Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
 • Save
7 gdz h_b_2012_u
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

7 gdz h_b_2012_u

 • 6,215 views
Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
6,215
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. rg .4 bo ok .o до підручника w w w H. М . Буринської
 • 2. § 1. Щ о в и в ч а с х ім ія Т е м п е р а т у р и , за я к и х ц е в ід б у в а є т ь с я , і ч о м у ї ї тр е б а в и в ч а т и вж е є х а р а к те р и сти к а м и речовини. Х ім ія — це наука, що вивчає речови­ З м ін а а гр е га т н о го с т а н у р е ч о в и н и с у п ­ н и , їх буд ову, в л а сти в о сті, за сто сув а н н я р о в о д ж у є т ь с я р із н о ю з м ін о ю ф із и ч н и х 1. в л а сти в о сте й . і п е р е тв о р е н н я . Н е м о ж н а н а з в а т и ж о д н о ї сф ери 5. в и р о б н и ц тв а , де б лю д и н а не ст и к а л а с я в 6. 2. з х ім іє ю . П р а к т и ч н о все н а ш е ж и т т я , з д о р о в ’я , н а с т р ій т іс н о п о в ’ я з а н і з ч и с ­ л е н н и м и р е ч о в и н а м и , щ о н ас ото ч у ю ть, і х ім іч н и м и проц есам и, я к і відбуваю ться З а стан д ар тн и х ум ов Речо­ ви н а агрегат­ ний стан колір за пах Вода тв е р д и й н ем а є М ід ь тв е р д и й червон окоричневий н ем а є ти к о ж н а ц и в іл із о в а н а лю д и н а . Б е з н и х О цет р ід и н а н ем а є р із к и й неможлива екологічно грамотна поведінка Кисень газ н ем а є нем ає тв е р д и й б іл и й , в криста­ лах — про­ зорий н ем ає н а в к о л о н а с і в се р е д и н і нас. 3. Х ім іч н и м и зн анням и повинна володі­ в п о б у т і, п р и р о д і, н а в и р о б н и ц тв і. Ц укор Р ечовина — це те, з чого складається 7. rg § 3. Р е ч о в и н и т а ї х в л а с т и в о с т і 1. н ем а є В о с в и н е ц ь м ’ я к и й м а т е р іа л і не в ід п о в ід а є в и м о г а м , я к і п о в и н н і б у т и м а т е р ії, щ о с т а н о в и т ь с у к у п н іс т ь ч а с­ у цвяха. .4 bo ok .o т іл о або м а т е р іа л . (Ц е ф ор м а іс н у в а н н я т и н о к — а т о м ів , іо н ів т а і н . , — з я к и х 0 с к л а д а є т ь с я ф із и ч н е т іл о .) П р и к л а д и : § 4. Ч и с т і р е ч о в и н и й с у м іш і ц и н к , а л ю м ін ій , кр о хм гіл ь, к и се н ь . и 1 М а т е р іа л — од н а ч и д е к іл ь к а р е ч о в и н , 1. щ о в и к о р и с т о в у ю т ь с я д л я в и го т о в л е н ­ ін д и в ід у а л ь н а , я к а н е м іс т и т ь д о м іш о к Ч и ста речовина — це речовина н я ф із и ч н и х т іл (п р ед м е тів). П р и к л а ­ ін ш и х р е ч о в и н . ди: деревина, порцеляна. 