• Save
7 gdz h_b_2012_u
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

7 gdz h_b_2012_u

on

 • 1,823 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,823
Views on SlideShare
359
Embed Views
1,464

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

7 Embeds 1,464

http://4book.org 1427
http://mail.4book.org 11
http://91.200.42.139 7
http://bookgdz.ru 6
http://shpor.ru 6
https://www.google.com.ua 4
http://youdz.at.ua 3
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  7 gdz h_b_2012_u 7 gdz h_b_2012_u Document Transcript

  • rg .4 bo ok .o до підручника w w w H. М . Буринської
  • § 1. Щ о в и в ч а с х ім ія Т е м п е р а т у р и , за я к и х ц е в ід б у в а є т ь с я , і ч о м у ї ї тр е б а в и в ч а т и вж е є х а р а к те р и сти к а м и речовини. Х ім ія — це наука, що вивчає речови­ З м ін а а гр е га т н о го с т а н у р е ч о в и н и с у п ­ н и , їх буд ову, в л а сти в о сті, за сто сув а н н я р о в о д ж у є т ь с я р із н о ю з м ін о ю ф із и ч н и х 1. в л а сти в о сте й . і п е р е тв о р е н н я . Н е м о ж н а н а з в а т и ж о д н о ї сф ери 5. в и р о б н и ц тв а , де б лю д и н а не ст и к а л а с я в 6. 2. з х ім іє ю . П р а к т и ч н о все н а ш е ж и т т я , з д о р о в ’я , н а с т р ій т іс н о п о в ’ я з а н і з ч и с ­ л е н н и м и р е ч о в и н а м и , щ о н ас ото ч у ю ть, і х ім іч н и м и проц есам и, я к і відбуваю ться З а стан д ар тн и х ум ов Речо­ ви н а агрегат­ ний стан колір за пах Вода тв е р д и й н ем а є М ід ь тв е р д и й червон окоричневий н ем а є ти к о ж н а ц и в іл із о в а н а лю д и н а . Б е з н и х О цет р ід и н а н ем а є р із к и й неможлива екологічно грамотна поведінка Кисень газ н ем а є нем ає тв е р д и й б іл и й , в криста­ лах — про­ зорий н ем ає н а в к о л о н а с і в се р е д и н і нас. 3. Х ім іч н и м и зн анням и повинна володі­ в п о б у т і, п р и р о д і, н а в и р о б н и ц тв і. Ц укор Р ечовина — це те, з чого складається 7. rg § 3. Р е ч о в и н и т а ї х в л а с т и в о с т і 1. н ем а є В о с в и н е ц ь м ’ я к и й м а т е р іа л і не в ід п о в ід а є в и м о г а м , я к і п о в и н н і б у т и м а т е р ії, щ о с т а н о в и т ь с у к у п н іс т ь ч а с­ у цвяха. .4 bo ok .o т іл о або м а т е р іа л . (Ц е ф ор м а іс н у в а н н я т и н о к — а т о м ів , іо н ів т а і н . , — з я к и х 0 с к л а д а є т ь с я ф із и ч н е т іл о .) П р и к л а д и : § 4. Ч и с т і р е ч о в и н и й с у м іш і ц и н к , а л ю м ін ій , кр о хм гіл ь, к и се н ь . и 1 М а т е р іа л — од н а ч и д е к іл ь к а р е ч о в и н , 1. щ о в и к о р и с т о в у ю т ь с я д л я в и го т о в л е н ­ ін д и в ід у а л ь н а , я к а н е м іс т и т ь д о м іш о к Ч и ста речовина — це речовина н я ф із и ч н и х т іл (п р ед м е тів). П р и к л а ­ ін ш и х р е ч о в и н . ди: деревина, порцеляна. 2. Ф із и ч н е т іл о (предм ет) — усе те, щ о нас Q. с у м іш і м а є п е в н і в л а с т и в о с т і. о т о ч у є, і м и с а м і. Б у в а є ж и в и м і н е ж и ­ 2. Речовини: з а л із о ; X о 3 ос Т іл а : крохм аль; краплина вода. В ідстою ванн я й д ек а н та ц ія , ф іл ь тр у­ в а н н я , в и п а р ю в а н н я т а к р и с т а л із а ц ія , 4. с н іж и н к а ; спирт; 3. д и с т и л я ц ія , з а д о п о м о го ю м а г н іт у . цвях; w т >ч о. 5 Ъ w в и м . П р и к л а д и ; с т іл , п т а х , ш та т и в . w X го Ч и с т а р е ч о в и н а , н а в і д м і н у в ід с ір н и к . р оси; 3. Н аф ту можна переганяти, розділяючи на о к р е м і ф р а к ц ії ( я к і те ж є су м іш а м и ): б е н зи н , гас то щ о . 5. За л и ти водою, ти р са буде плавати на п о в е р х н і. З іб р а т и т и р с у . С у м іш к р е й д и Ф із и ч н і властивості (за с т а н д а р ­ т н и х ум о в ) Вода Н а їп а т и р ннй спирт з водою п р о ф іл ь т р у в а т и . 6. Б, Г. 7. Б, В. 1) Р о з ч и н е н н я у вод і. А грегатн и й ста н р ід и н а р ід и н а 8. К о л ір безбарвна безбарвна 3) В и п а р ю в а н н я й к р и с т а л із а ц ія . Запах н ем а є р із к и й 9. Р о з ч и н н іс т ь — розчи­ 1 0 . З а д о п о м о го ю м а г н іт у . У вод і н яється О л ія з водою . 11. У п и л о с о сі є ф іл ь т р . у в и п а д к у з м ін и у м о в р е ч о в и н а 12. м о ж е з м ін и т и с в ій а г р е г а т н и й с т а н . н я. 4. кГЗ 2) ф іл ь т р у в а н н я . Н е м о ж н а , бо в ід с у т н я си.ча т я ж ін ­
  • § 5. П о н я т т я п р о с т р у к т у р н і ч а с т и н и 9*. Титан — від грсц. Titanes — сини р е ч о в и н и . Х ім іч н и й е л е м е н т Урану та Гсі, боги, яких переміг Зевс і відправив у Тартар. Ванадій — назва походить від імені давньоскандинавської богині краси Ванадіс (завдяки ко.чьору солей). С т р у к т у р н і ч а сти н и речовини: атом, м о л е к у л а , іо н . А т о м — н а й д р іб н іш а ч а с т и н к а р е ч о в и ­ н и , щ о ск л ад ається з позитивно заряд­ ж е н о го я д р а та н е г а ти в н о з а р я д ж е н и х е л е к т р о н ів . М о л е к у л а — н а й м е н ш а ч а с т и н к а р еч о ­ в и н и , щ о с к л а д а є т ь с я з д в о х і б іл ь ш о ї к іл ь к о с т і х ім іч н о з в ’я з а н и х а т о м ів та я к а з д а т н а до с а м о с т ій н о г о іс н у в а н н я . Й о н — це з а р я д ж е н а ч а с т и н к а , п а я к у п ер е тв о р ю є т ь ся а то м у р е з у л ь т а т і п р и ­ є д н а н н я або в т р а т и од н ого ч и д е к іл ь ­ к о х е л е к т р о н ів . 2. Х ім іч н и й е л е м е н т — вид а то м ів із п е в н и м за р я д о м я д р а . К а л ій К , 3. А л ю м ін ій Л І, О к с и г е н О. Н а м е т а л и ( Н а т р ій N a , К а л ь ц ій С а , Ф е р у м F e ) і н е м е т а л и ( Г ід р о г е н Н , 4. Сим вол е л е м е н та .4 bo ok .o К а р б о н С , Н іт р о г е н N ). 10*. Фосфор. Елемент був знайдений у вигляді простої речовини (білого фосс])ору). Гамбурзький купець Хеннгг Бранд, сподіваючись владнати свої фінансові справи та уникнути повного розорення, вирішив спробувати щастя в алхімії. Він намагався знайти «філософський камінь*, який би дав змогу пере­ творювати неблагородні метали в зо­ лото. На щастя, X . Бранду спало на думку провести дослід із сечею, він ви­ парив її майже досуха. Той осад, що залишився, змішав з вугіллям і піском і нагрів у реторті без доступу повітря. Б результаті він отримав нову речови­ ну, яка мала дивовижну властивість — світитися у темряві. Так (приблизно) у 1669 р. був відкритий фосфор (від грец. phosphöros — світ­ лоносний). X . Бранд скористався не­ звичайною властивістю нової речовини й став демонструвати її за високу плату. Все, що стикаяося з фосфором: руки, волосся — набувало здатності світитися. rg 1. Вимова ел ем ента Cu Купрум 0 О Al А л ю м ін ій Mg М а г н ій Mn М анган Н азва ел е м е н та Купрум О кси ген А л ю м ін ій М а г н ій w М ан ган К К а л ій К а л ій Ca К а л ь ц ій Г ід р а р г ір у м М е р к у р ій w w х ім іч н и х е л е м е н тів Ес CI N Хлор Ен S Сульф ур Хлор Hg 6. § 6. В ід н о с н а а т о м н а м а са К а л ь ц ій Н іт р о г е н Н а Зем лі н ай п ош и рен іш и м 1 є Оксиген (47 % за масою ), в К о с м о с і — Гід роген . 7. Р е ч о в и н и , я к і ск л а д аю ть ся з одного ел ем ен та: м ід ь , з а л із о , к и се н ь . Р е ч о в и н и , я к і с к л а д а ю т ь с я з д в ох 1. Відносна атомна маса — це фізична величина, що визначається відношенням еле­ маси атома елемента до — маси атома Карбону-12. 2 . Маса атома — це фізична величина, що показує абсолютну масу атома, ви­ мірюється в кг (г). Відносна атомна маса іюказує, в скіль­ ки разів маса певного атома бі.иьша ніж маса — маси атома Карбону. ^ 12 м е н т ів : вода, к у х о н н а с іл ь (н а т р ій х л о ­ 3 . Ферум. A r ( F e ) = 56 р и д ), б а р ій су л ь ф ід . 8*. Lr а) M g — М ен д ел ев ій , N o — Н об ел ій , — Л о у р е н с ій , Es — Е й н ш т е й н ій то щ о ; б) Р о — П о л о н ій , F r — Ф р а н ц ій , А ш — А м е р и ц ій , R u — Р у т е н ій (Р о с ія ) то щ о. A r(Fe ) 56 A r ( S i) 28 ^ у два рази Аг(0) 1 5 ,9 9 9 = 16; Аг(Са) = 4 0 ,0 7 8 = 40; Аг(С!) = 3 5 ,4 5 3 = 3 5 ,5 ; 4.
