ความสัมพันธ์ ผบ.

3,738 views
3,548 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • 19. ความมุ่งหมายของการประมาณการ ให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุด เสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,738
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
126
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความสัมพันธ์ ผบ.

 1. 1. ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ กับกระบวนการคิดและตัดสินใจทางทหาร
 2. 2. จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ
 3. 3. ระบบการทำงานทางทหาร กลุ่มผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสนาธิการ กลุ่มผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสนาธิการ / ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสนาธิการ / ฝ่ายอำนวยการ
 4. 4. สายการบังคับบัญชา <ul><li>หมายถึง… .. </li></ul><ul><li>ความเกี่ยวพันธ์ในการบังคับบัญชา ของหน่วยเหนือที่มีต่อหน่วยรอง ตามลำดับ เช่น </li></ul><ul><li>กองทัพบก </li></ul><ul><li>กองทัพภาค กองพัน </li></ul><ul><li>กองพล กรม </li></ul>
 5. 5. 5 เสือทบ .
 6. 6. ผู้บังคับบัญชา <ul><li>หมายถึง… . </li></ul><ul><li>ผู้มีอำนาจและหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะ บังคับและบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย </li></ul>
 7. 7. <ul><li>รับผิดชอบงานทั้งปวงที่หน่วยของตนกระทำและมิได้กระทำ </li></ul><ul><li>มอบอำนาจหน้าที่ได้ มอบความรับผิดชอบไม่ได้ </li></ul><ul><li>ปฏิบัติหน้าที่ผ่านทางสายการบังคับบัญชา </li></ul>ผู้บังคับบัญชา
 8. 8. รอง ผบ . หน่วย และ ผู้ช่วยผู้บังคับหน่วย <ul><li>ปฏิบัติงานปกติในหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ ผู้บังคับบัญชากำหนดให้ </li></ul><ul><li>ทำหน้าที่บังคับบัญชาแทน ผบ . หน่วยได้ เมื่อ ผบ . หน่วย ไม่อยู่ / ยามจำเป็น </li></ul><ul><li>ไม่มี ฝอ . แต่ได้รับความช่วยเหลือจาก ฝอ . </li></ul><ul><li>ปกติไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชา </li></ul>
 9. 9. เสนาธิการ เป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ กำกับดูแลฝ่ายเสนาธิการ อาจมี รอง เสธ . หรือ ผู้ช่วย เสธ . เป็นผู้ช่วยเหลืองาน รับผิดชอบในเรื่อง - สั่งการต่อฝ่ายเสนาธิการตามสายงานในหน้าที่ - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายเสนาธิการ - เป็นผู้ประสานงานของฝ่ายเสนาธิการ
 10. 10. ส่วนบัญชาการกองทัพบก กองทัพบก สำนักงานผู้บังคับบัญชา นสร . กง . ทบ . สห . ทบ . จบ . สบ . ทบ . สตช . ทบ . ศอว . ทบ . สวพ . ทบ . ขส . ทบ . กช . สส . กส . ทบ . ยย . ทบ . พธ . ทบ . พบ . สพ . ทบ . กพ . ทบ . ขว . ทบ . ยก . ทบ . กบ . ทบ . สปช . ทบ . กร . ทบ . สลก . ทบ . สก . ทบ . วศ . ทบ . ฝ่ายเสนาธิการ ฝ่ายยุทธบริการ ฝ่ายกิจการพิเศษ ศทท . ทบ .
