Pamoka mums be audito

10,168 views

Published on

Kas yra gera pamoka? Kaip pasiruošti išoriniam mokyklos auditui? Ilmantė Bagdonė ir Nerija Baltrėnienė, bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertintojos

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,168
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
97
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pamoka mums be audito

 1. 1. KAS YRA GERA PAMOKA? ILMANTĖ BAGDONĖ, NERIJA BALTRĖNIENĖ Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertintojos
 2. 2. KAS YRA GERA PAMOKA? Šiame seminare pristatysime: o Šiuolaikinės pamokos samprata. o Pamokos elementai. o Pamokos stebėjimas. o Pamokos aptarimas ir analizavimas, įvertinant stebėtus pamokos elementus.
 3. 3. KAS YRA GERA PAMOKA? Kodėl šiuolaikinė pamoka? 1. Orientuojamasi į šiuolaikinius ugdymo tikslus: o Kritinį mąstymą o Bendradarbiavimą o Gebėjimą mokytis 2. Ugdymo proceso veikla orientuojama į mokinį. 3. Mokytojas ir mokinys – komanda. Mokytojas – organizatorius. © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 4. 4. KAS YRA GERA PAMOKA? Kas yra gera pamoka? Kas yra geras mokymas ir mokymasis? Mokymas yra geras tada, kai yra geras mokymasis. Vertiname mokymąsi, kad pasakytume, koks yra mokymas.  ar formuluojami aiškūs ir suprantami pamokos mokymosi uždaviniai;  ar aiškus ir įgyvendinamas pamokos turinys;  ar mokiniai žino, ko mokytojas tikisi iš jų pamokoje; © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 5. 5. KAS YRA GERA PAMOKA?  ar ugdomoji veikla tikslinga ir padeda mokiniams pasiekti iškeltus mokymosi uždavinius (metodai, klasės ir namų užduotys, priemonės);  ar pamokos tempas, veikla ir užduotys diferencijuojamos pagal skirtingas mokinių galimybes;  ar mokiniams teikiama kryptinga pedagoginė pagalba;  kaip vertinama mokinių pažanga, pasiekimai; ar skatinamas mokinio savęs įsivertinimas; ar vertinimas aptariamas su mokiniais;  ar pasiekti pamokos mokymosi uždaviniai (grįžtamasis ryšys per mokinius). © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 6. 6. KAS YRA GERA PAMOKA? Pamokos elementai o Pamokos planavimas ir organizavimas o Mokymas o Mokymasis o Pagalba mokiniui o Vertinimas o Santykiai, tvarka, klasės valdymas o Mokymosi aplinka o Pasiekimai pamokoje © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 7. 7. KAS YRA GERA PAMOKA? Pamokos stebėjimo protokolas PAMOKOS PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS Veiklos rodikliai 2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas (mokymosi uždavinių kėlimas, apibrėžtumas). 2.2.2. Pamokos struktūros kokybė (pamokos struktūros logiškumas, pagrįstumas. Mokymosi uždavinių, metodų bei mokymosi priemonių dermė). 2.2.3. Klasės valdymas (laiko panaudojimo racionalumas ir veiksmingumas). © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 8. 8. KAS YRA GERA PAMOKA? Pamokos stebėjimo protokolas MOKYMAS Veiklos rodikliai 2.3.3 Mokytojo ir mokinio dialogas (mokytojo aiškinimo, demonstravimo ir nurodymų suprantamumas). 2.3.2. Mokymo ir gyvenimo ryšys (mokymo medžiagos aktualizavimas, susiejimas su mokinių patirtimi, interesais, poreikiais). 2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai (tinkamas metodų parinkimas, atsižvelgimas į mokinių mokymosi poreikius ir stilius. Individualaus ir grupinio mokymo (si) derinimas). 2.3.5. Namų darbai (namų darbų apimtys, tikslingumas, ryšys su darbu klasėje, namų darbų individualizavimas). 2.5. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 9. 9. KAS YRA GERA PAMOKA? Pamokos stebėjimo protokolas MOKYMASIS Veiklos rodikliai 2.4.1. Mokymosi motyvacija (mokinių aktyvumas pamokoje). 2.4.2. Mokėjimas mokytis (gebėjimas savarankiškai atlikti užduotis, vertinti savo mokymąsi, įvardinti mokymosi sunkumus ir problemas). 