ความสัมพันธ์ ผบ.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ความสัมพันธ์ ผบ.

on

 • 3,388 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,388
Views on SlideShare
3,384
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
74
Comments
1

1 Embed 4

http://www.slideshare.net 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • 19. ความมุ่งหมายของการประมาณการ ให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุด เสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ความสัมพันธ์ ผบ. ความสัมพันธ์ ผบ. Presentation Transcript

 • ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ กับกระบวนการคิดและตัดสินใจทางทหาร
 • จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ
 • ระบบการทำงานทางทหาร กลุ่มผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสนาธิการ กลุ่มผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสนาธิการ / ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสนาธิการ / ฝ่ายอำนวยการ
 • สายการบังคับบัญชา
  • หมายถึง… ..
  • ความเกี่ยวพันธ์ในการบังคับบัญชา ของหน่วยเหนือที่มีต่อหน่วยรอง ตามลำดับ เช่น
  • กองทัพบก
  • กองทัพภาค กองพัน
  • กองพล กรม
 • 5 เสือทบ .
 • ผู้บังคับบัญชา
  • หมายถึง… .
  • ผู้มีอำนาจและหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะ บังคับและบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย
  • รับผิดชอบงานทั้งปวงที่หน่วยของตนกระทำและมิได้กระทำ
  • มอบอำนาจหน้าที่ได้ มอบความรับผิดชอบไม่ได้
  • ปฏิบัติหน้าที่ผ่านทางสายการบังคับบัญชา
  ผู้บังคับบัญชา
 • รอง ผบ . หน่วย และ ผู้ช่วยผู้บังคับหน่วย
  • ปฏิบัติงานปกติในหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ ผู้บังคับบัญชากำหนดให้
  • ทำหน้าที่บังคับบัญชาแทน ผบ . หน่วยได้ เมื่อ ผบ . หน่วย ไม่อยู่ / ยามจำเป็น
  • ไม่มี ฝอ . แต่ได้รับความช่วยเหลือจาก ฝอ .
  • ปกติไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชา
 • เสนาธิการ เป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ กำกับดูแลฝ่ายเสนาธิการ อาจมี รอง เสธ . หรือ ผู้ช่วย เสธ . เป็นผู้ช่วยเหลืองาน รับผิดชอบในเรื่อง - สั่งการต่อฝ่ายเสนาธิการตามสายงานในหน้าที่ - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายเสนาธิการ - เป็นผู้ประสานงานของฝ่ายเสนาธิการ
 • ส่วนบัญชาการกองทัพบก กองทัพบก สำนักงานผู้บังคับบัญชา นสร . กง . ทบ . สห . ทบ . จบ . สบ . ทบ . สตช . ทบ . ศอว . ทบ . สวพ . ทบ . ขส . ทบ . กช . สส . กส . ทบ . ยย . ทบ . พธ . ทบ . พบ . สพ . ทบ . กพ . ทบ . ขว . ทบ . ยก . ทบ . กบ . ทบ . สปช . ทบ . กร . ทบ . สลก . ทบ . สก . ทบ . วศ . ทบ . ฝ่ายเสนาธิการ ฝ่ายยุทธบริการ ฝ่ายกิจการพิเศษ ศทท . ทบ .
 • ฝ่ายเสนาธิการ
 • ฝ่ายเสนาธิการหลัก
  • ฝ่ายกำลังพล
  • ฝ่ายข่าวกรอง
  • ฝ่ายยุทธการ
  • ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
  • ฝ่ายกิจการพลเรือน
  • ปลัดบัญชี
  • หมายถึง… .
  • บุคคล / เจ้าหน้าที่
  • ในกองบัญชาการหนึ่ง
  • ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา
  • ในการบริหารงาน
  ฝ่ายเสนาธิการ
 • ฝ่ายเสนาธิการ / ฝ่ายอำนวยการ
  • ไม่มีอำนาจทางการบังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่ในนามผู้บังคับบัญชา ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
  • ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ในแต่ละสายงาน ให้ปฏิบัติในเรื่องใดโดยเฉพาะ
  • ความรับผิดชอบงานยังคงเป็นของผู้บังคับบัญชา
  • ฝสธ . แก้ปัญหา
  • ผบ . ตกลงใจ
  • ๑ . ศึกษาปัญหา แก้ปัญหา กำหนดข้อเสนอในรูป ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
  • เสนอ ผบ . ว่า จะปฏิบัติอย่างไร
  • อย่าถาม ผบ . ว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร
  ข้อพึงระลึกของ ฝสธ .
