Kabihasnang indus

140,445 views

Published on

22 Comments
87 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
140,445
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
95
Actions
Shares
0
Downloads
4,282
Comments
22
Likes
87
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kabihasnang indus

 1. 1. KABIHASNANG INDUS<br />
 2. 2. HEOGRAPIYA<br />
 3. 3. HEOGRAPIYA<br />
 4. 4. AngKabihasnang Indus ay umusbongsalambakilogng Indus River, patinarinsa Ganges River. Angdalawangilognaito ay matatagpuansaTimogAsya.<br />
 5. 5.
 6. 6. Ito ay binabantayanngmatatayognakabundukansaHilaga.<br />
 7. 7. Angkabundukanng Himalayas at ng Hindu Kush ay may ilanglandassailangkabundukannito, tuladng Khyber Pass.<br />
 8. 8. Anglupainng Indus ay dihamakna masmalawakkaysasasinaunang Egypt at Mesopotamia<br />SakopnitoangmalakingbahagingHilagangKanluranng dating Indiaatanglupain kung saanmatatagpuanang Pakistan sakasalukuyan.<br />Lupainng Indus<br />
 9. 9.
 10. 10. Angtubigngilog ay nagmumulasamalayelongkabundukanng Himalayas saKatimugang Tibet.<br />Angpag-apawngilogangnagsisilbingpatabasalupananagbibigaydaanparamalinanganglupain.<br />Ito ay may hababng 1,000 milyanabumabagtassa Kashmir patungongkapataganng Pakistan.<br />Ilog Indus<br />
 11. 11.
 12. 12. HARRAPA AT MOHENJO-DARO<br />
 13. 13. <ul><li>Planado at organisadonglungsod
 14. 14. 2 BahagingLungsod:
 15. 15. 1. Citadel o mataasna moog
 16. 16. NasabandangKanluran at nakapatongsa platform na brick na may 12 metro angtaas at napapalibutanngpader, may malakingimbakanngmgabutil, malakingbulwagan at pampublikongpaliguan</li></ul>MOHENJO- DARO AT HARAPPA (2700-1500 BCE)<br />
 17. 17. <ul><li>2. Mababangbayan- may mga grid- patterned nalansangan at pare- parehoangsukatna bloke ngkabahayan. Angmgabahay ay gawasamga brick napinatuyosapugon. Flat o pantayangbubongngbahay at karaniwangnakatalikodsapangunahingkalsada. May ilangbahaynaumaabotsa 2 o 3 palapag at may balkonahenagawasakahoy, may banyonakonektadosaimburnal</li></ul>MOHENJO- DARO AT HARAPPA (2700-1500 BCE)<br />
 18. 18. Angkabihasnang Harappa nanatuklasansalambak Indus ay tinatayangumusbongnoong 2700 B.C.E.<br />HARAPPA (2700-1500 BCE)<br />
 19. 19. Ang Harappa ay matatagpuannsakasalukuyang Punjab nabahaging Pakistan.<br />
 20. 20.
 21. 21. Anglungsodnaito ay may sukatna halos isangmilyangkwadrado at tinatayang may halos 40,000 katao<br />
 22. 22.
 23. 23. Angkanilangmgabahay ay hugisparisukat at halos magkakadikit-dikit.<br />
 24. 24.
 25. 25. Great Bath<br />
 26. 26.
 27. 27. Angmgananinirahandito ay bihasasa pottery o paggawangmgaplayok, sculpting at pag-uukitsabato<br />
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31. Sa kabilangdakoang Mohenjo-Daro ay nasakatimugangbahagingdaluyanng Indus River.<br />MOHENJO-DARO (2600-1800 BCE)<br />
 32. 32. Mohenjo-Daro (video)<br />
 33. 33. Ang Mohenjo-Daro ay matatagpuansakatimugangbahaginglambakng Indus River. Ito ay matatagpuansa Punjab.<br />
 34. 34. KatuladngsaHarrapa, nagingmaunladrinangpamumuhaysa Mohenjo-Daro<br />Iba-ibarinangmgasukatngmganatagpuangbahaynakadalasa'y may dalawangpalapag at binubuongkusina, salas, kwarto, at paliguan. May mganahukayrinditongupuanggawasakahoynanapapalamutianngmgaabaloryo. <br />
 35. 35. Masasabi ring nagingekspertorinangmgananinirahansa Mohenjo-Daro pagdatingsapagiiskulptapatinarinsapag-uukitsamgabato.<br />
 36. 36. “Paring-hari”<br />
 37. 37. Mga seal o selyo<br />
 38. 38.
 39. 39. Mataposangisangmilenyongpamamayanisa Indus, angkabihasnan at kulturangumusbongrito ay nagsimulanghumina at bumagsak. Ang Mohenjo-Daro ay nilisanngmgataomarahildahilsapanganibnadulotngmgasumasalakaynatribosakanilanghangganan. AngHarrapanaman ay nagsimulangbumagsaknangsalakayinsilangmga Aryan noong 1500 BCE.<br />Pagbagsakng Harappa at Mohenjo-Daro<br />
 40. 40.
