INTRODUCCIÓ A L’ANALISIS
1.- El pla general de comptabilitat PGC
2.- Comptes anuals
A.- Patrimoni / Balanç de situació
B.-...
El Pla General de Comptabilitat
• RD 1514/2007 PEL QUE S’APROVA EL NOU PGC QUE VA ENTRAR EN
VIGOR PER L’EXERCICI 2008
• EL...
Reial Decret 1514/2007
• Mitjançant aquest RD s’aprovava el nou PGC,
que inclou els criteris i normes per aconseguir
l’obj...
Marc conceptual
• Expressa la filosofia del que preten el legislador,
al respecte dels principis generals que han de
regir...
• Informació a incloure en els comptes anuals
– Redunda en la rellevància de la informació
continguda en els comptes anual...
Criteris de valoració
• La valoració és el procés pel qual s’assigna un valor
monetari a cada un dels elements integrants ...
• III.- Valor net realitzable,és el valor que podem
obtenir per a la seva venda en el mercat, una
vegada deduïdes les desp...
• VI.- Despeses de venda, son les despeses
directament atribuïbles a la venda d’un actiu.
• VII.- Cost amortitzat, és l’im...
• VIII.- Despeses de transacció atribuïbles a un
actiu o passiu financer, son les despeses
lligades a un passiu financer t...
• X.- Valor residual, és el valor que l’empresa
estima que podrà obtenir d’un actiu en el
moment actual per a la seva vend...
Estructura dels comptes
• El PGC presenta 9 grups, classificats en
– COMPTES PATRIMONIALS
• GRUP 1 FINANCIACIÓ BÀSICA ( ex...
– COMPTES DE GESTIÓ
• GRUP 6 COMPRES I DESPESES
• GRUP 7 INGRESSOS
– DESPESES I INGRESSOS IMPUTATS A PATRIMONI NET
• GRUP ...
Objecte de la comptabilitat
• La comptabilitat té per objecte registrar els
fets amb transcendència econòmica als
efectes ...
Comptes Anuals
• El Balanç de situació
Concepte de Patrimoni
• Patrimoni és el conjunt de bèns, drets i
obligacions que té una persona física o
jurídica.
BÉNS I ...
Béns
Integra una part del que s’anomena ACTIU i està format
per instal·lacions, naus industrials, maquinària, estocs de
pr...
Drets
• Integra l’altra part del que anomanem Actiu.
I tal com el nom indica no són elements
materials, sino jurídics que ...
Obligacions
• Recursos econòmics que ha rebut l’empresa
per part de tercers i que deu. Aquí és molt
important distingir do...
PATRIMONI NET
• Recursos que han aportat els socis de l’empresa
via capital inicial per a la constitució, o via
beneficis ...
Passiu
• Recull les obligacions subscrites per l’empresa
per finançar-se i tenen un termini de
devolució concret acordat a...
ESTRUCTURA DEL PATRIMONI
ACTIU
PATRIMONI
NET
PASSIU
ESTRUCTURA DEL PATRIMONI
• Una altre manera de veure el Patrimoni és
APLICACIONS RECURSOS
Aquesta visió ens diu :
– Quina estructura necessito pel meu negocio
• APLICACIONS = ACTIU
– Maquinària
– Equips informàti...
Ecuacions del patrimoni
• Tal com s’observa en el gràfic resulta que :
• ACTIU = PASSIU + PATRIMONI NET
• PATRIMONI NET = ...
Desequilibri patrimonial
• Es produeix quan el valor de l’Actiu és inferior al Passiu, en
aquest cas l’empresa està fallid...
• Situació inicial empresa WERT,S.L.
– ACTIUS PN + PASSIU
• CLIENTS 20.000 CAPITAL 5.000
• BANCS 10.000 DEUTES 25.000
El n...
• Tal com s’observa :
– l’Actiu té un valor de 24.500
– A < Passiu
L’ equació A = PN+PASSIU s’ha de mantenir llavors per
r...
• Tot i que matemàticament es manté la
igualtat, no té sentit uns fons propis en
negatiu de manera que realment la situaci...
La situació de fallida es deriva de la pèrdua de
l’impagament per import de 5.500, que ha
superat els fons propis que teni...
Situació inicial
ACTIU
1.000.000 €
600.000 €
400.000 €
Situació posterior
ACTIU
500.000€ 600.000 €
-100.000 €
• Al produïr-se una pèrdua de 500.000€ en l’Actiu el
PN sols pot ab...
Crisis bancària
• La crisis bancària deriva de la sobrevaloració
dels actius immobiliaris i la solució
gubernamental és ca...
Com des/capitalitzar una empresa
• Existeixen dues maneres de capitalitzar una empresa
– Internament , generant beneficis ...
BALANÇ DE SITUACIÓ
• L’informe que recull la nostra situació
patrimonial és el balanç de situació. Aquest
presenta un ACTI...
ACTIU
• Les partides de dalt són les més ilíquides
ACTIU NO CORRENT
ACTIU CORRENT
Actiu no corrent
• Les masses que integren l’Actiu no corrent son
– Immobilitzat intangible
– Immobilitzat material
– Inve...
Actiu corrent
• Les masses que integren l’Actiu corrent son
– Actius no corrents mantinguts per a la venda
– Existències
–...
Patrimoni Net + Passiu
PATRIMONI NET
PASSIU NO CORRENT
PASSIU CORRENT
Venciment > 1 any
Venciment < 1 any
FONS PROPIS
• Està integrat per les següents masses
– Fons propis
• Capital
• Reserves
• Accions pròpies
• Resultats exerc...
PASSIU
• Passiu no corrent
– Provisions a llarg termini
– Deutes a llarg termini
– Deutes amb empreses del grup
– Passius ...
PASSIU
• Passiu corrent
– Passius vinculats amb actius no corrents
– Provisions a curt termini
– Deutes a curt termini
– D...
Valorem les partides que integren el
patrimoni de l’empresa AAG,S.A.
»ACTIU
• L’empresa està ubicada en una nau de la seva...
