Your SlideShare is downloading. ×
Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

8,775

Published on

Publikacja obejmująca dziesieć edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, odbywających się w latach 1999-2008. …

Publikacja obejmująca dziesieć edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, odbywających się w latach 1999-2008.

This book documents the ten Małopolska Cultural Heritage Festivals held in the years 1999-2008.

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
8,775
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Wydawcy/Publishers: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Department of Culture, National Heritage and Tourism of the Marshal’s Office of the Małopolska Region ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, Poland www.malopolskie.pl Małopolski Instytut Kultury ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, Poland www.mik.krakow.pl Teksty/Texts: Barbara Sanocka, Tomasz Zaucha (tekst nt. Pałacu biskupa Erazma Ciołka/ Erazm Ciołek Mansion) Fotografie/Photographs: Marcin Klag oraz archiwum zamku w Korzkwi (3), archiwum rodziny Nowina Konopków (pałac w Kościelnikach) (1), Przemysław J. Witek (Dworek Jana Matejki) (2), archiwum dworu Machnickich w Olkuszu (1), Joanna Orlik (pałac w Osieku) (1), archiwum zespołu sakralnego w Grodzisku (3), archiwum klasztoru na Skałce w Krakowie (1), archiwum klasztoru w Tyńcu (1), Muzeum Archidiecezjalne w Tarnowie (1), Muzeum Okręgowe w Tarnowie („Panorama siedmiogrodzka”) (2), Jerzy Sawicz (Collegium No- vum UJ) (4), archiwum Zgromadzenia Księży Misjonarzy (4), archiwum GOK w Łużnej (4) Opracowanie graficzne i skład/Graphic design & DTP: Marcin Klag Tłumaczenie/Translation: HOBBIT Piotr Krasnowolski, Martin Cahn, Ben Koschalka Redakcja wydawnicza i korekta/Editing & Proofreading (Polish version): Ewa Ślusarczyk Opieka redakcyjna/Editor: Bożena Bieńkowska Na okładce/Cover photo: kościół w Ptaszkowej/Church in Ptaszkowa, fot. Marcin Klag Publikacja obejmująca dziesięć edycji This book documents the ten ISBN 978-83-60538-12-8 Małopolskich Dni Dziedzictwa Małopolska Cultural Heritage Kulturowego, odbywających się Festivals held in the years © by Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w latach 1999-2008. 1999-2008. Małopolski Instytut Kultury, 2007
 • 2. Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen, Małopolska jest regionem o największej w Polsce When it comes to historical heritage, Małopolska is liczbie zabytków, miejscem narodzin polskiej kul- second to no other region. The birthplace of Polish tury, pielęgnowanych tradycji i urozmaiconych wa- culture, Małopolska is the region where traditions runków naturalnych. Wszystko to stanowi nasze re- are cherished, and nature is as lush as scenery is gionalne dziedzictwo, którego musimy strzec, które varied. All these are elements of our region’s herit- musimy upowszechniać i popularyzować: wśród age that we must look after, that we must make Małopolan – aby znali je i byli z niego dumni, oraz known, and that we must promote: among local w kraju i zagranicą – aby nasz Region nadal cieszył residents – so that they know it and take pride, and się renomą w Europie. in Poland and abroad – so that our Region contin- ues to enjoy European renown. Już dziesiąty raz swój wielki wkład w dzieło upo- It is for the tenth time that regional authorities have wszechniania historii i zabytków regionu mają Mało- organised Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego polskie Dni Dziedzictwa Kulturowego organizowane – Małopolska Cultural Heritage Festival, an event przez samorząd regionalny od 1999 roku. Co roku that since 1999 has strongly contributed to the work podczas dwóch dni goście oraz mieszkańcy Małopol- of promoting the history and heritage of the region. ski mogą zwiedzać często niedostępne na co dzień For two days every year, our guests and residents zabytki, a także poznawać przeszłość i tradycje re- of Małopolska are invited to visit heritage sites that gionu, uczestnicząc w licznych imprezach towarzy- are normally inaccessible, and learn the past and szących. Dni Dziedzictwa są z powodzeniem reali- traditions of the region by participating in numer- zowane jako stały element integrujący region i pro- ous accompanying events. The Heritage Festival is mujący jego wspaniałą spuściznę historyczną, sta- a successful and permanent element of the region’s nowiącą ważną część dziedzictwa narodowego. Idea integration and promotion of its magnificent historic corocznego organizowania dni odbierana jest przez past that forms a crucial component of out national zwiedzających jako wartościowe przedsięwzięcie heritage. The visitors highly appreciate the idea of or- edukacyjne i promocyjne, dzięki któremu ukazane ganising annual Cultural Heritage Festival, perceiving jest zarówno bogactwo, różnorodność i atrakcyjność it a valuable educational and promotional initiative, zabytków Małopolski, jak i pielęgnowanych trady- which allows the presentation of abundance, variety cji, w tym zawodów rzemieślniczych. Małopolskie and attractiveness of the region’s material heritage Dni Dziedzictwa Kulturowego to także ważny przy- on the one hand, and cherishing its traditions, also czynek do dokumentowania zasobów kulturowych those of arts and crafts, on the other. Małopolska Małopolski, które są przeogromne, a w wielu przy- Cultural Heritage Festival provides an important con- padkach ze względu na zaszłości ustrojowe i trud- tribution to the documentation of Małopolska’s cul- ną historię Polski, nie do końca opisane, a przez to tural resources that are vast though – due to Poland’s niedoceniane. tumultuous history and for political reasons – they have as often as not been nearly undocumented, and for that reason may remain underrated. W dotychczasowych dziesięciu edycjach Dni udo- During the 10 years of the Festival, visitors were stępniono zwiedzającym 150 obiektów zabytko- granted access to 150 heritage sites including mon- wych, m.in. klasztory, kościoły, muzea, kompleksy asteries, churches, museums, manors, mansions, dworskie, pałace, wiekowe ogrody i stare nekropo- palaces, stately gardens, ancient necropolises, towns lie, miasteczka z ich charakterystyczną zabudową, with their characteristic architecture, and objects of zabytki sztuki ludowej i budownictwa. W organiza- folk art and industriousness. Involved in the organisa- cję Dni angażują się lokalne samorządy, domy kul- tion of the Festival are local and regional authorities, tury, stowarzyszenia, szkoły, wolontariusze, a nade culture centres, associations, schools, volunteers, and wszystko właściciele i gospodarze obiektów za- last but not least – owners and administrators of the bytkowych, często osoby prywatne. Od 2003 roku heritage sites, many of whom are private persons. w czasie Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowe- Since 2003, Marian Kornecki Memorial Prize of the go wręczana jest Nagroda Województwa Małopol- Małopolska Region for eminent achievements in the skiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiąg- protection and promotion of wooden architecture in nięcia w dziedzinie ochrony zabytków architektury Małopolska heritage has been presented during the drewnianej Małopolski oraz ich promocji. Małopolska Cultural Heritage Festival. Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen, Marek Nawara Mam przyjemność przedstawić wydawnictwo jubi- it is my pleasure to present to you the jubilee publi- leuszowe, podsumowujące Małopolskie Dni Dziedzi- cation, encapsulating Małopolska Cultural Heritage ctwa Kulturowego. Znajdziecie tu Państwo informa- Festival. here, you will find plenty of information on Marszałek Marshal cje dotyczące wszystkich dziesięciu edycji Dni Dzie- each of the ten individual festivals. Its content is Województwa of the Małopolska dzictwa. Warto zapoznać się z jego treścią. To klucz worth looking at. It is the key to the treasury of the Małopolskiego Region do skarbca małopolskiej historii, kultury i tradycji, history, culture, and tradition of Małopolska, where w którym naprawdę nie brakuje klejnotów. true gems are found in abundance.
 • 3. zaMkI CASTlES
 • 4. zaMkI CASTlES • MIECHóW • SZCZUCIN • IMBRAMOWICE DęBNo k. tarNoWa, ZAMEK 10 • SŁAWKóW JeŻóW, DWóR OBRONNy 12 • OlKUSZ korzkIeW, ZAMEK 14 • BEJSCE • pIeSkoWa Skała LIpoWIec, ZAMEK 16 NIeDzIca, ZAMEK 18 • GRODZISKO NIepołoMIce, ZAMEK 20 • PŁAWOWICE • TRZEBINIA pIeSkoWa Skała, ZAMEK 22 • HEBDóW • KOśCIElNIKI • korzkIeW • MŁOSZOWA SpytkoWIce, ZAMEK 24 • IGOŁOMIA • CZERNA • DOŁęGA Sucha BeSkIDzka, ZAMEK 26 • BRANICE • TOMASZOWICE • KRZESZOWICE • MODlNICA SzyMBark, DWóR OBRONNy 28 • NIepołoMIce WIśNIcz, ZAMEK • KRAKóW 30 • LIpoWIec/WygIełzóW • TARNóW • BRZESKO • STANIąTKI • TyNIEC • BOCHNIA zator, ZAMEK • AlWERNIA 32 • DęBNo • ŁAPCZyCA • WIElICZKA • GRODKOWICE • OśWIęCIM • NoWy WIśNIcz • HARMężE • zator • SpytkoWIce • OSIEK • PASZKóWKA • TUCHóW • lIPNICA MUROWANA • CZCHóW • KAlWARIA ZEBRZyDOWSKA • lANCKORONA • GORZEń GóRNy • TROPIE • STRySZóW • CIężKOWICE • KąśNA DOlNA • SZCZyRZyC • BIECZ • ŁUżNA • Sucha BeSkIDzka • BOBOWA • lASKOWA • SZAlOWA • lACHOWICE • JeŻóW • SzyMBark • STRóżE • GRyBóW • NOWy SąCZ • PORęBA WIElKA • PTASZKOWA • WySOKA • STARy SąCZ • SęKOWA • OWCZARy • NAWOJOWA • GOŁKOWICE • BARTNE • ZUBRZyCA • ORAWKA • KWIATOń • ŁOPUSZNA • GRyWAŁD • FRyDMAN • SZCZAWNICA • NIeDzIca • KRyNICA • JURGóW • ZAKOPANE X X MDDK |
 • 5. zamek w Dębnie niedaleko Brzeska jest jednym the castle in Dębno near Brzesko is one of the z nielicznych zabytków świeckiej architektury few remaining examples of late-medieval Polish polskiej późnego średniowiecza, który zacho- secular architecture that survived in its original, wał pierwotny, prawie nie zmieniony wygląd. practically unchanged appearance. It is located Jest on położony na niewielkim wzniesieniu, on a hillock, surrounded with trees, and adjoins w otoczeniu drzew, a w jego pobliżu rozciąga a park with an avenue of ash trees. the castle is mentioned in written documents się kilkuhektarowy park z aleją jesionów. Dębiński zamek odnotowano w dokumentach in the beginning of the 14th century, and the już na początku XIV w., a związaną z nim wieś village even in 1357, when it was transferred – w 1357 r., kiedy to została ona przeniesio- to German law. The property then belonged na na prawo niemieckie. Dobra te należały to the Odrowąż clan. In the latter half of the wówczas do rodu Odrowążów. W 2. poł. XV w. 15th century, Jakub of Dębno, the Castel- otrzymał je drogą sukcesji Jakub z Dębna, kasz- lan of Kraków and an outstanding politician telan krakowski, wybitny polityk i dyplomata and diplomat at the court of King Kazimierz na dworze króla Kazimierza Jagiellończyka. Jagiellończyk, succeeded to the estate, and Wzniósł on obecny zamek w latach 1470- had the castle built in the years 1470-1480. -1480, w posiadaniu rodu Dębińskich (przyjęli The castle stayed in the hand of the Dębińskis oni nazwisko od miejsca siedziby) pozostał on – the name Jakub’s family assumed having set- do 1583 r. Później znalazł się w rękach starosty tled here, until 1583. later it was owned by the lanckorońskiego Franciszka Wesseliniego, a ten starost of lanckorona, Ferenc Wesselini, who przekształcił zamek w renesansową rezyden- turned the castle into a Renaissance residence. cję. W XVII i XVIII w. należał do rodziny Tarłów, In the 17th and 18th centuries it belonged to potem jego właścicielami byli m.in. lanckoroń- the Tarło family; subsequently it was owned scy i Jastrzębowscy. Od 1976 r. znajduje się tu- by the lanckoroński and Jastrzębowski fami- taj Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie. lies. Since 1976, it has housed a section of the Posadowiony na kamiennych fundamentach Tarnów District Museum. the castle is founded on a stone footing, built zamek jest zbudowany z cegły, ściany zdobią wzory z zendrówek oraz bogata kamieniar- of brick, and its walls are decorated with a ka. Składa się z czterech piętrowych, jedno- pattern of decorative bricks and elaborate traktowych, połączonych ze sobą budynków, stonework. It consists of four two-storey, sin- zgrupowanych wokół czworobocznego dzie- gle-circuit, interconnected buildings, grouped dzińca. Naroża części zachodniej wzmocnione around a quadrangular inner courtyard. West- są basztami, a na ścianach wschodniej części, ern quoins are reinforced with turrets, while po stronie północnej i południowej, znajdują the eastern walls have bays to the north and się wykusze. Wejście na dziedziniec prowadzi the south. The entrance to the courtyard is przez barokowy portal z herbem Topór (rodu through a Baroque gateway with the Topór Tarłów). Na poziomie piętra dziedziniec obiega- coat-of-arms (the emblem of the Tarłowski ją w trzech skrzydłach drewniane krużganki. clan). In the upper level, a wooden gallery lines Wewnątrz zamku szczególnie warte zobacze- three of the courtyard’s wings. the interiors are particularly noteworthy for nia są komnaty piętra w części wschodniej, zdobione gotyckimi, kamiennymi detalami. the upper chambers in the eastern part, deco- Niezwykle bogata jest zwłaszcza dekoracja wy- rated with Gothic stone details, notably in the kuszy tych sal. Z zewnątrz zdobią je maswerki, bay windows. On the outside, the latter are wić roślinna oraz herby. Wewnątrz, we wnę- decorated with tracery, floral patterns and kach mieszczą się kamienne ławy, a na ścia- coats-of-arms. Inside the bay’s niches, stone nach można dostrzec liczne rzeźbiarskie deta- benches are placed, and the walls feature nu- le. W zamku można podziwiać również dzieła merous sculpted details. later artwork can also epok późniejszych: renesansowe obramienia be admired here: Renaissance window frames, okien i reszty dekoracji sgraffitowej, barokowe the remains of sgraffito, Baroque doorways, portale, a także sklepienia sal parteru pocho- and ground floor vaults, dating to the 16th to dzące z XVI-XIX w. Wnętrza komnat urządzono 19th centuries. The chambers were arranged to tak, by odtworzyć wygląd dostatniej siedziby reflect the appearance of a wealthy aristocratic szlacheckiej z czasów między XV a XVIII w. home throughout the 15th to 18th centuries. DęBNo k. tarNoWa, DęBNo near tarNóW Castle zamek 10 | X MDDK X X MDDK | 11 X
 • 6. JeŻóW, Dwór w Jeżowie wznosi się pośród drzew, na łagodnie opadającym ku rzece Białej sto- ku, po zachodniej stronie drogi prowadzącej dwór obronny ze Stróż do Bobowej. Zbudowany został naj- pewniej pod koniec XV w., a w 1529 r. trafił w ręce Adama Strasza herbu Ogończyk. Prze- budował on dwór, obniżając go o jedną kon- dygnację, a do południowej części z owalną wieżą dobudował tej samej szerokości część północną. Prace ukończono w 1544 r., o czym informuje tablica nad wejściem do dworu, z herbem Ogończyk i napisem: „Gdi Pan Bóg Snami Wsytko Miecz Będziemy”. W XVII i XVIII w. Jeżów wielokrotnie zmieniał właścicieli, a na przełomie XVIII i XIX w. znaj- dował się w tak złym stanie, że na piętrze urządzono spichlerz. Około 1900 r. znalazł się w posiadaniu Kazimierza Ramułta, który podjął się jego odnowy. Po II wojnie światowej budy- nek znów stał opuszczony. Dopiero w latach 60. XX w. dwór odrestaurowano, przywracając mu wygląd z czasów renesansu. Obecnie pełni on rolę Domu Pracy Twórczej liceum Sztuk Pla- stycznych w Tarnowie. obronny, gotycko-renesansowy dwór posiadał umocnienia w postaci ostrokołu i fosy, której zarys jest jeszcze widoczny. Na niewielkiej po- chyłości od południowego wschodu zachowa- ły się także ślady kwaterowego ogrodu rene- sansowego. Piętrowy dwór jest posadowiony na wysokich piwnicach, zbudowany z ciosów piaskowca i otynkowany, nakryty dachem gon- towym. W południowo-wschodnim narożniku znajduje się owalna baszta. Jej górna, szersza część wspiera się na kilkunastu kroksztynach (wspornikach) w formie arkadek, obiegających basztę dokoła. Wejście do dworu prowadzi JeŻóW Fortified the Jeżów mansion rises above the trees at po schodach przy ścianie północnej, pod który- a moat, the outline of which is still discernible. mi znajdują się drzwi do wysokich piwnic. the gentle slope descending towards the Biała On the gentle slope to the south-east, traces plan dworu jest zbliżony do kwadratu, podzie- river, west of the Stróże–Bobowa road. Prob- of a Renaissance garden plan can be seen. The Mansion lonego wewnątrz na cztery podobnej wielko- ably built in the late 15th century, in 1529 it mansion is a one-storey building with high ści pomieszczenia. Tylko na piętrze, od strony became the property of Adam Strasz, of the vaulted cellars, built of sandstone slabs and północnej, znajduje się duża sala, zajmująca Ogończyk coat-of-arms. The new owner re- covered in plaster, with a shingle roof. At the połowę budynku. Wewnątrz zachowały się ele- built the residence, lowering it by one level, south-east corner of the mansion stands an menty pierwotnej kamieniarki renesansowej: and adding an oval tower in the north to mir- oval tower. It widens towards the top, where it obramienia drzwi, na piętrze kominek z joń- ror the existing south tower. The remodelling is supported with a gallery, which surrounds it. skimi pilastrami, a nad drzwiami w zachod- works were completed in 1544, as witnessed The entrance is situated at the top of the stairs niej izbie – tablica adoracyjna przedstawiająca by the memorial plaque over the north en- in the northern façade, under which the door to Adama Strasza klęczącego przed upadającym trance, bearing the Ogończyk coat-of-arms the high vaults was placed. the plan of the building is rectangular, almost pod krzyżem Chrystusem. ściany sal zdobią and an inscription: Gdi Pan Bóg Snami Wsytko renesansowe malowidła odpowiadające ich Miecz Będziemy (Should the lord Dwell with square, subdivided into four chambers of near- przeznaczeniu: krajobrazy i ornamenty roślin- Us, Then We Shall Have All). ly identical dimensions. Only the northern half In the 17th and 18th centuries Jeżów often ne w pokojach mieszkalnych, a wizerunki świę- of the upper floor contains one large hall. preserved inside are elements of original Ren- tych w dawnej kaplicy. changed hands, and at the turn of the 18th and 19th centuries it became so dilapidated that aissance stonework: door frames, a fireplace its upper floors were destined to serve as a with ionic columns upstairs, and above the granary. Around 1900 it was purchased by Ka- entrance in the western chamber – a votive zimierz Ramułt, who undertook to renovate it. plaque depicting Adam Strasz kneeling before After the second world war, however, the build- Christ, who is falling under the weight of the ing again stood abandoned. Only in the 1960s cross. The walls of the chambers are decorated was the mansion restored to its Renaissance with Renaissance paintings matching their re- form. Today it houses Creative Workshops of spective functions: landscapes and floral or- the Tarnów Arts College. naments in the living quarters; saints in the part-Gothic, part-Renaissance, the fortified former chapel. mansion was surrounded with a palisade and 12 | X MDDK X X MDDK | 13 X
 • 7. korzkIeW, zamek korzkiew jest położona w niewielkiej odległości na północ od Krakowa. Na wzgórzu w zakolu rzeczki Korzkiewki wznosi się zamek otoczony XIX-wiecznym zespołem parkowym. Z zamko- wego wzgórza rozciąga się widok na wieś oraz stojący na sąsiednim wzgórzu XVII-wieczny kościół parafialny. Cały ten teren należy do Korzkiewskiego Parku Kulturowego. początki zamku w Korzkwi sięgają 2. poł. XIV stulecia, kiedy na stromym wzniesieniu po- wstała wieża mieszkalno-obronna otoczona kamiennym murem. Inicjatorem budowy tego założenia był zapewne Jan z Syrokomli, który zakupił górę Korzkiew w 1352 r. Później zamek przeszedł w posiadanie Szczepana świętopełka z Irządz, by przed końcem XV w. stać się włas- nością bogatego krakowskiego mieszczanina Piotra Krupki. Wówczas została przeprowadzo- na rozbudowa zamku. W latach 60. XVI w. za- mek należał do Zborowskich, później do rodzi- ny Ługowskich, w posiadaniu której pozostawał przez następne stulecie. W trakcie rozbudowy w wiekach XV i XVI zamek uzyskał swój zasad- niczy kształt. Został gruntownie odnowiony i wzbogacony o loggię w 1720 r., kiedy to znaj- dował się w posiadaniu rodziny Jordanów. Po nich właścicielami zamku byli Wesslowie i Wo- dziccy. Ci ostatni zamieszkiwali dworek u stóp zamku, który służył wówczas jako lamus. Na przełomie XIX i XX w. zamek popadł w ruinę. Zakupiony w 1997 r. przez krakowskiego archi- korzkIeW korzkiew is situated close to the north of tekta Jerzego Donimirskiego, powoli odzyskuje tle was used only as additional storage space. utraconą świetność. Kraków. Its castle stands within a 19th-century At the turn of the 19th century, the castle fell zamek posadowiony jest na skale stromo opa- park on a hill encircled by a meander of the into ruin. Purchased in 1997 by a Kraków archi- Castle dającej w kierunku północnym i wschodnim. Korzkiewka stream. The castle hill commands tect, Jerzy Donimirski, it is slowly regaining the Do wejścia głównego, znajdującego się po stro- a view of the village and the 17th-century par- grandeur it once lost. the castle is situated on a rock dropping steeply nie południowej, wiedzie droga wzdłuż zamko- ish church perched atop the neighbouring hill. wego muru. Wejście na zamkowy dziedziniec The whole area is a part of the Korzkiewski to the north and east. The road going along the prowadzi przez budynek bramny, w przyziemiu Cultural Park. castle wall leads to the main entrance situated the history of the castle in Korzkiew began którego mieści się półkoliście zamknięta bra- in the south. Access to the courtyard is possible ma. Dziedziniec jest niewielki, otoczony murem in the latter half of the 14th century, when a through the gatehouse with its gate with cres- z drewnianymi gankami, strzelnicami i dwiema residential and defensive keep was built on the cent-shaped top. The courtyard itself is quite basztami. W głównym, najstarszym skrzydle steep hill and surrounded by a stone wall. Its small and is surrounded by a wall with wooden zamku na parterze mieści się wielka sala prze- construction may have been initiated by Jan battlements, embrasures, and two towers. The kryta sklepieniem kolebkowym z lunetami; po- of Syrokomla, who purchased Korzkiew Hill ground floor of the main and oldest wing of the niżej znajdują się przestronne piwnice. in 1352. later the castle fell into the hands castle houses the Grand Hall covered with bar- Nie tak dawno będący jeszcze ruiną, korzkiew- of Szczepan świętopełk of Irządze, to become rel vaulting with mall windows, and spacious ski zamek został już częściowo odbudowany; the property of a rich Kraków burgher, Piotr cellars stretch below. until recently a ruin, the castle in Korzkiew has działa tutaj hotel i restauracja. Niezwykle wy- Krupka, by the end of the 15th century. Dur- smakowane detale wnętrz: kominki, podłoga ing this time the castle expanded. In the 1560s, been partially restored and turned into a hotel ułożona z drewnianych klocków, solidne para- the castle was owned by the Zborowskis and and restaurant. The highly refined interior in- pety, kute poręcze, zabytkowe meble oraz inte- later by the Ługowskis, who held it for the fol- cludes fireplaces, floors arranged from wooden resujące sztychy na ścianach tworzą niezwykły lowing century. These 15th- and 16th-century blocks, massive window sills, wrought railings, klimat tego miejsca. remodellings gave the castle its basic shape. historical furniture, and interesting murals on In 1720, in the hands of the Jordan family, it the walls, all contributing to build the unique was thoroughly renovated and furnished with atmosphere of the place. a loggia. They were followed by the Wessls and Wodzickis. The latter lived in the manor house at the foot of the castle, as at that time the cas- 14 | X MDDK X X MDDK | 15 X
 • 8. LIpoWIec Castle upon a high, woody hill over the Vistula river, north of the village of Babice, there lie the ru- ins of a castle known as lipowiec. The oldest fragments of the tower date to the late 13th or early 14th century. The castle’s existence was documented in writing in 1303 and 1308 in sources linking it to the Bishop of Kraków, Jan Muskata. During his fight against ladislaus the Elbow-High or Short (Władysław Łokietek), the bishop built a keep here. In the beginning of the 15th century, bishop Zbigniew Oleśnicki had the site extended and turned the fortified castle into a comfortable and grand dwelling. Most probably since the end of the 15th, and certainly throughout the 16th century – the period of struggle for power and religious dis- putes – the castle served as a prison for clergy. After a fire in the first half of the 17th century it was reconstructed and reinforced, however in 1655 the Swedes captured it, and when they were fleeing two years later, they burnt the cas- tle. The works commissioned in the first half of the 18th century by bishop Felicjan Szaniaw- ski included the reconstruction and adaptation of castle buildings into a corrective institution for clergymen. Until 1789 the castle remained the property of the bishops of Kraków. When seized by Austrian administration, it fell into ruin; around the year 1800 a fire consumed the roof and seriously damaged the walls. the main corpus of the castle, built of stone and brick, is two-storey high. laid out around a small, irregular pentagonal courtyard, it is LIpoWIec, Na wysokim, lesistym wzgórzu nad Wisłą, na główny korpus zamkowy, zbudowany z kamie- surrounded by castellated walls. In the south- północ od wsi Babice znajdują się ruiny za- nia i cegły, jest dwupiętrowy, zgrupowany wokół eastern corner of the courtyard stands a round mku zwanego lipowcem. Najstarsze fragmenty niewielkiego, pięciobocznego, nieregularnego tower commanding a magnificent panorama zamek wieży datowane są na koniec XIII lub początek dziedzińca i otoczony murami z umocnieniami of the Vistula Valley and the Nadwiślański XIV w. Istnienie zamku potwierdzają dokumenty bastionowymi. W południowo-wschodnim na- Open-Air Ethnographic Museum situated at the z 1303 i 1308 r. dotyczące biskupa krakowskiego rożniku dziedzińca znajduje się okrągła wieża. foot of the castle hill. The castle proper is sur- Jana Muskaty. W okresie walk z Władysławem Z jej szczytu rozciąga się wspaniały widok na rounded from the south, west, and north by a Łokietkiem wzniósł on tutaj warowną wieżę. Na dolinę Wisły i położony u stóp zamku Nadwi- watchmen’s gallery and a low wall with shoot- początku XV w., z inicjatywy biskupa Zbigniewa ślański Park Etnograficzny. Zamek właściwy ing holes. East to the castle there is another, Oleśnickiego przeprowadzono rozbudowę obiek- otoczony jest od południa, zachodu i północy spacious auxiliary yard. 20th-century conservation works were aimed tu. Przekształciła ona obronne założenie z domi- chodnikiem straży, zamkniętym niskim murem nującą wieżą w wygodną i okazałą rezydencję. z otworami strzelniczymi. Po stronie wschod- at permanent preservation of the castle ruins. prawdopodobnie od końca XV stulecia, a już na niej zabudowań zamkowych mieści się obszer- The tower and fragments of outer walls as- pewno w XVI w. – okresie walk i sporów religij- ny dziedziniec gospodarski. similated into the main corpus in the north and przeprowadzone w XX w. prace konserwa- nych – zamek pełnił rolę więzienia dla kleru. Po east remain from the oldest, Gothic keep. 15th- pożarze w 1. poł. XVII w. został odbudowany torskie doprowadziły do zachowania zamku -century reconstruction also left behind coats- i umocniony, jednak w 1655 r. zajęli go Szwedzi, w formie trwałej ruiny. Z najstarszego, goty- -of-arms of bishops Wojciech Jastrzębiec and a ustępując po dwóch latach, spalili go. Prace ckiego zamku zachowała się wieża i fragmenty Zbigniew Oleśnicki. Preserved inside the castle przeprowadzone w 1. poł. XVIII w. z inicjatywy murów zewnętrznych od północy i zachodu, are prison cells with some surviving architec- biskupa Felicjana Szaniawskiego objęły przebu- wtopione w ścianę głównego korpusu. Z cza- tural detail, and a modest historical exhibition. dowę i adaptację pomieszczeń zamkowych na sów XV-wiecznej przebudowy pozostały rów- dom poprawczy dla duchownych. Do 1789 r. nież herby biskupa Wojciecha Jastrzębca oraz zamek był własnością biskupów krakowskich. biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. Wewnątrz Przejęty przez władze austriackie popadł w rui- zamku można zobaczyć cele więzienne z za- nę, a ok. 1800 r. pożar zniszczył jego dach i po- chowanymi detalami architektonicznymi oraz ważnie naruszył mury. niewielką ekspozycję historyczną. 16 | X MDDK X X MDDK | 17 X
 • 9. zamek w Niedzicy, położony na stromej ska- the Niedzica Castle, perched on a steep rock, le nad spiętrzonymi w Zalewie Czorsztyńskim overlooking the waters of Dunajec dammed up wodami Dunajca, był grodem obronnym pogra- into Czorsztyński Reservoir, was once an im- nicza polsko-węgierskiego. Granica na Dunajcu portant defensive stronghold in Polish-Hungar- oddzielała węgierski zamek w Niedzicy panu- ian borderlands. The Dunajec River separated jący nad Spiszem od polskiego zamku w Czor- the Hungarian castle in Niedzica, which ruled sztynie. over the Spisz (Spis), from the Polish castle in pierwsza wzmianka o zamku w Niedzicy pocho- Czorsztyn. the first written reference to the Niedzica cas- dzi z początku XIV w. Były to zapewne ziemno- drewniane umocnienia. Budowa murowanego tle, at the time most probably merely earth założenia przed 1330 r. przypisywana jest wę- and timber reinforcements, dates to early 14th gierskiemu rodowi Berzeviczych lub Wilhelmowi century. Foundation of a stone building before Drugethowi. Powstał wówczas tzw. zamek gór- 1330 is attributed to the Hungarian Berzeviczy ny złożony z muru obwodowego i wieży. Kolejna family or to Wilhelm Drugeth. First the upper rozbudowa przeprowadzona przez Berzeviczych castle was built, with an outer fortified wall and objęła skrzydło południowe, gdzie umieszczono a keep. The castle was soon extended by the salę gotycką i kaplicę. Nowy właściciel zamku, Berzeviczys: a Gothic hall and a chapel were Emeryk Zapolya, przebudował go ok. poł. XV w., situated in the southerly wing. The castle’s new powiększając o tzw. zamek średni. W 1529 r. owner, Emeryk Zapolya, remodelled it around Niedzica przeszła w ręce Hieronima Łaskiego, mid-15th century, adding the so-called middle ale niedługo potem stała się własnością Hor- castle. In 1529 Niedzica was briefly owned by vathów. Na przełomie XVI i XVII w. zamek został Hieronim Łaski, and soon afterwards was taken przebudowany w stylu renesansowym przez over by the Horvath family. At the turn of the Jerzego Horvatha i rozbudowany o tzw. zamek 16th century, Gyorgy Horvath had the strong- dolny. Zasadniczo w tej postaci przetrwał do hold refurbished in the Renaissance style and naszych czasów. Później Niedzica trafiła do rąk supplemented it with the lower castle. From rodziny Giovanelli, by po przeszło stu latach, that moment on, it has remained nearly un- w 1776 r. powrócić do Horvathów. W połowie changed. later, Niedzica was inhabited by the XIX w. zamek należał do rodu Salamonów, któ- Giovanelli family, only to return to the Horvaths rzy władali nim do 1943 r. approximately a hundred years later, in 1776. po 1945 r. zamek poddano konserwacji i od- In mid-19th century the castle belonged to the budowie, powierzając go w użytkowanie Sto- Salamon family who controlled it until 1943. after 1945 the castle underwent renovation and warzyszeniu Historyków Sztuki. Zamek mieści obecnie Dom Pracy Twórczej SHS, pokoje goś- conservation works, and was entrusted to the cinne w zamku dolnym i drewnianym budyn- Art Historians’ Society. Today it houses a retreat ku tzw. celnicy, czyli siedziby międzywojen- for the Society’s study projects, guestrooms in nej służby granicznej, muzeum i restaurację. the lower castle, and in the wooden “customs W muzeum zamkowym znajdują się zbiory chamber” where border guards were stationed archeologiczne, zbiory malarstwa i rzemiosła between wars, a museum, and a restaurant. artystycznego, a także hungarica. The museum’s exhibits include archaeological Wejście na teren założenia zamkowego prowa- findings, a painting and applied arts gallery, as dzi przez wjazd wykonany podczas przebudo- well as a collection of Hungarica. the present entryway to the castle dates back wy na przełomie XVI i XVII w. Znajduje się on od strony zachodniej i wiedzie na nieregular- to the remodelling at the turn of the 16th cen- ny dziedziniec, wokół którego zgrupowane są tury. located in the west, it leads into an irregu- zabudowania zamku dolnego. Otacza je mur lar courtyard, around which the buildings of the z pięcioma basztami. Schody przy stromej ska- lower castle are grouped, surrounded by a wall le wspinają się ku niewielkim zabudowaniom with five towers. The stairs ascend a steep rock zamku średniego, przylegającym do zamku towards the smaller middle castle, which neigh- górnego (wysokiego). Ośrodkiem najstarszej bours the upper (or high) castle. The tower with części zamku była wieża z przyległymi budyn- adjoining living quarters and a chapel used to kami mieszkalnymi i kaplicą. be the centre of the castle’s oldest section. z niedzickim zamkiem związanych jest wiele le- gend; w niektórych jest pewnie ziarno prawdy… Opowiadane są historie o tutejszych lochach i izbie tortur, o egzekucjach zbójników, którzy zamieszkiwali zamek w XVI w., a także o ukry- tym w podziemiach zamku skarbie Inków. NIeDzIca, NIeDzIca zamek Castle 18 | X MDDK X X MDDK | 1 X
 • 10. NIepołoMIce, zamek Niepołomicki zamek jest drugą, obok kościoła parafialnego, fundacją kazimierzowską w tym mieście. Wybudowany w połowie XIV w., był miejscem ważnych spotkań politycznych i dyplomatycznych; stąd wyruszali królowie na myśliwskie wyprawy do pobliskiej Puszczy Niepołomickiej. Renesansową formę nadała niepołomickiej siedzibie przebudowa z cza- sów Zygmunta Augusta (1550-1571). Pracami kierował budowniczy Tomasz Grzymała, a po- magali mu murator Wincenty oraz Włoch Piotr Mezzo. Wówczas zamek stał się regularnie roz- planowaną budowlą na rzucie kwadratu, z we- wnętrznym, arkadowym dziedzińcem. Dalsze prace przy zamku były prowadzone w latach 1585 i 1637. Przy południowym skrzydle za- mku założono włoskie ogrody, powstałe z woli królowej Bony. Najazd Szwedów w połowie XVII w. spowodo- wał upadek tej królewskiej rezydencji. Po pierw- szym rozbiorze Polski w 1772 r. Niepołomice, a wraz z nimi zamek, znalazły się pod panowa- niem austriackim. Zaborcy przeznaczyli zamek na koszary i rozebrali drugie piętro. W XIX w. obiekt odnowiono z przeznaczeniem na sie- dzibę administracji, taką funkcję pełnił jeszcze po II wojnie światowej. Kiedy w 1991 r. prze- szedł na własność gminy Niepołomice, przystą- piono do kompleksowej renowacji. Po kilku la- tach remontów i prac adaptacyjnych królewska siedziba odzyskała swą dawną świetność. NIepołoMIce zamek założony na planie czworoboku, z ob- Besides the parish church, Niepołomice castle is in 1991 the estate became the property of the szernym, zbliżonym do kwadratu dziedzińcem, the only building founded in the town by King Niepołomice municipality, a thorough renova- zwrócony jest fasadą w stronę południowo- Casimir the Great (Kazimierz Wielki). Construct- tion commenced. Several years later the castle Castle -zachodnią. Dziedziniec otaczają z trzech stron ed in the mid-14th century, the castle became was restored to its former glory. the castle has a rectangular courtyard, approxi- arkadowe, XVII-wieczne krużganki: na parterze the place of momentous political and diplomatic filarowe, a na piętrze kolumnowe. W trzech meetings, and the base for hunting expeditions mating an ideal square, and its façade overlooks narożach dziedzińca znajdują się przybudówki; to the nearby Niepołomice Forest. The current, south-east. Three sides of the courtyard are w dwóch z nich mieszczą się klatki schodowe. Renaissance appearance of the castle dates to lined with 17th-century arcades: with pillars on Główną bramę wjazdową zdobi renesanso- the reign of King Sigismund (Zygmunt) August the ground floor, and columns in the upper floor. wy portal, powstały po 1550 r. i uzupełniony (1550-1571). The works were headed by the Two of the three annexes in the corners contain w XVII w. górną, manierystyczną częścią. We- master stonemason Tomasz Grzymała, assisted staircases. The main entryway is decorated with wnątrz zachowane są pomieszczenia skarbca by the bricklayer Wincenty, and an Italian by a Renaissance portal, post-1550, supplemented (z lat 1561-1563) ze sklepieniem wspartym the name of Pietro Mezzo. Thus developed, the in the 17th century with the upper Renaissance- na masywnym filarze oraz sali akustycznej castle became a regular square edifice with an mannerist part. Surviving interiors include a o sklepieniu klasztornym, obejmującej dwie arcaded inner courtyard. Further improvements treasury (dating back to 1561-1563) with a vault kondygnacje. followed in 1585 and 1637. In order to please supported upon a solid pillar, and a two-storey- obecnie w zabytkowych wnętrzach zamku Queen Bona Sforza, Italian gardens were laid high acoustic room with a cloister vault. today the historic interiors accommodate the działalność prowadzi Centrum Kultury „Za- next to the southern wing. the Swedish raid in mid-17th century prompt- mek” oraz Muzeum Niepołomickie, prezentu- Zamek Culture Centre and the Niepołomice Mu- jące eksponaty myśliwskie i łowieckie, a także ed the fall of this royal residence. After the First seum presenting hunting objects and trophies zbiory Włodzimierza Puchalskiego. Działają tu- Partition of Poland in 1772, Niepołomice, the and the collection of Włodzimierz Puchalski. taj również restauracja i sale konferencyjne. castle included, fell under Austrian administra- The castle also houses a hotel and restaurant. tion. The occupants turned the castle into mili- tary barracks and dismantled the second floor. In the 19th century, the castle was renovated and designated to house various administra- tive offices, a function it continued to per- form even after the second world war. When 20 | X MDDK X X MDDK | 21 X
 • 11. pIeSkoWa W północnej części Ojcowskiego Paru Naro- dowego, na wysokim cyplu skalnym nad doli- ną Prądnika góruje zamek w Pieskowej Skale. Skała Castle Wzniesiony przy starej drodze handlowej pro- wadzącej z Krakowa na śląsk, jest warowną rezydencją renesansową z zachowanymi ele- In the northern part of the Ojców National mentami średniowiecznymi i uzupełnieniami z późniejszych epok. Park, upon a high rocky promontory above the kroniki notują, iż pierwsze umocnienia znaj- Prądnik valley, reigns the Pieskowa Skała castle. dowały się na skalnym występie już w 1315 r. Erected on the ancient trade route connecting Kazimierz Wielki zlecił wzniesienie tutaj obron- Kraków to Silesia, it is a defensive Renaissance nej wieży i obwarowań. W 1377 r. zamek został stronghold with some medieval elements pre- nadany przez ludwika Węgierskiego Piotrowi served, and with additions dating from later Szafrańcowi i w rękach tego rodu pozostawał epochs. the chronicles note the earliest fortifications in do początku XVII w. Za rządów Szafrańców, w latach 40. i 70. XVI w., został przebudo- this place already in the year 1315. King Ka- wany i powiększony w stylu renesansowym, zimierz Wielki (Casimir the Great) had a keep wtedy też powstał dziedziniec z krużgankami. and bastions built here. In 1377, King louis W XVII w. należał do Michała Zebrzydowskiego, d’Anjou granted the castle to Piotr Szafraniec, który wzniósł tu kaplicę i umocnił zamek for- of whose family it remained property until the tyfikacjami. Zniszczony przez Szwedów zamek early 17th century. During the Szafraniec ad- kupili następnie Wielopolscy, którzy go odbu- ministration, in the 1540s and 1570s, the castle dowali i na nowo wyposażyli. W XIX w., dwu- was extended and rebuilt in Renaissance style; krotnie spalony, popadł w ruinę. W 1903 r. it is then that the arcades in the courtyard were zakupiło go i zaadaptowało na obiekt letnisko- constructed. In the 17th century, the residence wy warszawskie Towarzystwo Akcyjne Zamek belonged to Michał Zebrzydowski, who found- Pieskowa Skała. Po przejęciu przez państwo ed a chapel and reinforced the castle with bat- (po 1945 r.) zamek przekazano Państwowym tlements. Badly damaged by the Swedish army, Zbiorom Sztuki na Wawelu, które powołały tu- the estate was bought by the Wielopolski fam- taj swój oddział. ily, who restored it and furnished its interiors rezydencja w Pieskowej Skale to przede wszyst- anew. In the 19th century, the castle twice fell kim renesansowy zamek z trapezowym dzie- victim to fire, and it turned to ruin. In 1903, the dzińcem otoczonym arkadowymi krużgankami, ‘Pieskowa Skała’ Stocks and Bonds Society of wspartymi na filarach i zdobionymi maszkaro- Warsaw bought the castle and converted it into nami. W skrzydle wschodnim, od strony dzie- a holiday resort. After the appropriation by the dzińca, znajduje się ryzalit mieszczący bramę Polish State in 1945, it was to the Wawel Na- wjazdową. W zabudowania tego skrzydła zosta- tional Art Collection, which made it its branch. pieskowa Skała is above all a Renaissance cas- ła włączona gotycka baszta obronna. Od półno- cy dziedziniec zamyka mur dochodzący do skały tle with a trapeze-shaped courtyard lined with nazywanej Dorotką. W tej części znajduje się arcades, supported by pillars and decorated XVII-wieczna kaplica św. Michała Archanio- with gargoyles. Part of the eastern wing has an ła z kryptami w podziemiach. Po wschodniej entrance gate and is set forth on the courtyard stronie zamku znajduje się dawne podgrodzie side. The eastern wing incorporates an ear- – rozległy dziedziniec zamknięty od południa lier Gothic tower. To the north, the courtyard podwójnymi murami obronnymi, od północy is encased with a wall adjoining the so-called dwupiętrową oficyną i basztą, a od wschodu ‘Dorotka’ rock. This part includes the 17th-cen- – kurtyną z dwoma bastionami w narożnikach. tury chapel of St Michael the Archangel, with główny, renesansowy zamek mieści poniżej vaulted crypts underground. To the east, the poziomu dziedzińca dwie kondygnacje z sze- former lower castle is located – a vast court- regiem sklepionych pomieszczeń. W salach yard bordered to the south by a double girth wyższych pięter, nakrytych belkowymi stropa- of defensive walls, to the north by a two-storey pIeSkoWa mi, zgromadzono dzieła malarstwa i rzeźby, annex, and to the east by a curtain wall with a także meble i wyroby rzemiosła artystyczne- two corner bastions. the main body of the Renaissance castle ac- go z okresu od XIV do poł. XIX w. Skała, commodates two floors below the courtyard level with a number of vaults, while the cham- zamek bers in the upper floors have flat ceilings with wooden beams. On the top floors, a collection of paintings, sculptures, furniture and applied arts has been gathered, which presents objects dating from the 14th to the mid-19th century. 22 | X MDDK X X MDDK | 23 X
 • 12. SpytkoWIce Na pograniczu ziemi krakowskiej i śląska, po prawej stronie Wisły, znajduje się wieś Spytkowice. Wymieniona w dokumentach Castle w 1228 r., należała od 1315 r. do księstwa oświęcimskiego, a od 1445 r. do księstwa za- torskiego. W 1488 r. została sprzedana Piotro- on the borderland between the Kraków district wi Myszkowskiemu, którego syn, Wawrzyniec, w 1. poł. XVI w. przebudował tutejszy zamek and Silesia, on the right bank of the Vistula w stylu gotycko-renesansowym. Rozbudowa- river, lies the village of Spytkowice. Named in ny przez Szyszkowskich (1622-1643), stał się a document from 1228, from 1315 it belonged okazałą rezydencją wczesnobarokową. Prze- to the Oświęcim Princedom, and from 1445 to budowę zamku dokończył Łukasz Opaliński, the Zator Princedom. In 1488 it was sold to Pi- który przejął go po Szyszkowskich. W okolicy otr Myszkowski, whose son Wawrzyniec had zamku znajdowało się wówczas wiele stawów the existing castle remodelled in Gothic-Renais- rybnych, będących źródłem sporych dochodów. sance style in the first half of the 16th century. Dzięki nim Mikołaj Myszkowski, syn Wawrzyń- The castle, extended by the Szyszkowski family ca, był w poł. XVI w. jednym z najbogatszych (1622-1643), became a glamorous, late-Baroque ludzi w Królestwie. residence. The reconstruction was completed by od XVIII w. właściciele zmieniali się często, ale Łukasz Opaliński, who took over from the Szysz- nie zamieszkiwali zamku. Od połowy XIX w. kowskis. As the area abounded with fishponds Spytkowice należały do Potockich; ówczes- bringing in high profits, Mikołaj Myszkowski, ny dzierżawca, Michał Naimski, doprowadził son of Wawrzyniec, was in the mid-16th century do rozkwitu spytkowickie stawy. Zniszczonego one of the richest people in Poland. From the 18th century onwards the castle w czasie II wojny światowej majątku zrzekli się Potoccy na rzecz Skarbu Państwa, a ten prze- often changed hands, but the owners never kazał go Naczelnej Dyrekcji Archiwów. Dzięki moved in to live there. As of the mid-19th cen- generalnemu remontowi i rozbudowie w latach tury Spytkowice belonged to the Potocki clan; 90. zamek został przystosowany do obecnej their tenant Michał Naimski developed the funkcji: mieści się tutaj siedziba Ekspozytury fisheries there. The Potockis ceded the estate, Archiwum Państwowego w Krakowie. which was ruined during the second world war, zwrócony frontem na południe zamek jest mu- to the Polish State; subsequently, it was given rowanym i tynkowanym budynkiem o trzech to the State Archives’ Administration. In a thor- skrzydłach ujmujących prostokątny dziedziniec. ough renovation and extension in the 1990s, Elewację frontową flankują narożne, kwadra- the castle was adapted to its present function towe wieże. Posadowiony na głębokich, częś- – and today it houses a branch of the State ciowo sklepionych piwnicach zamek wzniesio- Archives in Kraków. Facing south, the castle is a stone-and-brick no głównie z cegły. W najstarszych częściach skrzydła frontowego widoczne są fragmenty building with plaster-covered walls, with three kamiennego muru, pozostawione bez tynku. wings embracing a rectangular courtyard. The Piętrowe skrzydła nakrywają wysokie, dwuspa- main façade is flanked with square corner tow- dowe dachy, mieszczące użytkowe poddasze. ers. Founded upon deep, partly vaulted cellars, Na osi wejścia prowadzącego przez portal the castle was built mostly of brick. In the old- z herbem Szyszkowskich (Ostoja) znajduje się est sections of the front part, fragments of a sień główna. Sale w układzie jednotraktowym stone wall are showing, free of plaster. Two-sto- skomunikowane są galerią obiegającą od we- rey wings are covered with tall, double-pitched wnątrz dziedziniec. We wnętrzach zachowały gable roofs, hiding an extra, attic storey. the portal with the Szyszkowski family coat-of- się wspaniałe, kamienne portale: od późnogo- tyckiego w południowo-wschodnim narożniku -arms – the Ostoja – leads to the main vestibule zamku, poprzez renesansowe aż do baroko- at its axis. There is a single circulation tract, and wych z herbem Ostoja. the rooms are connected with an inner gallery ekspozytura w Spytkowicach rozpoczęła dzia- around the courtyard. In the interiors, magnifi- SpytkoWIce, łalność w 1995 r. i jest głównym magazynem cent stone portals have survived: from a late- archiwów krakowskich. Znajdują się tu m.in. Gothic doorway in the south-eastern corner, akta Urzędu Miasta Krakowa z okresu od poło- through Renaissance entryways, to Baroque zamek wy XIX w. do 1945 r., zespół metryk parafii kra- gates bearing the Ostoja coat-of-arms. the branch of the State Archives in Spytkowice kowskich z okresu od 1798 r. do końca XIX w. i dokumenty starostw powiatowych z okresu was opened in 1995 and is now the main stor- międzywojennego. Obecnie zgromadzonych age space of the Kraków’s archives. Kept here, jest tutaj łącznie dziewięć kilometrów bieżących among other documents, are the Kraków city akt, uporządkowanych w ok. 500 zespołów. records from the mid-19th century to 1945, birth certificate logs from 1798 to the end of the 19th century, and district authority files from 1918-1939. At present, 9 kilometres of records, divided into approximately 500 sub- sets, are stored here. 24 | X MDDK X X MDDK | 25 X