 41. 41. <ul><li>Angmga Aryan ay pinaniniwalaangnagmulasamgasteppe ngAsyasakanluranng Hindu Kush at nakaratingsaTimogAsyasapamamagitanngmakikipotnadaansakabundukan.
 42. 42. AngsalitangArya ay nangangahulugang “marangal” o “puro” sawikangsanskrit. Angwikangito ay dinalangmga Aryan sa India.</li></ul>ANG MGA ARYAN<br />
 43. 43. Angmga Aryan ay nagtungopakanluransaEuropa at patimog-silangansa Persia at India. Dinalanilasa India angwikang Sanskrit, angwikangklasikalngpanitikang India. <br />Angkaalamanukolsapamamalagingmga Aryan sa India ay hangosaapatnasagradongaklatnatinatawagnaVedas. <br />Panahong Vedic1500 B.C.E. – 500 B.C.E.<br />
 44. 44. Ang Vedas ay isangtinipongakdangmgahimnongpandigma, mgasagradongritwal, mgasawikain at salaysay.<br />
 45. 45. Anglipunanngmgasinaunang Aryan ay mayroonlamangtatlongantas:<br />MGA MAHARLIKANG MANDIRIGMA<br />MGA PARI<br />MGA PANGKARANIWANG MAMAMAYAN<br />
 46. 46. Kapansin-pansingangbawatkasapi ay maaaringmakalipatpatungosaibangantasnglipunan. Angisangmandirigma ay pinipiliupangpamunuanangpamumuhayngmgatao. Nagkaroonngpagtatatagngmaliliitnaimperyosamantalangangpagigingpinuno ay nagsimulangmamana.<br />Sa katapusanngPanahongito, masnagingmakapangyarihanangmgakaparian, sapagkatnagingmahalagaangkaayusangitinuturongkanilangpaniniwalaukolsamgatao at mgadiyos.<br />
 47. 47. Nang lumaon, nabuoangtinatawagnasistemangcastesa India. Angterminongcaste ay hangosasalitangcastananangangahulugang “angkan”.<br />
 48. 48. MAGADHA<br />Kabisera: Pataliputra<br /><ul><li>Bimbisari: Pinakamahusaynapinunong Magadha
 49. 49. Pinalawakangsakophanggang Punjab
 50. 50. BumagsakdahilsapagsalakayngmgaPersianosapangungunani Cyrus the Great at Darius the Great.
 51. 51. Natalonamannghukboni Alexander the Great angmgaPersiano, ngunitlumisanagadsapagkatnanghinanaangkaniyangmgakasamahan.</li></ul>PagbubuongmgaKaharian<br />
 52. 52. B. MAURYA<br /><ul><li>Itinatagni Chandragupta Maurya
 53. 53. Si Chandragupta ay nagingmahigpitdahilsakanyangtagapayonasiKautilya
 54. 54. Kautilya- NagsulatngArthasastrananaglalamanngusapingestratehiyangpulitikal
 55. 55. Bindusara- Nagpalawaknglupain
 56. 56. Asoka/Ashoka- PinakamahusaynapinunosaMaurya. Nagingtagasunodng Ahimsa dahilsanaganapnalabanansa Orissa </li></li></ul><li>Bronse<br />Tanso<br />Pilak<br />Ivory<br />Bulak<br />Shell<br />Pearl<br />Urban Planning<br />Grid Pattern<br />Sewege System<br />Decimal System<br />Panggagamot<br />Vedas<br />Sanskrit<br />Mahabharata<br />Ramayana<br />Panchatantra<br />Arthasastra<br />MGA PAMANA NG KABIHASNANG INDUS<br />
 57. 57. Sanskrit Pearl<br />Urban Planning Mahabharata<br />
 58. 58. Auruveda<br />Surgery<br />Amputation<br />Pi at Zero<br />Kemika<br />Metalurhiya<br />Ceasarian Section<br />Cranial Surgery<br />Arkitektura<br />Astronomiya<br />Paggawangbarko<br />Angkor Wat<br />Borobudur<br />TajMahal<br />Hinduism<br />Buddhism<br />Jainism<br />Sikhism<br />Iba pang mgaPamana<br />
 59. 59. TajMahalAstronomiya<br />Buddhism Metalurhiya<br />
 60. 60. TIMOG ASYA anglambakilogng Indus.<br />KHYBER PASS itoangnagsisilbinglagusanngmgadayuhan.<br />Umaapaw din katuladng Tigris at Euphrates dahilsamganatunawnayelo.<br />AngkopsaAgrikultruraangnapamumuhayangkapatagangito.<br />Ditonabuoangpamayananng Harappa at MohenjoDarro.<br />TIVIAS UKOL SA KABIHASNANG INDUS<br />
 61. 61. IravathamMahadevan ayginamitnaselyoparasailangmgaselebrasyon at pagsamba.<br />Rita Wright ginagamitupangmagsilbingimbakanngpagkain.<br />GANWERIWALA pinakamaliitnalungsodsa Indus.<br />Angmga pang Agrikulturana Gawain ay nasalabasngLungsod kung saanmalawakangtaniman.<br />Pagkataposng 800 BCE angDeccan,South India at Sri Lanka ay nagsimulangmawalaangkanilangpinagmulan.<br />
 62. 62. Achievements ngKabihasnang Indus (Video)<br />
 63. 63. Indus Valley Civilization (video)<br />

×