 11. 11. ฝ่ายเสนาธิการ
 12. 12. ฝ่ายเสนาธิการหลัก <ul><li>ฝ่ายกำลังพล </li></ul><ul><li>ฝ่ายข่าวกรอง </li></ul><ul><li>ฝ่ายยุทธการ </li></ul><ul><li>ฝ่ายส่งกำลังบำรุง </li></ul><ul><li>ฝ่ายกิจการพลเรือน </li></ul><ul><li>ปลัดบัญชี </li></ul>
 13. 13. <ul><li>หมายถึง… . </li></ul><ul><li>บุคคล / เจ้าหน้าที่ </li></ul><ul><li>ในกองบัญชาการหนึ่ง </li></ul><ul><li>ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา </li></ul><ul><li>ในการบริหารงาน </li></ul>ฝ่ายเสนาธิการ
 14. 14. ฝ่ายเสนาธิการ / ฝ่ายอำนวยการ <ul><li>ไม่มีอำนาจทางการบังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่ในนามผู้บังคับบัญชา ตามที่ได้รับมอบอำนาจ </li></ul><ul><li>ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ในแต่ละสายงาน ให้ปฏิบัติในเรื่องใดโดยเฉพาะ </li></ul><ul><li>ความรับผิดชอบงานยังคงเป็นของผู้บังคับบัญชา </li></ul>
 15. 15. <ul><li>ฝสธ . แก้ปัญหา </li></ul><ul><li>ผบ . ตกลงใจ </li></ul><ul><li>๑ . ศึกษาปัญหา แก้ปัญหา กำหนดข้อเสนอในรูป ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร </li></ul><ul><li>เสนอ ผบ . ว่า จะปฏิบัติอย่างไร </li></ul><ul><li>อย่าถาม ผบ . ว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร </li></ul>ข้อพึงระลึกของ ฝสธ .
 16. 16. หน้าที่ร่วมของฝ่ายเสนาธิการ
 17. 17. ประสานงาน การหาและให้ข่าวสาร การประมาณการ การกำกับดูแล การให้ข้อเสนอแนะ การทำแผน / คำสั่ง
 18. 18. <ul><li>๑ สะดวกในการแสวงข้อตกลงใจ </li></ul><ul><li>๒ กระจายข่าวสาร </li></ul><ul><li>- ให้หน่วยรองได้ทราบโดยทั่วถึง </li></ul><ul><li>- ให้ จนท . อื่นของหน่วยทราบ </li></ul><ul><li>๓ แลกเปลี่ยนข่าวสาร </li></ul>ความมุ่งหมายของการหาข่าวสาร
 19. 19. ความมุ่งหมายของการประมาณการ <ul><li>ให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุด </li></ul><ul><li>เสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา </li></ul>
 20. 20. การให้ข้อเสนอแนะ <ul><li>๑ . น่าจะเป็นไปได้ </li></ul><ul><li>๒ . สามารถปฏิบัติได้ </li></ul><ul><li>๓ . ข้อดี / ข้อเสีย แต่ละ หป . </li></ul>
 21. 21. การทำแผนและคำสั่ง <ul><li>จัดทำในส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>รวบรวมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตน </li></ul><ul><li>ถูกต้องตามข้อตกลงใจ </li></ul>
 22. 22. การกำกับดูแล <ul><li>ประกันความเข้าใจ </li></ul><ul><li>ให้คำปรึกษา </li></ul><ul><li>เสนอแนะปรับปรุงแก้ไข </li></ul>
 23. 23. เครื่องมือในการกำกับดูแลของ ฝสธ . <ul><li>๑ . การวิเคราะห์รายงาน </li></ul><ul><li>๒ . การเยี่ยมเยียน หน่วยของ ฝสธ . </li></ul><ul><li>๓ . การตรวจของ ฝสธ . </li></ul>
 24. 24. <ul><li>ทำ เพื่อ… . </li></ul><ul><li>๑ . แจ้ง / ให้ได้มาซึ่งข่าวสาร </li></ul><ul><li>๒ . สร้างความเข้าใจ </li></ul><ul><li>๓ . ขจัดข้อขัดแย้ง / แผนงานประสานสอดคล้อง </li></ul><ul><li>๔ . ขอรับ / ให้ความช่วยเหลือ </li></ul>การประสานงาน