  • Л г (М п ) = 5 4 ,9 3 8 = 55; A r ( N ) = 14 , 0 0 7 = 14; A r ( P b ) = 2 0 7 ,2 = 20 7. A r ( H ) = 1; A r ( C ) = 12; A r ( S ) = 32; 6. Н азва х ім іч н о г о е л е м е н та Х ім іч ­ ний сим вол В и м о в а В ід н о с н а си м в о л у атом на м а са Г ід р о г е н Н Аш Карбон Це 12 Ф осф ор Пе 31 Цинк 65 Цинк д* Zn р (к и сн ю ) _ 1 ,4 3 г/см р(водню ) У 16 р а з ів м а са а то м а Г ід р о г е н у м е н ш а § 7. П р о с т і й с к л а д н і р е ч о в и н и . ст а р е ч о в и н а (O j, Р^, F e), д ва і б іл ь ш е е л е м е н т ів — s с о „ с ,н ,,о ,) . X CL 2. с к л а д н а р е ч о в и н а (Н^О, П р о с т і р е ч о в и н и : х л о р , йод, а л ю ­ м ін ій . С к л а д н і р е ч о в и н и : ф ерум о к с и д , б а р ій >4 Q. g: Ъ о cc Елементи -м ета ли Н азва Е лем енН азва п р о с т о ї ти-неме- п р о с т о ї речовини речовш ш та л и w X T У тво р ю єть ся за до­ У т в о р ю є т ь с я за п о м о го ю х ім іч н о ­ д о п о м о го ю ф із и ч ­ го п р о ц е су — с и н ­ н о го п р о ц е су — т е з у р еч о в и н з м іш у в а н н я ре­ човин В л а сти в о сті речо­ вин, 3 я к и х скла­ речовин, 3 я к и х д о буто с к л а д н у р е ч о в и н у , не з б е р іга ю ть ся д а є т ь с я с у м іш , зал и ш аю ться н е з м ін н и м и С кл ад визначе­ С к л а д д о в іл ь н и й , н и й , в и х ід н і р е ч о ­ в и х ід н і р е ч о в и н и зм іш ую ть ся у будьв и н и р е а гу ю т ь у п евних м асових с п ів в ід н о ш е н н я х я к и х м асових с п ів в ід н о ш е н н я х Р о зкл а д а єть ся на складові ч а сти н и л и ш е за д о п о ­ м огою х ім іч н и х Р о з к л а д а є т ь с я на ск л а д о в і ч а с т и н и за д о п о м о го ю ф і­ з и ч н и х м е то д ів р е а к ц ій w ГО 5C s 3. w хлорид. С у м іш Складна речовина .4 bo ok .o П а п ід с т а в і то го, с к іл ь к и ел ем ен тів утворю є р еч ов и н у. О д и н елем ент — п ро­ и 8. В л асти вості Х ім іч н і ф орм ули § 7. В о д у м о ж н а о т р и м а т и з вод н ю й кисню, а також можна розкласти на водень і кисень за допомогою хімічних реакцій. _ ^ 0 , 09 г/см “ * за м а с у а то м а О к с и г е н у . 1. 6. HjSOj — сульфатна кислота. Складна речовина, містить два атоми Гідрогену, один атом Сульфуру, чоти­ ри атоми Оксигену. rg 5. A r ( C u ) = 64); A r ( B r ) = 80 . 5. ЗН — три атоми Гідрогену; 4 Н 2О — чотири молекули води; 2 СО2 — дві молекули вуглекислого газу; ЗН^ — три молекули водню. О — О ксиген Zn — Цинк Н — водень Г ід р о г е н а — суміш простих і складної речовин; б — чиста речовина, проста речовина; S — с ір к а С ул ьф ур в — чиста речовина, проста речовина; г — чиста речовина, складна речовина; д — чиста речовина, складна речовина. Fe — Ф ерум з а л ізо цинк р туть H g М е р к у р ій ки с е н ь Д ив. з § 7. 10. С Карбон в угл е ц ь Р — Ф осф ор 4. 9. фосфор Кое(})ідієнт п о к а з у є к іл ь к іс т ь м оле­ к у л , о к р е м и х а т о м ів або іо н ів . 1 1 . а) Н В г; б) H ,S ; в) СІ^О,. § 8. В а л е н т н іс т ь х ім іч н и х е л е м е н т ів 1. Валентність. 2. а) Р Ь О , Ін д екс п о к а з у є к іл ь к іс т ь а то м ів у м о ­ л е к у л і р е ч о в и н и або (для р е ч о в и н не- II II м о л е к у л я р н о ї буд ов и) с п ів в ід н о ш е н н я а то м ів у р е ч о в и н і. IV II Р Ь О ,2 V II Pb2 О 5. П І І б) Н В г, IV Р Н з, S iH 4 . І IV II З іО г ;
  • II II I I I a) CuCb, I III KCl, I IV Fe Cb. I ССІ4, Zn Cb, PCl^; II 6) II I M gS, II N8 2 8 , II II I CuS, II CuaS, АІ2 Sa, IV II SO 2 , II II 6. І Іі ІП П V III М г(Г е Р з) 56 2 56 2 + 16 З = 0 ,7 0 (70 % ) II II Р 2 О5 , B aO . Кг о , Сгг Оз, VI II II II І II Mg О, SO 3 , РегОї), N 82 О. І І З іншого боку, m(Fe) W (Fe) = - Na СІ, — натрій хлорид І СаСЬ — кальцій хлорид ш І А1СІЗ — алюміній хлорид І 7. II 9. Тільки двох оксидів: вищий СІ2 О, та СІ2 О . Але Хлор ви­ являє ще валентності III і V. II II VII U II Cu о , Fe о , Ш II FezOa, 11 IV II МпОг, w w МП2 О7 . Елементи Cu, Fo, Mn в ПС розміщені у побічних підгрупах, тому що мають особливу будову. w § 9. Розрахунки за хімічними формулами 1. Мг(Оз) = 16 • З = 48 Mr(MgO) = 24 + 16 = 40 Mr(Na2C0,) = 23 •2 + 12 + 16 ■З = 106 2. С ,,Н ,,0 „ Мг(Са(0Н)2) = 40 + (16 + 1) •2 = 74 (г) Mr(FeS2) = 56 + 32 ■2 = 120 A r(Fe) _ 56 = 0 ,4 7 = 47 % W(Fe)= 4. M K FeS^ ) 120 W (S) = 100 - 47 = 53 % . A r(0) 2 16 ____ 5. w ( 0)= 32 + 1 6 - 2 ' 64 2ю / M r(S 0 2 ) = 0,50 = 50 % (a)W (H ) = 2 1 = 0 ,0 2 (2 %) 98 32 W(S) = ^ = 0-327 (3 2 ,7 % ) W (0 ) = 100 - (2 + 3 2 ,7 ) = 6 5 ,3 % /I u' 10*. Mr E 2 О = 94 Mr - A r(0) 2 Це Калій K. A r(E) = 94 ~ 16 = 39. 11*. Дано: W(C) W(H) W(C) = 75 % x : y = Ar(C) Ar(H) W(H) = 25 % 75.25 = _ . T = 6.25.25 CH, = 1 : 4 => CH, Відповідь: CH,. М г(С,2Н2Р„) = 12 ■ 12 + 1 ■ 22 + 16 X X 11 = 342 3. (а) .4 bo ok .o АІ2 Оз — алюміній оксид (в) 8. П II 9*. m(Fe) = m(Fe О ) x x W (F e) = 1,4 T ■0 ,7 = 0 ,9 8 т Відповідь: m(Fe) = 0 ,9 8 т. II СаО — кальцій оксид 8*. 112 160 m (FeA ) Naa О — натрій оксид Ш 80 т (Г е 2 0 з) = т(залізн.) х W (Fep 3) - 70 % x W (F e 2 0 ,) = 2 T - 0 , 7 = т(зал ізн .) = 2 т = 1,4 т; Ar(Fe) 2 m(Fe) — ? W (Fe) = 4. N^O — нітроген (I) оксигеп NO — нітроген (II) оксиген N2O3 — нітроген (III) оксиген N0^ — нітроген (IV) оксиген 7. п 48 Дано-. Z n S. 6. 1 6 -3 32 + 1 6 -3 '^ М г(8 0 з ) = 0 ,6 0 = 60 % П n 5. W (0 )= — 2ВД. V I rg 3. Дано: ^ W(Ca) . W(C) W(Ca) = 0,4 x : y : z ~ Ar(Ca) ■ Ar(C) W(C) = 0, 12 ___ ____ ______ _ ЩО ) 0 ,4 0, 12 0, 48 W (0 ) = 0,48 ■A r(0) " 40 ■ 12 ■ 16 Ca С 0 — ? = 0 ,01 : 0,01 : 0 ,0 3 = 1 : : 3 CaCOo. Відповідь: CaCO^. M * . Задача 1. Обчисли масові частки елементів у хром(ІІІ) оксиді.