»PATRIMONI NET + PASSIU
• L’empresa es constituir amb un capital social de 50.000€
• Per finançar la compra de l’immobilit...
AJUSTAMENT DELS VALORS
El PGC recull com a principi bàsic que els comptes anuals han de mostrar la
imatge fidel del patrim...
Amortitzacions
• Pèrdua sistemàtica de valor que pateixen els
elements de l’immobilitzat
material/immaterial degut a l’ús ...
Deterioraments
• Quan a final d’any considerem que una actiu
tot hi haver aplicat amortitzacions el seu valor
és inferior ...
VALORACIÓ DELS ESTOCS
• Els productes destinats a la venda és valoraran
pel seu cost d’adquisició o de compra. Mai els
val...
Càlcul dels ajustaments
• Abans de mostrar el balanç de situació
aplicarem els ajustament de valor
– Immobilitzat material...
Balanç de situació
ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU
48% Actiu No corrent 1.222.400,00 € 16% Patrimoni net 400.000,00 €
Terreny...
Què puc embargar ?
• La informació del balanç de situació és la que em
permet intentar detectar béns o drets
susceptibles ...
– Existències
• Estan valorades a preu de cost i és un actiu fàcilment
alterable per ocultar tant les pèrdues com els guan...
• Cal tenir present el Passiu on hi figuraran els
deutes i que poden estar garantits amb
determinats Actius.
• La memòria ...
FONS DE MANIOBRA
BALANÇ DE SITUACIÓ EN %
ACTIU
NO
CORRENT
48%
ACTIU
CORRENT
52%
FONS
PROPIS
16%
PASSIU
NO
CORRENT
43%
PASS...
Primer anàlisis
• Recordem primer que
– Un balanç és una informació passada
– Cal posar en conjunt moltes dades
– Cal valo...
Compte de pèrdues i Guanys PiG
• La seva funció és determinar el resultat de
l’empresa
• S’elabora amb la informació dels ...
Partides que integren el PiG
• 1.- Import Net de la xifra de Negocis
– + Vendes de Mercaderies, productes o serveis
– - De...
• 3.- Treballs realitzats per l’empresa pel seu propi
actiu
– Treballs destinats a la propia empresa, autoconsums
• 4.- Ap...
• 6.- Despeses personal
– Sous i salaris + Seg.Social + Indemnitzacions …
• 7.- Altres despeses explotació
– Subgrup 62 de...
• 10.- Excès de provisions
– Excés en la provisió d’una despesa, llevat clients
• 11.- Pèrdues i deterioraments en vda. Im...
• COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
• Import net de la xifra de negoci 4.000.000
• Variació d’existències de productes acabats
• ...
• COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ANALÍTIC
• Import net de la xifra de negoci 4.000.000 100%
• Variació d’existències de produc...
Primer anàlisis
– L’anàlisis es basarà en la comparació respecte l’any
anterior o el sector
– Variació de vendes
– Resulta...
Vendes 318.000,00 100,0%
Stock inicial 40.000,00-
Compres 240.000,00-
Stock final 35.000,00
Consum de les vendes 245.000,0...
Vendes 318.000,00 100,0%
Stock inicial 40.000,00-
Compres 250.000,00-
Stock final 33.000,00
Consum de les vendes 257.000,0...
Viabiliatat
• Patrimonialment
– El balanç de situació ens diu quina necessitat de
generació de recursos necessita una empr...
Com una empresa pot fer front als
pagaments a curt?
• Des de l’Actiu
– 1.- Retallant les inversions en actius no corrents
...
• Des del Patrimoni Net
– Ampliant capital
• Des del Passiu
– 1.- Allargant terminis de pagament
– 2.- Reestructurant deut...
Estat de Fluxes d’Efectiu E.F.E
• És un estat que vol donar explicació a la variació
que experimenta la tresoreria. És a d...
El seu funcionament és el següent :
Actiu Patrimoni net i Passiu .
Any n Any n-1 Any n Any n-1
Immobilitzat mat. 10 4 Fons...
Plantilla de treball
Any n Any
n-1
Diferènci
a
Activitats
Ordinàries
Activitats
Inversió
Activitat
Financera
Efecti
u
Efec...
Estat de canvis en el Patrimoni Net
ECPN
• Ens mesura la variació del valor del Patrimoni
Net de l’empresa. És a dir ens d...
Llibres comptables
• El llibre diari
– El llibre diari registre totes les operacions
comptables, de manera que és la única...
• Conveni
– Els comptes d’Actiu tenen saldo deutor
– Els compte de P.N./Passiu tenen saldo creditor
Deure = Deutor Haver =...
• Els comptes Patrimonials sols poden
– Augmentar o disminuïr
• Un compte d’actiu que augmenta fem apunt al deure
• Un com...
En el llibre diari cal tenir present que :
La suma dels apunts del Deure = Suma dels apunts en l’Haver
Llibre Major
• Individualitza els moviments dels diari per a cada compte
comptable
– El primer apunt respon al cobrament d...
Altres exemples de major
400 628
DATA CONCEPTE DEURE HAVER SALDO DATA CONCEPTE DEURE HAVER SALDO
05/01/2000 La seva fra.34...
Llibre Balanç de comprovació o de
sumes i saldos
• És un resum del llibre major i presenta la
següent estructura :
Balanç de comprovació o de sumes i saldos
Codi compte Concepte Sumes Deure Sumes Haver Saldo
100 Capital - € 50.000,00 € 5...
Dades Balanç Situació / Pèrdues i
guanys
Balanç de comprovació o de sumes i saldos
Codi compte Concepte Sumes Deure Sumes ...
Aspectes a detectar en el balanç
• 1.- Els comptes d’Actiu han de tenir saldo
deure
• 2.- Els comptes de Passiu han de ten...
Determinació del Resultat
600 Compres 200.000,00 € 200.000,00 €
640 Sous 20.000,00 € 20.000,00 €
700 Vendes 270.000,00 € 2...
Balanç de situació
Actiu no corrent 18.000,00 € Patrimoni net 100.000,00 €
Programes informàtics 6.000,00 € Capital 50.000...