 • หน้าที่ร่วมของฝ่ายเสนาธิการ
 • ประสานงาน การหาและให้ข่าวสาร การประมาณการ การกำกับดูแล การให้ข้อเสนอแนะ การทำแผน / คำสั่ง
  • ๑ สะดวกในการแสวงข้อตกลงใจ
  • ๒ กระจายข่าวสาร
  • - ให้หน่วยรองได้ทราบโดยทั่วถึง
  • - ให้ จนท . อื่นของหน่วยทราบ
  • ๓ แลกเปลี่ยนข่าวสาร
  ความมุ่งหมายของการหาข่าวสาร
 • ความมุ่งหมายของการประมาณการ
  • ให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุด
  • เสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา
 • การให้ข้อเสนอแนะ
  • ๑ . น่าจะเป็นไปได้
  • ๒ . สามารถปฏิบัติได้
  • ๓ . ข้อดี / ข้อเสีย แต่ละ หป .
 • การทำแผนและคำสั่ง
  • จัดทำในส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง
  • รวบรวมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตน
  • ถูกต้องตามข้อตกลงใจ
 • การกำกับดูแล
  • ประกันความเข้าใจ
  • ให้คำปรึกษา
  • เสนอแนะปรับปรุงแก้ไข
 • เครื่องมือในการกำกับดูแลของ ฝสธ .
  • ๑ . การวิเคราะห์รายงาน
  • ๒ . การเยี่ยมเยียน หน่วยของ ฝสธ .
  • ๓ . การตรวจของ ฝสธ .
  • ทำ เพื่อ… .
  • ๑ . แจ้ง / ให้ได้มาซึ่งข่าวสาร
  • ๒ . สร้างความเข้าใจ
  • ๓ . ขจัดข้อขัดแย้ง / แผนงานประสานสอดคล้อง
  • ๔ . ขอรับ / ให้ความช่วยเหลือ
  การประสานงาน
 • ระบบ การประสานงาน
  • การประชุม
  • การบรรยายสรุป
  • แจกจ่ายข่าวสารสำคัญ
  • ขอความคิดเห็น
  • การติดต่ออย่างใกล้ชิด
 • กระบวนการคิด และตัดสินใจทางทหาร
 • ระบบการทำงานของผู้นำ - ทหาร - นักการเมือง - บริษัท - ศิลปิน Autocratic Democratic Laizzer - Fair เผด็จการ ประชาธิปไตย ปล่อยตามสบาย
  • Autocratic and Democratic Leader
  • Kurt Lewin ได้ทำการศึกษาในปลายทศวรรษที่ 1930 พบว่ากลุ่มที่นำโดยผู้นำแบบประชาธิปไตยโดยทั่วไปทำงานได้ในจำนวนเหมือนๆ กับกลุ่มที่นำโดยผู้นำแบบเผด็จการ แต่สมาชิกของกลุ่มที่นำโดยผู้นำแบบประชาธิปไตยมีความพอใจในงานมากกว่า
  • นักวิจัยได้แก่ Robert Tannenbaum และ Warren H. Schmidt ได้ขยายทรรศนะที่มีต่อภาวะผู้นำแบ บ เผด็จการและประชาธิปไตยจาก 2 พฤติกรรมออกเป็น 7 พฤติกรรม
 • ภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตย ภาวะผู้นำแบบเผด็จการ การใช้อำนาจหน้าที่โดยผู้จัดการ พื้นที่ความมีอิสระของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้จัดการอนุญาตให้กลุ่มทำหน้าที่อย่างอิสระภายใต้กรอบที่เป็นข้อจำกัด ผู้จัดการกำหนดกรอบที่เป็นข้อจำกัดและสอบถามกลุ่มเพื่อทำการตัดสินใจ ผู้จัดการเสนอปัญหา หาข้อแนะนำและทำการตัดสินใจ ผู้จัดการสอบถามความเห็นของบุคลากรที่มีต่อความคิดของตนและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการเสนอความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรซักถาม ผู้จัดการชักจูงให้บุคลากรเห็นชอบในสิ่งที่ตนตัดสินใจ ผู้จัดการทำการตัดสินใจและประกาศใช้ให้บุคลากรปฏิบัติ .