2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant (gebėjimas ir noras dirbti bendradarbiaujant su kitais mokiniais ir mokytoju. Atsakomybė už savo mokymąsi). © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 10. 10. KAS YRA GERA PAMOKA? Pamokos stebėjimo protokolas PAGALBA MOKINIUI Veiklos rodikliai 2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas. 4.2.1. Pagalba mokantis. Individualizavimas konsultuojant ir teikiant pagalbą atskiriems, įvairių poreikių turintiems (specialiųjų poreikių, gabiems, turintiems elgesio sutrikimų ir kt.) mokiniams bei jų grupėms pagal poreikius. © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 11. 11. KAS YRA GERA PAMOKA? Pamokos stebėjimo protokolas VERTINIMAS Veiklos rodikliai 2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas (vertinimo būdų individualizavimas, tinkamumas ir dažnumas. Skatinimų giriant ar kritikuojant dažnumo santykis). 2.3.4. Išmokimo stebėjimas (Kiekvieno mokinio matymas; grįžimas prie nesuprastų ar neišmoktų dalykų; klaidų taisymas). 2.6.1. Vertinimas kaip pažinimas (pamokoje sukauptos vertinimo informacijos panaudojimas mokymosi uždaviniui pasiekti). © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 12. 12. KAS YRA GERA PAMOKA? Pamokos stebėjimo protokolas SANTYKIAI, TVARKA, KLASĖS VALDYMAS Veiklos rodikliai 1.1.6. Klasių mikroklimatas (klasės mikroklimato palankumas mokymuisi). 1.1.4. Bendruomenės santykiai (mokinių tarpusavio santykiai ir savijauta klasėse, mokinių – mokytojo santykiai). 1.3.1. Darbo tvarka ir taisyklės (tvarką ir drausmę palaikančių reikalavimų aiškumas, darbo klasėje ritmingumas). 2.2.3. Klasės valdymas (destruktyvaus elgesio ir kitų problemų sprendimas). © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 13. 13. KAS YRA GERA PAMOKA? Pamokos stebėjimo protokolas MOKYMOSI APLINKA Veiklos rodikliai 1.3.3. Aplinkos jaukumas (patalpos tinkamumas mokytis, jaukumas, estetiškumas). 5.5.2. Turto vadyba (informacijos šaltinių ir mokymosi priemonių kiekis, tinkamumas ir panaudojimo veiksmingumas). 5.5.3. Patalpų naudojimas (racionalus erdvių, patalpų pritaikymas ir naudojimas ugdymo procesui). © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 14. 14. KAS YRA GERA PAMOKA? Pamokos stebėjimo protokolas PASIEKIMAI PAMOKOJE Veiklos rodikliai 2.3.4. Išmokimo stebėjimas (mokinių pasiekimai lyginant su išsikeltu uždaviniu, tikrinimas, kiek mokiniai suprato ar ką išmoko). 3.1.1. Atskirų mokinių pažanga (pamokos rezultatų apibendrinimas, aptarimas, įvertinimas;). © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 15. 15. KAS YRA GERA PAMOKA? Pamokoje stebimi mokymo(si) proceso aspektai oMokytojo veikla oMokinių veikla oVertinimas oMokymosi aplinka © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 16. 16. KAS YRA GERA PAMOKA? Pamokos vertinimo lygių skalė Pamokos kokybės lygis Aprašomieji kokybės epitetai pamokoje Išvada 4 lygis Labai gera: veiksminga, išskirtinė, kryptinga, originali, ypatinga, įspūdinga, savita, puiki, kūrybiška. (Beveik visi) Verta paskleisti už mokyklos ribų (atvira pamoka respublikoje ar mieste). 3 lygis Gera: pakankamai kryptinga, tinkama, paveiki, turi savitų bruožų, potenciali, lanksti. (Dauguma) Verta paskleisti pačioje mokykloje (atvira pamoka mieste ar mokykloje). 2 lygis Nebloga: patenkinama, vidutiniška, priimtina, nesisteminga, neišskirtinė. Tinkama pamoka, bet yra ką tobulinti, verta sustiprinti ir išplėtoti. (Dalis) 1 lygis Prasta: nepatenkinama, neveiksminga, nevykusi, netinkama, nekonkreti, neperspektyvi, rizikinga. (mažai, retai) Būtina pamoką tobulinti. N lygis Labai prasta: bloga, nepriimtina, peiktina, atkreiptinas dėmesys, neadekvati. Būtina imtis radikalių pokyčių, mokytojui būtina pagalba. (pavieniai atvejai) © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 17. 17. KAS YRA GERA PAMOKA? PRAKTINĖ VEIKLA PAMOKOS STEBĖJIMAS
 18. 18. KAS YRA GERA PAMOKA? Darbas grupėse Susitarti dėl bendro grupės vertinimo kiekvienam pamokos rodikliui (8 min.)
