P. P. Aniruddha Bapu's Discourse on Jayanti Mangala Kali
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

P. P. Aniruddha Bapu's Discourse on Jayanti Mangala Kali

on

 • 1,813 views

P. P. Aniruddha Bapu's Discourse on Jayanti Mangala Kali (dated: 27th January 2011)

P. P. Aniruddha Bapu's Discourse on Jayanti Mangala Kali (dated: 27th January 2011)

Statistics

Views

Total Views
1,813
Views on SlideShare
1,686
Embed Views
127

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

1 Embed 127

http://mihirnagarkar.blogspot.com 127

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

P. P. Aniruddha Bapu's Discourse on Jayanti Mangala Kali P. P. Aniruddha Bapu's Discourse on Jayanti Mangala Kali Document Transcript

 • हरॐ ^ी ह र गु ाम वचन सदगु ^ी अिन बापू ..(२७-०१-२०११).. २७- २७ ०१-२०११)..सूचना : ^ी मंगला चं डका प ी Íया वेळ उड द वापरतात ते ] वमासाठ .. उड द ह ] वमाची आवडती गो आहे . ×यामुळे ×यात काह ह बदल करता येणार नाह .नंतर बापूंनी थम शुभंकर तवन àहणून े ली. वचनाला सु वात कली.कठ कप पाषाण पूजनाÍया वेळ कलेला गजर आपण सगळ कडे ऐकतो, सवाना हा गजर ं ू ेअितशय आवडला आहे . आपãयाला हा गजर कठू न आला हे पण मा हत असायला हवे. ुदे वीची तीन तो]े आहे त...कवच, अग[ला व कलक ह दे वीÍया सु ाशी जोडलेली असतात,चंड पाठÍया आधी ह तो]े àहटली जातात. ातील कवच हे जापती ाने िल हलेआहे व माकडे य ऋषींना सािगतले. दसरे अग[ला हे महा व णूने िल हले आहे तर कलक हे ुपरम िशवाने िल हले आहे ." जयंती मंगला काली..." हा गजर àहणजे सं कृ त काली..." तो]ातील २ रा ोक. हा गजर पणआहे व मं] सु ा. ात खूप प पणे ×या आ दमातेचे ेम, का Öय, वा ×यãय सांिगतलेगेले आहे . ितचे रह य àहणजेच खरे खुरे £ान सांगणारा हा गजर आहे .ह तीनह तो]े सुंदर असली तर तर ती àहणÖयासाठ पूणपणे शु [ आचरण, शुउÍचार, शु मन, शु भाव असणे आव यक असते. ×यामुळे ती àहणायला जाऊ नका . ा उ×सवाÍया आधी दे वीची जेवढ सुंदर तो]े आहे त ती सव[ मी ( प.पू.बापू) वत:तुàहाला ाकत भाषेत पु तका ृ पात उपलÞध क न दे ईन . ा गजरात दे वीची एकण ११ नावे आहे त जयंती, मंगला, काली.... ह नावे àहणजे ितचे ूकपा करÖयाचे माग[ आहे त . ृ१) जयंती : जी जंकत आहे , जी जंकलेली आहे अशी वजयी असणार . वत[मानकाळामÚयेच सदै व वजयी असणार व वत[मान काळातच वजय दान करणार अशीजयंती.जयंती नाव महा व णुने थम उÍचारले. ह जयंती àहणजे वैजयंती , महा व णूÍया,वÓठलाÍया गäयातील माळ,जी चं डकनेच ितÍया लाडÈया पु]ाला दली. ेह वजय दान करते, वतः वजयी होऊनच. ×यामुळे कठãयाह असुरांचे ितÍया पुढे ुकाह ह चालत नाह . Ultimate वजयी तीच असते .