Cicle comptable
Llibre diari Llibre
Major
• Llibre
Balanços
Compte
Pèrdues i
Guanys
Balanç de
Situació
Estat de Fluxes
d’E...
Introduccio a l’analisis
Introduccio a l’analisis
Introduccio a l’analisis
Introduccio a l’analisis
Introduccio a l’analisis
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Introduccio a l’analisis

400 views
171 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
400
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Introduccio a l’analisis

 1. 1. INTRODUCCIÓ A L’ANALISIS 1.- El pla general de comptabilitat PGC 2.- Comptes anuals A.- Patrimoni / Balanç de situació B.- El resultat / Compte de pèrdues i guanys C.- Tresoreria / Estat de fluxes d’efectiu D.- Estat de canvis en el patrimoni net E.- Memòria, informe de gestió i auditoria 3.- Llibres comptables Diari, major, balanços, inventari, immobilitzat
 2. 2. El Pla General de Comptabilitat • RD 1514/2007 PEL QUE S’APROVA EL NOU PGC QUE VA ENTRAR EN VIGOR PER L’EXERCICI 2008 • EL SENTIT D’AQUEST RD ERA ADAPTAR LA NORMATIVA ESPANYOLA A LES NIIF / NIC – NORMES INTERNACIONALS INFORMACIÓ FINANCERA – NORMES INTERNACIONALS COMPTABILITAT
 3. 3. Reial Decret 1514/2007 • Mitjançant aquest RD s’aprovava el nou PGC, que inclou els criteris i normes per aconseguir l’objectiu de fidelitat i l’aprovació dels models per mostrar la informació empresarial que permetin la comparabilitat. • Presenta 5 parts – Marc conceptual – Normes de registre i valoració – Comptes anuals – Quadre de comptes – Definicions i relacions comptables
 4. 4. Marc conceptual • Expressa la filosofia del que preten el legislador, al respecte dels principis generals que han de regir la comptabilitat i la seva presentació. • Imatge Fidel – Els comptes anuals han de redactar-se amb claretat, de manera que la informació subministrada sigui útil pels usuaris al prendre les seves decisions econòmiques. – Les NIC donen un valor superior al fons per sobre de la forma jurídica, això afectarà als leasgins, rentings, etc... I al reconeixement de deutes ( Rentings operatius / Financers )
 5. 5. • Informació a incloure en els comptes anuals – Redunda en la rellevància de la informació continguda en els comptes anuals, entenen que una informació és rellevant quan aquesta és útil. • Principis comptables – I.- Empresa en funcionament – II.- Meritació – III.- Uniformitat – IV.- Prudència – V.- No compensació – VI.- Importància relativa
 6. 6. Criteris de valoració • La valoració és el procés pel qual s’assigna un valor monetari a cada un dels elements integrants dels comptes anuals. • I.- Cost històric o cost, és el preu d’adquisició o cost de producció, incloses aquelles despeses que han estat necessàries per a la seva posada en funcionament • II.- Valor raonable, és l’import pel qual adquirirem un actiu o liquidarem un passiu, entre parts interessades i degudament informades, que realitzin una transacció en condicions d’independència mútua. El valor raonable inclourà les despeses futures de l’alienació del bé que adquirim.
 7. 7. • III.- Valor net realitzable,és el valor que podem obtenir per a la seva venda en el mercat, una vegada deduïdes les despeses necessàries per a la seva alienació. • IV.- Valor actual, és el valor dels fluxes d’efectiu a rebre o pagar en el curs normal d’un negoci actualitzats a un tipus de descompte. • V.- Valor en us, és el valor actual dels fluxes d’efectiu que s’esperen d’aquell bé.
 8. 8. • VI.- Despeses de venda, son les despeses directament atribuïbles a la venda d’un actiu. • VII.- Cost amortitzat, és l’import que inicialment es va valorar un actiu o passiu financer (deutes o crèdits a cobrar) menys les despeses inicials periodificats financerament o mes els càrrecs de financiació periodificats fiancerament.
 9. 9. • VIII.- Despeses de transacció atribuïbles a un actiu o passiu financer, son les despeses lligades a un passiu financer tals com comissions, corretatges o lligades a un actiu financer associades a la venda o compra del mateix. • IX.- Valor comptable o en llibres, o valor net comptable, s’obte del valor d’adquisició una vegada deduïdes les amortitzacions.-
 10. 10. • X.- Valor residual, és el valor que l’empresa estima que podrà obtenir d’un actiu en el moment actual per a la seva venda una vegada deduïdes les despeses lligades a aquesta operació.
 11. 11. Estructura dels comptes • El PGC presenta 9 grups, classificats en – COMPTES PATRIMONIALS • GRUP 1 FINANCIACIÓ BÀSICA ( ex. 1000 Capital) • GRUP 2 IMMOBILITZAT (ex.2060 programes informàtics) • GRUP 3 EXISTÈNCIES (ex.3000 mercaderies) • GRUP 4 CREDITORS I DEUTORS PER OPER.TRÀFIC • GRUP 5 COMPTES FINANCERS
 12. 12. – COMPTES DE GESTIÓ • GRUP 6 COMPRES I DESPESES • GRUP 7 INGRESSOS – DESPESES I INGRESSOS IMPUTATS A PATRIMONI NET • GRUP 8 DESPESES IMPUTADES A PATRIMONI NET • GRUP 9 INGRESSOS IMPUTATS A PATRIMONI NET
 13. 13. Objecte de la comptabilitat • La comptabilitat té per objecte registrar els fets amb transcendència econòmica als efectes de permetre obtenir : – Imatge fidel del patrimoni i dels resultats de l’empresa – Dotar als òrgans d’administració de l' informació per a la presa de decisions. – Mitjançant la homogeneïtzació de les normes, permetre la comparabilitat de les empreses.