 19. 19. KAS YRA GERA PAMOKA? Mokymo(si) tikslai ir uždaviniai o Išsikeliame tikslus (ko sieksime?) o Planuojame veiklą siekiant tikslų (kaip sieksime?) o Įgyvendiname suplanuotą veiklą o Vertiname įgyvendintą veiklą (ar pasiekėm tikslus? Ar reikalinga juos koreguoti?) © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 20. 20. KAS YRA GERA PAMOKA? TIKSLAS TRUMPALAIKIS TIKSLAS MOKYMOSI UŽDAVINYS © J. Navickaitė, © S. Vaičekauskienė
 21. 21. Mokymo (si) tikslų taksonomija KAS YRA GERA PAMOKA? ( Gage, Berliner, 1994) Pažinimo tikslai Emociniai tikslai Žinojimas Supratimas Taikymas Analizė Sintezė Vertinimas. Priėmimas Reagavimas Vertinimas Organizavimas Apibūdinimas pagal vertybę. Psichomotoriniai tikslai Judesiai Suvokimas Fizinės galios Sudėtingi judesiai Nekalbinis bendravimas. © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 22. 22. KAS YRA GERA PAMOKA? MOKYMOSI UŽDAVINIŲ KLASIFIKACIJA Pažinimo (kognityvinė) sritis (Pagal B. S. Bloom, 1973) o Žinojimas (pasiekiamas remiantis atmintimi). Gebėti: pasakyti; pakartoti; išvardinti; atpažinti; rūšiuoti; atkartoti; informuoti; aprašyti... o Supratimas (priimama tai, kas pateikiama). Gebėti: paaiškinti; pateikti argumentus; nustatyti priežastis; iliustruoti... o Taikymas (sugebėjimas panaudoti). Gebėti: naudoti; taikyti; konstruoti; spręsti; rūšiuoti... © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 23. 23. KAS YRA GERA PAMOKA? Mokymosi uždavinių klasifikacija o Analizė (sugebėjimas skaidyti visumą į elementus). Gebėti: suskaidyti į dalis; išvardinti komponentus; palyginti ir priešpriešinti; paskirstyti pagal skirtumus... o Sintezė (sugebėjimas derinti, jungti į visumą). Gebėti: susumuoti, apibendrinti, argumentuoti; organizuoti; projektuoti; sukurti; paaiškinti priežastis... o Vertinimas (sugebėjimas spręsti apie tam tikrą atitikimą). Gebėti: padaryti sprendimą; pateikti argumentus už ir prieš; pasirinkti, pasakyti savo nuomonę, kritikuoti, įvertinti ... © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 24. 24. KAS YRA GERA PAMOKA? Turinio spąstai Vertinimas Mąstymo užduotys Sintezė Analizė Taikymas Atgaminimo užduotys Supratimas Žinios Geriausia praktika (apima turinio pateikimą ir bendrųjų kompetencijų ugdymą, įtraukiant aukštuosius mąstymo įgūdžius) Į turinį orientuotas mokymas (mokoma tiek turinio, tiek įgūdžių)
 25. 25. KAS YRA GERA PAMOKA? Tikslo/uždavinio SMART formulė S (specific) – konkretus M (measurable) – išmatuojamas A (achievable) – pasiekiamas R (realistic) – tikroviškas T (timedefined) – apibrėžtas laike © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 26. 26. KAS YRA GERA PAMOKA? MOKYMOSI UŽDAVINIAI Sąlygos Kuo naudodamiesi... Priemonės, šaltiniai, žinios, gebėjimai, nuostatos Mokinių veikla Kaip dirbdami Metodai Rezultatas Ką mokiniai gebės Konkretus darbas padaryti, pagaminti, atlikti... Kriterijus Kas rodys, kaip darbas atliktas Vertinimo kriterijai, normos
 27. 27. KAS YRA GERA PAMOKA? Darbas grupėse Suformuluoti vienos pamokos mokymosi uždavinį pagal pateiktus formulavimo kriterijus (7 min.)