 • การแก้ปัญหาทางทหาร ( MILITARY PROBLEM SOLVING ) วิธีแก้ปัญหาอย่างมีระเบียบที่กองทัพบกใช้อยู่เสมอ ได้แก่ 1. การประชุมตกลงใจ 2. การจัดทำข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ ( STAFF STUDY ) 3. การ แสวงข้อตกลงใจทางทหาร
  • ใช้เป็นประจำ
  • ปัญหาไม่ยุ่งยาก สลับซับซ้อน
  • ผู้บังคับบัญชา สามารถประชุมสั่งการว่า จะให้
  • - ใคร ? - ทำอะไร ?
  • - เมื่อไร ? - ที่ไหน ?
  • - อย่างไร ? - ทำไม ?
  การประชุมตกลงใจ
 • ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ
 • ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ ( STAFF STUDY )
  • เป็นเอกสารราชการที่รวบรวมการวิเคราะห์ปัญหา
  • อย่างถูกต้องและรัดกุม และให้ข้อเสนอแนะวิธีการ
  • แก้ปัญหานั้นไว้ด้วย
  • ฝ่ายอำนวยการ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ผบ . ใน
  • การบรรลุ ข้อตกลงใจ
  ตัวอย่าง
 • กรรมวิธีแสวงข้อตกลงใจทางทหาร Military Decision Making Process
 • การแสวงข้อตกลงใจทางทหาร
  • กรรมวิธีแก้ปัญหาที่เป็นระบบ , ผ่านการทดสอบและได้รับการพัฒนา
  • เครื่องมือช่วย ผบ .- ฝอ . ในการวางแผน การยุทธ
  • เป็นรายการตรวจสอบปัจจัยทางยุทธวิธี
  • เป็นทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป ์ ”
 • รู้เขา รู้เรา เข้าใจภูมิประเทศ ภารกิจ ภูมิประเทศ & ลมฟ้า รู้เรา รู้เขา ตกลงใจได้เร็วกว่าข้าศึก
 • ฝ่ายเสนาธิการเป็นผู้วางแผน ผบ . ตัดสินใจ ผบ . ไม่เห็นด้วย กลับไปทำใหม่
 • กระบวนการตกลงใจทางทหาร ฝ่ายเสนาธิการเป็นผู้วางแผน ผบ . ตัดสินใจ ผบ . ไม่เห็นด้วย กลับไปทำใหม่ ผบ . ตัดสินใจ ผบ . ตัดสินใจ ผบ . ตัดสินใจ ผบ . ไม่เห็นด้วย ผบ . ไม่เห็นด้วย ผบ . ไม่เห็นด้วย กลับไปทำใหม่ กลับไปทำใหม่ กลับไปทำใหม่
 • กระบวนการตกลงใจทางทหาร ๔ กลุ่มงาน วิเคราะห์ภารกิจ พัฒนา หป .
  • วิเคราะห์ หป .
  • วาดภาพการรบ
  • ตกลงใจ & ปฏิบัติ
  • เปรียบเทียบ
  • เลือก หป .
  • ซักซ้อม
  • ภารกิจ & เจตนาฯ หน่วยเหนือ
  • ภารกิจแถลงใหม่
  • หป . ข้าศึก
  • เจตนารมณ์ ผบ .
  • แนวทางวางแผน
  • ภารกิจแถลงใหม่
  • หป . ข้าศึก
  • เจตนารมณ์ ผบ .
  • แนวทางวางแผน
  • หป . ฝ่ายเรา
  • หป . ข้าศึก
  • หป . ฝ่ายเรา
  • หป . ข้าศึก
  • บันทึกผลฯ
  • ตารางประสานฯ
  • กิจของหน่วยรอง
  • แผนรวบรวมข่าวฯ
  • ผลวาดภาพการรบ
  • ตารางตกลงใจ
  • เลือก , ปรับ หป .