  • W (C r) = A r(C r) 2 7. ____________ 52 2 104 Д л я гр а м о тн о го п р о в ед ен н я т а п р и ­ п и н е н н я х ім іч н и х р е а к ц ій . M rCCr^ O,) “ 52 ■ + 16 ■ 2 3 8. = 0 ,6 8 4 (6 8 ,4 %) 152 Я к е я в и щ е в ід о б р а ж е н е н а м а л ю н ­ ку? W ( 0 ) = 10 0 - 6 8 ,4 = 3 1 ,6 % . В ід б у в а є т ь с я екзо- ч и е н д о т е р м іч н а ре­ Задача 2. В и в е д и ф о р м у л у х р о м о к с и ­ а к ц ія ? д у , я к щ о м а со в а ч а с т к а Х р о м у д о р ів ­ Я к и х п р а в и л б е зп е к и н е о б х ід н о д о т р и ­ н ю є 6 8 ,4 % , а О к с и г є н у — 3 1 ,6 %. м уватись д о сл ід у ? С г О, — У = ? W (C r) W (0 ) A r ( C r ) ■A r ( 0 ) 6 8 ,4 52 = 1 ,3 : 1 ,9 7 5 = 1 : 1,5 = 2 : З 16 Х і м і ч н і р ів н я н н я Ф ізичні явищ а: а) взим ку вода в річці замерзає; б) зі скла виготовляють пляш ки, склян­ ки, банки та інший посуд; в) повітря розділяють на кисень і азот; е) розчин фільтрують. Х ім іч н і явищ а: г) нафту використовують для добуван­ ня гуми (з’ являється нова речовина); д) кисень підтримує горіння (виділен­ ня теплоти); є) восени листя жовкне (зміна забар­ влення); ж ) залізо іржавіє (зміна забарвлення). w X Під час екзотермічних явищ тепло виділяється (горіння деревини), а під час ендотермічних — поглинається (розкла­ дання води). о 3 ОС X w a 5 ‘c w 3. I T у т в о р ю ю ть ся . З а к о н Л о м о н о с о в а (1 7 4 8 )— Л а в у ­ 2. азье (1789): з а га л ь н а м а са р е ч о в и н , я к і в с т у п и л и в х ім іч н у р е а к ц ію , д о р ів н ю є з а г а л ь н ій м а с і р е ч о в и н , щ о у т в о р и л и с я в н а сл ід о к р е а к ц ії. 3. П ід ч а с г о р ін н я с в іч к и утво р ю єть ся в у г л е к и с л и й газ. М а с а с в іч к и ст а є м е н ­ .4 bo ok .o 2. О д н і р е ч о в и н и з н и к а ю т ь , а ін ш і — rg 1. Під час хім ічних явищ одні речо­ вини перетворюються на інш і, а під час фізичних явищ перетворення речовин з одних в інш і не відбувається. s; о. Виділення газу (взаємодія соди з оцтом), утворення або зникнення осаду (прокисання молока), зміна забарвлення (ж овтіння листя), поява або зникнення запаху (протухання яєц ь), виділення або поглинання теплоти (горіння дере­ вини). 4. CM Умови виникнення й перебігу хіміч­ ної реакції: а) нагрівання до певної температури (для багатьох реакцій): б) подрібнення й перемішування речо­ вин. ІЛ 6. 5. ш ою н а м а с у у тв о р е н о го в у г л е к и сл о г о га зу. 4. С х е м а р е а к ц ії м іс т и т ь л и ш е ф о р м у­ л и в и х ід н и х і у т в о р е н и х р е ч о в и н , а р ів ­ н ян н я р е а к ц ії — ще й к о е ф іц ієн ти згідно із з а к о н о м зб е р еж ен н я м а с и р еч о в и н . 5. 2Zn 2А 1 + as = A 1,S , + Oj = 2ZnO 2 N a -f C lj = 2 N a C l M g -b 2H C1 = M gCl^ + H , 2K C I O 3 = 2 K C 1 -f 3 0 j Fe^O, 4- 2A1 = АІ^Оз -f 2 F e 6. a) H e з м ін и л а с я з г ід н о з з а к о н о м з б е р еж ен н я м а си . б) З б іл ь ш и л а с я , т о м у щ о до р е то р ти н а д ій ш л о п о в іт р я (т и с к у п о с у д и н і п ід ч ас р е а к ц ії з м е н ш и в ся ). 7*. ^(ВаСІ^) - т ( В а ) + т(С^) = 274 -и + 142 = 41 6 г. 8*. /п(0,) = m(HgO) - m(Hg) = 4,34 - 4,03 = = 0 ,3 1 г. 9 *. B a d , -Ь 2A gN 03 = В а (Н О з)з -Ь -Ь 2 A g C l A l/SO ^ ), + 6N a O H = 2 A 1 (0 H ), 2A I C I 3 4 З Н 3 2A1 4- 6HC1 = 2 C ,H , 4- 70^ = 4 C 0 , 4- бН^О 1 0 * .2 M g - b O , = 2 M g O III (г) п ро в ед ен н я § 11. З а к о н з б е р е ж е н н я м а с и р е ч о в и н . Сг.Оз- § 10. Ф із и ч н і т а х ім іч н і я в и щ а л и бе зп еч н о го 3 1 ,6 1. 2 для 2А І4 -З С І2 = I 2 А 1 СІЗ + SNa^SO,
  • 4 P + 5 0 ,= 6. 2 P ,0 , У к о ж н у в н е ст и ж е в р ію ч у с к іп к у . У к о л б і з к и с н е м с к іп к а сп а л а х у є . H j + C l, = 2 H C I КМ пО, 7, I I I 2 N a + S = N 82 S А г(0 ) W (0 ) = 4 16 -4 М г (К М п О ^ ) Щ u 4A1 + 3 0 , = 2 A L 0 . 64 39 + 55 + 1 6 - 4 = 0 ,4 1 (41 %) 158 8 . а) У п р о м и сл о в о ст і — ф із и ч н і (роз­ д іл е н н я п о в ітр я ). § 12. Д о б у в а н н я к и с н ю т а й о го б) ф із и ч н і в л а с т и в о с т і У л а б о р а т о р ії — х ім іч н і (р о з к л а д а н ­ н я о к с и г е н о в м іс н и х реч о в и н ). 1. Х ім іч н и й си м в о л О к с и г е н у — О . В ід н о с н а а т о м н а м а са — А г ( 0 ) = 16. В а л е н т н іс т ь у с п о л у к а х — II. § 13. Х і м і ч н і в л а с т и в о с т і к и с н ю О к си гсн входить до ск л ад у та к и х п р и ­ р о д н и х с к л а д н и х р еч о в и н ; вода, п іс о к , г л и н а , г ір с ь к і п о р о д и й м ін е р а л и , реч о в и їїи , з яких побудовані ж и в і ор­ г а н із м и . Реагує з м еталам и 4А1 + З О , = 2А1,Оз. Р е а г у є з н е м е та л а м и С + О , = С О ,. P c a i^ c з і с к л а д н и м и р е ч о в и н а м и З а с т а н д а р т н и х у м о в к и с е н ь — це + 5 0 , = 400^ + г н ^ о . rg 2. 1. ' б е з б а р в н и й г а з , бе з з а п а х у і с м а к у , : м а л о р о з ч и н н и й у в о д і, д ещ о в а ж ч и й за р у х о м а р ід и н а б л а к и т н о г о к о л ь о р у , ки сн ю м іс т и т ь О ксигсну. Кисень п ід т р и м у є дна дихання й У І] а том и г о р ін ­ 3. н я . У к и с н і г о р я т ь м е т а л и , н е м е та л и , ск л а д н і речовини. Л В а О б а р ій о к с и д U п 1 F e , О 3 ф с р у м (Ш ) о к с и д у тв е р д о м у е т а п і — с и н і к р и с т а л и . М олекула І П К , о к а л ій о к с и д 2. .4 bo ok .o п о в іт р я . У з р ід ж е н о м у с т а н і к и с е н ь — п р и р о д і м іс т и т ь с я в п о в іт р і, у т в о ­ 2C U + 0 , = 2 W + 3 0 ,= IV n w а) З б и р а н н я ш л я х о м в и т іс н е н н я вод и. Ґ р у н т у є т ь с я на т о м у , щ о к и се н ь w U 2W0, 4 L i + О , = 2 L iÖ р ю є ть с я в п р о ц е с і ф о то си н то зу. 3. 2CÜÖ VI Se + 0 , = S e O , 4 V + 5 0 ,= 2 V ,0 , в о га н о р о з ч и н я є т ь с я у вод і. Збирання ш ляхом в и т іс н е н н я по­ w б) в іт р я . Ґ р у н т у є т ь с я н а т о м у , щ о к и се н ь в а ж ч и й за п о в іт р я . 4. Р о з к л а д а н н я м о к с и г с н о в м іс н и х ре­ човин 2 H ,S + 3 0 , = 2 H , 0 + 2 S O , 2 C ,H , + 5 0 , = 4 C 0 , + 2 H , 0 C 3 , + 5 0 , = 3 C 0 , + 4 H ,0 H 5. У к и с н і г о р ін н я в ід б ув а єть ся ін т е н ­ с и в н іш е , н іж на п о в іт р і, бо в п о в іт р і 2 К М п О , = К , М п О , + M n O j -t- 0 , Т кат. гн^о^ 4. = ки спю ли ш е 6. 2 н ,о + о Д 21 % за об’ є м о м . С у т ь р е а к ц ій ш в и д к о го й п овільного о к и с н е н н я одна й та са м а — в за єм о д ія гн ^ о = 2 Н Д + О^Т з к и с н е м . Ш в и д к е о к и с н е н н я (г о р ін н я ) відбувається з в и д іл е н н ям тепл оти і с в іт ­ 2 К С 1 0 , = 2КС1 + 3 0 ,Т 2 H g O = 2 H g -І 5. н я м те п л о ти . 0 ,Т К а т а л із а т о р и — л а , а п о в іл ь н е о к и с н е н н я — з в и д іл е н ­ П риклади: ц е р еч о в и н и , я к і г о р ін н я деревини, гн и ття д ер е ви н и . з м ін ю ю т ь ш в и д к іс т ь х ім іч н о ї р е а к ц ії, але не в х о д я т ь до с к л а д у ї ї п р о д у к т ів . 7. Б іо л о г іч н і к а т а л із а т о р и — ф ерм ен ти. о к и с н е н н я гн о ю — к о р и с н і. 17 С уп ер ГДЗ. 7 кл. 2 том Ір ж а в ін н я з а л із а — ш к ід л и в і,