 25. 25. ระบบ การประสานงาน <ul><li>การประชุม </li></ul><ul><li>การบรรยายสรุป </li></ul><ul><li>แจกจ่ายข่าวสารสำคัญ </li></ul><ul><li>ขอความคิดเห็น </li></ul><ul><li>การติดต่ออย่างใกล้ชิด </li></ul>
 26. 26. กระบวนการคิด และตัดสินใจทางทหาร
 27. 27. ระบบการทำงานของผู้นำ - ทหาร - นักการเมือง - บริษัท - ศิลปิน Autocratic Democratic Laizzer - Fair เผด็จการ ประชาธิปไตย ปล่อยตามสบาย
 28. 28. <ul><li>Autocratic and Democratic Leader </li></ul><ul><li> Kurt Lewin ได้ทำการศึกษาในปลายทศวรรษที่ 1930 พบว่ากลุ่มที่นำโดยผู้นำแบบประชาธิปไตยโดยทั่วไปทำงานได้ในจำนวนเหมือนๆ กับกลุ่มที่นำโดยผู้นำแบบเผด็จการ แต่สมาชิกของกลุ่มที่นำโดยผู้นำแบบประชาธิปไตยมีความพอใจในงานมากกว่า </li></ul>
 29. 29. <ul><li>นักวิจัยได้แก่ Robert Tannenbaum และ Warren H. Schmidt ได้ขยายทรรศนะที่มีต่อภาวะผู้นำแบ บ เผด็จการและประชาธิปไตยจาก 2 พฤติกรรมออกเป็น 7 พฤติกรรม </li></ul>
 30. 30. ภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตย ภาวะผู้นำแบบเผด็จการ การใช้อำนาจหน้าที่โดยผู้จัดการ พื้นที่ความมีอิสระของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้จัดการอนุญาตให้กลุ่มทำหน้าที่อย่างอิสระภายใต้กรอบที่เป็นข้อจำกัด ผู้จัดการกำหนดกรอบที่เป็นข้อจำกัดและสอบถามกลุ่มเพื่อทำการตัดสินใจ ผู้จัดการเสนอปัญหา หาข้อแนะนำและทำการตัดสินใจ ผู้จัดการสอบถามความเห็นของบุคลากรที่มีต่อความคิดของตนและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการเสนอความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรซักถาม ผู้จัดการชักจูงให้บุคลากรเห็นชอบในสิ่งที่ตนตัดสินใจ ผู้จัดการทำการตัดสินใจและประกาศใช้ให้บุคลากรปฏิบัติ .
 31. 31. การแก้ปัญหาทางทหาร ( MILITARY PROBLEM SOLVING ) วิธีแก้ปัญหาอย่างมีระเบียบที่กองทัพบกใช้อยู่เสมอ ได้แก่ 1. การประชุมตกลงใจ 2. การจัดทำข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ ( STAFF STUDY ) 3. การ แสวงข้อตกลงใจทางทหาร
 32. 32. <ul><li>ใช้เป็นประจำ </li></ul><ul><li>ปัญหาไม่ยุ่งยาก สลับซับซ้อน </li></ul><ul><li>ผู้บังคับบัญชา สามารถประชุมสั่งการว่า จะให้ </li></ul><ul><li>- ใคร ? - ทำอะไร ? </li></ul><ul><li>- เมื่อไร ? - ที่ไหน ? </li></ul><ul><li>- อย่างไร ? - ทำไม ? </li></ul>การประชุมตกลงใจ
 33. 33. ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ
 34. 34. ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ ( STAFF STUDY ) <ul><li>เป็นเอกสารราชการที่รวบรวมการวิเคราะห์ปัญหา </li></ul><ul><li>อย่างถูกต้องและรัดกุม และให้ข้อเสนอแนะวิธีการ </li></ul><ul><li>แก้ปัญหานั้นไว้ด้วย </li></ul><ul><li>ฝ่ายอำนวยการ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ผบ . ใน </li></ul><ul><li>การบรรลุ ข้อตกลงใจ </li></ul>ตัวอย่าง
 35. 35. กรรมวิธีแสวงข้อตกลงใจทางทหาร Military Decision Making Process
