quy trình tín dụng

2,931 views
2,791 views

Published on

Published in: Education

quy trình tín dụng

 1. 1. TRƯ NG I H C NGÂN HÀNG TP. H CHÍ MINH Khoa: Ngân hàng qu c t BÀI T P NHÓM MÔN TÍN D NG 1 NHÓM :6 L P : AN001_122_T01 KHÓA : 26 GV HƯ NG D N : th y Nguy n Chí c TP. H CHÍ MINH, THÁNG 3 NĂM 2013
 2. 2. DANH SÁCH NHÓM TÊN MSSV1. Bùi Minh Tu n (trư ng nhóm) 0301261010722. Nguy n Th Bích 0301261000713. Nguy n Th Mi Mi 0301261005044. Nguy n Th H ng Nga 0301261005495. Nguy n Thùy Trinh 0301261009966. Nguy n Th Phương Nhi 0301261006117. Nguy n Thái Bình 030126100063
 3. 3. Nhóm 6 Tín D ngMục lụcDANH SÁCH NHÓM .................................................................................................... 0I. Quy trình tín d ng: ................................................................................................. 1 1. Khái ni m: .............................................................................................................. 1 2. Khâu nh hư ng l n nh t n vi c thu h i n : ...................................................... 4 3. Th c tr ng v vi c c p tín d ng c a m t s ngân hàng Vi t Nam: .................... 5II. Nh ng y u t nh hư ng n kh năng tr n c a khách hàng. .................... 7 1. Y u t nh hư ng: .................................................................................................... 7 a. Y u t ch quan: ................................................................................................. 7 b. Y u t khách quan .............................................................................................. 8 2. Tr ng thái n n kinh t nh hư ng n ho t ng khinh doanh c a các doanh nghi p: ........................................................................................................................ 10A. TÀI LI U THAM KH O ................................................................................. 12B. NH N XÉT C A GI NG VIÊN. ................................................................................ 0 Trang 1
 4. 4. Nhóm 6 Tín D ngI. Quy trình tín d ng: 1. Khái ni m: Quy trình tín d ng là t ng h p các nguyên t c, quy nh c a ngân hàng trong vi c c p tín d ng. Trong ó xây d ng các bư c i c th theo m t trình tư nh t nh k t khi chu n b h sơ ngh c p tín d ng cho n khi ch m d t quan h tín d ng. ây là m t quá trình bao g m nhi u giai o n mang tính ch t liên hoàn, theo m t trình t nh t nh, ng th i có quan h ch t ch và g n bó v i nhau. Trang 1
 5. 5. Nhóm 6 Tín D ngTheo sơ trên, n i dung c th c a t ng khâu trong quy trình tín d ng c th như sau: Bư c 1: L p h sơ ngh c p tín d ng. Bư c này do nhân viên ngân hàng th c hi n sau khi ã ti p xúc và thông báo i u ki n c p tín d ng i v i t ng khách hang c th và v i nh ng m c ích s d ng v n ã nh. Nhìn chung m t b h sơ vay v n c n ph i thu th p các thông tin như: • Năng l c pháp lý, năng l c hành vi dân s c a khách hàng. • Kh năng s d ng v n vay. • Kh năng hoàn tr n vay (bao g m v n vay và lãi). Bư c 2: Phân tích tín d ng Phân tích tín d ng là phân tích kh năng hi n t i và ti m tàng c a khách hàng trong vi c s d ng v n tín d ng và hoàn tr v n vay ngân hàng. M c tiêu: • Tìm ki m nh ng tình hu ng có th x y ra d n n r i ro cho ngân hàng, d oán kh năng kh c ph c nh ng r i ro ó, d ki n nh ng bi n pháp gi m thi u r i ro và h n ch t n th t cho ngân hàng. • Phân tích tính chân th t c a nh ng thông tin ã thu th p ư c t phía khách hàng trong bư c 1, t ó nh n xét thái , thi n chí c a khách hàng làm cơ s cho vi c ra quy t nh cho vay. Bư c 3: Quy t nh tín d ng Trong khâu này, ngân hàng s ra quy t nh ng ý ho c t ch i cho vay iv i m t h sơ vay v n c a khách hàng. Khi ra quy t nh, có 2 sai l m cơ b n d m c ph i: Trang 2