  • Ш il ВО, I I спосіб 4 M e + З О , = 2 М с ,0 , n -2 22 пі(0,) ~ /«(Ме^Од) - т ( М с ) = 1 0 ,2 1 1 2 + Ї 6 -З ^ 70 МГ(ІЗ,0;,) - 5,4 г = 0,31 (31 %) 9*. Дано: m (Z iiS ) - т ( р у д и ) W (Z nS ) = X W (ZnS ) = т,(р уд н ) " I 0 ,3 8 8 - 4 : З = v(M e) = > x 1 T ■ ,3 8 8 = 0 T = - = 0 ,1 5 м ол ь М 32 м о л ь За р ів н я н н я м р е а к ц ії v(M e) : v(Oj) = W ( 0 ) = 100 - 31 = 69 % - 3 8 ,8 % г 4 ,8 г 38 8 КГ З - = 0 ,2 моль М (М с) = — = — — = 27 г / м о л ь . V 0 ,2 м о л ь Ц е ЛІ. t W (Z n) ■ - або M r( Z n S ) m (Z n ) — ? S 14. З а с т о с у и а ш ія к и сн ю . W ( Z n ) .. m (Z nS ) К р у г о о б іг О к с и г с н у в п р и р о д і A r(Z n ) m (Z n) M r fZ n S ) m (Z nS) 1. З а с т о с у н а їїп я к и с н ю за сн о в а н о на його з д а т н о ст і п ід т р и м у в а т и г о р ін н я та дихання. A r(Z n )m (Z n S ) m (Z n ) = 65-388:3 2. (65 + 32) M r( Z n S ) _ 65■388 : З - 257 К Г -- 26 0 К Г . 98 Відповідь: m (Z n ) = 257 к г = 26 0 к г. К и с е н ь в а тм о сф ер і п о н о в л ю єть ся rg в р е з у л ь т а т і ф о то си н те з у . З*. Н а ф то в а п л ів к а н а п о в е р х н і води .4 bo ok .o п р и з в о д и т ь д о з а г и б е л і з е л е н и х водо­ ростей . 1 0 *. 4 *. § Дано: u т ( о к с іід у ) = W (Fo) - I s Q. = 40 г 12 г F e 0„ — ? ос За н орм ал ьн их ум ов V ( 0 ,) = 4 м' V = 2 2 ,4 л / м о л ь ; v = — : ^(О^) — W ( 0 ) - 100 - 70 - ЗО % W JF el _ W ( ^ ^ v( 03> т = М ■ m(OJ = 32 г/м о л ь •1 7 8 ,6 м оль = v; w 1,25:1,875 = v(0)= 2 2 ,4 ; /м о л ь = 1 7 8 ,6 м о л ь = 5 7 1 4 .3 г = 5 ,7 к г ; Відповідь: т(0^) = 5 ,7 кг; v(02) = 1 7 8,6 м о л ь. w Fe,0,, Відповідь: Fc^O,. 1 1 *. § 15. Ф с р у м . З а л із о I спосіб Дапо: m (M o) = 5,4 г W ( M e ) = m (M e) 1. - або о з Дано: = 0 ,7 0 (70 %) w CL .5 с 40 З = 1 : 1, 5 = 2 : З s >4 пі(оксиду) . 1 0 , ^ . 56 16 ro X T 28 З * ■^ " A r ( F e ) ■Ä r ( 0 ) ’ /n(Fe) = 28 г т {0 ) m(Fe) A l , О., Mo - m (M o) ? A r(M o ) ел ем ент Ф е р у м в х о д и т ь до с к л а д у біл ка крові, червоного п ігм е н ту — гемоглобіну, , A r(M e ) ■ 2 W (M o ) = --------------' M r(M e p „) = 10 ,2 г В о р га н із м а х т в а р и н т р и в а л е н тн и й я к и й обумовлю є ко л ір к р о в і. Гем оглобін п ер е н о си ть к и с е н ь від о р га н ів д и х а н н я 2 M r(M n ^ O ,) до р із н и х т к а н и н , а в у г л е к и с л и й газ СО^ — від т к а н и н до о р г а н ів д и х а н н я . Ф с р у м с складовою б а га ть о х ф ерм ентів, 2x 10 , 2 “ 5,4(2д: — , де Д - A r ( M e ) - 2x + 48 4 48) = я к і з а б езп еч ую ть п р о ц е си т к а н и н н о г о д и х а н н я , ц е н е о б х ід н и й е л е м е н т кр о - 10 ,2 ■2x и о т в о р е ш ія . 10,8д: + 2 5 9 .2 = 20,4д: ■ain 2. 9,6л- = 2 5 9 ,2 блискучий метал, тугоплавкий ((^ = 1535°С), л: = 27 ^ A r ( M c ) = 27. Ц е A l . доволі м ’я к и й і п л а сти ч н и й , то м у легко Відповідь: а л ю м ін ій . обробл яється: к у є т ь с я , п р о к а т у є ть ся . Ч и с т е залізо — це ср ібл я сто -б іл и й
  • ш та м п у є т ь с я . Г у с т и н а за л іза стан овить 4. 7,87 г/см®. Зал ізо м а є зд атн ість н а м агн і­ виплавляється, йде на ко м пенсацію зр у й ­ ч ува ти ся й р о зм а гн іч ува ти ся. нова н ого з а л із а в н а с л ід о к ір ж а в ін н я . 3. а) В з а є м о д іє з к и с н е м 3 F e + 20^ = Fe,0^ Fe О М а й ж е о д н а ч е т в е р т а з а л із а , щ о П о к р и т т я м етал ів л а к а м и , ф арбами, 5. ін ш и м и м е т а л а м и , б іл ь ш с т ій к и м и до Fe, О, кор озії; ви готовлен н я с т ій к и х до к о р о зії б) В з а є м о д іє з с ір к о ю сп л а в ів (н е р ж а в ію ч а ста л ь). Fe + S = F e S . в*) В з а є м о д іє з х л о р о м ш 2 F e + З С І 2 = 2 F e C l3 . П Р А К ТИ Ч Н А РОБОТА З Х ім іч н і я в и щ а г*) В з а є м о д іє з водою М ет а: в и з н а ч и т и о з н а к и т а у м о в и п е ­ = Г Є зО , + 4 Н ,. р е б ігу х ім іч н и х р е а к ц ій . Ге + 2НС1= F c C l , + Н 4. Реакт иви: 2- w ( F e ) = ^ » -^ M :-g-= 2 blА M rCFe^ O ,) 119 =— = 0 ,7 0 (70 %) розчин вапняної вод и, к р и с т а л іч н а сод а, о ц ет. 5 6 .2 5 6 -2 + 1 6 -3 Обладнання: м ід н а н а г р ів а л ь н и й п ластинка ти г е л ь н і щ и п ц і, W (Fe) = - A - g g L . _ M _ zk« M r( F e O ) 56 + 16 (або прилад, м ід н и й д р іт ), г а з о в ід в ід н а т р у б к а , ш т а т и в з п р о б ір к а м и , с ір н и к и . rg 3Fe + 4 Н ,0 д*) В з а є м о д іє з к и с л о т а м и = 0 ,7 8 72 П о р я д о к в и к о н а н н я р о б о ти .4 bo ok .o (78 %) Д ослід 1. Н а г р ів а є м о у п о л у м ’ї м ід н у п л а с т и н к у (або м ід н и й д р іт ). § 16. П о ш и р е н н я Ф е р у м у в п р и р о д і. З а с т о с у в а н н я з а л із а 1. ся ч о р н и м н а л ь о то м . За п ош и ренням у природі Ф ерум п о с ід а є ч е т в е р т е м і с ц е ( 4 ,6 5 % Спост ереж ення. П л а с т и н к а в к р и в а є т ь ­ за Висновок. Відб увається х ім іч н а р еакіця. Д осл ід 2. Н а л и в а є м о в п р о б ір к у п р о з о ­ м асою ). В і н з н а х о д и т ь с я в о с н о в н о м у р и й р о з ч и н в а п н я н о ї во д и. у з в ’ я з а н о м у с т а н і. Ф е р у м в х о д и т ь до Через с к л а д у г ір с ь к и х п о р ід — з а л із н и х р у д , в у г л е к и с л и й газ к р із ь р о з ч и н в а п н я н о ї од н о р а зо в у Спостереж ення. в п е ч ін ц і, к іс т к о в о м у м о з к у , в с е л е з ін ­ видихаєм о води. крові лю дини і тварин , накоп ичується осад. w w є в м о р с ь к ій в о д і, в х о д и т ь до с к л а д у тр уб к у ц і. у р о с л и н Ф е р у м в х о д и т ь до с к л а д у w п р о т о п л а з м и к л іт и н і сприяє вн ут­ р іш н ь о к л іт и н н о м у д и х а н н ю , а т а к о ж у т в о р е н н ю х л о р о ф іл у . 2. У творю ється б іл и й Висновок. В ід б у в а є т ь с я х ім іч н а р е а к ­ ц ія . Д ослід 3. Н а с и п а є м о н а д н о с у х о ї п р о ­ б ір к и н е в е л и ч к у к іл ь к іс т ь к р и с т а л іч ­ Г ір с ь к і п о р о д и , з я к и х е к о н о м іч н о н о ї сод и (аби п о к р и т и дн о). Д о л и в а є м о в и г ід н о д о б у в а т и м етгіл, н а з и в а ю т ь с я оцет. рудам и. Спостереж ення. В ід б у в а є т ь с я б у р х л и ­ М а г н іт н и й з а л із н я к — Fe^O^. Ч е р в о н и й з а л із н я к — Fe^O^. Б у р и й з а л із н я к — ■ Н^О. Ш п а т о в и й з а л із н я к — F e C O ,. 3. Залізо є осповою сучасної ц и віл іза ц ії, бо з а ст о со в у є ті.ся у в и г л я д і в и р об ів із ве в и д іл е н н я га зу. Висновок. В ід б у в а є т ь с я х ім іч н а р е а к ­ ц ія . З а г а л ь н і в и сн о в к и : а) з м ін а кольору, в и д іл е н н я га зу — в и п а д ін н я о сад у, це о з н а к и х ім іч н и х ч а в у н у т а с т а л і. р е а к ц ій : У х ім іч н ій п р о м и с л о в о с т і з а л ізо в и к о ­ б) р и сто в у ю т ь я к к а т а л із а т о р , у м е д и ц и ­ р е а к ц ії і с т и к а н н я р е ч о в и н — це у м о в и н і — я к за сіб п р о т и н е д о к р ів ’я. п ер е б ігу х ім іч н и х р е а к ц ій . 17* н а г р ів а н н я р е ч о в и н до те м п е р а т у р и