 14. 14. Comptes Anuals • El Balanç de situació
 15. 15. Concepte de Patrimoni • Patrimoni és el conjunt de bèns, drets i obligacions que té una persona física o jurídica. BÉNS I DRETS OBLIGACIONS
 16. 16. Béns Integra una part del que s’anomena ACTIU i està format per instal·lacions, naus industrials, maquinària, estocs de productes i en general aquells béns propietat o no1 de l’empresa generadors de recursos, és a dir que generen beneficis. 1.- El PGC (Plà General de Comptabilitat RD 1514/2007) defineix també com actius aquells que tot i no tenint-ne la propietat jurídica estan controlats econòmicament per l’empresa.
 17. 17. Drets • Integra l’altra part del que anomanem Actiu. I tal com el nom indica no són elements materials, sino jurídics que representen la possessió d’un dret amb significació econòmica. Tals com els drets a cobrar de clients, sobre dipòsits bancaris, davant les administracions públiques, etc…
 18. 18. Obligacions • Recursos econòmics que ha rebut l’empresa per part de tercers i que deu. Aquí és molt important distingir dos tipus d’obligacions, segons el seu orígen, anomenades •Patrimoni Net •Passius
 19. 19. PATRIMONI NET • Recursos que han aportat els socis de l’empresa via capital inicial per a la constitució, o via beneficis obtinguts per l’empresa i no distribuits. Aquests recursos son propietat dels socis, però la seva devolució és potestativa per part d’aquests. • Representen el valor de l’empresa i també la seva solvència. Doncs l’empresa respon dels passius fins on arribi el seu Patrimoni Net.
 20. 20. Passiu • Recull les obligacions subscrites per l’empresa per finançar-se i tenen un termini de devolució concret acordat amb el prestador. Hi destaquem préstecs bancaris, deutes amb proveïdors, amb administracions públiques, etc…
 21. 21. ESTRUCTURA DEL PATRIMONI ACTIU PATRIMONI NET PASSIU
 22. 22. ESTRUCTURA DEL PATRIMONI • Una altre manera de veure el Patrimoni és APLICACIONS RECURSOS
 23. 23. Aquesta visió ens diu : – Quina estructura necessito pel meu negocio • APLICACIONS = ACTIU – Maquinària – Equips informàtics – …. – D’on obtinc els recursos per finançar • ORÍGENS = PATRIMONI NET + PASSIU – Capital aportat pels socis – Préstecs bancaris – Proveïdors – ….
 24. 24. Ecuacions del patrimoni • Tal com s’observa en el gràfic resulta que : • ACTIU = PASSIU + PATRIMONI NET • PATRIMONI NET = ACTIU – PASSIU Si es compleixen aquestes equacions diem que l’empresa presenta un equilibri patrimonial. Si el valor de l’Actiu cau i el PN no és suficient per absorbir aquesta dismunició l’empresa entra en fallida.
 25. 25. Desequilibri patrimonial • Es produeix quan el valor de l’Actiu és inferior al Passiu, en aquest cas l’empresa està fallida. • El punt de trencament de l’equilibri es dona quan el PN = 0 • A = PN + P  A = 0 + P  A = P Com i quan es pot produïr un desequilibri patrimonial Una qüestió de base que tindrem en compte més endavant ,és com valorem els ACTIUS. Segons la normativa comptable els actius es valoren inicialment pel seu cost d’adquisició o cost de producció, o valor (nominal o financer) de les contraprestacions i sempre segons el principi d’empresa en funcionament
 26. 26. • Situació inicial empresa WERT,S.L. – ACTIUS PN + PASSIU • CLIENTS 20.000 CAPITAL 5.000 • BANCS 10.000 DEUTES 25.000 El nostre únic client és declara en concurs, amb una quita de 5.500€ i la resta ens ho paga en efectiu • Situació posterior empresa WERT,S.L. – ACTIUS PN + PASSIU • CLIENTS 0 CAPITAL 5.000 • PÈRDUA -5.500 • BANCS 24.500 DEUTES 25.000
 27. 27. • Tal com s’observa : – l’Actiu té un valor de 24.500 – A < Passiu L’ equació A = PN+PASSIU s’ha de mantenir llavors per reestablir l’igualtat tenim que : • Situació final empresa WERT,S.L. – ACTIUS PN + PASSIU • CLIENTS 0 FONS PROPIS - 500 • BANCS 24.500 DEUTES 25.000
 28. 28. • Tot i que matemàticament es manté la igualtat, no té sentit uns fons propis en negatiu de manera que realment la situació és: A P + PN ja que 24.500 0 + 25.000
 29. 29. La situació de fallida es deriva de la pèrdua de l’impagament per import de 5.500, que ha superat els fons propis que tenia l’empresa. També es dedueix veien que els Actius < Passius Vejem una altre exemple :
 30. 30. Situació inicial ACTIU 1.000.000 € 600.000 € 400.000 €
 31. 31. Situació posterior ACTIU 500.000€ 600.000 € -100.000 € • Al produïr-se una pèrdua de 500.000€ en l’Actiu el PN sols pot absorvir-ne 400.000€ i deixa l’empresa en fallida. Ara ja no hi ha PN.
 32. 32. Crisis bancària • La crisis bancària deriva de la sobrevaloració dels actius immobiliaris i la solució gubernamental és capitalitzar els bancs. D’aquesta manera esperen que incrementant els fons propis dels bancs puguin absorvir les pèrdues i no haguin d’entrar en fallida. • D’aquí que es parli de capitalitzar, augmentar la solvència, etc….
 33. 33. Com des/capitalitzar una empresa • Existeixen dues maneres de capitalitzar una empresa – Internament , generant beneficis i reduint o anul·lant la distribució de dividends. – Externament, mitjançant l’ampliació de capital o convertin deute en accions (obligacions convertibles=. • Paral·lelament també podem descapitalitzar una empresa – generant pèrdues , distribuint dividends, fent una reducció de capital.
