REPUBLIKA SRPSKA<br />UNIVERZITET SINERGIJA BIJELJINA<br />FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU<br />BANJA LUKA<br />SEMINARS...
Pasivna stranka označava lice protiv koga se vodi postupak ( npr. lice kojem nadležni organ utvrdjuje poresku upravu ).
 Uzgedna stranka ( intervenijent ili zainteresovano lice ) označava lice koje radi zaštite svojih prava ili pravnih intere...
Stranka u upravnom postupku moze biti svako fizičko i pravno lice. Iako nemaju svojstvo pravnog lica, kao stranke u upravn...
Stranka u upravnom postupku može biti i sindikalna organizacija, ako se u upravnom postupku rješava o nekom pravu ili prav...
Jednostranačke stvari u upravnom postupku jesu stvari u kojima naspram organa učestvuje samo jedna stranka, odnosno kad u ...
Višestranačke stvari su stvari gdje u svojstvu stranke učestvuju dva ili više subjekata sa suprotnim interesima. Suprostav...
Kontrarne stranke imaju suprostavljene interese i zahtjeve,koji proizilaze iz njihovog medjusobnog neposrednog odnosa.
Kolidirajuce stranke su stranke koje imaju u pravilu suprotne zahtjeve ali nisu u medjusobnom odnosu van upravnog postupk...
Uslovi za stranačko istupanje u postupku
Uslovi da neko lice bude stranka u upravnom postupku su: stranačka sposobnost,procesna sposobnost i stranačka legitimacija.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stranka u upravnom postupku

12,906 views

Published on

upravno pravo

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,906
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
147
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stranka u upravnom postupku

 1. 1. REPUBLIKA SRPSKA<br />UNIVERZITET SINERGIJA BIJELJINA<br />FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU<br />BANJA LUKA<br />SEMINARSKI RAD<br />Predmet:UPRAVNO PRAVO<br />Tema:STRANKA U UPRAVNOM POSTUPKU<br />Mentor:Student:<br />Doc. dr Marija Kostić Milijana Savić Januar, 2010<br />SADRŽAJ:<br />Sadržaj…………………………………………………………………………………………….1<br />Uvod……………………………………………………………………………………..………..2<br />Jednostranačke i višestranačke stvari…………………………………..………...3<br />Uslovi za stranačko istupanje u postupku………………………………………..3<br /><ul><li>Ostali učesnici u upravnom postupku………………………………………………4</li></ul>Zakonski zastupnik………………………………………………………………………….5<br />Privremeni zastupnik……………………………………………………………………...6<br />Zajednički predstavnik I zajednički punomoćnik………………………………7<br />Punomoćnik…………………………………………………………………………………….7<br />Stručni pomagač……………………………………………………………………………..8<br />Zaključak…………………………………………………………………………………………9<br />Literatura………………………………………………………………………………………..10<br />Uvod<br />Strankom se označava lice na čiji zahtjev je pokrenut postupak ili protiv koga se vodi postupak, odnosno koje radi zaštite svojih prava i pravnih interesa ima pravo da učestvuje u postupku.<br />Možemo razlikovati tri vrste stranaka:<br /><ul><li>Aktivna staranka označava lice po čijem zahtjevu je postupak pokrenut ( npr. lice koje trazi izdavanje gradjevinske dozvole ).
 2. 2. Pasivna stranka označava lice protiv koga se vodi postupak ( npr. lice kojem nadležni organ utvrdjuje poresku upravu ).
 3. 3. Uzgedna stranka ( intervenijent ili zainteresovano lice ) označava lice koje radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa moze učestvovati u upravnom postupku ( npr. lice koje smatra da će mu izdavanjem gradjevinske dozvole susjedu u upravnom postupku biti povrijedjeno neko pravo).
 4. 4. Stranka u upravnom postupku moze biti svako fizičko i pravno lice. Iako nemaju svojstvo pravnog lica, kao stranke u upravnom postupku mogu se pojaviti državni organi, odredjene organizacije naselje, grupa lica i dr., pod uslovom da mogu biti nosioci prava i obaveza o kojima se rješava u upravnom postupku.
