Phalcon PHP Framework
Căn bản

Trinh Minh Cuong, cuong@techmaster.vn

http://techmaster.vn
Nội dung
1.  Tạo	
  web	
  application	
  ~	
  1	
  project	
  
2.  GET	
  /	
  POST	
  –	
  xử	
  lý	
  form	
  (xem	
  s...
Kỹ năng cần có
•  Người	
  thuê	
  VPS	
  sẽ	
  tự	
  chịu	
  trách	
  nhiệm	
  quản	
  lý	
  tất	
  cả	
  các	
  
web	
  ...
Các thư mục quan trọng
•  /usr/local/var/www	
  là	
  nơi	
  chưa	
  các	
  thư	
  mục	
  gốc	
  
•  /usr/local/etc	
  chứ...
Tạo một web application ~ 1 web site
có tên miền là paris.com
http://techmaster.vn
Tạo dự án có tên là paris.com == tền miền
cuong:www TechMaster$ cd /usr/local/var/www
cuong:www TechMaster$ phalcon projec...
cd /usr/local/etc/nginx
ls	
  
nano nginx.conf

Nội	
  dung	
  file	
  nginx.conf	
  
đơn	
  giản	
  tối	
  đa	
  

Sửa	
  ...
Bạn cần cấu hình chi tiết cho từng site bên trong VPS

http://techmaster.vn
Chỉnh lại /etc/hosts
127.0.0.1
255.255.255.255
::1
fe80::1%lo0
127.0.0.1
127.0.0.1

localhost
broadcasthost
localhost
loca...
server {!
listen
80;!
index index.php index.html index.htm;!
set $root_path '/usr/local/var/www/paris.com/public';!
root $...
Khi thay đổi nginx.conf và site.conf cần restart lại nginx

•  Bật	
  
sudo	
  nginx	
  

•  Tắt	
  
sudo	
  nginx	
  -­‐s...
Volt directory can't be written

sudo chmod -R 777 /usr/local/var/www/paris.com/app/cache	
  

http://techmaster.vn
Lập trình Phalcon
http://techmaster.vn
app	
  

Chứa	
  code	
  viết	
  bằng	
  PHP,	
  Volt	
  

app/cache	
  

Chứa	
  file	
  PHP	
  được	
  render	
  từ	
  Vo...
/usr/local/var/www/paris.com/app/views/index.volt
<!DOCTYPE html>!
de	
  
<html>!
	
  Unico
nt
	
  trợ	
  fo
"<head>!
Hỗ
"...
/usr/local/var/www/paris.com/app/views/index/index.volt
<h1>Chào	
  mừng	
  bạn	
  đến	
  với	
  Phalcon</h1>	
  
<div>	
 ...
Volt	
  is	
  an	
  ultra-­‐fast	
  and	
  designer	
  friendly	
  templaQng	
  language	
  wriSen	
  in	
  C	
  for	
  PH...
Controller à Views
<?php!
class IndexController extends ControllerBase!
{!
!
public function indexAction()!
{!
$this->vie...
How MVC App works
URL	
  Request	
  
Taking	
  URL	
  request	
  then	
  	
  
sends	
  it	
  to	
  Dispatcher	
  
Do	
  lo...
/usr/local/var/www/paris.com/app/views/index/index.volt	
  

<h1>Chào	
  mừng	
  <span	
  style="color:red">{{name}}</span...
cd /usr/local/var/www/paris.com
phalcon controller signup	
  
<?php!
!
class SignupController extends PhalconMvcController...
<h1>Sign up form</h1>!
{{form('../signup/save', 'method': 'post')}}!
<label>Name</label>!
{{ text_field("name", "size": 32...
Bây giờ là phần thực hành

http://techmaster.vn
Nếu	
  bạn	
  cần	
  phát	
  triển	
  ứng	
  dụng	
  web	
  trên	
  Phalcon	
  với	
  
kinh	
  nghiệm	
  đội	
  phát	
  tr...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Phalcon căn bản

