Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

Đánh Giá Thị Trường

on

 • 502 views

 

Statistics

Views

Total Views
502
Views on SlideShare
502
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Đánh Giá Thị Trường Presentation Transcript

 • 1. CHÖÔNG 9 ÑAÙNH GIAÙ HOAØN THAØNH COÂNG TAÙC (ÑAÙNH GIAÙ THAØNH TÍCH COÂNG TAÙC) Ñaùnh giaù söï hoaøn thaønh coâng taùc hay coøn ñöôïc goïi laø ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc (TTCT) (performance appraisal) laø moät heä thoáng chính thöùc duyeät xeùt vaø ñaùnh giaù söï hoaøn thaønh coâng taùc cuûa moät caù nhaân theo ñònh kyø
 • 2. MUÏC TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ HOAØN THAØNH COÂNG TAÙC
  • Caûi thieän hieäu naêng coâng taùc vaø thoâng tin phaûn hoài (Improving performance efficiency and feedback).
  • Hoaïch ñònh TNNS (Human resource planning)
  • Tuyeån moä vaø tuyeån choïn (Recruitment and selection)
  • Phaùt trieån TNNS (H.R. development)
  • Hoaïch ñònh vaø phaùt trieån ngheà nghieäp (Career planning and development)
  • Löông boång vaø ñaõi ngoä (Compensation)
  • Quan heä nhaân söï noäi boä (Internal employee relations)
  • Ñaùnh giaù tieàm naêng cuûa nhaân vieân (Assessment of employee potential)
 • 3. Xaùc Ñònh Muïc Tieâu Ñaùnh Giaù TTCT Aán Ñònh Kyø Voïng Coâng Vieäc (Phaân Taùch Coâng Vieäc) Xem Xeùt Coâng Vieäc Ñöôïc Thöïc Hieän Ñaùnh Giaù Söï Hoaøn Thaønh Coâng Taùc Thaûo Luaän Vieäc Ñaùnh Giaù Vôùi Nhaân Vieân TIEÁN TRÌNH ÑAÙNH GIAÙ THAØNH TÍCH COÂNG TAÙC
 • 4. Identify Specific Performance Appraisal Goals Establish Job Expectations (Job Analysis) Examine Work Performed Appraise Performance Discuss Appraisal with Employee The Performance Appraisal Process
 • 5. KhÝch LÖ Nh©n Sù (T¹o ®éng lùc) 1 Khung C¶nh Sinh Ho¹t vµ Lµm ViÖc (T¹o hoµn c¶nh) 3 Kh¶ N¨ng Nh©n Sù (T¹o kü n¨ng) 2 §¸nh Gi¸ Thµnh TÝch KiÓu 360 ®é 5 Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng x + = Vßng tuÇn hoµn khÝch lÖ Vßng tuÇn hoµn ph¸t triÓn Khen th­ëng (vËt chÊt & tinh thÇn) HuÊn luyÖn phong c¸ch øng xö Thµnh TÝch 4 Sù m·n nguyÖn cña nh©n viªn 6
 • 6. PHOÛNG VAÁN ÑAÙNH GIAÙ
  • Chuaån bò ñeå ñaùnh giaù hoaøn thaønh coâng taùc
  • Leân lòch phoûng vaán
  • Thu thaäp thoâng tin
  • Phaân loaïi PV ñaùnh giaù hoaøn thaønh coâng taùc
  • PV noùi vaø thuyeát phuïc (Tell-and-sell interview)
  • PV noùi vaø nghe (Tell-and-listen interview)
  • PV giaûi quyeát vaán ñeà (Problem solving interview)
  • PV toång hôïp (Mixed interview)
 • 7. TRAÙCH NHIEÄM ÑAÙNH GIAÙ
  • Caáp treân tröïc tieáp (Immediate supervisor)
  • Caáp döôùi (Subordinates)
  • Ñoàng nghieäp (Peers)
  • Ñaùnh giaù nhoùm (Group appraisal)
  • Töï ñaùnh giaù (Self-appraisal)
  • Toång hôïp (Combinations)
 • 8.
  • PP. möùc thang ñieåm / PP. möùc thang ñieåm veõ baèng ñoà thò (Rating scales method / Graphic rating scales method)
  • PP. ghi cheùp caùc vuï vieäc quan troïng (The critical incident method)