2. Ф із и ч н е т іл о (предм ет) — усе те, щ о нас Q. с у м іш і м а є п е в н і в л а с т и в о с т і. о т о ч у є, і м и с а м і. Б у в а є ж и в и м і н е ж и ­ 2. Речовини: з а л із о ; X о 3 ос Т іл а : крохм аль; краплина вода. В ідстою ванн я й д ек а н та ц ія , ф іл ь тр у­ в а н н я , в и п а р ю в а н н я т а к р и с т а л із а ц ія , 4. с н іж и н к а ; спирт; 3. д и с т и л я ц ія , з а д о п о м о го ю м а г н іт у . цвях; w т >ч о. 5 Ъ w в и м . П р и к л а д и ; с т іл , п т а х , ш та т и в . w X го Ч и с т а р е ч о в и н а , н а в і д м і н у в ід с ір н и к . р оси; 3. Н аф ту можна переганяти, розділяючи на о к р е м і ф р а к ц ії ( я к і те ж є су м іш а м и ): б е н зи н , гас то щ о . 5. За л и ти водою, ти р са буде плавати на п о в е р х н і. З іб р а т и т и р с у . С у м іш к р е й д и Ф із и ч н і властивості (за с т а н д а р ­ т н и х ум о в ) Вода Н а їп а т и р ннй спирт з водою п р о ф іл ь т р у в а т и . 6. Б, Г. 7. Б, В. 1) Р о з ч и н е н н я у вод і. А грегатн и й ста н р ід и н а р ід и н а 8. К о л ір безбарвна безбарвна 3) В и п а р ю в а н н я й к р и с т а л із а ц ія . Запах н ем а є р із к и й 9. Р о з ч и н н іс т ь — розчи­ 1 0 . З а д о п о м о го ю м а г н іт у . У вод і н яється О л ія з водою . 11. У п и л о с о сі є ф іл ь т р . у в и п а д к у з м ін и у м о в р е ч о в и н а 12. м о ж е з м ін и т и с в ій а г р е г а т н и й с т а н . н я. 4. кГЗ 2) ф іл ь т р у в а н н я . Н е м о ж н а , бо в ід с у т н я си.ча т я ж ін ­
 • 3. § 5. П о н я т т я п р о с т р у к т у р н і ч а с т и н и 9*. Титан — від грсц. Titanes — сини р е ч о в и н и . Х ім іч н и й е л е м е н т Урану та Гсі, боги, яких переміг Зевс і відправив у Тартар. Ванадій — назва походить від імені давньоскандинавської богині краси Ванадіс (завдяки ко.чьору солей). С т р у к т у р н і ч а сти н и речовини: атом, м о л е к у л а , іо н . А т о м — н а й д р іб н іш а ч а с т и н к а р е ч о в и ­ н и , щ о ск л ад ається з позитивно заряд­ ж е н о го я д р а та н е г а ти в н о з а р я д ж е н и х е л е к т р о н ів . М о л е к у л а — н а й м е н ш а ч а с т и н к а р еч о ­ в и н и , щ о с к л а д а є т ь с я з д в о х і б іл ь ш о ї к іл ь к о с т і х ім іч н о з в ’я з а н и х а т о м ів та я к а з д а т н а до с а м о с т ій н о г о іс н у в а н н я . Й о н — це з а р я д ж е н а ч а с т и н к а , п а я к у п ер е тв о р ю є т ь ся а то м у р е з у л ь т а т і п р и ­ є д н а н н я або в т р а т и од н ого ч и д е к іл ь ­ к о х е л е к т р о н ів . 2. Х ім іч н и й е л е м е н т — вид а то м ів із п е в н и м за р я д о м я д р а . К а л ій К , 3. А л ю м ін ій Л І, О к с и г е н О. Н а м е т а л и ( Н а т р ій N a , К а л ь ц ій С а , Ф е р у м F e ) і н е м е т а л и ( Г ід р о г е н Н , 4. Сим вол е л е м е н та .4 bo ok .o К а р б о н С , Н іт р о г е н N ). 