4,023

Published on

Bài giảng lập trình PHP Phalcon tại Techmaster

Published in: Technology

Phalcon căn bản

 1. 1. Phalcon PHP Framework Căn bản Trinh Minh Cuong, cuong@techmaster.vn http://techmaster.vn
 2. 2. Nội dung 1.  Tạo  web  application  ~  1  project   2.  GET  /  POST  –  xử  lý  form  (xem  slide  sau)   3.  Upload  file  (xem  slide  sau)   4.  Tạo  web  service  (xem  slide  sau)   5.  Đọc  ghi  cơ  sở  dữ  liệu  (xem  slide  sau)   http://techmaster.vn
 3. 3. Kỹ năng cần có •  Người  thuê  VPS  sẽ  tự  chịu  trách  nhiệm  quản  lý  tất  cả  các   web  site  từ  cài  đặt,  cấu  hình,  bảo  mật.   •  Gõ  lệnh  trên  terminal.  Máy  chủ  ở  xa  thì  sẽ  phải  remote   SSH  vào   •  Cheat  sheet:   –  https://github.com/0nn0/terminal-­‐mac-­‐cheatsheet/wiki/Terminal-­‐ Cheatsheet-­‐for-­‐Mac-­‐(-­‐basics-­‐)   –  http://i.imgur.com/1c9y0.png   –  http://cli.learncodethehardway.org/bash_cheat_sheet.pdf     http://techmaster.vn
 4. 4. Các thư mục quan trọng •  /usr/local/var/www  là  nơi  chưa  các  thư  mục  gốc   •  /usr/local/etc  chứa  các  file  cấu  hình  Nginx,  MySQL   •  /usr/local/Cellar  chứa  ứng  dụng  cài  bởi  Home  Brew   •  Một  VPS  có  thể  đồng  thời  host  được  nhiều  web  site,     http://techmaster.vn
 5. 5. Tạo một web application ~ 1 web site có tên miền là paris.com http://techmaster.vn
 6. 6. Tạo dự án có tên là paris.com == tền miền cuong:www TechMaster$ cd /usr/local/var/www cuong:www TechMaster$ phalcon project paris.com Tạo  project   Phalcon DevTools (1.2.4) Success: Controller "index" was successfully created. Success: Project 'paris.com' was successfully created. cuong:www TechMaster$ cd paris.com cuong:paris.com TechMaster$ ls app index.html public cuong:paris.com TechMaster$   Chú  ý  2  thứ  mục    app,  public   http://techmaster.vn
 7. 7. cd /usr/local/etc/nginx ls   nano nginx.conf Nội  dung  file  nginx.conf   đơn  giản  tối  đa   Sửa  file  cấu  hình  nginx.conf   worker_processes 2; events { worker_connections 1024; } http { include mime.types; default_type application/octet-stream; sendfile on; tcp_nopush on; keepalive_timeout 65; gzip on; include conf.d/*.conf; include sites-enabled/*; }   http://techmaster.vn
 8. 8. Bạn cần cấu hình chi tiết cho từng site bên trong VPS http://techmaster.vn
 9. 9. Chỉnh lại /etc/hosts 127.0.0.1 255.255.255.255 ::1 fe80::1%lo0 127.0.0.1 127.0.0.1 localhost broadcasthost localhost localhost audiogara.com paris.com   Bổ  xung  entry  nào   Đối  với  môi  trường  thật  cấu  hình  DNS  trỏ  tên  miền  paris.com  vào  địa   chỉ  IP  Fnh  của  VPS  là  xong  !   http://techmaster.vn
 10. 10. server {! listen 80;! index index.php index.html index.htm;! set $root_path '/usr/local/var/www/paris.com/public';! root $root_path;! ! server_name paris.com;! try_files $uri $uri/ @rewrite;! Cấu  hình  thư  mục   chứa  web  site  và   tên  miền   ! location @rewrite {! rewrite ^/(.*)$ /index.php?_url=/$1;! }! location ~ .php {! include fastcgi.conf;! fastcgi_intercept_errors on;! fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;! }! Cấu  hình  PHP-­‐FPM   parse  các  file  PHP   ! location ~* ^/(css|img|js|flv|swf|download)/(.+) {! root $root_path;! }! ! location ~ /.ht {! deny all;! }! }! http://techmaster.vn
 11. 11. Khi thay đổi nginx.conf và site.conf cần restart lại nginx •  Bật   sudo  nginx   •  Tắt   sudo  nginx  -­‐s  stop   http://techmaster.vn
 12. 12. Volt directory can't be written sudo chmod -R 777 /usr/local/var/www/paris.com/app/cache   http://techmaster.vn
 13. 13. Lập trình Phalcon http://techmaster.vn
