Đánh Giá Thị Trường

545 views
481 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
545
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Đánh Giá Thị Trường

 1. 1. CHÖÔNG 9 ÑAÙNH GIAÙ HOAØN THAØNH COÂNG TAÙC (ÑAÙNH GIAÙ THAØNH TÍCH COÂNG TAÙC) Ñaùnh giaù söï hoaøn thaønh coâng taùc hay coøn ñöôïc goïi laø ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc (TTCT) (performance appraisal) laø moät heä thoáng chính thöùc duyeät xeùt vaø ñaùnh giaù söï hoaøn thaønh coâng taùc cuûa moät caù nhaân theo ñònh kyø
 2. 2. MUÏC TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ HOAØN THAØNH COÂNG TAÙC 1. Caûi thieän hieäu naêng coâng taùc vaø thoâng tin phaûn hoài (Improving performance efficiency and feedback). 2. Hoaïch ñònh TNNS (Human resource planning) 3. Tuyeån moä vaø tuyeån choïn (Recruitment and selection) 4. Phaùt trieån TNNS (H.R. development) 5. Hoaïch ñònh vaø phaùt trieån ngheà nghieäp (Career planning and development) 6. Löông boång vaø ñaõi ngoä (Compensation) 7. Quan heä nhaân söï noäi boä (Internal employee relations) 8. Ñaùnh giaù tieàm naêng cuûa nhaân vieân
 3. 3. Xaùc Ñònh Muïc Tieâu Ñaùnh Giaù TTCT Aán Ñònh Kyø Voïng Coâng Vieäc (Phaân Taùch Coâng Vieäc) Xem Xeùt Coâng Vieäc Ñöôïc Thöïc Hieän Ñaùnh Giaù Söï Hoaøn Thaønh Coâng Taùc Thaûo Luaän Vieäc Ñaùnh Giaù Vôùi Nhaân Vieân TIEÁN TRÌNH ÑAÙNH GIAÙ THAØNH TÍCH COÂNG TAÙC
 4. 4. Identify Specific Performance Appraisal Goals Establish Job Expectations (Job Analysis) Examine Work Performed Appraise Performance Discuss Appraisal with Employee The Performance Appraisal Process
 5. 5. KhÝch LÖ Nh©n Sù (T¹o ®éng lùc) 1 Khung C¶nh Sinh Ho¹t vµ Lµm ViÖc (T¹o hoµn c¶nh) 3 Kh¶ N¨ng Nh©n Sù (T¹o kü n¨ng) 2 Thµnh TÝch 4 §¸nh Gi¸ Thµnh TÝch KiÓu 360 ®é 5 Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng Sù m·n nguyÖn cña nh©n viªn 6 x + =VßngtuÇnhoµnkhÝchlÖ Vßng tuÇn hoµn ph¸t triÓn Khen th­ëng (vËt chÊt & tinh thÇn) HuÊn luyÖn phong c¸ch øng xö
 6. 6. PHOÛNG VAÁN ÑAÙNH GIAÙ Chuaån bò ñeå ñaùnh giaù hoaøn thaønh coâng taùc 1. Leân lòch phoûng vaán 2. Thu thaäp thoâng tin Phaân loaïi PV ñaùnh giaù hoaøn thaønh coâng taùc 1. PV noùi vaø thuyeát phuïc (Tell-and-sell interview) 2. PV noùi vaø nghe (Tell-and-listen interview) 3. PV giaûi quyeát vaán ñeà (Problem solving interview) 4. PV toång hôïp (Mixed interview)
 7. 7. TRAÙCH NHIEÄM ÑAÙNH GIAÙ 1. Caáp treân tröïc tieáp (Immediate supervisor) 2. Caáp döôùi (Subordinates) 3. Ñoàng nghieäp (Peers) 4. Ñaùnh giaù nhoùm (Group appraisal) 5. Töï ñaùnh giaù (Self-appraisal) 6. Toång hôïp (Combinations)
 8. 8. 1. PP. möùc thang ñieåm / PP. möùc thang ñieåm veõ baèng ñoà thò (Rating scales method / Graphic rating scales method) 1. PP. ghi cheùp caùc vuï vieäc quan troïng (The critical incident method) 2. PP. ñaùnh giaù baèng vaên baûn töôøng thuaät(Essay method) 3. PP. quaûn trò baèng muïc tieâu (MBO) vaø Lyù Thuyeát Z PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ HOAØN THAØNH COÂNG TAÙC
 9. 9. 1. PP. möùc thang ñieåm / PP. möùc thang ñieåm veõ baèng ñoà thò (Rating scales method / Graphic rating scales method) Phöông phaùp möùc thang ñieåm (rating scales method) hay coøn ñöôïc goïi laø phöông phaùp möùc thang ñieåm veõ baèng ñoà thò (graphic rating scales method). Sôû dó noù coù teân goïi nhö vaäy bôûi vì möùc thang ñieåm phaûi veõ treân moät ñoà thò.