 34. 34. BALANÇ DE SITUACIÓ • L’informe que recull la nostra situació patrimonial és el balanç de situació. Aquest presenta un ACTIU ordenat de menys liquiditat a més liquiditat i Patrimoni net PN + PASSIU de menys exigibilitat a més exigibilitat. • S’elabora amb la informació dels comptes del grup 1 a 5, més el resultat de l’exercici en curs
 35. 35. ACTIU • Les partides de dalt són les més ilíquides ACTIU NO CORRENT ACTIU CORRENT
 36. 36. Actiu no corrent • Les masses que integren l’Actiu no corrent son – Immobilitzat intangible – Immobilitzat material – Inversions immobiliaries – Inversions en empreses del grup – Inversions financeres a llarg – Actius per impostos diferits
 37. 37. Actiu corrent • Les masses que integren l’Actiu corrent son – Actius no corrents mantinguts per a la venda – Existències – Deutors – Inversions financeres en empreses del grup – Inversions financeres a curt termini – Periodificacions a curt termini – Efectiu y altres actius líquids equivalents
 38. 38. Patrimoni Net + Passiu PATRIMONI NET PASSIU NO CORRENT PASSIU CORRENT Venciment > 1 any Venciment < 1 any
 39. 39. FONS PROPIS • Està integrat per les següents masses – Fons propis • Capital • Reserves • Accions pròpies • Resultats exercicis anteriors • Altres aportacions de socis • Resultat exercici – Ajustaments per canvi valors – Subvencions, donacions i llegats
 40. 40. PASSIU • Passiu no corrent – Provisions a llarg termini – Deutes a llarg termini – Deutes amb empreses del grup – Passius per impostos diferits – Periodificacions a llarg termini
 41. 41. PASSIU • Passiu corrent – Passius vinculats amb actius no corrents – Provisions a curt termini – Deutes a curt termini – Deutes amb empreses del grup – Creditors comercials – Periodificacions a curt termini
 42. 42. Valorem les partides que integren el patrimoni de l’empresa AAG,S.A. »ACTIU • L’empresa està ubicada en una nau de la seva propietat, per la que va pagar 1.200.000€ (el terreny representa un 20% del total i va ser adquirida fa 2 anys) • Les instal·lacions d’emmagatzematge van costar 100.000€ i fa 2 anys que van entrar en funcionament • L’estoc de productes disponibles per vendre està valorat per 400.000€ • El saldo de clients és de 1.000.000€ • El saldo en c/c de la societat és de 40.000€
 43. 43. »PATRIMONI NET + PASSIU • L’empresa es constituir amb un capital social de 50.000€ • Per finançar la compra de l’immobilitzat li van concedir un préstec de 1.500.000€, a data d’avui deu 1.200.000€. Anualment amortitza 100.000€. • Disposa d’una pòlissa de descompte, de la qual n’està utilitzant 400.000€ • El saldo de proveïdors és de 562.400€ • Els beneficis acumulats els darrers exercicis ascendeixen a 300.000€
 44. 44. AJUSTAMENT DELS VALORS El PGC recull com a principi bàsic que els comptes anuals han de mostrar la imatge fidel del patrimoni . Això vol dir que els valors dels actius han de recollir les depreciacions que han patit, per ajustar el seu valor de manera que el valor en llibres no sigui inferior al valor en ús. O el valor que figura en l’actiu registri les possible pèrdues d’acord amb el principi de prudència. Tipus de depreciacions 1.- Sistemàtiques = amortitzacions 2.- Puntuals = deterioraments
 45. 45. Amortitzacions • Pèrdua sistemàtica de valor que pateixen els elements de l’immobilitzat material/immaterial degut a l’ús o per obsolescència. – Depreciació anual = Valor del bé x Coeficient – Coeficient = vida útil ( tècnica o fiscal ) – Mètodes : Lineal, coeficient constant, suma de dígits.
 46. 46. Deterioraments • Quan a final d’any considerem que una actiu tot hi haver aplicat amortitzacions el seu valor és inferior al seu valor en ús, o valor de recuperació, dotarem una depreciació – Deterioraments en immobilitzat material/immat. – Deteriorament en saldos de crèdits al n/favor – Deteriorament en existències – Deteriorament en valors financers – .....
 47. 47. VALORACIÓ DELS ESTOCS • Els productes destinats a la venda és valoraran pel seu cost d’adquisició o de compra. Mai els valorarem pel valor de venda. • Per la valoració d’articles indistingibles s’aplicarà el mètode del PMP o FIFO
 48. 48. Càlcul dels ajustaments • Abans de mostrar el balanç de situació aplicarem els ajustament de valor – Immobilitzat material • Terrenys , ajustament per amortitzacions 0 • Immoble, 3% sobre els 960.000 = 28.800 x 2 anys = 57.600 • Instal·lacions,10% sobre els 100.000 = 10.000 x 2 anys = 20.000 – Actiu corrent • Clients, tenim un client en concurs per 100.000
 49. 49. Balanç de situació ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU 48% Actiu No corrent 1.222.400,00 € 16% Patrimoni net 400.000,00 € Terrenys 240.000,00 € Capital 100.000,00 € Construccions 960.000,00 € Reserves 300.000,00 € Instal·lacions 100.000,00 € Amortitacions 77.600,00 €- PASSIU 52% Actiu corrent 1.340.000,00 € 43% Passiu No corrent 1.100.000,00 € 16% Existències 400.000,00 € Deutes amb E.F. 1.100.000,00 € 35% Clients 1.000.000,00 € 41% Passiu corrent 1.062.400,00 € Provisió Insol. 100.000,00 €- Deutes amb E.F. 100.000,00 € 2% Bancs c/c 40.000,00 € Deutes amb E.F. 400.000,00 € Proveïdors 562.400,00 € SUMA ACTIU 2.562.400,00 € SUMA PASSIU + PATRIMONI NET 2.562.400,00 €