 • जो ितÍया प¢ात आहे तोच वजयी होऊ शकतो. इथे वत[मान काळाचा संबंध àहणजेसगुणाचे Úयान."न क रता सगुणाÍया Úयाना, भ भाव कदा गटे ना.." ^ीसाईसÍच रतात आपण ह ओवीवाचतो .हे च सगुणाचे Úयान माणसाचे व परमे राचे नाते वत[मान काळात घÒट करते. àहणूनजयंती हे Úयानाचे प आहे . ा ÚयानाÍया मागा[ची अिध ा]ी ह जयंती आहे . सगुणाचेÚयान कãयानेच ह आ दमाता आàहाला वजयी ठे वते. ेàहणूनच भ वाढवÖयासाठ ×या ×या दे वतेचा Úयान मं] अितशय मह×वाचा असतो.सगुण Úयान àहणजे समोर इ दे वतेचा फोटो ठे वून ×याÍया कडे बघता बघता ×याचे गुणगायन करणे.अिध ा]ी àहणजे आधार. सहजपणे खा]ीशीर यश दे णारा र ता. माझे सगुणाचे Úयानयश वी पणे पूण[ होÖयासाठ पुरवणार उजा[ àहणजे जयंती नाव.जेåहा जेåहा तुàह मनापासून परमा×àयाचे सगुण Úयान करÖयाचा यास कराल, तेåहा×यातील बे ट तुàहाला िमळावे, ासाठ हा गजर मी (प.पू.बापू ) तुàहाला दला आहे . हागजर करताना कमीत कमी ११ पट फायदा ×येकाला िमळणार आहे . पुÖय वाढÖयासाठपण व पाप कमी होÖयासाठ सु ा.Ïया अथ आपला किलयुगात जÛम झाला आहे ×याअथ आपãया पापाचे गाठोडे पुÖयापे¢ाजा तच आहे .àहणून बभीषणाची ाथ[ना आपãयासाठ मह वाची आहे , पापोsहं भव॥"."पापो हं पापकमा[sहं पापा×मा पापसंभवः। ]ा ह मां आ दमाते सव[पापहरा भव॥". पापोसगुण Úयानाचा माग[ àहणजेच जयंती माग[२) मंगला : वतः मंगलमय असणार व सवाचे मंगलच करणार ती मंगला ."सव[ मंगल मांगãयै िशवे सवा[थ[ सािधक.." हने कलेला म हषासुराचा वध हा ×याÍयासाठ े ेमंगलच होता. असुरांना मारतानाह ह मंगलच असते कारण ×यात असुरांचेह मंगलचअसते व व ाचेह मंगलच असते.जेåहा आपण Úयान करतो, फोटोकडे बघतो तेåहा ेमाने बघा, तो]े àहणा. आपण आईचीमहाश àहणून नाह तर आई àहणूनच उपासना करायची आहे . जे श àहणून उपासनाकरतात ते वाम मागा[वर जातात ते ा चं डकला उपयोगाची वा तू समजतात. ेàहणूनच नेहमी मातरौपासना करा. ह माÐया दे वाची आई ा भावानेच ितÍयाकडे बघातेåहा ती मंगला पाने तुमÍयाकडे बघेल.Úयान मरण àहणजेच मंगला. आई पु]ाचे नाते मरण ठे वले क तुमची ती आजी होते
 • आ ण आजी नेहमीच नातवंडांचे लाड करते. àहणूनच हची कधी श àहणून उपासना नकरता ह माÐया परमा×àयाची माता ा पानेच उपासना करा.आ दमाता कधीह बोकड कवा रे डा ं ाचे बळ वीकारत नाह . जर कोणाÍया घरात बळदे Öयाची था असेल व तुàहाला नातेवाईकांचा वरोध चुकवता येत नसेल तर नंतरजुईनगरला जावून एक द याग कवा दोन åयंकटे श याग ं ाय करावा. त àहणून करावा.