 5. 5. Stranka u upravnom postupku može biti i sindikalna organizacija, ako se u upravnom postupku rješava o nekom pravu ili pravnom interesu državnog službenika kao radnika u organizacijama koje vrše javna ovlaštenja. Konačno svojsto stranke u upravnom postupku mogu imati javni tužilac i javni pravobranilac, kada su zakonom ovlašteni da u upravnom postupku štite javni interes , i to u granicama ovlaštenja datog strankama, osim u slucaju kada su im šira ovlaštenja data zakonom.</li></ul>Jednostranačke i višestranačke stvari<br /><ul><li>U upravnom postupku razlikujemo jednostranačke i višestranačke stvari.
 6. 6. Jednostranačke stvari u upravnom postupku jesu stvari u kojima naspram organa učestvuje samo jedna stranka, odnosno kad u postupku učestvuje više stranaka ali u istoj poziciji, čineći tzv.procesnu zajednicu.
 7. 7. Višestranačke stvari su stvari gdje u svojstvu stranke učestvuju dva ili više subjekata sa suprotnim interesima. Suprostavljanje interesa javlja se u dva vida: kroz kontrarne i kolidirajuce stranke.
 8. 8. Kontrarne stranke imaju suprostavljene interese i zahtjeve,koji proizilaze iz njihovog medjusobnog neposrednog odnosa.
 9. 9. Kolidirajuce stranke su stranke koje imaju u pravilu suprotne zahtjeve ali nisu u medjusobnom odnosu van upravnog postupka. Obe stranke imaju zahtjeve prema prema istom organu i ti zahtjevi su medjusobno suprostavljeni i prava su rjetkost u upravnom postupku jer su karakteristični za parnični postupak.
 10. 10. Uslovi za stranačko istupanje u postupku
 11. 11. Uslovi da neko lice bude stranka u upravnom postupku su: stranačka sposobnost,procesna sposobnost i stranačka legitimacija.
 12. 12. Stranačka sposobnost je sposobnost da se bude nosilac prava i obaveza o kojima se odlucuje u upravnom postupku. Stranačku sposobnost načelno imaju sva fizička i pravna lica koja imaju tzv.opštu stranačku sposobnost i lica koja nemaju pravnu sposobnost a u upravnom postupku istupaju u svojstvu stranke ukoliko se u upravnom postupku odlučuje o pravima i obavezama koja su im ustanovljena posebnim propisima ( posebna stranacka sposobnost ).
 13. 13. Procesna sposobnost (legitimatio ad processum ) je sposobnost samostalnog obavljanja radnji u postupku. Ona predstavlja takodje i stranačku sposobnost. Samo stranka sa potpunom poslovnom sposobnošću može imati procesnu sposobnost. To podrazumjeva mogućnost odredjenog lica da izjavom svoje volje stiče prava i preuzima obaveze. Poslovna sposobnost stiče se punoljetstvom. Punoljetno lice moze pod odredjenim uslovima ( zbog duševne bolesti, alkoholizma, uživanja droga,rasipništva i dr. ) odlukom suda biti lišeno poslovne sposobnosti ( potpuno ili djelimicno ).
 14. 14. Stranačka legitimacija ( legitimatio ad causam ) označava specijalan odnos javnog lica prema konkretnoj upravnoj stvari odnosno konkretnom predmetu postupka. Stranačku legitimaciju imaju u prvom redu lice po čijem zahtjevu je pokrenut postupak ili lice protiv koga se vodi postupak, kao i lice koje radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa imaju pravo da učestvuju i postupku.
 15. 15. Organ koji vodi postupak dužan je u toku cijelog postupka po službenoj dužnosti voditi racuna da li lice koje se pojavljuje kao stranka može biti stranka u postupku i da li stranku zastupa njen zakonski zastupik , odnosno ovlašteni predstavnik.