 6. 6. Nhóm 6 Tín D ng • Ch p nh n mà khách hàng l i không có kh năng tr n • Không ch p nh n mà khách hàng l i có kh năng hoàn tr v n tín d ng úng h n Bư c 4: Gi i ngân • Gi i ngân là nghi p v c p ti n cho khách hàng trên cơ s m c tín d ng ã ký k t trong h p ng. • Nguyên t c gi i ngân: ph i g n li n s v n ng ti n t v i s v n ng hàng hóa ho c d ch v có liên quan, nh m ki m tra m c ích s d ng v n vay c a khách hàng và m b o kh năng thu n . Nhưng ng th i cũng ph i t o s thu n l i, tránh gây phi n hà cho công vi c s n xu t kinh doanh c a khách hàng. Bư c 5: Giám sát tín d ng • Nhân viên tín d ng thư ng xuyên ki m tra vi c s d ng v n vay th c t c a khách hàng, hi n tr ng tài s n m b o, tình hình tài chính c a khách hàng,... m b o kh năng thu n . • M c tiêu c a giám sát là ki m tra vi c th c hi n các i u kho n ã cam k t theo h p ng tín d ng, nh m: o ôn c khách hàng th c hi n úng cam k t trong h p ng o C p nh t thông tin v tình hình khách hàng o Phát hi n các d u hi u c nh báo c a r i ro tín d ng có bi n pháp x lý k p th i • Thông thư ng ngân hàng áp d ng m t s phương pháp giám sát sau: o Giám sát hoat ng tài kho n khách hàng t i ngân hàng o Phân tích báo cáo tài chính theo nh kỳ Trang 3
 7. 7. Nhóm 6 Tín D ng o Vi ng thăm và ki m soát a i m ho t ng kinh doanh hay nơi cư trú c a khách hàng i vay o Ki m tra các b o m ti n vay o Giám sát ho t ng khách hàng thông qua các m i quan h v i các khách hàng khác. o Giám sát qua nh ng ngu n thông tin khác Bư c 6: Thanh lý h p ng tín d ng ây là bư c cu i cùng c a giai o n c p tín d ng.m t khoan3tin1 d ng có th ư c k t thúc theo m t trong hai cách: • Thanh lý m c nhiên • Thanh lý b t bu c2. Khâu nh hư ng l n nh t n vi c thu h i n : Theo quá trình phân tích như trên, t khâu u n khâu k t thúc c a quy trình tín d ng, khâu giám sát có nh hư ng l n nh t n vi c thu h i n vì : V n thu h i n x y ra sau khi ngân hàng ã c p tín d ng cho khách hàng. Ngân hàng ch cho khách hàng vay v n khi ã có cơ s tin tư ng khách hàng s tr n úng h n v n và lãi. Tuy nhiên s phân tích tín d ng không t n m c có th d oán hoàn toàn chính xác v 1 kho n vay có ươc hoàn tr như ã th a thu n hay không. B i n n kinh t th trư ng v n ng, bi n i không ng ng di n bi n th trư ng hàng hóa, th trư ng ti n t , tài chính, th trư ng ch ng khoán…r t ph c t p. ó là nh ng y u t nh hư ng tr c ti p n ho t ng kinh doanh c a i tư ng vay v n. Do ó, ngân hàng ph i giám sát ch t ch quá trình s n Trang 4
 8. 8. Nhóm 6 Tín D ng xu t kinh doanh c a doanh nghi p, ánh giá ư c trình qu n lý kinh doanh c a ch doanh nghi p, vì trình kinh doanh c a doanh nghi p càng kém thì kh năng r i ro m t v n c a ngân hàng khi cho vay càng l n. C n chú ý thư ng xuyên ánh giá kh năng tr n c a khách hàng, n u kh năng này không có thì có nghĩa là ngư i vay ã m t kh năng thanh toán ho c ã v n . Cho nên sau khi ã b v n ra cho các công ty vay, vi c ki m tra s d ng v n vay, ki m tra kh năng thanh toán, tr n i v i ngân hàng không lúc nào ư c lơ là,ph i ti n hành thư ng xuyên, liên t c. S nh y bén c a ngân hàng trong vi c k p th i phát hi n nh ng bi u hi n b t l i x y ra i v i khách hàng cũng như nh ng bi n pháp x lý k p th i, tư v n cho khách hàng s gi m thi u ư c nh ng kho n n quá h n. Bên c nh ó, thư ng thì nh ng ngư i i vay có ý mu n th c hi n nh ng ho t ng