 • 13. Sucha Sucha BeSkIDzka Sucha Beskidzka jest położona w dolinie Ska- zbudowane z kamienia i cegły założenie za- wy, pomiędzy grzbietami Beskidu Makowskie- mkowe składa się z trzech skrzydeł, tworzą- go, Małego i żywieckiego. lokowana na prawie cych otwarty na wschód dziedziniec. Otaczają BeSkIDzka, Castle niemieckim w 1405 r., otrzymała prawa miej- go dwukondygnacyjne, arkadowe krużganki skie w 1896 r. piętrowego skrzydła południowego i zachod- zamek początkowo Suchą władał ród Strzałów, na- niego z narożnymi loggiami oraz parterowe Sucha Beskidzka lies in the valley of the Skawa tomiast na przełomie XV i XVI w. – Słupskich. skrzydło północne. Bryła zamku jest urozmai- W połowie XVI w., poprzez mariaż z córką Sta- cona czterema wieżami, w tym jedną zegaro- River, surrounded by the mountain ranges of Be- nisława Słupskiego, dziedzicem wsi został złot- wą. Obramienia okien, drzwi oraz cokoły i łuki skid Makowski, Mały, and żywiecki. Chartered as nik krakowski Gaspar Castiglione vel Kasper arkad zostały wykonane z piaskowca; na nie- a village on the power of German law in 1405, it Suski. W 1554 r. wzniósł on kamienno-drewnia- których detalach zachowały się herby właści- later became a town. Initially, Sucha was owned by the Strzała ‘clan’, ny dwór obronny. Jego potomkowie, zadłużeni cieli zamku. W zamkowych wnętrzach warto obejrzeć oka- u Komorowskich, sprzedali majątek w 1608 r. and at the turn of the 15th century by the Nowy właściciel Suchej, Piotr Komorowski, roz- załą Salę Rycerską i kaplicę w wieży zegarowej, Słupskis. In the mid-16th century, it was acquired budował dwór, nadając mu charakter okazałej a także zbiory Muzeum Miejskiego, mieszczą- through marriage to the daughter of Stanisław rezydencji w stylu renesansowym. W połowie cego się na piętrze skrzydła południowego. Słupski by Gaspar Castiglione vel Kasper Suski, a XVII w. majątek na dwa stulecia stał się włas- Salę Rycerską nakrywa strop belkowy, a zdobi goldsmith from Kraków. He had a defensive man- nością Wielopolskich. Dzięki Annie z lubomir- okazały, kamienny, późnorenesansowy komi- or built of wood and stone in the grounds. His skich Wielopolskiej ok. 1708 r. zamek został po- nek z herbami Piotra Komorowskiego (Korczak) heirs, in debt with the Komorowskis, sold the es- większony i zmodernizowany. W 2. poł. XIX w. i jego żony Katarzyny Przerębskiej (Nowina). tate to Piotr Komorowski in 1608. The new owner należał do Branickich, a w latach 20. i 30. XX w. Kaplicę znajdującą się na piętrze wieży zega- developed the manor into a stately home in the do Tarnowskich. W czasie wojny wyposażenie rowej nakrywa sklepienie w formie kapy, a na Renaissance style. In the mid-17th century, Sucha zamku oraz biblioteka uległy rozproszeniu. ścianach widoczne są fragmenty polichromii. became the property of the Wielopolski family, po wojnie zamek w Suchej był m.in. siedzibą szko- od strony południowej zamek otacza ogród and remained so for 200 years. Around 1708 the ły i nadleśnictwa. W 1996 r. kompleks zamkowy w stylu angielskiego parku krajobrazowego. castle was extended and modernised following przejął samorząd lokalny. Obecnie w zamku mie- Na terenie parku w Domu Ogrodnika mieści się the efforts of Anna Wielopolska née lubomirska. ści się Muzeum Miejskie, Miejski Ośrodek Kultury Izba Regionalna Towarzystwa Miłośników Zie- In the latter half of the 19th century, the palace – Zamek i Galeria Sztuki, Wyższa Szkoła Turystyki mi Suskiej oraz neogotycka oranżeria. belonged to the Branickis, and in the 1920s and i Ekologii oraz restauracja i hotel „Kasper Suski”. 1930s to the Tarnowski family. During the war, the valuable collections of the castle’s gallery and library perished. after the war the castle in Sucha accommodated, among other functions, a school and a high forest administration office. In 1996 it was acquired by the local authorities. Today it houses the Muse- um of Sucha, the Municipal Culture Centre with a gallery, the WSTiE College of Tourism and Ecology, and the ‘Kasper Suski’ hotel and restaurant. Built of stone and brick, the castle comprises three wings, with a courtyard between them open to the east. It is surrounded by two storey arcades in the southern and western wings with corner loggias, and a single-storey northern wing. The body of the castle is embellished with four towers, one of them bearing a clock. The sand- stone used for door and window frames, plinths, and arcades bears the coats-of-arms of the pal- ace’s owners. Worth visiting among the palace’s interiors are the imposing Knights’ Hall and the chapel in the clock tower, and the collection of the Municipal Museum stored on the higher floor of the south- ern wing. The Knights’ Hall features beautiful beams supporting the ceiling, and a late-Ren- aissance fireplace with the Korczak and Nowina coats-of-arms corresponding to Piotr Komorowski and his wife Katarzyna née Przerębska respec- tively. The ceiling of the chapel is in the form of a canopy, and its walls are graced with fragments of polychromic murals. From the south the palace is surrounded by a gar- den in the style of an English landscape park. Sit- uated in the park, the Gardener’s lodge houses the Regional Chamber of the Society of lovers of the land of Sucha, and a neo-Gothic orangery. 26 | X MDDK X X MDDK | 27 X
 • 14. SzyMBark Stretched along the Ropa river valley, the vil- lage of Szymbark is pleasing to the eye. In the 14th century, the village grew in importance Fortified Manor and its population increased in number so that it obtained the status of a town. Howev- er the neighbouring Gorlice grew even faster and gained precedence over Szymbark, which consequently lost its municipal rights towards the end of the 16th century. For several hun- dred years Szymbark belonged to the mighty Gładysz family whose coat-of-arms was a Griffin. In the 17th century, these lands were owned successively by the Stroński, Siedlecki, and Bronikowski families. Towards the end of the 18th century, the Szymbark estate was held by the prelate of Gniezno, priest Jan Bochnie- wicz. later, abandoned, it fell into ruin. In the 19th century, it was used as a distillery. the original manor of the Gładysz family in Szymbark was already in existence in the mid- 15th century. The one we see today was con- structed in the 1540s and further extended at the end of the same century – it is then that it acquired its final form. It probably received the elaborate sculpted ornaments and the sgraffito decoration of the outer walls in 1589-1590. In 1656, the Hungarian army of George II Rákóczi (1621-1660) burnt the manor down, and even though it was carefully restored, its golden age was long gone. Today it remains under the care of the District Museum in Nowy Sącz. the castellated manor, or keep, was built on the plan of a rectangle 20×13 metres, using stone blocks and brick. Two storeys high, its founda- tions are formed of high vaulted cellars, and in the corners it features distinct rectangular tow- ers with overhanging bays. It is finished with an arcaded parapet wall, and decorated with traces of sgraffito and frame decorations. Wzdłuż doliny rzeki Ropy malowniczo rozcią- kasztel zbudowany został na planie prostokąta the cellars are subdivided into two elongated gają się zabudowania wsi Szymbark. W XIV w. o wymiarach dwadzieścia na trzynaście metrów, chambers covered with barrel vaults. On the była ona tak znaczną i ludną osadą, że otrzy- z kamienia łamanego i cegły. Piętrowy, posado- ground floor we find two chambers and a ves- mała prawa miejskie. Jednak szybciej rozwija- wiony na wysokich piwnicach, posiada w naro- tibule, and on the upper floor, one small room jące się sąsiednie Gorlice zdominowały go i pod żach baszty alkierzowe, wzbogacone nadwieszo- and a large hall with windows facing in three di- koniec XVI w. Szymbark utracił status miasta. nymi wykuszami. Budynek wieńczy arkadkowa rections. The upper rooms were grander, while Należał on przez kilka wieków do możnego attyka, a zdobią go pozostałości dekoracji sgraf- the adjacent small rooms within the towers rodu Gładyszów, pieczętujących się herbem fitowej i ramowej. constituted the personal quarters of the resi- piwnice kasztelu są podzielone na dwa dłu- Gryf. W XVII w. przeszedł w ręce Strońskich, dents. The latter feature an original fireplace, a a następnie Siedleckich i Bronikowskich. Pod gie pomieszczenia, nakryte sklepieniami ko- stove, and traces of painted wall decorations. throughout Poland, the manor in Szymbark is koniec XVIII w. należał do prałata gnieźnień- lebkowymi. Parter mieści dwie izby oraz sień, skiego, ks. Jana Bochniewicza. Później, opusz- a na piętrze znajduje się niewielka izba oraz perhaps the finest preserved example of a com- czony, popadł w ruinę. W XIX w. był użytkowa- duża, oświetlona z trzech stron sala. Pomiesz- pact, rectangular castellated manor, with its ny jako gorzelnia. czenia piętra miały charakter reprezentacyjny. characteristic corner towers and an elaborate pierwotny dwór Gładyszów istniał w Szymbar- Przylegające do nich narożne małe salki w al- parapet wall. So far, it has not been possible to ku w połowie XV w. Obecny został wzniesiony kierzach służyły celom mieszkalnym. W dwóch establish which builder or architect constructed w latach 40. XVI w., a pod koniec tegoż wieku alkierzach zachowały się kominek i piec oraz the Szymbark keep, and the dispute over the nastąpiła druga faza budowy dworu, kiedy to reszty dekoracji malarskiej. origins of the building is still open. We still do kasztel w Szymbarku jest najlepiej zachowanym uzyskał on swój ostateczny kształt. Prawdo- not know the sources upon which it was mod- podobnie w latach 1589-1590 wzbogacił się na ziemiach polskich przykładem prostokątnego, elled. Perhaps they are to be found somewhere o wystrój rzeźbiarski oraz dekorację sgraffito- zwartego dworu obronnego z narożnymi alkierza- in Italy or Hungary, with which the Gładysz wą ścian zewnętrznych. W 1656 r. został spalo- mi, zwieńczonego okazałą attyką. Jak dotąd nie family was strongly connected. SzyMBark, ny przez wojska Rakoczego. Pomimo starannej udało się ustalić budowniczego kasztelu i wciąż nie odbudowy nie wrócił już do dawnej świetności. wiadomo, skąd pochodziły wzorce do jego budo- dwór obronny Dziś obiekt znajduje się pod opieką Muzeum wy. Być może wywodzą się one z terenów Italii lub Okręgowego w Nowym Sączu. z Węgier, gdzie Gładysze mieli rozległe kontakty. 28 | X MDDK X X MDDK | 2 X
 • 15. the castle, erected on a broad hilltop, is a dom- inant landmark of Nowy Wiśnicz. The original Gothic building was erected in the 15th century by the Kmita family of the Szreniawa coat-of- -arms, who acquired the ownership of Wiśnicz in the previous century. The previous owner of the settlement, first mentioned in documents from 1242, was the monastery of Staniątki. The castle, extended in the first half of the 16th century under the supervision of Piotr Kmita, was turned into a Renaissance residence. In 1593 the castle was bought by Sebastian lubomirski, who intended to turn it into his family dwelling. In the 1620s his son Stanisław converted the Renaissance building into a glam- orous castle and a fortress in early Baroque style. The remodelling was supervised by the lubomirski family architect, Matteo Trapola. Damaged and plundered during the Swedish raids, the castle changed hands several times, but eventually, in 1901, it was restored to the lubomirski family. Reconstruction works were begun between the two world wars and were continued after the nationalisation of the cas- tle in 1945. Nowadays the Regional Museum in Nowy Sącz takes care of the castle, which has become a local branch of the museum. Some of the rooms have been leased to the ‘Kmita’ hotel. the castle is surrounded by Italian-style pen- tagonal fortifications with bastions in the corners of the ramparts. The bastions used to house the casemates, rooms for the troops, and stables, covered with roofs or embank- ments. The tripartite gate with a centrally lo- cated vast, semicircular entrance for the carts is situated in the eastern part of the fortifi- cations. The gate is decorated with columns, beams and volutes and its finial encompasses a plaque with an inscription commemorating the castle’s extension, accompanied by the lubomirski family coat-of-arms. WIśNIcz, the castle, situated in the middle of the forti- fication system, is a brick four-wing building. zamek It has four corner towers, and the fifth one is located in the middle of the northern wing. The courtyard inside the castle has galler- ies and a round stairway in the north-west- Nad zabudowaniami Nowego Wiśnicza do- zniszczony i zrabowany w czasie najazdu szwedz- niu znajduje się tablica z napisem dotyczącym ern corner. In every seat of a noble family, a minuje wzniesiony na rozległym wzgórzu za- kiego zamek zmieniał wielokrotnie właścicieli, rozbudowy zamku oraz herb lubomirskich. chapel with a crypt was indispensable. Here it Mieszczący się pośrodku systemu obronnego mek. Pierwotna, gotycka budowla powstała by w 1901 r. powrócić w ręce lubomirskich. Pra- is located in the eastern wing and its interior tutaj w XV w. dzięki Kmitom herbu Szrenia- ce konserwatorskie rozpoczęto jeszcze w okresie zamek jest murowaną, czteroskrzydłową bu- was decorated by Giovanni Battista Falconi. wa, do których Wiśnicz należał już w XIV w. międzywojennym, a po przejęciu zamku przez dowlą z czterema wieżami w narożach i piątą The rooms of the castle are beautifully and Wcześniej osada wymieniana w dokumentach państwo w 1945 r. były kontynuowane. Obecnie pośrodku skrzydła północnego. Wewnątrz za- sumptuously equipped with stone and marble w 1242 r. była własnością klasztoru w Staniąt- obiekt znajduje się pod opieką Muzeum Okrę- mku znajduje się dziedziniec z krużgankami portals, fireplaces, mouldings and murals. The kach. Rozbudowany w 1. poł. XVI w. staraniem gowego w Nowym Sączu i stanowi jego oddział. i okrągłą klatką schodową w północno-wschod- crypt under the chapel contains sarcophagi of Piotra Kmity zamek przybrał formę renesanso- Część pomieszczeń zajmuje hotel „Kmita”. nim narożniku. Nieodzownym elementem za- the lubomirskis. zamek otaczają fortyfikacje typu włoskiego wej rezydencji. mku pełniącego rolę rodowej siedziby była W 1593 r. zamek odkupił Sebastian lubomirski, w formie pięcioboku z bastionami na narożni- kaplica z kryptą. Znajduje się ona w skrzydle który chciał go przeznaczyć na siedzibę rodu. kach. W bastionach mieściły się kazamaty, sale wschodnim, a zdobią ją wewnątrz stiuki Jana W latach 20. XVII w. syn Sebastiana, Stanisław, dla załogi i stajnie nakryte dachami lub nasypami Chrzciciela Falconiego. W salach zamku można przekształcił renesansowy budynek w okazałą, ziemnymi. Od strony wschodniej znajduje się trój- podziwiać piękne i niezwykle cenne wyposaże- wczesnobarokową rezydencję i zarazem wa- dzielna brama z większym, sklepionym półkoliście, nie: kamienne i marmurowe portale, kominki, WIśNIcz Castle rownię. Pracami kierował nadworny architekt środkowym wjazdem dla wozów. Bramę zdobią sztukaterie i malowidła ścienne, a w krypcie pod lubomirskich, Maciej Trapola. kolumny, belkowanie i woluty, a w jej zwieńcze- kaplicą – sarkofagi lubomirskich. 30 | X MDDK X X MDDK | 31 X
 • 16. zator, położony nad Skawą w Kotlinie Oświę- zator village, located by Skawa river in the neogotyku angielskiego. Jego wnętrza ozdobili herbem Potockich. Z niej na prawo wiodą drzwi cimskiej, istniał jako wieś już w XII w. Prawa Kajetan Goliński i Włoch liatti. Zdewastowany do tzw. Sali Paprociowej, a za nią – do Sali Oświęcim Valley, has existed since the 12th miejskie nadał mu w 1292 r. książę cieszyński w czasie II wojny światowej, później odrestau- Bluszczowej. Nakryte wielodzielnymi sklepie- century. It was granted town rights by Mieszko, Mieszko. W 1445 r. powstało księstwo zator- rowany, był m.in. siedzibą Rybackiego Zakładu niami sale dekorowane są pasami malowanych Prince of Cieszyn, in 1292. The Princedom of skie, które książę Janusz IV sprzedał w 1494 r. Doświadczalnego. Obecnie rodzina Potockich liści paproci i bluszczu. Po lewej stronie sieni Zator was established in 1445. Its ruler, Janusz Janowi Olbrachtowi, z prawem dożywotniego czyni starania o odzyskanie majątku. mieści się zdobiona barwnymi malowidłami IV, sold it to King Jan Olbracht in 1494, reserv- zbudowany na wysokim brzegu Skawy zamek władania. Kiedy w 1513 r. zginął ostatni książę Sala Myśliwska. Sklepienie sali, podzielone ing for himself lifelong rights to the land. After zatorski, miasto stało się siedzibą starostwa, otoczony jest ogrodem krajobrazowym. Wejście stiukowymi listwami na pola o różnym kształ- the tragic death of the last Prince of Zator in a ostatecznie, w 1564 r., włączono je do Ko- na teren posiadłości prowadzi przez neogoty- cie, wypełnia malowana dekoracja o motywach 1513, the town became a seat of the starosty rony. Dobra zatorskie kupił w 1778 r. starosta cką, ceglaną bramę z krenelażem. Murowany, groteskowych oraz krajobrazy. W Sali Myśliw- office, and eventually in 1564 it was incorpo- Fryderyk Piotr Dunin; później należały m.in. dwupiętrowy zamek został założony na planie skiej zamku barwna polichromia pokrywa nie rated into the royal domain. In 1778 the Zator do Poniatowskich i Tyszkiewiczów. W 1833 r. prostokąta, z aneksami przy krótszych bokach. tylko sklepienie i ściany, ale również neogo- estate was bought by the starost Fryderyk Piotr stały się własnością Potockich. Elewacja frontowa jest zaakcentowana czte- tycki piec i płyciny drzwi. Drzwi obramione Dunin; its subsequent owners included the Po- pierwotny zamek książęcy zbudowano tu- ropiętrową wieżą pośrodku, lekko wysuniętą są malowaną w kwiaty bordiurą, a w dekorację niatowski and Tyszkiewicz families. In 1833 Za- taj po 1455 r. Przebudował go Fryderyk Piotr przed lico ściany i zwieńczoną krenelażem. Nad płycin wpleciono herby właścicieli zamku: Ła- tor changed hands again, becoming a property Dunin w 2. poł. XVII w. Obecny wygląd zamku oknami parteru widoczne są maswerkowe zdo- będź, Pilawa Srebrna i Złota. Za Salą Myśliwską of the Potocki Family. the original castle was built some time after to efekt prac przeprowadzonych w 1836 r. bienia w formie oślego łuku, a nad oknami pię- znajduje się Złota Sala, której sklepienie, de- na zlecenie Aleksandra Potockiego przez Fran- tra – gzymsy z arkadkami. korowane sztukateriami o motywach meandra 1455 and remodelled by Fryderyk Piotr Dunin Wejście do budynku prowadzi przez neogotycki ciszka Marię lanciego i Parysa Filippiego. Za- i kasetonami z rozetami, było niegdyś ozdobio- in the latter half of the 17th century. The cas- mek stał się romantyczną rezydencją o cechach portal do sklepionej sieni z posadzką ozdobioną ne prawdziwym złotem. tle owes its present appearance to the work commissioned by Aleksander Potocki and per- formed by Francesco Maria lanci and Paris zator, zamek Filippi in 1836. The castle metamorphosed into a romantic residence in an English Gothic style. The interiors were decorated by Kajetan Goliński and an Italian architect named liatti. The castle was ruined during the second world war and restored to accommodate – among other tenants – the Experimental Fishery In- stitute. Currently, the Potockis are striving to regain their property. the castle is situated on a high slope descend- ing to the Skawa river, and surrounded by a landscape park. The approach to the residence leads through the neo-Gothic crenellated brick gate. The brick two-storey castle has the shape of a rectangle, with annexes on the shorter sides. The front façade has a characteristic, centrally situated four-storey tower, which protrudes slightly from the wall. The tower is crenellated, its ground-floor windows crowned with arched tracery decoration, and in the up- per floors embellished with arcaded cornices. the building is entered through a neo-Gothic portal leading to a vaulted hall, its floor deco- rated with the Potocki family coat-of-arms. The door on the right opens onto the so-called ‘Fern Room’, adjoining the ‘Ivy Room’. Both rooms are covered with multipartite vaults and deco- rated with painted belts of fern and ivy leaves. The ‘Hunters’ Room’ situated to the left of the hall is decorated with colourful paintings. Stuc- co bands divide the vault into fields of varying shape, decorated with grotesques and land- scape paintings. The colourful decoration of the zator Castle Hunters’ Hall covered not only the ceiling and the walls, but also the stove and door panels. The door is framed with a rim of painted flow- ers, and the panel features entwined coats-of- -arms of the castle’s owners: Łabędź, Pilawa Srebrna and Pilawa Złota. Decorated with stuc- co meanders and rosetted coffers, the vaulting of the Golden Hall adjacent to the Hunters’ Hall was once gilded with true gold. 32 | X MDDK X X MDDK | 33 X
 • 17. pałace I DWory PAlACES, MANSIONS AND MANORS
 • 18. pałace I DWory PAlACES MANSIONS AND MANORS • MIECHóW • SZCZUCIN • IMBRAMOWICE • SŁAWKóW BraNIce, DWóR (TZW. lAMUS) 38 • oLkuSz Dołęga, DWóR 40 • BEJSCE • PIESKOWA SKAŁA gorzeń górNy, DWóR EMIlA ZEGADŁOWICZA 42 • GRODZISKO groDkoWIce, PAŁAC żElEńSKICH 44 • płaWoWIce IgołoMIa, PAŁAC 46 • trzeBINIa • HEBDóW • koścIeLNIkI • MłoSzoWa kąśNa DoLNa, DWOREK I. J. PADEREWSKIEGO • KORZKIEW 48 • IgołoMIa • Dołęga • CZERNA koścIeLNIkI, PAŁAC 50 • BraNIce • toMaSzoWIce • krzeSzoWIce krakóW, DWOREK JANA MATEJKI W KRZESŁAWICACH 52 • MoDLNIca krakóW, DWOREK WŁODZIMIERZA TETMAJERA 54 • NIEPOŁOMICE • krakóW • LIpoWIec/WygIełzóW • TARNóW • BRZESKO • STANIąTKI • TyNIEC • BOCHNIA krakóW, PAŁAC BISKUPA ERAZMA CIOŁKA 56 • AlWERNIA • ŁAPCZyCA • DęBNO • WIeLIczka krakóW, PAŁAC GóRKóW 58 • groDkoWIce • OśWIęCIM krakóW, PAŁAC I PARK IM. ERAZMA JERZMANOWSKIEGO 60 • HARMężE • NOWy WIśNICZ • ZATOR krakóW, PAŁAC W BAlICACH 62 • oSIek krakóW, PAŁAC WIElOPOlSKICH 64 • paSzkóWka • TUCHóW • lIPNICA MUROWANA krakóW, RyDlóWKA 66 krzeSzoWIce, ZESPóŁ PAŁACOWO-PARKOWy POTOCKICH 68 • CZCHóW • KAlWARIA ZEBRZyDOWSKA LaSkoWa, DWóR 70 • lANCKORONA łopuSzNa, ZESPóŁ DWORSKI • gorzeń górNy 72 • TROPIE • StrySzóW MłoSzoWa, ZAŁOżENIE PAŁACOWO-PARKOWE 74 MoDLNIca, DWóR 76 • CIężKOWICE • kąśNa DoLNa NaWoJoWa, PAŁAC 78 • SZCZyRZyC • BIECZ • ŁUżNA oLkuSz, DWOREK MACHNICKICH 80 • SUCHA BESKIDZKA • BOBOWA oSIek, PAŁAC 82 • LaSkoWa • SZAlOWA • lACHOWICE • JEżóW paSzkóWka, PAŁAC 84 płaWoWIce, PAŁAC 86 • SZyMBARK • STRóżE • PTASZKOWA • GRyBóW • NOWy SąCZ • poręBa WIeLka poręBa WIeLka, DOM WŁADySŁAWA ORKANA 88 • WySoka • SęKOWA • STARy S ACZ StrySzóW, DWóR 90 • NaWoJoWa • OWCZARy toMaSzoWIce, ZESPóŁ DWORSKI 92 trzeBINIa, DWóR ZIElENIEWSKICH 94 • GOŁKOWICE • BARTNE WIeLIczka, PAŁAC KONOPKóW 96 • ZUBRZyCA WygIełzóW, DWóR Z DROGINI W NPE 98 • ORAWKA • KWIATOń WySoka, DWóR 100 • łopuSzNa • GRyWAŁD zakopaNe, DOM POD JEDlAMI 102 • FRyDMAN • SZCZAWNICA • NIEDZICA • KRyNICA • JURGóW • zakopaNe X X MDDK | 37
 • 19. Branice to jedna ze starszych podkrakowskich Branice is one of the oldest settlements in the miejscowości, leżąca na wschód od miasta. vicinity of Kraków, situated to the east of the W dokumentach nazwę Branice wzmiankowa- city. In written documents, the name Bran- no już w 1250 r., kiedy książę Bolesław Wstyd- ice was mentioned as soon as in 1250, when liwy przyznał wojewodzie krakowskiemu, Kle- Prince Bolesław Wstydliwy (Boleslaus the Mod- mensowi, prawo łowienia tutaj bobrów. Wieś est) granted the Voivode of Kraków, Klemens, od początku istnienia aż do końca XVIII w. była the right to hunt local beavers. From its incep- własnością Gryfitów i siedzibą rodową Brani- tion until the end of the 13th century, the vil- ckich pieczętujących się herbem Gryf. lage was owned by the Gryfita clan, and served zespół dworsko-parkowy w Branicach tworzy as the family seat of the Branickis of the Gryf kilka budynków oraz otaczający je park z resz- coat-of-arms. the manor and park compound in Branice con- tami założenia krajobrazowego. Najważniej- szym i najstarszym elementem zespołu jest sists of several buildings and a surrounding budowla zwana lamusem, będąca pierwotną park in which traces of the original concept can siedzibą rodu. Nieopodal znajduje się klasycy- be seen. The most important and oldest build- styczny, murowany dwór z 1. poł. XIX w., z ko- ing is the lamus or storehouse, the original lumnowym portykiem. dwelling of the family; next to it is the 19th- Budynek zwany lamusem stanowił niegdyś -century manor. Nearby stands a classicist man- główną siedzibę Branickich. Jego pierwotne sion from the first half of the 19th century with zręby pochodzą z początku XVI w., kiedy to był a colonnaded portico. the ‘storehouse’ was once the main residence zapewne wieżą obronno-mieszkalną. Rozbu- dowy siedziby dokonał ok. 1603 r. Jan Branicki of the Branicki family. It originated in the early herbu Gryf, starosta niepołomicki, kasztelan 16th century, when it probably acted as a resi- żarnowiecki i biecki. Modernizację budynku dential and defensive tower. It was extended powierzył Branicki krakowskiemu warsztato- around 1603 by Jan Branicki of the Gryf coat- wi Santiego Gucciego. W wyniku przebudo- of-arms, a starost at Niepołomice, castellan in wy powstała piętrowa, murowana budowla, żarnowiec and Biecz. Branicki commissioned na rzucie zbliżonym do kwadratu (o wymiarach the Kraków workshop of Santi Gucci to carry 11,45×9,80 m), o późnorenesansowej formie. out the modernisation project. As a result of ściany tzw. lamusa pokrywa dekoracja sgraffi- the remodelling, a two-storey brick construction towa, a dach pogrążony zasłania attyka z arka- was built on the plan of a nearly regular square dami i grzebieniem krenelażowym. (11.45×9.80m), late Renaissance in form. The Na kamiennych piwnicach przesklepionych walls of the lamus are covered with sgraffito, kolebkami znajdują się pomieszczenia parteru and a receded roof is concealed behind an attic wzniesione z cegły: sień ze schodami na piętro with a balustrade and decorative detail. atop the barrel-vaulted cellars rises the brick oraz sala nakryta sklepieniem kolebkowym z lu- netami. Na piętrze mieści się wielka sala o pięk- ground floor: an entrance hall with a staircase nym kamieniarskim wystroju. Są to okna w re- to the first floor, and a room covered with a nesansowych obramieniach i portal o wklęsłym barrel vault incorporating lunettes. Upstairs we gzymsie, dekorowany liśćmi akantu i zwieńczo- find an extensive chamber with magnificent ny długą ślimacznicą z herbem Gryf. Jest tutaj stonework: windows in Renaissance frames także sięgający sufitu kominek, obudowany and a doorway with a recessed cornice, deco- płaskorzeźbionymi płytami z kamienia piń- rated with Acanthus leaves and a volute bear- czowskiego, zdobiony hermami zwierzęcymi, ing the Gryf coat-of-arms. There is a ceiling- gzymsami oraz herbami w kartuszach. high fireplace, surrounded with Pińczów stone Na terenie zespołu pałacowo-parkowego znaj- slabs with bas-reliefs of animals, family crests, duje się Oddział Muzeum Archeologicznego and carved cornices. as the manor and park are a branch of the Ar- w Krakowie, a w tzw. lamusie prezentowana jest ekspozycja o charakterze archeologicznym. chaeological Museum in Kraków, an archaeo- logical exhibition is open in the ‘storehouse’. BraNIce, dwór (tzw. lamus) BraNIce Manor 38 | X MDDK X X MDDK | 3 X
 • 20. Dołęga Manor amid the flat landscape between the Wisła and the property of Jadwiga Tumidajska, née Wol- Dunajec rivers, surrounded with trees and pre- ska, who inherited it from her ancestors. In ceded by a round lawn, stands a country man- 1973, she presented the manor – intended for or. It has the modest and characteristic aspect a museum – to the Polish State. For the last of a traditional home of Polish gentry: wooden, 20 years the house has been cared for by Ire- whitewashed walls, a tall shingle roof, and a na and Władysław Konieczny on behalf of the front porch supported on two pillars overgrown Tarnów District Museum. this single-storey manor was built in larch with vines. the first manor in Dołęga was built around wood, on a frame structure and the plan of a 1820, when the village was bought by private horseshoe. The main circulation passage, with owners at the auction of former ecclesiastical the porch, dining room, drawing room, and cabi- estates appropriated by the Austrian govern- net, was more public, while the wings were pri- ment. Prior to that, Dołęga belonged to the vate: the eastern wing hid the bedroom, and the domain of the Kraków bishopric. The present western contained the kitchen with the pantry. In the drawing room, furnished in Biedermeier manor was built on the commission of Maria Pikuzińska-Güntherowa, who as a child saw and art nouveau styles, photographs of previ- the tragic events of the 1846 peasants’ upris- ous inhabitants and their guests can be seen. ing. Remembering her childhood experience, The corner study, fitted with a 19th-century she later established a school for peasant chil- a walnut furniture set, contains mementoes dren in Dołęga. The daughter of Maria and Ale- of the January Uprising and the Peasants’ ksander Günther, Maria Güntherówna married Rebellion. Adjoining it is the room of Profes- writer Ignacy Maciejowski, known as ‘Sewer’. sor Michał Siedlecki, a famous naturalist and The manor then saw many famous visitors at traveller. The last room on display – Jadwiga the turn of the 19th and 20th centuries: the po- Tumidajska’s bedroom, with furniture in an ets and painters Adam Asnyk, Włodzimierz Tet- art nouveau style – boasts two paintings by majer, lucjan Rydel, Stanisław Przybyszewski, Stanisław Wyspiański, a gift of Jan Bartosiński and the young Stanisław Wyspiański. to the hostess. Preserved in the historical inte- the estate escaped dismantling after the sec- riors are stone and tiled stoves from the mid- ond world war, and until the 1970s it remained -19th century. Dołęga, W płaskim krajobrazie, w widłach Wisły i Du- państwu z przeznaczeniem na muzeum. Od dwu- najca, otoczony drzewami stoi skromny dwór dziestu lat z ramienia Muzeum Okręgowego dwór o charakterystycznej, tradycyjnej formie siedzi- w Tarnowie gospodarują w nim Irena i Włady- by szlacheckiej. Ma drewniane, bielone ściany sław Konieczni. Modrzewiowy, parterowy dwór zbudowano i wysoki dach kryty gontem. Od frontu znajduje się ganek oparty na dwóch filarach i obrośnięty w konstrukcji zrębowej na planie podkowy. dzikim winem, a przed nim – kolisty gazon. Główny trakt z gankiem, mieszczący jadalnię, pierwszy dwór w Dołędze postawiono ok. 1820 r., salon i gabinet, pełnił rolę reprezentacyjną. kiedy to wieś została zakupiona przez prywat- Skrzydła były prywatną przestrzenią gospoda- nych właścicieli (podczas licytacji dóbr kościel- rzy: we wschodnim skrzydle znajdowały się sy- nych przejętych przez rząd austriacki). Wcześniej pialnie, a w zachodnim – kuchnia i spiżarnia. W salonie, urządzonym meblami biedermeie- Dołęga należała do posiadłości biskupstwa kra- kowskiego. Obecny dwór został wybudowa- rowskimi i secesyjnymi, można obejrzeć foto- ny w połowie XIX w. przez Marię Pikuzińską- grafie Güntherów oraz ich przyjaciół bywają- -Güntherową. Córka Marii i Aleksandra Günthera, cych w Dołędze. Narożny gabinet, wyposażony Maria Güntherówna, wyszła za mąż za pisarza XIX-wiecznym kompletem mebli z orzecha, mie- Ignacego Maciejowskiego („Sewera”), dzięki ści pamiątki związane z powstaniem stycznio- któremu na przełomie XIX i XX w. we dworze wym i rabacją chłopską. Z gabinetu prowadzi bywali Adam Asnyk, Włodzimierz Tetmajer, lu- wejście do pokoju prof. Michała Siedleckiego, cjan Rydel, Stanisław Przybyszewski, a także wybitnego biologa i podróżnika. Ostatni pokój młody Stanisław Wyspiański. ekspozycji – sypialnię Jadwigi Tumidajskiej, Majątek uniknął parcelacji po II wojnie świato- urządzoną secesyjnymi meblami, zdobią po- wej i aż do lat 70. XX w. był własnością Jadwigi darowane jej przez Jana Bartosińskiego obrazy z Wolskich Tumidajskiej, która odziedziczyła go autorstwa Stanisława Wyspiańskiego. W zabyt- po przodkach. W 1973 r. przekazała ona dwór kowych wnętrzach zachowały się także piece kaflowe z połowy XIX w. 40 | X MDDK X X MDDK | 41 X
 • 21. gorzeń Wieś Gorzeń Górny leży na przedgórzu Beskidu Małego, kilka kilometrów na południe od Wado- wic. Założona na prawie niemieckim po 1333 r., górNy, należała w 2. poł. XV w. do rodu Gorzeńskich. Później wieś kilkakrotnie dzielono i zmieniała dwór Emila ona właścicieli. Po 1725 r. należała do rodziny Skorupków-Padlewskich, z którą należy wią- zać budowę obecnego dworu. W 1873 r. część Zegadłowicza Gorzenia Górnego z dworem rozparcelowano. Wtedy to siedemnastohektarową posiadłość z parkiem i dworem zakupił Tytus Zegadłowicz. W 1908 r. majątek stał się własnością poety i pisarza Emila Zegadłowicza (1888-1941). gorzeniecki dwór stoi u stóp wzgórza Gro- dzisko, w parku, gdzie wiele drzew zasadził i pielęgnował Tytus Zegadłowicz. Pierwotnie parterowy dwór rozbudowano na przełomie XVIII i XIX w., a w połowie XIX w. nadano mu charakter klasycystyczny: dobudowano kolum- nowy ganek i nadbudowano piętro. Generalny remont mocno zniszczonego budynku, przepro- wadzony przez Tytusa Zegadłowicza, nie zmie- nił jego bryły. Dwór pozostał klasycystycznym, piętrowym budynkiem, założonym na planie prostokąta, z czterokolumnowym gankiem od frontu. Z pierwotnego dworu zachowały się sklepienia w trzech salach na parterze; w jednej z nich znajdowała się zapewne kaplica. W czasach, kiedy mieszkał tu Emil Zegadłowicz, a szczególnie w latach 20. XX w., dwór był waż- nym ośrodkiem życia kulturalnego. Spotykali się w nim pisarze i artyści związani i współpra- cujący z założoną przez Zegadłowicza grupą poetycką „Czartak”: Edward Kozikowski, Jani- na Brzostowska, Tadeusz Szantroch, Bolesław leśmian, Julian Fałat, Wojciech Weiss i wielu innych. W 1946 r. żona poety i jego córka uporządko- the village of Gorzeń Górny lies in the foothills with a four-column porch at the front. Original wały zbiory i otworzyły we dworze muzeum of the Beskid Mały mountains, several kilo- vaults remain in three chambers downstairs, biograficzne Zegadłowicza. Dzięki temu można metres south of Wadowice. Chartered on the one of which probably served as a chapel. In the days of Emil Zegadłowicz, particularly in tu dzisiaj oglądać zgromadzone przez poetę power of the German law after 1333, in the dzieła: kolekcję grafik i obrazów J. Mehoffera, second half of the 15th century it was owned the 1920s, the manor was a hub of cultural J. Matejki, l. Wyczółkowskiego, V. Hoffmana, ki- by the Gorzeński family. The estate was then activity. Writers and artists associated with the limy J. Hulewicza oraz interesujące rzeźby miej- repeatedly divided, and the village changed “Czartak” poetry group, which Zegadłowicz had scowego artysty ludowego, Jędrzeja Wowry. owners several times; after 1725 it belonged to established, held regular meetings there. The We dworze znajdują się też pamiątki po poecie, the Skorupko-Padlewskis, who commissioned members included Edward Kozikowski, Janina rękopisy jego utworów, a także „Księga Gości the construction of the manor we see today. Brzostowska, Tadeusz Szantroch, Bolesław i Zdarzeń”, czyli kronika dworu w Gorzeniu, In 1873, part of the Gorzeń Górny estate was leśmian, Julian Fałat, Wojciech Weiss, and prowadzona przez Zegadłowicza od 1932 r. parcelled. It was then that Tytus Zegadłowicz many more. In 1946, the poet’s widow and daughter cata- W muzeum obejrzeć można również oryginal- bought a 17-hectare property with the park ne piece z poł. XIX w. oraz dekorację sieni wy- and the manor in it. In 1908, poet and writer logued his collections and archives and opened konaną w latach 30. XX w. przez Franciszka Emil Zegadłowicz (1888-1941) succeeded to the Zegadłowicz museum. And so today we Suknarowskiego i Wincentego Bałysa, uczniów the estate. can admire the artworks he collected: draw- the mansion stands in the foothills of Grodzisko Xawerego Dunikowskiego. ings and paintings by J. Mehoffer, J. Matejko, Emil mountain, in the park where Tytus Zegadłowicz l. Wyczółkowski, and V. Hoffman, tapestries by personally planted and tended many trees. The J. Hulewicz, and interesting works by a local folk Zegadłowicz’s original one-storey manor was extended first sculptor, Jędrzej Wowro. The manor holds numer- at the turn of the 18th and 19th centuries, and ous mementoes of the poet, his manuscripts, as Manor in in the mid-19th century it gained its classicist well as the ‘Book of Guests and Events’, a chron- appearance, when the colonnaded porch and icle of the manor in Gorzeń, which Zegadłowicz another storey were added. A comprehensive had kept since 1932. Noteworthy too are the gorzeń restoration of the fairly run-down mansion, original stoves dating back to the mid-19th cen- carried out by Tytus Zegadłowicz, did not in- tury, and the vestibule decoration of the 1930s, górNy troduce any substantial changes: the manor the work of Franciszek Suknarowski and Win- remained a one-storey rectangular building, centy Bałys, Xawery Dunikowski’s students. 42 | X MDDK X X MDDK | 43 X
 • 22. Leżące w połowie drogi między Wieliczką a Bochnią Grodkowice wzmiankowane były już pod koniec XIV w. Od XV stulecia należały one rodu Zadorów-lanckorońskich z Brzezia; w 1. poł. XVI w. wieś została na pewien czas wy- dzierżawiona królowej Bonie Sforzy. W 1623 r. Zofia z lanckorońskich sprzedała Grodkowice Stanisławowi żeleńskiemu z żelanki, do które- go należały także lucjanowice. Rodzina żeleń- skich mieszkała w Grodkowicach przez ponad trzy stulecia, aż do czasów II wojny światowej. Po 1945 r. dobra grodkowickie upaństwowiono. Obecnie w pałacu mieści się siedziba Dyrekcji Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimaty- zacji Roślin. Najstarszy dwór w Grodkowicach został zbudo- wany przez lanckorońskich zapewne w wieku XV i przetrwał do 1666 r., kiedy to syn Stani- sława żeleńskiego, Marcjan, odziedziczył wieś i nakazał tu wznieść dom będący kopią dworu z lucjanowic. Na początku XX w. Grodkowice przeszły w ręce Władysława żeleńskiego, bra- tanka kompozytora. Stary, XVII-wieczny dwór nie nadawał się do mieszkania, wobec czego żeleński postanowił zbudować nową siedzibę. Jej zaprojektowanie zlecił Teodorowi Talow- skiemu, słynnemu architektowi krakowskiemu, znanemu z realizacji kamienic „Pod śpiewającą żabą”, „Pod Pająkiem” i wielu innych. pałac zbudowano w 1902 r. na planie zbliżo- nym do kwadratu, z cegły i jasnego kamienia. Zwartą bryłę piętrowego budynku architekt wzbogacił narożną, ukośnie usytuowaną wieżą, loggiami i werandą od strony ogrodu; zazna- czył również obniżeniem wysokości narożną, parterową część kuchenną. Z zewnątrz ściany zdobi skromny fryz ceglany oraz gładko opra- żeleński family halfway between Wieliczka and Bochnia, Grod- cowana kamieniarka obramień okien, drzwi constructed. He commissioned the design from i loggii. Na wieży umieszczono datę budowy, kowice can be traced back to the end of the a famous Kraków architect, Teodor Talowski, a nad głównym wejściem do pałacu tablicę 14th century. From the 15th century onwards, best known for his houses known as ‘The Sing- Mansion in z sentencją: „Sibi amico et posteritati” („Sobie, it belonged to the Zadora-lanckoroński fam- ing Frog’, ‘The Spider’, and many others. the palace was built in 1902, of brick and przyjacielowi i potomności”). Wejście to prowa- ily of Brzezie, and in 1471 King Kazimierz groDkoWIce dzi do centralnie umieszczonego, piętrowego Jagiellończyk granted Magdeburg law to the vil- light-coloured stone, the building’s outline ap- westybulu, który na wysokości drugiej kondyg- lage. In the first half of the 16th century, the proximating a square. The compact shape of nacji obiega drewniany ganek. W westybulu village had been leased for some time to Queen this two-storey edifice was supplemented with znajdują się wejścia do poszczególnych pokoi Bona Sforza. In 1623, Zofia of lanckoroński sold a corner tower, placed at an angle, with log- oraz części kuchennej, a także na klatkę scho- Grodkowice to Stanisław żeleński of żelanki, gias and a veranda on the side of the garden; dową, która prowadzi na piętro. who also owned lucjanowice. The żeleński while the corner, kitchen section was accentu- W pobliżu pałacu otoczonego parkiem znajdu- family lived in Grodkowice for over three centu- ated with the lowering of the storey. Outside, je się jeszcze wiele interesujących budynków ries, until the second world war. After 1945, the the walls were decorated with a modest brick gospodarczych tworzących niegdyś rozległy ze- property was nationalised. At present, the pal- frieze, and with smooth stonework of the spół folwarczny, m.in. czworaki, obory, stajnie ace houses the Authorities of the Experimental windows, doorways, and loggias. The tower i spichlerz. Plant Breeding Station. bears the date of construction, and the main the earliest manor in Grodkowice was built by entryway has a plaque with a latin motto: sibi the lanckoroński family probably in the 15th amico et posteritati (for myself, my friend, and century and survived until 1666, when the son posterity). The entryway leads into the central, of Stanisław żeleński, Marcjan, succeeded to two-storey high vestibule, surrounded in the the property and commissioned the construc- upper floor with a wooden gallery. From the tion of a new house, an ideal copy of the manor vestibule, doors lead to particular rooms and in lucjanowice. At the beginning of the 20th the kitchen, as well as the staircase ascending century, Grodkowice estate was inherited by to the upper floor. groDkoWIce, there are plenty of interesting farm buildings Władysław żeleński, the composer’s nephew. The old, 17th-century manor was already fairly that surround the manor and the park, includ- pałac żeleńskich dilapidated and was not fit for dwelling, and ing quarters for farm workers, barns, stables, therefore żeleński decided to have a new one and a granary. 44 | X MDDK X X MDDK | 45 X
 • 23. IgołoMIa, Igołomia jest położna na lewym brzegu Wisły, na ten, mieszczący salon, na zewnątrz u dołu półko- terenie, który obfituje w ślady osadnictwa staro- listy, a powyżej trójboczny, zwieńczony jest attyką żytnego i wczesnośredniowiecznego. Źródła pisa- z wazonami. Nad wejściem głównym i sąsiednimi pałac ne wymieniają wieś w 1229 r., kiedy to dzieliła się oknami znajduje się fryz z motywem fali. Wysokie na tzw. Igołomię Mniejszą, należącą do kolegiaty okna parteru ozdabiają pod parapetami płyciny św. Floriana i Igołomię Większą, będącą uposaże- z meandrem oraz gzymsy nadokienne wsparte niem klasztoru tynieckiego. Sprzedana w 1402 r. na konsolkach. główne wejście do pałacu wiedzie przez portyk Jakuszowi z Boturzyna, zmieniała wielokrotnie właścicieli. Od 1778 r. należała do Akademii Kra- do przestronnego hallu z kominkiem, za którym kowskiej; na początku XIX w. przeszła w ręce Wo- mieści się przechodzący przez dwie kondygna- dzickich, później rodziny Skorupków, a w 1870 r. cje, okrągły salon. Jego ściany zdobi osiem pły- wieś kupił Wilhelm Homolacz. Od początku XX w. cin wypełnionych stucco lustro i obiegający go zamieszkiwali w Igołomi Morstinowie; ostatnimi w 2/3 wysokości fryz z gryfami w układzie antyte- właścicielami była Karolina z Mycielskich Morst- tycznym. Salon nakrywa spłaszczona kopuła zdo- inowa i jej córka Teresa Morstin. Pałac po grun- biona kasetonami i rozetami. W ścianie znajduje townym remoncie w latach 60. XX w. jest użytko- się marmurowy kominek z reliefem przedstawia- wany przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN. jącym ofiarę składaną Eskulapowi. Autorem tych klasycystyczny pałac, otoczony parkiem w sty- dekoracji jest Fryderyk Baumann. Po obu stronach lu angielskim, został wzniesiony na przełomie salonu znajdują się po dwa trakty pokoi, których XVIII i XIX w. z inicjatywy Franciszka Wodzickiego wnętrza również zdobią sztukaterie o motywach lub jego córki, z Wodzickich Przerębskiej. Muro- roślinnych oraz fryz ze sfinksami. Mieszcząca się w pałacu Pracownia Archeolo- wany budynek jest od strony zajazdu piętrowy, a od ogrodu, na skutek znacznego spadku terenu, giczna Instytutu Archeologii i Etnologii PAN zgro- posadowiony na wysokich suterenach. Założony madziła tutaj interesujące zabytki archeologicz- na planie prostokąta, ma czterokolumnowy por- ne, m.in. naczynia ceramiczne, narzędzia pracy tyk od frontu i ryzalit od strony ogrodu. Ryzalit i ozdoby wykonane kilka tysięcy lat temu. IgołoMIa Situated on the left bank of the Vistula, Igołomia, projecting bay, which contains a drawing room, in an area well known for archaeological find- is semicircular at the bottom, and triangular ings, is mentioned in written documents in in the upper part, where it closes in a parapet Mansion 1229 as divided into Igołomia Minor, belonging topped with vases. Above the main entrance to St Florian’s Collegiate Church and Igołomia and the side doors on either side runs a frieze Major, part of the Tyniec Abbey domain. Sold with a wave motif. Tall ground floor windows to Jakusz of Boturzyn in 1402, Igołomia of- are decorated with classical ornaments and ten changed hands. Since 1778 it belonged to cornices supported with ancones. the entrance through the main portico opens the Kraków Academy, and in the beginning of the 19th century, to the Wodzickis, and then the to a spacious hall with a fire-place, leading Skorupkos. In 1870 the village was purchased by to a round drawing room, two-storeys high. Wilhelm Homolacs. From the early 20th century, Its walls are decorated with eight stucco lustro Igołomia Mansion was home to the Morstins, panels, and at two thirds of its height the room and its last owners were Karolina Morstin née is surrounded with a frieze with pairs of grif- Mycielska and her daughter Teresa Morstin. fins. It is covered with a flattened dome, deco- The mansion was thoroughly renovated in the rated with caissons and rosettes. The marble 1960s and is used by the Institute of Ethnol- fireplace is topped with a relief depicting the ogy and Archaeology of the Polish Academy of offering made to Esculapus. Fryderyk Baumann Sciences. created the stuccos in the interior were created the classicist, brick mansion surrounded by by Fryderyk Baumann. On either side there are English-style garden was built at the turn of the two sets of rooms, whose interiors are also 18th century to the commission of Franciszek decorated with floral stuccowork and a frieze Wodzicki or his daughter Przerębska née Wod- with sphinxes. the Institute of Ethnology and Archaeology of zicka. The rear part of the brick construction is raised upon high basements, as the grounds the Polish Academy of Sciences gathered here are sloping in that direction. It has a rectangu- interesting archaeological findings, including lar outline, a front portico supported with four ceramic vessels, tools, and decorations made columns, and projected garden façade. The a few thousand years ago. 46 | X MDDK X X MDDK | 47 X
 • 24. I. J. Paderewski’s kąśna Dolna lies a few kilometres west of Cięż- of the Tarnów Music Society and the support of kowice, among the hills of Pogórze Ciężkowickie. the heritage preservation services succeeded Its history dates back to the reign of Casimir in obtaining legal protection for the manor and Manor in the Great (Kazimierz Wielki), who entrusted park in 1980, resulting in the takeover of the es- Jakub Rożen with the establishment of a vil- tate. Since 1998, it has been managed by the kąśNa DoLNa, dworek I. J. Paderewskiego kąśNa DoLNa lage here. The Rożens were its hereditary own- Paderewski Centre Tarnów – Kąśna Dolna. Standing on a gentle slope of a hill, the manor ers until the latter half of the 17th century. In the 18th century, the village most probably is approached by a broad alleyway and sur- kąśna Dolna leży kilka kilometrów na zachód Nowakowi, który gospodarzył w nim do 1945 r. urządzonych dzięki meblom przekazanym przez belonged to Andrzej de Reklewski, from whom rounded by an English-style landscape park. The od Ciężkowic, pośród pagórków Pogórza Cięż- Wówczas nowe władze przejęły dwór; budynki Muzeum Narodowe w Warszawie znajduje się it was purchased early in the 19th century by solid, single-storey building is covered by a low, kowickiego. Jej historia sięga czasów Kazimierza i park zdewastowano, w pobliżu dworku wybu- ekspozycja poświęcona osobie Ignacego Jana the Gostkowskis. The construction of the manor gabled roof. The front entrance leads through Wielkiego, który powierzył Jakubowi Rożnowi dowano domki kempingowe. Wieloletnie dzia- Paderewskiego. Część prezentowanych eks- house (1833) in Kąśna that we see today may be an open porch, with the roof supported on four założenie wsi na tym terenie. Rożnowie byli jej łania Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego ponatów należy do pierwotnego wyposażenia connected to Paweł Gostkowski, the contempo- columns. The rectangular building is divided dziedzicami aż do 2. poł. XVII w. W XVIII stule- i wsparcie służb konserwatorskich doprowadzi- dworu w Kąśnej. rary owner of the domain. into two suites: front and garden, separated by W rozległym, 16-hektarowym parku znajduje the remodelling of the manor and the changes ciu wieś należała przypuszczalnie do Andrzeja ły do objęcia ochroną dworu i parku w 1980 r., a corridor. The interiors, arranged with furniture de Reklewskiego, a na początku XIX w. zakupili w efekcie zaś do ich przejęcia. Od 1998 r. posiad- się wiele miejsc o niepowtarzalnym uroku: staw to its setting were the contribution of the next contributed by the National Museum in Warsaw, ją Gostkowscy. Budowę istniejącego w Kąśnej łością zarządza Centrum Paderewskiego Tarnów z pomostem, 300-metrowa aleja lipowa i okazy owner, Ignacy Jan Paderewski, who purchased house an exhibition devoted to the person of dworku (1833) można powiązać z Pawłem Gost- – Kąśna Dolna. kilkusetletnich dębów. the estate in 1897 and would spend his sum- Ignacy Jan Paderewski. Some of the exhibits dis- Stojący na łagodnym wzniesieniu dworek po- Spośród wielu muzycznych wydarzeń odbywa- kowskim, ówczesnym właścicielem majątku. mers here for six successive years. Despite played here were part of the original furnishings przebudowa dworku i zmiana otoczenia była za- przedzony jest szerokim podjazdem i otoczony jących się Kąśnej, warto wspomnieć o letnich huge investments on behalf of the composer, of the Kąśna manor house. the spacious park covers 16 hectares (40 acres) sługą kolejnego właściciela. Ignacy Jan Paderew- krajobrazowym parkiem w stylu angielskim. Muzycznych Spotkaniach u Paderewskiego oraz the estate brought no revenue, so it was sold ski nabył tę posiadłość w 1897 r. i spędzał tutaj Murowany, parterowy budynek nakrywa niski, o organizowanym co dwa lata Festiwalu Muzyki in January 1903. The new owners of Kąśna, the and is blessed with plenty of places of unique letnie miesiące przez kolejnych sześć lat. Pomi- dwuspadowy dach. Wejście od frontu prowadzi Kameralnej „Bravo Maestro”. Kodrębskis, lived here until 1912, when they charm: the pond with a bridge, a 300-metre- mo poczynionych przez kompozytora ogrom- przez otwarty ganeczek wsparty na czterech ko- sold it to Stanisław Nowak, who managed it un- long linden alley, and a few ancient oaks. Worth mentioning among the many musical nych inwestycji, majątek nie przynosił zysków, lumnach zwieńczonych belkowaniem i attyką. til 1945. At that time, the new authorities took więc w styczniu 1903 r. sprzedano go. Nowi Budynek zaplanowano na rzucie prostokąta, over the manor, both the buildings and the park events held in Kąśna, are the “u Paderewskiego” właściciele Kąśnej, Kodrębscy, mieszkali tutaj do z podziałem na dwa trakty – frontowy i ogro- were destroyed, and a camping site was built in Summer Musical Meetings, and the biannual 1912 r. Później sprzedali majątek Stanisławowi dowy, rozdzielone korytarzem. We wnętrzach the vicinity of the manor. The long-term efforts Bravo Maestro Chamber Music Festival. 48 | X MDDK X X MDDK | 4 X