 50. 50. Què puc embargar ? • La informació del balanç de situació és la que em permet intentar detectar béns o drets susceptibles de garantir el meu crèdit. • Cal analitzar l’Actiu, recordant que està ordenat de menys líquid a més líquid. – El més líquid : tresoreria • Comptes corrents i inversions financeres disponibles – Deutors • Deutes de clients. Cal considerar la possibilitat que l’empresa no aprovisioni els clients dubtosos
 51. 51. – Existències • Estan valorades a preu de cost i és un actiu fàcilment alterable per ocultar tant les pèrdues com els guanys. – Cal mirar els marges del compte de PiG per esbrinar-ho – Actiu no corrent • Alguns actius no valen – Actius per impostos diferits • Inversions financeres • Immobilitatzat material – Immobles – Altres actius, tinguem present que el seu valor no és a preu de mercat, sinó pel rendiment que l’empresa n’obté
 52. 52. • Cal tenir present el Passiu on hi figuraran els deutes i que poden estar garantits amb determinats Actius. • La memòria ens dirà si hi ha càrregues hipotecàries
 53. 53. FONS DE MANIOBRA BALANÇ DE SITUACIÓ EN % ACTIU NO CORRENT 48% ACTIU CORRENT 52% FONS PROPIS 16% PASSIU NO CORRENT 43% PASSIU CORRENT 41%
 54. 54. Primer anàlisis • Recordem primer que – Un balanç és una informació passada – Cal posar en conjunt moltes dades – Cal valorar tendències i entorns • En un primer anàlisis – Nivell de solvència / endeutament – Fons de maniobra – Estructura del deute – Volum de deute de clients Vs facturació – Venciments de deute anuals Vs Cash Flow
 55. 55. Compte de pèrdues i Guanys PiG • La seva funció és determinar el resultat de l’empresa • S’elabora amb la informació dels grups 6 i 7 • S’estructura en 3 apartats • Resultat d’explotació • Resultat financer • Resultat abans d’impostos • Resultat final
 56. 56. Partides que integren el PiG • 1.- Import Net de la xifra de Negocis – + Vendes de Mercaderies, productes o serveis – - Descomptes, devolucions, a fets a clients • 2- Variació d’existències de productes acabats – Valor de productes a final del període – inici període • La valoració es determinarà per escandalls interns • Comptabilitat de costos • No aplicable mètode FIFO i PMP • Si valor final > valor inicial => menor cost =>major bº
 57. 57. • 3.- Treballs realitzats per l’empresa pel seu propi actiu – Treballs destinats a la propia empresa, autoconsums • 4.- Aprovisionaments – Compres de mat.primeres o mercaderies destinades a vda. – Descomptant abonaments, devolucions, descomptes – Inclou la variació d’estocs • SI Stock inicial > Stock final => Major cost => menor bº • Es valora seguint el mètode FIFO o PMP • 5.- Altres ingressos explotació – Ingressos obtinguts fora de l’activitat ordinària • Lloguers • Cobrament indemnitzacions, assegurances,….
 58. 58. • 6.- Despeses personal – Sous i salaris + Seg.Social + Indemnitzacions … • 7.- Altres despeses explotació – Subgrup 62 del PGC – Provisions per insolvències + deterioraments – Impostos, llevat l’impost de societats • 8.- Amortitzacions – Deterioraments actiu no corrent • 9.- Imputació subvencions – Subvencions imputables a l’exercici
 59. 59. • 10.- Excès de provisions – Excés en la provisió d’una despesa, llevat clients • 11.- Pèrdues i deterioraments en vda. Immob. – Diferència entre valor comptable i vda o mercat • 12 a 16 Resultat financer • 17 Impost de societats
 60. 60. • COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS • Import net de la xifra de negoci 4.000.000 • Variació d’existències de productes acabats • Treballs realitzats per l’empresa pel seu propi actiu • Aprovisionaments 3.000.000 • Altres ingressos d’explotació • Despeses de personal 360.000 • Altres despeses d’explotació 53.200 • Amortitzacions 38.800 • Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer • Excés de provisions • Deteriorament y resultat per alienacions d’immob. 50.000 • Altres resultats • RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 498.000 • Ingressos financers • Despeses financeres 200.000 • Variació en valor raonable en instruments financers • Diferències de canvi • Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers • RESULTAT FINANCER 200.000 • RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 298.800 • Impost sobre beneficis 98.800 • RESULTAT DE L’EXERCICI 200.000
 61. 61. • COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ANALÍTIC • Import net de la xifra de negoci 4.000.000 100% • Variació d’existències de productes acabats • Treballs realitzats per l’empresa pel seu propi actiu • Aprovisionaments 3.000.000 75% • Altres ingressos d’explotació • Despeses de personal 360.000 9% • Altres despeses d’explotació 53.200 1% • Amortitzacions 38.800 1% • Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer • Excés de provisions • Deteriorament y resultat per alienacions d’immob. 50.000 1% • Altres resultats • RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 498.000 13% • Ingressos financers • Despeses financeres 200.000 5% • Variació en valor raonable en instruments financers • Diferències de canvi • Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers • RESULTAT FINANCER 200.000 5% • RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 298.800 8% • Impost sobre beneficis 98.800 2% • RESULTAT DE L’EXERCICI 200.000 6%