không mong mu n theo quan i m c a ngư i cho vay, h d có th u tư vào nh ng d án có r i ro cao. Vì v y, các ngân hàng ph i qu n lý ti n vay b ng cách giám sát nh ng ho t ng c a ngư i vay xem h có tuân theo nh ng quy nh hay không và cư ng ch thi hành n u h không tuân theo thu h i n .3. Th c tr ng v vi c c p tín d ng c a m t s ngân hàng Vi t Nam: Có nhi u nguyên nhân khi n Habubank v i tu i i 20 năm bu c ph i sáp nh p vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà N i (SHB) và t b vĩnh vi n thương hi u m t th i c a mình. Nhưng nguyên nhân ch y u là kho n n cho n gi không th tr ư c c a Vinashin. Habubank ã cho Vinashin vay 2.745 t ng, thêm 600 t ng trái phi u do t p oàn phát hành mà ngân hàng mua, t ng c ng 3.345 t ng, b ng 83% v n i u l (Ngu n: án sáp nh p Habubank - SHB, tr. 10). Theo quy nh c a ngành ngân hàng, m t t ch c tín d ng không ư c cho vay m t khách hàng quá 15% v n t có. Tuy nhiên, th i i m 5-6 năm trư c, khi Vinashin là m t doanh nghi p có Trang 5
 9. 9. Nhóm 6 Tín D ngb ngoài ang lên, không ít ngân hàng ã cho t p oàn vay nh ng kho n ti n l n, vư t15% v n t có, không riêng gì Habubank. V i nh ng ngân hàng m nh, kho n n Vinashin không ph i d òi, nhưng h cókh năng trích d phòng r i ro d n t ng năm bù p. H cũng tích c c bán tài s nth ch p nh m thu h i n . Habubank không có ư c ưu th y. Ngân hàng cũng khôngn m trong di n nh ng t ch c tín d ng có t c tăng trư ng v n huy ng t p u.H u qu là m i năm, ch nguyên bù p kho n chi phí huy ng v n cho kho n vayc a Vinashin, Habubank m t t 500 t ng. M t nhân viên tín d ng t i Habubank cũng th a nh n: “Vi c c p tín d ng choVinashin t ng m t th i ư c xem là ni m t hào c a ngân hàng chúng tôi so v i cácnhà băng khác. Không ng , chính Vinashin l i là m t trong nh ng nguyên nhân chínhkhi n chúng tôi m t thanh kho n ‘không phanh’ nhanh như th ”. Qua ó có th th y,m c dù m c tín nhi m c a vinashin r t cao,cũng nhưngân hàng ã có nh ng phân tích c n k trư c khi cho vinashin vay nhưng l i khôngtheo dõi ch t ch các ho t ng u tư dàn tr i c a vinashin-trong ó có nh ng d ánkhông ư c nhà nư c phê duy t,không liên quan t i ho t ng chính c a vinashin-lànguyên nhân khi n vinashin phá s n d n n vi c không th thu h i n c a Habubank. Trang 6
 10. 10. Nhóm 6 Tín D ngII. Nh ng y u t nh hư ng n kh năng tr n c a khách hàng. 1. Y u t nh hư ng: a. Y u t ch quan: • Capacity-Cash flow (Năng l c-Lu ng ti n d tính tr n ). Y u t ư c coi là quan tr ng nh t trong s các y u t . Năng l c c p n kh năng i u hành ho t ng s n xu t kinh doanh và hoàn tr kho n vay thành công c a khách hàng. Ngân hàng mu n bi t chính xác khách hàng s tr n b ng cách nào. ánh giá năng l c ư c d a trên vi c ánh giá các y u t : kinh nghi m i u hành, báo cáo tài chính quá kh , s n ph m, tình hình ho t ng trên th trư ng và kh năng c nh tranh hi n t i và tương lai. T ó, ngân hàng d tính ư c lu ng ti n s ư c s d ng tr n , th i gian tr n và xác su t tr n thành công c a khách hàng. Vi c ánh giá l ch s các kho n vay và thanh toán các kho n vay, dù là c a cá nhân hay các kho n vay thương m i cũng ư c coi là ch báo cho kh năng chi tr trong tương lai. • Capital (C u trúc v n). Là s v n khách hàng u tư vào doanh nghi p. Ngân hàng s yên tâm hơn n u khách hàng có v n ch s h u l n. V n ch s h u có th ư c huy ng trong quá trình ho t ng, giúp m b o cho tr ng thái kho n vay c a ngân hàng. Ngân hàng cũng nhìn nh n v n ch s h u như là ch báo c a m c cam k t cũng như m c r i ro c a khách hàng i v i kinh doanh c a mình và s c m th y tho i mái hơn n u bi t khách hàng s m t r t nhi u n u công vi c kinh doanh c a h không thành công. S t t hơn n u ngu n v n này ư c l y t chính tài s n c a c ông. • Collateral (Tài s n th ch p). Ngân hàng có th x lý tài s n th ch p c a khách hàng khi khách hàng b phá s n ho c m t kh năng chi tr n . Ngân hàng ư c m b o quy n ưu tiên x lý tài s n th ch p c a khách hàng trư c các ch n khác. Ngân hàng cũng có th yêu c u khách hàng s d ng các tài s n Trang 7