  • Рівняння реакцій П Р А К Т И Ч Н А РО БО ТА 4 1. Д о б у в а н н я к и с іїю іі л а б о р а т о р ії т а в и и ч с н іїя його в л а с ти в о с те й Р о з к л а д а н н я к а л ій п е р м а н г а н а т у 2 К М пО ^ = K jM n O ^ 4 M n O j -і- 2 0 j. ^ М ет а: н а в ч и т и с я д о б ув а ти к и с е н ь р о з­ 2. В з а є м о д ія вугл е ц ю з к и с н е м (спа л а ­ кладом к а л ій ки сень м етодом х у в а н н я т л ію ч о ї с к іп к и ) С + О , = С О ,. перм ан ган ату, в и т іс н е н н я зб и р а ти п о в іт р я , д о с л ід и т и х ім іч н і в л а с ти в о с ті ки сн ю . Реакт иви: к р и с т а л іч н и й к а л ій Відповіді на запитання п ер ­ Обладнання', 1. Б іл я о т в о р у п р о б ір к и к л а д у т ь п у х ­ к и й ж м у т в а ти , щ о б д р іб н і ч а с т о ч к и м а н га н а т К М п О ,. л а б о р а то р н и й к а л ій п е р м а н г а н а т у не п о т р а п и л и з т о ­ ш та т и в , н а г р ів а л ь н и й п р и л а д , д в і с у х і п р о б ір ­ к и , ш т а т и в д л я п р о б ір о к , газовід від н а т р у б к а , с к л я н а п л а с т и н а , к р и с т а л із а ­ то р з водою , д ер е в ’я н а с к іп к а , ш па­ ком кисню в посуд и н у д ля збирання і<исню. 2. В а т а м о ж е з а г о р іт и с я . 3. К и с е н ь д е щ о в а ж ч и й з а п о в іт р я , т о ­ м у й о г о зб и р а ю ть м ето д о м в и т іс н е н н я те л ь (або л о ж е ч к а ), п у х к и й ж м у т ва ти , п о в ітр я . с ір н и к и , м ’ я к а г а н ч ір к а . 4. Щ е од ин сп о сіб з б и р а н н я к и с н ю — м ето д ом П о р я д о к в и к о н а н н я р о б о ти зів 1 п еревіряєм о його на герм етичн ість. 2. У с у х у п р о б ір к у в н о си м о п р и б л и з н о 3. Б іл я о т в о р у п р о б ір к и к л а д е м о п у х ­ Закриваєм о ною тр у б к о ю . 5. З а к р іп л ю є м о ш тати ву. I 5. В о сн ов і д о б у в а н н я к и с н ю в л аб ора­ т о р ії л е ж а т ь р е а к ц ії р о з к л а д а н н я окс и г е н о в м іс н и х р еч о в и н . 6. К и с е н ь — газ за с т а н д а р т н и х ум ов, без к о л ь о р у та з а п а х у , д е щ о в а ж ч и й пробкою з г а з о в ід в ід ­ К и с е н ь п ід т р и м у є го р ін н я . О тж е , кисень ви явл яю ть за д опом огою т л ію ч о ї с к іп ­ п р о б ір к у в тр и м ачі ки : тл ію ч а с к іп к а в к и с н і сп а л а х ує. Загальний висновок роботи-, п ід час виконання м о в п о с у д и н у д л я зби р а н н я га зу м а й ж е лися w 6. К ін е ц ь га зо в ід в ід н о ї т р у б к и о п у с к а є ­ до д н а. С в ід ч и т ь за п о в ітр я , погано р о з ч и н я єт ь ся у воді. к и й ж м у т в а ти . 4. вод и. у во д і. .4 bo ok .o 1 .. . н а — 11 м іс т к о с т і к а л ій п е р м а н га н а т 4 К М п О ,. в и т іс н е н н я п ро те , щ о к и с е н ь п о га н о р о з ч и н я є т ь с я rg 1. Скл а д а єм о при-пад д л я отрим ан н я га ­ в н а сл ід о к w 7. Н а гр іва єм о к а л ій перманганат К М п О ,. п р а к т и ч н о ї р о б о ти д о б у в а ти ки сень в р е а к ц ії р о з к л а д а н н я перм ан ган ату. навчи­ л а б о р а т о р ії Опанували к а л ій зб и р а н н я ки сню п о в н е н н я п о су д и н и к и с н е м , в м іщ у ю ч и Д о с л ід и л и х ім іч н і в л а с т и в о с т і к и сн ю . w 8 . Ч е р е з 2 х в п е р е в ір я є м о п о в н о ту за ­ м етодом в и т іс н е н н я п о в ітр я . т л ію ч у с к іп к у . 9. П а к р и в а с м о п о с у д и н у з к и сн е м к а р ­ Д О Б А В К И В Р О Б О Ч И Й З О ІШ Т то н о м (с к л я н о ю п л а сти н о ю ). З Х ІМ ІЇ Спост ереж ення 1. У п р о б ір ц і, де в ід б у в а є ть ся р е а к ц ія ОС р о з к л а д у , с п о с т е р іга є м о з м ін у забарв­ л е н н я з те м н о -ф іол етов ого на чорн е. 2. Т л ію ч а с к іп к а , в м іш е н а в п о су д и н у 1. Ф із и к а , б іо л о г ія , г е о л о гія . 2. Х ім ія вивчає перетворення речовин, то бто їх х ім іч н і в л а с ти в о с ті. 3. з к и сн ем , сп ал ах ує. а в то м а ти к а р а д іо т е х н ік а ен ер гети ч н а п р о м и сл о в іст ь о б ч и сл ю в а л ь н а т е х н ік а
  • 13. 4. У с і в и щ е н а з в а н і. 5. К о р м о в і д о м іш к и о тваринництво о < засоби с а н іт а р ії, -> Ц укор м ін е р а л ь н і д об р и ва <• р о с л и н н и ц т в о « -» -> тверда К о л ір порош ок — б іл и й , кристали — п р о зо р і біла Р о з ч и н н іс т ь у воді р озчи няєть­ ся не р о з ч и ­ няться А гр егатний стан тверд а ж овтий Р о з ч и н н іс т ь У воді Л ік и , з а м ін н и к и к р о в і, ш т у ч н і с у г ­ тверд а К о л ір ^ засоби з а х и с ту р осли н від ш к ід н и к ів 6. не р о зч и н яється . не розчи­ няється В ід н о ш е н н я до м а г н іт у не п р и т я ­ гується притя­ гується ло би, серц еві к л а п а н и , зу б н і протези то щ о . 7. їж а , одяг, взуття, будівельні матеріа­ л и , м и ю ч і засоби — все ц е ск л а д а є т ь ся С ір к а В и к о р и с т а н н я заліза; виготовлен н я к е р а м ік и ; в и к о р и с т а н н я н аф ти. 9 *. З а л із о К а р л В іл ь г е л ь м Г еєл е 10* . В и з н а ч р е ч о в и н у за т а к и м и п ід к а з ­ кам и: 14. Пі м о р а л ь н ій р е г у л я ц ії п р о ц е сів о р г а н із м у . • У X V II— X V III .4 bo ok .o • У н е в е л и к и х д о зах ц я р еч ов и н а в ід і­ гр а є н а д з в и ч а й н о в а ж л и в у р ол ь у г у ­ її н а зи в а л и 1 2 тве рд і бензин — рідина 3 тв е р д і або р о з ч и н н іс т ь У воді о л ія — р ід и н а , не р о з ч и н я є т ь ­ ся у воді 4 р ід и н и к р е й д а — тв е р ­ да речовина 5 не п р и т я ­ гу ю т ь с я м а г н іт о м або тв е р д і з а л із о — п р и ­ тя гується м аг­ н іт о м • Д ж о з е ф П р іс т л і, р о з ч и н и в ш и ц ю ре­ у во д і, отрим ав н а п ій , який т а к сп о д оба вся т и м , х т о к у ш т у в а в , щ о в и н а х ід н и к б ув н а г о р о д ж е н и й золотою м ед аллю л ік а р ів щ е у X V I I I ст. w • А л е п ід в и щ е н и й в м іс т ц іє ї речови н и в п о в іт р і н е г а т и в н о в п л и в а є н а д и х а л ь ­ w н у , с е р ц е в о -су д и н н у й н ер в ов у с и с т е ­ м и. п ід w • У творю ється с ір и й ф із іо л о г іч н и х ст . «зв’ яза н е п о в іт р я » . човину З а л із о тверда rg з х ім іч н и х р е ч о в и н . 8. крейда Л іф е г а тн и й ста н час дихання ор­ 6* р т у т ь — р ід и н а 15. г а н із м у , сп а л ю в а н н я п ал ьн о го . f ■ tj T ц в я х , п о л іе т и л е н о в и й п а к е т , к и с е н ь . з о л о та м ед а л ь, ц у к о р , в углекисл и й га з. с к л о , л і н ій к а , к р а п л и н а води , с н іж и н - Ш те м п е р а т у р а к и п ін н я , крохм аль Ц у к о р , к и се н ь , а л ю м ін ій кисень крейда О ц е т , вода, спирт 1 1 . К о л ір , б л и с к , з а п а х , с м а к . Густина, Крохм аль, с ір н и к , ви д ел ка О цет, ц укор, кр ей д а 1 0 . З а л із о , в о д а , п р о б ір к а , з а л із н и й м а ю ть за п а х вода — без запаху плав­ лення. 16. 1 2 . В у г л е к и с л и й га з, к и с е н ь , азот, в о ­ к и се н ь д ень; м ід н и й купорос о ц ет, р ід к е м и л о , с п и р т , ац етон ; за л із о , м ід ь , сод а, к у х о н н а сіл ь . сода