 28. 28. KAS YRA GERA PAMOKA? Kūno kultūros mokymosi uždavinys o Turėdami standartinę šuoliaduobę, atsispyrimo lentelę, įsibėgėjimo takelį, išmoksite pasirinkti atstumą ir greitį iki atsispyrimo lentelės ir taisyklingai atsispirti. Rodikliai: o Tikslus įsibėgėjimo atstumas o Tinkamas įsibėgėjimo greitis o Atsispiriamosios kojos tikslus pastatymas ant lentelės o Galingas ir staigus atsispyrimas
 29. 29. KAS YRA GERA PAMOKA? Mokymosi uždavinių pavyzdžiai o Naudodamiesi vadovėliu ir mokytojo aiškinimu, atlikdami pratybas, išmoksite transporto priemonių pavadinimus ir juos taisyklingai pritaikysite ne mažiau kaip 10-yje sakinių. o Turėdami gratažui paruoštą lapą, susipažinę su gratažo technika atliktais darbais ir atkreipę dėmesį į galimus darbo trūkumus, naudodamiesi grafikos linijų pavyzdžiais bei turimomis raižymo priemonėmis, išraižysite pusę gratažo. o Prisiminę muzikos instrumentus, jų naudojimą tam tikruose kūriniuose ir klausydami trijų fragmentų iš P. Čaikovskio baleto „Spragtukas“ atpažinsite, kokiais muzikos instrumentais grojama uvertiūra, maršas ir valsas. © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 30. 30. KAS YRA GERA PAMOKA? Mokymosi uždavinių pavyzdžiai o Naudodamiesi dokumentų medžiaga, žemėlapiu ir atlasu atskleisite 2-4 I-ojo pasaulinio karo pasekmes Lietuvai, apibūdinsite 1-2 siekius kovoti dėl nepriklausomybės. o Prisiminę 7 vietos prielinksnius, savarankiškai atlikdami užduotis pratybose, parašysite teisingai 5 sakinius iš 6 su šiais prielinksniais. o Remdamiesi savo patirtimi ir pateiktomis situacijomis, išsiaiškinsime, kas yra ginčas ir dirbdami grupėse sukursite garbingo ginčo 3-4 taisykles. o Remdamiesi savo patirtimi ir pateikta vaizdine medžiaga bei skaitiniais iš Biblijos, argumentuosite laisvės ir atsakomybės santykį ne mažiau kaip 4 teiginiais
 31. 31. KAS YRA GERA PAMOKA? Tobulintini mokymosi uždaviniai o Mokyti siūti žaislą. o Klausydami M. K. Čiurlionio kūrinius, mokiniai pajaus meilę gimtajam kraštui. o Mokiniai susipažins su pagrindinėmis nervų sistemos ligomis. o Suvoks, kas yra ekonomika. o Suvoks , kas yra tikroji laimė. o Mokysimės pamilti Mariją. o Nagrinėsime šv. Raštą. o Žodžių apie miestą įtvirtinimas. © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 32. 32. Mokymosi stiliai KAS YRA GERA PAMOKA? (pagal D. A. Kolb, 1974) Patirtis Veikėjas (E+P) Svarstytojas (P+S) Eksperimentavimas Svarstymas Pragmatikas (T+E) Teoretikas (S+T) Teorinis modeliavimas © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 33. 33. Mokinio tipas Tipo bruožai Svarstytojas Atsargus, atidus, analizuojantis iš visų pusių, kartais neryžtingas Faktai, laikas apmąstymams ir refleksijai, galimybė pagalvoti. Namų darbai orientuoti į skaitymą, save reguliuojantis mokymasis (SKAITYMAS) Logiškas, racionalus, integruojantis duomenis į jau egzistuojančius modelius ar kuria naujus Racionalumas, pagrįstas aiškinimas, modeliai ir teorijos. Kompiuterizuotas mokymas, konceptualūs modeliai, mokslinės strategijos. (RAŠYMAS) Praktiškas ir žemiškas, siekiantis praktinės naudos Pasirengimas bandymams, naujos idėjos ir metodai, praktiniai sprendimai ir taikymas. Tikslinga praktinė patirtis, asmeninis nusiteikimas, žinių ir patirties kaupimas Aktyvumas, daugialypiškumas, dalyvavimas, sudominimas. Grupiniai procesai, mokymas orientuotas į aktyvumą (KALBĖJIMAS) Kodėl? Teoretikas Ką reikia žinoti? Pragmatikas Kaip? Veikėjas Kas būtų, jeigu? Impulsyvus, greitai suvokiantis, lankstus, kaupiantis patirtį, aktyviai veikiantis Prioritetai Pedagoginės strategijos (KLAUSYMAS)