 • 25. Dzielnica Nowa Huta, kojarząca się przede wszystkim z socjalistycznym miastem i ogrom- nym kombinatem, powstała na terenach, gdzie przez wieki istniały wioski, kościoły, pałace i dwory. Jedną z takich wsi są Kościelniki, przy- łączone do miasta w 1973 r. jako osiedle Nowej Huty. Znajduje się tutaj XVIII-wieczny pałac oto- czony rozległym parkiem oraz budynki (obecnie zrujnowane), które były pierwotnie częściami obronnego założenia o średniowiecznym ro- dowodzie: zameczek – później zaadaptowany na oficynę zachodnią, oficyna wschodnia oraz budynek bramny i kaplica. kościelniki w XV w. należały do Odrowążów, a od 1489 r. do biskupa włocławskiego Krzesława Ku- rozwęckiego. Od jego rodziny majątek zakupił na początku XVII w. wojewoda krakowski Stani- sław lubomirski, który rozbudował istniejącą tu fortalicję. Niedługo potem sprzedał Kościelniki kapitule krakowskiej, od której wydzierżawił je w 1663 r. Władysław Morstin. Jego syn, Stefan, już jako właściciel majątku, zlecił w 1708 r. budo- wę pałacu. Pośrodku dawnego założenia obron- nego wzniesiono według projektu Józefa Pioli ba- rokową rezydencję. W 1773 r. Kościelniki zakupił Eliasz Wodzicki i przeprowadził przebudowę pa- łacu. Wodziccy zamieszkiwali w Kościelnikach do 1945 r. Zdewastowany pałac wraz z otoczeniem został odzyskany przez spadkobierców pod ko- niec lat 90. Obecnie należy do rodziny Nowina Konopków i jest odrestaurowywany. Dzisiejszy wygląd pałacu jako barokowego bu- dynku o wyrazistych ryzalitach pochodzi z po- czątku XVIII w. oraz z czasów późniejszej, kla- sycystycznej przebudowy. Jest przykładem ba- rokowego założenia nazywanego entre cour et jardin (między dziedzińcem a ogrodem): przed pałacem znajdował się dziedziniec flankowa- koścIeLNIkI Mansion ny oficynami i bosketami, a za pałacem geo- metryczny ogród. Klasycystyczna przebudowa dokonana na przełomie XVIII i XIX stulecia, we- associated primarily with the communist city dług projektu Józefa le Bruna, zmieniła wygląd in 1663 to Władysław Morstin. His son Stefan, sign of Józef le Brun, changed the appearance pałacu, dyspozycję wnętrz oraz otoczenie. Od and gargantuan steel mills, the District of Nowa already the owner of the estate, commissioned of the mansion, its functions in terms of its in- frontu dobudowano czterokolumnowy portyk Huta – literally “the new mill” was erected in the construction of the mansion in 1708. Józef terior, and the surroundings. The front received i obniżono dach pałacu, wewnątrz przebudo- an area that had for centuries belonged to Piola designed here, among the former defen- a portico supported on four columns, the roof wano amfiladowy układ pomieszczeń i klatkę hamlets, villages, churches, and estates. One of sive structures, a Baroque residence. In 1773, of the entire mansion was lowered, the layout schodową, a geometryczne założenie ogrodowe these villages is Kościelniki that was absorbed Kościelniki was purchased by Eliasz Wodzicki of the floors changed, and the staircases were przekształcono w swobodny park angielski. into the city as a residential settlement of who in turn refurbished the mansion. The Wod- remodelled, while the strict geometric garden W 1787 r. w pałacu przebywał król Stanisław Nowa Huta in 1973. It features an 18th-century zickis lived in Kościelniki to 1945. The destroyed plan was turned into a free-form English-style August Poniatowski, odwiedzając swoją siostrę mansion surrounded by a spacious park and mansion together with the park surrounding it garden. In 1787, the mansion hosted King Stanisław Izabelę, wdowę po Janie Klemensie Branickim, buildings (currently in ruins) that were origi- was recovered by its inheritors towards the end która rezydowała w Kościelnikach przez kilka- nally part of a defensive structure of medieval of the 1990s. Currently, it belongs to the Nowi- August Poniatowski, who was visiting his sister naście lat. origin: the small castle that had stood there na Konopkas and is being restored to its former Izabela, widow of Jan Klemens Branicki, who was later integrated into the western wing of splendour. spent over a decade in Kościelniki. the current Baroque style of the mansion, the mansion, the eastern wing, the gatehouse, and the chapel. with marked projections, dates from the early In the 15th century, Kościelniki belonged to 18th century and the days of its later, classi- koścIeLNIkI, pałac the Odrowąż ‘clan’, and in 1489 became the cist reconstruction. It is an example of a typi- property of the Bishop of Włocławek, Krzesław cal Baroque layout known as entre cour et jar- Kurozwęcki. Early in the 17th century, the es- din (between the courtyard and the garden): tate was purchased from Kurozwęcki’s family there used to be a courtyard flanked with by the Voivode of Kraków, Stanisław lubomir- lawns, flowerbeds, and boskets in front of the ski, who developed the small fortress that had mansion, and a geometrical garden behind it. stood here. Soon, the magnate sold Kościelniki The classicist reconstruction from the turn of to the Kraków Chapter, who in turn leased it the 18th century, realised according to the de- 50 | X MDDK X X MDDK | 51 X
 • 26. krakóW, Wieś Krzesławice, obecnie część Krakowa, parterowy dworek otoczony jest ogrodem oraz wzmiankowana była po raz pierwszy w XIII w. rozległym parkiem. Wnętrza dworku zaaran- W ciągu wieków swego istnienia należała m.in. żowano i wyposażono tak, aby jak najwierniej dworek Jana do konwentu bożogrobców z Miechowa, a tak- oddawały nastrój i urządzenie podmiejskie- że do Akademii Krakowskiej. W 1788 r. właści- go domu z 2. poł. XIX w. W salonie, dawnym Matejki cielem Krzesławic został Hugo Kołłątaj, które- pokoju córki malarza, Beaty, oraz kilku innych mu jednak wkrótce władze zaborcze skonfisko- pokojach znajdują się przedmioty związane wały majątek. bezpośrednio z Janem Matejką: sztalugi, XIX- w Krzesławicach Dobra krzesławickie kupił w 1822 r. krakowski -wieczne meble w stylu ludwika Filipa i ławka bankier, Jan Kanty Kirchmayer, który zbudował ogrodowa należały niegdyś do artysty. Niezwy- w miejscu poprzedniej, drewnianej siedziby kle interesujące są projekty polichromii do koś- Hugona Kołłątaja nowy dwór, istniejący do dzi- cioła Mariackiego. Do najciekawszych pamiątek siaj. Kolejnym właścicielem wsi i dworu został należy także poczet polskich królów i książąt, w 1876 r. Jan Matejko. W oparciu na jego projek- wykonany według szkiców Matejki, przez jego cie dokonano przebudowy i rozbudowy dworu: uczniów: leonarda Stroynowskiego i Zygmunta od strony wschodniej dobudowano pracownię Papieskiego. oprócz ekspozycji związanej z osobą Jana Ma- oraz kuchnię, a od frontu – drewniany ganek. po śmierci Jana Matejki (1893) wieś odziedzi- today a part of Kraków, the Village of Krzesławice tejki, w jednym z pokoi urządzono niewielką czył syn, Tadeusz, który wkrótce odsprzedał wystawę poświęconą osobie Hugona Kołłątaja. was first mentioned in the 13th century, as the Krzesławice rodzinie Burzyńskich. Zamiesz- Znajdują się tutaj XVIII-wieczne meble, na ścia- property of the Convent of the Order of the Holy kiwali oni dwór aż do 1959 r., kiedy to Maria nach wiszą portrety Kołłątaja, króla Stanisława Sepulchre in Miechów, and later of the Kraków Burzyńska dokonała darowizny posiadłości Augusta i Tadeusza Kościuszki. Jest także cykl Academy. In 1788 it became the property of Hugo na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk- anonimowych akwarel ilustrujących Śpiewy Hi- Kołłątaj, who, however, was soon deprived of the nych w Krakowie. W dworku obecnie mieści storyczne Jana Ursyna Niemcewicza oraz ode- estate by the authorities of the invading forces. In 1822, the Krzesławice estate was bought by się oddział TPSP i działa muzeum poświęcone zwy Hugona Kołłątaja. Janowi Matejce. a Kraków banker, Jan Kanty Kirchmayer, who built a new manor house to replace the old one, where Hugo Kołłątaj resided. The next owner of the estate, Jan Matejko, acquired it in 1876 and designed some alterations and extensions: an atelier and a kitchen were added to the east, and a wooden porch at the front. after his death the property was inherited by his son, Tadeusz, who soon sold it to the Burzyński family, who turned it into a farm. The family lived here until 1959, when Maria Burzyńska donated the estate to the Society of Friends of the Fine Arts in Kraków. Nowadays, the building houses a local branch of the Society and the Jan Matejko Museum. the one-storey building is surrounded by a gar- den and a vast park. The interiors of the man- or were arranged and furnished so as to best render the atmosphere and appearance of a suburban manor in the latter half of the 19th century. Situated in the living room, the former room of the painter’s daughter Beata, and a few others are objects directly related to Jan Matej- ko: among the exhibits there is louis Philippe 19th-century furniture, the favourite garden bench, and easels of Matejko. yet the most in- teresting memento related to Matejko and kept in the museum is Poczet Królów Polskich wg Jana Matejki (‘The Gallery of Polish Kings according to Jan Matejko’) executed by the artist’s students leonard Strojnowski and Zygmunt Papieski, on the basis of their master’s sketches. Besides the display related to Jan Matejko, one Jan Matejko’s of the interiors is devoted to the person of Hugo Kołłątaj. It is furnished with 18th-century exhibits, and has portraits of Kołłątaj, King Stanisław Au- Manor in gust, and Tadeusz Kościuszko on the walls. There is also a cycle of anonymous watercolour illustra- krzeSłaWIce tions to Jan Ursyn Niemcewicz’s Śpiewy History- czne, and the proclamations of Hugo Kołłątaj. 52 | X MDDK X X MDDK | 53 X
 • 27. krakóW, dworek Włodzimierz Bronowice Małe, obecnie dzielnica Krakowa skali oni jednak zdewastowane zabudowania leżąca w północno-zachodniej części mia- i wyremontowali je, przywracając im dawny sta, to dawna podkrakowska wieś. Założona wygląd. W 1991 r. została założona Fundacja Tetmajer’s Włodzimierza w XIII w., należała do uposażenia kościoła Ma- im. Włodzimierza Tetmajera, na czele której riackiego. W 1863 r. wybudowano tu dla fran- stanął prawnuk artysty, Marcin Konstanty. Manor Tetmajera Stojący na stoku wzniesienia, parterowy dwo- ciszkanów dworek otoczony sadem (zakonnicy mieli bowiem w Bronowicach swój folwark). rek o bielonych ścianach, nakrywa gontowy W 1892 r. dwór z zabudowaniami sprzedano dach łamany. Od wschodu, na osi, znajduje in Bronowice, bronowickim chłopom. Dziesięć lat później ku- się ganek, a od strony północnej przybudówka pił go Włodzimierz Tetmajer, malarz i poeta, mieszcząca kuchnię i sień gospodarczą. Dwór krakóW a także działacz polityczny. zbudowano z drewna w konstrukcji zrębowej, artysta ten mieszkał w Bronowicach od 1890 r., a jego ściany uszczelniono zaprawą z gliny najpierw w dworku zbudowanym obok domu mieszanej ze słomą. Wnętrze dworku jest dwu- teścia, Jacka Mikołajczyka, a od 1903 r. w wyre- traktowe, rozplanowane symetrycznie i trady- Bronowice Małe, today a district of Kraków montowanym dworku pofranciszkańskim. Prze- cyjnie. Na osi budynku mieści się sień wejścio- prowadził także remont budynków gospodar- wa, za nią niewielkie pomieszczenie, a po obu north-west of the city centre, was once a vil- czych i wybudował dla siebie murowaną pra- jej stronach po dwie pary pokoi. Głównym po- lage in its own right. Established in the 13th cownię malarską. W czasie, kiedy zamieszkiwał mieszczeniem dworu był znajdujący się w trak- century, it belonged to the domain of St Mary’s w dworku wraz ze swoją żoną Anną, miejsce cie frontowym salonik z zachowanym do dzi- church. In 1863, an orchard-surrounded manor to funkcjonowało jako salon artystyczno-lite- siaj kominkiem. was founded here to serve the Franciscan friars We wnętrzach dworku można podziwiać wie- racki Krakowa, gościło tu wiele ówczesnych (who owned a farmyard in Bronowice). In 1892, znakomitości. le prac Włodzimierza Tetmajera. Umieszczono the manor and the surrounding yard were sold po śmierci Włodzimierza Tetmajera w 1923 r. tu obrazy olejne (m.in. Portret żony z dziećmi) to local peasants, and 10 years later they were majątek pozostał w rękach rodziny. W 1971 r. i akwarele oraz szereg szkiców wykonanych ole- purchased by Włodzimierz Tetmajer, painter, potomkom artysty odebrano północną część jami, akwarelami, ołówkiem, piórkiem i tuszem. poet, and also political activist. the latter artist had lived in Bronowice since założenia z budynkami gospodarczymi i pra- Na ścianach powieszono również prace córki cownią malarską. Dwadzieścia lat później odzy- Włodzimierza Tetmajera, Jadwigi Naimskiej. 1890, first in his cottage–manor built next to his father-in-law Jacek Mikołajczyk’s home, and from 1903 in the remodelled post-Franciscan manor. Tetmajer had the auxiliary buildings renovated and a studio built of bricks. When he lived in the manor with his wife Anna, their home doubled as an artistic and literary salon, entertaining many acclaimed personas of the day. after Włodzimierz Tetmajer died in 1923, the estate remained in the family. However, in 1971 the heirs were partly dispossessed: the north- ern part of the estate, including auxiliary build- ings and the studio, was confiscated. 20 years later they regained the derelict buildings, and restored them to their former appearance. In 1991, the Włodzimierz Tetmajer Foundation was established, headed by the artist’s grand- son, Marcin Konstanty. the single-storey manor with whitewashed walls and a shingled mansard roof is situated on a slope. At the axis, to the east, is a porch, and to the north, an annex with a kitchen and a pantry. The manor is built of wood, in a frame construction, and its walls are sealed with a mixture of clay and straw. Inside, there are two circulation routes in a traditional, symmetrical layout. At the axis there is an entrance hall, with a small chamber behind it, and two rooms on each side. The centrally located parlour – with the fireplace surviving to this day – was the manor’s focal point. In the interiors, many works by Włodzimierz Tetmajer can be seen: oil paintings (including a portrait of his wife and children), watercolours, and drawings in pencil, pen, and ink, as well as two paintings by the artist’s daughter, Jadwiga Naimska. 54 | X MDDK X X MDDK | 55 X
 • 28. krakóW, W latach 1503-1505 biskup płocki Erazm Cio- Przeprowadzono je w latach 1839-1841, w re- łek (1474-1522) zbudował w miejscu dwóch zultacie zniekształcając pierwotną architekturę XIV-wiecznych kanonii okazały pałac. Biskup pałacu. W 2. poł. XIX i w XX w. pałac poddawano Pałac biskupa był sekretarzem Aleksandra Jagiellończyka, kilkakrotnie doraźnym naprawom, jednak nie humanistą i dyplomatą. Budowę prowadził zapobiegły one degradacji budowli. W 1996 r. Erazma Ciołka ten sam warsztat, który równocześnie wznosił pałac stał się własnością Muzeum Narodowe- pierwszą część renesansowego zamku królew- go w Krakowie, a w 1999 r. rozpoczęła się jego skiego na Wawelu. Zatrudnieni w nim byli za- kompleksowa konserwacja, prowadzona dzięki równo architekci włoscy, jak i niemieccy, dlate- środkom udzielonym przez Społeczny Komitet go architektura pałacu łączy w sobie elementy Odnowy Zabytków Krakowa. Program konser- budownictwa późnogotyckiego, jak krystalicz- watorski był ukierunkowany na przywróce- ne kolumny sieni, z czysto renesansowymi. Do nie pałacowi pierwotnej formy z czasów jego tych ostatnich należy przede wszystkim portal świetności, a zarazem na przystosowanie go wejściowy wykonany według wzorców floren- do nowej funkcji muzealnej. Prace zakończyły ckich. W ciągu XVI w. pałac rozbudowano – po- się w 2006 r., a w październiku 2007 r. otwar- wstały oficyny. Później budowla podzieliła losy to dwie stałe galerie muzealne. Na pierwszym Krakowa, dla którego 2. poł. XVII i początek piętrze mieści się wystawa Sztuka dawnej Pol- XVIII w. były czasem zastoju spowodowanego ski. XII-XVIII wiek, prezentująca najlepsze zbiory wojnami i epidemiami. Pałac odzyskał świet- Muzeum Narodowego z okresu średniowiecza, ność w 1. poł. XVIII w.: odnowiono fasadę, a re- renesansu i baroku, natomiast na parterze prezentacyjne sale pierwszego piętra zostały znajduje się ekspozycja znakomitej kolekcji pokryte iluzjonistycznymi freskami. W 1805 r. ikon z ziem południowo-wschodnich dawnej pałac przeszedł na własność rządu austriackie- Rzeczypospolitej. go i od tego czasu mieściły się tu różne urzędy. W 1837 r. pożar zniszczył część oficyny tylnej, Tomasz Zaucha, Muzeum Narodowe co było powodem podjęcia prac remontowych. w Krakowie Bishop Erazm In the years 1503-1505 the Bishop of Płock, in restoration work over the years 1839-1841 Erazm Ciołek (1474-1522), built a stately man- which distorted the original architectural form Ciołek’s sion that replaced two 14th-century canon of the palace. In the latter half of the 19th century and through- houses. The bishop was the secretary to King Aleksander Jagiellon, humanist and diplomat. out the 20th, the mansion underwent several Mansion in The construction was carried out by the same conservation overhauls which, however, failed architects and masons who were at the time to prevent its degradation. In 1996, the mansion krakóW working on the first Renaissance part of the became the property of the National Museum Wawel Royal Castle. As the architects working in Kraków, and in 1999 its complex restoration on it hailed both from Italy and Germany, its began, funded by the Civic Committee for the style connects late-Gothic diamond columns in Restoration of Kraków Heritage (SKOZK). The pro- the hallway with purely Renaissance elements gramme of restoration and conservation works such as the entrance portal, which follows the was focused on returning the mansion to its origi- Florentine fashion. nal form, from the days of its greatest splendour, although in the 16th century the mansion was and at the same time adapting it to its new func- extended with the construction of additional tion as a museum. The works were completed in annexes, it later shared in the fate of Kraków, 2006 and two permanent galleries were opened which experienced in the latter half of the 17th in October 2007. The first floor houses the exhibi- and early 18th centuries a time of stagnation tion entitled Sztuka dawnej Polski. XII-XVIII wiek. caused by plagues and wars. Nevertheless, the (Polish art from 12th to 18th c.), which presents mansion regained its splendour only in the first the most spectacular and valuable works from the half of the 18th century, when the façade was Museum’s medieval, Renaissance, and baroque renovated, and the characteristic halls of the collections, while the ground floor has become first floor were covered with illusionist frescos. home to a comprehensive collection of icons from In 1805, the mansion became the property of the former south-eastern reaches of the Com- the Austrian authorities and was made home monwealth of Poland–lithuania. to a whole range of offices. The fire of 1837 destroyed a part of the rear annexe, resulting Tomasz Zaucha, National Museum in Kraków 56 | X MDDK X X MDDK | 57 X
 • 29. the Mansion of the Górka Family is situated on vation works ended in 2006. Since 2004, the the corner of Kanonicza and Podzamcze streets, Górków Mansion has been the seat of Voivode- at the foot of Wawel Hill, within one of the old- ship Office for Heritage Protection (WUOZ) and est settlements in Kraków – Okół, whose layout the Heritage Protection Department of the Mu- was shaped in the 13th century. nicipality of Kraków. pałac Górków usytuowany jest na rogu ulic Kanoni- early wooden developments already existed on the front entrance into the mansion in Kano- jest siedzibą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za- czej i Podzamcze, u stóp wzgórza wawelskiego. Jest bytków oraz Oddziału Ochrony Zabytków Urzędu the site of the Mansion by the mid-14th century, nicza street leads through an early-18th-centu- to teren najstarszej dzielnicy Krakowa, Okołu, któ- Miasta Krakowa. and, from ca 1400, the plot was occupied by the ry portal into the hallway. From here you can go Wejście do pałacu prowadzi od ulicy Kanoniczej, rej układ urbanistyczny został wytyczony w XIII w. solid Gothic house that belonged to Klemens of either to the courtyard, encircled by an arcaded pierwsze, drewniane zabudowania istniały tutaj przez kamienny portal z początku XVIII w., do sieni Moskarzew. In 1407, it was already the property gallery, or upstairs to the first floor. Displayed już w połowie XIV w., a ok. 1400 r. był to już go- wjazdowej. Stąd można dostać się na dziedziniec of the Kurozwęckis, who transformed it into a in the hallway and first floor corridors are the tycki dom murowany Klemensa z Moskarzewa. z krużgankami lub schodami na piętro. W sieni Gothic-Renaissance mansion. During the next beams from the mansion with fragments of Należący od 1407 r. do Kurozwęckich, został przez oraz na korytarzach piętra zostały wyeksponowa- remodelling, this time conducted by the Górka polychrome paintings. preserved in the upstairs halls in the south- nich przekształcony w gotycko-renesansowy pa- ne belki pochodzące z pałacu, z fragmentami bar- family (in the latter half of the 16th century), it łac. W trakcie kolejnej przebudowy, przeprowa- wnych polichromii. was turned into a mannerist city residence with western corner are some 18th- and 19th-cen- W salach na piętrze, znajdujących się w narożniku dzonej już przez Górków (2. poł. XVI w.), stał się on a cloister surrounding the yard. From 1591, the tury polychrome paintings. Visible in the Coun- manierystyczną rezydencją z krużgankami wokół południowo-zachodnim zachowały się na ścianach mansion belonged to the Kraków Cathedral cil Hall are simple, painted wall sections with dziedzińca. Od 1591 r. pałac należał do krakow- XVIII- i XIX-wieczne polichromie. W sali narad wi- Chapter. More changes to the building’s inte- rustication below. A monochrome landscape is skiej kapituły katedralnej. Kolejne zmiany wystro- doczne są malowidła o charakterze architekto- rior came about in the 18th century, when it preserved in the space over the door. The walls ju budynku miały miejsce w XVIII w., kiedy zyskał nicznym: proste, ramowe podziały ścian, a poniżej received its baroque-classicist character. of the study are decorated with late-18th-cen- Destroyed at the time of the Confederation of on charakter barokowo-klasycystyczny. boniowanie. W supraporcie (miejsce nad drzwia- tury wall paintings with floral ornamentation. pałac zniszczony w czasie walk konfederacji mi) zachował się monochromatyczny pejzaż. Bar (1768-1772), the mansion was rebuilt by They used to be covered by a layer of 19th-cen- barskiej (1768-1772), odbudowany został przez W gabinecie podziwiać można polichromie z końca Bishop Józef Olechowski, who had the cloister tury painted landscapes, which were removed biskupa Józefa Olechowskiego (zamurowanie XVIII w., z ornamentami roślinnymi. Pokrywała je walled up and murals painted. In 1806, it was and carefully transferred to the adjacent room krużganków, wykonanie nowych polichromii). warstwa XIX-wiecznych malowideł z przedstawie- taken over by the Austrian authorities. At that (secretary’s office). the 17th-century wooden beam ceiling has W 1806 r. przejęły go władze austriackie. Wów- niami pejzażowymi, które zdjęto i przeniesiono do time also the internal layout changed, and so Górka Family czas zmieniono układ wnętrz i ich wystrój, a pod sąsiedniej sali (sekretariatu). did the furnishings. Towards the end of the been preserved in the western-wing room that W pomieszczeniu w skrzydle północnym pełnią- koniec XIX w. zbudowano oficynę wschodnią. Po 19th century, the eastern wing was added. After serves as a reading-room for the mansion’s 1945 r. pałac przekazano służbie zdrowia. W trak- cym rolę czytelni archiwum, zachowany jest XVII- 1945, it was entrusted to the public healthcare archives. The polychrome painting covering it krakóW, Mansion in cie remontu trwającego od 1967 r. odkryto kruż- -wieczny drewniany strop belkowy. W XVIII stu- service, and during the restoration works that with intertwining floral decorations and murals ganki i zdemontowano belki stropowe. Ostatnie leciu powstała pokrywająca go polichromia: wić continued after 1967, the cloister was opened imitating the structure of marble together with krakóW pałac Górków badania, prace remontowe i konserwatorskie roślinna i malowidła naśladujące fakturę marmuru up once more and the ceiling beams were re- the coat-of-arms of the Kraków Chapter origi- zakończono w 2006 r. Pałac Górków od 2004 r. oraz herb kapituły krakowskiej. moved. The most recent research and preser- nated in the 18th century. 58 | X MDDK X X MDDK | 5 X
 • 30. Erazm zespół pałacowo-parkowy im. Erazma Jerz- the Erazm Jerzmanowski mansion and its park are działalność w Prokocimiu, lecz w 1950 r. zakon dergarten. In 1993, the Augustinians regained manowskiego jest położony w południowo- w Polsce rozwiązano, a jego majątek przejął situated in the south-eastern part of Kraków, in their mansion. Currently they use it as living -wschodniej części Krakowa, na terenie dawnej Skarb Państwa. W pałacu umieszczono dom the former village of Prokocim. The village itself quarters for the monks, while the refurbished Jerzmanowski’s wsi Prokocim. Powstała ona prawdopodobnie dziecka i przedszkole. W 1993 r. augustianie probably originated towards the end of the 13th chapel is once more being used by the local pod koniec XIII lub na początku XIV stulecia. Na odzyskali pałac i obecnie jest w nim dom za- or early in the 14th century. At the turn of the 16th congregation. Mansion the mansion we see today has retained przełomie XVI i XVII w. dobra prokocimskie na- konny, a w odremontowanej kaplicy odbywają century, the Prokocim estates belonged to the Os- leżały do Ostrogskich, a później do Zasławskich. się nabożeństwa. trogskis, and later to Zasławskis. In 1749, Prokocim the form given to it by Karol Knaus towards the pałac zachowany jest do dzisiaj w formie nada- W 1749 r. Prokocim przeszedł w ręce rodziny became the property of the Wodzickis. The clas- end of the 19th century. It is a two-storey solid and Park Wodzickich. Na zlecenie Eliasza Wodzickiego nej mu przez Karola Knausa pod koniec XIX w. sicist mansion commissioned by Eliasz Wodzicki structure of complex form, with walls covered w latach 1777-1783 wzniesiono klasycystycz- Jest budowlą piętrową, murowaną i tynkowa- was built in the years 1777-1783. The next owners in plaster. The entrance is emphasised by a pro- in krakóW ny pałac. Kolejnymi właścicielami Prokocimia ną, o urozmaiconej bryle. Wejście do pałacu of Prokocim were the Skorupkos (1863-1889) who jection crowned with an unusual gable struc- byli Skorupkowie (1863-1889), którzy rozpo- jest zaakcentowane ryzalitem zwieńczonym began to remodel their seat. Further works under ture, while the garden façade features a loggia częli przebudowę siedziby. Prace prowadzone falistym szczytem, od strony ogrodu zaś znaj- Karol Knaus were completed following the death and a rounded corner projection covered with przez Karola Knausa zostały dokończone już po duje się loggia i kolisty ryzalit narożny, nakryty of the Skorupkos, after Prokocim had been inherit- a dome. The elements that Knaus drew from śmierci Skorupków, kiedy Prokocim odziedzi- kopułą. Detale architektoniczne zaczerpnięte ed by Józef Grodecki, who soon sold the Prokocim various styles (Baroque, Art Nouveau) add an czył ich spadkobierca, Józef Grodecki. Wkrótce przez Knausa z różnych stylów (barok, secesja) Estate to Erazm Jerzmanowski, an industrialist and eclectic feel to the mansion. there are other late-19th-century buildings in potem dobra prokocimskie zakupił Erazm Jerz- tworzą eklektyczną formę pałacu. patron of arts. At that time, the park was fenced W jego pobliżu znajdują się zabudowania po- manowski, przemysłowiec i mecenas sztuki. in, paths were delineated, sculptures set up, and the vicinity of the mansion, including the chapel Wówczas ogrodzono park, wytyczono w nim chodzące z końca XIX w., m.in. wspomniana już an orangery built. mentioned before and a farm-building with a after the death of Jerzmanowski, his wife, Anna, ścieżki i ustawiono rzeźby oraz zbudowano kaplica oraz budynek gospodarczy z wieżą wo- water tower. the park surrounding the mansion covers oranżerię. dociągową. sold the estate to the Augustine Order (1910). po śmierci Jerzmanowskiego, jego żona Anna W otaczającym pałac parku o powierzchni ok. The monks opened a school for boys in the palace nearly 5 hectares and is graced by centuries-old krakóW, pałac sprzedała majątek zakonowi augustianów pięciu hektarów rosną kilkusetletnie drzewa and a chapel for locals in one of the farm build- trees which are protected as natural heritage. (1910). Zakonnicy otworzyli w pałacu szkołę – pomniki przyrody. Park, założony na prze- ings. During the second world war, the mansion Set up at the turn of the 18th century, the park dla chłopców, a w jednym z dworskich budyn- łomie XVIII i XIX w., został na początku XX w. and park were appropriated by Germans. After the was opened to the public early in the 20th cen- i park im. Erazma ków gospodarczych urządzili kaplicę dla miesz- udostępniony przez augustianów mieszkańcom war, the Augustine Order returned to Prokocim, tury by Augustinians, and in the 1960s became kańców Prokocimia. W czasie II wojny świa- Prokocimia; w latach 60. stał się parkiem miej- but its Polish Province was dissolved in 1950 and a municipal park. In 1991, it was granted the Jerzmanowskiego towej pałac wraz z parkiem i gospodarstwem skim. W 1991 r. otrzymał imię Erazma Jerzma- its property was taken over by the State Treasury. name of Erazm Jerzmanowski. zajęli Niemcy. Po wojnie augustianie rozpoczęli nowskiego. The mansion was used as an orphanage and kin- 60 | X MDDK X X MDDK | 61 X
 • 31. the mansion in Balice, one of the oldest villages Stryjeński, to completely remodel the mansion; in the Kraków area, is surrounded with a beau- the works were carried out from 1887 to 1894. tiful, spacious park, boasting many rare species After the second world war, the estate was giv- of trees and shrubbery. en to the Jagiellonian University, and since the In the Middle Ages the village belonged to the 1950s it has served the Institute of Zootechnics Toporczyk clan of Morawica, who changed their as a conference centre and a hotel. the brick, two-storey mansion consists of a family name into Balicki, after the appellation of their dwelling. Subsequent owners included square corpus, projected forth at the axis, and Seweryn Betman and, from 1519, his son-in- side wings. It was fashioned in a historical -law, Seweryn Boner, who had the old mansion style, resembling Baroque mansions. The most rebuilt after Italian Renaissance fashion. His decorative part is the central section, its ground son, Jan Boner, inherited the Balice property floor set forth and surrounded with semicircu- and then handed it over to his sister, Zofia Firlej lar double stairs leading to a terrace, where the née Boner. From the mid-16th century, Balice vestibule is located. The upper floor opens to remained in the Firlej family for one and a half the terrace with a four-column portico, closed centuries. They refurbished the palace and with a triangular attic bearing a coat-of-arms. planted a garden and an orchard. During the The variety of window decorations is striking: Swedish attacks, the mansion was plundered from modest, plaster oculus bands to elaborate and demolished. structures with triangular lintels, supported In the late-17th century, the Szembek family ac- upon volute consoles and decorated with floral quired Balice. Jan Szembek, the King’s Chancel- stuccoes. Inside, the plenitude of stuccoed dec- Mansion in lor, had the mansion restored – yet in the 18th orations is amazing, and the inlaid patterns of century, the estate fell into ruin. Renovated at wooden floors and 19th-century wood-crafted the beginning of the 19th century by Urszula details captivate the visitor’s attention. Kraków’s Darowska, the palace changed hands many times. At the end of the 19th century, it became BaLIce the property of Duke Dominik Radziwiłł. The lat- ter commissioned a Kraków architect, Tadeusz krakóW, pałac w Balicach, jednej z najstarszych pod- XIX w. trafił w ręce księcia Dominika Radziwiłła. krakowskich wsi, znajduje się w otoczeniu Na jego zlecenie w latach 1887-1894 krakow- kilkuhektarowego, pięknego parku, w którym ski architekt Tadeusz Stryjeński przeprowadził pałac rośnie wiele gatunków rzadko występujących gruntowną przebudowę pałacu. Po II wojnie pa- krzewów i drzew. łac przekazano Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, w Balicach W średniowieczu wieś należała do rodu Topor- a od początku lat 50. służy on Instytutowi Zoo- czyków z Morawicy, którzy mieszkając tutaj, techniki jako centrum konferencyjne oraz hotel. Murowany, piętrowy pałac złożony jest z kwa- przyjęli od nazwy siedziby nazwisko Balickich. Kolejnymi właścicielami byli Seweryn Betman, dratowego korpusu z ryzalitem na osi oraz bocz- a od 1519 r. jego zięć Seweryn Boner, który nych skrzydeł. Utrzymany jest w historyzującej przebudował stary pałac w duchu włoskiego formie, nawiązującej do barokowych rezydencji. renesansu i uczynił z niego podmiejską rezy- Najbardziej dekoracyjną częścią budowli jest dencję, gdzie gościł najznamienitszych intelek- jego partia środkowa z parterowym ryzalitem tualistów tamtych czasów. otoczonym dwuramiennymi, półkolistymi scho- po nim odziedziczył dobra balickie jego syn, Jan dami wiodącymi na taras, pod którym mieści się Boner, a następnie przekazał je swojej siostrze, hall wejściowy. Piętro pałacu otwiera się na taras Zofii z Bonerów Firlejowej. Począwszy od połowy czterokolumnowym portykiem, zwieńczonym XVI w., Balice pozostawały w rękach Firlejów przez trójkątnym przyczółkiem z kartuszem herbo- półtora stulecia. Odnowili oni pałac oraz założyli wym w polu. Szczególnie ozdobne i różnorodne ogród z sadem owocowym. W okresie najazdu są obramienia okien: od skromnych, tynkowych wojsk szwedzkich pałac zniszczono i złupiono. opasek okulusów po rozbudowane z trójkątny- pod koniec XVII w. właścicielami Balic zosta- mi nadokiennikami, wspartymi na wolutowych li Szembekowie. Jan, kanclerz wielki koronny, konsolkach i dekorowanych motywami roślin- odbudował pałac, który jednak już po połowie nymi. We wnętrzach pałacu zadziwia mnogość XVIII w. popadł w ruinę. Odnowiony na począt- sztukatorskich zdobień sufitów i ścian; uwagę ku kolejnego stulecia przez Urszulę Darowską, przyciągają również intarsjowane podłogi oraz wielokrotnie zmieniał właścicieli. Pod koniec XIX-wieczne detale stolarki. 62 | X MDDK X X MDDK | 63 X
 • 32. the spacious complex of buildings stretch- ing between Poselska Street, the Franciscan monastery, and plac Wszystkich świętych – All Saints’ Square – known as the Wielopolski pal- ace, has served as the seat of Kraków’s munici- pal government for a century and a half. the first palace on this site was built by the Commander of the Crown, Jan Tarnowski, in the first half of the 16th century. A Renaissance town dwelling in grand style, parts of its walls have survived to this day in the eastern wing of today’s palace. In 1561, the estate was ac- quired by the Ostrogski family, and then by the Zamoyskis. From the mid-17th to the mid-19th century, the building was owned by the Wielo- polski family, who had it remodelled, leaving behind the impressive vestibule, tunnel stair- case, ground floor vaults and stone doorways. During the Great Fire of Kraków in 1850, the palace burnt down, and the Wielopolskis de- cided to sell it. The new owners set out to clear and reconstruct the estate. The former back wall was turned into the main façade, facing a new square that replaced the demolished medieval All Saints Church. In 1864, the city purchased the building and carried out a thor- ough renovation. The works were headed by Paweł Barański, while the interiors, furniture included, were designed by Filip Pokutyński. An impressive entrance was placed on the side of the square, the ground floor housed munici- pal offices and the mayor’s cabinets, while the former ballroom in the second floor was turned into the magistrate Assembly Hall, where the City Council convened. even towards the end of the 19th century the building was proving to be too small, and it was decided that it should be extended. The neighbouring plot was purchased, and some krakóW, rozległe zabudowania pomiędzy ul. Poselską, Barańskiego, a wnętrza i ich wyposażenie za- buildings in Poselska Street were torn down. klasztorem oo. Franciszkanów oraz placem projektował Filip Pokutyński. Reprezentacyjne Between 1906 and 1913 the architect Jan Rzy- Wszystkich świętych, nazywane pałacem Wie- wejście umieszczono od strony pl. Wszystkich mowski designed and erected first the western, pałac lopolskich, są od półtora wieku siedzibą władz świętych, na parterze zlokalizowano biura ma- and then the southern and eastern wings of Miasta Krakowa. gistratu i gabinety prezydenckie, a salę balową the present municipal building. His eclectic, pic- Wielopolskich pierwszy pałac w tym miejscu wzniósł hetman na drugim piętrze przekształcono w salę posie- turesque creation is replete with ‘quotations’ Jan Tarnowski w 1. poł. XVI w. Była to okaza- dzeń Rady Miasta. from Kraków’s historical monuments. Inside, he Już pod koniec XIX w. zabudowania magistratu ła, renesansowa siedziba miejska, której część designed a majestic, two-storey vestibule cov- murów zachowała się do dzisiaj we wschodnim stały się zbyt ciasne i podjęto decyzję o jego ered with a pseudo-dome of open-work, gilded skrzydle budynku. W 1561 r. pałac przeszedł rozbudowie. Zakupiono sąsiadujący z pała- laurel leaves. after the fire of 1926, the magistrate Assem- w ręce Ostrogskich, a później Zamoyskich. cem teren i wyburzono część zabudowań przy Od poł. XVII do poł. XIX w. właścicielami bu- ul. Poselskiej. Na tym miejscu w latach 1906- bly Hall was redecorated in the style of mod- dynku była rodzina Wielopolskich. Dokonali oni -1913 architekt Jan Rzymkowski zaprojektował ernised classicism. The hall’s most prominent przebudowy, z której pozostała reprezentacyjna i wzniósł najpierw skrzydło zachodnie, a póź- feature is a frieze – painted by Jan Bukowski sień, tunelowa klatka schodowa oraz sklepienia niej południowe i wschodnie magistratu. Eklek- – with portraits of the city’s mayors and the i kamienne portale na parterze budynku. tyczne i malownicze budynki wzbogacił archi- names of civic virtues in latin. podczas wielkiego pożaru Krakowa w 1850 r. tekt „cytatami” z historycznej zabudowy Krako- pałac spłonął i został przez Wielopolskich sprze- wa. Wewnątrz zaprojektował reprezentacyjny, dany. Kolejni właściciele przeprowadzili prace dwukondygnacyjny hall nakryty pseudokopułą Wielopolski remontowe i budowlane, w trakcie których m.in. z ażurowych, złoconych liści lauru. po pożarze w 1926 r. sala posiedzeń otrzymała przekształcono dawną elewację tylną w fasadę, gdyż wytyczono przed nią nowy plac po zburzo- nowy wystrój w stylu zmodernizowanego klasy- Family Palace nym, średniowiecznym kościele pw. Wszystkich cyzmu. Jego głównym elementem jest fryz pod- świętych. W 1864 r. miasto zakupiło budynek stropowy autorstwa Jana Bukowskiego z por- in krakóW i przeprowadziło jego gruntowny remont. Prace tretami prezydentów Krakowa oraz łacińskimi prowadzone były przez budowniczego Pawła nazwami cnót obywatelskich. 64 | X MDDK X X MDDK | 65 X
 • 33. krakóW, Rydlówka Nieopodal dworku Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach Małych położony jest dworek Rydlówka. Otacza go ogród z drzewami owoco- wymi oraz ozdobnymi krzewami. Dworek zbu- dował w 1894 r. Włodzimierz Tetmajer na grun- cie wydzielonym z posiadłości jego teścia, Jacka Mikołajczyka. Był to drewniany, parterowy dom kryty strzechą, z sienią na osi i dwoma para- mi izb po bokach oraz z gankiem wejściowym od wschodu. W tym dworku odbyło się słynne wesele poety lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, sio- strą Anny Tetmajerowej. Weselny, listopadowy wieczór 1900 r. uwiecznił Stanisław Wyspiański w dramacie Wesele. W 1902 r. Włodzimierz Tetmajer kupił pofran- ciszkański dworek i przeniósł się do niego z rodziną. Swój dotychczasowy dom sprzedał w 1908 r. lucjanowi Rydlowi, który rozpoczął jego przebudowę. Prace budowlane według projektu Józefa Pokutyńskiego zakończono w 1912 r. Dobudowana została piętrowa, mu- rowana część, mieszcząca świetlicę, bibliotekę i gabinet, a cały dom pokryto dachówką. po wybuchu I wojny światowej Rydlowie mu- sieli opuścić dworek, gdyż zajęli go oficero- wie austriaccy. Właściciele powrócili do domu w 1915 r., trzy lata później zmarł lucjan Rydel. W 1969 r. Helena Rydlowa wraz z córką Anną Rydlówka In Bronowice Małe, near Włodzimierz Tetmajer’s spisała umowę z PTTK o utworzeniu w dworku Helena Rydlowa and her daughter Anna signed Muzeum Młodej Polski „Rydlówka”. Jego ot- manor, is another one named Rydlówka. It is sur- a contract with the Polish Tourist Organisation warcie nastąpiło 20 listopada 1969 r., w rocz- rounded by a garden–orchard with picturesque PTTK to establish the Rydlówka Museum of Manor nicę wesela lucjana Rydla. W latach 1985- shrubbery. Włodzimierz Tetmajer had the man- young Poland (Młoda Polska). The Museum was -1989 przeprowadzono remont obiektu, pozo- or constructed in 1894 on the grounds leased inaugurated on 20th November 1969, on the in krakóW stającego wciąż własnością rodziny Rydlów. from his father-in-law, Jacek Mikołajczyk. It was anniversary of the historical lucjan Rydel’s wed- Młodopolskie muzeum mieści się w starszej a wooden, single-storey thatched cottage, with ding. From 1985 to 1989 the building, remain- części dworku i zajmuje cztery izby. Pierwsza a hall in the axis, two pairs of rooms on either ing the property of the Rydel family, underwent z nich, tzw. weselna, została zrekonstruowana side, and a front porch to the east. renovation. this manor witnessed the famous wedding of the Młoda Polska museum is located in the old- według didaskaliów dramatu Wyspiańskiego i jest dokładnym odtworzeniem dekoracji tea- poet lucjan Rydel to Jadwiga Mikołajczykówna, est part of the manor, and consists of four cham- tralnej do premiery sztuki. W izbie tanecznej, sister of Tetmajer’s wife, Anna. That Novem- bers. The first, the so-called ‘Wedding chamber’, w której tańczono i gdzie odbywały się oczepi- ber evening, in 1900, was immortalised by was reconstructed according to the stage direc- ny, umieszczono pamiątki związane z rodziną Stanisław Wyspiański in his famous play enti- tions of Stanisław Wyspiański to The Wedding Rydlów. Znajduje się tutaj m.in. portret daw- tled The Wedding. – it is an exact reconstruction of the mise-en- In 1902 Włodzimierz Tetmajer bought the manor nego gospodarza domu i bohatera weselnego -scene during the first-night performance. In the dramatu, lucjana Rydla, namalowany przez previously owned by the Franciscans and moved dance room, where dances and traditional mar- Stanisława Wyspiańskiego. W alkierzu prezen- in with his family. He sold his former dwelling to riage ceremonies were performed, Rydel family towane są pamiątki i zdjęcia uczestników we- lucjan Rydel in 1908, and the new owner took memorabilia can be seen – among the artefacts, sela, a w świetlicy urządzono galerię młodopol- upon himself to refurbish the manor. Recon- a pastel portrait of the former host and the pro- skiego malarstwa. Pokój ten znajduje się w do- struction works, conducted according to Józef tagonist of the play, lucjan Rydel, by Stanisław budowanej przez Rydla części, dawniej mieścił Pokutyński’s design, were completed in 1912. A Wyspiański. In the corner room we find photo- jego pracownię oraz bibliotekę. Pokazano tutaj two-storey brick section was added, housing a graphs and other mementoes of the guests of the obrazy takich artystów, jak Włodzimierz Tetma- day-room, a library and a cabinet. The entire roof famed wedding party more than 100 years ago, jer, Jan Stanisławski, Wincenty Wodzinowski was covered with tiles. and in the day room, a small gallery of paintings When the first world war broke out, the Rydel czy Henryk Uziembło. from the period. The latter room is part of the family was forced to abandon the house, which extension introduced by Rydel, once housing his had been appropriated by Austrian officers. The cabinet and library, and today lined with works owners returned home in 1915, yet lucjan Rydel by Włodzimierz Tetmajer, Jan Stanisławski, Win- passed away only three years later. In 1969, centy Wodzinowski, Henryk Uziembło. 66 | X MDDK X X MDDK | 67 X
 • 34. krzeSzoWIce, krzeszowice sięgają swoją historią 1286 r., kie- dy to Fryczko, wójt z Bytomia, lokował na pra- wie niemieckim wieś o tej nazwie. Należała ona zespół pałacowo- do biskupów krakowskich, a w 1620 r. kupił ją Jan Tęczyński. Od 2. poł. XVII w. wieś prze- -parkowy chodziła kolejno w ręce Opalińskich, Sieniaw- skich i Czartoryskich. lecznicze właściwości tutejszych wód znano już na początku XVII w., Potockich ale dopiero pod koniec XVIII w. Krzeszowice stały się znanym uzdrowiskiem. Należały wów- czas do księżnej Izabeli lubomirskiej. W 1816 r. odziedziczył je Artur Potocki, a po jego śmier- ci żona Zofia i syn Adam, którzy wznieśli tutaj wspaniały pałac. W czasie II wojny światowej wnętrza pałacu częściowo przebudowano na polecenie prze- bywającego tu gubernatora Hansa Franka. Po wojnie dobra Potockich i budynki zdrojowe znacjonalizowano, co spowodowało ich stop- niową dewastację. Obecnie, po wykonaniu prac zabezpieczających, budynek oczekuje na zago- spodarowanie. zaprojektowany przez Franciszka Marię lancie- go pałac wzniesiono w latach 1850-1857 na zle- cenie Zofii Potockiej. W 1858 r. dobudowano skrzydło według projektu Filipa Pokutyńskiego, a po 1893 r. rozbudowano skrzydło zachodnie (proj. Zygmunt Hendel). Potoccy zamieszkali w pałacu w 1862 r., lecz prace we wnętrzach trwały do 1870 r. Także około połowy XIX w. założono wokół pałacu park o charakterze kra- jobrazowego ogrodu angielskiego. pałac ma formę czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Dwupiętrowy korpus główny z czterema narożnymi wieżami pełnił funk- cję reprezentacyjną oraz mieszkalną, skrzydło Potocki Family the history of Krzeszowice goes back as far wschodnie służyło wyłącznie jako mieszkanie, other wing, designed by Filip Pokutyński, was a północne miało charakter głównie gospo- as 1286, when Fryczko, the alderman of By- added, and after 1893, the western wing was darczy. Wejście do pałacu wiedzie przez taras tom, founded a village of that name within the extended according to Zygmunt Hendel’s plan. Mansion do sieni, na przedłużeniu której znajduje się Magdeburg law. The village was owned by the At the turn of the 19th and 20th centuries, a klatka schodowa. Po wschodniej stronie sieni, bishops of Kraków, and in 1620 it was bought by utility wing was added. Potocki family moved to and Park in w amfiladowym układzie, mieszczą się dwie Jan Tęczyński. As of the second half of 17th cen- the mansion in 1862, while construction works tzw. sale francuskie, mała jadalnia oraz zdobio- tury, the village was subsequently owned by the in the interiors continued until 1870. Also in the na stiukami, narożna sala balowa. W skrzydle Opaliński, Sieniawski and Czartoryski families. 19th century, an English landscape garden park krzeSzoWIce wschodnim znajduje się duża jadalnia, a za nią The medicinal properties of the nearby waters was developed here. the mansion is built on the plan of a square galeria prowadząca do dawnej oranżerii. Po za- were already known at the beginning of the 17th chodniej stronie sieni wejściowej usytuowano century, but it took another century for Krzeszo- with an internal courtyard. The two-storey cen- bibliotekę i gabinet, z którego kręcone schody wice to become a famous health resort. At that tral building with four corner towers performed gdańskie wiodły na piętro, do pracowni. W pa- time it was owned by Princess Izabela of the ceremonial and residential functions, the east- łacu znajduje się 228 różnych pomieszczeń, lubomirskis. In 1816, the Krzeszowice estate was ern wing was used only for residential purpos- z czego ok. 100 było używanych przez właś- inherited by Artur Potocki, and upon his death it es, and the northern one was mainly auxiliary. cicieli. Dzisiaj w pałacu można podziwiać ko- was transferred to his wife Zofia and son Adam, The entrance to the mansion located at a ter- minki, sztukaterie, drewniane okładziny i wiele who had a beautiful mansion built here. race leads to a vestibule, which ends with a During the second world war, the Nazi General innych detali, które świadczą o wspaniałym stairway. East part of the building contains an niegdyś urządzeniu wnętrz. Governor Hans Frank, who lived in the mansion, enfilade, or a suite of rooms, with two so-called ordered a partial alteration of the interiors. Af- French chambers, a small dining room and a ter the war the Potocki family estate with the corner ballroom decorated with stuccoes. The spa buildings were nationalised and gradually eastern wing houses a large dining room ad- they fell into disrepair. The building was recent- joining a gallery leading to a former orangery, ly protected against further devastation and or a winter garden. At the right of the entrance prepared for redevelopment. hall there used to be a library and a study with Designed by Francesco Maria lanci, the mansion Gdańsk-style, heavily embellished stairs lead- was built from 1850 to 1857 for Zofia Potocka. ing to a study on the first floor. The mansion The construction works were carried out under consists of 228 rooms; only about 100 of them the supervision of Antoni Bauman. In 1858, an- were actually used by the inhabitants. 68 | X MDDK X X MDDK | 6 X