10*. Фосфор. Елемент був знайдений у вигляді простої речовини (білого фосс])ору). Гамбурзький купець Хеннгг Бранд, сподіваючись владнати свої фінансові справи та уникнути повного розорення, вирішив спробувати щастя в алхімії. Він намагався знайти «філософський камінь*, який би дав змогу пере­ творювати неблагородні метали в зо­ лото. На щастя, X . Бранду спало на думку провести дослід із сечею, він ви­ парив її майже досуха. Той осад, що залишився, змішав з вугіллям і піском і нагрів у реторті без доступу повітря. Б результаті він отримав нову речови­ ну, яка мала дивовижну властивість — світитися у темряві. Так (приблизно) у 1669 р. був відкритий фосфор (від грец. phosphöros — світ­ лоносний). X . Бранд скористався не­ звичайною властивістю нової речовини й став демонструвати її за високу плату. Все, що стикаяося з фосфором: руки, волосся — набувало здатності світитися. rg 1. Вимова ел ем ента Cu Купрум 0 О Al А л ю м ін ій Mg М а г н ій Mn М анган Н азва ел е м е н та Купрум О кси ген А л ю м ін ій М а г н ій w М ан ган К К а л ій К а л ій Ca К а л ь ц ій Г ід р а р г ір у м М е р к у р ій w w х ім іч н и х е л е м е н тів Ес CI N Хлор Ен S Сульф ур Хлор Hg 6. § 6. В ід н о с н а а т о м н а м а са К а л ь ц ій Н іт р о г е н Н а Зем лі н ай п ош и рен іш и м 1 є Оксиген (47 % за масою ), в К о с м о с і — Гід роген . 7. Р е ч о в и н и , я к і ск л а д аю ть ся з одного ел ем ен та: м ід ь , з а л із о , к и се н ь . Р е ч о в и н и , я к і с к л а д а ю т ь с я з д в ох 1. Відносна атомна маса — це фізична величина, що визначається відношенням еле­ маси атома елемента до — маси атома Карбону-12. 2 . Маса атома — це фізична величина, що показує абсолютну масу атома, ви­ мірюється в кг (г). Відносна атомна маса іюказує, в скіль­ ки разів маса певного атома бі.иьша ніж маса — маси атома Карбону. ^ 12 м е н т ів : вода, к у х о н н а с іл ь (н а т р ій х л о ­ 3 . Ферум. A r ( F e ) = 56 р и д ), б а р ій су л ь ф ід . 8*. Lr а) M g — М ен д ел ев ій , N o — Н об ел ій , — Л о у р е н с ій , Es — Е й н ш т е й н ій то щ о ; б) Р о — П о л о н ій , F r — Ф р а н ц ій , А ш — А м е р и ц ій , R u — Р у т е н ій (Р о с ія ) то щ о. A r(Fe ) 56 A r ( S i) 28 ^ у два рази Аг(0) 1 5 ,9 9 9 = 16; Аг(Са) = 4 0 ,0 7 8 = 40; Аг(С!) = 3 5 ,4 5 3 = 3 5 ,5 ; 4.
 • 4. Л г (М п ) = 5 4 ,9 3 8 = 55; A r ( N ) = 14 , 0 0 7 = 14; A r ( P b ) = 2 0 7 ,2 = 20 7. A r ( H ) = 1; A r ( C ) = 12; A r ( S ) = 32; 6. Н азва х ім іч н о г о е л е м е н та Х ім іч ­ ний сим вол В и м о в а В ід н о с н а си м в о л у атом на м а са Г ід р о г е н Н Аш Карбон Це 12 Ф осф ор Пе 31 Цинк 65 Цинк д* Zn р (к и сн ю ) _ 1 ,4 3 г/см р(водню ) У 16 р а з ів м а са а то м а Г ід р о г е н у м е н ш а § 7. П р о с т і й с к л а д н і р е ч о в и н и . ст а р е ч о в и н а (O j, Р^, F e), д ва і б іл ь ш е е л е м е н т ів — s с о „ с ,н ,,о ,) . X CL 2. с к л а д н а р е ч о в и н а (Н^О, П р о с т і р е ч о в и н и : х л о р , йод, а л ю ­ м ін ій . С к л а д н і р е ч о в и н и : ф ерум о к с и д , б а р ій >4 Q. g: Ъ о cc Елементи -м ета ли Н азва Е лем енН азва п р о с т о ї ти-неме- п р о с т о ї речовини речовш ш та л и w X T У тво р ю єть ся за до­ У т в о р ю є т ь