 34. 34. Mokymosi stiliai KAS YRA GERA PAMOKA? (pagal V. Harris, R. Neuburg 2003) oRegimasis (piešti paveikslėlius, žiūrėti mokomuosius filmus, kurti plakatus, svarbiausias mintis pabraukti skirtingomis spalvomis) oGarsinis (skaityti garsiai ar pašnibždomis, klausyti įrašytą tekstą, pasakoti, kartoti ritmiškai, klausyti muzikos mokantis) oKinetinis (mokantis judėti, keisti ar pertvarkyti mokymosi vietą, skaitant keisti kūno padėtį, emocionaliai reaguoti į skaitytą tekstą)
 35. 35. Mokymo(-si) metodai   KAS YRA GERA PAMOKA? Teikiamieji: pasakojimas, paskaita, demonstravimas Praktiniai operaciniai Pratybų: treniruotė, kontekstinės pratybos, grafiniai darbai Atgaminamieji: atpasakojimas, tikrinamasis pokalbis, kartojimo pokalbis Informaciniai Klasikiniai Kūrybiniai Euristiniai: paieškos, euristinis pokalbis, loginis įrodymas Laboratoriniai: bandymai, laboratoriniai darbai Probleminiai: dėstymas, probleminis pokalbis, kūrybiniai rašiniai Praktiniai: instruktažas, techninis darbas, mašinų darbas Tiriamieji: stebėjimas, eksperimentas, tiriamasis pokalbis © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 36. 36.   Mokymo(-si) metodai   Klausinėjimo: klausiamieji žodžiai, debatai, apskritasis stalas, mokymas grupėse, kompozicija-durstinys (darbas porose ar mažose grupelėse) klausimų ramunė, (Bloomo ramunė – 6 klausimų grupės), 6 W (kodėl? dėl ko? Dėl kokios priežasties?) KAS YRA GERA PAMOKA? Bendradarbiavimo: diskusija, Skaitymo: teksto analizė (problema, jos sprendimo būdai), teksto žymėjimas Rašymo: kryžminė Šiuolaikiniai diskusija (už ir prieš), nebaigti sakiniai, laisvas rašymas, tinklo nėrimas, žodžių žemėlapis Jungiantys įvairią veiklą: minčių lietus, akvariumas, testai, žaidimai, ledlaužis, interviu, vaidinimas, euristinis mokymas, sumaišytas loginis eiliškumas © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 37. 37. KAS YRA GERA PAMOKA? Žinių išlikimas atmintyje, taikant tam tikrus metodus
 38. 38. KAS YRA GERA PAMOKA? Mokytojo dėstymas, aiškinimas, dialogas su mokiniais Aiškinimo būdai: ∗ Pradėkite nuo to, ką mokiniai jau žino ar yra patyrę ∗ Dėmesio sutelktis (pagrindinių frazių akcentavimas, argumentų grandinė) ∗ Struktūra ir orientacija (diagramos, lentelės, schemos) ∗ Konkretūs ir abstraktūs paaiškinimai ∗ Paaiškinimo įrankiai (kas būtų, Naujas įgūdis ar gebėjimas Paaiškinimas Turimos žinios, įgūdžiai, gebėjimai ir patirtis jeigu..., kiti klausiamieji žodžiai) © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 39. 39. KAS YRA GERA PAMOKA? Ryšys su gyvenimo praktika “Klausimai padeda gimti naujai idėjai” (Sokratas). Yra trys aukštesnieji klausimų tipai: • Padedantys suformuluoti problemą (pvz., Kaip pergręžti medį neperkaitinant grąžto? Kaip turėtumėme patobulinti aparatą, kad jo rodmenys būtų tikslesni? Kaip atskirti gerą santrauką nuo blogos?) • Reikalaujantys loginio mąstymo operacijų (pvz., Kodėl kamštinė medžiaga plūduriuoja vandens paviršiuje? Kodėl susensta vaisinis pyragėlis?) • Susiję su idėjų lankstumu bei originalumu (pvz., Kas atsitiktų jei rytoj nukirstume viso pasaulio medžius? Kodėl trečiojo pasaulio šalių gyventojai turi tiek daug vaikų?) © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 40. 