Instructiuni pentru eleborarea_previziunilor

 • 60 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
60
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. INSTRUC ȚIUNI DE UTILIZARE A INSTRUMENTULUI DE ELABORARE A PREVIZIUNILOR Prezentare Instrumentul de elaborare a previziunilor economico-financiare are rolul de a facilita completarea Anexelor C puse la dispozi ția solicitan ților pentru completarea proiec țiilor financiare în vederea completării documenta țiilor justificative ale investi țiilor propuse (memoriu justificativ / studiu de fezabilitate). Tip solicitant Instrumentele pentru elaborarea previziunilor au fost realizate exclusiv pentru a facilita completarea Anexelor C care trebuie completate de către următoarele categorii de solicitan ți:  Persoană fizică autorizată (PFA)  Întreprindere individuală (II)  Întreprindere familială (IF) Aceste instrumente nu pot fi utilizate pentru completarea Anexelor B , specifice solicitan ților organiza ți ca persoane juridice (ex: societă ți comerciale)! Categorii proiecte Modelele de instrumente pentru elaborarea previziunilor economico-financiare au fost realizate exclusiv pentru următoarele categorii de proiecte: 1. Fermă de legume în camp 2. Fermă de legume în spații protejate 3. Livadă de pomi și arbuști fructiferi 4. Fermă de vaci destinată producției de lapte 5. Fermă pentru creșterea păsărilor – găini ouătoare 6. Fermă de creștere și îngrășare porci – fermă în circuit închis 1 / 6
 • 2. Nu recomandăm utilizarea acestor instrumente pentru alte tipuri de proiecte! Reguli generale Citiți cu atenție următoarele reguli generale de utilizare a instrumentului de elaborare a previziunilor:  Fișierul excel este organizat sub forma unor pagini prezentate în ordinea în care acestea trebuiesc completate.  În cadrul fișierului se completează numai căsuțele deblocate, colorate în alb.  Paginile 02-08 din cadrul fișierului pot fi preluate, după finalizarea previziunilor economicofinanciare, în cadrul documentației justificative realizate de către solicitant la capitolul dedicat completării Devizului General și a Devizelor pe obiecte conform HG 28/2008. 01. „Ipoteze”  Se completează căsu ța C2 durata perioadei de implementare exprimată în luni , ținând cont de faptul că perioada de implementare trebuie sa includă 90 de zile după depunerea ultimei cereri de plată pentru rambursarea cheltuielilor.  Se completează căsu ța C3 cu data întocmirii documenta ției justificative (memoriu justificativ / studiu de fezabilitate).  Se completează căsu ța C4 cu valoarea cursului de schimb leu/euro din data întocmirii documentației justificative.  Se completează căsu ța C5 cu procentul de contribu ție publică specific solicitantului, stabilit conform condițiilor prezentate în Ghidul solicitantului.  Se completează căsu ța C6 cu procentul de avans prevăzut .  Se completează căsu ța C7 cu numărul lunii în care se estimează depunerea solicitării de avans . (ex: se completează 3 pentru a indica a 3-a lună de la data semnării contractului de finanțare). Atenție! Cererea de avans trebuie să fie depusă înaintea primei cereri de plată. 02. „Detaliere DG” – detalierea liniilor din devizul general  Se completează căsu țele de pe coloana D cu valorile eligibile și căsu țele de pe coloana L cu valorile neeligibile aferente următoarelor elemente de cost: o Obținerea și amenajarea terenului – cap. 1 din Devizul General 2 / 6