  • за л ізо Р у т е н ій цукор ц ій (A m ), Г а л ій (G a), Є в р о п ій (Е и ) — Уран 17. 24. П а п ір , с к л о , п о л іе ти л е н , бе н зи н . М о л о к о , м о р с ь к а в о д а . іш § І Ї В я , в у г л е к и с л и й г а з , з а л із о, м ід ь , ц у к о Ё , П о л о н ій (Р о), Амери­ ге о г р а ф іч н и м и н а зв ам и ; р іди н а, без кол ьору, з х а р а к ­ оцет те р н и м за п а х ом , ви к ори сто­ вується в кон сервуван н і 18. (R u ), (U ), П л у т о н ій (P u ) — н а зв ам и план ет. 2) A r ( N ) < A r ( N e ) < A r ( N a ) 3) A r ( C ) < A r ( C a ) < A r ( C u ) 4) A r ( S i) < A r ( S ) < A r ( S n ) к у х о н н а с іл ь , золото, дистильована вола. 5) A r ( F e ) < A r ( A g ) < A r ( A u ) ґ р у н т , бо р щ , к и с е н ь , в и н о гр ад н и й с і к . 6) A r ( H ) < A r ( 0 ) < A r ( S ) н а ф та , д ж е р е л ь н а вода, п іс о к , р т у т ь . 7) A r ( C l) < A r ( C a ) < A r ( Z n ) 19. 8)* Ф л у о р , К а р б о н , А л ю м ін ій : A r ( C ) < Н а с к л і з а л и ш а ю т ь с я п л я м и (це < A r ( F ) < A r ( A l) с о л і, я к і б у л и р о з ч и н е н і у воді): в о д о п р о в ід н а вода — це с у м іш . m ^ S) S iO , Вода Н^О, к и с е н ь О , -> М о л е к у л и < — A r(S ) 32 m „(0) 25. 2) 2 0 . А л м а з С —> А т о м и <- К р е м н е з е м A r(0 ) 16 m|)(Si) _ A r ( S i) _ ^ 3) m „(L i) A r ( L i) m „(Fe) ^ A r(F e ) = 2 ^ 7 < В у г л е к и с л и й газ С О , — > Й они « П итн а — 4) rg К у х о н н а с іл ь N a ' C l ' І) M g — М а г н ій , N a — В а — Б а р ій ; 2) 0 ІС J D и 1 S Q. 1^ Hg — М е р к у р ій , 3) Н — Г ід р о г е н , 4) С а — о er — Ф осф ор, М п — 6)* К а р б о н і Т и т а н : П лю м бум , М анган, Zn — w 0 3) Сульф ур 4) Карбон 5) С и л іц ій 9) Ф ерум 10) Хлор 11)* = U9 X = = 56 . Ц е Ф е р у м . атом Ф е р у м у (це Г е л ій ). 12 6)* У т р и р а зи в а ж ч и й за а то м А л ю ­ ч о т и р н а д ц я т ь р а з ів л е г ш и й за м ін ію (це Б е р и л ій ). 1 12 • 1 ,6 6 10-^^ г = 1 9 ,9 2 ■ 10-2< г = = 1 ,99 2 • 10-^’ г Аурум т „ = А г ( И ) ■ .о .м . = 1 • 1 ,6 6 ■ а 56 Хлор г = = 1 ,6 6 ■10-^’ г 29. С ір к а (S), в у г л е ц ь (С ), х л о р (СІ), с и л іц ій (S i), к и с е н ь (О^), й о д (І^) — Пе н ем ета л и . а л ю м ін ій (А1), зо ло то ( A u ) , ср іб л о (A g ), (C m ), р т у т ь (H g ), ол ово (Sn ), св и н е ц ь (РЬ), ім е н а м и в е л и к и х з а л ізо (F e), к а л ь ц ій (Са), н а т р ій (N a ) — М е н д е л е в ій ( M d ) , К ю р і й учених: = 7. Ц е Л іт ій . 32 Al Е й н ш т е й н ій (E s ) — A r(E ) = Ec Д л я С и л іц ію та Г ід р о г е н у 23. A r(E ) 5)* У Fe 12)* X A r ( S i) m JE) 4) 3 ® = А г д а ^ ^ ^ 2 = ,А г ( Е ) m „(S i) A r ( S i) 28 Купрум Cl ^ = ^ = 2 = .A r ( E ) = A r(E ) д: = Л = 16. Ц е О к с и г е н . Г = С и л іц ій Au 8) m„(S) m„(E) 16 С Купрум 7) A r(C ) 0 Н 6) 26. 2) Б е р и л ій , N e — w 1) 2) A r ( T i) 12 Неон, A g — А рген тум . 22 . = ^ =3 9 т р ( Т і) = І« = 4 m „(S i) Г е л ій , B e — w >N Q. 5 Ъ РЬ 4 m „(C) А г(В е ) m „(Be) Н іт р о г е н , К а л ь ц ій , S — С у л ь ф у р , А1 — S І Т — А л ю м ін ій , СІ — Х л о р ; 5) Р — w „ ( A l) ^ A r ( A l) 5) S i — С и л іц ій , F e — Ф е р у м ; G) Н е — го N F — Ф луор, A u — А урум ; Ц и н к , К — К а л ій ; X Н а т р ій , .4 bo ok .o 21. 56 A r(H e ) m „(He) сода N a 'H C O j^ м етал и .
  • 5) п р о ст і р е ч о в и н и H.^SOj — зо. ск л а д н а р ечовина; Вуглець, силіцій водень, азот Залізо, мідь, алюміній, магній 6) м етал и : 7) м іс т я т ь О к с и г е н : F e S — — нем етал; не м іс т и т ь О ксиген у; 8) п р о ст і р еч о в и н и : Z n O — с к л а д н а ре­ не мають 31. 1); 3); 6 ): 7); 9); 11 ч о ви н а ; )* азот N,; 12)*сір- конодеііь HjS. II. Водень р еч о в и н и і т . д. IV . Н е м е та л , д ва м е т а л и і т . д. rg V . Одна складна речовина, дві п ро сті р еч о в и н и і т . д. * ІІ^О; С и О ; H^S; SO^; S O ,; C H ,; N a ,0 ; B a O ; N H , ; A 1 ,0 , - * д в і о к с и г е н о в м іс н і р е ч о в и н и , о д н а — без О к с и г е н у і т. д. 3 9 . 2) З • (1) = 1 ■(3); 3 = 3 3) З • (2) = 4) 5 2 2 ■ (2) = Вода це-о-два; о-три; СиО; ферум-два-о-три; AgCl; ен-аш-три; w w w 2) II ■ (3); 6 = 6 ■ (5); 10 s 10 II I II П Na^ O, II 2. І II C u О, I П I I Ul I II I II II II III I II IV III III 1 U II Cr,, O , . I II I B eC l^ , 1 II II BeO, III I N a C l , C u C l^ , F C C I 3, C r C l j , C r C I j , . и 111 I 3. C a , N , , I 11 111 N a ,N , III K ,,N , 111 C u , N 2, III III АШ . 111 III FeN , 12) Н,РО^; ф осф ор(У) сул ь ф ід 1) Складні речовини: Вг^ — проста речовина; 2) прості речовини: И С І — складна ре­ човина; 3) метали: — неметал; 4) складні речовини або містять атоми Хлору; СІ, — проста речовина, СаСО^ — немає Хлору; її Л І С І 3, S i C l „ 4 1 . 1) K a p 6o n (IV ) о к с и д 13) кальцій-ен-о-три-двічі; 14) H^SO^; 15) ані-два-ес-о-чотири; IV F e ^ O ,, C r O , C a C I j, K C l, I U1 А І 2О 3, S i O j , K jO , 9) алюміній-о-аш-тричі; 10) ZnSO^; 1 1 ) натрій-два-це-о-три; 38*. — Ш . О дна с к л а д н а р е ч о в и н а , д в і п р о с т і 4 0 . І .С а О , н р Р оксиди: Д в і с к л а д н і р е ч о в и н и , о д н а п р о ста .4 bo ok .o 36. Озон О3 Кисень речовини, і т. д. . 2 N 2, 2 Р^ — молекули простих ре­ човин 2N, 5П, 6А1 — окремі атоми ЗСН^, СО^, 4 Н 2О, H,SO,, NaCl — атоми у складній речовині 35 10) с к л а д н і п р о ст а р ечо ви н а . р е ч о в и н и і т. д. 2) п’ять атомів Хлору; 3) дванадцять атомів Магнію; 4) сім атомів Феруму; ,5)* 2Na два атоми Натрію; 6 ) чотири молекули азоту; 7) три молекули метану; 8 ) дві молекули озону; 9) молекула води; 1 0 )* 50j п’ять молекул кисню. 8) K^S; м е т а л , р е ч о в и н а не- 1. О д н а с к л а д н а р е ч о в и н а , д в і п р о с т і 33. 1) Три атоми Сульфуру; 3) 4) 5) 6) 7) н о ї будови: Z n — м о л е к у л я р н о і буд ови; 32. 1) 2Са: 2) ЗС1; 3) 6 0 ; 4) А1; 5)* п’ять атомів Феруму 5Fo; 6 ) ІОН^О; 7) 4 С0 2 І 8 ) бСІ^; 9) оО^; 10) молекула водню И,. 37. н ем ета л и або р е ч о в и н и м о л е к у л я р ­ 9) бор окси д плю м бум (ІІ) о к с и д . 2) Б а р ій ф тор ид к а л ій н іт р и д xpoM (VI) о к с и д х л о р (У П ) о к си д . 3) Х р о м ( Ш ) о к с и д б а р ій сул ьф ід ст а н у м (ІУ ) о к с и д к а л ій сул ь ф ід . 4) Ф осф ор (У ) о к с и д к а л ь ц ій х л о р и д IV III S i,N „ II III 111 II Be., N^, 111 III Cr^ N^, C r N .