 • 35. LaSkoWa Manor the earliest written record of laskowa dates back to 1402. From the Middle Ages until the second half of the 17th century the estate was owned by the laskowski family. When they fell into debt, in 1688 the properties of laskowa Górna and Dolna were purchased by the bishop of Kraków, Jan Małachowski, who only a year later transferred the rights to the Missionary Order of Kraków. The latter extended the exist- ing house and fitted it with a chapel. laskowa remained in the order’s hands until 1780, when it was secularised. In the 19th century the manor with its adja- cent outbuildings and the land was bought by the Skrzyński family, who in turn sold it to the żochowski family in the mid-19th cen- tury. In 1924, laskowa was purchased by the Michałowski family of Dąbie. After the war the estate was taken away from the owners and the manor fell into disrepair; during its post- war history it housed a shelter and a kinder- garten. In the mid-1990s, the last owners, the Michałowskis, regained their property, and since then it has been gradually renovated. the manor was erected between the second half of the 16th and first half of the 17th cen- turies. It was constructed upon stone founda- tions, out of larch logs in a frame construc- tion, and then covered with plaster. The one- storey building is covered with a high, shackle mansard roof, known as a Polish roof in the Kraków style. The entrance is located inside the shorter wall of the building. Inside, the LaSkoWa, Najstarsza wzmianka o wsi laskowa pochodzi zywany dachem polskim, w typie zwanym house is subdivided into three longitudinal z 1402 r. Od średniowiecza aż do 2. poł. XVII w. krakowskim. Wejście do dworu znajduje się circuits, and the middle passage contains the dwór była ona własnością rodziny laskowskich. na krótszej ścianie budynku. Wewnątrz dwór entrance hall. Out of the hall, to the right is an W 1688 r. zadłużone dobra laskowa Górna podzielony został na trzy podłużne trakty, entrance to the living quarters, and to the left, i Dolna zostały zakupione przez biskupa kra- z których środkowy mieści sień. Z sieni wiodą to the former chapel. an oblong room that once was a chapel boasts kowskiego Jana Małachowskiego. Rok później wejścia: na prawo – do pokoi mieszkalnych, biskup przekazał laskową krakowskiemu Zgro- na lewo – do dawnej kaplicy. an elaborate ceiling decoration and a frieze, podłużna sala, pełniąca kiedyś rolę kaplicy, ma madzeniu Księży Misjonarzy, którzy rozbudo- surrounding the room. The decorations were wali istniejący dwór i urządzili w nim kaplicę. bogatą dekorację stropu oraz obiegający po- rendered in the 17th century, most probably by W ich rękach laskowa pozostawała do lat 80. mieszczenie fryz podstropowy. Zdobienia zo- two different artists. The ceiling is subdivided XVIII wieku, kiedy to obiekt uległ sekularyzacji. stały wykonane w 2. poł. XVII w., prawdopodob- by stuccoes and wooden frames into fields, W XIX w. dwór z zabudowaniami gospodarczy- nie przez dwóch różnych artystów. Strop jest five of them oval. The painting in the middle, mi i ziemią kupili Skrzyńscy, a od nich, w poł. podzielony drewnianymi i stiukowymi ramami largest oval depicts Jesus Christ imparting a XIX stulecia, żochowscy. W 1924 r. laskowa tra- na pola tworzące kompozycję złożoną z pię- blessing, and the four corner-most oval panels fiła w ręce rodziny Michałowskich, wywodzą- ciu owali: w środkowym, największym owalu, represent busts of the four Evangelists. The re- cych się z Dąbia. Po wojnie majątek odebrano znajduje się malowane na płótnie przedstawie- maining fields are covered with colourful floral właścicielom i dwór popadł w ruinę; mieściło nie Chrystusa błogosławiącego, a w czterech and geometrical patterns. The frieze below, dis- się w nim schronisko i przedszkole. W poło- skrajnych widoczne są popiersia ewangelistów. covered in 1976, portrays painted birds among wie lat 90. XX w. dwór został odzyskany przez Pozostałe pola pokrywa barwna polichromia acanthus leaves. Surrounding the manor are the remains of an ostatnich właścicieli, państwa Michałowskich, o motywach roślinnych i geometrycznych. Fryz i od tego czasu jest systematycznie odnawiany. podstropowy, odsłonięty w 1976 r., przedsta- ancient landscape garden, with a magnificent Dwór wzniesiono pomiędzy 2. poł. XVI a 1. poł. wia malowane ptaki wśród liści akantu. linden tree outside the main entrance. Dwór otaczają pozostałości dawnego parku XVII w. Zbudowano go na kamiennych funda- mentach, z modrzewiowych bali w konstrukcji krajobrazowego, którego najwspanialszym zrębowej i otynkowano. Parterowy budynek okazem jest stojąca przed wejściem lipa. nakrywa wysoki, gontowy dach łamany, na- 70 | X MDDK X X MDDK | 71 X
 • 36. łopuszna, znana przede wszystkim z pięknego, łopuszna, best known for its beautiful wooden drewnianego kościółka, leży nad Dunajcem, church, lies by the Dunajec river, not far from w niewielkiej odległości od Nowego Targu. Nowy Targ. Historical sources assert that in Źródła historyczne podają, iż w 1575 r. wieś 1575 King Stefan Batory presented the village otrzymał od króla Stefana Batorego Walerian of Łopuszna to Walerian Poradowski in reward Poradowski za odwagę wykazaną na polu bi- for the latter’s bravery in battle. In the begin- twy. Na początku XVII w. Łopuszna należała ning of the 17th century Łopuszna belonged to do kasztelana sądeckiego Hieronima Przyłę- the Sącz castellan Hieronim Przyłęcki. In 1772 ckiego. W 1772 r. Jan lisicki herbu Prus wziął Jan lisicki of the Prus coat-of-arms became the wieś w dzierżawę, a w 1787 r. rodzina lisickich tenant of the village, and in 1787 the lisicki ją wykupiła. Na przełomie XVIII i XIX w. syn family purchased the estate for themselves. At Jana, Romuald lisicki, wybudował zachowany the turn of the 18th century, Jan’s son, Romuald do dzisiaj zespół dworski. lisicki, built the manor that we see today. Właścicielem dworu i wsi od 1824 r. był leon Since 1824 the manor and the village were Tetmajer, który ożenił się z ludwiką, córką Ro- owned by leon Tetmajer, who married ludwika, mualda lisickiego. W czasach Tetmajerów do the daughter of Romuald lisicki. In those days dworu przyjeżdżało wielu znamienitych go- many celebrated guests visited the manor, both ści – pisarzy i działaczy politycznych. Później writers and politicians. Afterwards Łopuszna Łopuszna przeszła w ręce córki Tetmajerów, was inherited by the Tetmajers’ daughter Kam- Kamili, która poślubiła Kazimierza lgockiego. ila, who married Kazimierz lgocki. In 1892 the W 1892 r. lgoccy przeprowadzili remont swojej lgockis had their home renovated and slightly siedziby, zmieniając jej wygląd: ściany otynko- remodelled. They owned the property until wano i pobielono, a szczyt facjatki nad wej- 1949, when it was confiscated by the State. ściem ozdobiono modnymi wówczas motywa- In 1959 the manor underwent restoration and mi stylu szwajcarskiego. Majątek był ich włas- conservation, and the alterations made in 1892 nością do 1949 r., kiedy został upaństwowiony. were removed. today the renovated manor houses the Cul- W 1959 r. zespół dworski poddano remontowi konserwatorskiemu, w czasie którego usunięto tural Museum of Gentry, a department of the m.in. elementy przebudowy z 1892 r. Zakopane Museum of the Tatras, administrator obecnie w odnowionym dworze działa Muze- of Łopuszna since 1978. The manor house is um Kultury Szlacheckiej. Jest ono filią zako- the focal point of the whole compound – a one- piańskiego Muzeum Tatrzańskiego, do którego storey timber building in a frame construction, założenie w Łopusznej należy od 1978 r. Cen- covered with a shingled mansard roof. the symmetrically arranged interior is accessed tralnym punktem zespołu jest parterowy dwór, wzniesiony z drewna, w konstrukcji zrębowej. through a porch with a wavy roof. In its interior Nakrywa go gontowy dach łamany. Przez drew- an exhibition shows the appearance of a typical niany ganek z falistym szczytem prowadzi wej- 19th-century residence of middle-class nobility: ście do symetrycznie rozplanowanego wnętrza. the kitchen of the manor can be visited. Next to the manor is a small annex, once a kitch- Jest tu obecnie tworzona ekspozycja ukazująca wygląd XIX-wiecznej siedziby średniozamoż- en and the servants’ living quarters. Nearby is a nej szlachty – zwiedzać można już urządzoną granary, a stable with a coach-house and barns, dworską kuchnię. and the cottage of Stanisław Klamerus, brought obok dworu mieści się niewielka, drewnia- here from farmyard number 105 in Łopuszna. na oficyna, gdzie pierwotnie znajdowała się The latter exhibits the typical interior of a peas- kuchnia i mieszkanie służby. W najbliższym ant’s cottage between the world wars. zaś otoczeniu budynku dworskiego rozlokowa- ne są budynki gospodarcze: spichlerz, stajnia z wozownią i obory, a także chałupa Stanisła- wa Klamerusa, przeniesiona tutaj z zagrody nr 105 w Łopusznej. Wewnątrz urządzono eks- pozycję pokazującą wnętrze domu chłopskiego łopuSzNa, z okresu międzywojennego. zespół dworski Manor and Estate in łopuSzNa 72 | X MDDK X X MDDK | 73 X
 • 37. Manor and Park Młoszowa, leżąca w pobliżu Trzebini, była przez stulecia własnością rodziny Młoszowskich, którzy pod koniec XVII w. wznieśli tutaj dwór. in MłoSzoWa Kiedy w 1790 r. ród ten wygasł, wieś dostała się w posiadanie spadkobierców Hieronima Wielopolskiego. Kilka lat później majątek prze- Młoszowa near Trzebinia had for centuries be- jął w dzierżawę Kajetan Forkiewicz, a po nim jego syn, Juliusz. W 1896 r. Młoszowa przeszła longed to the Młoszowski family, who built their w ręce wnuka Kajetana, Juliusza Potockiego. manor here at the end of the 17th century. When W 1910 r. pałac sprzedano firmie „Sylwana” in 1790 the last of the family died childless, the z Katowic, a dwa lata później kupił go na licyta- village fell to the heirs of Hieronim Wielopolski. cji hrabia Jan Szembek. Przejęte przez państwo Several years later, the estate was leased to the po 1945 r. dobra należą obecnie do katowickiej tenants: Kajetan Forkiewicz, and then his son Akademii Ekonomicznej. Na terenie zespo- Juliusz. In 1896 Młoszowa was transferred to łu ma swoją siedzibę Biblioteka Gminna oraz Kajetan’s grandson, Juliusz Potocki. In 1910 the miejscowe stowarzyszenie kulturalne. latem manor was sold to the ‘Sylwana’ company of na scenie w parku organizowane są spektakle Katowice, and two years later Count Jan Szem- operowe. bek bought it at an auction. Confiscated by the W 1806 r. Kajetan Forkiewicz, senator Rzeczy- State after 1945, the property now belongs to pospolitej Krakowskiej, kupił szlachectwo i herb the Katowice Academy of Economics. Within Ozdoba; niedługo potem rozpoczął rozbudowę the estate, a Community library is located, and zakupionego pałacu w Młoszowej. Wówczas local cultural societies use it for their activities. to powstała oficyna zegarowa i arsenał, zało- In the summer, a stage in the park hosts opera żono także ogród. Po śmierci Kajetana (1839) performances. In 1806, Kajetan Forkiewicz, a senator of the prace kontynuował Juliusz Ozdoba-Florkiewicz. Za jego czasów pałac przybrał neogotycką for- Kraków Republic, purchased an aristocratic title mę, zbudowano przy nim kaplicę, taras ogrodo- and the Ozdoba coat-of-arms; soon afterwards wy i kilka baszt. W 1898 r., na zlecenie Juliusza he commenced restoration and extension of Potockiego, Zygmunt Hendel powiększył pałac the manor he bought at Młoszowa. It was then o część neorenesansową. that the clock annex and the arsenal were con- Na teren rezydencji wprowadza brama św. Flo- structed, and the garden was planted. When riana, w pobliżu której znajduje się wspomnia- Kajetan died in 1839, Juliusz Ozdoba-Florkie- ny już neogotycki arsenał. Mostek strzeżony wicz continued the works. At his will the manor przez lwy prowadzi przed front pałacu oraz turned neo-Gothic, and a chapel, a garden ter- stojącą obok, klasycystyczną oficynę zegarową. race, and several turrets were added. In 1898 Pałac jest budowlą niesymetryczną i niejedno- Juliusz Potocki commissioned Zygmunt Hendel rodną. W elewacji frontowej dominuje piętrowy to extend the manor with a neo-Renaissance ryzalit z ostrołukowymi arkadami zwieńczony annex. the main entrance to the compound is through schodkowym szczytem z herbem Ozdoba oraz – po lewej stronie – wieże kaplicy. Od neogoty- St Florian’s gate, near which the aforemen- ckiej całości wyraźnie odróżnia się hendlowska tioned neo-Gothic arsenal is located. A bridge dobudowa prawej części pałacu, zdobiona her- guarded by lions leads up to the front of the bem Potockich – Pilawą. manor, with a classicist clock annex nearby. The za pałacem oraz od jego strony południowej, building is asymmetrical and heterogenous. pośród pagórków i wąwozów rozciąga się A dominant feature in the front elevation is park. Wykorzystujące naturalny, buczynowy provided by a projection with lancet arcades drzewostan założenie skomponowane zostało under a crow-steps attic bearing the Ozdoba w obecnej postaci w latach 1869-1870. Pośród coat-of-arms and, to the left, the towers of romantycznych zakątków i alejek rozmieszczo- the chapel. Hendel’s right wing annex with the ne są najrozmaitsze posągi: św. Floriana i Matki Potockis’ Pilawa coat-of-arms is distinctly con- Bożej, a także światowida, smoka wawelskiego trasted against the neo-Gothic whole. the park stretches behind the manor to the i czarownicy Kaśki. Większość z nich wykonał Franciszek Wyspiański, ojciec Stanisława. south, among rolling hills and ravines. The grounds we see today were planned in 1869- -1870, embracing the natural, birch woods that MłoSzoWa, were already there. Romantic alleyways, nooks and crannies are lined with statues: not just założenie St Florian and the Virgin Mary, but also the pagan god światowid, the Wawel dragon, and Kaśka the witch. The majority of the statues pałacowo- are the creations of Franciszek Wyspiański, the father of the famous Stanisław. -parkowe 74 | X MDDK X X MDDK | 75 X
 • 38. MoDLNIca Manor the village of Modlnica is located in the vicinity of Kraków, on the way to Olkusz. 13th-century accounts describe it as a private property. In centuries to follow it belonged to the Czad- eras and the Pruses, and in the 16th century to the Salomons. later it was owned by priest Stanisław Fogelweder, and in the mid-18th cen- tury it was purchased by Michał Łętowski. From the late-18th century until 1945 Modlnica was the property of the Konopka family. Afterwards the manor fell into disrepair, and in 1959 it was taken over by the Jagiellonian University and thoroughly renovated, to serve as a retreat for the scientific and creative activity of the uni- versity’s staff. Bought in 1782 by Józef Konopka, the manor was restored; however, it soon fell victim to fire. The owner then undertook to build a new, brick home, based on the design of a Kraków architect, Karol Kriszker. Between 1784- and 1787, a one-level building with a wooden porch was erected, covered with a mansard roof. The newly constructed two-circuit manor had a rectangular plan, with the entrance hall and drawing room at the main axis, and residential space on each side. Soon afterwards the house was extended, adding a third passage to the north, and an auxiliary hall and yard in the east, surrounded by a stone wall with a tower. the 1820s saw another phase of improvements to the house. A portico with four columns was added in the front façade, crowned with a trian- gular pediment, and the garden-side gallery was Wieś Modlnica położona jest w niewielkiej od- gospodarczą i dziedzińczyk, ogrodzony kamien- turned into another, set-back porch. Windows ległości od Krakowa, przy trasie wiodącej do Ol- nym murem z wieżą. were decorated with triangular masonry lintels. kolejną przebudowę przeszedł dwór w latach 20. the exterior aspect of the house has been kusza. Wzmianki z XIII w. podają, iż była ona własnością prywatną. W kolejnych wiekach na- XIX w. Wówczas od frontu dobudowano czteroko- kept in the spirit of the 19th-century classicist leżała do Czaderów i Prusów, a w XVI w. prze- lumnowy portyk zwieńczony trójkątnym szczytem, style it gained during the latter renovation. Al- szła we władanie rodziny Salomonów. Później a galerię od strony ogrodu zamieniono na portyk though three fireplaces were all that remained jej właścicielem był ks. Stanisław Fogelweder, wgłębny. Wtedy także ozdobiono okna wykona- from the original interior, the atmosphere of w połowie XVIII w. kupił ją zaś Michał Łętowski. nymi w tynku, trójkątnymi nadokiennikami. an 18th/19th-century nobleman’s house has Wygląd zewnętrzny dworu zachowano z czasów Od końca XVIII w. aż do 1945 r. Modlnica znaj- been recreated, using typical period furniture dowała się w posiadaniu rodziny Konopków. XIX-wiecznej przebudowy w duchu klasycyzmu. and works of art. In the drawing room, a collec- Zdewastowany dwór przejął w 1959 r. Uniwer- Mimo że z dawnego wyposażenia zachowały się tion of hunting trophies and 18th-century etch- sytet Jagielloński z przeznaczeniem na dom tylko trzy kominki, to jednak w dworze odtwo- ings of hunting scenes can be admired, a gift of pracy twórczej i przeprowadził gruntowną re- rzono atmosferę dawnej siedziby szlacheckiej Adam Konopka, the last owner of the estate. Stretching far and wide around the mansion is nowację. z czasów XVIII-XIX w. Wnętrza zaaranżowa- kupiony w 1782 r. przez Józefa Konopkę dwór no w sposób typowy dla szlacheckiego domu, a large, historic park, with some ancient, 400- został wyremontowany, jednak wkrótce spło- urządzając je stylowymi meblami i obrazami -500 year-old oaks. The park was planted in the nął. Wtedy właściciel przystąpił do budowy z epoki. W saloniku można obejrzeć kolekcję 16th century, and remodelled in the Baroque nowego, murowanego domu, który wzniesiono trofeów i XVIII-wiecznych grafik o tematyce ło- style in the 18th. według planów krakowskiego budowniczego, wieckiej, ofiarowanych przez Adama Konopkę Karola Kriszkera. W latach 1784-1787 powstał – ostatniego właściciela majątku. Wokół dworu rozciąga się duży, zabytkowy parterowy budynek z drewnianym gankiem, MoDLNIca, nakryty dachem łamanym. Założony na planie park, w którym znajduje się kilka starych dę- prostokąta, dwutraktowy, mieścił na osi salon bów liczących około 400-500 lat. Park założono i sień wejściową, a po bokach pokoje mieszkal- w XVI w., a w XVIII ukształtowano go w stylu dwór ne. Niedługo potem dwór rozbudowano, doda- barokowym. jąc od północy trzeci trakt, a od wschodu sień 76 | X MDDK X X MDDK | 77 X
 • 39. NaWoJoWa, położona przy drodze z Nowego Sącza do Kryni- cy Nawojowa to miejscowość o bardzo długiej, bo sięgającej XV w. historii. W XVI stuleciu nale- pałac żała do Piotra Nawojowskiego, który ok. 1580- -1590 wzniósł tutaj murowany dwór. Potem do- bra te nabył Grzegorz Branicki, a od niego już w 1601 r. lubomirscy, do których Nawojowa na- leżała do 1713 r. Potem kilkakrotnie zmieniała właścicieli, by wreszcie stać się w 1799 r. włas- nością hrabiego Franciszka Stadnickiego. Jego potomkowie rozbudowali ją i uczynili z Nawo- jowej rezydencję rodową. W czasie II wojny światowej w pałacu stacjono- wały wojska okupantów, a w 1945 r. majątek Stadnickich przejęło państwo. Od 1982 r. mieś- ciła się tutaj siedziba Państwowego Technikum Hodowlanego, a obecnie znajduje się Małopol- ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. pałac składa się z dwóch prostopadłych wzglę- dem siebie skrzydeł. Starsza część, zawierająca w sobie renesansowy dwór Piotra Nawojowskie- go, jest dwupiętrowa, z przyporami i wieżyczka- mi na narożach. Plan budynku ma symetryczny układ z sienią na osi. W piwnicach zachowały się kamienne sklepienia, na wyższych piętrach portale, piece i posadzki, a w niektórych po- mieszczeniach malowane plafony. W okresie międzywojennym w tej części znajdowała się kuchnia, kredens i spiżarnia, a w piwnicach przechowywano zapasy miodów krasiczyńskich oraz win francuskich i węgierskich. Starszą część pałacu połączono z nowym skrzydłem sześciokondygnacyjną wieżą. Za- chodnie, nowe skrzydło wzniesiono w ukła- dzie trzytraktowym, z ryzalitem od strony za- chodniej. Po kilku przebudowach pod koniec NaWoJoWa the history of Nawojowa, a village between Nowy XIX i na początku XX w. zyskało ono charakter an abundance of Krasiczyn meads, French and modernistyczny z elementami neogotyku. Naj- Sącz and Krynica, goes back to the 15th century. Hungarian wines, and fruit was stored in the ważniejszych zmian dokonał Adam Stadnicki In the 16th century it belonged to Piotr Nawo- cellars. Manor the older part of the manor was connected with w pierwszym 30-leciu XX w. Na parterze mieści- jowski, who had a brick manor built here around ła się jego kancelaria, a nad nią tzw. ogród zimo- 1580-1590. The estate was bought by Grzegorz the new wing via a six-storey tower. The new, wy ze szklanym dachem. Na piętrze znajdowała Branicki, who sold it in 1601 to the lubomirski western wing is divided into three suits and its się biblioteka i salon, a drugie piętro zajmowały family, in whose hands Nawojowa remained until western façade is projected. After several phas- pokoje dziecięce. W tej części pałacu elementy 1713. later it changed owners several times, and es of remodelling, first in the late-19th, then wyposażenia wnętrz – drzwi, okna, portale, ko- finally in 1799 it became the property of Fran- early-20th century, it received a modernist ap- minki, piece, ramy luster – utrzymane są w XIX- ciszek Stadnicki. His heirs extended the manor pearance with neo-Gothic elements. The most -wiecznych, historyzujących formach. and made it their family seat. important changes were introduced by Adam otaczające pałac założenie powstało w 1840 r. During the second world war, occupying forces Stadnicki in the first three decades of the 20th z inicjatywy Edwarda Stadnickiego. Rosną tutaj were stationed in the manor, and in 1945 the century. The ground floor housed the office of m.in. platan, tulipanowiec i dęby czerwone za- property was taken over by the State. From Adam Stadnicki, and a winter garden above sadzone w latach 40. XIX w. oraz tuje, cypryśni- 1982, a State Agricultural College was locat- was covered with a glass roof. In the first floor, ki, choiny, jedlice i grujeczniki japońskie z po- ed here, and today the building houses the a library and drawing room were placed, and czątku XX w. Małopolska Farming Advisory Centre. in the second, children’s nurseries. The style of the manor is composed of two perpendicular these interiors – their doorways, windows, por- wings. The older part, incorporating the Renais- tals, fireplaces, stoves, and mirror frames – is sance dwelling of Piotr Nawojowski, has three that of 19th century historicism. the palace grounds were regulated in 1840 by storeys, buttresses, and corner turrets. It was built on a symmetrical plan, with a vestibule at Edward Stadnicki. The area of approximately the building’s axis. Surviving original elements 11 hectares is subdivided into a park and wood- of the interior include stone vaults in the cel- lands. The plane-tree, tulip tree, and red oaks lars, as well as portals, stoves and tiled floors were planted in 1840s, and the younger trees, in the upper floors; in some rooms, painted such as the thuya, cypress, spruce, fir, and the plafonds can be seen. Between the wars, the Cercidiphyllum japonicum (katsura trees) from old part housed the kitchen and the pantry, and the early 20th century. 78 | X MDDK X X MDDK | 7 X
 • 40. Na południe od Rynku, przy ulicy Szpitalnej znajduje się parterowy dworek Machnickich. W dworku oraz sąsiadujących z nim budynkach ochronki św. Marcina, szpitala oraz dawnego klasztoru znalazło swoje miejsce olkuskie Cen- trum Kultury. Działa w nim Muzeum Wikliny Władysława Wołkowskiego, Muzeum Afrykani- styczne im. Dr. Bogdana Szczygła, Miejska Ga- leria Sztuki OK.NO oraz Galeria Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych. W niedawno odnowionym zespole (2000-2005) szczególną uwagę przyciąga dworek Machni- ckich z klasycystycznym portykiem od strony ogrodu. Pochodzący z połowy XIX w. budynek wzniesiono prawdopodobnie na fundamencie starszej budowli, po której pozostała piwnica z kolebkowym sklepieniem. Ostatnią właści- cielką dworu była Ewa Machnicka-Bejgier, która na początku lat 70. XX w. sprzedała zabytkowy dom miastu. Wkrótce staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Olkuskiej urządzono w nim stałą wystawę prac Władysława Wołkowskie- go (1902-1986), architekta wnętrz i malarza, zafascynowanego wikliną. Wiklinowe krzesła, fotele, koszyki oraz strojeńce stanowią trzon prezentowanej w dworku kolekcji. Do zachodniej ściany dworku przylega daw- ny dom sióstr zakonnych od św. Wincentego à Paulo (szarytki), które przebywały w Olkuszu od 1901 do 1995 r. Z domem zakonnym sąsia- dują klasycystyczne budynki dawnej Ochronki św. Marcina (założonej w 1905 r.) oraz szpitala św. Błażeja, działającego od 1849 r. Na począt- ku lat 70. XX w. szpital przeniesiono do nowego budynku, a w XIX-wiecznym obiekcie umiesz- czono zbiory obecnego Muzeum Afrykanistycz- South of the Market Square, in ul. Szpitalna adjacent to the western wall of the manor is the nego. Podstawą tychże zbiorów jest podaro- wana w 1971 r. Towarzystwu Przyjaciół Ziemi stands a single-storey manor house of the former house of the Congregation of Daughters Olkuskiej kolekcja zebrana przez dr. Bogdana Machnicki family and, together with the neigh- of Charity Servants of the Poor of St Vincent de Szczygła w czasie jego wieloletnich pobytów bouring buildings of St Martin’s Nursery, a Paul, who resided here from 1901 to 1995. Next w Afryce. Wzbogaciły ją darowizny pracujących hospital and a former monastery, it lends its to it stands the classicist building of the former w Afryce z dr. Szczygłem Polaków oraz państwa space to the Olkusz Culture Centre hosting the St Martin’s Nursery established in 1905 and the Kubarskich. W Muzeum pokazywane są zbio- Władysław Wołkowski Museum of Wickerwork, Hospital of St Blaise that opened in 1849. Early in ry sztuki i rzemiosła plemion z północno-za- the Bogdan Szczygieł African Museum, the the 1970s, the Hospital was transferred to a new chodniej części Afryki. Przedmioty codziennego OK.NO Municipal Art Gallery, and the Gallery of building, and the collection of the African Mu- użytku, rzeźby, maski obrzędowe, tkaniny, biżu- the Małopolska Bureau for Art Exhibitions. seum was moved to the 19th-century building. of all the buildings in the recently (2000-2005) teria, malarstwo, instrumenty muzyczne, broń, The Museum was formed around the collection stroje i zabawki zajmują kilka sal piętra. renovated compound, it is the manor house of bestowed to the Society of lovers of the land of kompleks zabytkowych budynków zamknięto the Machnickis with its classicist portico facing Olkusz in 1971 by Bogdan Szczygieł, Ph.D., which od strony południowej przeszklonym pawilo- the garden that attracts most attention. To- he gathered during his long-term stays in Africa. nem, a w ogrodzie pomiędzy budynkami wy- day’s building dating back to the 19th century It was soon augmented by gifts from the Poles oLkuSz, dworek Machnickich budowano kamienne chodniki i tarasy, a także must have been built on the foundations of an working in Africa with Dr. Szczygieł and from the wyeksponowano pozostałości dawnej sztolni earlier construction, of which only the cellars Kubarski family. Art and craft objects produced by Pileckiej. with barrel vaulting remain. The last owner of tribes inhabiting the north-western part of Africa the manor was Ewa Machnicka-Bejgier who in are displayed in the Museum: objects of everyday the 1970s sold her historic home to the mu- use, sculptures, ritual masks, fabrics, jewellery, nicipality. Soon, thanks to the efforts of the paintings, musical instruments, weapons, cos- Society of lovers of the land of Olkusz, it of- tumes, and toys which have taken up quite a few Machnicki fered its space to a permanent exhibition of rooms on the first floor. the complex of historical buildings was en- works by Władysław Wołkowski (1902-1986), an interior designer and painter fascinated by closed to the south by a glass pavilion, stone Family Manor osier weaving. The chairs, armchairs, baskets, pavements and terraces were laid in the gar- and decorations known as strojeńce woven den between the buildings, and the remnants in oLkuSz from osier form the basis of the collection pre- of a former mining gallery were brought into sented in the manor. better view. 80 | X MDDK X X MDDK | 81 X
 • 41. oSIek Mansion odległy o kilka kilometrów i położony na połu- Several kilometres south of Oświecim, the vil- orientalnym (mauretańskim) dokonał jego syn, and 1845, is attributed to Francesco Maria dnie od Oświęcimia Osiek wzmiankowany był Karol Józef larisch. Za twórcę przebudowy ucho- lage of Osiek is found in the records as early as lanci. The collaboration between the owner już w 1278 r. Wieś tę, znajdującą się na tere- dzi Franciszek Maria lanci, który miał go ukształ- 1278. This village within the Oświęcim Prince- and the architect led to the construction of nie księstwa oświęcimskiego, kupił w 1457 r. tować w latach 1839-1845. Dzięki współpracy dom was purchased in 1457 by King Kazimierz the first mansion in Moorish style throughout król Kazimierz Jagiellończyk z przeznaczeniem właściciela i architekta powstał pierwszy na zie- Jagiellończyk, who needed it for a lending de- Poland. Two storeys high, irregular, and pictur- na zastawy pożyczkowe. Tą drogą Osiek tra- miach polskich pałac w stylu mauretańskim. Pię- posit. This is how in 1504 Osiek was transferred esque, the mansion received a complement of fił w 1504 r. do rąk Baltazara Dębowskiego. trowy, nieregularny i malowniczy, został uroz- to Baltazar Dębowski. Afterwards the village a square tower covered with an onion-shaped Później wieś wielokrotnie zmieniała właścicie- maicony kwadratową wieżą nakrytą cebulastym changed hands many times. In the 18th century dome; while a similar dome covers the middle, li. W XVIII w. należała do rodziny Branickich, hełmem; podobny hełm nakrywa ryzalit środko- it belonged to the Branicki family, who then projecting part of the front façade. Above the od których w 1784 r. dobra osieckie odkupił wy w elewacji frontowej. Nad gzymsem architekt sold it to Karol Wacław larisch in 1784. His son, cornice, the architect fitted a lattice wall of ar- Karol Wacław larisch. Później należały one zaprojektował ażurową ściankę o arkadkowych Karol Józef larisch, inherited the estate, and in cades, and the narrow windows were enclosed do jego syna, Karola Józefa larischa, a w 1867 r. prześwitach, a wąskie okna zostały zamknięte 1867 it became the property of Stanisław Du- within horseshoe-shaped arches. after the remodelling, the interiors of the znalazły się w posiadaniu Stanisława Dunin- podkowiastymi łukami. nin-Borkowski. przebudowane wnętrza pałacu ozdobiono deta- When Borkowski died, Osiek was purchased by Borkowskiego. mansion are filled with Oriental details and po jego śmierci majątek został zakupiony przez lami i wzorami wschodnimi. ściany i stropy zo- Oskar Rudziński (1885), who led the estate to patterns. The walls and ceilings are lined Oskara Rudzińskiego (1885), który doprowa- stały pokryte zawiłym wzorem sztukaterii naśla- its golden age. During the second world war, with elaborate stuccoes, imitating Moorish dził go do rozkwitu. W czasie II wojny Rudziń- dujących wzory mauretańskie. Również stolarkę the Rudzińskis were forced to abandon Osiek, ornaments. The woodwork of the stairs, bal- scy zostali zmuszeni do opuszczenia Osieka, wnętrz – schody, balustrady i drzwi – ozdobiły and in 1945 the property was taken over by the ustrades, and doors was also decorated with a w 1945 r. dobra upaństwowiono. W 2000 r. motywy orientalne. Zachowane i odnowione State. In 2000, the palace was returned to Os- Oriental motifs. Preserved and restored, the spadkobierca Oskara, Maciej Rudziński odzy- wnętrza sal pałacowych, zwłaszcza dekorowana kar’s heir, Maciej Rudziński. mansion interiors, especially the ornate ball- the small fortification in Osiek was first men- skał pałac. arabeskowym wzorem sala balowa, przypomi- room with a pattern of arabesques, evoke the Fortalicjum w Osieku wzmiankowane jest po raz nają scenerię z baśni tysiąca i jednej nocy. tioned in 1672, but there must have been an Tales from the Arabian Nights. pałac otacza rozległy park krajobrazowy, zało- the mansion is surrounded with a vast land- pierwszy w 1672 r., jednak istniał tutaj zapewne earlier manor here before that. The first man- wcześniejszy dwór. Pierwszy pałac został wybu- żony w XIX w., w którym znajduje się m.in. neo- sion was built towards the end of the 18th cen- scape park, planted in the 19th century, with oSIek, pałac dowany pod koniec XVIII w. przez Karola Wac- gotycka oficyna i stajnia z czterokolumnowym tury by Karol Wacław larisch, rebuilt in Oriental neo-Gothic annexes and a stable with a porch ława larischa. Przebudowy tego pałacu w stylu portykiem. (Moorish) style by his son, Karol Józef larisch. supported upon four columns. The remodelling, carried out between 1839 82 | X MDDK X X MDDK | 83 X
 • 42. paSzkóWka Mansion though located at the crossroads between the land of Kraków and Silesia, Paszkówka was al- ways connected with the royal city of Kraków. The village was known since the Middle Ages, and in the second half of the 13th century it belonged to the Radwanites, knights in the service of King Boleslaus the Modest (Bolesław Wstydliwy). Subsequent owners of Paszkówka included the Rusociki, Paszkowski and żydowski families. In the 19th century, the village was owned by the Pruszczyński and Rottermund families, and at the turn of the 20th century, Paszkówka belonged to leonard and ludwika Wężyk née żeleńska; it remained in the Wężyk family until the end of the second world war. the property was divided up in 1948 and the palace was turned into a school, then a health centre, and after the renovation in the 1970s it became the ‘Kasztelanka’ inn. It was aban- doned in the early 1990s, and stood empty until 1997 when a new owner acquired and renovated the property, turning it into a hotel and conference centre. It cost over 100 thousand Austrian golden thal- ers for leonard Wężyk and his wife ludwika to build the brick neo-Gothic palace. Constructed between 1865 and 1870, it was designed by a renowned architect from Kraków, Feliks pomimo swego położenia na granicy ziem histo- architekta, Feliksa Księżarskiego, autora budyn- Księgarski, the designer of the Collegium No- rycznie przynależnych do Krakowa i do śląska ku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskie- vum building of the Jagiellonian University. Paszkówka zawsze była związana z królewskim go. Wzniesiony według jego projektu, piętrowy The plan of the two-storey palace is that of an miastem. Ta znana już od czasów średniowiecz- pałac jest założony na planie wydłużonego pro- elongated rectangle, with numerous projecting nych wieś należała w 2. poł. XIII w. do Radwani- stokąta z wieloma ryzalitami. Główna elewacja accents. The main façade is asymmetrical; the tów, będących w służbie rycerskiej u Bolesława jest niesymetryczna; do jej wschodniego skrzydła adjoining eastern wing is an octagonal tower Wstydliwego. Kolejnymi właścicielami Pasz- przylega ośmioboczna wieża mieszcząca klatkę holding the staircase. On the outside, the build- kówki były rody Rusocickich, Paszkowskich i ży- schodową. Z zewnątrz ozdabiają budynek wie- ing is decorated with turrets, cornices and a dowskich. W XIX w. wsią władali Pruszczyńscy życzki sterczynowe, gzymsy i fryz oraz dekoracyj- frieze, as well as decorative heads below the i Rottermundowie, a pod koniec stulecia należa- ny motyw głów pod oknami pierwszego piętra. first-floor windows. Carved above the main ła do leonarda Wężyka i ludwiki z żeleńskich. Nad głównym wejściem znajduje się rzeźbiona entrance is a shield with the owners’ coat-of- Majątek pozostał własnością rodziny Wężyków tarcza z herbami właścicieli: wężem rodziny Wę- -arms: the snake of the Wężyk family, and the do końca II wojny światowej. żyków i ciołkiem rodu żeleńskich. bullock of the żeleńskis. po przeprowadzeniu w 1948 r. parcelacji mająt- Wejście do pałacu prowadzi przez duże, dwu- one enters the palace through a large, double ku, w budynku pałacowym ulokowano szkołę, skrzydłowe drzwi ozdobione lwimi głowami door decorated with lions’ heads, leading to a później przychodnię zdrowia, a po remoncie do reprezentacyjnego hallu. Jego krzyżowo- grand lobby with a cross groined vault, sup- w latach 70. – dom wypoczynkowy „Kasztelan- -żebrowe sklepienie wsparte jest na czterech ported on four stone pillars (of which only two ka”. Na początku lat 90. pałac został opuszczony kamiennych filarach (dzisiaj widoczne są dwa). are visible today). The door in front opens onto i dopiero w 1997 r. zyskał nowego właściciela, Wejście na wprost wiedzie do ośmiobocznej sali an octagonal room with a vault supported on który przeprowadził w nim remont, przeznacza- o sklepieniu wspartym na jednym filarze. Sze- one central pillar. A wide staircase in the hall jąc go na hotel i centrum konferencyjne. rokie schody z hallu prowadzą na piętro, gdzie takes the visitor to the upper floor containing paSzkóWka, kosztem ponad 100 tys. złotych reńskich leo- znajduje się neorenesansowy, ośmioboczny sa- a neo-Renaissance, octagonal drawing room, nard Wężyk i jego żona ludwika wznieśli muro- lon z zachowaną, oryginalną dekoracją stropu or the Hall of Mirrors, with the original decora- pałac wany, neogotycki pałac. Wybudowany w latach i ścian, nazywany Salą lustrzaną. tions of the ceiling and the walls preserved. 1865-1870, jest dziełem znanego krakowskiego 84 | X MDDK X X MDDK | 85 X
 • 43. płaWoWIce pławowice leżą niedaleko Nowego Brzeska, kilka kilometrów na północ od drogi wiodącej z Krakowa do Sandomierza. Pierwszą wzmian- Mansion kę o tej miejscowości znajdujemy w źródłach z połowy XIII w., choć z pewnością istniała ona dużo wcześniej. Jako jedna z niewielu na ziemi pławowice lies near Nowe Brzesko, a few kilo- nowobrzeskiej, od początku stanowiła własność rycerską. W XVI w. należała do lanckorońskich metres north of the road leading from Kraków herbu Zadora, po nich właścicielami była rodzina to Sandomierz. The first mention of the town Guteterów. Później dobra pławowickie przecho- comes from sources dating back to the mid- dziły z rąk do rąk, trafiając wreszcie do rodziny 13th century, although it definitely existed zamożnych Szembeków. Około 1740 r. Helena much earlier. As one of very few in the land Szembekowa wniosła tę wieś w posagu Stefano- of Nowe Brzesko, this village was in knights’ wi Benedyktowi Morstinowi. hands from its origin. In the 16th century it W XVIII w., kiedy Morstinowie zamieszkali w Pła- belonged to the lanckorońskis of the Zadora wowicach, stał tutaj jeszcze dwór drewniany. Mu- coat-of-arms, and was later taken over by the rowany, klasycystyczny pałac został wzniesiony Guteters. later, the Pławowice estate contin- w latach 1804-1805 z inicjatywy Ignacego Morst- ued to change hands until it came to be owned ina, według projektu warszawskiego architekta by the opulent Szembek family. Around 1740, Jakuba Kubickiego. Jest to budowla piętrowa, Helena Szembekowa brought the village as założona na rzucie prostokąta, nakryta cztero- a dowry to Stefan Benedykt Morstin. In the 18th century, when the Morstins came spadowym dachem z wysokimi kominami. Przy obu dłuższych elewacjach znajdują się czteroko- to live in Pławowice, the manor house was still lumnowe portyki zwieńczone trójkątnymi tympa- wooden. The solid, classicist mansion was built nonami. Naroża pałacu zostały zaakcentowane in 1804-1805 on the orders of Ignacy Morstin, boniowaniem, a okna ujęte profilowanymi obra- according to the design of a Warsaw architect, mieniami. Okna parteru są niewielkie, kwadrato- Jakub Kubicki. This two-storey building de- we, a oświetlające piętro prostokątne i wysokie. signed on a rectangular plan is finished with Ta dyspozycja miała swoje uzasadnienie, gdyż a hip roof with tall chimneys. The two longer piętro miało charakter reprezentacyjny, na parte- façades are decorated with porticos, whose rze zaś pomieszczono służbę i część gospodar- four columns support triangular tympanums. czą. Pod koniec XIX w. dokonano rozbudowy od The corners of the mansion and the windows strony południowej, stąd obecne niesymetryczne are enclosed in moulded frames. The square usytuowanie portyków względem osi pałacu. ground floor windows are small, unlike the tall, W latach międzywojennych dzięki ówczesnemu rectangular ones admitting light onto the first właścicielowi Pławowic, ludwikowi Hieronimowi floor. This disparity is well justified, as the first Morstinowi, zorganizowano tu dwukrotnie zjazd floor was the representative piano nobile while poetów. Uczestniczyli w nich tak znani literaci, the ground floor housed servants and ancillary jak Julian Tuwim, Jarosław Iwaszkiewicz, leopold functions. Towards the end of the 19th century, Staff, Maria Pawlikowska, Jan lechoń czy Antoni the southern part of the mansion was extend- Słonimski. ed, hence the current non-symmetrical layout po 1945 r. pałac został zdewastowany, a doraźne of the porticos. Between the two world wars, thanks to the con- remonty prowadzone przez służby konserwa- torskie zapobiegły jedynie całkowitej ruinie bu- temporary owner of Pławowice, ludwik Hieronim dynku. Obecnie właścicielami pałacu i parku są Morstin, two poetic eisteddfods were organised państwo Tomaszewscy. here. Their participants included true celebrities rozległy park założony przez Morstinów jest of poetic diction: Julian Tuwim, Jarosław Iwasz- w części najbliższej pałacu geometrycznym par- kiewicz, leopold Staff, Maria Pawlikowska, Jan kiem francuskim, a dalszą stanowi malowniczy lechoń, and Antoni Słonimski. after 1945, the mansion was destroyed, and ogród angielski. Niegdyś bramy wjazdowej strze- gły kamienne lwy, jednak w 1964 r. przewieziono the relief restoration works conducted by pres- je do Krakowa i obecnie znajdują się przy scho- ervation services could do little more than sim- dach do wieży ratuszowej (dzisiejsze pławowi- ply prevent the building falling into complete ckie lwy są kopiami). disrepair. Currently, the owners of the mansion and park are the Tomaszewskis. the spacious park was set up by the Morstins and the section lying closest to the mansion is a geometric French garden, which then evolves into a picturesque English garden. The stone lions that used to guard its gate were taken to Kraków in 1964, to flank the short flight of stairs leading to the Town Hall Tower (today’s Pławowice lions are copies of the original ones). płaWoWIce, pałac 86 | X MDDK X X MDDK | 87 X
 • 44. poręba Wielka położona jest u stóp Gorców, Władysław Orkan (1875-1930) to pseudonim ka, wystawiona przez matkę pisarza jako na wschód od Rabki. Wieś rozsławił Władysław pisarza. W rzeczywistości nazywał się Fran- wotum dziękczynne za szczęśliwy powrót Orkan, który urodził się i mieszkał tutaj przez ciszek Xawery Smaciarz, a w 1898 r. zmienił syna z wojny. Drewniany dom, wzniesiony większość swojego życia. Dom pisarza, a obec- nazwisko na Smreczyński, od nazwiska rodo- według wzorów góralskiej sztuki budow- nie jego muzeum, znajduje się przy dróżce wego matki. Urodził się w Porębie Wielkiej, lanej, został ozdobiony dekoracyjną cie- prowadzącej z Niedźwiedzia na Turbacz. Orkan w rodzinie chłopskiej. Po nauce w krakowskim siołką i snycerką przez przyjaciela Orkana, rozpoczął budowę domu w 1903 r., po otrzyma- gimnazjum św. Jacka powrócił do rodzinnej wykształconego w krakowskiej akademii niu honorarium za książkę W Roztokach. Wpro- wsi. Poświęcił się pracy literackiej, a w póź- artystę, Jana Bulasa. W parterowym domu wadził się do niego dwa lata później, jednak niejszych latach również działaniom na rzecz z dużym poddaszem ukrytym w wysokim, niestaranność wykonania spowodowała, że nie regionu. Związany był ze środowiskiem kra- gontowym dachu można zobaczyć niewiel- dawało się go ogrzać i mroźne zimy pisarz mu- kowskim, szczególnie z Ignacym Maciejowskim ką ekspozycję etnograficzną oraz pokój siał spędzać u przyjaciół. – „Sewerem”, i Władysławem Przerwą-Tetma- matki pisarza, w którym zachowały się jesz- W testamencie Orkan przekazał swój dom jerem. Twórczość Orkana obejmująca powie- cze meble należące do pierwotnego wypo- na cele społeczne, jednak plany te udało się zre- ści, dramaty i wiersze, dotyczyła aktualnych sażenia. W salonie urządzono stałą wysta- alizować dopiero po roku 1973, kiedy to Urząd wówczas problemów społeczno-obyczajowych wę ukazującą rozwój i osiągnięcia literackie Gminy w Niedźwiedziu wykupił budynek wsi, co przyniosło pisarzowi rozgłos już pod Orkana. Na piętrze mieszczą się pokoje goś- od spadkobierców pisarza i przeprowadził tam koniec lat 90. XIX w. cinne oraz weranda, na której lubił wypo- Do domu Orkana wiedzie aleja wysadza- remont. Od 1979 r. opiekę nad domem sprawuje czywać pisarz. Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce. na jaworami, wśród których stoi kaplicz- poręBa WIeLka, dom Władysława Orkana poręba Wielka lies at the foot of the Gorce returned to his native village. He devoted him- Mountains, east of Rabka. The village was self to literary work, and later also to public ac- made famous by writer Władysław Orkan, who tivity in the region – as of 1911 he belonged to was born and lived most of his life here. The the Związek Podhalan society. He maintained writer’s house, now a museum, lies on the path close contacts with the Kraków milieu, particu- leading from the village of Niedźwiedź to the larly Ignacy ‘Sewer’ Maciejowski and Władysław peak of Turbacz. Przerwa-Tetmajer. His oeuvre, which includes In 1903, having been paid the royalties for his novels, plays, and poetry, was concerned with book entitled W Roztokach, Władysław Orkan the social issues of the time, and made him fa- commenced the construction of the house. He mous by the end of the 1890s. the path to Orkan’s house is lined with syca- moved in two years later, although the careless- ness of labourers made the house impossible more trees, and the roadside chapel among to heat properly, which made the writer spend them was placed there by the writer’s mother, cold winters with his friends. as a votive offering for her son’s safe return from In his will, the writer expressed a wish for the the war. The wooden house was constructed house to serve a public cause, yet the inten- in the local carpentry tradition, and decorated tion was not realised until 1973, when the with woodcarvings by Orkan’s friend, Kraków Niedźwiedź Municipality purchased the build- Academy-educated Jan Bulas. The single-storey ing from the heirs and had it renovated. Since building, with a spacious attic hidden behind Władysław 1979, the house remains under the care of the the tall, shingled roof, houses a small ethno- Władysław Orkan Museum in Rabka. graphic display in the former kitchen, while the Władysław Orkan (1875-1930) is a pen name, Orkan House room of the writer’s mother retained its origi- as the writer’s real name was Franciszek Xa- nal furnishings. The drawing room accommo- wery Smaciarz, which he changed to Smreczyński dates a presentation of Orkan’s literary career. in poręBa – his mother’s maiden name – in 1898. He was Upstairs, there are guestrooms and a verandah born in Poręba Wielka, to a peasant family. where the writer would relax. WIeLka Having studied at Kraków’s College of St Hya- cinthus, from which he did not graduate, he 88 | X MDDK X X MDDK | 8 X
 • 45. StrySzóW Stryszów jest położony w pobliżu Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. W środkowej części wsi, na stoku opadającym ku rzece Stryszówce Manor znajduje się dwór wzniesiony przypuszczalnie pod koniec XVI stulecia przez ówczesnego właś- ciciela Stryszowa – Adama Suskiego. W 1739 r. Stryszów lies near Wadowice and Kalwaria Ze- nastąpiła znaczna rozbudowa istniejącego tu dworu obronnego, dokonana przez Kazimierza brzydowska. The manor stands in the central Odrowąż Wilkońskiego. O tym fakcie informuje part of the village, on a slope descending to- napis na belce stropowej izby na parterze: „Re- wards the Stryszówka brook. It was built most novatum Anno Domini 1741 Die I Martii”. probably towards the end of the 16th century by kolejnymi właścicielami stryszowskich dóbr the then owner of Stryszów, Adam Suski. In 1739, byli Czaykowscy, a w 1807 r. kupił je Józef Gor- when the defensive manor required renovation, czyński. Syn Józefa, Julian, w połowie XIX w. the owner of the village, Kazimierz Odrowąż zmienił nie tylko wnętrze dworu, lecz i jego Wilkoński, set about it, as attested by the inscrip- otoczenie: od wschodu dobudowano oficynę, tion on a beam in a ground-floor chamber, which a po stronie północnej założono park w typie says: Renovatum A.D. 1741 Die I Martii. the next owners of the estate were the Czay- angielskim. Ostatnimi przed II wojną światową dziedzicami Stryszowa była rodzina Łubień- kowskis, who sold it in 1807 to Józef Gorczyński. skich, a później Bieniewskich. Po 1945 r. dwór Józef’s son, Julian, remodelled not only the inte- był użytkowany przez PGR. Zdewastowany riors but also the grounds around the manor. budynek przekazano w 1958 r. Zamkowi Kró- An annex was constructed to the east of the lewskiemu na Wawelu, którego oddziałem jest original manor, and to the north, a vast Eng- stryszowski dwór od 1969 r. lish-style park was established. The last heirs to Dwór ma obecnie XVIII-wieczną formę, nada- Stryszów before the second world war were the ną mu w czasie odbudowy w 1741 r. Piętrowy, Łubieńskis and later the Bieniewskis. After the częściowo podpiwniczony, wzniesiony z ka- war, the manor and the park were misused by a mienia, cegły i drewna budynek złożony jest State-owned farming co-operative. The devas- z dwóch części: północnej, zbliżonej do kwa- tated building was entrusted to the National Art dratu, oraz południowej, węższej i prostokąt- Collection of the Wawel Royal Castle in 1958, nej. Piwnice, parter i część piętra są murowane, and consequently since 1969 the manor has ac- a pozostałe partie piętra – drewniane. ściany commodated one of its branches. the present 18th-century appearance of the i naroża budynku zostały wzmocnione kamien- nymi, masywnymi szkarpami. building originated during the 1741 renovation. Dwór nakrywa czterospadowy dach kryty gon- The two-storey-high cellared construction is tem, z nadwieszonymi, obiegającymi budy- built of stone, brick, and wood. It is subdivided nek okapami, podbitymi od spodu deskami. into two parts: the northern, which is almost Od zachodu, wschodu i południa okapy wspar- square, and the southern, more narrow and te są na drewnianych, kandelabrowych słupach rectangular. The cellars, ground floor and parts balkonu. W elewacji zachodniej, na osi budyn- of the upper floor are brick and stone, while ku, znajduje się prostokątny, drewniany portal, the remaining upper sections are wooden. The a po jego obu stronach dwa owalne okienka walls and quoins have been reinforced with o profilowanych obramieniach. Na ścianie za- solid, stone buttresses. the manor is covered with a hipped, shingle roof chodniej i południowej widoczna jest dekora- cja sgraffitowa imitująca okna. with overhanging eaves around, finished with Na parterze i piętrze północnej części mieści się wooden planks from below. To the west, east po pięć różnej wielkości pomieszczeń i schody. and south, the eaves are held by/on wooden, W części południowej, na parterze, znajdują się candelabrum-decorated columns of the porch. dwa pokoje; w jednym z nich, na belce, widnie- On the western wall, at the axis of the building, je wspomniany napis. is a rectangular wooden portal, flanked by oval We wnętrzach stryszowskiego dworu prezen- profiled windows on either side. On the west- towana jest stała wystawa ukazująca wygląd ern and southern walls sgraffito decoration imi- średnio zamożnej siedziby wiejskiej z XIX w. tating window opening has survived. Both the ground floor and the northern section Pokazano tutaj wyposażenie i wystrój salonu, jadalni, gabinetu i sypialni, urządzonych eks- of the upper floor accommodate five chambers ponatami pochodzącymi ze zbiorów Zamku each plus the stairs that connect them. The Królewskiego na Wawelu. ground floor in the southern part contains two chambers, one of which carries the aforemen- tioned inscription upon the beam. StrySzóW, presented in the interiors of the Stryszów Manor is a permanent exhibition showing the country resi- dwór dence of a family of moderate means. Presented here is the furnishing and decoration of the living room, the dining hall, the study, and the bedroom from the Collection of Wawel Royal Castle. 0 | X MDDK X X MDDK | 1 X