 62. 62. Primer anàlisis – L’anàlisis es basarà en la comparació respecte l’any anterior o el sector – Variació de vendes – Resultat abans d’impostos – La viabilitat segons els marges d’explotació • El problema és a dalt – Cash Flow = Resultat exercici + amortitzacions + provisions • Prefereixo les pèrdues si tinc cash
 63. 63. Vendes 318.000,00 100,0% Stock inicial 40.000,00- Compres 240.000,00- Stock final 35.000,00 Consum de les vendes 245.000,00- -77,0% MARGE BRUT 73.000,00 23,0% Despeses personal 35.000,00- -11,0% Amortitzacions Immobilitzat 30.000,00- -9,4% Provisió insolvències 1.000,00- -0,3% Serveis Exteriors 12.000,00- -3,8% Tributs 2.000,00- -0,6% Ajustaments per deterioraments - 0,0% Altres ingressos d'explotació - 0,0% DESPESES EXPLOTACIÓ 80.000,00- -25,2% RESULTAT EXPLOTACIÓ 7.000,00- -2,2% Ingressos financers - 0,0% Despeses financeres 8.000,00- -2,5% Ajustaments dif.cª 100,00- 0,0% RESULTAT FINANCER 8.100,00- -2,5% BENEFICI ABANS IMPOSTOS 15.100,00- -4,7% Impost sobre societats 3.775,00 1,2% RESULTAT DE L'EXERCICI 11.325,00- -3,6% Cash flow = -11.325,00 + 30000 + 1000 = 19.675 Exercici 2010
 64. 64. Vendes 318.000,00 100,0% Stock inicial 40.000,00- Compres 250.000,00- Stock final 33.000,00 Consum de les vendes 257.000,00- -80,8% MARGE BRUT 61.000,00 19,2% Despeses personal 35.000,00- -11,0% Amortitzacions Immobilitzat - 0,0% Provisió insolvències - 0,0% Serveis Exteriors 12.000,00- -3,8% Tributs 2.000,00- -0,6% Ajustaments per deterioraments - 0,0% Altres ingressos d'explotació - 0,0% DESPESES EXPLOTACIÓ 49.000,00- -15,4% RESULTAT EXPLOTACIÓ 12.000,00 3,8% Ingressos financers - 0,0% Despeses financeres 8.000,00- -2,5% Ajustaments dif.cª 100,00- 0,0% RESULTAT FINANCER 8.100,00- -2,5% BENEFICI ABANS IMPOSTOS 3.900,00 1,2% Impost sobre societats 975,00- -0,3% RESULTAT DE L'EXERCICI 2.925,00 0,9% Cash flow = 2.925 Exercici 2010
 65. 65. Viabiliatat • Patrimonialment – El balanç de situació ens diu quina necessitat de generació de recursos necessita una empresa per fer front als venciments de deute. Amortització préstecs – Quina capacitat d’aguant té el seu patrimoni net per suportar pèrdues i quina capacitat de reducció te el seu actiu per respectar els venciments • Resultats – El compte de pèrdues i guanys en diu si genera els recursos per atendre els venciments i mantenir els actius.
 66. 66. Com una empresa pot fer front als pagaments a curt? • Des de l’Actiu – 1.- Retallant les inversions en actius no corrents – 2.- Desinvertint – 3.- Reduint estocs – 4.- Reduint terminis de cobrament dels clients
 67. 67. • Des del Patrimoni Net – Ampliant capital • Des del Passiu – 1.- Allargant terminis de pagament – 2.- Reestructurant deutes
 68. 68. Estat de Fluxes d’Efectiu E.F.E • És un estat que vol donar explicació a la variació que experimenta la tresoreria. És a dir si a inici d’exercici tenim un determinat import de tresoreria i a final en tenim un altre, l’increment o decrement, que l’ha produït i on han anat a parar els diners. • Beneficis no sempre és igual a major tresoreria • Augment de vendes pot generar tensions de caixa • Obligatori sols per les empreses que presenten comptes normals
 69. 69. El seu funcionament és el següent : Actiu Patrimoni net i Passiu . Any n Any n-1 Any n Any n-1 Immobilitzat mat. 10 4 Fons propis 7 7 Amortit.Acum. -2 -1 Resultat Exercici 2 0 Existències 4 5 Deutes a llarg 6 5 Clients 6 7 Proveïdors 4 8 Actius líquids 3 5 H.P.Creditora 2 0 TOTALS 21 20 TOTALS 21 20
 70. 70. Plantilla de treball Any n Any n-1 Diferènci a Activitats Ordinàries Activitats Inversió Activitat Financera Efecti u Efectiu 3 5 -2 -2 Clients 6 7 -1 1 Exist. 4 5 -1 1 Immob. 10 4 +6 -6 Amortit. -2 -1 1 1 SUMA 21 20 Proveïdors 4 8 -4 -4 HP creditora 2 0 2 2 Deutes 6 5 1 1 Fons Propis 7 7 0 Pèrdues i Guanys 2 2 2 Reserves SUMA 21 20 3 -6 1 -2
 71. 71. Estat de canvis en el Patrimoni Net ECPN • Ens mesura la variació del valor del Patrimoni Net de l’empresa. És a dir ens diu com evoluciona el valor de l’empresa. • Com augmenta ? – Amb els beneficis – Amb ampliacions de capital • Com disminueix ? – Amb pèrdues – Amb distribució de dividends o reducció de capital
 72. 72. Llibres comptables • El llibre diari – El llibre diari registre totes les operacions comptables, de manera que és la única via de registre dels fets comptables. – Estructura • Import Deure Haver import • 10.000€ (430) Clients (700) Vendes 10.000€ – Funcionament • Mètode partida doble
 73. 73. • Conveni – Els comptes d’Actiu tenen saldo deutor – Els compte de P.N./Passiu tenen saldo creditor Deure = Deutor Haver = Creditor
 74. 74. • Els comptes Patrimonials sols poden – Augmentar o disminuïr • Un compte d’actiu que augmenta fem apunt al deure • Un compte d’actiu que disminueix fem apunt a l’haver • Un compte de Passiu/PN que augmenta fem apunt a l’haver • Un compte de Passiu/PN que disminueix fem apunt a al deure • Els comptes de gestió – Sempre augmenten • Els ingressos fem apunt a l’haver • Les despeses fem apunt al deure