  • г ід р о ге н о к с и д (вода) ^ М г(О з) ^ 4 8 ^ ^ g 4 5 . 2) м а г н ій н іт р и д . 5) Х р о м ( П ) о к с и д M r ( O j) 32 ’ m „ ( H ,S ) ^ M r ( H ,S ) ^ 34 ^ ка р б о н (ІУ ) х л о р и д m „ ( H ,) м а н га н (ІУ ) о к с и д M r ( H ,) 2 m „ (C O ,) _ M r ( C O ,) к а л ій н іт р и д . 4) m „ ( N ,0 ) 6) С у л ь ф у р (ІУ ) о к с и д ^ : i i =l 44 M r( N ,0 ) н іт р о і'е н (У ) о к с и д 5 ) * Р Н з іШ І ,: ^ ^ а л ю м ін ій сул ьф ід m „ ( N H ,) M r ( N H ,) ф ерум (ІІ) су л ь ф ід . 7) С у л ь ф у р (У І) о к с и д = 17 = ^ н іт р о ге н С Ш ) г ід р и д (а м о н іа к ) 4Є к а л ій г ід р и д 2) . ? o(A ) ^ M r ( A ) ^ • бор н іт р и д . m „ ( 0 ,) M r( 0 ,) M r ( A ) = 2 M r(O j) = 2 • 32 = 64 - • S O , 8) А л ю м ін ій о к с и д m „ ( H ,S ) м а г н ій с и л іц и д с и л іц ій ( І У ) х л о р и д . M r ( H ,S ) m „(A ) карбон(ІІ) о к с и д M r(A ) М г ( А ) = М іМ . М = 2 .Н . 9) Ф ер у м (ІІІ) б р о м ід m „(A ) н а т р ій сул ьф ід 4) с и л іц ій ( І У ) х л о р и д . M r ( C O ,) = 1; M r ( A ) = M r ( C O j) = 44 -> N p 10) М а н г а н ( У П ) о к с и д 5)* у дна р а зи л е гш е за м о л е к у л у фосш Д РН з) М г(Р П ,) .4 bo ok .o ц и н к су л ь ф ід M r(A ) m „(CO ,) rg к а л ь ц ій ф осф ід ф ін у Р И ,; с у л ь ф у р (У І) ф тор и д 0 iC и 1 4 2 . Б о ц е в ід н о с н і в е л и ч и н и , о т р и м а н і і. ін ш у . т „(А ) М г (А ) о к с и г є н ф то р и д . в р е з у л ь т а т і д іл е н н я о д н іє ї м а с и н а 43. 2) 4 0 -t 12 + з М г (А )= М £ т =М 2 47 . м д о ,) > м до 2 ,) 16 = 100 М ,(О з) < М Д 8 0 ,) M / C u O) < М (Z n S ) = 160 М Д К ,) < МДСІз) X w 4) А г (А 1 ) + З А г (О ) + З А г ( Н ) = 27 + З х 16 + З ■ 1 = 78 5) A r ( C u ) + A r ( S ) + 4 A r ( 0 ) = 64 + 32 + + 4 а 5 с о 3 S 5 X w S X т w (О M ,( N jd ) > M ,,(NO) МДІ^О^) > м / н , 0 ) 16 = 160 6) Л г (С а ) + 2 A r ( N ) -t 6 А г ( 0 ) = 4 0 + 2 x X МДКН,) < M^N,) 14 + 6 16 = 164 7) 2 A r ( F e ) + 3 A r ( S ) + 1 2 A r ( 0 ) = 2 • 56 + + 3 • 32 + 12 16 = 40 0 8)* M r(SiO^ ) = A r ( S i) + 2 A r ( 0 ) = 28 + 48. 2) 3) 5N 5N 4) + 2 • 16 = 60 44. 2) A r ( E ) + A r ( C ) + 3 A r ( 0 ) = ї : + 12 + + 3 16 = x + 6 0 = 100; jc = 40 => E = C a 5) 6) 7) 3) 2 A r ( E ) + A r ( C ) + 3 A r ( 0 ) = 2 jc + 12 + + 3 16 = 2 jc + 60 = 106; л: = 23 E = Na 8) 9) + 32 - ж t- 16 = 142; ж = 4 => H ,S O , см 5)* M r ( K ^ O , ) = 212; 3 9 x + 31 + 16 • 4 = = 2 1 2; Л = 3 => K , P O , Г 5 • 14 = 70 5 а то м ів lÜ TB O reH V 3 а то м и К а л ь ц ію 3 4 0 = 120 20К 20 • 39 = 780 lO F e 10 а то м ів Ф ерум у 2 м олекули ки сню 4Н., водню 2 ■16 • 2 = 64 4) 2 A r ( N a ) + A r ( S ) + д:Аг(0) = 2 • 23 + 1П ■NH, М ,(0 „) < М Д О ,) 3) 2 A r ( F e ) 4 З А і-(0 ) - 2 • 56 + З ■16 = X = 17 10) С О , 11) N , 0 4 - 2 - 8 6 м олекул 6(12 + 16 2) = в у г л е к и сл о г о = 6 44 = 264 га зу в у г л е к и сл о г о газу н ітроген (І) оксиду
  • 12) 2S0. с у л ь ф у р (IV) 3) N H , : W ( N ) = W (H )= 1 8 % 1 м олекула с у л ь ф у р (VI) о к с и д у ______ 14) г ід р о ге н п ер о к си д 15) H ,S п др огеп сул ьф ід (сір ко в о д ен ь) ^ 22 (6 W ( 0 ) = 100 - (42 + 6) 1 ) 1 1 ,1 1 54. ' 5 1 . S O , і S O .; О , і О ,; N , 0 = ; 1 => H 3 O m ..W ( 0 ) ^ A r(P ) " 31 і N0; СН, %); = 52 % 2 : 5 ,5 6 = 2 ) P 0 ; . : , = О^: 2) т а к —> 20^; 3) н і; 4) п і. = 0 ,0 8 (8 % ); 142 = 0 ,0 6 342 Мг(О^) = 16 ■ = 32 2 A r(0 ) = 0 , 0 1 4 : 0 ,0 3 5 = 16 = 1 : 2 ,5 = 2 ; 5 => P^O^ і С ,Н ,; Н ,0 і Н ,0 , 52- = І = = W (C ) 3 ) С Н ;д ::і/ = ' " " A r(C ) W (H ) Tb A r(H ) 12 ■ 1 = 6 ,2 5 t 25 = 1 : 4 => C H , = 43 %; W ( 0 ) = 100 - 43 = 57 % ' rg 1) т а к (82 %); : W (C) 12 . ^ = 0,42 (42 %) 342 W (H ) = 1) н і; 2) п і; 3) н і; Л) т а к -> 2 П р . 50. = 0 ,8 2 12 5) M r ( H ^ ) = 1 - 2 + 16 = 18 49. ^ 4) C C l, : W ( C ) W(C1) = 92 % оксиду 13) S O , " .4 bo ok .o W ( 0 ) = 10 0 - 27 = 73 % = A r ( S i) 1 28 A r(H ) = 0 , 0 3 1 2 5 ; 0 ,1 2 5 = W ( H ) = 10 0 - 75 = 25 % 4) w (A 1 )= -2 ^ ^ = ^ M r ( A l,O J 102 = 0 .5 3 = w 6) w w = 0 ,0 6 8Д 3 9 ,0 2 5 8 ,5 4 ■ 32 ■ 16 A r(S ) = 2 ,4 4 ; %); = 0 ,0 6 (6 %); W (S ) A r(S ) = 2 ,0 4 3 2 ,6 5 6 5 ,3 1 1 A r(0 ) (6 W (H ) A r(H ) 32 16 = 2 ,0 4 ; : 1 ,0 2 : 4 ,0 8 = 2 ; 1 : 4 => H^SO, 8 )* 43 % Н а т р ію ; 11 % К а р б о н у ; 46 % О к с и г е н у Na^C O^; 23 12 16 = 2 : 1 : З = N a ,C O , > 12 5 5 . 1) ^ 44 = 1,87 ; 0 .9 2 : 2 ,8 = 42 = 0 ,2 7 2 7 ; 3) — = 0 ,7 2 7 3 44 W ( 0 ) = 94 % 2) H ,S : W ( H ) = ^ W^(H) _ W (S ) = A r(H ) ; x :y .z , W (0) = 0 ,2 8 = 2 8 %; 342 W ( 0 ) = 100 - (16 + 28) = 56 % 46 8)* N a ,C 0 , W ( N a ) = = 0 ,4 3 = 43 %; 106 12 WC = = 0 ,1 1 = 11 %; 106 W ( 0 ) = 100 - (43 + 11) = 46 % 1) H , 0 , : W ( H ) = ^ 1 7) H W (S ) = W ( 0 ) = 94 % A r(C ) : 1 ,2 2 : 3 ,6 6 = 2 ; 1 : 3 => H ,S O , = 0 ,4 3 = 4 3 %; W ( H ) = 10 0 - (54 + 43) = 3 % 54 7) W (A 1 ) ^ = 0 ,1 6 = 16 %; 342 53. 2 ,4 4 A r(0 ) = 0 ,5 4 = 54 %; op W (0 ) = ^ A r(C a ) Н Д 0 ,; х : у . г W (0 ) W ( 0 ) = 100 - (2 -t 33) = 65 % W (C a) = ^ = 0 ,0 2 = 2 %; QO W (S ) = ^ = 0 ,3 3 = 3 3 %; 6) - > ■A r ( 0 ) 40 ■ 12 ■ 16 = 0 ,0 1 : 0 ,0 1 ; 0 ,0 3 = 1 : 1 ; 3 => C a C O , = 53 %; W ( 0 ) = 10 0 - 53 = 47 % 5) W ( H ) = ^ ’ . W ( 0 ) ^ 0 ,4 0 0 0 . 0 ,1 2 0 0 . 0 ,4 8 0 0 ^ 0 ,9 5 = - ^ 1+ Л
  • 0,95(1 + x ) = x 60. 3); 5); 6); 7); 10): 11). 61. 0 ,9 5 + 0 ,9 5 * = X 3); 4); 6); 9); 11). 62. 1) Р о з ч и н е н н я к у х о н н о ї со л і у воді; 0 ,9 5 = 0 ,0 5 x X = 19 A r ( X ) = 19 F = HF 4. зацу крову ван н я варення. 2) ' W (X)=M r ( K ,X ) 2) В з а є м о д ія сод и з о ц т о м , о св ітл е н н я чаю через л и м о н . 0 ,2 9 0 9 = — ^----2 39 + a: 0 ,2 9 0 9 (7 8 + x ) - = x 63. 2 2 .6 9 0 2 + 0 ,2 9 0 9 x - x 3) в и д іл е н н я га зу; 2 2 .6 9 0 2 = 0 .7 0 9 І Х 4) п о я в а н е п р и є м н о г о з а п а х у ; X = 32 A r ( X ) = 32 ^ S = K^S > 5) з м ін а забарв л ен н я ; 3) 1) В и п а д ін н я осаду; 2) з м ін а забарв л ен н я ; A r(C a ) 6) п ояв а з а п а х у ; W (C a )= M r ( C a S O ,) 7) в и д іл е н н я те п л о ти ; 8) в и д іл е н н я га зу; 40 0 ,3 3 3 3 = 40 + 32 + 1 6 x 0 ,3 3 3 3 (7 2 + 1 6 x) = 40 9) з м ін а за ба рв л ен н я; 10) в и д іл е н н я те п л о ти не з м ін ю є т ь с я 5 ,3 3 2 8 x = 1 6 ,0 0 2 4 зм ін ю єть ся , утво рю ю ться н о ві речовини rg 2 3 ,9 9 7 6 + 5 .3 3 2 8 X = 40 з м ін а за б а р в л е н н я , п о я в а (з н и к н е н н я ) X = 3 => C a S O , W (0)= 0 ,4 5 0 7 = ■§ ja и з а п а х у , в и д іл е н н я г а з у , в и п а д ін н я о са ­ X .4 bo ok .o 4) A r(0 ) д у , в и д іл е н н я (п о г л и н а н н я ) т е п л о ти . M r ( N a 2 S O ,) 16x 23 з м ін а за б а р в л ен н я — з а в а р ю в а н н я 64. 