  • PP. ñaùnh giaù baèng vaên baûn töôøng thuaät(Essay method)
  • PP. quaûn trò baèng muïc tieâu (MBO) vaø Lyù Thuyeát Z
  PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ HOAØN THAØNH COÂNG TAÙC
 • 9.
  • PP. möùc thang ñieåm / PP. möùc thang ñieåm veõ baèng ñoà thò (Rating scales method / Graphic rating scales method)
  • Phöông phaùp möùc thang ñieåm (rating scales method) hay coøn ñöôïc goïi laø phöông phaùp möùc thang ñieåm veõ baèng ñoà thò (graphic rating scales method). Sôû dó noù coù teân goïi nhö vaäy bôûi vì möùc thang ñieåm phaûi veõ treân moät ñoà thò.
 • 10. 2. Phöông Phaùp Ghi Cheùp Caùc Vuï Vieäc Quan Troïng Phöông phaùp ghi cheùp caùc vuï vieäc quan troïng (the critical incident method) laø moät phöông phaùp theo ñoù khi moät nhaân vieân coù moät vuï vieäc naøo ñoù laøm raát toát hoaëc raát xaáu thì caáp quaûn trò ghi cheùp laïi treân moät phieáu. Moãi coâng ty coù moät loaïi maãu bieåu rieâng. Vaøo cuoái giai ñoaïn ñaùnh giaù, ngöôøi ñaùnh giaù söû duïng caùc hoà sô naøy keøm theo caùc döõ kieän khaùc ñeå ñaùnh giaù HTCT cuûa nhaân vieân. Vôùi phöông phaùp naøy, vieäc ñaùnh giaù bao quaùt toaøn boä giai ñoaïn ñaùnh giaù chöù khoâng taäp trung vaøo moät thôøi ñieåm naøo, chaúng haïn nhö nhöõng tuaàn hoaëc thaùng cuoái cuøng. Tuy nhieân, neáu caáp quaûn trò coù nhieàu nhaân vieân, hoï phaûi maát raát nhieàu thôøi gian ñeå ghi cheùp.
 • 11. 3. Phöông Phaùp Ñaùnh Giaù Baèng Vaên Baûn Töôøng Thuaät Phöông phaùp ñaùnh giaù baèng vaên baûn töôøng thuaät (Essay method) hay coøn ñöôïc goïi laø phöông phaùp ñaùnh giaù qua maãu bieåu töôøng thuaät (narrative forms rating method) laø moät trong nhöõng phöông phaùp ñaùnh giaù laâu ñôøi nhaát töø thaäp nieân 1920. Theo phöông phaùp naøy, ngöôøi ñaùnh giaù chæ vieäc vieát moät baøi töôøng thuaät ngaén moâ taû söï hoaøn thaønh coâng vieäc cuûa caáp döôùi. Phöông phaùp naøy chuù troïng tôùi haønh vi theo thaùi cöïc (extreme behavior) trong coâng taùc cuûa nhaân vieân - nghóa laø haønh vi thaät gioûi hoaëc thaät dôû - hôn laø söï hoaøn thaønh coâng taùc haøng ngaøy.
 • 12. 4. Phöông Phaùp Quaûn Trò Baèng Caùc Muïc Tieâu (MBO) Vaø Quaûn Trò Theo Lyù Thuyeát Z Nhö treân ñaõ trình baøy, theo caùc phöông phaùp coå truyeàn, caùc ñöùc tính / ñaëc tính caù nhaân thöôøng ñöôïc duøng laøm tieâu chuaån ñaùnh giaù TTCT. Ngoaøi ra, vai troø cuûa nhaø quaûn trò nhö moät quan toøa. Nhöng vôùi phöông phaùp quaûn trò baèng caùc muïc tieâu (MBO = management by objectives), troïng taâm cuûa vieäc ñaùnh giaù chuyeån töø caùc ñöùc tính / ñaëc tính caù nhaân qua söï hoaøn thaønh coâng taùc. Vai troø cuûa nhaø quaûn trò chuyeån töø vai troø cuûa ngöôøi troïng taøi phaân xöû qua vai troøcuûa ngöôøi coá vaán hay tö vaán. Cuõng vaäy, vai troø cuûa nhaân vieân chuyeån töø vai troø cuûa ngöôøi baøng quan thuï ñoäng sang vai troø cuûa ngöôøi tham döï tích cöïc.