с я за п о м о го ю х ім іч н о ­ д о п о м о го ю ф із и ч ­ го п р о ц е су — с и н ­ н о го п р о ц е су — т е з у р еч о в и н з м іш у в а н н я ре­ човин В л а сти в о сті речо­ вин, 3 я к и х скла­ речовин, 3 я к и х д о буто с к л а д н у р е ч о в и н у , не з б е р іга ю ть ся д а є т ь с я с у м іш , зал и ш аю ться н е з м ін н и м и С кл ад визначе­ С к л а д д о в іл ь н и й , н и й , в и х ід н і р е ч о ­ в и х ід н і р е ч о в и н и зм іш ую ть ся у будьв и н и р е а гу ю т ь у п евних м асових с п ів в ід н о ш е н н я х я к и х м асових с п ів в ід н о ш е н н я х Р о зкл а д а єть ся на складові ч а сти н и л и ш е за д о п о ­ м огою х ім іч н и х Р о з к л а д а є т ь с я на ск л а д о в і ч а с т и н и за д о п о м о го ю ф і­ з и ч н и х м е то д ів р е а к ц ій w ГО 5C s 3. w хлорид. С у м іш Складна речовина .4 bo ok .o П а п ід с т а в і то го, с к іл ь к и ел ем ен тів утворю є р еч ов и н у. О д и н елем ент — п ро­ и 8. В л асти вості Х ім іч н і ф орм ули § 7. В о д у м о ж н а о т р и м а т и з вод н ю й кисню, а також можна розкласти на водень і кисень за допомогою хімічних реакцій. _ ^ 0 , 09 г/см “ * за м а с у а то м а О к с и г е н у . 1. 6. HjSOj — сульфатна кислота. Складна речовина, містить два атоми Гідрогену, один атом Сульфуру, чоти­ ри атоми Оксигену. rg 5. A r ( C u ) = 64); A r ( B r ) = 80 . 5. ЗН — три атоми Гідрогену; 4 Н 2О — чотири молекули води; 2 СО2 — дві молекули вуглекислого газу; ЗН^ — три молекули водню. О — О ксиген Zn — Цинк Н — водень Г ід р о г е н а — суміш простих і складної речовин; б — чиста речовина, проста речовина; S — с ір к а С ул ьф ур в — чиста речовина, проста речовина; г — чиста речовина, складна речовина; д — чиста речовина, складна речовина. Fe — Ф ерум з а л ізо цинк р туть H g М е р к у р ій ки с е н ь Д ив. з § 7. 10. С Карбон в угл е ц ь Р — Ф осф ор 4. 9. фосфор Кое(})ідієнт п о к а з у є к іл ь к іс т ь м оле­ к у л , о к р е м и х а т о м ів або іо н ів . 1 1 . а) Н В г; б) H ,S ; в) СІ^О,. § 8. В а л е н т н іс т ь х ім іч н и х е л е м е н т ів 1. Валентність. 2. а) Р Ь О , Ін д екс п о к а з у є к іл ь к іс т ь а то м ів у м о ­ л е к у л і р е ч о в и н и або (для р е ч о в и н не- II II м о л е к у л я р н о ї буд ов и) с п ів в ід н о ш е н н я а то м ів у р е ч о в и н і. IV II Р Ь О ,2 V II Pb2 О 5. П І І б) Н В г, IV Р Н з, S iH 4 . І IV II З іО г ;
 • 5. II II I I I a) CuCb, I III KCl, I IV Fe Cb. I ССІ4, Zn Cb, PCl^; II 6) II I M gS, II N8 2 8 , II II I CuS, II CuaS, АІ2 Sa, IV II SO 2 , II II 6. І Іі ІП П V III М г(Г е Р з) 56 2 56 2 + 16 З = 0 ,7 0 (70 % ) II II Р 2 О5 , B aO . Кг о , Сгг Оз, VI II II II І II Mg О, SO 3 , РегОї), N 82 О. І І З іншого боку, m(Fe) W (Fe) = - Na СІ, — натрій хлорид І СаСЬ — кальцій хлорид ш І А1СІЗ — алюміній хлорид І 7. II 9. Тільки двох оксидів: вищий СІ2 О, та СІ2 О . Але Хлор ви­ являє