 • 46. Wieś Tomaszowice, położona na północny za- Situated to the north-west of Kraków near the chód od Krakowa, niedaleko trasy prowadzącej road to Olkusz, the village of Tomaszowice was do Olkusza, wspominana była już w średnio- mentioned in medieval documents. In 1581, it wiecznych dokumentach. W 1581 r. należała belonged to Krzysztof Gosławski, and in the do Krzysztofa Gosławskiego, a w XVIII w. do Dę- 18th century to the Dębiński family. In 1830 Ro- bińskich. W 1830 r. właścicielem dóbr został Ro- man Konopka purchased the lands, and it was man Konopka i z nim należy zapewne wiązać probably him that built the manor we see to- budowę istniejącego dziś dworu. Po II wojnie day. After the second world war the manor and światowej dwór i majątek zostały znacjonalizo- its compound were nationalised, and as a re- wane, a w efekcie zdewastowane. Na początku sult, they ran into disrepair. In the early 1990s, lat 90. XX w. spadkobiercy ostatnich właścicieli the heirs of the pre-war owners reacquired the odzyskali, a następnie sprzedali dobra dworskie. property, which they subsequently sold. Nowy właściciel, Ziyad Raoof, odrestaurował the new owner, Ziyad Raoof, had the mansion dwór, uporządkował park, a przede wszystkim and park renovated, and established a new znalazł sposób na wykorzystanie zaplecza gospo- function for the annexes at the eastern end of darczego. W części wschodniej dworsko-parko- the compound. Extended and renovated, they wego założenia znajdują się budynki, w których now hold the Kraków Conference Centre. The właściciele umieścili zorganizowane przez siebie nearest building to the manor, the one-storey Krakowskie Centrum Konferencyjne. Pomiesz- stone-and-wood granary, houses a restaurant. czenia mające niegdyś gospodarcze przeznacze- Behind it is a hotel, and across the park – the nie przebudowano i zaadaptowano do nowych winter garden. the Tomaszowice compound is entered through potrzeb. W znajdującym się najbliżej dworu, wzniesionym z kamienia i drewna, piętrowym a wide gate amongst the trees, opening onto spichlerzu, ulokowano restaurację; za nim mie- a circular lawn. Raised upon a platform is a ści się kompleks hotelowy, a po drugiej stronie one-storey manor with a four-column recessed parku widoczny jest budynek oranżerii. porch, covered with a hipped plate roof with Do zespołu dworsko-parkowego w Tomaszowi- dormer windows. At the side of the park, the cach wiedzie szeroka brama ocieniona drzewa- axis is set forth. On the outside, the walls are mi, a tuż za nią rozpościera się kolisty gazon. embellished with vertical rustication and deco- Na wysokiej podmurówce stoi parterowy dwór rative window frames. The contrast between z czterokolumnowym portykiem wgłębnym, na- light walls, red roof tiles and surrounding kryty wysokim, czterospadowym dachem z lu- greenery is a typical colour feature of historic karnami. Od strony parku oś dworu zaakcen- Polish country residences. tomaszowice constitutes one of the most in- towana jest wysuniętym ryzalitem. Z zewnątrz ściany zdobią pionowe pasy boniowania oraz teresting examples of revitalising – indeed lit- dekoracyjne obramienia okien. Kontrast jas- erally bringing back to life – a historic property, nych ścian budynku, czerwieni dachówki oraz with a new programme of modern use built otaczającej zieleni stanowił charakterystyczne with full respect for tradition. In the renovated dla dawnych dworów polskich zestawienie ko- manor, the ancient atmosphere was re-created lorystyczne. – it became the place of residence for the own- tomaszowice są jednym z ciekawszych przykła- ers, while the rest of the compound was turned dów nowoczesnego zagospodarowania i przy- into their place of work. wrócenia do życia zespołu dworsko-parkowe- go. W zabytkowy układ został wkomponowany nowy program użytkowy, przy realizacji które- go sięgnięto do tradycji tego miejsca. Starannie odnowionemu budynkowi dworu przywrócono dawną atmosferę – stał się siedzibą właści- cieli, a otaczające dwór założenie – miejscem ich pracy. toMaSzoWIce Manor (Kraków toMaSzoWIce, zespół dworski Conference (Krakowskie Centrum Konferencyjne) Centre) 2 | X MDDK X X MDDK | 3 X
 • 47. trzeBINIa, the history of Trzebinia is closely related to the mining of precious metals. The town, first men- tioned in the 14th century, was a part of the dwór royal domain. In the 15th century Mikołaj Ken- singer, then lord of Trzebinia, acquired a foun- Zieleniewskich dation act for a mining village. Kensiger was also a founder of the manor house. The town changed hands many times; for a longer period it remained in the Trzebiński family, who had trzebinia i jej dzieje zawsze były związane z gór- the manor extended in the 17th and 18th cen- nictwem kruszców. Odnotowana w dokumen- turies, while they also founded the local parish tach w XIV w., należała do włości królewskich. church. In 1817 Trzebinia became a town, and W XV w. jej właścicielem był Mikołaj Kesinger, at the turn of the 19th century it developed który uzyskał przywilej lokacyjny dla osady gór- into an important industrial centre. In 1920 the Zieleniewski family bought the niczej. Z nim też wiążą się początki dworu trze- bińskiego. Miejscowość często zmieniała właś- manor house and the surrounding grounds. cicieli; dłużej należała do Trzebińskich, którzy They restored and extended the dilapidated w XVII i XVIII w. rozbudowali dwór i ufundowali building. After the second world war the fam- kościół parafialny. W 1817 r. Trzebinia stała się ily managed to keep the house, but its ground miastem, a na przełomie XIX i XX w. ważnym floor was appropriated for various State offices. ośrodkiem przemysłowym. In 1983 the manor house became the property Dwór wraz z przynależnym doń terenem za- of Trzebinia municipal authorities, and renova- kupili w 1920 r. Zieleniewscy. Przeprowadzili tion of the estate was carried out. The house remont zaniedbanego budynku oraz dokonali was restored to its former splendour. Nowa- jego przebudowy. Po wojnie pozostał on w rę- days the cellars house a restaurant and a café; kach Zieleniewskich, lecz na parterze dworu there is a hotel on the upper floors and a re- rezydowały różne instytucje. W 1983 r. właści- gional museum in the former chapel. The build- cielem dworu stała się Gmina Trzebinia, która ing is also a seat of the Dwór Zieleniewskich przeprowadziła prace renowacyjne. Dwór odzy- cultural enterprise established in 1996, which skał dawną świetność i mieści dzisiaj w piwni- organises concerts, exhibitions, workshops and cach restaurację i kawiarnię, na piętrach poko- meetings with famous people. the manor house located close to the centre of je hotelowe, a w dawnej kaplicy muzeum regio- nalne. Działa tutaj również powołana w 1996 r. the town is a one-storey brick structure built on instytucja kultury „Dwór Zieleniewskich”, orga- the plan of a rectangle, partially founded upon nizująca koncerty, wystawy, warsztaty i spotka- a basement, with walls covered with plaster. nia ze znanymi osobami. It is covered with a typical Polish mansard roof, znajdujący się niedaleko centrum miasta dwór with the wooden wall separating its slopes di- jest piętrowym, częściowo podpiwniczonym, vided decorated with pilasters and geometric murowanym budynkiem o tynkowanych ścia- elements. The manor acquired its present ap- nach, wzniesionym na planie prostokąta. Na- pearance in the extension carried out in 1767. krywa go łamany dach polski z dzielącą połacie The older, 15th-century barrel vaulted cellars drewnianą ścianką zdobioną pilastrami i ele- were incorporated into the main building. the upper storey of the house is of the mezzanine mentami gometrycznymi. Obecną postać zy- skał dwór głównie dzięki rozbudowie z 1767 r. type, i.e. an intermediate floor just above ground W jego bryłę włączone są starsze, XV-wieczne level. The four-column portico with a triangular piwnice o ścianach z kamienia, nakryte sklepie- front leads top the courtyard. The southern, gar- niami kolebkowymi. den façade was extended by a two-column, two- piętro budynku ma charakter mezzanina, czyli storey porch with a balcony, constructed in 1919, pośredniej, niższej kondygnacji pomiędzy wyż- and the eastern one by a terrace. the interiors decorated in a contemporary style szymi. Od zajazdu prowadzi do dworu portyk czterokolumnowy z trójkątnym frontonem. are organised into two suites in the eastern Zieleniewski Przy elewacji południowej, ogrodowej, znaj- part of the building, and three in the western duje się dobudowany w 1919 r., dwukolum- one. The ceilings of the rooms are supported nowy, piętrowy ganek z balkonem, a od strony on beams. The room in the western part of the Family Manor in wschodniej taras. house, perhaps the former kitchen, features a Wnętrza, urządzone współcześnie, w układzie groin vault with small windows. The two-sto- trzeBINIa dwutraktowym w części wschodniej i trzytrak- rey-high main porch originated during remod- towym w zachodniej, nakrywają stropy belko- elling between the two world wars. we i sufity. W zachodniej części dworu znajduje się pomieszczenie – być może dawna kuchnia – nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Wysoka na dwie kondygnacje sień wejściowa powstała w trakcie przebudowy w okresie mię- dzywojennym. 4 | X MDDK X X MDDK | 5 X
 • 48. WIeLIczka, The Konopka pałac Konopków znajduje się w północno- pałac. Efektem tych poszukiwań było przekaza- wschodniej części miasta, w niewielkiej odle- nie obiektu w 2001 r. Skarbowi Państwa, z prze- głości od Zamku żupnego i Kopalni Soli. Podob- znaczeniem na siedzibę Krakowskiego Oddziału mansion in pałac Konopków nie jak to jest w wypadku większości budyn- Instytutu Pamięci Narodowej. Nowy użytkow- ków znajdujących się w Wieliczce, jego historia nik zakończył remont i dostosował budynek WIeLIczka wiąże się z największym skarbem miasta – solą. do swoich potrzeb, m.in. umieszczając pod tara- Pałac wznieśli w latach 80. XVIII w. dwaj bracia, sem magazyn o powierzchni ok. 1000 m2. zbudowany przez Konopków pałac był częścią Jan i Piotr Konopka, którzy byli udziałowcami Kompanii Solnej Komercjonalnej. Po śmierci założenia, w skład którego wchodziły zabudo- the mansion of the Konopkas is located in the Jana Konopki w 1804 r. budynek sprzedano wania gospodarcze, ogrody od strony wschod- Wyższemu Urzędowi Salinarnemu, który urzą- niej i park ze stawem od północy. Sam pałac north-western part of the town, not far from dził w nim mieszkania wyższych urzędników wzniesiono na wysokim, obwiedzionym murami the Salt-Works Castle and the medieval Salt salinarnych (stąd pałac nazywany jest często oporowymi tarasie, na który prowadzą od stro- Mines. Just as most buildings in Wieliczka, its pałacem Salinarnym). W trakcie jednego z re- ny zachodniej szerokie schody. Jest on piętrową history is closely related to the city’s greatest montów, być może w latach 30. XIX w., nadano budowlą przykrytą łamanym dachem polskim, treasure – its salt. The mansion was built in elewacjom pałacu wygląd klasycystyczny. o symetrycznie zakomponowanych elewacjach. the 1780s by two Konopka brothers, Jan and W latach powojennych pałac znalazł się w tak środkową część fasady oraz elewacji tylnej Piotr, stockholders of the Saline Commercial złym stanie, że rozważano nawet możliwość zaakcentowano wysuniętym ryzalitem zakoń- Company. When Jan Konopka died in 1804, the jego rozbiórki. Jednak w 1985 r. władze Wielicz- czonym trójkątnym szczytem. Naroża budynku building was sold to the Higher Saline Admin- ki zakupiły pałac i podjęły decyzję o przepro- podkreślone są boniowaniem, a okna ściany istration, and higher level clerks of the saline wadzeniu generalnego remontu. W ciągu kilku zachodniej i południowej zdobi zachowana de- administration were lodged there, for which lat (1988-1992) wykonano wiele prac budow- koracja: lwie głowy i wić roślinna oraz zwinięte reason the place was dubbed the Salt-Works lanych, jednak zabrakło środków finansowych liście akantu, służące jako wsporniki gzymsów Castle. During one of the restorations, perhaps i rozpoczęto poszukiwania nowego użytkow- nadokiennych. in the 1830s, the façades received their present nika, który mógłby właściwie zagospodarować classicist appearance. after the war the condition of the mansion declined so badly that its demolition was con- templated. However, in 1985 it was purchased by the local authorities, who decided to reno- vate it thoroughly. Over several years (1988- -1992) many renovation tasks were undertak- en, yet the funds ran short and a search for a new user was initiated. As a result, in 2001 the mansion was transferred to the State, and it became home to the Kraków section of the National Remembrance Institute. The new owners completed the restoration works and adapted the building to suit their needs, which included fitting storage space of approximately 1000 sq. m. the Konopka mansion was part of a compound that included annexes, gardens to the east, and a park with a pond to the north. The palace it- self was erected upon a high terrace surround- ed with retaining walls, and a wide staircase to the west. It is a two-storey building covered with a Polish-style mansard roof, and sym- metrical façades. The central part of the back façade is set forth, with a triangular top. The central section of the main and rear façades are emphasised by projections topped with tri- angular tympana. The corners of the building are additionally emphasised with a rustication, and the windows on the western and south- ern walls retain their original decoration of lion heads and a floral pattern with acanthus leaves supporting the lintels. 6 | X MDDK X X MDDK | 7 X
 • 49. WygIełzóW, Drewniany dwór z Drogini, który w ciągu ostat- W 1996 r. elementy dworu z Drogini zakupiło nich lat odtworzono w wygiełzowskim skan- Muzeum w Chrzanowie. Odtworzony w latach senie, został wzniesiony przez Adama Jordana 2002-2005 dwór zlokalizowano na skraju skan- dwór z Drogini ok. 1730 r. Przez prawie trzy stulecia dwór ten senu, u stóp zamku lipowiec. Dwór jest parterowym, drewnianym budynkiem znajdował się w Drogini, wsi położonej pomię- w Nadwiślańskim dzy Myślenicami a Dobczycami, na prawym posadowionym na podmurówce, o ścianach brzegu Raby. Wieś ta należała w średniowie- wyprawionych tynkiem glinianym. Nakrywa go czu do klasztoru szczyrzyckiego, a od XVI w. do wysoki, łamany dach. Szeroka sień wejściowa Parku rodu Jordanów, którzy założyli tutaj folwark. dzieli trakt frontowy dworu na dwie części. Po Dwór zbudowany w XVIII w. jako budynek drew- lewej stronie znajduje się część przeznaczona na Etnograficznym niany, parterowy, o konstrukcji zrębowej został ekspozycję muzealną: salon, pokój pani, sypial- przekształcony w 2. poł. XIX w. Wówczas dobra nia, pokój rezydentki oraz gabinet pana domu, drogińskie należały do rodziny Bzowskich (od wyposażone w piece kaflowe zdobione moty- 1866). Z nimi należy wiązać dobudowę portyku wami zwierzęcymi, roślinnymi i geometryczny- filarowo-kolumnowego ozdobionego herbem mi. Pokoje zaaranżowano po części meblami ze Nowina. zbiorów Muzeum w Chrzanowie, a częściowo kolejna zmiana bryły dworu nastąpiła w cza- meblami sprowadzonymi z Nowego Wiśnicza. sie rozbudowy w 1908 r., kiedy to dobudowano Po prawej stronie sieni znajduje się przestronna piętrowy ryzalit i werandę. Również wnętrze jadalnia oświetlona czterema oknami, w której uległo wówczas zmianom. zachowały się oryginalne belki stropowe. Na Majątek Bzowskich po 1945 r. znacjonalizowa- jednej z nich widnieje data budowy dworu: AD no, a w dworze mieściła się m.in. szkoła rolni- 1730. W tej części budynku zaplanowana zosta- cza. W połowie lat 80., w związku z budową ła sala konferencyjna z zapleczem. Dwór z Drogini jest siedzibą Muzeum – Nadwi- sztucznego Jeziora Dobczyckiego, na którego terenie znalazł się dwór, zdecydowano o jego ślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzo- przeniesieniu. Dwór rozebrano, a oznaczone wie i Zamku lipowiec.. elementy ułożono na placu przy zakładzie „Uni- try” w Osieczanach. the wooden manor house from Droginia, which propriately marked elements were deposited was recently reconstructed in the open-air mu- by the Unitra production plant in Osieczany. In 1996, the elements of the Droginia manor seum in Wygiełzów, was originally built by Adam Jordan ca. 1730. For nearly three centuries, the were purchased by the Museum in Chrzanów. manor stood in Droginia, a village situated be- Reconstructed in the years 2002-2005, the tween Myślenice and Dobczyce, on the right manor was situated at the back of the open-air bank of the Raba. In the Middle Ages, the village museum, at the foot of lipowiec castle. It is a single-storey, wooden building on solid belonged to the Abbey of Szczyrzyc, and from the 16th century onwards was in the hands of underpinnings, with walls covered in clay plaster, the Jordans, who established a farm here. covered by a high, broken-form roof. The broad the original manor house was built of wood entrance hall divides the front suite into two sec- in the 18th century. It was a single-storey con- tions. The one on the left houses an exhibition: struction of interlocking wooden logs. In the the living room, the lady’s room, the bedroom, the latter half of the 19th century, when the estate maid’s room, and the lord’s study – all furnished belonged to the Bzowskis (i.e. after 1866) it with tile stoves decorated with bestial, floral, and was renovated. At that time the portico sup- geometrical motifs. Some furniture came from ported on pillars and columns with the Nowina the collection of the Museum in Chrzanów, and Manor from coat-of-arms was added. some – from Nowy Wiśnicz. To the right of the en- the next change of shape came in 1908, when trance hall is the spacious dining room with light Droginia in the a high projection and sun porch were added to coming in through four windows, featuring origi- the manor, and its interior was remodelled. nal ceiling beams. One of them is marked with the Bzowskis estate was nationalised after Nadwiślański the date of construction of the manor: AD 1730. 1945, and the manor building was taken over This part of the building has been designed as a by an agricultural school. In the mid-1980s, a conference hall and related facilities. Ethnographic Park the Drogina manor complements the plans of decision was reached to have the house trans- ferred, to save it from being lost under the the Nadwiślański Ethnographic Park to show in WygIełzóW Dobczyce Reservoir, which was shortly to be what the villages of bygone western Małopolska constructed. It was disassembled, and the ap- looked like. 8 | X MDDK X X MDDK | X
 • 50. WySoka, dwór Wieś Wysoka położona jest, jak sama nazwa wskazuje, wysoko: 580 metrów n.p.m., ok. czte- ry kilometry na południe od Jordanowa, a ota- czają ją wzgórza Beskidu żywieckiego. Źródła pisane wspominają o niej w 1581 r., lecz wieś zapewne powstała wcześniej: przed 1581 r. należała do kasztelana krakowskiego Spytka Jordana z Zakliczyna nad Dunajcem, i w tymże roku przeszła na własność jego zięcia, wojewo- dy kaliskiego, Kaspra Zebrzydowskiego. Przed rozbiorami dziedzicem Wysokiej był Józef Siera- kowski, następnie Stadniccy i od 1793 r. – laris- chowie. W XIX w. należała do Wężyków, a w 1. poł. XX w. do żeleńskich, od których majątek po II wojnie światowej przejął Skarb Państwa. Dwór zbudowany w XVII w. był zamieszkiwany aż do 1848 r., kiedy to, opuszczony, pełnił rolę spichlerza. Wyremontowany w latach 1910- -1912, odzyskał funkcję rezydencji mieszkalnej. Jesienią 1939 r. budynek spłonął. W 1942 r. do- konano jego odbudowy i umieszczono w nim szkołę podstawową; później był użytkowany jako obiekt wypoczynkowy. W 1988 r. opusz- czony i zrujnowany budynek kupili Anna i An- toni Pilchowie z Krakowa. Przeprowadzili grun- towną restaurację obiektu, przywracając daw- ne podziały wnętrz oraz przystosowując go do potrzeb mieszkalnych. The Manor House Dwór wzniesiono z kamienia łamanego i cegły, the name of the village (“Wysoka” means forced with buttresses and the entire structure na planie prostokąta. Naroża budynku wzmoc- “high”) describes its situation – 580 metres was covered with plaster. The two-storey house nione są szkarpami, a ściany otynkowane. Pię- above sea level. The village is located four kilo- with basements is covered with a tall, hipped, in WySoka trowy, podpiwniczony dwór nakrywa wysoki, metres south of Jordanów and is surrounded ceramic tile roof with four gables. Traces of a czterospadowy dach ceramiczny, z czterema by the hills of the Beskid żywiecki. The first geometrical terraced garden surrounded by wystawkami w połaciach. Wokół dworu czytel- written references to Wysoka date back to trees, and of a later landscape park, are still ne są ślady tarasowego ogrodu geometryczne- 1581 but the village was presumably founded discernible around the house. the layout of the rooms on the ground floor go obramionego drzewami oraz późniejszego earlier. It belonged to Spytek Jordan of Zakli- założenia o charakterze swobodnego parku czyn, the castellan of Kraków, and in the same provides for a single circulation route while the krajobrazowego. year was inherited by his son-in-law – Kasper upper floors were later divided into two sepa- Na parterze układ wnętrz dworu jest jednotrak- Zebrzydowski, the Voivode of Kalisz. Before the rate circulation routes. The shallow cellars di- towy, natomiast na wyższych kondygnacjach partition of Poland, Józef Sierakowski was the vided by pillars are covered with groin vaults. wprowadzono wtórne podziały. Głębokie, po- lord of Wysoka, followed by the Stadnicki fam- The huge hall on the ground floor opens to the dzielone filarami piwnice nakrywają sklepienia ily and – from 1793 – the larisch family. In the living room (on the right) and the kitchen (on kolebkowe z lunetami. Na parterze obszerna 19th century the village belonged to the Wężyk the left). The hall and the living room lie under sień wiedzie do salonu (po lewej stronie) i do family and in the first half of the 20th century groin vaults, while the kitchen has a wooden kuchni (po prawej). Sień i salon nakrywają skle- it was a part of the Zeleńskis’ family estate, ceiling. The wide wooden staircase ascends pienia kolebkowe z lunetami, a kuchnię drew- which was nationalised after 1945. from the hall to the first floor whose rooms the 17th-century manor house was inhabited niany strop. Z sieni na piętro prowadzą szero- also have wooden ceilings. The entrances to kie, drewniane schody. Pomieszczenia piętra until 1848 and from that date onwards it was the ground-floor rooms are framed with early- nakryte są, podobnie jak kuchnia, stropami used as a granary. After being renovated in Baroque, stone decorations. the manor house is the headquarters of the drewnianymi. Otwory wejściowe na parterze 1910-1912, it came back into residential use. zdobią proste, kamienne obramienia wczesno- In 1939 the building was destroyed by a fire lutnia Staropolska Foundation, which endeav- barokowe. but it was reconstructed in 1942 being convert- ours to study ancient Polish culture and mu- przy dworze działa Fundacja „lutnia Staropol- ed into a primary school; later on it was again sic, and of the ensemble called Bractwo lutni ska”, prowadząca studia nad kulturą i muzyką converted into a holiday centre. The desolate z Dworu na Wysokiej (Wysoka Manor Fraternity dawną, oraz Bractwo lutni z Dworu na Wyso- and ruined manor house was sold to Anna and of the lute) who perform vocal and instrumen- kiej – zespół wykonujący wokalną i wokalno- Antoni Pilch in 1988. They carried out an ex- tal pieces of Renaissance music. -instrumentalną muzykę renesansową. tensive renovation of the house, restored the original layout of the rooms and adapted it for residential purposes. the original rectangular building was made of stone blocks and brick. The quoins were rein- 100 | X MDDK X X MDDK | 101 X
 • 51. zakopaNe, Dom pod Jedlami in zakopaNe Dom pod Jedlami the Dom pod Jedlami has stood for over a cen- tury on Koziniec hill in Zakopane. It derives its name (literally, the House Under the Firs) from Na zakopiańskim Kozińcu od ponad wieku stoi a cluster of firs that were growing in the plots Dom pod Jedlami. Wywodzi on swą nazwę where it was to be constructed. It was designed od grupy jodeł rosnących na działce przezna- by a painter and art critic, Stanisław Witkie- czonej pod jego budowę. Zaprojektowany został wicz, for Jan Gwalbert Pawlikowski. Following przez malarza i krytyka sztuki Stanisława Wit- his observations of highlander architecture kiewicza dla Jana Gwalberta Pawlikowskiego. around Zakopane, Stanisław Witkiewicz devel- Stanisław Witkiewicz opierając się na budowni- oped the theoretical base for the first national ctwie górali podhalańskich stworzył teoretyczne style in architecture, the so-called Zakopane podstawy pierwszego narodowego stylu w ar- style, and produced a number of constructions chitekturze – stylu zakopiańskiego – oraz szereg in this style including his most famous, the jego praktycznych realizacji, m.in. willę Koliba Koliba Villa, and the Uznański Family Chapel at i kaplicę Uznańskich w Jaszczurówce. Jaszczurówka. Dom pod Jedlami wzniesiono w latach 1896- the villa was constructed in the years 1896- -1897, lecz prace wykończeniowe trwały aż -1897, yet the finishing works continued for do 1906 r. W trakcie budowy domu prac doglą- another nine years. The construction site was dał sam Witkiewicz, wprowadzając na bieżąco systematically supervised by Witkiewicz him- potrzebne zmiany. Również on jest autorem self, who not only was unafraid to change the większości wyposażenia wnętrz Domu pod plan as needed but also designed the furnish- Jedlami. Przez prawie stulecie dom pozostawał ing of the interior. For nearly a century nothing w niezmienionym stanie, dopiero w latach 90. changed at Dom pod Jedlami, until the house XX w. przeprowadzono remont i zbudowano received its first modifications in 1990s when a nowe ogrodzenie. new fence was built. Dom pod Jedlami wzniesiono na terenie Dom pod Jedlami was constructed on a fairly o dużym spadku, w związku z czym kamienna steep slope, therefore the stone underpinning podmurówka od strony południowo-zachod- on the south-western side is only half a metre niej ma wysokość ok. pół metra, a po stronie high, while the one on the eastern side of the wschodniej dochodzi do 4 metrów, tworząc building is almost 4 metres high and accom- wysokie podpiwniczenie. ściany zbudowano modates a spacious basement. The house was w konstrukcji zrębowej z płaz, czyli drewnianych made of wooden logs cut in half; the high roof belek przepiłowanych na pół, a wysoki dach bu- was covered with a double layer of shingle. Fol- dynku pokryto podwójnie gontem. Witkiewicz lowing Witkiewicz’s blueprint, the rectangular zaplanował dom na rzucie prostokąta, z ryza- body of the villa is embellished with a projec- litem od południa, wielkim przyłapem w połu- tion on the southern side, a large canopy roof in dniowo-wschodnim narożniku i zewnętrznymi the south-eastern corner and an external stair- schodami. Otwarta weranda wraz z gankiem way. The open verandah and gallery encircle the obiega dom po zachodniej i północnej stronie. northern and western sides of the building. główne wejście w północno-wschodnim naroż- the main entrance situated in the north-west- niku prowadzi wysokimi schodami do przed- ern corner of the villa opens over the high steps sionka, a stąd do sieni. Z niej prowadzą na wyż- leading to a porch and the entrance hall. The szą, mieszkalną kondygnację drewniane scho- wooden stairs in the hall ascend to the residen- dy. środkową część parteru domu zajmuje tial first floor. The central part of the ground jadalnia i wysunięty południowym ryzalitem floor is occupied by a dining room and living salon. Wnętrza, nakryte stropami belkowymi, room located in the southern projection of the wyposażone zostały w piece i kominki, częś- house. The interiors with beamed ceilings were ciowo zaprojektowane przez Witkiewicza. equipped with stoves and fireplaces, some of Meble wykonywane przez miejscowych górali: which were designed by Witkiewicz. The furni- Kazimierza Sieczkę, Józefa Kasprusia Stocha, ture was made by local craftsmen: Kazimierz Jędrzeja Krzeptowskiego i Wojciecha Brzegę Sieczka, Józef Kaspruś Stoch, Jędrzej Krzeptowski powstały w oparciu o rysunki Witkiewicza oraz and Wojciech Brzega, based on their own de- ich samych. Konsekwentna realizacja dopraco- signs as well as Witkiewicz’s sketches. Consist- wanego w szczegółach wyposażenia w stylu ent adherence to the detailed plan of the shell zakopiańskim sprawiła, że Dom pod Jedlami and the interior, fully designed in the Zakopane stał się szczytowym osiągnięciem tego stylu style, makes Dom pod Jedlami a jewel in the w architekturze. crown of this type of architecture. obecnie dom pozostaje w rękach prywatnych today, the house is a private property and it is i nie jest dostępny dla zwiedzających. not open to the public. 102 | X MDDK X X MDDK | 103 X
 • 52. BuDoWLe SakraLNe SACRED ARCHITECTURE
 • 53. BuDoWLe SakraLNe SACRED ARCHITECTURE • MIechóW aLWerNIa, KOśCIóŁ I KlASZTOR OO. BERNARDyNóW 108 • SZCZUCIN • IMBraMoWIce BeJSce, KAPlICA FIRlEJóW 110 • SłaWkóW BIecz, KOśCIóŁ I KlASZTOR OO. REFORMATóW 112 BoBoWa, SyNAGOGA 114 • oLkuSz czchóW, KOśCIóŁ I ZAMEK 116 • BeJSce • PIESKOWA SKAŁA czerNa, KOśCIóŁ I KlASZTOR OO. KARMElITóW BOSyCH 118 • groDzISko DęBNo k. tarNoWa, KOśCIóŁ śW. MAŁGORZATy 120 • PŁAWOWICE groDzISko koło Skały, PUSTElNIA BŁ. SAlOMEI 122 • TRZEBINIA • heBDóW gryWałD, KOśCIóŁ PARAFIAlNy PW. śW. MARCINA 124 • KOśCIElNIKI • MŁOSZOWA • KORZKIEW • IGOŁOMIA • czerNa heBDóW, DAWNE OPACTWO NORBERTAńSKIE 126 • DOŁęGA • BRANICE • TOMASZOWICE • KRZESZOWICE IMBraMoWIce, KOśCIóŁ PARAFIAlNy PW. śW. BENEDyKTA 128 • MODlNICA IMBraMoWIce, KlASZTOR SS. NORBERTANEK 130 • NIepołoMIce • krakóW • lIPOWIEC/WyGIEŁZóW • tarNóW kaLWarIa zeBrzyDoWSka, ZESPóŁ PIElGRZyMKOWy 132 • StaNIątkI • BRZESKO • tyNIec • BOCHNIA • aLWerNIa • DęBNo • łapczyca krakóW, BAZylIKA JEZUICKA PW. NAJśWIęTSZEGO SERCA PANA JEZUSA • WIeLIczka 134 krakóW, KOśCIóŁ I KlASZTOR • GRODKOWICE • ośWIęcIM OO. KARMElITóW TRZEWICZKOWyCH NA PIASKU 136 • HARMężE • NOWy WIśNICZ • ZATOR • SPyTKOWICE krakóW – MogIła, OPACTWO OO. CySTERSóW I KOśCIóŁ śW. BARTŁOMIEJA 138 • OSIEK • PASZKóWKA • tuchóW krakóW, KlASZTOR PAUlINóW Z KOśCIOŁEM śW. MICHAŁA ARCHANIOŁA • lIPNICA MUROWANA I śW. STANISŁAWA BISKUPA 140 • czchóW krakóW, KOśCIóŁ I KlASZTOR OO. PIJARóW 142 • kaLWarIa zeBrzyDoWSka krakóW, KOśCIóŁ PW. SAlWATORA I GONTyNA śW. MAŁGORZATy 144 • lANCKORONA • GORZEń GóRNy • tropIe kWIatoń, CERKIEW PW. śW. PARASKIEWy 146 • STRySZóW LachoWIce, KOśCIóŁ PW. śW. śW. PIOTRA I PAWŁA 148 • CIężKOWICE łapczyca, KOśCIóŁ PW. NARODZENIA NAJśWIęTSZEJ MARII PANNy 150 • KąśNA DOlNA • Szczyrzyc MIechóW, KOśCIóŁ I KlASZTOR BOżOGROBCóW • BIecz 152 • ŁUżNA • BoBoWa NIepołoMIce, KOśCIóŁ PARAFIAlNy PW. DZIESIęCIU TySIęCy MęCZENNIKóW • SUCHA BESKIDZKA 154 • SzaLoWa • lASKOWA • LachoWIce NoWy Sącz, CERKIEW PW. śW. DyMITRA W SPE 156 • JEżóW oLkuSz, BAZylIKA PW. śW. ANDRZEJA APOSTOŁA 158 • SZyMBARK • STRóżE oraWka, KOśCIóŁ PW. śW. JANA CHRZCICIElA 160 • GRyBóW • NoWy Sącz • ptaSzkoWa • PORęBA WIElKA oWczary, CERKIEW PW. OPIEKI BOGURODZICy 162 • WySOKA • SękoWa • Stary Sącz ptaSzkoWa, KOśCIóŁ PW. WSZySTKICH śWIęTyCH 164 • oWczary SękoWa, KOśCIóŁ PW. śW. śW. FIlIPA I JAKUBA APOSTOŁóW 166 • NAWOJOWA • GOŁKOWICE SłaWkóW, KOśCIóŁ PARAFIAlNy PW. PODWyżSZENIA • BARTNE KRZyżA śWIęTEGO I śW. MIKOŁAJA 168 • ZUBRZyCA StaNIątkI, KOśCIóŁ I KlASZTOR SS. BENEDyKTyNEK • oraWka 170 • kWIatoń Stary Sącz, TRADyCJA śW. KINGI 172 • ŁOPUSZNA • gryWałD SzaLoWa, KOśCIóŁ PW. śW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 174 • FRyDMAN • SZCZAWNICA Szczyrzyc, KOśCIóŁ I KlASZTOR OO. CySTERSóW 176 • NIEDZICA • KRyNICA tarNóW, KATEDRA PW. NARODZENIA NAJśWIęTSZEJ MARII PANNy 178 tropIe, KOśCIóŁ PW. śW. śW. śWIERADA I BENEDyKTA 180 • JURGóW tuchóW, SANKTUARIUM MATKI BOżEJ TUCHOWSKIEJ 182 tyNIec, OPACTWO OO. BENEDyKTyNóW. 184 WIeLIczka, KOśCIóŁ I KlASZTOR OO. REFORMATóW 186 • zakopaNe zakopaNe, ZESPóŁ AlBERTyńSKI NA KAlATóWKACH 188 X X MDDK | 107
 • 54. Bernardine Dominujący w panoramie miasta, XVII-wieczny the 17th-century church and monastery of the intersection are covered with subtle murals. Re- kościół z klasztorem Bernardynów jest malow- Bernardine (Franciscan) order, which is the el- markable among Baroque and Rococo fittings niczo położony na zalesionym wzgórzu. Począt- ement that dominates the town’s skyline, is is the 1789 pipe organ, by Jakub Stankiewicz of Church and kowo nazwa Alwernia odnosiła się wyłącznie perched picturesquely upon a wooded hillside. Zator, and the pulpit with the figures of monks. do klasztoru, ale z czasem przeszła na rozwijają- Initially, the name Alwernia referred only to the The 18th-century altarpiece features the image Monastery in cą się obok osadę – obecnie miasteczko. Pocho- monastery, but over the years it was expanded of the Madonna painted on wood, brought here dzi ona od nazwy pustelni Alverno w Toskanii, to the nearby hamlet – today’s town of Alwer- from the Bernardine church in Kraków. In a side gdzie św. Franciszek otrzymał dar stygmatów. nia. The name comes from the Alverno hermit- chapel, we find the painting of Ecce Homo (Be- aLWerNIa Podróżujący po Europie na początku XVII w. age in Tuscany where St Francis received the hold the Man), believed to have protective or Krzysztof Koryciński, właściciel pobliskiej Porę- stigmata. When travelling around Europe in the even miraculous qualities, which – according by żegoty i sekretarz królewski, odwiedził wło- early-17th century, Krzysztof Koryciński, owner to local tradition – arrived here via Vienna and ską pustelnię i postanowił ufundować w swoich of the neighbouring Poręba żegoty village and Kosice all the way from Constantinople. the church holds the remains of its founders: dobrach podobną, polską Alwernię. Secretary to the King, visited the Italian hermit- Już w 1616 r. powstał drewniany kościół, do któ- age, he decided to found a Polish Alwernia in Baroque, black-marble tombs of Krzysztof rego Koryciński sprowadził z Krakowa bernar- the likeness of the original in his domain. and Jan Stanisław Koryciński and Szembek as early as 1616 a wooden church was built, dynów. Niedługo potem wzniesiono istniejący family epitaphs. Despite repeated extension and remodelling do dzisiaj, barokowy kościół (1630-1676) i przy- and inhabited by St Bernard monks whom legający do niego od zachodu klasztor (1625- Koryciński invited here from Kraków. Soon af- projects, the monastery set around the clois- -1656). Po śmierci Krzysztofa Korycińskiego terwards, the Baroque church we see today ter has retained its original Baroque charac- budowę kontynuował jego syn, Jan Stanisław, was erected (1630-1676) adjoining the mon- ter. It is off-limits to visitors. For centuries, it a później kolejni właściciele sąsiedniej wsi Porę- astery in the western part (1625-1656). After has been a perfect retreat for the monks and by żegoty, zwłaszcza Franciszek Szwarcenberg Krzysztof Koryciński’s death, the work was con- their meditations. Czerny i rodzina Szembeków. tinued by his son Jan Stanisław, and then by kościół oo. Bernardynów w Alwerni jest pierw- subsequent owners of the Poręba żegoty vil- szym w Polsce sanktuarium pw. św. Franciszka lage, notably Franciszek Szwarcenberg Czerny w Tajemnicy Stygmatów. Został zbudowany and the Szembek family. the Bernardine Church of Alwernia is Poland’s jako jednonawowa świątynia z transeptem i krótkim, półkoliście zamkniętym prezbite- first devoted to the Stigmata of St Francis. rium. Od frontu dobudowano pod koniec XIX w. It was built as a single-aisle structure with a wieżę. Wewnątrz kolebkowe sklepienie nawy transept and a short, chancel terminating in a i transeptu oraz kopułę na ich skrzyżowaniu semicircular apse. The front tower was added pokrywa subtelna polichromia. Z barokowego late in the 19th century. Barrel vaults inside i rokokowego wystroju świątyni warto obejrzeć the nave and transept and the cupola at their organy wykonane przez Jakuba Stankiewicza z Zatora w 1789 r. oraz ambonę z postaciami zakonników. XVIII-wieczny ołtarz główny mie- ści od strony chóru obraz Matki Boskiej ma- lowany na desce, pochodzący z krakowskiego kościoła Bernardynów. W bocznej kaplicy znaj- duje się słynący łaskami obraz Ecce Homo (Oto człowiek), który – według tradycji – trafił tu z Konstantynopola przez Wiedeń i Koszyce. W kościele znajdują się także interesujące w formie nagrobki fundatorów świątyni i klasz- toru: barokowe, z czarnego marmuru sarkofagi Krzysztofa i Jana Stanisława Korycińskich oraz epitafia Szembeków. pomimo wielokrotnych rozbudów, rozlokowa- ny wokół wirydarza z krużgankami klasztor zachował pierwotny, barokowy charakter. Jest on objęty klauzurą i niedostępny dla zwiedza- aLWerNIa, jących. Dzięki swemu położeniu był przez wieki idealnym miejscem dla zakonników, którzy od- prawiali tutaj duchowe rekolekcje. kościół i klasztor oo. Bernardynów 108 | X MDDK X X MDDK | 10 X
 • 55. BeJSce, kaplica Miejscowość Bejsce jest położona na północ- lejowską. Ufundował ją wojewoda krakowski ny wschód od Krakowa, w niewielkiej odle- Mikołaj Firlej, dyplomata i poseł na dworze głości od drogi prowadzącej do Sandomie- Stefana Batorego, a później Zygmunta III Wazy. Firlejów przy rza. Parafia w Bejscach wzmiankowana jest Autorem kaplicy jest prawdopodobnie Tomasz w dokumentach w latach 1325-1327, lecz jej Nikiel z Pińczowa. Wzniesiona w latach 1594- kościele początki sięgają zapewne XI w. Wcześniejszy -1601 budowla jest jednym z najwybitniejszych kościół był prawdopodobnie budowlą drew- osiągnięć architektury manieryzmu. kaplica Firlejowska została zbudowana na pla- nianą. Obecny, gotycki, powstał ok. połowy parafialnym XIV w. jako fundacja rodziny Firlejów. Bejsce nie kwadratu i nakryta kopułą z latarnią. Ten należały do tego rodu od początku XIV w. do wyraźnie wyodrębniający się w architekturze pw. św. Mikołaja lat 70. XVII. Następnie poprzez małżeństwo typ kaplic kopułowych o przeznaczeniu mauzo- Firlejówny trafiły w ręce Potockich; później leum rodowego wywodzi się od wawelskiej ka- dziedzicami Bejsc był ród Badenich, a ostatni- plicy Zygmuntowskiej. Z zewnątrz kaplica jest mi właścicielami – Byszewscy. niezwykle oszczędnie dekorowana; jedynie na kościół pw. św. Mikołaja jest jednonawową latarni kopuły można dostrzec nagromadzenie budowlą ceglaną, opiętą z zewnątrz przypora- detali rzeźbiarskich. We wnętrzu proste i skrom- mi i nakrytą wysokim, dwuspadowym dachem. ne podziały architektoniczne ścian kontrastują Wnętrze XIV-wiecznego prezbiterium zdobi fi- z bogato rzeźbionym kamiennym ołtarzem oraz guralna dekoracja malarska (1370-1380), a na- nagrobkiem Mikołaja Firleja, przedstawionego krywa je gotyckie sklepienie krzyżowo-żebro- tu w pełnej zbroi, i jego pierwszej żony, Elżbiety we. Skromnie zdobiona nawa ma XIX-wieczne z ligęzów. Postacie zmarłych klęczą, adorując sklepienie. Do jej południowej ściany przylega krzyż znajdujący się pośrodku nich. Na archi- kaplica otwarta do nawy półkolistą arkadą. tektonicznej obudowie nagrobka kłębią się Nosi ona wezwanie Najświętszej Marii Panny, plastycznie przedstawione fantastyczne stwo- lecz ze względu na rolę, jaką pełni – kaplicy ry: skrzydlate smoki, węże i roślinno-zwierzęce grobowej rodu Firlejów – nazywana jest Fir- hybrydy. Firlej Family Bejsce is situated north-east of Kraków, not far known as Firlejowska. The chapel was founded away from the road leading to Sandomierz. Al- by the Voivode (governors) of Kraków, Mikołaj though the parish of Bejsce was mentioned in Firlej, diplomat and envoy of King Stephen Chapel by the written sources only in the years 1325-1327, its (Stefan) Báthory, and later Sigismund III Vasa. origin probably dates back to the 11th century. The chapel is most probably the work of To- Parish Church The earlier church must have been a wooden masz Nikiel of Pińczów. Built in the years 1594- structure, and the present one, Gothic, was -1601, it is one of the greatest achievements of of St Nicolas founded in the mid-14th century by the Firlejs. Mannerist architecture. Firlejowska Chapel was built on a square base Bejsce was the property of the Firlej family from the early 14th century to the 1670s. later, fol- and covered with a lantern-shaped dome. This in BeJSce lowing the marriage of one of the Firlejs’ daugh- clearly distinctive architectural type of domed ters, it passed into the hands of the Potockis, chapel designated as a family mausoleum takes who handed Bejsce down by hereditary rights after Wawel’s Sigimund Chapel. The external to the Badenis, and later to the last owners of decoration of the chapel is unusually sparing; the estate – the Byszewskis. with a greater concentration of sculpted details the Church of St Nicolas is a single-aisle brick present only on the dome’s lantern. The interior construction, braced with imposing buttresses is simple, and its modest architectonic divisions and covered with a high, gabled roof. The inte- stand out from the walls in stark contrast with rior of the 14th-century chancel is decorated the richly decorated altar carved in stone and with figural murals (1370-1380), and covered the tomb of Mikołaj Firlej presented in full ar- with elaborate Gothic vaulting supported by mour with his first wife Elżbieta née ligęza. The buttresses. The ceiling of the modestly deco- kneeling deceased adore the crucifix standing rated nave dates back to the 19th century. Ad- among them. The architectonic setting of the joining its southern wall is the chapel whose tomb swarms with graphically represented fan- arcade opens onto the nave. Officially devoted tastic beasts: winged dragons, serpents, and to the Blessed Virgin Mary, due to the role it floral-bestial chimeras. played as the burial chapel of the Firlejs, it is 110 | X MDDK X X MDDK | 111 X
 • 56. The Church and Monastery of the Reformed Franciscan Order in BIecz on the hill east of Biecz town centre stands a church and monastery of the Reformed Fran- ciscan Order, their third site in Małopolska after Wieliczka and Zakliczyn. This location was de- liberate: Biecz town was an important centre of trade and had no other monastery therefore the monks would be able to make their living. the Reformed (i.e. obeying a stricter rule) Fran- ciscans arrived in Poland early in the 17th cen- tury, and in 1624, they settled in the suburbs of Biecz, near the church of St Jacob. Soon, with the help of the Starost Jan Wielopolski, they started the construction of their church and monastery using the existing walls. the bulk of the works were completed in 1663. Soon, the area was enclosed by a wall, and in 1733, another wall was built north-west of the church, with fourteen Stations of the Cross. The latter wall surrounds a small cemetery, only used for burials on special occasions. the church and monastery were renovated and remodelled several times, most significantly in 1739 and 1895, then at the turn of the 19th and 20th century when the church was restored BIecz, Na wzgórzu, po wschodniej stronie centrum zostały poddane kompleksowemu remontowi and its interior refurbished, and finally with the Biecza, położony jest kościół i klasztor Fran- konserwatorskiemu. conservation works now in progress. Barokowy kościół pw. św. Anny jest jednona- Saint Anne’s Church is a baroque, one-nave ciszkanów, dawniej zwanych reformatami. Bie- kościół i klasztor cki klasztor stanowił trzecią po Wieliczce i Za- wowym budynkiem o skromnej fasadzie po- building with a modest façade with pilasters. kliczynie placówkę reformatów w Małopolsce. dzielonej pilastrami. Wnętrze świątyni nakry- Inside, beneath barrel vaults with lunettes, it oo. Reformatów Wybór Biecza na miejsce osiedlenia się zakonu tej sklepieniem kolebkowym z lunetami zdobi is decorated with floral and geometrical mu- dobrze przemyślano: miasto było handlowym roślinno-geometryczna polichromia, a na ścia- rals, as well as figural paintings between the ośrodkiem i nie miało żadnego klasztoru, więc nie tęczowej – sceny figuralne. Prezbiterium nave and the chancel. The latter is divided zakonnicy mogli się w nim utrzymać. Reforma- dzieli na dwie części drewniany ołtarz główny, into two sections by the wooden main altar, ci, będący niegdyś jedną z gałęzi zakonu fran- za którym od wschodu mieści się chór zakonny. behind which, to the east, is the choir. In the ciszkańskiego, ale o surowszej regule, przybyli W środkowej części późnobarokowego ołtarza middle section of the late-Baroque altar is the do Polski na początku XVII w. W Bieczu osied- znajduje się malowana i rzeźbiona scena Ukrzy- carved and painted Crucifixion scene, with St lili się w 1624 r. przy kościele św. Jakuba, na żowania, nad nią obraz św. Anny nauczającej Anne teaching St Mary above, flanked on both przedmieściach miasta. Wkrótce, dzięki po- Maryję, a w częściach bocznych umieszczono sides by doors leading to the choir. The gates mocy starosty bieckiego, Jana Wielopolskiego, bramki wiodące do chóru. Prześwity nad nimi are adorned with stained-glass windows pro- rozpoczęli budowę kościoła i klasztoru, wyko- wypełniają witraże ze św. Antonim i św. Fran- duced in the żeleński’s stained-glass work- rzystując mury grodu starościńskiego. ciszkiem, wykonane w 1908 r. przez Krakowski shops in Kraków in 1908, depicting St Anthony Większość prac zakończono w 1663 r. Niedłu- Zakład Witraży S. żeleńskiego. Ołtarze boczne and St Francis. The side altars are also in late go potem teren klasztoru otoczono murem, pochodzą z okresu późnego baroku, a rzeźbione Baroque style, while beautifully sculpted con- a w 1733 r., po północno-zachodniej stronie konfesjonały (1909-1910) są dziełem Andrzeja fessionals (1909-1910) are creations of Andrzej kościoła wzniesiono mur z kapliczkami Męki lenika z Krosna. lenik of Krosno. od strony południowo-wschodniej do kościo- South-east of the church, monastery build- Pańskiej. W jego obrębie znajduje się nie- wielki cmentarz, na którym grzebano zmar- ła przylegają zabudowania klasztorne wznie- ings surround a quadrangular cloister from łych tylko w wyjątkowych okolicznościach. sione wokół czworobocznego wirydarza (poł. mid-17th century. Monastic interiors conceal kościół i klasztor kilkakrotnie przebudowywa- XVII w.). We wnętrzach klasztornych znajduje numerous paintings, dating from 17th to 19th no i odnawiano, m.in. w 1739 i 1895 r.; wy- się wiele obrazów z XVII-XIX w. oraz bogaty centuries and a rich library boasting thousands posażenie wnętrza uzupełniono na początku księgozbiór, ze znaczną liczbą dzieł o tematyce of books related to homiletics. XX w. W latach 1999-2005 kościół i klasztor kaznodziejskiej. 112 | X MDDK X X MDDK | 113 X