  • ปรับเจตนารมณ
  • แผน / คำสั่ง
  INPUT OUTPUT
 • การวิเคราะห์ภารกิจ
  • กระบวนการ
  • เข้าใจปัญหายุทธวิธี
  • ช่วย ผบมองภาพสนามรบชัดเจน
  • เริ่มต้นกระบวนการพิจารณาหาคำตอบเป็นไ ปได้
  • INPUT
  • ภารกิจและเจตนารมณ์ หน่วยเหนือ
  • อนุมานภารกิจ
  • OUTPUT
  • ภารกิจ , เจตนารมณ์
  • แนวทางวางแผน
  • คำสั่งเตือน
  ?
 • พลตรีตั้งใจฯ มีบ้านเดี่ยวสองชั้น ชั้นล่างมีหน้าต่างที่ทำด้วยกระจก สิบห้าบาน และเจ้าของบ้านที่อยู่ติดกันนั้น จะเป็นคนโมโหและฉุนเฉียว ง่าย โดยเฉพาะเมื่อมีการทำเสียงดังโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ต่อมา พลตรี ตั้งใจได้สั่งการให้นายดี ซึ่งเป็นคนสวนว่า “ให้ตัดหญ้า ให้เสร็จภายในวันนี้ โดยให้สูงจากพื้นดินไม่เกิน ๑ ซม . และห้ามจ้าง คนมาช่วย เพราะกลัวว่าจะเป็นพวกหัวขโมย” ข้อมูลเพิ่มเติม : - พลตรี ตั้งใจฯ ซื้อรถมอเตอร์ไซด์ให้นายดีไว้ใช้ ๑ คัน และมอบเงินแก้ปัญหาให้อีกเดือนละ ๑ , ๐๐๐ บาท - พลตรี ตั้งใจฯ มีรถตัดหญ้าเก่าๆ ๑ คัน ถ้าติดเครื่อง เสียงจะดังมาก และตอนนี้ ไม่มีน้ำมันเหลืออยู่เลย
 • ตัดหญ้าสนามหญ้าหน้าบ้าน ให้เสร็จภายในวันนี้ แบบฝึกหัด ๑ กิจเฉพาะ กิจแฝง ซื้อน้ำมัน บอกคนข้างบ้าน หาวัสดุมากันกระจกหน้าต่าง
 • ข้อคิดสำหรับฝ่ายอำนวยการ
  • ก . จงทำตามคำสั่งให้เรียบร้อยภายใน 1 นาที
  • ข . ให้เขียนตัวบรรจงและเขียนไวยกรณ์ให้ถูกต้อง
  • ค . ให้เลือกทำเพียง 2 ข้อเท่านั้น โดยสุภาพบุรุษให้ทำข้อเลขคี่
  • สุภาพสตรีให้ทำข้อเลขคู่
  • 1. ชื่อ .................................
  • 2. นามสกุล .................................
  • 3. 5 (7-2)-10(82.5-82) =………
  • 4. 1+1+2 =…………
  • 5. (2+7)-3 =…………..
  • 6. ช้าง , ม้า , วัว , ควาย , หมู , เห็ด , เป็ด , ไก่ สิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ คือ ..................
  • 7. มันอะไร ข้างนอกสีเขียว ข้างในสีแดง ?.......................
  • 8. (7x6)-(3x3) =
  • 9. 1+1+1+1+1+1+1+1+1 =
 • แผ่นภาพสถานการณ์ แผ่นภาพหลักนิยม สภาพแวดล้อม หนทางปฏิบัติของ ภัยคุกคาม FIRE SAC FIRE SAC
 • กระบวนการตกลงใจทางทหาร ๔ กลุ่มงาน วิเคราะห์ภารกิจ พัฒนา หป .
  • วิเคราะห์ หป .
  • วาดภาพการรบ
  • ตกลงใจ & ปฏิบัติ
  • เปรียบเทียบ
  • เลือก หป .
  • ซักซ้อม
  • ภารกิจ & เจตนาฯ หน่วยเหนือ
  • ภารกิจแถลงใหม่
  • หป . ข้าศึก
  • เจตนารมณ์ ผบ .
  • แนวทางวางแผน
  • ภารกิจแถลงใหม่
  • หป . ข้าศึก
  • เจตนารมณ์ ผบ .
  • แนวทางวางแผน
  • หป . ฝ่ายเรา
  • หป . ข้าศึก
  • หป . ฝ่ายเรา
  • หป . ข้าศึก
  • บันทึกผลฯ
  • ตารางประสานฯ
  • กิจของหน่วยรอง
  • แผนรวบรวมข่าวฯ
  • ผลวาดภาพการรบ
  • ตารางตกลงใจ
  • เลือก , ปรับ หป .