 36. 36. การแสวงข้อตกลงใจทางทหาร <ul><li>กรรมวิธีแก้ปัญหาที่เป็นระบบ , ผ่านการทดสอบและได้รับการพัฒนา </li></ul><ul><li>เครื่องมือช่วย ผบ .- ฝอ . ในการวางแผน การยุทธ </li></ul><ul><li>เป็นรายการตรวจสอบปัจจัยทางยุทธวิธี </li></ul><ul><li>เป็นทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป ์ ” </li></ul>
 37. 37. รู้เขา รู้เรา เข้าใจภูมิประเทศ ภารกิจ ภูมิประเทศ & ลมฟ้า รู้เรา รู้เขา ตกลงใจได้เร็วกว่าข้าศึก
 38. 38. ฝ่ายเสนาธิการเป็นผู้วางแผน ผบ . ตัดสินใจ ผบ . ไม่เห็นด้วย กลับไปทำใหม่
 39. 39. กระบวนการตกลงใจทางทหาร ฝ่ายเสนาธิการเป็นผู้วางแผน ผบ . ตัดสินใจ ผบ . ไม่เห็นด้วย กลับไปทำใหม่ ผบ . ตัดสินใจ ผบ . ตัดสินใจ ผบ . ตัดสินใจ ผบ . ไม่เห็นด้วย ผบ . ไม่เห็นด้วย ผบ . ไม่เห็นด้วย กลับไปทำใหม่ กลับไปทำใหม่ กลับไปทำใหม่
 40. 40. กระบวนการตกลงใจทางทหาร ๔ กลุ่มงาน วิเคราะห์ภารกิจ พัฒนา หป . <ul><li>วิเคราะห์ หป . </li></ul><ul><li>วาดภาพการรบ </li></ul><ul><li>ตกลงใจ & ปฏิบัติ </li></ul><ul><li>เปรียบเทียบ </li></ul><ul><li>เลือก หป . </li></ul><ul><li>ซักซ้อม </li></ul><ul><li>ภารกิจ & เจตนาฯ หน่วยเหนือ </li></ul><ul><li>ภารกิจแถลงใหม่ </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul><ul><li>เจตนารมณ์ ผบ . </li></ul><ul><li>แนวทางวางแผน </li></ul><ul><li>ภารกิจแถลงใหม่ </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul><ul><li>เจตนารมณ์ ผบ . </li></ul><ul><li>แนวทางวางแผน </li></ul><ul><li>หป . ฝ่ายเรา </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul><ul><li>หป . ฝ่ายเรา </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul><ul><li>บันทึกผลฯ </li></ul><ul><li>ตารางประสานฯ </li></ul><ul><li>กิจของหน่วยรอง </li></ul><ul><li>แผนรวบรวมข่าวฯ </li></ul><ul><li>ผลวาดภาพการรบ </li></ul><ul><li>ตารางตกลงใจ </li></ul><ul><li>เลือก , ปรับ หป . </li></ul><ul><li>ปรับเจตนารมณ </li></ul><ul><li>แผน / คำสั่ง </li></ul>INPUT OUTPUT
 41. 41. การวิเคราะห์ภารกิจ <ul><li>กระบวนการ </li></ul><ul><li>เข้าใจปัญหายุทธวิธี </li></ul><ul><li>ช่วย ผบมองภาพสนามรบชัดเจน </li></ul><ul><li>เริ่มต้นกระบวนการพิจารณาหาคำตอบเป็นไ ปได้ </li></ul><ul><li>INPUT </li></ul><ul><li>ภารกิจและเจตนารมณ์ หน่วยเหนือ </li></ul><ul><li>อนุมานภารกิจ </li></ul><ul><li>OUTPUT </li></ul><ul><li>ภารกิจ , เจตนารมณ์ </li></ul><ul><li>แนวทางวางแผน </li></ul><ul><li>คำสั่งเตือน </li></ul>?
 42. 42. พลตรีตั้งใจฯ มีบ้านเดี่ยวสองชั้น ชั้นล่างมีหน้าต่างที่ทำด้วยกระจก สิบห้าบาน และเจ้าของบ้านที่อยู่ติดกันนั้น จะเป็นคนโมโหและฉุนเฉียว ง่าย โดยเฉพาะเมื่อมีการทำเสียงดังโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ต่อมา พลตรี ตั้งใจได้สั่งการให้นายดี ซึ่งเป็นคนสวนว่า “ให้ตัดหญ้า ให้เสร็จภายในวันนี้ โดยให้สูงจากพื้นดินไม่เกิน ๑ ซม . และห้ามจ้าง คนมาช่วย เพราะกลัวว่าจะเป็นพวกหัวขโมย” ข้อมูลเพิ่มเติม : - พลตรี ตั้งใจฯ ซื้อรถมอเตอร์ไซด์ให้นายดีไว้ใช้ ๑ คัน และมอบเงินแก้ปัญหาให้อีกเดือนละ ๑ , ๐๐๐ บาท - พลตรี ตั้งใจฯ มีรถตัดหญ้าเก่าๆ ๑ คัน ถ้าติดเครื่อง เสียงจะดังมาก และตอนนี้ ไม่มีน้ำมันเหลืออยู่เลย
