ใบงานที่ 1 แบบสํารวจประวัติของ เด็กหญิง ปภัชญา จักรชัยสิน ชื่อเลน มิ้ม              ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4/1...
ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ 157/4 หมูที่ 6 ตําบล ฟาฮาม อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม                 รหั...
เนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรที่เคยเรียน  - Microsoft Word         - Microsoft Excel  - Microsoft PowerPoint     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ใบงานที่ 1 แบบสำรวจประวัติของ เด็กหญิง

199 views
179 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
199
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานที่ 1 แบบสำรวจประวัติของ เด็กหญิง

 1. 1. ใบงานที่ 1 แบบสํารวจประวัติของ เด็กหญิง ปภัชญา จักรชัยสิน ชื่อเลน มิ้ม ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4/14 เลขที่ 13ขอมูลสวนตัวชื่อ – สกุล เด็กหญิง ปภัชญา จักรชัยสิน ชื่อเลน มิม ้วันเกิด 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2540 อายุ 14 ป หมูโลหิต B ชื่อบิดา นายภูกจ จักรชัยสิน อาชีพ ลูกจางรัฐวิสาหกิจ ิชื่อมารดา นาง ชญานนันท จักรชัยสิน อาชีพ แมบานสถานะภาพของบิดา-มารดา อยูรวมกัน ผลการเรียนในปการศึกษาที่ผานมาระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ไดผลการเรียน 3.13
 2. 2. ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ 157/4 หมูที่ 6 ตําบล ฟาฮาม อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม  รหัสไปรษณีย 50000แผนที่ของนักเรียนโทรศัพท 082-9090051 E-MAIL – mimpapatchaya@gmail.comปจจุบันพักอาศัยอยูกับ บิดา-มารดา เกียวของเปน ผูปกครอง ่ขอมูลสุขภาพ น้ําหนัก 40 กิโลกรัม สวนสูง 160 เซนติเมตร โรคประจําตัว -จบชัน มัธยมศึกษาปที่ 3 ้ มาจาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 3. 3. เนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรที่เคยเรียน - Microsoft Word - Microsoft Excel - Microsoft PowerPoint - อื่นๆโปรแกรม Photo Shop,Vbโปรแกรมที่ถนัด Photo Shopมีคอมพิวเตอรสวนตัว  มี ไมมีถามีคอม ใชอินเตอรเน็ตดวยหรือไม มี ไมมีความใฝฝนในอนาคต -คติประจําใจ The River Of No Return.

×