 • 57. BoBoWa, Bobowa wspominana jest w dokumentach już townie wyremontowana dzięki funduszom rabi- w 1339 r. Była miastem prywatnym i siedzibą na Asche Scharfa z Nowego Jorku. Jej uroczyste możnego rodu Gryfitów. W XV-XVII w. Bobowa otwarcie odbyło się w lipcu 2003 r., w kolejną synagoga stała się znaczącym ośrodkiem, o czym świad- rocznicę śmierci bobowskiego cadyka Halber- czą trzy znajdujące się tu wówczas kościoły. stama. Obecnie służy ona jako miejsce kultu Miasto było i jest nadal znane przede wszyst- przybywającym tu żydom i jest udostępniana kim z wyrobu koronek klockowych, które poja- zwiedzającym. Do synagogi wiedzie wąska i stroma uliczka wy- wiły się tutaj na początku XVI w. dzięki kontak- tom handlowym z Włochami. biegająca z północno-wschodniego narożnika pojedyncze wzmianki o bobowskich żydach po- rynku. Synagoga składa się z wysokiej sali mod- chodzą z XVI w. Na stałe osiedli jednak w mie- litw oraz prostokątnej przybudówki od strony ście dopiero w 1732 r., kiedy zezwolił im na zachodniej, z otwartą galeryjką na słupach. to ówczesny właściciel Bobowej, Michał Jawor- Główna sala budynku została wzniesiona z ka- ski. Około 1920 r. żydzi stanowili czterdzieści mienia, a przybudówka mieszcząca nad przed- procent mieszkańców, zajmowali się głównie sionkiem babiniec – z drewna. Sala modlitw, handlem i rzemiosłem. W 2. poł. XIX w. Salo- założona na planie zbliżonym do kwadratu, mon ben Natan Halberstam założył tu szkołę nakryta jest dziewięciopolowym sklepieniem talmudyczną, a w okresie międzywojennym ist- wspartym na czterech słupach. Pomiędzy nimi niał w Bobowej silny ośrodek chasydzki. dawniej stała bima – podwyższenie, na któ- około połowy XVIII w. utworzona tu niedługo rym odczytywano fragmenty Tory. Na ścianie przedtem gmina żydowska uzyskała zezwo- wschodniej zachowała się pochodząca z lat lenie na budowę synagogi. Już przed 1756 r. 1777-1778 stiukowa oprawa aron ha-kodesz wzniesiono murowaną bóżnicę, której dzisiej- – szafy ołtarzowej, w której przechowywano szy wygląd jest skutkiem odbudowy po poża- zwoje Tory. Bogato polichromowana, ozdobiona rze w 1889 r. W czasie okupacji zdewastowana, motywami roślinnymi i zwierzęcymi jest jedną po II wojnie została zaadaptowana na war- z najwspanialszych na terenie Polski. Na pozo- sztaty tkackie miejscowej szkoły. Opuszczona stałych ścianach widoczna jest odsłonięta spod w 1993 r. synagoga została po kilku latach grun- pobiały dekoracja malarska. Synagogue the earliest written documents mentioning in 1993, it was thoroughly restored thanks to Bobowa date back to 1339. Bobowa was a the funds provided by Rabbi Asche Scharf from private town, seat of the wealthy Gryfit fam- New york. The official reopening took place in in BoBoWa ily. Between the 15th and 17th centuries it had July 2003, on the anniversary of the death of grown in importance, as testified by the ap- Rabbi Halberstam of Bobowa. Today the syna- pearance of three churches. The town was then gogue is a place of prayer, and it is also open famous, and it still is, mostly for its handmade to visitors. Leading to the synagogue is a narrow, ascend- bobbin lace, brought here from Italy in the early 16th century. ing lane starting on the north-east corner of the odd references to the Jewish presence in town square. Adjoining the main prayer hall of Bobowa already appeared in the 16th century, the synagogue to the west is a rectangular an- but the Jews settled here for good only in 1732, nex with an open gallery. The main hall was by permission of the landlord Michał Jaworski. built in stone, while the annex with the wom- Around 1920, Jews constituted approximately en’s gallery over the porch is wooden. The plan 40% of the population, and their main occu- of the prayer room is an almost perfect square, pations were trade and crafts. In the second its vault being divided into nine sections and half of the 19th century, Salomon ben Natan supported on four columns. Between them, Halberstam established a Talmudic school here, a bimah once stood – a raised construction and between the wars, Bobowa became an im- where the Torah was read. preserved within the east wall is the stucco portant Hassidic centre. In the mid-18th century, the newly established frame of the Aron ha-Kodesh (the altarpiece Jewish community received permission to build holding the Torah scrolls), dating from 1777- a synagogue. A brick synagogue was construct- -1778. Colourful and adorned with floral and ed before 1756, and restored to its present animal motifs, it remains among the most beau- form after a fire in 1889. During the German oc- tiful objects of this kind throughout all Poland. cupation it was plundered and destroyed, and The remaining walls reveal frescoes, hidden un- after the second world war it served as a weav- til recently under the layer of white paint. ing workshop for the local school. Abandoned 114 | X MDDK X X MDDK | 115 X
 • 58. czchóW Castle Na wzgórzu, nad brzegiem Dunajca położony jest Czchów – kiedyś znaczne miasto, obecnie miejscowość letniskowa. Znany z dokumentów and Church pod nazwą Schov, rozwijał się od przełomu XII i XIII w. dzięki biegnącemu tędy traktowi węgierskiemu. Miasto lokowane było na prawie upon the hill on the banks of the Dunajec river średzkim w 1333 r. i przeniesione przez Kazimie- rza Wielkiego na prawo magdeburskie w 1355 r. lies Czchów – once an important city, and today W XVI w. Czchów zasłynął dzięki Franciszkowi a quiet holiday resort. Known in written records lismaninowi, franciszkaninowi i spowiednikowi as Schov, it had been developing since the turn królowej Bony, który zagarnął bogate probostwo of the 12th and 13th centuries thanks to the czchowskie i został zwolennikiem reformacji. Hungarian route that passed through it. The Czchów podupadł w czasie najazdu szwedzkie- town was chartered on the power of środa law go i rozbiorów, a ostatecznie utracił prawa miej- in 1333, and transferred to Magdeburg law in skie w 1930 r. Niedługo potem, w wyniku bu- 1355 by Casimir the Great. In the 16th century dowy zapory na Dunajcu (1938-1949) powstało Czchów became famous thanks to Franciszek Jezioro Czchowskie. lismanin, a Franciscan friar and confessor to przy jednej z narożnych uliczek wychodzących Queen Bona. lismanin appropriated the rich z czchowskiego rynku wznosi się kościół pa- Czchów parish and became a follower of the rafialny pw. Narodzenia Najświętszej Panny reformation. Czchów saw a period of gradual Marii. Tę kamienną, jednonawową świątynię decline during the Swedish attacks and the Par- zbudowano ok. 1346 r., powiększono w 1430 r., titions of Poland, and finally lost its town sta- a w wieku XIX rozebrano wieżę, na jej miej- tus in 1930. Soon, the construction of the dam scu wznosząc neogotycką fasadę. Każdy wiek across the Dunajec (1938-1949) resulted in the i każdy styl zostawiły tutaj po sobie trwały ślad. construction of the Czchowskie Reservoir. In one of the streets starting at the corner of W przyziemiu kościoła znajdują się romańskie relikty, a na ścianach sklepionego krzyżowo- the square stands the parish church of Virgin -żebrowo prezbiterium XIV-wieczne malowane Mary’s Birth. This stone, one-nave temple was sceny z życia Marii i Chrystusa. Renesansowe built around 1346, extended in 1430, and in są nagrobki przypisywane Hieronimowi Ca- the 19th century its tower was dismantled and navesiemu, obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem replaced with a neo-Gothic façade. Each cen- z ołtarza głównego powstał w XVII w., a neogo- tury, and every style, left their mark here. In the tyckie ołtarze boczne na początku XX stulecia. ground level of the church, Romanesque relics Nieopodal miasta, na wzgórzu zwanym Basztą, are found. In the walls of the cross-rib vaulted między XIII a XIV w. zbudowano warowny za- chancel 14th-century scenes from the life of mek ochraniający komorę celną nad Dunajcem. Mary and Christ were painted, and the Renais- Pierwsza wzmianka o nim pochodzi dopiero sance tombstones are attributed to Hieronimus z 1356 r. Później, w wiekach XVI i XVII, zamkiem Canavesi. The painting of Madonna with Child dysponował sąd czchowski, który ulokował tu- in the main altar dates back to the 17th centu- taj więzienie. Od XVIII w. budowla pozostawała ry, while the neo-Gothic side altars were made w ruinie, dopiero w latach 90. XX w. przepro- in the early 1900s. Not far from the town, in a hill called Baszta, a wadzono badania i prace archeologiczne oraz konserwatorskie. Dzięki nim wiadomo, jak wy- fortified castle was built in the 13th and 14th glądała warownia. Jej głównym akcentem jest centuries, protecting the duty collection point czchóW, murowana z kamiennych ciosów, okrągła wie- by the Dunajec river. The castle was first men- ża o wysokości ok. dwudziestu ośmiu metrów, tioned in writing as late as 1356. later, in the włączona w biegnący krawędzią wzgórza mur 16th and 17th centuries, the castle was used kościół i zamek obwodowy. Wewnątrz zbudowanego z kamien- by the Czchów municipal court, and a prison nych ciosów muru pozostały widoczne ślady was placed in it. Since the 18th century the prostokątnego budynku i przylegającej doń building had laid in ruin – until the 1990s, sieni. W zamku urządzono niewielką ekspozy- when archaeological work and conservation re- cję archeologiczną oraz taras widokowy. search were conducted. Thanks to this work we know what the fortress must have looked like. Its dominant element was a round stone tower, approximately 28 metres tall, incorporated into the outer wall that followed the hill’s ridge. Inside the wall, built with blocks of stone, we can see traces of a rectangular building, with an adjoining entrance hall. A viewing platform was recently built and a small archaeological exhibition created inside. 116 | X MDDK X X MDDK | 117 X
 • 59. czerNa, zagubiona pośród wąwozów i bukowego lasu Czerna, podobnie jak przed wiekami, ma cha- rakter odizolowanej od świata pustelni. Ota- kościół i klasztor cza ją prawie osiemdziesięciohektarowy las, pokrywający wzgórze klasztorne oraz sąsied- oo. Karmelitów nie, położone po stronie wschodniej, za rzeką Eliaszówką. Oba wzgórza to teren tzw. wielkiej klauzury papieskiej, opasany ponadczterokilo- Bosych metrowym, kamiennym murem. W jego obrębie znajdowało się dwanaście osobnych domków pustelniczych z kaplicami. Klasztor położony na południowo-zachodnim zboczu otacza mur tzw. małej klauzury. karmelici to zakon pustelniczy, założony w XII w. na górze Karmel. Jedną z jego gałęzi, o surow- szej regule, zatwierdzonej w 1593 r., są karmelici bosi. Przybyli oni do Polski na początku XVII w. i niedługo potem wojewodzina krakowska, Ag- nieszka z Tęczyńskich Firlejowa, ufundowała dla nich w Czernej kościół i klasztor oraz podaro- wała karmelitom pobliskie łomy dębnickiego marmuru. Kościół, wraz z jednym skrzydłem klasztornym, zbudowano w latach 1631-1640, a budowę klasztoru dokończono w ciągu kilku następnych lat. Mury otaczające założenie po- wstawały aż do lat 70. XVII w. zespół klasztorny został niezwykle oryginalnie rozplanowany: w czworobok zabudowań klasz- toru wpisano kościół w formie krzyża. Klasztor tworzą cztery skrzydła na planie regularnego czworoboku o wymiarach siedemdziesiąt sie- dem na siedemdziesiąt metrów. Mieszczący The Church and Monastery of the się pośrodku kościół jest związany ze skrzyd- łami klasztornymi za pośrednictwem budyn- Discalced Carmelites in czerNa ków znajdujących się na przedłużeniu jego ramion. W narożnych przestrzeniach pomiędzy ramionami kościoła a skrzydłami klasztoru za- Lost among ravines and beech woods, today planowano wirydarze. Kościół pw. św. Eliasza pleted within the next few years. The construc- ma krótkie prezbiterium, za którym mieści się as much as centuries ago, Czerna has all the tion of the surrounding walls continued until chór zakonny i ośmioboczna wieża. Kościół na- features of a remote hermitage, removed from the 1670s. the monastic compound has a very unusual krywają sklepienia kolebkowe oraz kolebkowe the rest of the world. It is surrounded by wood- z lunetami, a na skrzyżowaniu nawy i transeptu land of nearly 80 hectares, covering the monas- plan: the church, in the design of a cross, is – krzyżowe. Część wyposażenia wnętrza świą- tery hill and the neighbouring one to the east, inscribed into a large quadrangle (77×70 me- tyni i klasztoru oraz niektóre szczegóły archi- across the Eliaszówka river. Extending over both tres) consisting of the four wings of the mon- tektoniczne wykonane są z czarnego marmuru hills is the so-called great papal enclosure, and astery. The church is connected to the wings dębnickiego. Oprócz portali jest to marmurowy, the area is surrounded by a stone wall of over of the monastery through buildings situated barokowy ołtarz główny z obrazem Anioła kar- 4 kilometres. Within those walls, 12 separate at the extension of its arms. Enclosed garths miącego Eliasza, namalowany przez Tomasza hermitages used to stand, each with its own were created in the corner spaces between Dolabellę, nadwornego malarza króla Władysła- chapel. The hills were once connected with a the cross and the surrounding quadrangle. wa IV. W ołtarzu znajduje się także barokowe bridge supported on 13 arcades, disused since St Elijah’s church features a short chancel, tabernakulum wykonane z czarnego i różowego 1889, and today in ruin. On the south-western with a choir gallery behind it, and an octago- marmuru. slope stands the monastery girdled by the so- nal tower. The church is covered with a barrel Na terenie klasztoru mieści się muzeum po- called small enclosure wall. vault, with some windows, and at the connec- carmelites are an order of hermits established święcone św. Rafałowi Kalinowskiemu, którego tion to the transept with cross vaulting. Some prochy spoczywały na tutejszym cmentarzu in the 12th century in Mount Carmel. Discalced furnishing and architectural details were made do 1937 r. Carmelites follow the rule of 1593 and are one of the local black marble from Dębniki; they in- of the stricter branches of the Order. They ar- clude portals, and the Baroque high altar with rived in Poland early in the 17th century, and the painting of an Angel feeding Prophet Elijah soon the wife of the Voivode of Kraków, Ag- – the work of Tomasso Dolabella, court painter nieszka Firlej née Tęczyńska, found the church to King ladislaus (Władysław) IV. Inside the al- and monastery for the Carmelites in Czerna, tar is a Baroque tabernacle in black and pink and endowed them with a quarry of black mar- marble. Situated in the monastery is the museum of ble nearby. The church and one of the convent’s wings were built between 1631 and 1640, and St Rafał Kalinowski, whose ashes were kept in the construction of the monastery was com- the local cemetery until 1937. 118 | X MDDK X X MDDK | 11 X
 • 60. Dębno, położone kilka kilometrów od Brzeska, znane jest głównie dzięki gotycko-renesan- sowej rezydencji obronnej. Niedaleko, nieco powyżej zamku wznosi się kamienny gotycki kościół. Obie budowle są położone na wznie- sieniu, w otoczeniu drzew, a wiedzie do nich aleja wysadzana drzewami. parafia dębińska pojawia się po raz pierwszy w dokumentach z lat 1326-1327. Drewniany kościół parafialny pw. św. Małgorzaty wzmian- kowany jest półtora stulecia później. Nowa, murowana świątynia powstała zapewne po 1470 r., z fundacji kasztelana krakowskiego, Jakuba z Odrowążów, do którego wówczas należały dobra dębińskie. Budowę kościoła dokończył spadkobierca Jakuba, również Ja- kub, zwany Szczekockim. świątynię pw. św. Trójcy konsekrowano w 1504 r., lecz już przed 1618 r. zmieniono wezwanie kościoła na star- sze: św. Małgorzaty. gruntowną renowację kościoła przeprowadzono w latach 1899-1903 pod kierunkiem Zygmunta Hendla. Wymurowano wówczas ceglane szczy- ty i pokryto kościół dachówką, zamontowano nowe kamienne gzymsy, rozbudowano zakry- stię oraz przekryto nawę nowym stropem. kościół zbudowano z kamienia jako budowlę jednonawową, z prostokątnym prezbiterium od wschodu i wieżą po stronie zachodniej oraz zakrystią przy ścianie północnej prezbiterium. Wejście do wnętrza prowadzi przez znajdującą się po południowej stronie nawy kruchtę, z ka- miennym, schodkowym portalem ozdobionym herbem Odrowąż. ściany kościoła są wzmoc- nione kamiennymi przyporami. Dach świątyni pokrywa dachówka, wieżę zaś, w dolnej części kamienną, z drewnianą izbicą pokryto gontem. St Margaret’s Situated a few kilometres away from Brzesko, Portale wejściowe i obramienia okien, jak rów- the west, and a vestry by the northern wall of nież detale rzeźbiarskie są wykute z kamienia. Dębno is known mostly for its Gothic and Ren- the chancel. The church is entered through the We wnętrzu zwraca uwagę duży, barwny wi- aissance defensive mansion. Not far away, porch in the southern side of the nave, under Church in traż we wschodniej ścianie prezbiterium. Spro- slightly above the mansion, there is a stone a portal framed with a stepping pattern carved wadzony z Wiednia w 1903 r. przedstawia Gothic church. Both the structures are situated in stone and decorated with the Odrowąż coat- DęBNo near patronkę kościoła – św. Małgorzatę. ściany on a wooden hill, and are accessible via an alley of-arms. The walls of the church are supported wnętrza zdobi polichromia zaprojektowana lined with trees. by stone buttresses. The roof is tiled, while the the Parish of Dębno is first mentioned in docu- przez konserwatora i malarza Józefa Dutkiewi- tower, whose bottom section is made of stone, tarNóW cza, wykonana w 1957 r. Są tutaj sceny z Męki ments dated 1326-1327. The wooden Parish and the wooden belfry are shingled. The por- Pańskiej, epizody z życia św. Małgorzaty oraz Church of St Margaret is mentioned 150 years tals, window surrounds, and other decorative postacie biblijnych proroków. Ołtarz głów- later. The new, solid shrine was founded most elements are also carved in stone. Inside the church, attention is drawn to the ny stanowi tryptyk z obrazem Trójcy świętej probably after 1470 by the Castellan of Kraków, DęBNo w części środkowej i grupami śpiewających Jakub of the Odrowąż coat-of-arms, who at that large, colourful stained-glass window in the aniołów na skrzydłach. Na obrazie środkowym time owned the Dębno estate. The construction eastern wall of the chancel. Brought from Vi- przedstawiono fundatorów tryptyku: Jakuba of the church was completed by Jakub’s heir, enna in 1903, it portrays the patron saint of k. tarNoWa, Szczekockiego z żoną Barbarą i dziećmi. Ory- also Jakub, known as Szczekocki. The church of the church, St Margaret. The interior walls are ginał, z którego zachowała się tylko środkowa the Holy Trinity was consecrated in 1504, yet decorated with murals designed by conser- kościół część, przechowywany jest w Muzeum Narodo- by 1618 the original name of St Margaret had vator and painter, Józef Dutkiewicz, in 1957. wym w Krakowie. returned. It includes scenes from the Passion of Christ, a very thorough renovation of the church was episodes from the life of St Margaret and bib- św. Małgorzaty conducted in the years 1899-1903 under the lical prophets. The triptych high altar displays supervision of Zygmunt Hendel. It was then the Painting of the Holy Trinity in its centre and that the brick roof structure was built, the roof groups of singing angels on the wings. Por- was tiled, new stone cornices were installed, trayed in the central painting are the founders the vestry expanded, and the nave received of the triptych: Jakub Szczekocki, his wife Bar- a new ceiling. bara, and their children. The original, of which the single-aisle church was built of stone, with only central part has remained to this day, is a rectangular chancel in the east and a tower in kept in the National Museum in Krakow. 120 | X MDDK X X MDDK | 121 X
 • 61. grodzisko jest położone wśród jurajskich skał, grodzisko is situated among Jurassic rocks, close w niewielkiej odległości od Ojcowa. Na urwistej, to Ojców. On a rocky promontory towering over wysokiej skale nad doliną Prądnika znajduje się the Prądnik Valley stands one of the most inter- jeden z ciekawszych i wciąż jeszcze mało zna- esting 17th-century architectural complexes. The nych XVII-wiecznych zabytkowych zespołów. site’s defensive position was the decisive factor Obronne walory miejsca sprawiły, że ok. 1228 r. in choosing a location for a defensive settlement, powstał tutaj gród obronny, zbudowany przez which was built here around 1228 by the Prince księcia śląskiego Henryka Brodatego. Niedługo of Silesia, Henry the Bearded (Henryk Brodaty). potem, w czasie walk o tron krakowski, został It was soon destroyed during the strife for the zniszczony przez Konrada Mazowieckiego. Ok. Kraków Throne by Conrad of Mazovia (Konrad 1257 r. Bolesław Wstydliwy oddał Grodzisko Mazowiecki). Around 1257, Prince Boleslaus w ręce klarysek przybyłych z Zawichostu. Prze- the Modest (Bolesław Wstydliwy) bequeathed łożoną klarysek była siostra Bolesława, Salo- Grodzisko to the Poor Clares’ who came here mea, wdowa po księciu halickim Kolomanie. from Zawichost. The Mother Superior of the Poor Na ruinach obronnego gródka powstał klasztor Clares was the Prince’s sister, Salomea, widow of i kaplica pw. św. Marii Magdaleny. Salomea, jak Coloman, king of Halych-Volhynia. on the ruins of the stronghold, a monastery and głosi legenda, żyła przez osiem lat w stojącej na uboczu klasztoru pustelni. Zmarła 17 listopada chapel of St Mary Magdalene were built. Accord- 1268 r. w opinii świętości. Ok. 1320 r. przenie- ing to a legend, Salomea lived for eight years in siono klaryski do kościoła św. Andrzeja w Kra- a solitary hermitage standing by the monastery. kowie, a opuszczony klasztor popadł w ruinę. She died on 17th November 1268 in the odour grodzisko odżyło w XVII stuleciu, w czasie of sanctity. Around 1320, the Poor Clares were trwania procesu beatyfikacyjnego księżnej Sa- moved to the Church of St Andrew in Kraków, lomei. W 1642 r. klaryski ufundowały w Gro- and the abandoned monastery fell into ruin. grodzisko came back to life in the 17th centu- dzisku nową kaplicę pw. Wniebowzięcia Naj- świętszej Panny Marii. Pod koniec lat 70. XVII ry, during the beatification process of Duchess w. z inicjatywy księdza Sebastiana Piskorskiego Salomea. In 1642, the Poor Clares founded the odbudowano cały zespół nazywany Pustelnią new chapel of the Assumption of the Blessed bł. Salomei. Virgin Mary in Grodzisko. Towards the end of the Barokowy zespół tworzy kościół z otaczają- 1670s, following the initiative of Father Sebas- cym go murem i rzeźbami, trzy kaplice-groty tian Piskorski, the entire complex known now as oraz domek będący nawiązaniem do pustelni the Hermitage of Blessed Salomea was rebuilt. the baroque compound consists of the church bł. Salomei. Niewielki, barokowy kościół ma ciekawie i bogato urządzone wnętrze. Ołtarz with the surrounding wall and sculptures, three główny wykonany z kontrastujących kamieni grotto chapels, and a small building which repre- oraz stiuku zakomponowano, zestawiając co- sents Blessed Salomea’s hermitage. The interior of raz mniejsze kolumny, dzięki czemu uzyskano the small, baroque church is richly furnished. The optyczny efekt głębi. Oryginalne są również composition of the main altar, made of contrast- ołtarze boczne, będące jak gdyby przekrojami ing stones and stucco, involves columns decreas- maleńkich świątyń centralnych, we wnętrze ing in size, which produces an effect of depth. Also których wkomponowano posągi św. Marii Mag- the side altars are quite unusual, as they resemble daleny i bł. Salomei. cross-sections of small central shrines into whose za prezbiterium kościoła znajduje się niewielki interiors are integrated the figures of St Mary dziedziniec ze stojącym pośrodku obeliskiem. Magdalene and Blessed Salomea. there is a small courtyard with a centrally stand- Przy dziedzińcu mieści się zespół tzw. grot – ka- plic poświęconych św. Marii Magdalenie, św. Ja- ing obelisk behind the chancel of the church. It nowi Chrzcicielowi, trzecia przedstawia pusty opens onto three grotto chapels; two of them grób Maryi. Na otaczającym kościół murze znaj- are devoted to St Mary Magdalene and St John dują się posągi św. Kingi i księcia Bolesława the Baptist, while the third portrays the Blessed Wstydliwego, św. Jadwigi śląskiej i jej męża Virgin’s empty tomb. Standing on the wall sur- Henryka Brodatego oraz księcia Kolomana. rounding the church are the figures of St Kinga, zespół ten należy obecnie do diecezji kieleckiej Prince Boleslaus the Modest, St Jadwiga of Si- i jest miejscem działalności Duszpasterstwa lesia and her husband Henry the Bearded, and Młodzieżowego. King Coloman. the compound belongs to the Diocese of Kielce and is home to a youth Pastorship. groDzISko Hermitage of Blessed k. Skały, Salomea in groDzISko Pustelnia near Skała bł. Salomei 122 | X MDDK X X MDDK | 123 X
 • 62. gryWałD, położony niezwykle malowniczo w śródgórskiej od strony południowej. Wnętrze oświetlają trzy kotlinie Grywałd otacza od zachodu masyw okna od strony południowej; po stronie pół- lubania, a od południa – pienińskie szczyty. nocnej do prezbiterium przylega zakrystia. kościół We wnętrzu kościoła zwracają uwagę polichro- Na wyniosłym wzgórzu góruje ponad wsią, oto- czony drzewami drewniany kościółek. Od drogi mie ścian oraz późnogotycki ołtarz główny. parafialny przez wieś prowadzi do niego ścieżka z kładką W środkowym polu tryptyku namalowany został przez potok, wspinająca się łukiem na strome św. Marcin na białym koniu, w scenie ofiarowy- wzniesienie. wania swego płaszcza ubogiemu, a na skrzyd- pw. św. Marcina parafia w Grywałdzie powstała już przed łach bocznych widnieją święci: Stanisław, Jerzy, 1330 r., a obecny kościół zbudowano w XV lub Anna Samotrzeć i Barbara. Na odwrocie skrzy- na początku XVI w. Wzniesiono go z drewna, deł umieszczono wizerunki św. Doroty i św. Ka- w konstrukcji zrębowej, i częściowo obito gon- tarzyny. W zwieńczeniu ołtarza króluje Matka tem. Bryła świątyni składa się z trzech części: Boża w promienistej mandorli. Najbardziej interesującym elementem wystroju najniższego prezbiterium, wyższej i szerszej nawy oraz wysokiej, dominującej nad całością kościoła są malowidła pokrywające strop i ściany wieży. Każda z części nakryta jest osobnym, oraz parapet chóru. W prezbiterium znajduje się gontowym dachem. Szeroko osadzona wieża, kompozycja figuralna przedstawiająca Ukrzyżo- zwężająca się ku górze, zakończona nadwie- wanie, świętych Piotra i Pawła, czterech ewange- szoną izbicą, nakryta jest hełmem namiotowym listów oraz świętych Augustyna i Jerzego. W na- z iglicą i krzyżem. Obiegają ją z trzech stron wie, na ścianie północnej, widnieje Męka Pańska, oszalowane soboty, czyli zadaszone podcie- a na parapecie chóru – wizerunki świętych. Pozo- nia, służące niegdyś jako miejsce noclegu stałą przestrzeń wypełnia dekoracja z motywów przybywającym z daleka na niedzielną, poran- okuciowych i kwiatowo-owocowych. Zachowana ną mszę. Według tradycyjnego, powielanego inskrypcja informuje, że malowidła zostały wyko- przez wieki schematu, do kościoła prowa- nane w 1618 r., a ich fundatorem był – co jest dzą dwa wejścia: główne od zachodu i bocz- zjawiskiem wyjątkowym – kmieć i królewski wy- ne, osłonięte dobudowaną w 1845 r. kruchtą, braniec, Tomasz latała. The Parish grywałd has the most picturesque location im- luminated via three windows on the south, and aginable: it is set in a valley surrounded by the a sacristy adjoins the chancel from the north. Inside, the polychromy on the walls and the lubań massif to the west, and the peaks of Pie- Church of niny to the south. Above the city, surrounded late-Gothic main altar catch our eye. In the mid- with trees, stands a wooden church. you can dle part of the triptych, St Martin on a white St Martin in reach it via a path starting off the village main horse offers his coat to a beggar, and on side road, crossing the brook, and then climbing panels, St Stanislaus, St George, St Anne, and across the steep slope. St Barbara are depicted, with St Dorothy and gryWałD the Grywałd parish was established before St Katherine on the reverse. Reigning above 1330, and the church we see today was con- them is the crowned, radiant Madonna. the paintings, which cover the ceiling, walls, structed in the 15th or early 16th century. It was built of wood, in a frame construction, and and parapet of the choir gallery, are perhaps partly covered with shingle. The church is sub- the most remarkable of all. In the chancel, we divided into three parts: the lowest, the chan- find a painted scene of the Crucifixion, Saints cel, the higher and wider nave, and a tall tower, Peter and Paul, the four Evangelists, as well as dominating the whole. Each part is covered St Augustine and St George. Depicted on the with a separate shingle roof. The tower, wide at northern wall of the nave is the Passion, and on the bottom and narrowing upwards, has a cu- the choir’s parapet we see further representa- pola with a spire and a cross. Three of its sides tions of saints. The remaining space is filled with are surrounded with a covered outer gallery fruit and floral motifs. An inscription quotes the – the so-called soboty, which used to serve as date of their creation: in 1618 according to the a dormitory to those coming from afar for Sun- same inscription they were made, quite excep- day morning mass. According to the traditional tionally by a peasant and favourite of the king, scheme, repeated for centuries, the church has Tomasz latała. two entrances: the main entrance on the west and side entrance, sheltered with the porch added in 1845, on the south. The interior is il- 124 | X MDDK X X MDDK | 125 X
 • 63. Former St Norbert’s (Premonstratensian) Abbey has the oldest part of the church – devoted to the stood at the bend in the Wisła river near Assumption of Virgin Mary – is the rectangular Nowe Brzesko for over eight centuries. The chancel from the latter half of the 13th century. Norbertine Abbey monks were brought here in 1149 from the The oratory chapel enclosing it in the east is Bohemian Strahov by knights Szczeżysław square-shaped, with three apses and covered in heBDóW and Wrocisław with the consent of Boleslaus with a dome incorporating a lantern. The dome’s (Bolesław) the Curly. The monks established interior is covered with a rich stucco and paint their monastery here. Initially it was prob- decoration created by Andrzej Radwański, de- ably a small, wooden church, yet in the 13th picting the eight benedictions, four continents, century it was replaced by a solid one. In the and music-playing angels. Although the original course of a few centuries, the Abbey was en- mural was painted over in 1881 by Franciszek dowed with surrounding villages and land, Radwan, it was uncovered during the restora- the present area of Nowe Brzesko. The town tion works of 1989-2000. the Baroque main altar is decorated with mir- itself was chartered by the Abbot of Hebdów in 1279. rors and an interesting technique of ‘marbled’ remodelling of the modest 13th-century stucco painted on silver. In the niche above the church and abbey was started in the latter half altar there is a Madonna with Child statue (ca of the 17th century by Abbot Melchior Olszews- 1400), behind the Baroque sliding-door paint- ki. An oratory chapel was built as an extension ing of Transubstantiation of Christ. The figure of the chancel in the east, the main corpus of revered for centuries and famed for the mira- the church was divided into the nave and two cles professed is a true treasure of the church aisles, and two towers were added. The inte- in Hebdów. Gilded statues of St Norbert and St rior received a grand, late-Baroque appearance. Augustine, author of the rule followed by Pre- In 1819 the Norbertine abbey was liquidated. monstratensians, are standing by the arcade. the oratory of the departed is situated under Since 1832, the church was in the hands of the parish priests, and since 1949 the church the church and used for the funerary ceremo- serves the parish under the administration of nies. It is connected by a corridor to the vault the Piarists. where the monks are buried. heBDóW, od ponad ośmiu wieków w zakolu Wisły nie- prezbiterium pochodzące z 2. poł. XIII w. Zamy- opodal Nowego Brzeska, wznosi się opactwo kająca je od wschodu kaplica oratoryjna jest Norbertanów. Zakonników sprowadzili z czeskiej zbudowana na planie kwadratu z trzema apsy- dawne opactwo miejscowości Strahov, za zgodą księcia Bolesła- dami i nakryta kopułą z latarnią. Wnętrze ko- wa Kędzierzawego, dwaj rycerze: Szczeżysław puły pokrywa bogata dekoracja stiukowa oraz norbertańskie i Wrocisław. Norbertanie przybyli do Hebdowa malarska autorstwa Andrzeja Radwańskiego, w 1149 r. i założyli tutaj klasztor. Początkowo przedstawiająca osiem błogosławieństw, czte- był to zapewne drewniany kościółek, lecz w XIII ry kontynenty i muzykujące anioły. Polichromię w. została wzniesiona murowana świątynia. tę przemalował w 1881 r. Franciszek Radwan, Opactwo uzyskało w ciągu kilku stuleci liczne lecz odsłonięto ją w trakcie prac konserwator- beneficja w postaci okolicznych wsi, a także skich w latach 1989-2000. Barokowy ołtarz główny zdobiony jest lustrami grunty, na których obecnie leży Nowe Brzesko. Jego lokacji dokonał hebdowski opat w 1279 r. oraz ciekawą techniką marmoryzacji malowa- rozbudowę niewielkiego, XIII-wiecznego koś- nych na srebrze. W niszy nad ołtarzem znajduje cioła i klasztoru rozpoczął w 2. poł. XVII w. się drewniana figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, opat Melchior Olszewski. Do prezbiterium pochodząca z ok. 1400 r., zasuwana baroko- od wschodu dobudowano kaplicę oratoryjną, wym obrazem Przemienienia Pańskiego. Czczo- korpus kościoła przebudowano na trójnawowy, ny od wieków i słynący łaskami wizerunek jest zakończony dwiema wieżami oraz wzniesiono skarbem hebdowskiej świątyni. Przy arkadzie murowane budynki klasztoru. Prace we wnę- otwierającej się na ołtarz główny stoją złocone trzu kościoła trwały jeszcze w XVIII w., kiedy to rzeźby św. Norberta – założyciela zakonu, i św. powstała późnobarokowa dekoracja malarska Augustyna, na którego regule opiera się życie oratorium i ołtarz główny. W 1819 r. opactwo norbertanów. pod kościołem znajduje się dawne oratorium uległo kasacie. Po 1832 r. kościołem opiekowa- li się księża diecezjalni, a od 1949 r. pozostaje zmarłych, używane w czasie ceremonii pogrze- on we władaniu księży pijarów. bowych i łącząca się z nim korytarzem krypta Najstarszą częścią kościoła pw. Wniebowzię- grobowa zakonników. cia Najświętszej Panny Marii jest prostokątne 126 | X MDDK X X MDDK | 127 X
 • 64. Imbramowice, miejscowość położona ok. dwa- Lying 20 kilometres north of Kraków, Imbramo- ration. Adjoining the chancel to the south is dzieścia kilometrów na północ od Krakowa, wice is usually associated with the Premonas- the sacristy, and to the north, the treasury. over the stone doorway, a foundation plaque kojarzą się przede wszystkim z klasztorem tratensian Convent. However, in addition to the Norbertanek. Jednak oprócz kompleksu nor- Norbertine compound, there is another inter- was placed bearing the date 1735. The interior bertańskiego znajduje się tutaj również inte- esting object here, namely the Parish Church of is divided with pilasters, and covered with a resujący kościół parafialny, noszący wezwanie St Benedict. barrel vault: with ribs in the chancel, and win- a chapel of the same denomination existed św. Benedykta. dows in the nave. late-Baroque scenes, dis- kaplica pod tym wezwaniem istniała w Imbra- in Imbramowice even pre-1228. After the es- covered during the latest conservation works mowicach już przed 1228 r. Po fundacji klaszto- tablishment of the Premonastratensian Con- (1993-2002), are painted on the walls of the ru Norbertanek przez biskupa Iwona Odrowąża vent by bishop Iwo Odrowąż, the church of chancel, with a representation of the Holy kościół pw. św. Benedykta wraz z wsią znalazł St Benedict with the rest of the village fell Trinity above the High Altar, and the last Sup- się w uposażeniu zakonu. Parafia wzmianko- into the Norbertine domain. The parish was per and the Wedding in Kana in Galilee on the wana jest w 1326 r., a drewniany kościół wy- mentioned in 1326, and its wooden church is side walls. The scenes on the side walls of the mienia Jan Długosz w Liber beneficiorum. W la- quoted in Jan Długosz’s Liber beneficiorum. In chancel are connected with the painting deco- tach 30. XVIII w. wzniesiono nową, murowaną the 1730s a new, brick church was construct- ration of two late-Baroque, marble portals of świątynię. Jej główną fundatorką była ksieni ed, co-founded by the abbess of the Nuns of Dębniki marble. the canvas depicting St Benedict’s death, in klasztoru Norbertanek, Zofia Grotówna, oraz St Norbert, Zofia Grotówna and the archpres- archiprezbiter bazyliki Mariackiej w Krakowie, byter of St Mary’s Basilica in Kraków, Father the late-Baroque (18th-century) main altar, ks. Dominik lochman. Dominik lochman. was painted by a Kraków artist, Wojciech Eli- The Parish Murowany kościół wzniesiono w latach 1732- the brick church was built 1732-1736, prob- asz, in 1875. The pulpit and two side altars, -1736, prawdopodobnie według projektu ar- ably designed by architect Józef Krause, who initially also late Baroque but remodelled at Church of St chitekta Józefa Krause, który po śmierci Kacpra took over the construction of the convent’s a later date, are distinguished by their red Bażanki kierował wznoszeniem budynków dla buildings after Bażanka’s death. The church polychromy. Dating back to the 19th century, klasztoru. Kościół jest otoczony ogrodzeniem, is surrounded with a wall, into which a bel- the paint was restored during recent conser- Benedict in w które włączone są barokowe, murowane bu- fry and a mortuary were incorporated, both vation works. Other elements in the 18th- dynki dzwonnicy kościelnej i kostnicy, kryte in Baroque style, and covered with shingled, century interior include the choir gallery, sup- IMBraMoWIce gontowymi dachami łamanymi. Prostokątne mansard roofs. The rectangular chancel, facing ported on two pillars, and a baptismal font prezbiterium kościoła o skromnej dekoracji pila- west, features a modest, pilaster-frame deco- built into the wall. strowo-ramowej zwrócone jest w stronę zachod- nią. Od południa przylega do niego zakrystia, a od północy skarbczyk. Do wnętrza świątyni prowadzą drzwi obramio- ne kamiennym portalem, nad którym znajduje się tablica erekcyjna z datą – 1735. Wnętrze podzielone jest pilastrami, a nakrywa je skle- pienie kolebkowe – na gurtach w prezbiterium, oraz takież, z lunetami, w nawie. Na ścianach prezbiterium widoczna jest późnobarokowa polichromia figuralna odsłonięta w trakcie ostatnich prac konserwatorskich (1993-2002). Nad ołtarzem widnieje przedstawienie Trój- cy świętej, na ścianach bocznych ukazano Ostatnią Wieczerzę i Gody w Kanie Galilejskiej. Ze scenami na bocznych ścianach prezbiterium łączą się malarsko dwa późnobarokowe porta- le z marmuru dębnickiego. W późnobarokowym ołtarzu głównym (XVIII) znajduje się obraz ukazujący śmierć św. Bene- dykta, pędzla malarza krakowskiego Wojciecha Eliasza (1875). Ambona oraz dwa ołtarze bocz- ne, również późnobarokowe, lecz przekształ- cone w późniejszym okresie, zwracają uwagę niespotykanym, czerwonym kolorem polichro- mii. Pochodzi ona z XIX w. i została przywró- cona po ostatniej konserwacji. Do XVIII-wiecz- nego wyposażenia świątyni należy także chór, wsparty na dwóch filarach, i wbudowana w ścianę chrzcielnica. IMBraMoWIce, kościół parafialny pw. św. Benedykta 128 | X MDDK X X MDDK | 12 X
 • 65. Premonstratensian założyciel zakonu norbertanów, żyjący na prze- St Norbert, the founder of the Premonstrat- łomie XI i XII w., św. Norbert, był bogatym, wy- ensian order, lived at the end of the 11th kształconym człowiekiem i wiódł życie pełne and beginning of the 12th centuries. He was Convent in uciech. Po nawróceniu założył w Premontre a wealthy, educated man who lived a life of we Francji zakon z regułą św. Augustyna (1120). pleasure. Upon his conversion, he founded a IMBraMoWIce Bracia zakonni mieli poświęcić się pracy apo- monastic order in the French Premontre, fol- stolskiej, a siostry kontemplacji, pracy i umar- lowing the rule of St Augustine (1120). The twieniu. Początkowo zakony męskie i żeńskie monks were to devote themselves to apos- umieszczano razem, aby się wzajemnie uzupeł- tolate, and the nuns to contemplation, work niały, jednak już na przełomie XII i XIII w. roz- and penance. Originally nuns and monks were dzielono je. placed together, in order to complement each Według Długosza, biskup Iwo Odrowąż zało- other, but they were separated around the turn żył i uposażył klasztor Norbertanek ok. 1223- of the 12th and 13th centuries. according to the chronicler Jan Długosz, bishop -1226 r. Wieś, w której go osadził, nosiła na- zwę Dłubnia, dopiero od poł. XIV w. zwano Iwo Odrowąż founded and endowed the Pre- ją Imbramowicami. Pierwotne murowano- monstratensian convent between 1223 and -drewniane zabudowania kościoła i klasztoru 1226. The village in which it was located was spłonęły podczas pożaru w 1710 r. Wówczas then called Dłubnia, and the name Imbramo- wzniesiono obecnie istniejące budowle. Dzieje wice appears only in the mid-14th century. klasztoru są niezwykle burzliwe: przez ponad The original part-timber part-brick buildings siedemdziesiąt lat stał opuszczony, przetrwał of the church and the convent burnt down in kilka pożarów, rabunek biblioteki i wyposa- a fire in 1710, and it is then that the buildings żenia oraz kasatę zakonu w 1866 r. Obecnie we see today were constructed. The convent’s w Polsce istnieją tylko dwa żeńskie klaszto- tempestuous past included 70 years of com- ry norbertańskie: na Zwierzyńcu w Krakowie plete abandonment, several fires, robbery of i w Imbramowicach. the library, and the dissolution of the order Wokół dziedzińca kościelnego znajdują się in 1866. At present there are only two female domy kapelana i księżowski, a także piętrowy convents: one at Zwierzyniec in Kraków, and spichlerz. Po stronie południowej kościoła mie- the other in Imbramowice. around the church’s courtyard we see the ści się klasztor z wirydarzem i ogród klauzuro- wy. Obecny kościół pw. świętych Piotra i Pawła chaplain’s house and priests’ quarters, as well powstał w latach 1711-1721, według planów as a two-storey granary. South of the church is znakomitego polskiego architekta, Kacpra Ba- a cloister and a garden, the latter off-limits to żanki. Skromna, ale doskonała w proporcjach the outer world. The present Church of St Pe- bryła kościoła z wieżą kryje w sobie niezwykle ter and St Paul was erected in the years 1711- bogate wnętrze, również zaprojektowane przez -1721 following the design of the renowned Bażankę. ściany podzielono w prezbiterium Polish architect Kacper Bażanka. The church, i nawie pilastrami, a w apsydzie półkolumna- modest but perfectly proportioned church and mi, nad którymi znajdują się późnobarokowe with a tower, hides an elaborate interior, also posągi aniołów. Sklepienie kolebkowe pokrywa designed by Bażanka. It is divided by pilasters polichromia wykonana przez włoskiego mala- in the chancel and nave, and by half-columns rza Wilhelma i jego córkę. W prezbiterium wi- in the apse, with late Baroque statues of an- doczny jest Chrystus z Matką Bożą i Duchem gels above. The barrel vault is covered with świętym oraz medaliony z postaciami świę- murals, the creation of Wilhelm of Italy and his tych, a w nawie tzw. program norbertański daughter. In the chancel we find Christ with z Apoteozą św. Norberta i norbertanek. Our lady and the Holy Spirit as well as medal- W ołtarzu głównym, skomponowanym prze- lions with saints, and in the nave the so-called strzennie z dwiema kolumnami apsydy oraz ‘Norbertine program’ with the Apotheosis of St z obrazem Dobrego Pasterza we wnęce wycię- Norbert and Premonstratensian nuns. Within the main altar, merging in with the two tej w murze, umieszczono otaczany szczególną czcią obraz Chrystusa Bolesnego. Interesujące columns of the apse and a painting of the Good są również dwa drewniane portale znajdujące Shepherd in a niche carved inside the wall, się w prezbiterium, połączone w całość z po- the revered painting of the lamenting Christ mnikami zasłużonych dla klasztoru biskupów: was placed. Also noteworthy are two wooden Iwona Odrowąża i Kazimierza Łubieńskiego. portals in the chancel, connected with the tombstones of two bishops: Iwo Odrowąż and Kazimierz Łubieński. IMBraMoWIce, klasztor ss. Norbertanek 130 | X MDDK X X MDDK | 131 X
 • 66. Na południe od miasta, u szczytu góry Kalwa- South of Kalwaria Zebrzydowska town, atop the entrance to the interior is through a col- rii położony jest barokowy kościół i klasztor the Calvary Mount, lies the Baroque Church and onnaded portico, placed in the centre of the Bernardynów. Kalwaryjski zespół pielgrzymko- Monastery of Saint Bernard. The pilgrimage site two-hundred-year-old façade. The church was wy obejmuje także czterdzieści dwie kapliczki encompasses also 42 chapels and Stations of constructed in two stages: the presbytery, fac- i kaplice dróg Męki Pańskiej i Matki Bożej, roz- the Way of the Cross and the Way of the of Vir- ing west, was built from 1603-1609, and the mieszczone na południe i wschód od klasztoru, gin Mary, scattered to the south and east of the wider, higher nave was completed in 1702. wśród malowniczych pagórków i dolin. Założe- monastery, amongst rolling hills and picturesque The colourful mural, which covers the vaults nie to jest charakterystyczną dla epoki kontr- valleys. Founded by the Zebrzydowski family, the of the nave and the rood wall, is the work of reformacji fundacją rodziny Zebrzydowskich. whole site is emblematic of the counter-reforma- Włodzimierz Tetmajer. Above the rainbow and Zainicjował ją ok. 1600 r. Mikołaj, wojewoda tion age. The construction was initiated around the choir we can see surviving fragments of krakowski, a kontynuowali (aż do 1667 r.) Jan, 1600 by the Kraków Voivode Mikołaj, and con- 1781 stucco decoration. Placed within the late miecznik koronny, i Michał, wojewoda krakow- tinued (through 1667) by a royal cavalier named Baroque, double-sided altarpiece is a silver ski. Dalszej rozbudowy zespołu dokonali Mag- Jan, and the voivode Michał. The compound was statue of Saint Mary of the Angels, purchased dalena z Konopackich Czartoryska oraz o. Gau- further extended by Magdalena Czartoryska née in loreto in 1590, and on the side of the choir, denty Thynell, przełożony klasztoru w latach Konopacki and Father Gaudenty Thynell, the an early Baroque crucifix. three-storey high, monastic buildings are 1793-1833. monastery’s superior between 1793 and 1833. kościół i klasztor zostały zbudowane przez the church and monastery were created by an grouped around two cloisters: below the włoskiego architekta Jana Marię Bernardonie- Italian architect, Giovanni Maria Bernardoni church, the smaller and older one (1603-1609) go oraz architekta i złotnika flamandzkiego Pa- and a Flemish goldsmith and architect Pauwel with a well, and adjoining it, the larger one, wła Baudartha. Ten ostatni jest także autorem Baudarth. The latter designed the majority of constructed 1654-1656. the paths of Christ’s Passion (The Way of Con- większości kaplic przy dróżkach, ufundowa- the votive chapels, endowed by Mikołaj Zebrzy- nych przez Mikołaja Zebrzydowskiego. dowski. demnation, and the Stations of the Way of the świątynię poprzedza plac nazywany Rajskim. In front of the temple there is a plaza, called Cross) were modelled upon those in Jerusalem, Po obu jego stronach znajdują się XIX-wiecz- Paradise Square. On either side it is lined with a and constructed in the early 17th century. The ne, filarowe podcienia z dwudziestoma czte- 19th-century colonnaded gallery, and enclosed paths of Virgin Mary (The Funerary Path and rema konfesjonałami, a zamyka go żelazna with an iron balustrade incorporating stone the Way of Triumph) were founded in 1632. balustrada z kamiennymi słupami i posągami. pillars and statues. Ascending to the church Every year, during the Holy Week leading up Do kościoła pw. Matki Boskiej Anielskiej (Por- of Saint Mary of the Angels (Portiunculae) is a to Easter, a Passion play is performed on the tiunculae) wiodą szerokie schody, zbudowane wide stairway built between 1927 and 1932. Calvary paths. w latach 1927-1932. kaLWarIa zeBrzyDoWSka Pilgrimage Site Wejście do wnętrza prowadzi przez portal z ko- lumnami, umieszczony na osi dwuwieżowej fasady. Kościół zbudowano w dwóch etapach: zwrócone ku zachodowi prezbiterium powsta- ło w latach 1603-1609, a szerszą i wyższą nawę ukończono w 1702 r. Polichromię na ko- lebkowym sklepieniu nawy i na ścianie tęczo- wej wykonał Włodzimierz Tetmajer. Nad tęczą i chórem muzycznym zachowały się fragmenty dekoracji stiukowej z 1781 r. W późnobaroko- wym, dwustronnym ołtarzu głównym znajduje się srebrny posąg Matki Boskiej Anielskiej, za- kupiony w 1590 r. w loreto, a od strony chóru można zobaczyć wczesnobarokowy krucyfiks. trzypiętrowe zabudowania klasztoru zgrupo- wane są wokół dwóch wirydarzy. Bliżej koś- cioła mieści się mniejszy i starszy wirydarz (1603-1609), na którym znajduje się studnia; kaLWarIa przylega do niego większy, założony w latach 1654-1666. Drogi Męki Pańskiej (Pojmania i Krzyżowa) zeBrzyDoWSka, zbudowano na wzór dróg jerozolimskich na po- czątku XVII w. Drogi Matki Bożej (Pogrzebu zespół i Tryumfu) założono w 1632 r. Co roku, przed Wielkanocą, na kalwaryjskich dróżkach odby- wa się Misterium Męki Pańskiej. pielgrzymkowy 132 | X MDDK X X MDDK | 133 X
 • 67. Jezuici (Towarzystwo Jezusowe) to zakon męski the Jesuits, officially known as the Society of założony w 1540 r. w Rzymie przez św. Ignacego Jesus, are a male religious order established loyolę. Do Polski, najpierw do Braniewa, spro- in 1540 in Rome by St Ignatius of loyola. They wadził ich w 1565 r. kardynał Stanisław Hozjusz. were brought to Poland, initially to Braniewo, in W Krakowie jezuici objęli kościół św. Barbary 1565 by Cardinal Stanisław Hozjusz. In Kraków, przy Placu Mariackim (w 1583 r.), a na przeło- the Jesuits first acquired the church of St Bar- mie XVI i XVII w. rozpoczęli budowę świątyni bara in Mariacki Square (1583), and at the turn pw. świętych Piotra i Pawła. of the 16th century commenced the construc- W 1868 r. jezuici zakupili parcelę w dzielnicy tion of the Church of St Peter and St Paul. In 1868 the Jesuit order purchased land in the Wesoła, przy ul. Kopernika, i wybudowali na niej niewielką kaplicę oraz klasztor z nowicjatem. Wesoła district, next to Kopernika Street, where Na początku XX w. postanowili wznieść nową they built a small chapel and a monastery with świątynię. Zorganizowali więc w 1905 r. kon- a noviciate section. At the beginning of the kurs, do którego zaprosili czterech architektów: 20th century they decided to build a church, Teodora Talowskiego, Józefa Pokutyńskiego, and in 1905 they arranged for a competition, to Antoniego Wiwulskiego i wiedeńczyka Juliusza which they invited four architects: Teodor Ta- Meyredera. Do konkursu stanął również brat za- lowski, Józef Pokutyński, Antoni Wiwulski and konny i rysownik Józef Krupierz. Zamawiających Julius Meyreder from Vienna. A Jesuit monk and nie zadowolił jednak żaden projekt. Zwrócili się artist Józef Krupierz also submitted a design. zatem o pomoc do Franciszka Mączyńskiego, However, the clients were not satisfied with the który w latach 1907-1909 stworzył kolejne trzy results. They turned to Franciszek Mączyński, wersje projektu. Po zaakceptowaniu ostatecznej who developed three consecutive versions of wersji, w latach 1909-1912 wzniesiono kościół, the concept plan between 1907 and 1909. When którego modernistyczna bryła łączy w jednoli- the final version was approved, the church was tą całość motywy romańskie, gotyckie i baro- built between 1909 and 1912. In this modern- kowe. Jest on trójnawową bazyliką z krótkim ist creation, Romanesque, Gothic, and Baroque prezbiterium, nad którą dominuje usytuowana motifs are seamlessly merged into one. A 60- z boku, sześćdziesięciometrowa wieża. Wnętrze -metre tower, situated at the side, dominates podzielone zostało romańskimi arkadami i na- the whole. The Jesuit church is a three-aisle kryte sklepieniem krzyżowym. Bogaty wystrój basilica with a short chancel. The interior was świątyni, a szczególnie polichromia, mozaiki divided with Romanesque arcades and covered i marmurowe kolumny nawiązują do sztuki with a cross vault. Rich decorations, particu- bizantyjskiej i włoskiego romanizmu. Autorem larly the murals, mosaics, and marble columns, polichromii, a także witraży (zniszczonych pod- emulate Byzantine art and Italian Romanesque czas II wojny światowej) jest Jan Bukowski, mo- style. The author of the polychromy and stained zaiki zaprojektowali Piotr Stachiewicz i leonard glass windows (the latter destroyed during the Stroynowski. Ołtarze są dziełem Karola Hukana, war) was Jan Bukowski, while Piotr Stachiewicz a rzeźby w tęczy wykonał Jan Raszka. Obecne and leonard Stroynowski designed the mosa- witraże zostały zaprojektowane w 1945 r. przez ics. The altars are the creations of Karol Hukan, Jana Skąpskiego. and the figures in the rood arch were sculpted efektowność i malowniczość świątyni została by Jan Raszka. The present stained-glass wid- podkreślona przez usytuowanie wejścia głów- ows were designed in 1945 by Jan Skąpski. the total effect was enhanced by placing the nego z boku wieży, od strony ulicy Kopernika. Zdobi je wspaniały, kamienny portal z monu- main entrance at the side of the tower, in Ko- mentalną rzeźbą Chrystusa, autorstwa Xawe- pernika Street. Adorning the stone doorway is rego Dunikowskiego. Wielu badaczy i znawców a magnificent statue of Christ, by Xawery Dun- sztuki XX w. uznaje jezuicką świątynię za naj- ikowski. Many 20th-century art historians con- wybitniejszy w Krakowie obiekt architektury sider the church to be the finest work of Kraków’s sakralnej powstały na początku XX w. early 20th-century religious architecture. W 1960 r. kościół pw. Najświętszego Serca In 1960, Pope John XXII granted the Church of Pana Jezusa został podniesiony przez papieża the Most Sacred Heart of Jesus the status of a Jana XXIII do godności bazyliki mniejszej. basilica minor. krakóW, Jesuit Basilica bazylika jezuicka Church of the Most pw. Najświętszego Sacred Heart of Jesus in krakóW Serca Pana Jezusa 134 | X MDDK X X MDDK | 135 X