 75. 75. En el llibre diari cal tenir present que : La suma dels apunts del Deure = Suma dels apunts en l’Haver
 76. 76. Llibre Major • Individualitza els moviments dels diari per a cada compte comptable – El primer apunt respon al cobrament d’un client Llibre diari 2.000 (572) Bancs a (430) Clients 2.000 572 DATA CONCEPTE DEURE HAVER SALDO 01/01/2000 Ingres efectiu 2000 2000 05/01/2000 pagament xec nº1 500 1500 18/01/2000 Transf.al n/favor 800 2300 30/01/2000 Rebut impagat 2500 -200 SUMES FITXA DE MAJOR DEL COMPTE 430 DATA CONCEPTE DEURE HAVER SALDO 01/01/2000 La n/fra.21 2000 0 2000 01/01/2000 cobrament fra.21 2000 0 18/01/2000 El n/abonamnet -100 0 -100 30/01/2000 La n/fra.24 300 200 SUMES FITXA DE MAJOR DEL COMPTE
 77. 77. Altres exemples de major 400 628 DATA CONCEPTE DEURE HAVER SALDO DATA CONCEPTE DEURE HAVER SALDO 05/01/2000 La seva fra.3452 5000 -5000 31/01/2000 Fra. Endesa 500 0 500 31/01/2000 Pagament factura 5500 500 28-02-200 Fra.Telefonica 600 0 1100 SUMES SUMES FITXA DE MAJOR DEL COMPTEFITXA DE MAJOR DEL COMPTE 700 DATA CONCEPTE DEURE HAVER SALDO 31/01/2000 La n/fra.1 2000 -2000 31/01/2000 La n/fra.2 3000 -5000 SUMES FITXA DE MAJOR DEL COMPTE Em pagat de mes
 78. 78. Llibre Balanç de comprovació o de sumes i saldos • És un resum del llibre major i presenta la següent estructura :
 79. 79. Balanç de comprovació o de sumes i saldos Codi compte Concepte Sumes Deure Sumes Haver Saldo 100 Capital - € 50.000,00 € 50.000,00 €- 170 Deutes a llarg E.F. 10.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 €- 206 Programes informatics 6.000,00 € - € 6.000,00 € 215 Equips informàtics 12.000,00 € - € 12.000,00 € 300 Mercaderies 70.000,00 € 70.000,00 € 400 Proveïdors A 40.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 €- 400 Proveïdors B 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 430 Client A 20.000,00 € 6.000,00 € 14.000,00 € 430 Client B 16.000,00 € 2.000,00 € 14.000,00 € 430 Client C 7.000,00 € - € 7.000,00 € 430 Client D 4.000,00 € 6.000,00 € 2.000,00 €- 520 Deutes a curt 10.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 €- 572 Bancs 50.000,00 € 21.000,00 € 29.000,00 € 600 Compres 200.000,00 € 200.000,00 € 640 Sous 20.000,00 € 20.000,00 € 700 Vendes 270.000,00 € 270.000,00 €- Sumes 485.000,00 € 485.000,00 € - € Fitxa Major Client A Data Concepte Deure Haver Saldo 15/01/2013 La n/fra.25 5.000,00 € 5.000,00 € 28/02/2013 La n/fra.30 6.000,00 € 11.000,00 € 15/03/2013 rebut al cobrament 5.000,00 € 6.000,00 € 31/03/2013 La n/fra.43 4.000,00 € 10.000,00 € 15/04/2013 Pagament a compte 1.000,00 € 9.000,00 € 15/04/2013 La n/fra. 5.000,00 € 14.000,00 € Sumes 20.000,00 € 6.000,00 €
 80. 80. Dades Balanç Situació / Pèrdues i guanys Balanç de comprovació o de sumes i saldos Codi compte Concepte Sumes Deure Sumes Haver Saldo 100 Capital - € 50.000,00 € 50.000,00 €- 170 Deutes a llarg E.F. 10.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 €- 206 Programes informatics 6.000,00 € - € 6.000,00 € 215 Equips informàtics 12.000,00 € - € 12.000,00 € 300 Mercaderies 70.000,00 € 70.000,00 € 400 Proveïdors A 40.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 €- 400 Proveïdors B 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 430 Client A 20.000,00 € 6.000,00 € 14.000,00 € 430 Client B 16.000,00 € 2.000,00 € 14.000,00 € 430 Client C 7.000,00 € - € 7.000,00 € 430 Client D 4.000,00 € 6.000,00 € 2.000,00 €- 520 Deutes a curt 10.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 €- 572 Bancs 50.000,00 € 21.000,00 € 29.000,00 € 600 Compres 200.000,00 € 200.000,00 € 640 Sous 20.000,00 € 20.000,00 € 700 Vendes 270.000,00 € 270.000,00 €- Sumes 485.000,00 € 485.000,00 € - €
 81. 81. Aspectes a detectar en el balanç • 1.- Els comptes d’Actiu han de tenir saldo deure • 2.- Els comptes de Passiu han de tenir saldo haver • 3.- Els acumulats del deure dels comptes de client indiquen factures • 4.- Els acumulats de l’haver dels comptes de client indiquen cobraments
 82. 82. Determinació del Resultat 600 Compres 200.000,00 € 200.000,00 € 640 Sous 20.000,00 € 20.000,00 € 700 Vendes 270.000,00 € 270.000,00 €- Resultat = Suma dels apunts al deure = 220.000 Suma dels apunts de l’haver = 270.000 Benefici -50.000 Cal tenir en compte : Saber si s’ha regularitzat l’estoc, és determinant per conèixer el resultat
 83. 83. Balanç de situació Actiu no corrent 18.000,00 € Patrimoni net 100.000,00 € Programes informàtics 6.000,00 € Capital 50.000,00 € Equips informàtics 12.000,00 € Resultat exercici 50.000,00 € Passiu Passiu no corrent 30.000,00 € Deutes a llarg termini 30.000,00 € Actiu corrent 132.000,00 € Mercaderies 70.000,00 € Clients A 14.000,00 € Passiu corrent 20.000,00 € Clients B 14.000,00 € Deutes a curt 20.000,00 € Clients C 7.000,00 € Clients D 2.000,00 €- Proveïdors A 10.000,00 € Bancs c/c 29.000,00 € Proveïdors B 10.000,00 €- Sumes Actiu 150.000,00 € Sumes PN i Passiu 150.000,00 € Balanç de Situació ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU
 84. 84. Cicle comptable Llibre diari Llibre Major • Llibre Balanços Compte Pèrdues i Guanys Balanç de Situació Estat de Fluxes d’Efectiu Estat de canvis en el Patrimoni Net Memòria Reg. IVA Fitxes Immob. COMPTES ANUALS

×