 • 3. o Asigurarea utilităților necesare – cap. 2 din Devizul General o Proiectare și asistență tehnică – cap. 3 din Devizul General o Active necorporale – linia 4.6 din cap. 4 din Devizul General o Alte cheltuieli – linia 5 din Devizul General o Probe tehnologice și teste și predarea la beneficiar – cap. 6 din Devizul General Atenție! Valorile se completează în mii lei. 03, 04, 05. „DO 1, 2, 3” – devize obiect conform HG 28/2008  Se completează căsu țele de pe coloana D cu valorile eligibile și căsu țele de pe coloana L cu valorile neeligibile aferente următoarelor elemente de cost: o Partea 1 - Lucrari de construcții și instalații (terasamente, rezistență, arhitectură, instalații, etc.) – linia 4.1 din cap. 4 din Devizul General o Partea 2 - Montaj (montajul utilajelor tehnologice) – linia 4.2 din cap. 4 din Devizul General o Partea 3 – Linia 1 – Utilaje și echipamente tehnologice – linia 4.3 din cap. 4 din Devizul General o Partea 3 – Linia 2 – Utilaje și echipamente de transport - linia 4.4 din cap. 4 din Devizul General o Partea 3 – Linia 3 – Dotări - linia 4.5 din cap. 4 din Devizul General Atenție! Valorile se completează în mii lei. 06. „Echipamente” – detalierea echipamentelor din Devizul Obiect 1  Se completează căsu țele deblocate de pe coloana C cu denumirile echipamentelor și dotărilor propuse spre achiziționare în cadrul proiectului.  Se completează căsu țele deblocate de pe coloana D cu cantită țile echipamentelor și dotărilor propuse spre achiziționare în cadrul proiectului.  Se completează căsu țele deblocate de pe coloana E cu pre țurile unitare ale echipamentelor și dotărilor propuse spre achiziționare în cadrul proiectului. Atenție! Prețurile unitare se completează în euro fără TVA. 3 / 6
 • 4. 07. „Deviz culturi” – cheltuieli exploatare pentru livadă (dacă este cazul)  Se completează căsu țele deblocate de pe coloana C cu denumirile elementelor de cost previzionate în cadrul proiectului.  Se completează căsu țele deblocate de pe coloana D cu valorile aferente elementelor de cost previzionate în cadrul proiectului. Atenție! Prețurile unitare se completează în mii lei. 08. „DG” – Devizul General al proiectului conform HG 28/2008  Această pagină nu trebuie completată . Ea se completează în mod automat pe baza valorilor introduse în paginile anterioare. Devizul General este realizat în mod distinct pentru cheltuielile eligibile și pentru cheltuielile neeligibile ale proiectului, iar în final pentru cheltuielile totale ale proiectului. 09. „Buget indicativ” – bugetul din cadrul Cererii de finantare  Aceasta pagină nu trebuie completată . Ea se completează în mod automat pe baza valorilor introduse în paginile anterioare. Bugetul indicativ rezultat ar trebui să fie corelat cu cel rezultat în urma completării Cererii de finan țare. In cazul în care există diferențe, vă recomandăm reanalizarea elementelor introduse în cele două fișiere pentru identificarea eventualelor erori la introducerea datelor. 10. „Tablou credit” – tabloul de derulare a creditului de cofinan țare a proiectului  Se completeaza căsu ța E6 cu valoarea procentuală a dobânzii anuale efective aferente creditului de cofinanțare a proiectului.  Se completează căsu ța E8 cu valoarea în luni a perioadei de gra ție de la plata ratelor aferentă creditului de cofinanțare a proiectului. 11. „Grafic fizic” – graficul de implementare a proiectului  Completarea acestui grafic este deosebit de importantă, deoarece pe baza lui este realizată e șalonarea financiară a încasărilor și plă ților generate de realizarea proiectului. 4 / 6
 • 5.  Planificarea activită ților/cheltuielilor – rândurile 6-37 Se completează căsuțele neblocate prin introducerea valorii „x” în căsuța în care este prevăzută realizarea unei anumite activități/cheltuieli. De exemplu, completarea cu „x” a căsuței G19 înseamnă faptul că este prevăzută realizarea activită ții indicate prin rândul 19 (4.1 Construcții și instalații) în luna indicată prin coloana G (luna 4 de la semnarea contractului de finanțare).  