 • 68. The Church and Według legendy, kościół na Piasku został ufun- according to legend, the church at Piasek was dowany przez Władysława Hermana w 1087 r., founded by ladislaus (Władysław) Herman in jako wotum za cudowne uzdrowienie. W rze- 1087 as a votive offering for his miraculous re- Monastery of Calced czywistości świątynię założyła ok. 1390 r. kró- covery. In fact, it was erected around the year lewska para: Jadwiga i Władysław Jagiełło. 1390 by the royal couple: Jadwiga and ladislaus Carmelites at Piasek in Jeszcze w czasie budowy, w 1397 r., kościół (Władysław) Jagiełło. Still under construction, pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny od- in 1397 the church of the Annunciation of the dano zakonowi karmelitów, sprowadzonemu Holy Virgin was presented to the Carmelite Or- krakóW wówczas z Czech do Krakowa. Budowa goty- der which came to Kraków from Bohemia. The ckiej świątyni została ukończona na przełomie construction of the Gothic temple was complet- XV i XVI w. W 1587 r. pożar spustoszył karme- ed at the turn of the 15th and 16th centuries. In litańskie zabudowania, jednak już ok. 1600 r. 1587, it was badly damaged by fire, but it was zakończono ich odbudowę. W czasie potopu reconstructed around 1600. During the ‘deluge’ szwedzkiego kościół i budynki klasztorne zo- of the Swedish army, the church and monastic stały zburzone. buildings were torn down. obecny kształt kościoła pochodzi z czasów jego the present body of the church dates back odbudowy po najeździe szwedzkim (1656- to the reconstruction after the Swedish raids -1679). Wykorzystano w niej pozostałości goty- (1656-1679). Remains of Gothic walls were ckich murów – powtórzono obrys prezbiterium incorporated into the new structure, and out- i korpusu dawnego kościoła. Fasada świątyni, lines of the chancel and the main corpus of the szeroka i bezwieżowa, naśladuje układ kra- church were maintained. The wide, tower-less kowskiego kościoła świętych Piotra i Pawła. façade follows the pattern of Kraków’s Church Dzisiejsza karmelitańska świątynia jest budow- of St Peter and St Paul. Today’s Carmelite tem- lą barokową, o układzie bazylikowym z wydłu- ple is a Baroque building, shaped like a basilica żonym prezbiterium i szeroką nawą główną with an elongated chancel, a wide nave, and oraz nawami bocznymi w formie głębokich ka- side aisles in the form of deep chapels. It is cov- plic. Wnętrze nakrywają sklepienia kolebkowe ered with barrel and cross vaults. The main altar i krzyżowe. Najciekawszymi obiektami świą- and stalls in the chancel deserve a closer look. tyni są ołtarz główny i stalle w prezbiterium. The altarpiece, depicting Virgin Mary appearing Ołtarz jest dziełem snycerza Jerzego Hankisa to St Elisabeth, was carved by Jerzy Hankis in (1698-1699) i przedstawia scenę Nawiedzenia 1698-1699. The stalls, featuring scenes from św. Elżbiety przez Matkę Bożą. Również stalle the lives of the prophets Elias and Eliseus paint- z malowanymi przez Antoniego Konikowicza ed by Antoni Konikowicz, are also attributed to scenami z życia proroków Eliasza i Elizeusza the Hankis workshop. the Chapel of St Mary of Piasek, adjoining the przypisywane są warsztatowi Hankisa. przylegająca do nawy od strony południowej nave to the south, was erected to protect the kaplica Matki Bożej Piaskowej została wznie- image of Madonna with Child, originally paint- siona dla ochrony obrazu Marii z Dzieciątkiem, ed on the outer wall of the church c. 1500. The namalowanego na ścianie zewnętrznej kościo- chapel dates back to 1637-1641, and the in- ła ok. 1500 r. Kaplica pochodzi z lat 1637-1641, terior of its dome is covered with polychromy a jej kopułę i sklepienie pokrywa polichromia made by Francis Peter Molitor (1756). Next to it autorstwa Franciszka Piotra Molitora (1756). is the chapel of the Virgin Mary of the Miracu- Obok znajduje się kaplica Matki Bożej Szka- lous Medal, under the care of the Fraternity of plerznej, którą opiekuje się istniejące od XVI w. the Miraculous Medal since the 16th century. a monastic compound is located to the north Bractwo Szkaplerza. od strony północnej kościoła znajdują się za- of the church. In the 1760s, the lower cloister budowania klasztoru. Sklepienia dolnych kruż- was covered with illusionist paintings depict- ganków zostały w latach 60. XVIII w. pokryte ing the history of the church and its image of malowidłami iluzjonistycznymi przedstawia- Madonna, starting from Władysław Herman’s jącymi historię kościoła i obrazu Matki Bożej miracle. The paintings are attributed to Michał Piaskowej, począwszy od cudu Władysława Popławski. Hermana. Malowidła przypisywane są malarzo- wi Michałowi Popławskiemu. krakóW, kościół i klasztor oo. Karmelitów Trzewiczkowych na Piasku 136 | X MDDK X X MDDK | 137 X
 • 69. krakóW cystersów do podkrakowskiej Mogiły sprowa- tycki poliptyk (1514) z posągiem Matki Bożej dził biskup krakowski Iwo Odrowąż ok. 1225 r. z Dzieciątkiem oraz malowanymi i rzeźbionymi Wkrótce potem rozpoczęli oni budowę kościoła skrzydłami ze scenami z życia i Męki Chrystusa, – MogIła, pw. św. Wacława. Wzniesiona w 2. i 3. ćwierci a także z postaciami świętych. średniowieczny, rozbudowany w XVI w. i prze- XIII w. ceglana bazylika o formach wczesnogo- opactwo tyckich została częściowo przekształcona na po- budowany gruntownie w XVIII w. budynek czątku XVI w. oraz w okresie baroku. Najważ- klasztorny znajduje się po stronie południowej niejszą zmianą była budowa fasady w latach kościoła. Piętrowe skrzydła klasztoru otaczają oo. Cystersów 1779-1780 przez Franciszka Mosera z Opawy. czworoboczny wirydarz. Piękne, XIV-wieczne świątynia cysterska jest wzniesiona z cegły, krużganki zdobią polichromie namalowane i kościół kamienne są szczegóły architektoniczne oraz w 1538 r. przez Stanisława Samostrzelnika: jest elementy dekoracyjne. Jest ona trójnawową tutaj wspaniałe i monumentalne Ukrzyżowanie św. Bartłomieja bazyliką z transeptem i zamkniętym prosto oraz dekoracja arabeskowa. Nieopodal klasztoru znajduje się parafialny koś- prezbiterium oraz dwiema parami bliźnich ka- plic po obu jego stronach. Kościół nakrywają ciółek pw. św. Bartłomieja. Zbudowany w 2. poł. w większości gotyckie sklepienia krzyżowo- XV w., odnowiony w 1587 r. i przebudowany ok. -żebrowe. Na zewnątrz średniowieczny wygląd poł. XVIII w., należy do najstarszych zachowa- zachowało ceglane prezbiterium. Korpus świą- nych zabytków polskiej architektury drewnia- tyni otynkowano w czasie, kiedy wzniesiono nej. Kościół o nawie i prezbiterium tej samej barokową fasadę, rozczłonkowaną pilastrami szerokości nakrywa wysoki, gontowy dach. i zamkniętą falistym szczytem. Do nawy przybudowane są z obu stron po dwie Wewnątrz kościoła, na ścianach prezbiterium, kaplice i kruchty oraz dwie niższe nawy bocz- transeptu i południowej kaplicy bliźniej moż- ne, otwarte na nawę główną ostrołukowymi na podziwiać renesansową polichromię wy- arkadami. Większość wystroju świątyni (poli- konaną w 2. ćwierci XVI w. przez Stanisława chromie z portretami papieży, biskupów i świę- Samostrzelnika, zakonnika tutejszego klaszto- tych, ołtarz główny i część bocznych) pochodzi ru. W ołtarzu głównym znajduje się późnogo- z 2. poł. XVIII w. the bishop of Kraków, Iwo Odrowąż, brought The main corpus was covered with plaster at the with 1538 polychromy by Stanisław Samostrzel- Cistercian monks to Kraków around the year time of the construction of the Baroque façade, nik, including a magnificent, monumental Cruci- 1225. Soon afterwards, the construction of the latter with pilasters and a wavy top. fixion, and arabesque motifs. Inside the church, on the walls of the chancel, right next to the abbey stands the parish St Wenceslas church began. Erected in the sec- ond and third quarters of the 13th century, the transept, and southern chapel, Renaissance church of St Bartholomew. Built in the second brick, early-Gothic basilica was partly remod- murals can be admired, painted in the second half of the 15th century, renovated in 1587, and elled at the beginning of the 16th century and quarter of the 16th century by Stanisław Samos- remodelled around mid-18th century, it fea- then in the Baroque era. The most important trzelnik, a Cistercian friar of Mogiła. The main tures some of the oldest surviving examples of change was the new façade built 1779-1780 by altarpiece is a late Gothic polyptych (1514) with wooden architecture in Poland. The nave and Francis Moser of Opava. a statue of the Madonna and Child, the side pan- the chancel are of equal width and are covered the Cistercian church is made of brick, with els painted and carved with scenes of Christ’s with a tall shingle roof. Adjoining the nave on some stone architectural and decorative details. life and death, and figures of saints. each side are two chapels and porches, opening South of the church is the medieval abbey build- It is a three-aisle basilica with a transept and a to the main nave through lancet arcades. Most straight chancel with two twin chapels on either ing, extended in the 16th century and thoroughly of the interior (including polychrome portraits side. The church is covered in the most part with remodelled in the 18th century. Two storeys of popes, bishops, and saints, the main altar Gothic cross-rib vaults. Outside, the brick chan- high, the wings surround a rectangular garden. and some side altars) dates back to the second cel retained its original mediaeval appearance. The beautiful 14th-century cloister is decorated half of the 18th century. Cistercian Abbey and Church of St Bartholomew in krakóW – MogIła 138 | X MDDK X X MDDK | 13 X
 • 70. kościół na Skałce jest drugim – obok Wawelu – miejscem spoczynku słynnych Polaków. W pod- ziemiach kościoła pochowani zostali m.in. Jan Długosz, Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiań- ski, Czesław Miłosz. W 1079 r. w wyniku sporu z królem Bolesławem śmiałym zginął na Skałce śmiercią męczeńską biskup krakowski, św. Sta- nisław ze Szczepanowa. paulinów sprowadził do Krakowa z Jasnej Góry w 1472 r. kanonik krakowski ks. Jan Długosz. Na Skałce istniał wówczas gotycki kościół, któ- ry przetrwał do 1733 r., kiedy znajdującą się w złym stanie świątynię rozebrano. Budowę no- wego kościoła rozpoczęto na podstawie planów Antoniego Gerharda Müntzera, a dokończono pod kierunkiem architekta Antoniego Solarie- go, który częściowo zmienił pierwotny projekt. Konsekracji kościoła dokonano w 1651 r. W sylwecie kościoła dominują dwie wieże na- kryte barokowymi hełmami. Flankują one pięk- nie zakomponowaną fasadę świątyni, z cen- tralnie umieszczonym wejściem, do którego wiodą dwubiegowe schody. Skałeczny kościół jest trójnawową bazyliką, zbudowaną na pla- nie prostokąta i przekrytą sklepieniem koleb- kowym z lunetami. Nawa główna jest tej samej szerokości co prezbiterium, przy którym od południa mieści się dawny skarbiec (obecnie muzeum) i biblioteka, a od północy – zakrystia i oratorium zakonne. W ołtarzu głównym, ozdobionym rzeźbami aniołów oraz stiukową glorią, znajduje się przedstawienie św. Michała Archanioła strąca- jącego lucyfera, pędzla Tadeusza Kuntze. Au- torami bogatej dekoracji stiukowej oraz rzeźb są Wojciech Rojowski oraz Jan Jerzy lehnert Pauline Monastery the Church at Skałka (‘on the Rock’) is a famous z Opawy. Rojowski wykonał także barokowo- nave is the same width as the chancel, adjacent rokokową ambonę. Naśladująca barokowe ma- Kraków necropolis, second only to Wawel. The to which are the museum, in the former treas- lowidła polichromia wnętrza pochodzi z końca vaults under the church contain the tombs ury, and the library (to the south) as well as the with the Church XIX w., kiedy staraniem ówczesnego przeora of Jan Długosz, Jacek Malczewski, Stanisław vestry and monks’ oratory (to the north). Decorated with sculpted angels and stucco o. Ambrożego Federowicza przeprowadzono Wyspiański, and Czesław Miłosz. In 1079, fol- of St Michael the remont świątyni. Z tego czasu pochodzą rów- lowing a controversy with King Boleslaus the work, the high altar contains the painting of nież neobarokowe stalle projektu Karola Knau- Bold (Bolesław śmiały) the Bishop of Kraków, St Michael the Archangel casting lucifer out of sa, zdobione scenami z historii obrony Jasnej St Stanislaus of Szczepanów died a martyr’s heaven by Tadeusz Kuntze. The rich stucco dec- Archangel and Góry przed Szwedami. death at Skałka. oration is the work of Wojciech Rojowski and Budynek klasztoru nawiązujący formą do the Paulines were brought in 1472 to Kraków Johann Georg lehnert of Opava. Rojowski was St Stanislaus włoskiego typu renesansowych zamków zbu- from Częstochowa’s Jasna Góra by a Kraków also responsible for the baroque-rococo pul- dowano w latach 1636-1723; najwyższe pię- Canon, Reverend Jan Długosz. Already standing pit. The murals imitating baroque polychrome tro dobudowano w 1937 r. Wejście do klasztoru ‘on the Rock’ at that time was a Gothic church paintings date back to the late 19th century, the Bishop in prowadzi przez portal, który zdobi herb zakonu that survived until 1733, when it was disman- when the contemporary Prior Ambroży Federo- paulinów: kruk z bochenkiem chleba, dwa lwy tled due to its poor technical state. The con- wicz ordered a remodelling of the church. Intro- krakóW i palma. Na dziedzińcu przed kościołem war- struction of the new church began according duced at the same time were the neo-baroque to zwrócić uwagę na niedawno odnowioną to the design of Antoni Gerhard Müntzer, and stalls designed by Karol Knaus and decorated sadzawkę św. Stanisława z XVII-wiecznym ka- was completed under the supervision of the with scenes from the defence of Jasna Góra miennym ogrodzeniem. architect Antoni Solari, who partially changed during the Swedish siege. the shape of the monastery building is a refer- the original design. The new church was conse- krakóW, klasztor crated in 1651. ence to the Italian-type Renaissance ‘castelli’, the silhouette of the church is dominated by two and was built in the years 1636-1723, with oo. Paulinów z kościołem towers covered with lush Baroque spires. They the top floor added in 1937. The monastery is flank the beautifully composed western front of entered through a portal decorated with the the church, with its centrally-situated entrance Paulines’ emblem: a crow, holding a loaf of św. Michała Archanioła approached by two flights of stairs. The church bread, perched atop a palm tree flanked by two ‘na Skałce’ is a basilica with three aisles, de- lions. Worth a careful look in the yard in front i św. Stanisława Biskupa signed on a rectangular plan and covered with of the church is the recently renovated pond barrel vaulting featuring small windows. The of St Stanislaus surrounded by a 17th-century stone enclosure. 140 | X MDDK X X MDDK | 141 X
 • 71. Piarist Church pijarzy zostali sprowadzeni do Polski przez kró- la Władysława IV w 1642 r., a dzięki zezwoleniu Jana Kazimierza dwanaście lat później osiedlili and Monastery się na krakowskim Kazimierzu. W obrębie kra- kowskich murów miejskich znajdowało się wie- in krakóW le zakonów, wobec czego zakonnicy mieli duże trudności z uzyskaniem pozwolenia na prze- niesienie się z Kazimierza do Krakowa. Jednak dzięki poparciu króla oraz księcia Aleksandra the Piarist order was brought to Poland by King lubomirskiego w 1679 r. zamieszkali przy ul. św. Jana, w kamienicy zwanej Słowikowską. Władysław (ladislaus) IV in 1642, and twelve Obok niej stała zrujnowana kamienica i browar years later the monks settled in Kraków’s Ka- z obszernym placem, które nabył i podarował zimierz by permission of King Jan Kazimierz pijarom Hieronim lubomirski. Na miejscu tej (John Casimir). Within the city walls of Kraków kamienicy, zwanej Pod Bażanty, oraz browaru there were already numerous religious orders zakonnicy wznieśli najpierw dolny kościół, kon- present, so it was difficult for the monks to sekrowany w 1721 r., a potem górny. Uroczyste obtain permission to move from Kazimierz to poświęcenie nastąpiło w 1728 r. Kraków. However, thanks to the patronage of autorem projektu kościoła był pochodzący the king and of Prince Aleksander lubomirski, z Podlasia architekt Kacper Bażanka, wykształ- in 1679 they settled at św. Jana Street, in the cony w rzymskiej Akademii św. Łukasza. Według Słowikowska tenement house. Right next to jego planów powstała trójnawowa bazylika the building stood another, derelict house and z kaplicami i emporami w nawach bocznych. a brewery with a large court, which Hieronim Wspaniałym dopełnieniem architektury kościo- lubomirski purchased and donated to the ła jest rzeźbiarska i malarska dekoracja wnętrza, Piarist monks. In lieu of the house, called Pod wykonana przez artystów z Moraw: Franciszka Bażanty, and the brewery, the monks first built Ecksteina i Chrystiana Bolę. Wykorzystując za- the lower church, consecrated in 1721, and sady perspektywy geometrycznej, sprawili, iż then constructed the upper one. The opening malowana architektura na ścianach kościoła ceremony took place in 1728. the church was designed by architect Kacper wywołuje złudzenie rzeczywiście istniejącej, a iluzjonistyczne malowidło na sklepieniu daje Bażanka of Podlasie, educated at St luke’s wrażenie otwartego nieba. Do późnobarokowe- Academy in Rome. He planned a three-aisle ba- go wystroju należą też ołtarze ze sztucznego silica church, with chapels in side aisles and a marmuru i stiuku wykonane przez Jakuba Hoff- gallery above them. The interior is made com- mana oraz obrazy Szymona Czechowicza. plete by the magnificent sculpted and painted przez trzydzieści lat kościół miał jedynie skrom- decorations of the Moravian artists Francis ną, ceglaną fasadę. Obecną wzniósł Franciszek Eckstein and Christian Bola. With their mas- Placidi w latach 1759-1761. Rozwinął on po- terful use of perspective and geometry, the mysł Bażanki, by kościół był efektownym za- painted architecture deceives the eye and ap- mknięciem ulicy św. Jana. Trójkondygnacyjną pears quite real, while the illusionist panel in fasadę podzieloną pilastrami i skromnie deko- the vault seems like an open sky. late-Baroque rowaną motywem kampanuli (pionowo ułożo- furnishings feature faux-marble and stucco al- nych, uproszczonych dzwonków) wieńczy ot- tars created by Jacob Hoffman and canvasses warta arkada z zawieszonym w niej dzwonem. by Szymon Czechowicz. zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki For 30 years, the church only had a modest krakóW, Bożej Szkół Pobożnych zwanych pijarami, za- brick façade. The one we see today was de- łożony przez św. Józefa Kalasantego w 1597 r. signed from 1759 to 1761 by Francesco Placidi. w Rzymie, prowadził szkoły średnie zwane ko- Placidi followed through Bażanka’s concept for kościół i klasztor legiami. Założone w 1663 r. krakowskie kole- the church to provide a majestic closure to the gium mieściło się w przyległych do kościoła bu- św. Jana Street. Its three-storey façade is di- oo. Pijarów dynkach. Starszy, znajdujący się od strony ul. vided with pilasters, modestly decorated with Sławkowskiej, do dzisiaj służy pijarom, a now- a vertically placed, simplified motif of bells, and szy, wzniesiony przez Franciszka Placidiego, crowned with a suspended arcade with the należy do Muzeum Książąt Czartoryskich. church bell inside. the Order of Poor Clerks Regular of the Mother of God of the Pious Schools (or in short Piarists) was established in 1597 in Rome by St Joseph Ca- lasanz. Initially, the monks ran secondary schools for children, later known as colleges. Established in 1663, the Piarist College initially consisted of the two buildings adjacent to the church. The older building, on the side of Sławkowska street, serves the Piarists to this day, while the newer one, closer to St Florian’s gate, belongs to the Princes Czartoryski Museum. 142 | X MDDK X X MDDK | 143 X
 • 72. Church of the the District of Zwierzyniec stretches across the the crypt were added. During the Swedish Del- western part of Kraków, between the city cen- uge (1657) the church was burned, and was later tre and Bielany. For seven centuries, all this land restored and reconsecrated in 1680. Saviour and the church is a small single-aisle structure of lying on the left bank of the Vistula belonged to Premonstratensian nuns. The local fields and stone and brick, with a tower in the west. It the Chapel of farms provided the monastery with a means owes its present form mostly to the early 17th- of sustenance. Situated by the Premonstraten- -century remodelling, which made use of the sian convent is the low though quite steep Hill earlier, Romanesque walls. The most ancient St Margaret in of Blessed Bronisława with the stone Church of parts – the unplastered wall – can be seen in the Saviour and a large wooden chapel on its the eastern part of the church. The interior is krakóW eastern slopes. covered with barrel and groin vaulting and the the first church to stand on the site of the twin windows in the side walls of the chan- present building, traditionally referred to as cel are partially reconstructed. The furnishings the Church of the Saviour, was built in the consist of the baroque, late-17th-century altar, first half of the 12th century. In the latter half a stone pulpit from 1605, and a contemporary of the same century, on the same site, the altar whose form makes reference to Roman- construction of another church had already esque style. Situated near the church, the wooden Chapel been started but was never finished. Towards the end of the 12th century or early in the of St Margaret and St Judith was built in 1690. 13th, a stone Romanesque shrine was raised It replaced two earlier chapels that burnt down here, most of which is preserved to this day. and is situated within a very old cemetery. It the Church of the Saviour played the role of par- probably served originally as a cemetery chapel. ish church, and was later affiliated to the Premon- Its octagonal body is covered by an octagonal stratensian monastery. Destroyed around 1587, pseudo-dome with a lantern. Its 17th-century it was rebuilt from 1605 to 1620-1622 when the altar was transferred from the Church of the task was completed thanks to the efforts of the Saviour, and the two other altars from the Premonstratensians. At that time the tower and Church of St Adalbert. krakóW, W zachodniej części Krakowa, pomiędzy Sta- świątynia jest kamienno-ceglaną, niewielką rym Miastem a Bielanami, rozciąga się dzielnica budowlą, jednonawową, z wieżą od strony Zwierzyniec. Tereny te, leżące na lewym brzegu zachodniej. Obecna postać kościoła pocho- kościół Wisły, przez ponad siedem stuleci należały do dzi głównie z przebudowy z początku XVII zakonu norbertanek. Znajdowały się tutaj pola w., z włączeniem w nią murów wcześniejszej, pw. Salwatora i folwarki będące źródłem utrzymania klaszto- romańskiej świątyni. Te najstarsze części są ru. W pobliżu konwentu norbertanek położone widoczne od strony wschodniej, jako nietyn- jest niewielkie wzniesienie nazywane wzgó- kowany mur. Wnętrze nakrywają sklepienia i gontyna rzem bł. Bronisławy. Na jego wschodnim stoku krzyżowe i kolebkowe, a w ścianach bocznych wznosi się murowany kościół pw. Salwatora prezbiterium znajdują się, częściowo rekon- św. Małgorzaty oraz drewniana kaplica. struowane, biforia (bliźniacze okienka). Wy- pierwszy kościół na miejscu obecnej świątyni, posażenie wnętrza stanowi barokowy ołtarz nazywanej w tradycji zwierzynieckiej Najświęt- z końca XVII w., murowana ambona (1605) szego Salwatora, powstał w 1. poł. XII w. Na oraz współczesny ołtarz nawiązujący formą do tym samym miejscu już w 2. poł. XII w. rozpo- stylu romańskiego. położona niedaleko kościoła drewniana ka- częto budowę kolejnego kościoła, lecz jej nie dokończono. Pod koniec XII lub na początku plica nosząca wezwanie św. Małgorzaty i św. XIII stulecia wzniesiono kamienną świątynię Judyty została zbudowana w 1690 r. Powstała romańską, która w znacznej części zachowała ona na miejscu dwóch wcześniejszych kaplic, się do czasów obecnych. które spłonęły. Znajduje się na terenie dawne- kościół ten pełnił funkcję parafialnego, a później go cmentarza i przypuszczalnie od początku został przyłączony do klasztoru Norbertanek. swego istnienia służyła jako kaplica cmentar- Zniszczony ok. 1587 r., był odbudowywany od na. Zbudowana na planie ośmioboku, w kon- 1605 r.; prace ukończono dzięki staraniom norber- strukcji zrębowej, nakryta jest ośmioboczną tanek w latach 1620-1622. Wzniesiono wówczas pseudokopułą z latarnią. Wewnątrz mieści się wieżę oraz zbudowano kryptę. W czasie najazdu XVII-wieczny ołtarz przeniesiony tutaj z kościo- szwedzkiego (1657) kościół został spalony, później ła Salwatora, a także dwa ołtarze pochodzące odnowiony i ponownie konsekrowany w 1680 r. z kościoła św. Wojciecha. 144 | X MDDK X X MDDK | 145 X
 • 73. Niewielka wioska Kwiatoń, której pierwotna St Paraskeva nazwa brzmiała Kwiatków, jest położona przy głównej drodze pomiędzy Uściem Gorlickim a Wysową, w dolinie rzeki Zdyni. Wieś powstała Church in w XIV w., początkowo była lokowana na prawie magdeburskim, a potem przeniesiona na prawo kWIatoń wołoskie. Należała do rodu Gładyszów z Szym- barku. W XVII w. wzniesiono we wsi cerkiew pw. św. Paraskiewy, a kiedy w 1932 r. więk- szość mieszkańców zmieniła wyznanie na pra- the tiny village of Kwiatoń, originally Kwiatków, wosławne, wzniosła dla siebie drugą cerkiew, na granicy z Uściem Gorlickim. Po wojnie, w ra- lies on the main road between Uście Gorlickie mach akcji „Wisła”, Łemków wysiedlono; część and Wysowa, in the valley of river Zdyna. It was z nich powróciła. established in the 14th century, initially char- patronką cerkwi w Kwiatoniu jest niezwy- tered on the power of the law of Magdeburg, kle popularna w Kościele wschodnim święta and then transferred to Wallachian law. The vil- Paraskiewa. Cerkiew otoczona niewysokim, lage, owned by the Gładysz family of Szymbark, drewnianym ogrodzeniem z bramkami została had a Church of St Paraskeva built in the 17th wzniesiona w 2. poł. XVII w. Wieżę od strony century. When, in 1932, the majority of the vil- zachodniej dobudowano w 1743 r. W bryle lagers converted to Orthodoxy, they had anoth- świątyni wyodrębnione są trzy części: najniższe er church built close to Uście Gorlickie. After the prezbiterium, wyższa nawa oraz smukła wieża. war, the lemkos were exiled as a part of the so- Drewniana świątynia zbudowana w konstruk- called ‘Operation Wisła’; only recently did some cji zrębowej, jak również wieża o konstrukcji of them return. the patron saint of the Orthodox Church in słupowej, mieszcząca w przyziemiu babiniec, obite są gontem. Jedynie wieża w części iz- Kwiatoń is St Paraskeva, highly popular in bicy oraz ścianki rozdzielające daszki zostały this denomination. The church building is sur- pokryte pionowo ułożonymi deskami. Każda rounded with a low, wooden fence with wick- z części cerkwi jest nakryta osobnym, uskoko- ets. It was built in the second half of the 17th wym, gontowym dachem, a wieżę zwieńczoną century, and the western tower was added pozorną izbicą nakrywa baniasty hełm. ścian- in 1743. The church is subdivided into three ki rozdzielające uskokowe daszki nad nawą parts: the lowest sanctuary, higher nave, and i prezbiterium zdobi fryz arkadkowy, wycięty a slender tower. The main body of the wooden w listwach nabitych na deski szalowania. church has a frame construction, and a tower Bogate wyposażenie cerkwi pochodzi z XVII- with a ladies gallery on the ground floor, a tim- -XX w. i jest utrzymane w stylistyce późnego ber post structure. The whole is covered with baroku. Jest to szczególnie widoczne w pokry- shingle; only the chamber section of the tower wającej wnętrze polichromii, naśladującej de- and partition walls in the roof feature verti- korację architektoniczną. We wnętrzu świątyni cally placed wooden planks. Each part has a współistnieją elementy obrządku wschodnie- separate shingle roof, and the tower ends with go i zachodniego. Prezbiterium od nawy od- a mock-chamber and a bulbous cupola at the dziela ikonostas, ale przy ścianach znajdują top. The partitions between roof sections over się ołtarze boczne. Ikonostas wypełniają ikony the nave and the sanctuary are decorated with starsze, tradycyjnie malowane, oraz później- a frieze of arcades, carved in the skirts, which sze, w których widoczne są wpływy łacińskie. are nailed to the wooden planks. In the impressive interior, accumulated over the Na osi ikonostasu znajdują się ażurowe car- skie wrota, przeznaczone tylko dla kapłana centuries – from the 17th to the 20th – late Ba- i dekorowane medalionami z wizerunkami roque style prevails. This is particularly percep- kWIatoń, ewangelistów. Po bokach mieszczą się węższe tible in the polychromy, which simulates archi- wrota diakońskie. tectural detail. Elements of Eastern and West- od 1947 r. cerkiew użytkowana była przez koś- ern confessions coexist and merge here. On cerkiew pw. ciół rzymskokatolicki, a obecnie jest świątynią one hand, the sanctuary is separated from the ekumeniczną. Służy lokalnej wspólnocie pra- nave with an iconostas, and on the other hand, św. Paraskiewy wosławnej i jest kościołem pomocniczym para- there are side altars by the walls. The iconostas fii rzymskokatolickiej w Uściu Gorlickim. is filled with both older, traditionally painted icons, and newer ones, revealing the influence of latin tradition. At the axis of the iconostas, the Holy (or Royal) Doors are located, used only by the minister, adorned with the medallion- shaped icons of the Four Evangelists. Narrower Deacon’s Doors are placed on either side. Since 1947 the church has been used as a Ro- man Catholic church, and today it is an ecumen- ical church. It serves the Orthodox community, but is also associated with the Roman Catholic parish in Uście Gorlickie. 146 | X MDDK X X MDDK | 147 X
 • 74. Church of St Peter and St Paul in LachoWIce Lachowice is situated on the border between the Beskid żywiecki and the Beskid Mały, west of Sucha Beskidzka. It is a large village stretch- ing along the lachówka brook valley with a rail- way line running alongside it. the history of lachowice began in the 13th cen- tury when the first settlers arrived at the place, yet it was only in the 17th century that the vil- lage was officially founded by Piotr Komorowski, the owner of Sucha Beskidzka. lachowice was a part of the Domain of Sucha (1608-1848) and belonged to the parish in Sucha Beskidzka. Lachowice became an independent parish in 1841, although a church had already been built in the village in 1789. It replaced the demol- ished cemetery chapel, hence its location next to the cemetery. Surrounded by old, tall trees, the church stands on a low hill in the centre of the village. The Church is surrounded by a fence of wooden logs, incorporating three gates with shingled roofs. the Church of St Peter and St Paul is a wooden structure, built of logs interlocked on corners and covered by a high shingled roof of excep- tional beauty. The chancel of the church faces east, it is narrower than the rest of the nave and it closes in the form of a polygonal apse. Adja- cent to it on the north side is the vestry. There is a tall tower with panelled walls to the west of the church. It has an overhanging belfry and an onion dome. The church is surrounded by a gal- lery (soboty), most of which is not covered, with three entrances. The Stations of the Cross situ- ated under the roof of the gallery were painted in 1846 by Antoni Krząstkiewicz. LachoWIce, kościół pw. św. św. Piotra i Pawła Inside the church, attention is drawn to the unique double rood beam (between the chancel and the nave): the top beam with a sculpted Lachowice położone są na pograniczu Beski- Nosząca wezwanie świętych Piotra i Pawła z posągami Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty. crucifix, while the bottom, semicircular arch is du żywieckiego i Beskidu Małego, na zachód świątynia jest budowlą drewnianą, o kon- Ołtarz główny, konsekrowany w 1855 r., jest flanked with figures of Our lady and St John the od Suchej Beskidzkiej. Jest to duża wieś, któ- strukcji zrębowej, nakrytą wysokim, niezwy- utrzymany w stylu późnego baroku. Pomiędzy Evangelist on both sides. The late-baroque High rej zabudowania rozciągają się wzdłuż doliny kle malowniczym dachem gontowym. Kościół parami kolumn znajduje się wizerunek Matki Altar was consecrated in 1855. The image of potoku lachówka oraz przebiegającej tędy linii jest orientowany, czyli zwrócony prezbite- Bożej z Dzieciątkiem z 1. poł. XVIII w., a po- the Madonna with Child from the 1st half of the kolejowej. rium w stronę wschodnią. Prezbiterium jest wyżej przedstawienie patronów kościoła; ca- 18th century is situated between two pairs of historia lachowic sięga XIII w., kiedy przybyli tu węższe od nawy głównej i zamknięte wie- łość wieńczy promienista gloria. Cztery ołtarze columns, under the patron saints of the church pierwsi osadnicy, jednak dopiero w XVII w. wieś lobocznie; od północy przylega do niego za- boczne – barokowe i barokowo-klasycystycz- and the entire altar is crowned with glorious została oficjalnie założona przez Piotra Komo- krystia. Wysoka wieża o pochyłych ścianach ne – pochodzą również z wieku XIX. rays of light. The four baroque and baroque- ściany świątyni zdobi polichromia o charakte- rowskiego, właściciela Suchej Beskidzkiej. la- obitych deskami znajduje się po zachodniej classicist altars date back to the 19th century. the walls of the church are decorated with geo- chowice wchodziły w skład Państwa Suskiego stronie kościoła. Zakończona jest nadwieszo- rze architektonicznym i figuralnym. Powstała (1608-1848) i należały do parafii w Suchej. ną izbicą i zwieńczona hełmem baniastym. ona w znacznej części w 1794 r., odnowiono ją metric and figural polychrome paintings. Most Wprawdzie samodzielną parafią stały się la- Kościół jest otoczony sobotami, w znacznej w 1836 r., a postacie Apostołów zostały nama- of the murals were created in 1794 and reno- chowice w 1841 r., ale kościół zbudowano tutaj części otwartymi, z trzema wejściami. Pod lowane w 1891 r. vated in 1836, while the figures of the Apostles W latach 1987-1989 przeprowadzono prace już w 1789 r. Powstał on na miejscu rozebranej daszkiem sobót znajdują się stacje Męki Pań- were painted in 1891. In the years 1987-1989, preservation works kaplicy cmentarnej, stąd przy kościele znajduje skiej namalowane w 1846 r. przez Antoniego konserwatorskie wszystkich ołtarzy i polichro- się cmentarz. Otoczona wysokimi, starymi drze- Krząstkiewicza. mii kościoła. Wykonywały je dwa zespoły z Kra- were carried on all the altars and murals in the We wnętrzu kościoła zwraca uwagę niezwy- wami świątynia usytuowana jest w środku wsi, kowa: pani Zofii Stawowiak i Pani Haliny Jawor- church. They were conducted by two Kraków na niewielkim wzniesieniu. Kościół otacza drew- kły, podwójny otwór tęczowy (między nawą skiej, na jubileusz 200-lecia kościoła. teams led by Ms Zofia Stawowiak and Ms Hali- niane ogrodzenie z belek, z trzema bramkami a prezbiterium): górny z drewnianym, rzeźbio- na Jaworska for the church’s 200-year Jubilee. i daszkami gontowymi. nym krucyfiksem, a dolny, półkoliście wycięty, 148 | X MDDK X X MDDK | 14 X
 • 75. Not far from Kraków, by the Raba river, Łapczyca village can be traced back to the early 12th cen- tury, when it featured in documents among the estates belonging to the Tyniec abbey. A parish in Łapczyca had already existed between 1325 and 1327, when it was listed in church ledg- ers. An early medieval settlement in Łapczyca originated most probably between the 10th and 12th centuries, growing around an exist- ing castle. the Gothic church of Virgin Mary’s Birth, with an adjoining cemetery, is situated on a hill Nieodległa od Krakowa wieś Łapczyca, położo- amongst old linden trees. West of the church na nad Rabą, wspominana jest w dokumentach stands a 17th-century wooden belfry. The na początku XII w. jako uposażenie klasztoru church was built – perhaps in lieu of an earlier w Tyńcu. Parafia w Łapczycy istniała na pewno wooden church – in 1340, thanks to an endow- już w latach 1325-1327, kiedy to znalazła się ment by King Casimir the Great. Originally it w wykazach świętopietrza. Wczesnośrednio- was a two-aisle structure with cross-rib vaults, wieczna osada powstała w Łapczycy zapewne yet the primary layout did not survive; we can ok. X-XII w., a rozwinęła się wokół istniejącego only deduce it from remaining vault support tutaj wówczas grodziska. elements. gotycki kościół pw. Narodzenia Najświętszej the church was built of stone blocks, and only Marii Panny znajduje się na wzniesieniu, które the newer chapel and porch are brick structures wraz z przylegającym do świątyni cmentarzem covered with plaster. On the outside, the walls otaczają stare drzewa lipowe. Po zachodniej of the nave and the sanctuary are clasped with stronie kościoła usytuowana jest drewniana, buttresses and pinnacles. Today the church XVII-wieczna dzwonnica. świątynia została has one nave, and colourfully painted curtain wzniesiona – być może w miejscu wcześniej- vaults. Inside, several interesting doorways can szego, drewnianego kościoła – w 1340 r., dzięki be seen. A stone Gothic portal between the fundacji króla Kazimierza Wielkiego. Pierwot- porch and the nave boasts a richly traced lan- nie była dwunawową budowlą o sklepieniach cet arch. Another stone portal, crowned with a krzyżowo-żebrowych. Jednak układ ten nie reduced trefoil, marks the entrance to the stair- dotrwał do czasów obecnych; świadczą o nim case. Between the sanctuary and the sacristy a jedynie pozostałości służek i wsporników. rectangular Gothic portal was placed, remod- kościół zbudowano w całości z ciosów ka- elled in the 19th century. Also dating from the miennych, jedynie nowsza kaplica i kruchta time of the reconstruction, 19th-century door- wzniesione zostały z cegły i potynkowane. ways connect the chapel to the nave and open Z zewnątrz mury nawy i prezbiterium opina- it to the east. the main altarpiece, fitted by Franciszek Samek ją szkarpy z pinaklami. świątynia jest obec- nie budowlą jednonawową, o sklepieniach in 1902, corresponds with its neo-Gothic form pozornych, pokrytych barwną polichromią. to the overall style of the church. The altar is We wnętrzu zachowanych jest kilka interesu- structured like a Gothic triptych with the Vir- jących portali. Prowadzący z kruchty do nawy, gin Mary at the centre and Saints Stanislaus kamienny, gotycki portal wejściowy, wykrojony and Adalbert on either side. The wings are jest w ostry łuk i bogato profilowany. Kolejny covered with reliefs of Biblical scenes. Both Ba- portal – kamienny i zamknięty u góry ściętym roque side altars date to the turn of the 16th trójliściem – znajduje się w wejściu do klatki and 17th centuries. At the sides of the church, schodowej. Także w przejściu z prezbiterium pillars were placed with 18th-century Baroque do zakrystii mieści się gotycki portal – pro- statues of the Archangels Michael and Gabriel. stokątny, przekształcony w XIX w. Pochodzą- ce z czasów przebudowy, XIX-wieczne portale prowadzą z nawy do kaplicy oraz z zewnątrz, od strony wschodniej. ołtarz główny, wykonany przez Franciszka łapczyca, Samka w 1902 r., nawiązuje swą neogotycką formą do architektury kościoła. Ma on postać kościół gotyckiego tryptyku z rzeźbą Najświętszej Ma- rii Panny pośrodku oraz figurami świętych Sta- pw. Narodzenia Church of Virgin nisława i Wojciecha po bokach. Pola skrzydeł pokrywają płaskorzeźbione sceny biblijne. Oba barokowe ołtarze boczne pochodzą z przełomu Najświętszej Mary’s Birth in XVII i XVIII w. Przy ścianach bocznych kościoła znajdują się niedokończone filary, na których łapczyca Marii Panny ustawiono barokowe, XVIII-wieczne rzeźby ar- chaniołów Michała i Gabriela. 150 | X MDDK X X MDDK | 151 X
 • 76. MIechóW, Miechów zawdzięcza swe powstanie zakonowi bożogrobców, założonemu w czasie wypraw krzyżowych. Zakon Kanoników Regularnych kościół i klasztor Stróżów świętego Grobu Jerozolimskiego, jak brzmi jego pełna nazwa, miał za zadanie strzec Bożogrobców Grobu Pańskiego w Jerozolimie i przybywają- cych do niego pielgrzymów. Do Polski bożogrobcy zostali sprowadzeni w 1163 r. przez Jaksę z Gryfitów. Osadził on za- konników w Miechowie, stąd często nazywani są miechowitami. W XVII i XVIII w. zakon był posiadaczem znacznych włości; w 1819 r. na- stąpiła jego kasata. kościół pw. Grobu Chrystusa i św. Jakuba Młod- szego oraz zabudowania klasztorne zostały wzniesione na przełomie XIV i XV w. Z tego okresu pozostały gotyckie krużganki klasztoru nakryte sklepieniami krzyżowo-żebrowymi ze zwornikami zdobionymi herbami. W murach kościoła znajdują się jeszcze starsze, pocho- dzące z 1. poł. XIII w. romańskie fragmenty. Przebudowa zespołu w duchu renesansowym, rozpoczęta staraniem prepozyta Tomasza z Ol- kusza po pożarze w 1506 r., trwała do 1534 r. W 2. poł. XVIII w. dokonano przebudowy świą- tyni w stylu późnego baroku. kościół i klasztor zostały wzniesione z cegły i kamienia. świątynia jest trójnawową bazy- liką z wydłużonym prezbiterium oraz kaplica- mi zamykającymi nawy boczne. Do kościoła przylega od północy zakrystia ze skarbcem na piętrze, a od południa kruchta z biblioteką. Do południowo-zachodniego narożnika kościoła przybudowana jest wieża z kryptą i kaplicą w części dolnej. We wnętrzu świątyni, ozdobionej przez Woj- ciecha Rojowskiego wspaniałą, rokokową deko- racją sztukatorską (ornamentalną i figuralną), Church and Miechów owes its institution to the Order of the church and monastery were made of stone znajduje się wiele cennych elementów wypo- sażenia. Niezwykle bogaty jest zwłaszcza ołtarz the Holy Sepulchre, founded during the Cru- and brick. The polygonal chancel of this three- główny, rokokowo-klasycystyczny, wykonany sades. The mission of the Congregation of Can- aisle, basilica church adjoins the chapels situ- Monastery of w latach 70. XVIII w., z płaskorzeźbą Chrystusa ons Regular of the Holy Sepulchre was to look ated at the extensions of side aisles. Adjoin- Zmartwychwstałego oraz posągami świętych after the Holy Sepulchre in Jerusalem, and to ing the church is a vestry with a treasury on the Order of the i aniołów. Na uwagę zasługują także dwa por- assist and protect pilgrims the first floor (to the North), an annexe with a the Order was brought to Poland in 1163 by tale: późnogotycki i późnorenesansowy, oraz porch and a library (to the South), and a tower Holy Sepulchre mieszczące się w nawie głównej na murze za- Miechów’s owner, Jaksa of the Gryf coat-of- with a crypt and a chapel. In 1765-1771, the interior of the church was em- chodnim malowidło przedstawiające Ukrzyżo- -arms. The common name of the order in Polish wanie (ok. 1380 r.). – Miechowici – derives from that of their seat. bellished with glamorous rococo stucco decora- in MIechóW kościół został podniesiony do godności bazyli- In the 17th and 18th centuries the Order owned tions (of ornamental and figural type), the work ki mniejszej przez Jana Pawła II w 1996 r. the estate, but in 1819, it was dissolved. of Wojciech Rojkowski. Many precious objects of po zachodniej stronie kościoła znajdują się the Church of the Holy Sepulchre and of art are found around the church. The main altar zabudowania dawnego klasztoru, a przy pół- St James the Minor and the monastery in was decorated in the rococo and classicist styles nocno-wschodnim narożu świątyni – zamek Miechów were built at the turn of the 14th in the 1770s, with the bas-relief of the Resur- generała zakonu. Dzisiaj w poklasztornych po- and 15th centuries. Remaining from that pe- rected Christ surrounded by statues of saints mieszczeniach znajdują się urzędy sądu i pro- riod is the Gothic cloister with rich vaulting and angels. It is a model example of sumptuous kuratury oraz galeria sztuki Małopolskiego Biu- and keystones decorated with coats-of-arms. décor. The two portals: one late Gothic and the ra Wystaw Artystycznych. The walls of the church incorporate even old- other late Renaissance in style, and the painting er Romanesque parts, dating to the first half of the Crucifixion (approx. 1380) on the western of the 13th century. Owing to the efforts of wall of the nave, are also noteworthy. on the western side of the church stands the Provost Tomasz of Olkusz, the reconstruction of the church in Renaissance style began af- former monastery, and by its north-eastern cor- ter the fire of 1506 and continued at least till ner – the castle that belonged to the General of 1534. In the latter half of the 18th century, the the Order. Today, the renovated interiors of the sanctuary was rebuilt once again, this time in monastery house courts of justice, a prosecu- late-Baroque style. tor’s office, and an arts gallery. 152 | X MDDK X X MDDK | 153 X
 • 77. Niepołomicka fara jest najstarszym obiektem Niepołomice parish church is the oldest ar- architektonicznym miasta. Została ufundowa- chitectural monument in the town, founded na przez króla Kazimierza Wielkiego w latach by King Kazimierz Wielki (Casimir the Great) 1350-1358. Gotycki kościół pw. Najświętszej from 1350 to 1358. The Gothic church of Virgin Marii Panny i Dziesięciu Tysięcy Męczenników Mary and the Ten Thousand Martyrs was ini- był pierwotnie dwunawową budowlą halową. tially a two-aisle hall structure. In the course of W trakcie wielokrotnych przebudów został numerous remodelling projects, it was turned zamieniony na jednonawową świątynię, lecz into a one-nave church, but the Gothic shell gotycka bryła kościoła oraz detale wnętrza and some details of the interior survived. The przetrwały. Najciekawsze z nich to sklepienia most interesting of these include vaults with z rzeźbionymi zwornikami w prezbiterium i za- carved keystones in the chancel and the sac- krystii, a także malowidła na ścianie prezbite- risty, as well as murals on the chancel wall. rium. Powstałe z fundacji Elżbiety Łokietków- Financed by Elżbieta Łokietkówna, the murals ny, przedstawiają św. Michała Archanioła i św. depict St Michael the Archangel and St George Jerzego w zamurowanych oknach prezbiterium in the blind windows in the chancel, and the oraz legendę św. Cecylii w starej zakrystii. Ce- legend of St Cecilia in the old sacristy. Stylis- chy stylowe malowideł wskazują na pochodze- tically, the murals seem to suggest the Italian nie ich autora z kręgu włoskiego, umbryjsko- origin of their creator, probably from Umbria or -sieneńskiego. W wyposażeniu świątyni zwra- Siena. In the interior, a Renaissance baptismal ca uwagę renesansowa, kamienna chrzcielnica, font made of stone can be seen, as well as late sztukaterie z końca XVIII w. w nawie oraz ba- 18th-century stuccoes in the nave and Baroque rokowe, XVIII-wieczne ołtarze w prezbiterium altars in the nave and chancel. adjoining the church in the south is the funer- i nawie. od strony południowej do nawy kościoła przy- ary chapel of the Branicki family. Erected by Jan lega kaplica grobowa rodu Branickich. Wznie- Branicki in 1596, it is a typical domed chapel, siona z fundacji Jana Branickiego w 1596 r., na- following the pattern of Sigismund’s chapel leży do typu kaplic kopułowych wywodzących in the Wawel cathedral in Kraków. The chap- się od kaplicy Zygmuntowskiej. Jej projektan- el, most probably designed by Santi Gucci, is tem był prawdopodobnie Santi Gucci. Budowla covered with a dome upon pendentives, with na planie kwadratu, nakryta kopułą na pen- a lantern and flamboyant decorations. The dentywach i latarnią, jest niezwykle bogato dome’s pendentives feature cartouches, while zdobiona. Na pendentywach kopuły umiesz- the walls are divided by blind arcades with pi- czone są kartusze herbowe, ściany rozdzielają lasters and compound arches decorated with ślepe arkady z pilastrami i archiwoltami, de- carved floral motifs and caissons. Mannerist korowane rzeźbionymi motywami roślinnymi furnishings, with a prominent tombstone of i kasetonami. Głównym elementem wystroju the founder, complete the interior. The central kaplicy jest wykonany z piaskowca i marmu- position in the Branicki chapel belongs to the ru nagrobek Katarzyny i Grzegorza Branickich, tombstone of Katarzyna and Grzegorz Branicki przedstawiający klęczące postacie zmarłych. made of marble and sandstone, portraying the po przeciwnej, północnej stronie kościoła znaj- kneeling figures of the departed. the chapel of St Charles Boromeus at the oppo- duje się kaplica nosząca wezwanie św. Karola Boromeusza, ufundowana przez Stanisława site end of the church, in the north, was found- lubomirskiego w 1640 r. Ją również wzniesio- ed by Stanisław lubomirski in 1640. It is also no na planie kwadratu, nakrywając kopułą z la- square-shaped and has a dome with a lantern. tarnią. Na zewnątrz opinają ją pilastry i zdobi On the outside it is lined with pilasters and dekoracja okuciowa. Wnętrze podzielone pila- fretted ironwork. The interior, segmented by pi- strami, z wnękami o ozdobnych archiwoltach lasters and niches with embellished compound pokrywa bogata dekoracja stiukowa. Festo- arches, is covered with abundant stucco deco- ny owocowe, rozety i putta są dziełem Jana rations. Baskets of fruit, rosettes and the putti Chrzciciela Falconiego. W półkoliście zamknię- are the creations of John the Baptist Falconi. tych wnękach umieszczono obrazy z życia Ka- In semicircular niches, scenes from Charles rola Boromeusza. Boromeus’s life can be seen. NIepołoMIce, kościół parafialny Parish Church pw. Dziesięciu of Ten Thousand Tysięcy Martyrs in NIepołoMIce Męczenników 154 | X MDDK X X MDDK | 155 X