आई जेवढ सौàय तेवढ च उ आहे . Ïया ¢णी तुàह ितची फ श àहणून उपासनाकरता तेåहा तुमचे अिन बापुशी नाते असू शकत नाह . तर जेåहा आई मानून उपासनाकरता तेåहा जर तुàह बापूला मानत नसाल तर बापू तुमची काळजी घेईल .जो कोणी परमा×àयाचे शÞद मानतो तो परमा×àयाचे बाळ बनतो मग आपोआपच ×याआ दमातेचेह बाळ बनतो. àहणून ितÍया कठãयाह ु पाची उपासना करताना आई मानूनचकरा .काह बाबतीत मी (प.पू.बापू) अितशय कडवा आहे . मी àहणतो àहणून माÐया आईचीउपासना आई àहणुनच åहायला हवी, मला अट चालत नाह त . ा इह लोकात फ माÐयाच (प.पू.बापू) terms चालतात. मी मया[दा घालून दलीआहे .."पा व य हे च माण". जर कोणी बापूंÍया नावावर खोटे पसरवत असेल तर बापूबसला आहे . बापूंशी नाते ठे वायचे असेल तर अट चालणार नाह आ ण हा माग[ àहणजेचकाली माग[.३) काली : परमा×àयाशी åयवहार बनशत[ असला पा हजे. अट चालणार नाह आ ण कालीàहणजेच कठलीह अट नाह . ुम हषासूरम द[ नीचा प हला अवतार महाकाली. àह दे वाÍया चुक मुळे मधु- कटभ िनमा[ण ैझाले. ा दोन वृ ी àहणजे मया[दा तोडÖयाची वृ ी व मोहाची वृ ी. ा वृ ी तुती व िनंदा व पात आपãया जीवनात येतात. तुतीने मनु य चढन जातो ूतर िनंदेने प खवळू न उठते ामुळे भ मागा[व न अध:पतन होते. हे मधु- कटभ ै àहदे वावार àहणजे तुमÍया सृजनशील श वर, creativity power वर हãला करतात.àहणून दे वाÍया काया[त सहभाग घेताना unconditional सेवा व काय[ करता आले पा हजे. तुती व िनंदेÍया पलीकडचा माग[ àहणजे काली माग[. आàहांला आईकडे ाथ[ना करायचाअिधकार आहे . अट घालÖयाचा नाह . आई ा त वाशी नाते जोडãयावर कठलीह अट ुघालÖयाचा आपãयाला अिधकारच येत नाह .गभा[शयात सव[ बाजूंनी अंधारच असतो परं तु हा अंध:कार बाळाला protect करणारा असतो.हे अंधःकाराचे व प àहणजे आईचे प. ाचा अथ[ काह जणांनी चुक चा लावला वआईची उपासना àहणजे अंधःकाराची उपासना असे पसर वले गेले. बाळाने जर गभा[त
 • असताना आईला अट घालÖयाचा य कला तर abortion नÈक . àहणूनच दे वाला अट ेघालÖयाचे थांबवा.अनेकदा घरातील åय परत आली नाह तर दे व पाÖयात ठे वले जातात ह अ×यंतघाणेरड गो आहे . दे वाला नकात Ôडा पयत बुडवून ठे वायचं अ×यंत अघोर प त, दे वालावेठ ला ध न आपली कामं क न Ëयायची प त. असे चुकन कधी तुमÍया हातून घडले ूअसेल तर शांतपणे आज घर गेãयावर दे वासमोर उभे राहन सांगा, " बापू माझे चुकले, ूमला माफ करा". काली मागा[मुळे ¢मा िमळते. जो अट न घालता भ करतो, तेåहा तीआ दमाता व ितचे पु] ×यांÍया चुकासु ा प ोटात घालतात. प ुढचे नाव आहे भ]काली.४) भ]काली : भ] àहणजे कãयाण आज फ अथ[ बघायचा आहे . जर मी अट टाकãयातर ह आ दमाता उ काली असते, जर अट टाकãया नाह तर भ]काली असते , àहणजेचकãयाण करणार असते. ाच गजराÍया मागा[ने आपãयाला जायला हवे आ ण आप ण जाणारच आहोत.हरॐ