  • ปรับเจตนารมณ
  • แผน / คำสั่ง
  INPUT OUTPUT
 • การพัฒนาหนทางปฏิบัติ
  • กระบวนการ
  • วิเคราะห์อำนาจกำลังรบฯ
  • หป . ที่เป็นไปได้
  • วางกำลังขั้นต้น
  • แผนดำเนินกลยุทธ์
  • การควบคุม & บช .
  • เขียนข้อความ & ภาพสังเขป
  • INPUT
  • ภารกิจแถลงใหม่
  • หป . ข้าศึก
  • เจตนารมณ์ผบ . หน่วย
  • แนวทางในการวางแผน
  • OUTPUT
  • ภาพสังเขป & ข้อความ หป .
  • หป . ฝ่ายเรา
  • หป . ข้าศึก
 • จุดศูนย์ดุลย์ , จุดแตกหัก CG CC CC CC CR CR CR CR CR CR CR CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV
 • จุดศูนย์ดุลย์ , จุดแตกหัก จุดศูนย์ดุลย์
 • จุดศูนย์ดุลย์ , จุดแตกหัก พล . ถ . CG CC ความคล่องแคล่ว ในการเคลื่อนที่ CR CR สป . ๓ แนวทาง เคลื่อนที่ CV CV CV CV ตส . สลก . สะพาน ช่องทาง บังคับ CV ล่อแหลมจาก ฮจ ./ จรวด
 • ขั้นที่ 1 : วิเคราะห์อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบ (2) คำนวณค่า อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบ เรา ข้าศึก 1x9 = 9 2 x1 = 2 1 x27 = 27 2.5 x6 = 15 รวม 15 . 3 รวม 49 “ อัตราส่วน 1 : 3 1x1 = 1 1x3 = 3 หน่วยดำเนินกลยุทธ์ 0.3x1 = 0.3 1x1 = 1 ความพร้อมรบ 100% = 15.3x1=15.3 ความพร้อมรบ 95% = 49x.95=46.55 3x1 = 3 3x1 = 3
 • ขั้นที่ 1 : วิเคราะห์อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบ (2) คำนวณค่า อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบ หน่วยดำเนินกลยุทธ์ ฝ่ายเรา : ข้าศึก 1 : 3 วิเคราะห์ : แพ้ - ชนะก้ำกึ่งกัน โดยฝ่ายเราจะต้องมีการ เตรียมการตั้งรับที่ดี และฝ่ายข้าศึกใช้การเข้าตีประณีต สำหรับฝ่ายข้าศึกสามารถเลือกใช้การเข้าตีได้ทั้ง การตีตลบ , การเข้าตีโอบและการเข้าตีเจาะ แต่หากใช้การเข้าตีตรงหน้า จะเสียเปรียบต่อฝ่ายเรามาก ฯ
 • ขนพร . ขนพร . นอร . ทภ . ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ 1 : 2 1 : 3 1 : 3 1 : 4 การตั้งรับแบบยึดพื้นที่ หลัก สนับสนุน รวป . กองหนุน ขั้นที่ 3 วางกำลังขั้นต้น ๓ ตถ .
 • ขนพร . ขนพร . นอร . ทภ . ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ 1 : 2 1 : 3 1 : 3 1 : 4 การตั้งรับแบบยึดพื้นที่ หลัก สนับสนุน รวป . กองหนุน ขั้นที่ 3 วางกำลังขั้นต้น (-) (-) ๓ ตถ . กยล .
 • ข้อคิดของ ผบ .
 • ข้อคิดของ ผบ .
 • ข้อคิดของ ผบ .
 • กระบวนการตกลงใจทางทหาร ๔ กลุ่มงาน วิเคราะห์ภารกิจ พัฒนา หป .
  • วิเคราะห์ หป .
  • วาดภาพการรบ
  • ตกลงใจ & ปฏิบัติ
  • เปรียบเทียบ
  • เลือก หป .
  • ซักซ้อม
  • ภารกิจ & เจตนาฯ หน่วยเหนือ
  • ภารกิจแถลงใหม่
  • หป . ข้าศึก
  • เจตนารมณ์ ผบ .