 • 78. NoWy Sącz, We wschodniej części Sądeckiego Parku Etno- graficznego, w części poświęconej budownictwu Łemków, znajduje się XVIII-wieczna cerkiew pod cerkiew wezwaniem św. Dymitra Męczennika. Przenie- siona ze wsi Czarne, stanęła w pobliżu greckoka- pw. św. Dymitra tolickiej plebanii ze Szlachtowej. W lipcu 2004 r. cerkiew zaczęła ponownie funkcjonować jako miejsce kultu. w Sądeckim cerkiew greckokatolicka w Czarnem została zbudowana w latach 80. XVIII w., a pod koniec Parku XIX w. przeprowadzono jej remont (1893-1895). Drewniana, o konstrukcji zrębowej, z wieżą Etnograficznym wzniesioną ponad babińcem i kruchtą, posiada wyraźnie zaznaczoną w planie i bryle trójdziel- ność: najniższe prezbiterium, większa i wyższa nawa oraz przysadzista, wysoka wieża. Po bo- kach wieży znajdują się oszalowane, niewielkie soboty. Każda z części nakryta jest osobnym, gontowym dachem. Nad prezbiterium i nawą są to kopuły namiotowe, łamane uskokowo, z pozornymi latarniami i zwieńczeniami bania- stymi. Takież zwieńczenie ma wieża, częściowo szalowana, częściowo obita gontem i zakoń- czona izbicą. polichromię wnętrza, przedstawiającą sceny fi- guralne i motywy roślinne oraz imitującą mar- murową okładzinę, namalował Jan Bogdański (1893-1895). W najniższej części kopuły nad prezbiterium przedstawione zostały cztery ofiary starotestamentowe, powyżej aniołowie, a w podniebiu – Bóg Ojciec. Kopułę nad nawą ozdobiono trzema scenami z Nowego Testa- mentu, a czwarty bok z widokiem Jerozolimy i adorującymi aniołami stanowi tło dla krzyża wieńczącego ikonostas. W podniebiu kopuły mieści się scena Wniebowstąpienia. Na ścianie południowej widoczny jest malowany, iluzjoni- Church of the eastern part of the Sącz Ethnographic Park, styczny ołtarz boczny, a okna zdobi dekoracja above the nave was adorned with three New kwiatowa i drapowane tkaniny. devoted to lemko architecture, features the Testament scenes, and, on the fourth side, a Wspaniały, barokowo-rokokowy ikonostas zo- 18th-century Orthodox Church of Saint Dim- view of Jerusalem and adoring angels. This last St Dimitri in the stał wykonany dla cerkwi w 1801 r. przez Ja- itri the Martyr. It has been brought here from provides a backdrop for the crucifix atop the kuba Szajcera. Polichromowany, złocony i sre- the village of Czarne in the Gorlice district, and iconostasis. At the centre of the dome, there is Ethnographic brzony, był odnawiany i przemalowany przez placed right next to a Uniate parsonage from a scene of the Ascension. In the southern wall Bogdańskiego w latach 90. XIX w. Po wysiedle- Szlachtowa. In July 2004, the church was re- we see a painted, illusionist side altar, while the niu Łemków większość ikon została rozkradzio- stored to its original purpose. windows are decorated with floral patterns and Park in the Orthodox Church in Czarne was built in na. Wiernie odtworzone brakujące elementy draped curtains. the magnificent, Baroque-rococo iconostasis zachowują tradycyjny układ ikonostasu – z iko- the 1780s, and renovated in the late 19th cen- NoWy Sącz nami namiestnymi w najniższej części, dwuna- tury (1893-1895). A timber frame construction was carved for the church in 1801 by Jakub Sza- stoma prazdnikami i sceną Ostatniej Wieczerzy with a tower above the women’s gallery and jcer. Polychromed, gilded and silvered, it was powyżej oraz rzędem apostolskim z ikoną Chry- the porch, it is divided into three distinct parts: renovated and repainted by Bogdański in the stusa Kapłana zamykającymi całość. Ikonostas the lowest sanctuary, a more spacious, higher 1890s. After displacement of the lemkos, many wieńczy wspomniany krzyż oraz medaliony nave, and a stout, tall tower. On either side of icons were stolen. Carefully recreated miss- z przedstawieniami proroków. the church there are boarded, small sheltered ing elements follow the traditional layout of bays. Each part is covered with a separate shin- the iconostasis – the main icons in the lowest gled roof. Above the presbytery and the nave, part, the twelve main feasts of the year and the there are tent domes with mock-lanterns and last Supper above them, and a row of Apostles bulbous tops. The tower is covered in the same with Jesus Christ at the top. The Iconostasis is way, partly wooden planks, partly shingles, with crowned with the aforementioned crucifix and a chamber in the upper section. medallions with the prophets. Figurative scenes, floral motives, and faux-mar- the Uniate Church of Saint Dimitri, brought to ble lining painted in the interior are the works the Sącz Ethnographic Park from the village of of Jan Bogdański (1893-1895). In the lowest in- Czarne, is a typical example of Western-lemko ner part of the dome above the sanctuary, four religious architecture. Complete with its colour- Old Testament Offerings are presented, above ful murals and furnishings, this is one of the them, the angels, and God the Father. The dome most valuable historic buildings of its kind. 156 | X MDDK X X MDDK | 157 X
 • 79. pierwsze wzmianki o osadzie górniczej, która the first written mention of the mining settle- dała początek dzisiejszemu miastu Olkusz, po- ment that gave rise to today’s town of Olkusz chodzą z XIII w. Miasto lokowano i otoczono dates back to the 13th century. The town was murem obronnym za czasów Kazimierza Wiel- officially founded and surrounded with defen- kiego, w XIV w. Swój rozwój zawdzięcza znaj- sive walls in the 15th century, during the reign of dującym się tu kopalniom srebra i ołowiu. Casimir the Great (Kazimierz Wielki). Olkusz grew Miasto było zorganizowane wokół rynku z uli- prosperous thanks to silver and lead mining. the town was organised around the main cami w narożnikach i na osi dłuższych boków. W jednym z naroży rynku znajduje się olkuska square, with streets leading out of its corners fara. Jest ona trójnawowym budynkiem halo- and axes. Situated in one of the corners is wym (czyli o nawach równej wysokości), zbudo- the Olkusz municipal church, a three-aisle hall wanym z miejscowego, czerwonego kamienia church (the aisles being of equal height), built zwanego zlepieńcem parczewskim (od nazwy of the local red stone called parczewski from pobliskiej wsi Parcze). Farę wzniesiono na prze- the nearby village of Parcze. The church was łomie XIII i XIV w., a rozbudowano w czasach Ka- erected at the turn of the 13th century and ex- zimierza Wielkiego. Najstarszą częścią kościoła tended in the age of King Casimir the Great. jest prezbiterium. W XV w. do południowej Presbytery is its oldest part. In the 15th century, ściany świątyni dobudowano kaplicę św. Anny, the chapel of St Anne was built by the south- a w XVII w. obok niej kaplicę loretańską. Przed ern wall of the church, and in the 17th century wejściem do kościoła, od strony zachodniej, the loretto chapel was added. Standing outside stoi ponadczterdziestometrowa dzwonnica, the entrance, to the west, is the 40-plus metre wzniesiona na początku XX w. z tego samego bell tower, built at the beginning of the 20th kamienia co mury świątyni. century using the same stone as the one in the Jednym z najstarszych i najcenniejszych zabyt- church itself. one of the oldest and most valuable works of ków olkuskiej fary jest gotycki poliptyk z końca XV w., znajdujący się w nawie północnej. Skła- art in the Olkusz church is the late 15th-century da się on z pięciu części: na czterech skrzydłach Gothic polyptych in the northern aisle. It consists namalowano szesnaście obrazów ze scenami of five parts: four panels with 16 scenes from the z życia Marii i Chrystusa, a w części środkowej life of the Madonna and Christ, and the statue of umieszczono rzeźbę Madonny z Dzieciątkiem Mary with Child, dating to around 1480, in the z ok. 1480 r. Poliptyk namalował krakowski centre. The pentaptych was painted by Kraków mistrz, Jan Wielki, przyjaciel Wita Stwosza. artist Jan Wielki, friend of Veit Stoss. W prezbiterium znajduje się wspaniały, póź- the chancel boasts a late-Renaissance altar- norenesansowy ołtarz główny z obrazami piece depicting the Crucifixion, and above, przedstawiającymi Ukrzyżowanie Chrystusa, the martyrdom of St Andrew the Apostle, pa- a powyżej męczeństwo św. Andrzeja Apostoła tron saint of the church. Dating from the same – patrona bazyliki. Pochodzące z tego samego period are the stalls along the chancel walls czasu, stojące wzdłuż ścian prezbiterium stalle, – rows of seats for church officials and munici- czyli ławy przeznaczone dla duchownych i raj- pal councillors – made of several kinds of wood. ców miejskich, wykonane są z kilku gatunków The eastern wall of the chancel is decorated drewna. Na wschodniej ścianie prezbiterium with a twisting Renaissance painted floral pat- jest widoczna malowana renesansowa wić ro- tern, the coat-of-arms of Olkusz, and an eagle ślinna oraz herb Olkusza i orzeł z herbem Wa- with the Vasa coat-of-arms, supported by min- zów trzymane przez gwarków. Są to pierwsze ers. The latter is the earliest known portrayal of znane wizerunki górników z kopaczkami. miners and the tools of their trade. Słynne olkuskie organy zostały zbudowane na the famous Olkusz organ was built early in the początku XVII w. przez mieszkającego w Kra- 17th century by Master Hans Hummel from kowie, norymberskiego organomistrza Hansa Nuremberg, then resident of Kraków, and com- Hummla, a dokończone przez jego ucznia, Jerze- pleted by his student, Jerzy Nitrowski. Its value go Nitrowskiego. Mają one szczególną wartość, lies in the fact that the original mechanism as gdyż zachowany jest ich oryginalny mechanizm well as most of the 1776 pipes has been pre- oraz większość spośród 1776 piszczałek. served. Basilica of oLkuSz, bazylika St Andrew pw. św. Andrzeja the Apostle Apostoła in oLkuSz 158 | X MDDK X X MDDK | 15 X
 • 80. górna Orawa była zasiedlana w 2. poł. XVI the first settlers arrived in the Upper Orawa in i na początku XVII w., kiedy znajdowała się the second half of the 16th and at the begin- w granicach państwa węgierskiego. W 1585 r. ning of the 17th century, when it lay within the nastąpiła lokacja wsi Orawka na prawie woło- Hungarian domain. In 1585, Orawka village was skim. Początki tutejszej parafii wiążą się z oso- chartered on the power of Wallachian law. In its bą ks. Jana Szczechowicza, który działał na rzecz early days, the local Catholic parish was headed rekatolizacji miejscowej ludności, wywodzącej by father Jan Szczechowicz, who worked with się głównie ze zbiegłych z polskich mająt- the locals, mostly fugitive peasants from Polish ków chłopów. Protestanccy, orawscy panowie estates. The Protestant landowners of Orawa wbrew woli poddanych usiłowali przekonać ich tried to force their subjects to convert, while do swego wyznania. Rekatolizacji Orawy sprzy- Emperor Ferdinand III supported the Catholic jał cesarz Ferdynand III; zbrojnie bronił jej Ma- faith, and Mateusz Moniak defended it with his teusz Moniak. W 1920 r. Orawka została przy- sword. In 1920 Orawka fell within Polish bor- znana Polsce, w 1939 r. włączono ją w granice ders, and in 1939 it was incorporated into the państwa słowackiego, sprzyjającego Rzeszy, supporting Third Reich Slovakian State; in 1945 a w 1945 r. powróciła do Polski. it was returned to Poland. pierwszy kościół parafialny w Orawce, wzniesio- the first parish church in Orawka, built in 1614, ny w 1614 r., był świątynią protestancką. Budo- was Protestant. The construction of the present wę obecnej świątyni rozpoczęto w 1651 r., lecz church began in 1651, but it was not consecrat- konsekrowano ją dopiero w 1715. W 1656 r. zo- ed until 1715. In 1656, a free-standing belfry stała zbudowana wolnostojąca dzwonnica. Koś- was built. The church was reconstructed many ciół wielokrotnie przebudowywano: w 1901 r. times: in 1901, from 1926 to 1927, and then in oraz w latach 1926-1927 i 1934-1935. 1934-1935. kościół w Orawce jest najstarszą drewnianą the wooden church, the oldest place of wor- świątynią Górnej Orawy. Jest położony pośród ship in Górna Orawa, is situated among the drzew i otoczony murem, w obrębie którego trees and surrounded with a wall enclosing a mieści się cmentarz. Drewniany, jednonawo- cemetery within its perimeter. A wooden, one- wy kościół z wieżą wzniesiono w konstrukcji aisle church was built in a frame structure; the zrębowej; dach i ściany obito gontem. Wydłu- roof and the walls are covered with shingle. An żone prezbiterium, wielobocznie zamknięte, elongated, angular chancel is narrower than jest węższe od nawy. Od północy przylega the nave. A sacristy adjoins it to the north, and do niego zakrystia, a od wschodu murowa- Our lady of Sorrows chapel (of 1728), to the na kaplica Matki Bożej Bolesnej, wzniesiona east. To the south, a wooden porch adjoins the w 1728 r. Po południowej stronie nawy mieści rectangular nave. The tower has slanting walls, się drewniana kruchta. Kościelna wieża o po- a chamber towards the top and a pyramid cu- chyłych ścianach jest zwieńczona izbicą i os- pola with four corner turrets. the interior and some furnishings are covered trosłupowym hełmem z czterema narożnymi wieżyczkami. with part-figurative, part-ornamental polychro- Wnętrze kościoła i część wyposażenia pokryto mies dating back to the second half of the 17th figuralno-ornamentalną polichromią w 2. poł. century, and some to 1711. The Vicar of Orawka, XVII w. i w 1711 r. Autorem koncepcji wystro- father Jan Szczechowicz, was behind the concept ju był proboszcz Orawki, ks. Jan Szczechowicz. of the interior. The polychromy depicts scenes Polichromia przedstawia sceny z życia św. Jana from the life of John the Baptist, medallions with Chrzciciela, medaliony z Chrystusem i apostoła- Jesus Christ and the Apostles and saints popu- mi, wizerunki świętych czczonych na Węgrzech lar in Hungary, and coats-of-arms of persons of oraz herby osób związanych z historią Orawy: historic importance for Orawa: Emperor Frederic cesarza Fryderyka III, arcybiskupa Jerzego lip- III, Archbishop Jerzy lippay de Zongor, and the paya de Zongor oraz Moniaków. Na parapecie Moniaks. The Ten Commandments are painted chóru namalowano sceny ilustrujące dziesięć on the balcony of the choir. In the rood arch, a przykazań. Na belce tęczowej znajduje się ba- Baroque group of the Crucifixion was placed, rokowa grupa Ukrzyżowania oraz inskrypcje surrounded with inscriptions including a Polish (jedna z nich to polski tekst pieśni pasyjnej). hymn for the time of lent. The late-Baroque Późnobarokowy ołtarz główny i dwa boczne high altar, two side altars and the stalls were oraz stalle wykonano w 1. poł. XVIII w. made in the first half of the 18th century. oraWka, Church of St John the kościół Baptist in pw. św. Jana oraWka Chrzciciela 160 | X MDDK X X MDDK | 161 X
 • 81. owczary to wieś łemkowska położona w doli- nie potoku Siary, wśród pagórków Magury Ma- łastowskiej. lokowana była na prawie niemie- ckim w 1323 r. pod nazwą Rychwałd. W 1417 r. została przeniesiona na prawo wołoskie. Pod koniec XVI w. jej właścicielem był Przecław Pie- niążek; ok. 1880 r. znaczna jej część należała do Edwarda Miłkowskiego. Wieś Owczary nosi taką nazwę zaledwie od 1952 r., a zawdzięcza ją głównemu zajęciu jej mieszkańców, jakim była hodowla owiec, z której słynęli już przed wiekami. cerkiew znajdowała się we wsi już w 1420 r. Obecną, pod wezwaniem Opieki Bogarodzicy wznieśli w 1653 r. miejscowi grekokatolicy jako świątynię parafialną. Drewniana, zbudowana w konstrukcji zrębo- wej, była tradycyjnie podzielona na trzy wyod- rębnione części: prezbiterium, nawę i przedsio- nek (babiniec). Ten podział został we wnętrzu nieco zatarty, gdy w 1870 r. poszerzono babi- niec do szerokości nawy. Na zewnątrz trójdziel- ność cerkwi podkreślają dwie kopuły namioto- we łamane uskokowo, nakrywające prezbite- rium i nawę oraz wieża. Obecne prezbiterium i zakrystię wzniesiono w miejscu poprzedniego w 1701 r., a wieżę wybudowali cieśle Dimitr Dekowekin i Teodor Rusynek w 1783 r. ścia- ny zewnętrzne cerkwi wykończone są gontem, którym pokryto również dach w trakcie ostat- niej konserwacji. We wnętrzu zachowało się wyposażenie z XVII i XVIII w., którego najcenniejszym elementem jest bogato rzeźbiony i złocony ikonostas. Znaj- dujące się w nim ikony zostały prawdopodob- nie wykonane przez dwóch różnych twórców w 1712 i 1756 r. W cerkwi znajdują się także owczary is a lemko village in the valley of the ołtarze boczne, gdyż korzystają z niej wierni ob- gle, a material used also for covering the roof Church of the rządku greckokatolickiego i rzymskiego. ściany, Siary brook, among the rolling hills of Magura during the latest restoration In the interior, ornate 17th and 18th century strop i wnętrze pozornych kopuł zostały pokry- Małastowska. Established under German law in Protection of Our te polichromią w 1938 r., namalowaną z okazji 1323, it was given the name of Rychwałd, and furnishings have been preserved, with a mar- 950. rocznicy chrztu Rusi. Jest to polichromia began to follow Wallachian law in 1417. Towards vellous, richly gilded, chiselled iconostasis. Its ornamentalna. W kopułach namalowano Du- the end of the 16th century, the village was icons were most probably written by two differ- Most Holy lady in cha świętego pod postacią gołębicy i czterech owned by Przecław Pieniążek, and around 1880, ent icon-writers in 1712 and 1756. Side altars cherubinów oraz iluzjonistyczny widok otwar- most of the land belonged to Edward Miłkowski. are also present, as the church has been in use oWczary tego na niebo okulusa z wijącymi się kwiatami. The village has had its name only since 1952, also by Uniate and Roman Catholic congrega- Portal zachodni z nadprożem wyciętym w ośli and owes its to its sheep (Polish: owce). tions. The walls, the ceiling and the interiors there had been a Uniate church in the village grzbiet należy do najstarszych części cerkwi. of the quasi-domes were covered with orna- od 1947 r. cerkiew była użytkowana przez koś- since 1420. The present church, invoking the Pro- mental polychromy in 1938, painted in order ciół rzymskokatolicki jako filia parafii w Sęko- tection of Our Most Holy lady, Mother of Jesus, to commemorate the 950th anniversary of the wej. W latach 50. zaczęto okazjonalnie odpra- was built in 1653 as a Uniate parish church. Conversion of Russia. The domes feature the Initially, this wooden church traditionally built wiać nabożeństwa greckokatolickie, a od 1988 r. Holy Spirit depicted as a dove, four cherubs, są one sprawowane regularnie. Cerkiew została of logs was divided into three separate ele- and an illusionist painting creating an impres- wyróżniona w 1995 r. nagrodą Europa Nostra za ments: the sanctuary, the nave and the wom- sion of an open sky, replete with garlands of najlepsze utrzymanie zabytkowego obiektu. en’s gallery. This division of the interior was flowers. The western portico with an ogee lintel lost to a degree, when the width of the wom- (locally known as ‘donkey’s back’) and the or- oWczary, en’s gallery was extended to meet that of the nate side altar are among the oldest elements nave in 1870. Outside, the tripartite division is preserved in the church. Since 1947, the building of this Orthodox cerkiew emphasised by the two domes in the pavilion broken-form roofs over the sanctuary and the church has been used by the Roman Catholic nave, and the tower. Today’s sanctuary and Church as a branch of the Parish in Sękowa. In pw. Opieki vestry replaced the original ones in 1701, and 1950s the first services in the Uniate Rite were the tower was constructed by carpenters Dim- held here, only to become regular after 1988. In Bogurodzicy itri Dekowekin and Teodor Rusynek in 1783. 1995, the shrine won the Europa Nostra prize The external walls are covered in wooden shin- for the best-kept historic monument. 162 | X MDDK X X MDDK | 163 X
 • 82. ptaszkowa is a village situated in a very pic- rounded by a wooden fence with gates, cov- chrome murals made in 1929-1932 by Józef turesque location in the land of Sącz, on the ered with shingles. The thorough remodelling E. Dutkiewicz. Older wall paintings (1776) are western slopes of the Beskid Niski, just a few conducted in the years 1880-1883 covered preserved only in the southern porch. The fur- kilometres from Grybów. included reconstruction of the tower and ave- nishing of the church is both rich and varied, the origin of the village is marked by the char- bell turret, as well as adding panelling to the ranging from a 16th-century, Renaissance side ter that was issued for Ptaszkowa in 1336, yet walls. In 1929, the church was expanded in an altar, via a late-baroque high altar (1864) and no village was established at that time. The new interesting manner: its corpus was divided into crucifix on the rood beam, to the richly-deco- charter was issued by King Casimir the Great two parts which were moved apart to allow the rated rococo pulpit. There is also a figure of (Kazimierz Wielki) in 1359. Ptaszkowa was a insertion of the transept. This is the form of the the Madonna with Child, holding a sunflower royal village and – judging from the remarks in church that we see today. in her hand (ca. 1420). the wooden church is build of logs and features two other unique historical objects are con- court records – quite a rich one, too. From the moment it was chartered, Ptaszkowa a single aisle and the transept mentioned above. nected with the church, namely the wooden formed part of the Grybów parish, and became In its western part, it boasts a tower with slant- Christ with two Apostles in the Garden of an independent parish only for a short spell ing walls and a porch on the ground floor. From Gethsemane in bas-relief from the late-15th of time in the latter half of the 6th century the east, the chancel is enclosed by a polygonal century, a work of Wit Stwosz (Veit Stoss, cur- when it had a church built. Early in the 17th apse. Adjacent to the chancel, there is the vestry rently on display at the Regional Museum in century, however, it was again a part of the in the north, and another porch to the south. Nowy Sącz), and the wings of the Triptych of at the intersection of the nave and the tran- Grybów congregation. The parish was returned Ptaszkowa (ca. 1440, in the Diocesan Museum to Ptaszków around 1770. sept, the ceilings are raised to resemble the in Tarnów). the church, built in 1555 by Jan Joachim Kukla interior of a dome. Both the ceilings and walls of Grybów, stands among tall trees and is sur- are covered in figural and ornamental poly- All Saints’ Church in ptaSzkoWa ptaszkowa to wieś malowniczo położona na Drewniany kościół zbudowany jest w konstrukcji Sądecczyźnie, u zachodnich podnóży Beskidu zrębowej, jako jednonawowy, ze wspomnianym Niskiego. Od pobliskiego Grybowa dzieli ją za- transeptem. Po stronie zachodniej znajduje się ledwie kilka kilometrów. wieża o pochyłych ścianach, z kruchtą w przy- początki wsi datowane są na wiek XIV, kiedy wy- ziemiu. Od wschodu zamyka świątynię wielo- dany został przywilej lokacyjny dla Ptaszkowej boczne prezbiterium, do którego od północy (1336), lecz wieś wówczas nie powstała. Nowy przylega zakrystia, a od południa przedsionek. Wnętrze świątyni nakrywają stropy, na skrzyżo- akt lokacji wydał Kazimierz Wielki w 1359 r. Ptaszkowa była wsią królewską i, jak podają za- waniu nawy i transeptu wzniesiono zaś pozorne piski w księgach sądowych, dość zamożną. sklepienie kopulaste. Stropy i ściany pokrywa od czasu swego powstania Ptaszkowa podlega- wielobarwna polichromia figuralna i ornamen- ła parafii grybowskiej; krótko, w 2. poł. XVI w., talna wykonana w latach 1929-1932 przez Jó- po zbudowaniu tutaj świątyni, była samodziel- zefa E. Dutkiewicza. Starsze malowidła ścienne ną parafią. Od początku XVII w. stanowiła fi- (1776) zachowały się w kruchcie południowej. lię kościoła w Grybowie. Parafię ptaszkowską Wyposażenie świątyni jest bogate i urozmaico- przywrócono ok. 1770 r. ne: od XVI-wiecznego, renesansowego ołtarza kościół położony jest wśród wysokich drzew bocznego, przez późnobarokowy ołtarz główny i otoczony drewnianym ogrodzeniem z bram- (1864) i krucyfiks na belce tęczowej, po bogato kami, nakrytymi gontowymi daszkami. świą- zdobioną, rokokową ambonę. Jest tutaj także ptaSzkoWa, tynia została zbudowana w 1555 r. przez Jana figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, trzymającej Joachima Kuklę z Grybowa. Gruntowny remont słonecznik, pochodząca z ok. 1420 r. z kościołem związane są jeszcze dwa niezwy- kościół w latach 1880-1883 objął przebudowę wieży i sygnaturki oraz oszalowanie (obicie deskami) kłe zabytki: drewniana płaskorzeźba Chrystusa ścian. W 1929 r. powiększono kościół, dzieląc z dwoma Apostołami w Ogrojcu, z końca XV w., pw. Wszystkich jego korpus na dwie części i rozsuwając je. dzieło Wita Stwosza (obecnie eksponowana Między te dwie części wstawiono transept, w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu) oraz świętych czyli poprzeczną nawę. W tej postaci świątynia skrzydła tryptyku z Ptaszkowej z ok. 1440 r. zachowała się do naszych czasów. (Muzeum Diecezjalne w Tarnowie). 164 | X MDDK X X MDDK | 165 X
 • 83. SękoWa, położona w Beskidzie Niskim, u podnóża Magu- W jego części środkowej mieści się obraz ry Małastowskiej wieś Sękowa została lokowa- przedstawiający świętych: Mikołaja, Bene- na przez króla Kazimierza Wielkiego w 1346 r., dykta i Antoniego, po obu stronach które- kościół pw. który uposażył również tutejszą parafię. Zacho- go ustawione są w niszach posągi św. Piotra wany do dzisiaj, drewniany kościół zbudowano i św. Andrzeja. Na predelli ołtarza znajduje się św. św. Filipa ok. 1520 r., a w XVIII w. wzniesiono niską wieżę płaskorzeźba ze sceną Zaśnięcia Najświętszej i soboty (zrekonstruowane w XX w.). Marii Panny, a w zwieńczeniu – wizerunki św. późnogotycki kościół pw. świętych Filipa i Ja- Filipa i św. Jakuba. Widoczne na ścianach frag- i Jakuba kuba Apostołów został zbudowany w opar- menty neogotyckiej polichromii pochodzą z ok. ciu na tradycyjnych zasadach stosowanych 1888 r. Warto zwrócić uwagę na późnogotycki Apostołów w drewnianych świątyniach Małopolski na po- portal wejściowy, zamknięty łukiem zwielo- czątku XVI w. Wzniesiono go z modrzewiowych krotnionym i dekorowany ornamentem. kościół utracił funkcję świątyni parafialnej bali w konstrukcji zrębowej. Jego plan jest tradycyjny: jedna nawa z węższym, zamknię- w 1885 r. W czasie działań wojennych, na prze- tym trójbocznie prezbiterium, z zakrystią po łomie 1914 i 1915 r. został w dużym stopniu stronie północnej. Od zachodu do świątyni zniszczony: drewniane elementy ścian, wieży, przylega otwarta w przyziemiu wieża, nakryta sobót i dachu żołnierze wykorzystali do budowy kopulastym hełmem z wysoką, ośmioboczną okopów. Również wnętrze z XVI- i XVII-wiecz- latarnią. ściany kościoła powyżej sobót oraz nym wyposażeniem uległo dewastacji. Odbu- wysoki, dwuspadowy dach pokryte są gon- dowę kościoła prowadzono etapami przez cały tem. Kościół obiegają dokoła soboty, wsparte XX w. Ostatni, kompleksowy remont kościoła na słupach z zastrzałami i nakryte wysokim, rozpoczęty w 1983 r. trwał kilka lat i objął ar- sięgającym gzymsu korpusu zadaszeniem. chitekturę budowli, jej wyposażenie i otoczenie. Dach sobót, również pokryty gontem, jest ob- Prace konserwatorskie wyróżniono w 1994 r. niżony w miejscach okien. medalem Europa Nostra, a kościół uznano za We wnętrzu świątyni znajduje się późnorene- wyjątkowy, wpisując go na listę światowego sansowy ołtarz główny z początku XVII w. Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2003 r. Church of In Beskid Niski mountains at the foothill of Inside we find a late-Renaissance main altar Magura Małastowska, the village of Sękowa dating back to the beginning of the 17th cen- was established by Casimir the Great (Kazimi- tury. The canvas in the middle shows St Michael, St Philip and erz Wielki) in 1346. At the same time, the king St Benedict and St Anthony, while the side wings made an endowment to the local parish. The – in the niches – feature statues of St Peter and St Jacob the wooden church we see today was constructed St Andrew. Portrayed in the predella of the altar around 1520, and in the 18th century, a low is a bass-relief scene with the Dormition of the tower and a sheltered gallery (reconstructed in Blessed Virgin, and at the top of the altar are St Apostles in the 20th century) were added. Philip and St Jacob. The fragments of neo-Gothic the late-Gothic Church of St Philip and St Jacob murals date back to 1888. Also interesting is the SękoWa the Apostles was built following traditional prin- late-Gothic portal, enclosed in an elaborate, dec- ciples applied in wooden shrines throughout orative arch. Portraits of the church’s patrons Małopolska at the beginning of the 16th cen- were placed at the top of the altar. late-Gothic tury. It has a frame structure of larch logs. The doorways, another interesting element of the in- construction follows a traditional plan: a single terior, are supported with ogee arches. the church lost its parochial status in 1885. During nave with a narrower chancel, and a sacristy adjacent to the north. The tower to the west the first world war, at the end of 1914, the church is open at ground-floor level and capped with was badly damaged as soldiers used fragments of a dome-like spire with a tall, octagonal lantern. the wooden walls, tower, gallery and roof to build The walls above the gallery, and the tall, dou- trenches. The interior, with its 16th and 17th-cen- ble-pitched roof, are covered with shingle. The tury furnishings, was similarly devastated. Recon- church is encircled with a gallery known as so- struction works continued in stages throughout boty, supported upon poles with angle braces the 20th century, with the last complex restora- and sheltered with a canopy stretching all the tion programme beginning in 1983. The conser- way to the cornice. The roof of the gallery, also vation works were awarded the Europa Nostra covered with shingle, is lowered in the places medal in 1994, and in 2003 the church was listed where windows are positioned. as a UNESCO World Heritage Site. 166 | X MDDK X X MDDK | 167 X
 • 84. Stojący pośród wiekowych lip kościół para- fialny w Sławkowie nosi podwójne wezwanie: Podwyższenia Krzyża świętego oraz św. Miko- łaja. Na początku, kiedy świątynia powstawała, jej patronem był św. Jan Chrzciciel. Wznoszenie obecnego kościoła rozpoczęto w 2. poł. XIII w. i przypuszczalnie nie został on ukończony w ta- kim kształcie, jaki zamierzano mu nadać. Zbudo- wano wówczas tylko jego część – prezbiterium z fragmentem nawy. Pozostałą część świątyni dokończono w 2. poł. XV w. Całość przebudo- wano w XVIII i XIX w. Sławkowski kościół parafialny otaczają drze- wa oraz mur z bramą „strzeżoną” przez posągi świętych Piotra i Pawła. Jest on jednonawową budowlą z krótkim, prosto zakończonym prez- biterium, szerszą i wyższą od niego nawą oraz wieżą od strony zachodniej. Wczesnogotyckie prezbiterium, zbudowane z cegły na funda- mencie kamiennym, opięte jest szkarpami i ozdobione fryzem. Również ściany nawy zo- stały wzmocnione szkarpami oraz otynkowane. Na wieży nakrytej barokowym hełmem znaj- dują się dzwony; niegdyś miała ona funkcję obronną. W jej przyziemiu mieści się kruchta. Nawa główna położona jest trzy stopnie poni- żej poziomu kruchty. ściany nawy zdobi orna- mentalna polichromia, a nakrywa ją drewniany strop z malowidłem przedstawiającym korona- cję Matki Bożej oraz czterech ewangelistów. W nawie znajdują się późnobarokowe ołta- rze św. Anny i św. Mikołaja oraz umieszczona w ścianie, kamienna, romańska chrzcielnica z drewnianą pokrywą. prezbiterium, otwarte do nawy szeroką, ostro- łukową arkadą, nakryte jest sklepieniem krzy- żowo-żebrowym ze zdobionymi, rzeźbionymi zwornikami. Na jednym z nich widnieje bara- nek z chorągiewką, na drugim róża. Centralne Parish Church of hidden behind ancient linden trees, the parish three steps ascend from the porch to the nave. miejsce w prezbiterium zajmuje barokowy oł- tarz z 2. poł. XVII w. z drewnianym, rzeźbionym church in Sławków carries a double invoca- The walls are covered with a decorative poly- przedstawieniem Ukrzyżowanego i aniołami tion: of the Elevation of the Holy Cross, and of chromy, and in the wooden ceiling, a painting the Elevation of trzymającymi narzędzia Męki Pańskiej. Po obu St Nicolas. When it was first built, the church with the Coronation of the Virgin Mary and four stronach prezbiterium ustawione są stalle, had St John the Baptist as its patron. The con- Evangelists. late-Baroque altars are devoted to the Holy Cross and zdobione na zapleckach malowanymi wizerun- struction of the present church commenced in St Anne and St Nicolas. A Romanesque baptis- kami apostołów. the latter half of the 13th century, and it was mal font is made of stone and covered with a W dolnej części południowej ściany prezbi- probably not built to the original design. Only wooden cap. of St Nicolas in the chancel, which opens to the nave through terium wmurowano wykuty w kamieniu na- parts were completed – the chancel, and a grobek Sebastiana Nyskowskiego, starosty fragment of the nave. The works were contin- wide, lancet arcades, is covered with a cross- SłaWkóW sławkowskiego. Na północnej ścianie nawy ued in the latter half of the 15th century. The ribbed vault with decorative keystones. Cen- znajduje się kamienny nagrobek biskupa Kaje- whole was remodelled in the 18th and then trally placed within the chancel, the Baroque tana Sołtyka. Powstały po 1788 r., przedstawia 19th century. altar dating to the second half of the 14th cen- the Parish Church in Sławków stands among wizerunek biskupa z herbem jego rodu na tle tury accommodates a wood-carved scene of draperii podbitej gronostajami oraz dwie ko- trees and is surrounded by a wall ‘guarded’ by the Crucifixion with angels holding instruments biece rzeźby. the statues of St Peter and St Paul. It is a one- of the lord’s Passion. Both sides of the chancel aisle structure with a short, straight chancel, a are lined with stalls, their backs bearing paint- SłaWkóW, kościół wider and higher nave, and a tower to the west. ed images of the Apostles. Incorporated into the lower part of the south- The early-Gothic chancel, built of brick upon a parafialny pw. stone foundation, is clasped with buttresses ern wall is a tombstone of Sebastian Nyskowski, and decorated with a frieze. Also the walls of a starost of Sławków. In the northern wall of the nave were reinforced with buttresses and the nave is another, of Bishop Kajetan Sołtyk. Podwyższenia Krzyża covered with plaster. The tower, topped with a Carved in 1788, the tombstone portrays the Baroque cupola, contains a belfry; in the past it bishop with his family coat-of-arms against the świętego i św. Mikołaja performed a defensive function. On the ground background of ermine-lined drapery, accompa- floor, it incorporates a porch. nied by two female figures. 168 | X MDDK X X MDDK | 16 X
 • 85. StaNIątkI, Nieopodal Niepołomic znajduje się wieś Sta- kowskiego klasztoru. Z zewnątrz ściany koś- niątki, na miejscu której – jak głosi legenda cioła pokryto pod koniec XIX w. czerwonym – zatrzymał się w 996 r. św. Wojciech w drodze tynkiem imitującym wątek ceglany. kościół równocześnie ze świątynią powstał klasztor, na dwór Bolesława Chrobrego. Staniątki należa- ły do rodu Gryfitów i rozwinęły się w XII i XIII w. konsekrowany w 1238 r. Pierwotne zabudo- i klasztor W 1228 r. wojewoda krakowski Klemens Gryfita wania klasztorne spłonęły prawie całkowicie Klimontowic wraz ze swymi braćmi ufundował w kilku pożarach w XVI i XVII w. Obecne po- i uposażył hojnie tutejszy klasztor Benedyk- wstały w wyniku rozbudowy dokonanej stara- ss. Benedyktynek tynek. Pozostawał on pod szczególną opieką niem ksieni Anny Cecylii Trzcińskiej w latach panujących; przywileje nadawali mu Bolesław 40. XVII w. Barokowy w formie klasztor ma Wstydliwy, Władysław Łokietek, Stefan Batory plan czworoboku, ze sklepionymi krzyżowo i Jan Kazimierz. krużgankami, obiegającymi na parterze prosto- kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. kątny wirydarz. przez stulecia istnienia klasztor zgromadził Wojciecha wzniesiono przed 1238 r. Był on jednonawową, ceglaną świątynią, którą w swoich murach wiele cennych dzieł. Do naj- jeszcze przed końcem XIII w. przebudowano starszych należą dwie gotyckie figury Madonn na trójnawową halę. Wąskie nawy boczne zo- na tronach (XIV w.) oraz późnogotycka rzeźba stały oddzielone filarami, na których wsparto Chrystusa Frasobliwego. Przechowywane są tu- nowe sklepienie. Kościół zachował się w tej taj liczne zbiory rzemiosła artystycznego i sztu- postaci, z niewielkimi zmianami, do czasów ki sakralnej, a także niezwykle bogata bibliote- obecnych. W okresie baroku dokonano kil- ka. W kaplicy przy południowej nawie kościoła ku przekształceń, z których najważniejszym umieszczony jest otaczany szczególną czcią wi- było wyposażenie wnętrza w późnobaroko- zerunek Matki Bożej Bolesnej. Jest to malowany we sprzęty oraz pokrycie ścian polichromią. na lipowej desce obraz Matki Bożej ukazującej Ta ostatnia została wykonana przez Andrzeja serce, w które godzi siedem mieczy. Otaczający Radwańskiego w 1760 r. i stanowiła wiano ją czterej aniołowie trzymają narzędzia Męki jego córki Martyny wstępującej do staniąt- Pańskiej. Benedictine Church and Abbey in StaNIątkI Not far from Niepołomice lies the village of rendered by Andrzej Radwański in 1760 as a Staniątki, where – according to legend – St dowry for his daughter Martyna upon her en- Adalbert stopped in 996 on his way to the court tering the abbey. In the late 19th century, the of Bolesław Chrobry. Staniątki, which belonged outside walls were covered with red plaster, to the Gryfita clan, developed throughout the which imitates brickwork. adjoining the church is the abbey, also founded 12th and 13th centuries. In 1228, the Voivode of Kraków, Klemens Gryfita Klimontowic, and in 1228 and consecrated in 1238. The original his brothers founded and generously endowed buildings were almost completely destroyed in the Benedictine abbey in Staniątki. The abbey the course of several fires throughout the 16th remained under special protection of the kings, and 17th centuries. During the 1640s restora- enjoying privileges granted by Bolesław Wsty- tion carried out by the abbess Anna Cecylia dliwy, ladislaus the Elbow-High (Władysław Trzcińska, a rectangular abbey building around Łokietek), Stephen Báthory (Stefan Batory) and the cross-ribbed vaulted cloister – standing John Casimir (Jan Kazimierz). there to this day – was constructed. the Church of the Holiest Virgin and of St Adal- For centuries, the Abbey in Staniątki accu- bert was constructed before 1238. It was a one- mulated many valuable works of art. Among aisle, brick church, turned into a three-aisle hall the most ancient are two Gothic Madonnas by the end of the 13th century. Narrow side seated on their thrones (14th c.) and a late- aisles were separated from the nave with pil- -Gothic statue of the Sorrowful Christ. The ab- lars, upon which the new vaulted ceiling was bey boasts an extensive collection of religious placed. In this form, with only minor changes, art and other objects, including liturgical vest- the church has survived to this day. Important ments and utensils, statues and paintings, as changes introduced in the Baroque era included well as a highly impressive library. In the chapel fitting late-Baroque furnishings and covering south of the nave, a particularly revered image the walls with polychromy. The murals were of Our lady of Sorrows can be seen. 170 | X MDDK X X MDDK | 171 X
 • 86. Stary Sącz, klasztor klarysek w Starym Sączu został ufun- dowany ok. 1280 r. przez księżną Kingę, żonę Bolesława Wstydliwego. W tym samym cza- tradycja sie założyła ona klasztor franciszkanów, który jednak nie odrodził się po kasacie w 1782 r. św. Kingi Pierwsze mniszki przybyły do starosądeckiego klasztoru ze zgromadzenia w podkrakowskiej Skale. Klasztor klarysek ulokowano na stromej skarpie nad dawnym korytem Popradu. Wraz z fundacją klasztoru św. Kinga nadała mu pra- wo własności do ziemi sądeckiej. pierwsze budynki klasztorne oraz kościół pw. świętej Trójcy i św. Klary powstawały od ok. 1285 r. Kościół konsekrowano w 1332 r. Pomi- mo licznych pożarów nawiedzających klasztor i kościół zawsze je odbudowywano. W 1605 r. zadanie wzniesienia murowanych budynków klasztornych powierzono krakowskiemu mu- ratorowi Janowi di Simoni. Powstał klasztor złożony z czterech skrzydeł, którego krużganki obiegają wokół wirydarz. Na klasztornym dzie- dzińcu rośnie zabytkowa lipa, którą – według legendy – zasadziła św. Kinga. Fasadę furty klasztornej wieńczy trójkątny szczyt z wnęka- mi, w którym znajdują się sgraffitowe posta- cie Chrystusa Salwatora, bł. Salomei, św. Klary, św. Kingi i św. Franciszka. Wnętrze gotyckiego kościoła ma barokowy wy- strój. Pokrywająca ściany polichromia, malowa- na przez Feliksa Derysarza, przedstawia sceny z życia św. Kingi; podobna jest tematyka XVII- -wiecznych malowideł zachowanych na drzwiach zakrystii. Na stallach z 1779 r. znajduje się przedstawienie św. Kingi sprowadzającej wodę do miasta. W bocznej kaplicy poświęconej fun- datorce klasztoru, oddzielonej od nawy kutą kratą (z ok. 1470 r.), znajduje się gotycka figur- ka św. Kingi stojącej na odwróconej koronie, co jest symbolem porzucenia władzy książęcej na rzecz życia zakonnego. Pod figurką została umieszczona srebrna trumna z prochami świę- Tradition of St Kinga in Stary Sącz tej. W starosądeckim konwencie spoczywa także siostrzenica św. Kingi, królowa Jadwiga, żona Władysława Łokietka. W klasztorze prze- chowywane są cenne rękopisy, m.in. Żywot bło- the convent of Poor Clares in Stary Sącz was gosławionej Kingi pióra Jana Długosza oraz tzw. moni was commissioned to erect new, brick symbolises her abandonment of royal power Graduał Sądecki z 2. poł. XIII w. founded around 1280 by Princess Kinga, the buildings: this is when the cloister was built, in order to follow the monastic life of contem- św. Kinga, córka króla Węgier Beli IV, przybyła wife of Boleslaus the Modest (Bolesław Wsty- surrounded with four wings of the convent. plation. Below the figure, a silver coffin holds do Polski, by poślubić Bolesława Wstydliwego. dliwy). At the same time she also endowed a Growing in the convent’s courtyard is an an- the ashes of the Saint. The Stary Sącz convent Oddał jej on we władanie całą ziemię sądecką. Franciscan monastery, but this was abolished cient linden tree – according to legend, it was is also the resting place of St Kinga’s niece, Po śmierci męża św. Kinga wstąpiła do zako- in 1782, and never reinstated. The first nuns planted by St Kinga herself. The façade of the Queen Jadwiga, the wife of King ladislaus the nu franciszkańskiego. Zmarła w Starym Sączu arrived at the Stary Sącz convent from the convent’s gate-keep is topped with a triangu- Elbow-High (Władysław Łokietek). The convent w 1292 r. Została beatyfikowana w 1690 r., Skała commune near Kraków. The convent lar attic with niches, hiding sgrafitto figures of treasures some valuable manuscripts, includ- a w 1999 r. kanonizował ją papież Jan Paweł II. of Poor Clares was placed on a steep slope Christ the Saviour, Blessed Salomea, St Clare, ing ‘The life of Blessed Kinga’ by chronicler over the old Poprad riverbed, now dried out. St Kinga, and St Francis. Jan Długosz and the so-called ‘Sącz Graduale’ the Gothic body of the church reveals a Ba- In addition to founding the nunnery, St Kinga with chants, dating to the second half of the endowed it with the rights to the lands of roque interior. The murals, the work of Feliks 13th century. St Kinga, daughter of the Hungarian king Bela Sądeczczyzna. Derysarz, depict scenes from the life of St Kin- the construction of the first buildings for the ga; so do 17th-century paintings preserved on IV, came to Poland in order to marry Bolesław convent, as well as the Church of the Holy the sacristy door. On the 1779 stalls, St Kinga Wstydliwy. Her husband endowed Kinga with Trinity and St Clare, commenced around 1285. is portrayed bringing water to the city. In the the Sącz lands. When the king died, the wid- The church was consecrated in 1332. In spite side chapel devoted to the church’s founder, owed queen entered the Franciscan convent. of numerous fires, which blighted the nunnery separated from the nave by an elaborate iron She died in Stary Sącz in 1292. She was be- and the church, each time they managed to grating (of around 1470), the Gothic figure of atified in 1690, and in 1999 Pope John Paul II recover. In 1605, the Kraków mason Jan di Si- St Kinga stands on an inverted crown, which proclaimed her a saint. 172 | X MDDK X X MDDK | 173 X
 • 87. SzaLoWa, W Beskidzie Niskim, u podnóża Góry Maślanej rozwiązanie architektoniczne było charakte- Church of the tiny village of Szalowa lies in the Beskid położona jest niewielka wieś Szalowa. loko- rystyczne dla barokowych kościołów murowa- flanked by two low towers and enclosed with a wano ją prawdopodobnie w XIII w. na prawie nych, których naśladownictwem jest szalowska Niski mountains, at the foot of Góra Maślana. triangular attic bearing a statue of St Michael the kościół niemieckim. W XV i XVI w. należała do rodziny świątynia. The village was presumably founded in the Archangel battling against Satan. The layout is St Michael Niezwykle bogate i interesujące jest wyposaże- Szalowskich herbu Strzemię, którzy byli ariana- 13th century, by the German law. In the 15th characteristic of Baroque stone churches, which pw. św. Michała mi i przy swym dworze w Szalowej przypusz- nie wnętrza kościoła, pochodzące w większości and 16th centuries it belonged to the Szal- provided inspiration for the Szalów church. the Archangel the mostly 18th-century interior is opulent and czalnie wznieśli zbór. Jako innowiercy musieli z XVIII w. Barokowy i rokokowy wystrój utrzy- owski family of the Strzemię coat-of-arms, who w XVII w. opuścić swój majątek. Szalowa sta- many jest konsekwentnie w biało-błękitno- were members of the Arian (Anti-Trinitarian) attractive. Baroque and rococo elements all fol- Archanioła ła się wówczas własnością rodziny Jordanów, -złotej tonacji. Pokrywająca ściany, sklepienie religious minority and probably built a prayer low a consistent colour pattern: white, blue, and in SzaLoWa później Gładyszów, a pod koniec XIX w. należa- prezbiterium i strop nawy rokokowa polichro- house next to their manor in Szalowa. As her- gold. The walls, the vaults of the chancel and ła do Salomei Nowakowej. mia została wykonana ok. poł. XVIII w. i uzu- etics, they were forced to leave in the 17th the nave are covered with a rococo polychromy parafia w Szalowej powstała przed 1375 r. Bu- pełniona w 1808 r. Głównym jej motywem są century. Szalowa then became the property of painted in the 18th century and supplemented dowę obecnego kościoła pw. Michała Archa- kwiaty pokrywające ściany i strop; na sklepie- the Jordan family, and then the Gładysz family, in 1808. The main motif of flowers spills onto nioła rozpoczęto w 1736 lub 1739 r., a ukoń- niu prezbiterium widnieje malowana dekoracja and towards the end of the 19th century, it was the walls and the vaults, while the chancel is czono w 1756 r. Powstanie tejże świątyni po- architektoniczna. Kulminacją iluzjonistycznego owned by Salomea Nowakowa. filled with painted architectural ornaments. This the parish was established in Szalowa before przedziło wykonanie jej modelu, który obecnie malarstwa jest ściana tęczowa z rzeźbioną Gru- illusionist painting climaxes in the rainbow wall, jest przechowywany w Muzeum Narodowym pą Ukrzyżowania, której malowane tło stanowi 1375. The construction of the present church with a wood-carved Crucifixion group against w Krakowie. widok Jerozolimy. Malowana postać żołnierza of St Michael the Archangel commenced in the background of Jerusalem. The painted kościół wzniesiono dzięki ówczesnemu właś- na koniu, przebijającego włócznią bok Ukrzyżo- 1736 or 1739 and concluded in 1756. Before horseman who pierces Christ’s side received a cicielowi wsi, Krzysztofowi Jordanowi, oraz wanego, wyposażona została w rzeźbioną rękę the Szalowa church was built a model of it was ‘real’ sculpted hand holding the spear. the wooden, ornate, late-Baroque altars were miejscowemu proboszczowi, ks. Wojciechowi z włócznią. constructed, now kept in the National Museum Drewniane, bogato rzeźbione, późnobarokowe Stefanowskiemu, który ufundował część wypo- in Kraków. covered with rococo decorations in mid-18th the church owes its construction to Krzysztof sażenia. ołtarze mają dekorację rokokową z poł. XVIII w. century. In the main altar, adorned with mir- Drewniany kościół, zbudowany w konstrukcji W ołtarzu głównym, ozdobionym lustrami, Jordan, the owner of the village at the time, and rors, 18th-century canvases of the Holy Trinity zrębowej, jest trójnawową bazyliką o fasadzie mieszczą się XVIII-wieczne obrazy Trójcy świę- the local vicar, Wojciech Stefanowski, who con- and St Michael the Archangel were placed. Me- flankowanej dwiema niskimi wieżami i za- tej i św. Michała Archanioła. Równie bogato są tributed many of the furnishings. ticulously executed rococo confessionals, stalls, the church, built in a wooden frame construc- mkniętej trójkątnym szczytem z rzeźbą Micha- dekorowane rokokowe konfesjonały, stalle oraz and pews, dating to the second half of the 18th ła Archanioła walczącego z szatanem. Takie ławki z 2. poł. XVIII w. tion, is a three-aisle basilica with the façade century, are also beautifully decorated. 174 | X MDDK X X MDDK | 175 X
 • 88. Szczyrzyc, kościół i klasztor oo. Cystersów położony w górzystej kotlinie Beskidu Wyspo- a klasztor dwa lata później. W czasie zaborów malowany przez nieznanego z imienia ar-