40. KAS YRA GERA PAMOKA? Ryšys su gyvenimo praktika Mokinys pamokoje turi ugdytis gebėjimus: o kritiškai mąstyti; o atsirinkti reikalingą informaciją; o bendrauti ir bendradarbiauti; Gebėjimas o kelti problemas ir ieškoti sprendimų; mokytis o aktyviai veikti; o ugdytis vertybines nuostatas. © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 41. 41. KAS YRA GERA PAMOKA? Svarbu atsiminti: o Uždavus klausimą, būtina “išlaukti” atsakymo. Kausimai turi būti vertingi. o Faktų išdėstymas dar nėra paaiškinimas (turite pasakyti ne tik “kas”, bet ir “kodėl”) o Tiesa yra ne tai, ką tu sakai, o ką tas žmogus supranta. © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 42. 42. Taip apibūdino užsakovas
 43. 43. Taip suprato projekto vadovas
 44. 44. Taip suprojektavo analitikas
 45. 45. Tiek buvo aprašyta dokumentacijoje
 46. 46. Tai buvo įdiegta
 47. 47. O užsakovas norėjo štai ko
 48. 48. KAS YRA GERA PAMOKA? Namų darbai o Tikslingai ir pagrįstai skiriami (ar žinių įtvirtinimui, ar pasiruošimui naujai pamokai) o Namų darbai diferencijuojami (pagal galimybes) o Aiški atsiskaitymo ir vertinimo tvarka © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 49. 49. KAS YRA GERA PAMOKA? MOTYVACIJA Mokinio motyvaciją būtų galima užrašyti formule: (pagal Feather, 1982) Motyvacija = Tikėjimasis, kiek mokinys tikisi sėkmės mokydamasis X Vertybė, kiek mokinys vertina mokymąsi/tikslą Tikslas, kurį vertinu ... ... ir tikėjimas, kad galiu jį pasiekti © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 50. 50. Motyvacijos veiksniai KAS YRA GERA PAMOKA? (pagal R. I. Arends, 1998) o Susirūpinimo lygis o Emocinis tonas o Sėkmė o Susidomėjimas o Rezultatų žinojimas o Klasės tikslas ir apdovanojimai o Įtaka ir priklausymas grupei © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 51. 51. 90 metų 80 metų 75 metų 70 metų 60 metų 50 metų 35 metai 18 metų 20 metų 12 metų 2 metai 4 metai KAS YRA GERA PAMOKA? Kas yra SĖKMĖ? Uždirbti pinigus Mylėtis Vairuoti auto Turėti draugų Nedaryt į kelnes Mokėti vaikščiot
 52. 52. KAS YRA GERA PAMOKA? Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo ciklas Sėkmė, patiriama mokinio Motyvacija Didėja kartu su gautomis jėgomis ir dedamomis pastangomis, rezultatai gerėja Paskatinimas Tikėjimas savimi Pagyrimai, savigyra, bendraklasių pripažinimas Didėja pasitikėjimas savo jėgomis ir auga savigarba © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 53. 53. KAS YRA GERA PAMOKA? Mokinių mokymosi motyvacijos žlugdymo ciklas sėkmė, Kritika ma mokinio paskatinimo trūkumas kartu su asmeniniu nepasitenkinimu enkama tikėjimo Netenkama motyvacijos jimas savimi garba žlunga Silpsta jėgos ir pastangos © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 54. 54. KAS YRA GERA PAMOKA? 5 SVARBIAUSI MOKYMOSI BENDRADARBIAUJANT ELEMENTAI o Teigiama tarpusavio priklausomybė. o Asmeninė atsakomybė. o Glaudi sąveika. o Bendravimo įgūdžiai. o Vertinimas. © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 55. 