 11. 11. Nhóm 6 Tín D ng cá nhân khác ngoài công ty làm tài s n th ch p. i v i ngân hàng, ây là s m b o và là ngu n tr n thay th ngoài dòng ti n tr n d tính. M t s ngân hàng có th yêu c u có b o lãnh cùng v i tài s n m b o. B o lãnh là hình th c bên th ba ký b o lãnh cam k t thanh toán n u ngư i vay không tr ư cn . • Character (Thái , s th hi n c a khách hàng). Là n tư ng chung khách hàng l i i v i ngân hàng. n tư ng này có th là khá ch quan. Tuy nhiên, trong nhi u trư ng h p, i v i nhi u ngân hàng, thái c a khách hàng quy t nh li u m t kho n vay nh có ư c phê duy t hay không. Các v n ch y u liên quan n thái áng ng bao g m: s kém h p tác v i ngân hàng, l a d i, các v ki n t ng và thua l . Th i gian, chi phí ki n t ng và chi phí cơ h i có th phát sinh do kho n vay g p v n có th l n hơn nhi u so v i thu nh p d tính (V n này, tuy nhiên, tr nên kém quan tr ng hơn i v i các kho n vay cho công ty l n ư c i u hành b i m t nhóm cá nhân). Ngoài ra, m ts y ut nh tính khác như trình h c v n, kinh nghi m i u hành kinh doanh, ph m ch t cá nhân c a khách hàng cũng ư c xem xét. • Coverage (B o hi m). Có th là kho n b o hi m trong ho t ng kinh doanh hay b o hi m cho nh ng lãnh o ch ch t n u quy n i u hành ư c t p trung trong tay m t s ít cá nhân. Trong trư ng h p m t lãnh o ch ch t ch t hay m t năng l c hành vi, b o hi m s m b o ngân hàng s ư c thanh toán n u doanh nghi p không hoàn thành ư c nghĩa v tr n . • Conditions (Các i u ki n khác). Li u kho n vay s ư c s d ng áp ng nhu c u v n lưu ng, mua s m máy móc hay d tr nguyên v t li u, hàng t n kho? Ngân hàng s ánh giá tình hình kinh t trong và ngoài nư c, phân tích ngành kinh doanh doanh nghi p ang ho t ng cũng như các ngành ho t ng liên quan có th nh hư ng n doanh nghi p. b. Y u t khách quan Trang 8
 12. 12. Nhóm 6 Tín D ng • Chính sách tín d ng c a Ngân Hàng. Bao g m các y u t gi i h n m c cho vay i v i m t khách hàng, kỳ h n c a kho n vay, lãi su t cho vay và m c l phí, phương th c cho vay, hư ng gi i quy t ph n khách hàng vay vư t gi i h n, x lý các kho n vay có v n ...t t c các y u t ó có tác d ng tr c ti p n kh năng tr n c a khách hàng. • Th trư ng. Th trư ng là nhân t quan tr ng quy t nh t i ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Trong ó th trư ng v n quy t nh t i vi c huy ng v n c a doanh nghi p còn th trư ng hàng hóa quy t nh t i vi c s d ng v n. Th trư ng tiêu th s n ph m có tác ng l n n doanh thu và l i nhu n c a doanh nghi p. N u các th trư ng này phát tri n n nh s là nhân t tích c c thúc y doanh nghi p tái s n xu t m r ng và tăng th ph n. • Tr ng thái n n kinh t . Tr ng thái n n kinh t có nh hư ng gián ti p t i tình hình tài chính c a doanh nghi p. Khi n n kinh t phát tri n v ng m nh và n nh s t o cho doanh nghi p có nhi u cơ h i trong kinh doanh như: huy ng v n, u tư vào các d án l n, có cơ h i l a ch n b n hàng... • Qu n lý vĩ mô c a Nhà Nư c.Các chính sách c a nhà nư c n nh hay không n nh cũng tác ng n ch t lư ng tín d ng. Khi các chính sách này không n nh s gây khó khăn cho doanh nghi p trong ho t ng