 16. 16. Ostali učesnici u upravnom postupku
 17. 17. Ostali učesnici u upravnom postupku čine značajnu grupaciju u koju ulaze predstavnici odnosno drugi zastupnici stranaka. Za lica koja u ime stranke istupaju u postupku, tj., preduzimaju sve ili samo odredjene procesne radnje u njeno ime i za njen racun. Zastupnik moze biti svako poslovno sposobno lice koje se ne bavi nadripisarstvom.
 18. 18. Potreba za zastupanje stranke proizilazi iz različitih osnova:
 19. 19. kada ona nema pravnu odnosno faktičnu mogućnost da neposredno učestvuje u postupku i preduzima procesne radnje;
 20. 20. ako ocijeni da će je uspiješnije zastupati zastupnik ( koji je, uz to, u pravilu stručno lice ).
 21. 21. kada zastupanje proizilazi iz nekog odnosa ličnog karaktera i
 22. 22. kada ona to čini iz razloga ekonomičnosti i efikasnosti postupka.</li></ul>U upravnom postupku, kao zastupnici stranke odnosno kao učesnici u postupku mogu se pojaviti: zakonski zastupnik stranke,ovlašteni predstavnik stranke, privremeni zastupnik, zajednički predstavnik, zajednički punomoćnik i punomoćnik.<br />Zakonski zastupnik<br />Zakonski zastupnik je lice koje na osnovu zakona ili na osnovu akta nadležnog organa preduzima procesne radnje u postupku u ime i za račun procesno nesposobne stranke. Posebnim propisima regulise se pitanje zakonskog zastupnika ( u pravilu roditelji su zakonski zastupnici svoje maloljetne djece, a u nekim slučajevima postavlja ih staratelj ).<br />Pravna lica zbog svoje prirode nemaju procesnu sposobnost I stoga ne mogu vršiti procesne radnje u postupku. ZUP-om je odredjeno da pravno lice obavlja radnje preko svog predstavnika tj. zakonskog zastupnika odredjenog opštim aktom pravnog lica, ako on nije odredjen zakonom ili aktom nadležnog drzavnog organa donesenim na osnovu zakona. Subjekti koji nemaju svojstvo pravnog lica ( državni organi, razne organizacije, naselja, grupa lica I dr. ) niti poslovnu sposobnost vrse radnje u postupku preko ovlaštenih predstavnika odredjenih zakonom ili drugim propisom ili opštim aktom, ako posebnim propisom nije drugačije odredjeno.<br />Privremeni zastupnik<br />Privremeni zastupnik predstavlja lice koje postavlja organ koji vodi postupak, I to stranci koja nema zakonskog niti voljnog zastupnika a upravni postupak se mora sprovesti radi odredjenih važnih odnosno hitnih razloga. <br />Privremeni zastupnik postavlja se ako to zahtjeva hitnost predmeta,a postupak se mora sprovesti I to :<br /><ul><li>u slučaju kada stranka nema procesnu sposobnost, a nema ni zakonskog zastupnika;
 23. 23. kada se neka radnja ima preduzeti protiv lica nepoznatog prebivališta odnosno boravišta;
 24. 24. ako pravno lice , organizacija naselje, grupa lica, I dr,koji nemaju svojstvo pravnog lica, nemaju zakonskog zastupnika, odnosno ovlaštenog predstavnika ili punomoćnika. </li></ul>U prvom slucaju organ je o postavljanju privremenog zastupnika dužan obavjestiti organ starateljstva, a u drugom slucaju zaključak o postavljanju mora se objaviti na oglasnoj tabli organa odnosno u Službenom glasniku. 0 postavljanju privremenog zastupnika,stranka, njen zastupnik, ovlašteni predstavnik ili punomoćnik se moraju odmah obavjestiti. Privremeni zastupnik vrši radnje u postupku samo dok postoji potreba ( dok traju okolnosti koje su izazvale njegovo imenovanje ).