 43. 43. ตัดหญ้าสนามหญ้าหน้าบ้าน ให้เสร็จภายในวันนี้ แบบฝึกหัด ๑ กิจเฉพาะ กิจแฝง ซื้อน้ำมัน บอกคนข้างบ้าน หาวัสดุมากันกระจกหน้าต่าง
 44. 44. ข้อคิดสำหรับฝ่ายอำนวยการ <ul><li>ก . จงทำตามคำสั่งให้เรียบร้อยภายใน 1 นาที </li></ul><ul><li>ข . ให้เขียนตัวบรรจงและเขียนไวยกรณ์ให้ถูกต้อง </li></ul><ul><li>ค . ให้เลือกทำเพียง 2 ข้อเท่านั้น โดยสุภาพบุรุษให้ทำข้อเลขคี่ </li></ul><ul><li>สุภาพสตรีให้ทำข้อเลขคู่ </li></ul><ul><li>1. ชื่อ ................................. </li></ul><ul><li>2. นามสกุล ................................. </li></ul><ul><li>3. 5 (7-2)-10(82.5-82) =……… </li></ul><ul><li>4. 1+1+2 =………… </li></ul><ul><li>5. (2+7)-3 =………….. </li></ul><ul><li>6. ช้าง , ม้า , วัว , ควาย , หมู , เห็ด , เป็ด , ไก่ สิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ คือ .................. </li></ul><ul><li>7. มันอะไร ข้างนอกสีเขียว ข้างในสีแดง ?....................... </li></ul><ul><li>8. (7x6)-(3x3) = </li></ul><ul><li>9. 1+1+1+1+1+1+1+1+1 = </li></ul>
 45. 45. แผ่นภาพสถานการณ์ แผ่นภาพหลักนิยม สภาพแวดล้อม หนทางปฏิบัติของ ภัยคุกคาม FIRE SAC FIRE SAC
 46. 46. กระบวนการตกลงใจทางทหาร ๔ กลุ่มงาน วิเคราะห์ภารกิจ พัฒนา หป . <ul><li>วิเคราะห์ หป . </li></ul><ul><li>วาดภาพการรบ </li></ul><ul><li>ตกลงใจ & ปฏิบัติ </li></ul><ul><li>เปรียบเทียบ </li></ul><ul><li>เลือก หป . </li></ul><ul><li>ซักซ้อม </li></ul><ul><li>ภารกิจ & เจตนาฯ หน่วยเหนือ </li></ul><ul><li>ภารกิจแถลงใหม่ </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul><ul><li>เจตนารมณ์ ผบ . </li></ul><ul><li>แนวทางวางแผน </li></ul><ul><li>ภารกิจแถลงใหม่ </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul><ul><li>เจตนารมณ์ ผบ . </li></ul><ul><li>แนวทางวางแผน </li></ul><ul><li>หป . ฝ่ายเรา </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul><ul><li>หป . ฝ่ายเรา </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul><ul><li>บันทึกผลฯ </li></ul><ul><li>ตารางประสานฯ </li></ul><ul><li>กิจของหน่วยรอง </li></ul><ul><li>แผนรวบรวมข่าวฯ </li></ul><ul><li>ผลวาดภาพการรบ </li></ul><ul><li>ตารางตกลงใจ </li></ul><ul><li>เลือก , ปรับ หป . </li></ul><ul><li>ปรับเจตนารมณ </li></ul><ul><li>แผน / คำสั่ง </li></ul>INPUT OUTPUT
 47. 47. การพัฒนาหนทางปฏิบัติ <ul><li>กระบวนการ </li></ul><ul><li>วิเคราะห์อำนาจกำลังรบฯ </li></ul><ul><li>หป . ที่เป็นไปได้ </li></ul><ul><li>วางกำลังขั้นต้น </li></ul><ul><li>แผนดำเนินกลยุทธ์ </li></ul><ul><li>การควบคุม & บช . </li></ul><ul><li>เขียนข้อความ & ภาพสังเขป </li></ul><ul><li>INPUT </li></ul><ul><li>ภารกิจแถลงใหม่ </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul><ul><li>เจตนารมณ์ผบ . หน่วย </li></ul><ul><li>แนวทางในการวางแผน </li></ul><ul><li>OUTPUT </li></ul><ul><li>ภาพสังเขป & ข้อความ หป . </li></ul><ul><li>หป . ฝ่ายเรา </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul>