Planificarea cererilor de plată – rândul 40 Se completează căsuțele neblocate prin introducerea valorii „x” în căsuța aferentă lunii în care este prevăzută realizarea cererii de plată. De exemplu, completarea cu „x” a căsuței L40 înseamnă faptul că este prevăzută realizarea unei cereri de plată în luna indicată prin coloana L (luna 9 de la semnarea contractului de finan țare). Recomandăm completarea în primă fază a lunii în care se va realiza ultima cerere de plată (cu cel puțin 3 luni înainte de terminarea perioadei de implementare). Ultima lună posibilă pentru realizarea ultimei cereri de plată este indicată în pagina 01. „Ipoteze” în căsuța C9. Atenție! Nu trebuie completate activități/cheltuieli după luna în care este prevăzută ultima cerere de plată. De asemenea, ultima lună posibilă pentru realizarea penultimei cereri de plată este indicată în pagina 01. „Ipoteze” căsuța C10 (luna dinaintea primei luni a intervalului acoperit de ultima cerere de plată). De exemplu, dacă în casuța C9 este completată luna 21 de implementare, iar în casu ța C10 este indicat intervalul cuprins între „Lunile 15-21”, penultima cerere de plată ar trebui programată nu mai târziu de luna 14. În ceea ce privește realizarea primei cereri de plată, există restric ția conform căreia aceasta trebuie depusă după cererea de avans (dacă este cazul). 12, 13. „Grafic financiar Euro / Lei” – graficul de implementare financiară  Aceste pagini nu trebuie completate . Ele se completează în mod automat pe baza valorilor introduse în paginile anterioare. Graficele de implementare financiară ale proiectului prezintă în mod eșalonat și distinct cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului propus spre implementare, precum și intrările surselor de finanțare ale proiectului pe baza ipotezelor realizate anterior. 5 / 6
 • 6. 14. „Estimare încasări și plă ți” – ipotezele de calcule ale încasărilor și plă ților  În această pagină se introduc și se detaliază ipotezele care stau la baza estimării încasărilor și plăților aferente proiectului.  Se completează în mod diferit în funcție de specificul proiectului, respectând același principiu de completare a căsuțelor neblocate.  Ipotezele introduse aici trebuie să se regăsească explicate detaliat și în cadrul capitolelor dedicate din cadrul documentațiilor justificative ce trebuie întocmite (memoriu justificativ / studiu de fezabilitate). 15-20. Anexa C – paginile din Anexa C  Aceste pagini nu se completează. Ultimele 5 pagini din cadrul fișierului sunt identice cu cele din Anexa C, acestea completându-se automat în cadrul instrumentului de elaborare a previziunilor.  După finalizarea realizării previziunilor, valorile înscrise în aceste pagini trebuie preluate și introduse în Anexa C descărcată de pe site-ul www.apdrp.ro. Atenție! La finalizarea completării fișierului pentru elaborarea previziunilor se recomandă verificarea încadrării indicatorilor financiari în limitele solicitate de către finan țator (viabilitatea financiară a proiectului). 6 / 6
 • 7. 14. „Estimare încasări și plă ți” – ipotezele de calcule ale încasărilor și plă ților  În această pagină se introduc și se detaliază ipotezele care stau la baza estimării încasărilor și plăților aferente proiectului.  Se completează în mod diferit în funcție de specificul proiectului, respectând același principiu de completare a căsuțelor neblocate.  Ipotezele introduse aici trebuie să se regăsească explicate detaliat și în cadrul capitolelor dedicate din cadrul documentațiilor justificative ce trebuie întocmite (memoriu justificativ / studiu de fezabilitate). 15-20. Anexa C – paginile din Anexa C  Aceste pagini nu se completează. Ultimele 5 pagini din cadrul fișierului sunt identice cu cele din Anexa C, acestea completându-se automat în cadrul instrumentului de elaborare a previziunilor.  După finalizarea realizării previziunilor, valorile înscrise în aceste pagini trebuie preluate și introduse în Anexa C descărcată de pe site-ul www.apdrp.ro. Atenție! La finalizarea completării fișierului pentru elaborarea previziunilor se recomandă verificarea încadrării indicatorilor financiari în limitele solicitate de către finan țator (viabilitatea financiară a proiectului). 6 / 6