever watch too muchsati gledaju TV ( Do you ever watch too much TV?)TV?)  NastavnaNastavna metoda:metoda: dijalogdijalog  NastavniNastavni oblik:oblik: grupnigrupni oblik radaoblik rada  NastavnaNastavna sredstva:sredstva: TVTV program;program; udzbenikudzbenik
 6. 6. 2) GLAVNI DEO2) GLAVNI DEO ČČASA – operativna faza – 30 minASA – operativna faza – 30 min  PrezentacijaPrezentacija  Učenicima se pušta pesma Lazy, zamrzava se spotUčenicima se pušta pesma Lazy, zamrzava se spot I učenici odgovaraju na pitanje What kind ofI učenici odgovaraju na pitanje What kind of lifestyle do you think the man in the picturelifestyle do you think the man in the picture have? , obnavljaju ključne reči iz prethodnehave? , obnavljaju ključne reči iz prethodne lekcije: relaxing, boring, easy, lazy, peacefullekcije: relaxing, boring, easy, lazy, peaceful  Exercise 3 učenicima se daje 1 minut da pročitajuExercise 3 učenicima se daje 1 minut da pročitaju tekst kako bi proverili svoja predviđanja vezanatekst kako bi proverili svoja predviđanja vezana za stil života osobe sa slike.za stil života osobe sa slike.  Učenicima se potom daje vreme da tekstUčenicima se potom daje vreme da tekst pažljivije pročitaju I odgovore na pitanja izpažljivije pročitaju I odgovore na pitanja iz vežbanja broj 3.vežbanja broj 3.  Exercise 4. učenici traže u tekstu gramatičkeExercise 4. učenici traže u tekstu gramatičke oblike sadasnjih vremena (Present Simple Ioblike sadasnjih vremena (Present Simple I Present Continuous) I rade u parovimaPresent Continuous) I rade u parovima popunjavajući tabelupopunjavajući tabelu  NastavnaNastavna metoda:metoda: rad na tekstu;rad na tekstu; dijalog;dijalog; usmenousmeno izlaganjeizlaganje  NastavniNastavni oblik:oblik: rad urad u parovima;parovima; grupni oblikgrupni oblik radarada  NastavnaNastavna sredstva:sredstva: udzbenik,udzbenik, pesma Lazypesma Lazy
 7. 7.  Exercise 5. učenici pronalaze u tekstu odgovore na pitanje What BrianExercise 5. učenici pronalaze u tekstu odgovore na pitanje What Brian does every day?, usmeno se proveravaju odgovori I govori se o upotrebidoes every day?, usmeno se proveravaju odgovori I govori se o upotrebi ovog vremena (aktivnosti koje se desavaju svakodnevno ) ; učenici samiovog vremena (aktivnosti koje se desavaju svakodnevno ) ; učenici sami smisljaju rečenice u kojima govore o aktivnostima koje rade svaki dan Ismisljaju rečenice u kojima govore o aktivnostima koje rade svaki dan I rade u parovima.rade u parovima.  Exercise 6. učenici povezuju pravila o upotrebi sa primerima rečenica izExercise 6. učenici povezuju pravila o upotrebi sa primerima rečenica iz teksta, a potom sai pronalaze još primera iz teksta, nastavnik proveravateksta, a potom sai pronalaze još primera iz teksta, nastavnik proverava odgovore tako što učenici čitaju primere za oba pravila;odgovore tako što učenici čitaju primere za oba pravila;  Učenici prepoznaju vreme iz rečenice (Present Continuous) I dajuUčenici prepoznaju vreme iz rečenice (Present Continuous) I daju objašnjenje zbog čega se koristi (radnja koja se dešava u trenutkuobjašnjenje zbog čega se koristi (radnja koja se dešava u trenutku govora) a potom učenici sami smisljaju rečenice kojima opisujugovora) a potom učenici sami smisljaju rečenice kojima opisuju aktivnosti koje sad rade;aktivnosti koje sad rade;  Učenici rade u parovima povezujući rečenice I popunjavajuči pravilo;Učenici rade u parovima povezujući rečenice I popunjavajuči pravilo;  UvežbavanjeUvežbavanje  Exercise 9. učenici rade u parovima (smisljaju pitanja)Exercise 9. učenici rade u parovima (smisljaju pitanja)  Exercise 10. učenici rade u parovima, usmeno se proveravaju odgovori saExercise 10. učenici rade u parovima, usmeno se proveravaju odgovori sa čitavim odeljenjemčitavim odeljenjem
 8. 8. 3) ZAVRŠNI DEO3) ZAVRŠNI DEO ČČASA – verifikativna faza i faza domaASA – verifikativna faza i faza domaććegeg zadatka - 5 minzadatka - 5 min  Exercise 11. učenici rade za domaćiExercise 11. učenici rade za domaći  Exercise 12. sa celim odeljenjem seExercise 12. sa celim odeljenjem se prelaze ključne reči da bi se proveriloprelaze ključne reči da bi se proverilo razumevanje; učenici rade u parovimarazumevanje; učenici rade u parovima postavljajući pitanja I odgovarajući napostavljajući pitanja I odgovarajući na njih. Svaki učenik pojedinačno na osnovunjih. Svaki učenik pojedinačno na osnovu dobijenih odgovora odlučuje da li jedobijenih odgovora odlučuje da li je njegov partner aktivna osoba ili neaktivnanjegov partner aktivna osoba ili neaktivna  Učenicima se za domaći daje zadatak daUčenicima se za domaći daje zadatak da koristeći ključne reči napišu manji sastavkoristeći ključne reči napišu manji sastav o svom savršenom danu.o svom savršenom danu.  Učenici za domaći dobijaju da pročitajuUčenici za domaći dobijaju da pročitaju Grammar Summary, (strana 124.)Grammar Summary, (strana 124.)  NastavnaNastavna metoda:metoda: dijalogdijalog  NastavniNastavni oblik:oblik: rad urad u parovimaparovima  NastavnaNastavna sredstva:sredstva: udžbenikudžbenik
 9. 9. Planete SunPlanete Sunčevog sistemačevog sistema --priča u slikamapriča u slikama--  http://http://www.youtube.com/watch?vwww.youtube.com/watch?v=AMf62kJVDeA=AMf62kJVDeA

×