<br />Zajednički predstavnik I zajednički punomoćnik<br />Zajednički predstavnik odnosno zajednički punomoćnik je lice koje istupa u postupku u ime dviju ili više stranaka, a predvidja se u slučaju postojanja tzv.procesne zajednice. Kad u istom postupku učestvuje više lica sa istim interesom, stranke su dužne izmedju sebe odrediti ko će ih predstavljati. Ako stranke ne odrede zajedničkog predstavnika, a organ koji vodi postupak smatra da je to potrebno, osim u slučaju kada je to isključeno nekim propisom, on ce naložiti strankama zaključkom da u odredjenom roku odrede ko će ih predstavljati tj.ko će im biti zajednički predstavnik.Protiv zaključka se moze izjaviti žalba, koja ne odlaže njegovo izvršenje.<br />Punomoćnik<br />U upravnom postupku stranka moze imenovati punomoćnika da u njeno ime i za njen račun preduzima procesne radnje u granicama punomoćja. Punomoćnik predstavlja lice koje na osnovu ovlaštenja dobivenih od stranke preduzima procesne radnje u postupku, osim onih koje može samo ona preduzimati. Radnje koje preduzima punomocnik u postupku, u granicama ovlaštenja imaju isto pravno dejstvo kao da ih je preduzela sama stranka. Uz ponimocnika stranka može I sama davati izjave, a može, ako je prisutna , kad njen punomocnik daje uzjavu , tu izjavu opozvati,dok je naknadno ne moze opozvati, ako nije bila prisutna kada ju je punomocnik dao. Ukoliko organ koji vodi postupak utvrdi da se punomoćnik bavi nadripisarstvom, uskratiće takvom licu dalje zastupanje, i o tome obavjestiti nadležnog javnog tuzioca. Punomoć se moze dati usmeno i pismeno na zapisnik. Punomoć koja se daje licu koje nije advokat mora biti ovjerena pred nadležnim organom. <br />O pravilnosti punomoćja službeno lice vodi računa po službenoj dužnosti. Punomoć se moze dati za čitav postupak ili za samo pojedine radnje, a može se I vremenski ograničiti. Na sva pitanja vezana za punomoć, koja nisu uredjena Zakonom o opštem upravnom postupku, primjenjuju se odredbe Zakona parničnom postupku.<br />Stručni pomagač<br />Predstavlja lice koje stranci daje obavještenja I savjete o stvarima za koje se traži stručno poznavanje pitanja u vezi sa predmetom postupka. Sručni pomagač ne može biti lice koje nije poslovno sposobno ili koje se bavi nadripisarstvom.<br />Zaključak<br /><ul><li>Strankom se označava lice na čiji zahtjev je pokrenut postupak ili protiv koga se vodi postupak, odnosno koje radi zaštite svojih prava i pravnih interesa ima pravo da učestvuje u postupku. U upravnom postupku razlikujemo jednostranačke i višestranačke stvari.
 25. 25. Uslovi da neko lice bude stranka u upravnom postupku su: stranačka sposobnost,procesna sposobnost i stranačka legitimacija. Ostali učesnici u upravnom postupku čine značajnu grupaciju u koju ulaze predstavnici odnosno drugi zastupnici stranaka. Za lica koja u ime stranke istupaju u postupku, tj., preduzimaju sve ili samo odredjene procesne radnje u njeno ime i za njen racun. Zastupnik moze biti svako poslovno sposobno lice koje se ne bavi nadripisarstvom. Zakonski zastupnik je lice koje na osnovu zakona ili na osnovu akta nadležnog organa preduzima procesne radnje u postupku u ime i za račun procesno nesposobne stranke. Privremeni zastupnik predstavlja lice koje postavlja organ koji vodi postupak, I to stranci koja nema zakonskog niti voljnog zastupnika a upravni postupak se mora sprovesti radi odredjenih važnih odnosno hitnih razloga.</li></ul> Literatura:<br />-Tomic, Z., Upravno pravo, Bgd.1995<br />-Zakon o opštem upravnom postupku BiH<br />-Stjepanović, N.,Upravno pravo, Bgd.1973<br />-Internet <br />

×