 14. 14. app   Chứa  code  viết  bằng  PHP,  Volt   app/cache   Chứa  file  PHP  được  render  từ  Volt  template,   Phacon  cần  có  quyền  write  thư  mục  này   app/config   Chứaconfig.php,  loader.php,  services.php   app/controllers   Các  controllers  hứng  các  request  từ  client   app/models   Các  models  ánh  xạ  với  các  bảng  trong  CSDL   app/views   Các  views  viết  bằng  Volt   public   Chứa  các  file  fnh  CSS,  JavaScript,  Images   http://techmaster.vn
 15. 15. /usr/local/var/www/paris.com/app/views/index.volt <!DOCTYPE html>! de   <html>!  Unico nt  trợ  fo "<head>! Hỗ " "<meta charset="UTF-8">! " "<title>Phalcon PHP Framework</title>! "</head>! "<body>! " "{{ content() }}! "</body>! </html>! http://techmaster.vn
 16. 16. /usr/local/var/www/paris.com/app/views/index/index.volt <h1>Chào  mừng  bạn  đến  với  Phalcon</h1>   <div>   <img  src  ="/img/phalcon.jpg"/>   </div>   http://techmaster.vn
 17. 17. Volt  is  an  ultra-­‐fast  and  designer  friendly  templaQng  language  wriSen  in  C  for  PHP.  It   provides  you  a  set  of  helpers  to  write  views  in  an  easy  way.  Volt  is  highly  integrated   with  other  components  of  Phalcon,  just  as  you  can  use  it  as  a  stand-­‐alone  component   in  your  applicaQons.   Volt Template http://techmaster.vn
 18. 18. Controller à Views <?php! class IndexController extends ControllerBase! {! ! public function indexAction()! {! $this->view->name = "Cuong";! }! ! }! <h1>Chào  mừng  <span  style="color:red">{{name}}</span>  đến  với  Phalcon</h1>   <div>   <img  src  ="/img/phalcon.jpg"/>   </div>   http://techmaster.vn
 19. 19. How MVC App works URL  Request   Taking  URL  request  then     sends  it  to  Dispatcher   Do  looping  to  select     the  appropriate  controller     and  acuon.   Phalcon/MVC/Router   Phalcon/MVC/Dispatcher   Loop   Controller   Display  responsing  data   Model   View   http://techmaster.vn
 20. 20. /usr/local/var/www/paris.com/app/views/index/index.volt   <h1>Chào  mừng  <span  style="color:red">{{name}}</span>  đến  với  Phalcon</h1>   <div>   <img  src  ="/img/phalcon.jpg"/>   </div>   Phalcon   renders   Volt   template   /usr/local/var/www/paris.com/app/cache/_usr_local_var_www_paris.com_app_views_index_index.volt.php   <h1>Chào  mừng  <span  style="color:red"><?php  echo  $name;  ?></span>  đến  với  Phalcon</h1>   <div>   <img  src  ="/img/phalcon.jpg"/>   </div>   http://techmaster.vn
 21. 21. cd /usr/local/var/www/paris.com phalcon controller signup   <?php! ! class SignupController extends PhalconMvcController! {! public function indexAction()! /app/controllers/SignupController.php   {! ! } ! }! /app/views/signup/index.volt   <h1>Sign up form</h1>! {{form('../signup/save', 'method': 'post')}}! <label>Name</label>! {{ text_field("name", "size": 32) }}! <input type="text" name="job"/>! {{ submit_button('Send') }}! </form>! http://techmaster.vn
 22. 22. <h1>Sign up form</h1>! {{form('../signup/save', 'method': 'post')}}! <label>Name</label>! {{ text_field("name", "size": 32) }}! <input type="text" name="job"/>! {{ submit_button('Send') }}! </form>! public function saveAction()! {! echo ("Form is submitted!</br>");! echo($this->request->getPost("name")."</br>");! echo($this->request->getPost("job"));! }! http://techmaster.vn
 23. 23. Bây giờ là phần thực hành http://techmaster.vn
 24. 24. Nếu  bạn  cần  phát  triển  ứng  dụng  web  trên  Phalcon  với   kinh  nghiệm  đội  phát  triển  cch  lũy  qua  nhiều  dự  án  mobile   –  web,  dynamic  responsive  web  quốc  tế     Tham  khảo  khóa  học  này   hSp://techmaster.vn/web/php-­‐phalcon/     http://techmaster.vn

×