  • แนวทางวางแผน
  • ภารกิจแถลงใหม่
  • หป . ข้าศึก
  • เจตนารมณ์ ผบ .
  • แนวทางวางแผน
  • หป . ฝ่ายเรา
  • หป . ข้าศึก
  • หป . ฝ่ายเรา
  • หป . ข้าศึก
  • บันทึกผลฯ
  • ตารางประสานฯ
  • กิจของหน่วยรอง
  • แผนรวบรวมข่าวฯ
  • ผลวาดภาพการรบ
  • ตารางตกลงใจ
  • เลือก , ปรับ หป .
  • ปรับเจตนารมณ
  • แผน / คำสั่ง
  INPUT OUTPUT
 • การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ กระบวนการ วาดภาพการรบ ( ปฏิบัติ - ตอบโต้ - ต่อต้าน )
  • INPUT
  • หป . ( ภาพสังเขป , ข้อความ )
  • ปมข . ล่าสุด
  • OUTPUT
  • แนวความคิดฯ
  • ตารางประสานฯ
  • แผ่นบริวารยุทธการ
  • แผ่นภาพตกลงใจ DST
  • หป . ปรับปรุงแล้ว
 • การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ COA ANALYSIS สธ . ๓ “ วาดภาพการรบ WAR GAMING” ฝ่ายน้ำเงิน ฝ่ายแดง รอง / เสธ ผช . สธ .3/ ผช . สธ .2 ผปยส . สธ .4/ นอต . น . เคมี / ผบ . ช . พล . สธ .3 ปตอ . ส . สธ .2
 • เวลา / เหตุการณ์ การปฏิบัติของ ขศ . จุดตกลงใจ การ ดำ เนิน กล ปฏิบัติทางลึก ระวังป้องกัน ปฏิบัติระยะใกล้ กองหนุน ยุทธ์ ส่วนหลัง ปภอ . การยิงสนับสนุน ขก . / สอ . ความคล่องแคล่วฯ การดำรงสภาพ การ บช . / ควบคุม ว .- 2 ว . - 1 ว . ว . น . + 1 2 ว .+ 1 ว .+ 1 น .+ 6 ตารางประสานสอดคล้อง
 • กระบวนการตกลงใจทางทหาร ๔ กลุ่มงาน วิเคราะห์ภารกิจ พัฒนา หป .
  • วิเคราะห์ หป .
  • วาดภาพการรบ
  • ตกลงใจ & ปฏิบัติ
  • เปรียบเทียบ
  • เลือก หป .
  • ซักซ้อม
  • ภารกิจ & เจตนาฯ หน่วยเหนือ
  • ภารกิจแถลงใหม่
  • หป . ข้าศึก
  • เจตนารมณ์ ผบ .
  • แนวทางวางแผน
  • ภารกิจแถลงใหม่
  • หป . ข้าศึก
  • เจตนารมณ์ ผบ .
  • แนวทางวางแผน
  • หป . ฝ่ายเรา
  • หป . ข้าศึก
  • หป . ฝ่ายเรา
  • หป . ข้าศึก
  • บันทึกผลฯ
  • ตารางประสานฯ
  • กิจของหน่วยรอง
  • แผนรวบรวมข่าวฯ
  • ผลวาดภาพการรบ
  • ตารางตกลงใจ
  • เลือก , ปรับ หป .
  • ปรับเจตนารมณ
  • แผน / คำสั่ง
  INPUT OUTPUT
 • การตกลงใจ
  • กระบวนการ
  • เปรียบเทียบ
  • เลือก หป .
  • ซักซ้อม
  • กำกับดูแล
  • INPUT
  • ผลวาดภาพการรบ
  • ตารางตกลงใจ
  OUTPUT เลือก , ปรับ หป . ปรับเจตนารมณ์ แผน / คำสั่ง
 • รวม คะแนน เกณฑ์ตัดสิน น้ำหนัก หป . ๑ หป . ๒ ดำเนินกลยุทธ์ ( สธ . 3) การต่อต้านข่าวกรอง ( สธ . 2) การรวมกำลัง ( สธ . 3) 1 2 1.5 2.5 1 2 1 2 2 1 2 1 2.5 5 4 2 1.5 3 9 12 ตารางเปรียบเทียบ เสธ . ลดการสูญเสีย ( สธ . 4) 1 2
 • จบคำบรรยาย