55. KAS YRA GERA PAMOKA? Mokinių poreikių tenkinimas pamokoje o Priemonių panaudojimas o Turinio individualizavimas ir diferencijavimas o Veiklos ryšys su gyvenimo praktika o Mokinių konsultavimas © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 56. 56. 9 diferencijavimo būdai KAS YRA GERA PAMOKA? (pagal C. Dechenes, D. Ebeling, J. Sprague, 1994) o Medžiagos apimtis (mokytojas gali numatyti, o mokiniai pasirinkti, kiek jie nori išmokti žodžių ar pratimų atlikti) o Laikas (numatyti, kiek laiko skirti vienai ar kitai užduočiai, pasiruošti papildomas užduotis gabesniems mokiniams) o Parama (numatyti kuriam mokiniui ar grupei reikės pagalbos atlikti užduotį) o Įvadas, medžiagos pristatymo būdai (vartoti įvairius naujos medžiagos pristatymo būdus, padedančius mokiniams, turintiems vyraujančią regimąją ar girdimąją atmintį ar kinestezinį intelektą) o Užduoties sunkumas (sunkesnes užduotis galima palengvinti nustatant tam tikras taisykles, pvz., naudotis žodynu, užduotį atlikti su draugu) © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 57. 57. KAS YRA GERA PAMOKA? 9 diferencijavimo būdai o Rezultatas (numatyti, kurie mokiniai užduotis gali atlikti raštu ir žodžiu) o Dalyvavimas (numatyti, kaip visus mokinius įtraukti į veiklą) o Apimtis, alternatyvos (numatyti, kurias užduotis susiaurinti ar praplėsti) o Pakeitimas (numatyti, kurie mokiniai gali atlikti kitas užduotis) © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 58. 58. KAS YRA GERA PAMOKA? VERTINIMO TIKSLAI Mokiniui: ∗ Padės mokytis. Mokytojui: ∗ Suteiks grįžtamojo ryšio informaciją. ∗ Matys savo pažangą. ∗ Padės diagnozuoti pasiekimus. ∗ Mokysis įsivertinti. ∗ Padės kryptingai planuoti tolesnį mokymą. © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 59. 59. KAS YRA GERA PAMOKA? MOKYTIS PADEDANČIO VERTINIMO ELEMENTAI PAMOKOJE o Klausinėjimas. o Grįžtamasis ryšys. o Mokinių vienas kito ir savęs vertinimas. o Formuojamasis apibendrinamųjų testų panaudojimas. © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 60. 60. KAS YRA GERA PAMOKA? Vertinimo fiksavimo formos o Kaupiamasis vertinimas (pliusai, minusai, balai, taškai ir kt.) o Vertinimo aplankas (mokinio darbų pavyzdžiai, mokytojų įrašai) o Vertinimo aprašas (mokinio stebėjimo, pasiekimų fiksavimas pastabomis bei apibendrinimais) o Vertinamosios recenzijos (prie vertinimo aprašo pateikia savo įvertinimą ir pasiūlymus dėl tolesnio mokymosi pasiekimų ir pažangos planavimo) © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 61. 61. KAS YRA GERA PAMOKA? SANTYKIAI, TVARKA, KLASĖS VALDYMAS Veiksminga Veiksminga priežiūra priežiūra Aiškios Aiškios taisyklės taisyklės (pastabumas, (pastabumas, reakcija, AAK) reakcija, AAK) Teismas ir Teismas ir bausmė (nekaltumas, bausmė (nekaltumas, DRAUSMĖ DRAUSMĖ išaiškinimas, išaiškinimas, nekerštavimas) nekerštavimas) Motyvacija Motyvacija (tikslas, (tikslas, malonumas, sėkmė, malonumas, sėkmė, skatinimas) ) skatinimas Pagyrimai Pagyrimai (už elgesį, už (už elgesį, už dėmesį, už dėmesį, už pastangas) pastangas) Įdomios, Įdomios, įvairios įvairios pamokos pamokos Geras Geras vadovavimas vadovavimas (aiški kryptis, visi (aiški kryptis, visi turi ką veikti) turi ką veikti) Geras abipusis Geras abipusis ryšys (bendravimas, ryšys (bendravimas, šypsena, humoras, šypsena, humoras, lygios galimybės) ) lygios galimybės © I. Bagdonė, © N.