 48. 48. จุดศูนย์ดุลย์ , จุดแตกหัก CG CC CC CC CR CR CR CR CR CR CR CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV
 49. 49. จุดศูนย์ดุลย์ , จุดแตกหัก จุดศูนย์ดุลย์
 50. 50. จุดศูนย์ดุลย์ , จุดแตกหัก พล . ถ . CG CC ความคล่องแคล่ว ในการเคลื่อนที่ CR CR สป . ๓ แนวทาง เคลื่อนที่ CV CV CV CV ตส . สลก . สะพาน ช่องทาง บังคับ CV ล่อแหลมจาก ฮจ ./ จรวด
 51. 51. ขั้นที่ 1 : วิเคราะห์อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบ (2) คำนวณค่า อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบ เรา ข้าศึก 1x9 = 9 2 x1 = 2 1 x27 = 27 2.5 x6 = 15 รวม 15 . 3 รวม 49 “ อัตราส่วน 1 : 3 1x1 = 1 1x3 = 3 หน่วยดำเนินกลยุทธ์ 0.3x1 = 0.3 1x1 = 1 ความพร้อมรบ 100% = 15.3x1=15.3 ความพร้อมรบ 95% = 49x.95=46.55 3x1 = 3 3x1 = 3
 52. 52. ขั้นที่ 1 : วิเคราะห์อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบ (2) คำนวณค่า อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบ หน่วยดำเนินกลยุทธ์ ฝ่ายเรา : ข้าศึก 1 : 3 วิเคราะห์ : แพ้ - ชนะก้ำกึ่งกัน โดยฝ่ายเราจะต้องมีการ เตรียมการตั้งรับที่ดี และฝ่ายข้าศึกใช้การเข้าตีประณีต สำหรับฝ่ายข้าศึกสามารถเลือกใช้การเข้าตีได้ทั้ง การตีตลบ , การเข้าตีโอบและการเข้าตีเจาะ แต่หากใช้การเข้าตีตรงหน้า จะเสียเปรียบต่อฝ่ายเรามาก ฯ
 53. 53. ขนพร . ขนพร . นอร . ทภ . ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ 1 : 2 1 : 3 1 : 3 1 : 4 การตั้งรับแบบยึดพื้นที่ หลัก สนับสนุน รวป . กองหนุน ขั้นที่ 3 วางกำลังขั้นต้น ๓ ตถ .
 54. 54. ขนพร . ขนพร . นอร . ทภ . ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ 1 : 2 1 : 3 1 : 3 1 : 4 การตั้งรับแบบยึดพื้นที่ หลัก สนับสนุน รวป . กองหนุน ขั้นที่ 3 วางกำลังขั้นต้น (-) (-) ๓ ตถ . กยล .
 55. 55. ข้อคิดของ ผบ .
 56. 56. ข้อคิดของ ผบ .
 57. 57. ข้อคิดของ ผบ .
 58. 58. กระบวนการตกลงใจทางทหาร ๔ กลุ่มงาน วิเคราะห์ภารกิจ พัฒนา หป . <ul><li>วิเคราะห์ หป . </li></ul><ul><li>วาดภาพการรบ </li></ul><ul><li>ตกลงใจ & ปฏิบัติ </li></ul><ul><li>เปรียบเทียบ </li></ul><ul><li>เลือก หป . </li></ul><ul><li>ซักซ้อม </li></ul><ul><li>ภารกิจ & เจตนาฯ หน่วยเหนือ </li></ul><ul><li>ภารกิจแถลงใหม่ </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul><ul><li>เจตนารมณ์ ผบ . </li></ul><ul><li>แนวทางวางแผน </li></ul><ul><li>ภารกิจแถลงใหม่ </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul><ul><li>เจตนารมณ์ ผบ . </li></ul><ul><li>แนวทางวางแผน </li></ul><ul><li>หป . ฝ่ายเรา </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul><ul><li>หป . ฝ่ายเรา </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul><ul><li>บันทึกผลฯ </li></ul><ul><li>ตารางประสานฯ </li></ul><ul><li>กิจของหน่วยรอง </li></ul><ul><li>แผนรวบรวมข่าวฯ </li></ul><ul><li>ผลวาดภาพการรบ </li></ul><ul><li>ตารางตกลงใจ </li></ul><ul><li>เลือก , ปรับ หป . </li></ul><ul><li>ปรับเจตนารมณ </li></ul><ul><li>แผน / คำสั่ง </li></ul>INPUT OUTPUT