 10. 10. 2.2. Phöông Phaùp Ghi Cheùp Caùc Vuï VieäcPhöông Phaùp Ghi Cheùp Caùc Vuï Vieäc Quan TroïngQuan Troïng Phöông phaùp ghi cheùp caùc vuï vieäc quan troïngPhöông phaùp ghi cheùp caùc vuï vieäc quan troïng (the critical incident method) laø moät phöông(the critical incident method) laø moät phöông phaùp theo ñoù khi moät nhaân vieân coù moät vuïphaùp theo ñoù khi moät nhaân vieân coù moät vuï vieäc naøo ñoù laøm raát toát hoaëc raát xaáu thìvieäc naøo ñoù laøm raát toát hoaëc raát xaáu thì caáp quaûn trò ghi cheùp laïi treân moät phieáu.caáp quaûn trò ghi cheùp laïi treân moät phieáu. Moãi coâng ty coù moät loaïi maãu bieåu rieâng.Moãi coâng ty coù moät loaïi maãu bieåu rieâng. Vaøo cuoái giai ñoaïn ñaùnh giaù, ngöôøi ñaùnhVaøo cuoái giai ñoaïn ñaùnh giaù, ngöôøi ñaùnh giaù söû duïng caùc hoà sô naøy keøm theo caùcgiaù söû duïng caùc hoà sô naøy keøm theo caùc döõ kieän khaùc ñeå ñaùnh giaù HTCT cuûa nhaândöõ kieän khaùc ñeå ñaùnh giaù HTCT cuûa nhaân vieân. Vôùi phöông phaùp naøy, vieäc ñaùnh giaùvieân. Vôùi phöông phaùp naøy, vieäc ñaùnh giaù bao quaùt toaøn boä giai ñoaïn ñaùnh giaù chöùbao quaùt toaøn boä giai ñoaïn ñaùnh giaù chöù khoâng taäp trung vaøo moät thôøi ñieåm naøo,khoâng taäp trung vaøo moät thôøi ñieåm naøo, chaúng haïn nhö nhöõng tuaàn hoaëc thaùng cuoáichaúng haïn nhö nhöõng tuaàn hoaëc thaùng cuoái
 11. 11. 3.3. Phöông Phaùp Ñaùnh Giaù Baèng VaênPhöông Phaùp Ñaùnh Giaù Baèng Vaên Baûn Töôøng ThuaätBaûn Töôøng Thuaät Phöông phaùp ñaùnh giaù baèng vaên baûn töôøngPhöông phaùp ñaùnh giaù baèng vaên baûn töôøng thuaät (Essay method) hay coøn ñöôïc goïi laøthuaät (Essay method) hay coøn ñöôïc goïi laø phöông phaùp ñaùnh giaù qua maãu bieåu töôøng thuaätphöông phaùp ñaùnh giaù qua maãu bieåu töôøng thuaät (narrative forms rating method) laø moät trong(narrative forms rating method) laø moät trong nhöõng phöông phaùp ñaùnh giaù laâu ñôøi nhaátnhöõng phöông phaùp ñaùnh giaù laâu ñôøi nhaát töø thaäp nieân 1920. Theo phöông phaùp naøy,töø thaäp nieân 1920. Theo phöông phaùp naøy, ngöôøi ñaùnh giaù chæ vieäc vieát moät baøingöôøi ñaùnh giaù chæ vieäc vieát moät baøi töôøng thuaät ngaén moâ taû söï hoaøn thaønhtöôøng thuaät ngaén moâ taû söï hoaøn thaønh coâng vieäc cuûa caáp döôùi. Phöông phaùp naøycoâng vieäc cuûa caáp döôùi. Phöông phaùp naøy chuù troïng tôùichuù troïng tôùi haønh vi theo thaùi cöïchaønh vi theo thaùi cöïc (extreme(extreme behavior) trong coâng taùc cuûa nhaân vieân -behavior) trong coâng taùc cuûa nhaân vieân - nghóa laø haønh vi thaät gioûi hoaëc thaät dôû -nghóa laø haønh vi thaät gioûi hoaëc thaät dôû - hôn laø söï hoaøn thaønh coâng taùc haøng ngaøy.hôn laø söï hoaøn thaønh coâng taùc haøng ngaøy.
 12. 12. 4.4. Phöông Phaùp Quaûn Trò Baèng CaùcPhöông Phaùp Quaûn Trò Baèng Caùc Muïc Tieâu (MBO) Vaø Quaûn Trò Theo LyùMuïc Tieâu (MBO) Vaø Quaûn Trò Theo Lyù Thuyeát ZThuyeát Z Nhö treân ñaõ trình baøy, theo caùc phöông phaùpNhö treân ñaõ trình baøy, theo caùc phöông phaùp coå truyeàn, caùc ñöùc tính / ñaëc tính caù nhaâncoå truyeàn, caùc ñöùc tính / ñaëc tính caù nhaân thöôøng ñöôïc duøng laøm tieâu chuaån ñaùnhthöôøng ñöôïc duøng laøm tieâu chuaån ñaùnh giaù TTCT. Ngoaøi ra, vai troø cuûa nhaø quaûngiaù TTCT. Ngoaøi ra, vai troø cuûa nhaø quaûn trò nhö moät quan toøa. Nhöng vôùi phöông phaùptrò nhö moät quan toøa. Nhöng vôùi phöông phaùp quaûn trò baèng caùc muïc tieâuquaûn trò baèng caùc muïc tieâu (MBO = management(MBO = management by objectives), troïng taâm cuûa vieäc ñaùnh giaùby objectives), troïng taâm cuûa vieäc ñaùnh giaù chuyeån töø caùc ñöùc tính / ñaëc tính caù nhaânchuyeån töø caùc ñöùc tính / ñaëc tính caù nhaân qua söï hoaøn thaønh coâng taùc. Vai troø cuûaqua söï hoaøn thaønh coâng taùc. Vai troø cuûa nhaø quaûn trò chuyeån töø vai troø cuûa ngöôøinhaø quaûn trò chuyeån töø vai troø cuûa ngöôøi troïng taøi phaân xöû qua vai troøcuûa ngöôøi coátroïng taøi phaân xöû qua vai troøcuûa ngöôøi coá vaán hay tö vaán. Cuõng vaäy, vai troø cuûavaán hay tö vaán. Cuõng vaäy, vai troø cuûa

×