 62. 62. KAS YRA GERA PAMOKA? MOKYMOSI APLINKA o Aplinkos jaukumas (patalpos tinkamumas mokytis, jaukumas, estetiškumas). o Turto vadyba (informacijos šaltinių ir mokymosi priemonių kiekis, tinkamumas ir panaudojimo veiksmingumas). o Patalpų naudojimas (racionalus erdvių, patalpų pritaikymas ir naudojimas ugdymo procesui). © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 63. 63. KAS YRA GERA PAMOKA? Priemonių panaudojimas Mus pasiekianti informacija: o 87 proc. akimis o 9 proc. ausimis o 4 proc. kitomis juslėmis © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 64. 64. KAS YRA GERA PAMOKA? Vaizdinių priemonių panaudojimo privalumai o Sutelkia dėmesį o Kuria įvairovę o Padeda geriau suvokti o Padeda įsiminti o Parodo, kad rūpinamasi mokiniu © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 65. 65. KAS YRA GERA PAMOKA? PASIEKIMAI PAMOKOJE o Išmokimo stebėjimas (mokinių pasiekimai lyginant su išsikeltu uždaviniu; tikrinimas, kiek mokiniai suprato ar ką išmoko). o Atskirų mokinių pažanga (pamokos rezultatų apibendrinimas, aptarimas, įvertinimas). © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 66. 66. KAS YRA GERA PAMOKA? REFLEKSIJA MOKYMASIS YRA GERAS, kai ...
 67. 67. KOKS MOKYMASIS YRA GERAS? KAS YRA GERA PAMOKA? Pagal Dr. Pasi Sahlberg, Helsinkio universitetas o Mokymasis turi tikslą, kuris visada siejasi su motyvacija (sąmoningumo ir aktyvaus mokymosi principas). o Mokymasis yra bendradarbiavimas (sąmoningumo ir aktyvaus mokymosi principas). o Mokymasis yra aktyvus konstravimo procesas (moksliškumo ir kūrybiškumo ugdymo principai). o Mokymasis yra sukauptų žinių susiejimas (žinių sistemiškumo principas). o Mokymasis yra savitvarka, jį reikia planuoti ir reguliuoti (ugdomojo mokymo (si) principas). o Mokymasis yra susijęs su kontekstu ir aplinkybėmis (mokymosi prieinamumo principas, mokymo (si) priemonių naudojimo (si) principas), svarbi mokymosi aplinka). o Mokymasis susijęs su vertinimu (žinių tvirtumo realizavimo ir refleksyvaus mokymo (si) principai). © I. Bagdonė, © N. Baltrėnienė
 68. 68. Gera pamoka KAS YRA GERA PAMOKA? Mokytojos Loretos Kazlauskienės surinktos Jonavos Justino Vareikio pagrindinės mokyklos mokinių mintys Kai nepajauti, kaip greitai pasibaigia Kai dirbame grupėmis, diskutuojame Kai mokytoja leidžia pasikalbėti, supranta juokus Kai gauni kuo glaustesnę informaciją Kai visi elgiasi drausmingai Kai nesuprantantiems paaiškina atskirai Kai pažymį sudaro keli darbų įvertinimai Kai niekas netrukdo pamokos Kai po pamokos nesijauti išsekęs Kai užduoda nedaug namų darbų Kai gera mokytojos ir mokinių nuotaika Kai nebijo mokytojos, tačiau ją gerbia Kai mokiniai viską supranta Kai mokytojas tinkamai išaiškina pamoką Kai įdomu dirbti, daug sužinai Kai mokytojai leidžia išreikšti savo nuomonę
 69. 69. Sėkmė visada lydės tuos, kas bus pasiruošę ją priimti

×