 59. 59. การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ กระบวนการ วาดภาพการรบ ( ปฏิบัติ - ตอบโต้ - ต่อต้าน ) <ul><li>INPUT </li></ul><ul><li>หป . ( ภาพสังเขป , ข้อความ ) </li></ul><ul><li>ปมข . ล่าสุด </li></ul><ul><li>OUTPUT </li></ul><ul><li>แนวความคิดฯ </li></ul><ul><li>ตารางประสานฯ </li></ul><ul><li>แผ่นบริวารยุทธการ </li></ul><ul><li>แผ่นภาพตกลงใจ DST </li></ul><ul><li>หป . ปรับปรุงแล้ว </li></ul>
 60. 60. การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ COA ANALYSIS สธ . ๓ “ วาดภาพการรบ WAR GAMING” ฝ่ายน้ำเงิน ฝ่ายแดง รอง / เสธ ผช . สธ .3/ ผช . สธ .2 ผปยส . สธ .4/ นอต . น . เคมี / ผบ . ช . พล . สธ .3 ปตอ . ส . สธ .2
 61. 61. เวลา / เหตุการณ์ การปฏิบัติของ ขศ . จุดตกลงใจ การ ดำ เนิน กล ปฏิบัติทางลึก ระวังป้องกัน ปฏิบัติระยะใกล้ กองหนุน ยุทธ์ ส่วนหลัง ปภอ . การยิงสนับสนุน ขก . / สอ . ความคล่องแคล่วฯ การดำรงสภาพ การ บช . / ควบคุม ว .- 2 ว . - 1 ว . ว . น . + 1 2 ว .+ 1 ว .+ 1 น .+ 6 ตารางประสานสอดคล้อง
 62. 62. กระบวนการตกลงใจทางทหาร ๔ กลุ่มงาน วิเคราะห์ภารกิจ พัฒนา หป . <ul><li>วิเคราะห์ หป . </li></ul><ul><li>วาดภาพการรบ </li></ul><ul><li>ตกลงใจ & ปฏิบัติ </li></ul><ul><li>เปรียบเทียบ </li></ul><ul><li>เลือก หป . </li></ul><ul><li>ซักซ้อม </li></ul><ul><li>ภารกิจ & เจตนาฯ หน่วยเหนือ </li></ul><ul><li>ภารกิจแถลงใหม่ </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul><ul><li>เจตนารมณ์ ผบ . </li></ul><ul><li>แนวทางวางแผน </li></ul><ul><li>ภารกิจแถลงใหม่ </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul><ul><li>เจตนารมณ์ ผบ . </li></ul><ul><li>แนวทางวางแผน </li></ul><ul><li>หป . ฝ่ายเรา </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul><ul><li>หป . ฝ่ายเรา </li></ul><ul><li>หป . ข้าศึก </li></ul><ul><li>บันทึกผลฯ </li></ul><ul><li>ตารางประสานฯ </li></ul><ul><li>กิจของหน่วยรอง </li></ul><ul><li>แผนรวบรวมข่าวฯ </li></ul><ul><li>ผลวาดภาพการรบ </li></ul><ul><li>ตารางตกลงใจ </li></ul><ul><li>เลือก , ปรับ หป . </li></ul><ul><li>ปรับเจตนารมณ </li></ul><ul><li>แผน / คำสั่ง </li></ul>INPUT OUTPUT
 63. 63. การตกลงใจ <ul><li>กระบวนการ </li></ul><ul><li>เปรียบเทียบ </li></ul><ul><li>เลือก หป . </li></ul><ul><li>ซักซ้อม </li></ul><ul><li>กำกับดูแล </li></ul><ul><li>INPUT </li></ul><ul><li>ผลวาดภาพการรบ </li></ul><ul><li>ตารางตกลงใจ </li></ul>OUTPUT เลือก , ปรับ หป . ปรับเจตนารมณ์ แผน / คำสั่ง
 64. 64. รวม คะแนน เกณฑ์ตัดสิน น้ำหนัก หป . ๑ หป . ๒ ดำเนินกลยุทธ์ ( สธ . 3) การต่อต้านข่าวกรอง ( สธ . 2) การรวมกำลัง ( สธ . 3) 1 2 1.5 2.5 1 2 1 2 2 1 2 1 2.5 5 4 2 1.5 3 9 12 ตารางเปรียบเทียบ เสธ . ลดการสูญเสีย ( สธ . 4) 1 2
 65. 65. จบคำบรรยาย

×