s n xu t kinh doanh, t ó gây tr ng i cho ngân hàng khi thu h i n và ngư c l i. • H th ng pháp lu t là cơ s i u ti t các ho t ng trong n n kinh t .N u h th ng pháp lu t không ng b , hay thay i s làm cho ho t ng kinh doanh g p khó khăn.Ngư c l i n u nó phù h p v i th c t khách quan thì s t o m t môi trư ng pháp lý cho m i ho t ng s n xu t kinh doanh ti n hành thu n l i và t k t qu cao. • Môi trư ng t nhiên. Nh ng bi n ng như thiên tai, ho ho n làm nh hư ng t i ho t ng s n xu t kinh doanh c a khách hàng, c bi t là trong các ngành có liên quan n nông nghi p, thu s n, h i s n.Vì v y khi môi trư ng t Trang 9
 13. 13. Nhóm 6 Tín D ng nhiên không thu n l i thì doanh nghi p s g p khó khăn t ó làm nh hư ng n kh năng thanh tóan các kh an n vay t ngân hàng.2. Tr ng thái n n kinh t nh hư ng n ho t ng khinh doanh c a các doanh nghi p: K t cu i năm 2008, n n kinh t ch u tác ng tiêu c c c a cu c kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t toàn c u, sau ó là v n l m phát cao. Nh ng tác ng tiêu c c này khi n cho T c tăng trư ng kinh t ch m l i. T i các doanh nghi p, ch s t n kho tăng m nh và m c cao so v i cùng kỳ các năm trư c. Th i i m 01/6/2012, ch s hàng t n kho c a ngành công nghi p ch bi n tăng 26% so v i cùng kỳ năm 2011. Hàng t n kho nhi u d n n ng v n trong s n xu t kinh doanh và làm tăng n x u c a các TCTD. Theo báo cáo c a B K ho ch và u tư, s lư ng doanh nghi p gi i th , t m ng ng ho t ng tăng nhanh: Năm 2011 có 79.014 doanh nghi p và tính t u năm n ngày 21/6/2012 có kho ng 25.250 doanh nghi p, tăng 8,1% so v i cùng kỳ năm 2011 (23.358 doanh nghi p b phá s n trong 6 tháng u năm 2011). Phân tích c th v doanh nghi p • Lu ng ti n • Dòng ti n i u ch nh cùng ti n m t th c có; Dòng ti n quá kh và tương lai; • Phân tích thu nh p trư c lãi, thu và kh u hao (EBITDA): Thành t c u thành nên EBITDA; Thu nh p quá kh ; Chi phí b t thư ng; Xu hư ng doanh thu và l i nhu n g p; Xu hư ng chi phí ho t ng; Chi phí kh u hao trong tương quan v i mua s m tài s n dài h n; • Phân tích hòa v n • T l N /Thu nh p • T l ti n m t hi n có/N ( Debt Service Coverage-DSCR) • Năng l c tr n : Trang 10
 14. 14. Nhóm 6 Tín D ng • H sơ lý l ch ban i u hành • H sơ lý l ch i ngũ cán b ch ch t • K ho ch kinh doanh • Phân tích năng l c kinh doanh và năng l c k thu t • Tài s n th ch p: • H s thanh kho n (không ph i lư ng ti n m t): Ví d như h s thanh kho n c a xe c là 75%; • H sơ v tài s n: Xác nh quy n s h u và giá tr tài s n • V n ch s h u: • Phân tích B ng cân i k toán • Phân tích t l N /V n ch s h u • Phân tích cơ c u v n ch s h u • Thái -Tư cách khách hàng: • Báo cáo tín d ng Trang 11
 15. 15. Nhóm 6 Tín D ngA. TÀI LI U THAM KH ONghi p v Ngân hàng thương m i, TS. Nguy n Minh Ki u, NXB Th ng Kê, 2008.http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%A7i_ro_t%C3%ADn_d%E1%BB%A5nghttp://luattaichinh.wordpress.com/2013/02/25/thuc-trang-no-xau-cua-cc-tctd-o-viet-nam-nguyn-nhn-v-mot-so-giai-php-tu-chnh-sch-php-luat/http://www.tapchitaichinh.vn/Nghien-cuu-trao-doi/Xu-ly-no-xau-tai-Viet-Nam-Thuc-trang-va-giai-phap/14102.tctchttp://www.thoibaonganhang.vn/tin-tuc/23-hoa-giai-bai-toan-no-xau-3528.htmlhttp://123doc.vn/document/111180-thuc-trang-chat-luong-tin-dung-cua-ngan-hang-cong-thuonghttp://dantri.com.vn/c76/s76-633696/nam-van-de-lon-cua-nen-kinh-te.htmhttp://tailieu.vn/xem-tai-lieu/luan-van-thuc-trang-hoat-dong-tai-nhtmcp-acb-.502048.html Trang 12
 16. 16. B. NH N XÉT C A GI NG VIÊN.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

×