2 + 32 + 16 X чаю ; 0 ,4 5 0 7 (7 8 + 1 6 x) = 1 6 x п оява 3 5 .1 5 4 6 + 7 ,2 1 1 2 x = 16x п ар ф у м ів ; запаху — пош ирення запаху I 3 5 .1 5 4 6 = 8.7888X s a п о г л и н а н н я т е п л о т и — т а н е н н я с н іг у ; X = 4 => Na^SO^ в и д іл е н н я га зу — rtj 0 ,3 0 7 7 = M r( X S O .,) 66 . 32 x + 32+ 1 6 -3 3) СІ, 4) О , 0 ,3 0 7 7 x + 2 4 ,6 1 6 = 32 5 с о w X = 24 => A r ( X ) = 24 5) Р .О , 6) С О 0 ,3 0 7 7 x = 7 ,3 8 4 T 56. M g =» MgSO^ H a х ол од н ом у предм еті з ’явл яю ться к р а п л и н и води. Ф із и ч н е . S 57. ос Ф із и ч н е . 58. X Л о ж к а н а г р іл а с я . Вода стас калам утною . Х ім іч н е . 59. 1)0 , 2) С О , 0 ,3 0 7 7 (x + 80) = 32 I в ід к р и в а н н я п л я ш ­ к и з газов ан о ю м ін е р а л ь н о ю волою. w X W (S )- . w 5) A r(S ) У т в о р и л а с я ц у к р о в а п удр а. 7) Н , 0 8 )8 0 , 9) 6 S 0 , 10)* СН^ + 2 0 , = ... + 2 Н , 0 (С О ,) 6 8 . М а л . 57. — з б и р а н н я в и т іс н е н н я м води, м а л . 58 — в и т іс н е н н я м п о в іт р я . В и х ід н і р е ч о в и н и : к а л ій п е р м а н г а н а т К М п О ^ , гід р о г е н п е р о к си д — H jO ,. 69. -1 9 6 С Ф із и ч н е . - 1 8 3 'С Ц у к о р р озчи нився. За Ф із и ч н е . в и п а р о в у є ть с я р а н іш е . У тв о ри л и ся кристали цукру. 70. Ф із и ч н е . р із н и х т е м п е р а ту р азот Р е ч о в и н а (2) — г ід р о г е н п е р о к с и д М г пО = 2 Н ,0 + 0 ,Т . CM Ц у к о р п о т е м н ів . 2 Н ,0 , in Х ім іч н е . В и т іс н е н н я п о в ітр я CM к и п ін н я ;
  • Єдине джерело атмосферного кисню (О,) — фотосинтез вищих рослин і во­ доростей. Тому необхідне збереження та поширення зелених насаджень. 1) M g о м а г н ій о к с и д 2) ф осф ор(У ) о к с и д 71. IV U 3) S O j 4) с у л ь ф у р (ІУ ) о к с и д вода ІП 1) Кисень; 2) кисню; Оксигену; Оксигену; 3) Оксигену; 4) кисень; кисень; 5) кисень; 6 ) Оксиген; 7) кисню; 8 ) Оксигену; 9) Оксигену; кисню; 10) кисню; Оксигену; 11) Оксиген. 78. II 5) А І 2 Од а л ю м ін ій о к с и д IV II 6) с о , IV ка р б о н (ІУ ) о к с и д II 7) С О , 8) С О II I I 9) C u О к у іір у м ( П ) о к с и д і сул ьф ур (ІУ ) окси д 10) сул ь ф у р (У І) о к с и д 1- 6 , 8 , 10 7 2 . 2К М пО ^ = К^МпО^ + М п , + 2 0 Д О^ = 2 С іЮ 2Си 2 К С Ю , = 2К С 1 + ЗО ,; g 8 0 . Залізні ошурки притягуються за допомогою магніту. 2С и(К О з)з = 2 С и О + 4 N 0 , + 0^ oo k. or І 7 9 . /п„(0) = А г(0) ■1 а.о.м. = 16 • 1,66 X X 10-2« г = 26,56 •10-2* г = 2,656 ■ 10'^ г; т^О^) = 2 т „ (0 ) = 5 ,3 1 2 ■ IO"'-’ г І H j, S , С а< О^; С а О , Н^О, SO^, SO^, H^S, І СаН з, CaS; I C a S O ,, H^SO,; C a ( H S O ,) , I 74. тем ператури займ ан н я і доступ кисню , l)F e B r , Fe, 0 , 3) FeS 4) Fe,О, 5) FeCl^ 6 ) Fe,О, 7) FeCl, 8 ) FeO 9) FeSO, 10) Fe(OH), і У м о в и п рип и н ен н я горін ня ; охолодження 82. і;, речовини, п ри п и н ен н я д оступу кисню . ; 76. ' р о зч и н е н о го к и с н ю . 2) В и д іл е н н я т е п л о т и , у ч а с т ь к и сн ю ; п ід ч а с г о р ін н я в и д іл я є т ь с я св іт л о . 1) С в іч к а з г а с а є , т о м у щ о з а к іп - 75. ч у є т ь с я к и се н ь . .4 b I II 2) С в іч к а го р и ть , бо є д о сту п ки сн ю . Ум ови горіння: н агрів а н н я речовини до І w І І • К и п ’ я ч е н а во д а м іс т и т ь м а л о w w : 81. • П о б л и з у п о в е р х н і води б іл ь ш е розч и н е н о г о к и сн ю . • Б о в п о в іт р і л и п іе 21 % к и сн ю час ф о то си н те з у M r(F e A ) _ _ _ = 0 ,7 (7 0 % ) 2) W ( F e ) ^ J ^ Mr(FeO) = 0 ,7 8 (7 8 % ) п о гл и н а є ть с я в у г л е к и сл и й газ, а в и д іл я є т ь с я ки сен ь. • Щ о б п р и п и н и т и д о с т у п ки сн ю . 3) W(Fe)^ ^ 56 + 16 ^ 3 .1 6 = = 56 = 72 56 M r( F e S ) 56 56 + 32 88 = 0 ,6 4 (64 %) 1) F c о ; д: ; u = 83. в и к о р и с та н ітя 2) F e O ,; вик ори стан н я утворення ви користання ви користання ^ Ін т е н си ф ік а ц ія м е ­ 2 -5 6 W (F e) W (0 ) 70 з о ' = — : — = 1,25 ; 1,875 = 1 ; 1,5 = F e ,0 , > 56 16 ^ ^ 77. т а л у р г ій н и х п р о ц есів =- за о б’є м о м . • П ід 1) W(Fe)= ви користання , , , = W ( F e ) . W ( 0 ) _ 7 7 ,7 8 . A r(Fe ) A r(0 ) 56 22,22 16 - = 1,39 ; 1,39 = 1 ; 1 = 2 ; 3 =» FeO W ( F e ) . W (S ) _ 6 3 ,6 4 Fe^S,^; X : y = A r ( F c ) ■A r( S ) ” 56 3 6 ,3 6 = 1 .1 3 6 ; 1 ,1 3 6 = l ; 1 => F e O 32 3)
  • 8 4 . m „(Fe ) = A r ( F e ) • 1 a . о .м . = 56 x X 1 ,6 6 • 10 8 5 . Х ім і’ іііи й елем ент — біл ьш загальне п о н я т т я . Х ім іч н и й ел ем ен т — п ев н и й іш д а т о м ів , м о ж е в х о д и т и д о с к л а д у і п р о с т и х , 1 ск л а д н и х речовин. 7) д ва а то м и О к с и г е н у ; 8) одна м о л е к у л а к и сн ю ; 9) ч о т и р и м о л е к у л и озо н у; 11) два г ід р о к си д -й о н и ; X, Л ІА . N A о д и н и ц ь м а си ; 10) два й о н и О к с и г е н у ; 8 6 . С 0 „ S O j,, M n O j — X Y j N „ Н, - 5) д в і м о л е к у л и води; 6) м аса а том а Н іт р о г е н у с ім а то м н и х r = 9 ,3 ■10 = r '» 12) від н о сн а м о л е к у л я р н а м а са в у гл е ­ - к и сл о го га зу д о р ів н ю є 44; А Д 8 7 . С к л а д а ю т ь с я з елем еїггіп. 13) від н о сн а а то м н а м аса; У 14) тр и а то м и А л ю м ін ію ; речовині — од ин ел ем ен т, 15) в ід н о сн а м о л е к у л я р н а м аса; у с к л а д н ій — д е к іл ь к а . 16) т р и й о н и А л ю м ін ію ; 88 . СаО , M g O , ВаО , N 0 , СО 17) п ’я т ь сул ь ф а т -и о н ів ; 89. Е Д ,: Р Д ,. A s ,0 „ С1Д„ 18) в ід н о сн а м о л е к у л я р н а м а са к и сн ю III 9 0 . 1) A lj O j — пал ен тм ість Л І , у ін ш и х м е та л ів — II 2) СІ^О, — в сі ін ш і — о к с и д и М а н г а н у 9 1 . 1) Е О ,; 2) Е Д , : 3) Е , 0 : 4) Е О 3 А Т с = А + В С — з а м іщ е н н я + В = С, А + В 19) два г ід р и д -й о н и ; 20) в ід н о сн а а то м н а м а са О к с и г е н у ; 21) д ва сул ь ф ід -й о н и ; 22) від н о сн а а то м н а м а са О ксигену д о р ів н ю є 16; oo k. o 92*. A B д о р ів н ю є 32; rg п р о с т ій ; С = D — сполу­ 23) від н о сн а а то м н а м аса а то м у Г ід р о ­ ге н у д о р ів н ю є в ід н о с н ій а т о м н ій м а сі чення А -- В + С + D , А = В + С — р о зкл а д у іо н у Г ід р о г е н у і в ід н о с н ій а т о м н і м а сі A B + C D - A D + В С — о б м ін у г ід р и д -й о н у і д о р ів н ю є 1. 93. 95. С п о л у ч е н и й : С -і- 0^ = СО^; 4 P + + 20 , = ГеД ' .4 b + 5 0 , = 2 Р , 0 , ; 2 Н , + О,, = 2 Н ,0 ; 3 F e + + 2 0 ,Т СЛ-СТр. 2П р w Р о з к л а д у : 2К М п О ^ = К^МпО^ + МпО^ + = 2 Н , + О^ МО но О, 2 H ft w w ;■ г 1) п ’я т ь а то м ів С у л ь ф у р у ; 1) А1, F e ; N , , Н , , О ,, S 2) С О , S O j, Н , 0 3) N , A l , F e , S 4) N , , H , , O , 5) C O , S O j, H j O 6) H , 0 7) C , 0 8) в S O , W (S ) - 50 % W ( 0 ) = 50 % 9 )H , 2) п ’я т ь м о л е к у л с ір к и ; 10) Fe 3) д ва й о н и Г ід р о г е н у ; 96. 4) два а т о м и Г ід р о г е н у ; В А — вода H jO , Б ~ елемент Гідроген, — е л е м е н т О ксиген .