ще валентності III і V. II II VII U II Cu о , Fe о , Ш II FezOa, 11 IV II МпОг, w w МП2 О7 . Елементи Cu, Fo, Mn в ПС розміщені у побічних підгрупах, тому що мають особливу будову. w § 9. Розрахунки за хімічними формулами 1. Мг(Оз) = 16 • З = 48 Mr(MgO) = 24 + 16 = 40 Mr(Na2C0,) = 23 •2 + 12 + 16 ■З = 106 2. С ,,Н ,,0 „ Мг(Са(0Н)2) = 40 + (16 + 1) •2 = 74 (г) Mr(FeS2) = 56 + 32 ■2 = 120 A r(Fe) _ 56 = 0 ,4 7 = 47 % W(Fe)= 4. M K FeS^ ) 120 W (S) = 100 - 47 = 53 % . A r(0) 2 16 ____ 5. w ( 0)= 32 + 1 6 - 2 ' 64 2ю / M r(S 0 2 ) = 0,50 = 50 % (a)W (H ) = 2 1 = 0 ,0 2 (2 %) 98 32 W(S) = ^ = 0-327 (3 2 ,7 % ) W (0 ) = 100 - (2 + 3 2 ,7 ) = 6 5 ,3 % /I u' 10*. Mr E 2 О = 94 Mr - A r(0) 2 Це Калій K. A r(E) = 94 ~ 16 = 39. 11*. Дано: W(C) W(H) W(C) = 75 % x : y = Ar(C) Ar(H) W(H) = 25 % 75.25 = _ . T = 6.25.25 CH, = 1 : 4 => CH, Відповідь: CH,. М г(С,2Н2Р„) = 12 ■ 12 + 1 ■ 22 + 16 X X 11 = 342 3. (а) .4 bo ok .o АІ2 Оз — алюміній оксид (в) 8. П II 9*. m(Fe) = m(Fe О ) x x W (F e) = 1,4 T ■0 ,7 = 0 ,9 8 т Відповідь: m(Fe) = 0 ,9 8 т. II СаО — кальцій оксид 8*. 112 160 m (FeA ) Naa О — натрій оксид Ш 80 т (Г е 2 0 з) = т(залізн.) х W (Fep 3) - 70 % x W (F e 2 0 ,) = 2 T - 0 , 7 = т(зал ізн .) = 2 т = 1,4 т; Ar(Fe) 2 m(Fe) — ? W (Fe) = 4. N^O — нітроген (I) оксигеп NO — нітроген (II) оксиген N2O3 — нітроген (III) оксиген N0^ — нітроген (IV) оксиген 7. п 48 Дано-. Z n S. 6. 1 6 -3 32 + 1 6 -3 '^ М г(8 0 з ) = 0 ,6 0 = 60 % П n 5. W (0 )= — 2ВД. V I rg 3. Дано: ^ W(Ca) . W(C) W(Ca) = 0,4 x : y : z ~ Ar(Ca) ■ Ar(C) W(C) = 0, 12 ___ ____ ______ _ ЩО ) 0 ,4 0, 12 0, 48 W (0 ) = 0,48 ■A r(0) " 40 ■ 12 ■ 16 Ca С 0 — ? = 0 ,01 : 0,01 : 0 ,0 3 = 1 : : 3 CaCOo. Відповідь: CaCO^. M * . Задача 1. Обчисли масові частки елементів у хром(ІІІ) оксиді.
 • 6. W (C r) = A r(C r) 2 7. ____________ 52 2 104 Д л я гр а м о тн о го п р о в ед ен н я т а п р и ­ п и н е н н я х ім іч н и х р е а к ц ій . M rCCr^ O,) “ 52 ■ + 16 ■ 2 3 8. = 0 ,6 8 4 (6 8 ,4 %) 152 Я к е я в и щ е в ід о б р а ж е н е н а м а л ю н ­ ку? W ( 0 ) = 10 0 - 6 8 ,4 = 3 1 ,6 % . В ід б у в а є т ь с я екзо- ч и е н д о т е р м іч н а ре­ Задача 2. В и в е д и ф о р м у л у х р о м о к с и ­ а к ц ія ? д у , я к щ о м а со в а ч а с т к а Х р о м у д о р ів ­ Я к и х п р а в и л б е зп е к и н е о б х ід н о д о т р и ­ н ю є 6 8 ,4 % , а О к с и г є н у — 3 1 ,6 %. м уватись д о сл ід у ? С г О, — У = ? W (C r) W (0 ) A r ( C r ) ■A r ( 0 ) 6 8 ,4 52 = 1 ,3 : 1 ,9 7 5 = 1 : 1,5 = 2 : З 16 Х і м і ч н і р ів н я н н я Ф ізичні явищ а: а) взим ку вода в річці замерзає; б) зі скла виготовляють пляш ки, склян­ ки, банки та інший посуд; в) повітря розділяють на кисень і азот; е) розчин фільтрують. Х ім іч н і явищ а: г) нафту використовують для добуван­ ня гуми (з’ являється нова речовина); д) кисень підтримує горіння (виділен­ ня теплоти); є) восени листя жовкне (зміна забар­ влення); ж ) залізо іржавіє (зміна забарвлення). w X Під час екзотермічних явищ тепло виділяється (горіння деревини), а під час ендотермічних — поглинається (розкла­ дання води). о 3 ОС X w a 5 ‘c w 3. I T у т в о р ю ю ть ся . З а к о н Л о м о н о с о в а (1 7 4 8 )— Л а в у ­ 2. азье (1789): з а га л ь н а м а са р е ч о в и н , я к і в с т у п и л и в х ім іч н у р е а к ц ію , д о р ів н ю є з а г а л ь н ій м а с і р е ч о в и н , щ о у т в о р и л и с я в н а сл ід о к р е а к ц ії. 3. П ід ч а с г о р ін н я с в іч к и утво р ю єть ся в у г л е к и с л и й газ. М а с а с в іч к и ст а є м е н ­ .4 bo ok .o 2. О д н і р е ч о в и н и з н и к а ю т ь , а ін ш і — rg 1. Під час хім ічних явищ одні речо­ вини перетворюються на інш і, а під час фізичних явищ перетворення речовин з одних в інш і не відбувається. s; о. Виділення газу (взаємодія соди з оцтом), утворення або зникнення осаду (прокисання молока), зміна забарвлення (ж овтіння листя), поява або зникнення запаху (протухання яєц ь), виділення або поглинання теплоти (горіння дере­ вини). 4. CM Умови виникнення й перебігу хіміч­ ної реакції: а) нагрівання до певної температури (для багатьох реакцій): б) подрібнення й перемішування речо­ вин. ІЛ 6. 5. ш ою н а м а с у у тв о р е н о го в у г л е к и сл о г о га зу. 4. С х е м а р е а к ц ії м іс т и т ь л и ш е ф о р м у­ л и в и х ід н и х і у т в о р е н и х р е ч о в и н , а р ів ­ н ян н я р е а к ц ії — ще й к о е ф іц ієн ти згідно із з а к о н о м зб е р еж ен н я м а с и р еч о в и н . 5. 2Zn 2А 1 + as = A 1,S , + Oj = 2ZnO 2 N a -f C lj = 2 N a C l M g -b 2H C1 = M gCl^ + H , 2K C I O 3 = 2 K C 1 -f 3 0 j Fe^O, 4- 2A1 = АІ^Оз -f 2 F e 6. a) H e з м ін и л а с я з г ід н о з з а к о н о м з б е р еж ен н я м а си . б) З б іл ь ш и л а с я , т о м у щ о до р е то р ти н а д ій ш л о п о в іт р я (т и с к у п о с у д и н і п ід ч ас р е а к ц ії з м е н ш и в ся ). 7*. ^(ВаСІ^) - т ( В а ) + т(С^) = 274 -и + 142 = 41 6 г. 8*. /п(0,) = m(HgO) - m(Hg) = 4,34 - 4,03 = = 0 ,3 1 г. 9 *. B a d , -Ь 2A gN 03 = В а (Н О з)з -Ь -Ь 2 A g C l A l/SO ^ ), + 6N a O H = 2 A 1 (0 H ), 2A I C I 3 4 З Н 3 2A1 4- 6HC1 = 2 C ,H , 4- 70^ = 4 C 0 , 4- бН^О 1 0 * .2 M g - b O , = 2 M g O III (г) п ро в ед ен н я § 11. З а к о н з б е р е ж е н н я м а с и р е ч о в и н . Сг.Оз- § 10. Ф із и ч н і т а х ім іч н і я в и щ а л и бе зп еч н о го 3 1 ,6 1. 2 для 2А І4 -З С І2 = I 2 А 1 СІЗ + SNa^SO,
 • 7. 4 P + 5 0 ,= 6. 2 P ,0 , У к о ж н у в н е ст и ж е в р ію ч у с к іп к у . У к о л б і з к и с н е м с к іп к а сп а л а х у є . H j + C l, = 2 H C I КМ пО, 7, I I I 2 N a + S = N 82 S А г(0 ) W (0 ) = 4 16 -4 М г (К М п О ^ ) Щ u 4A1 + 3 0 , = 2 A L 0 . 64 39 + 55 + 1 6 - 4 = 0 ,4 1 (41 %) 158 8 . а) У п р о м и сл о в о ст і — ф із и ч н і (роз­ д іл е н н я п о в ітр я ). § 12. Д о б у в а н н я к и с н ю т а й о го б) ф із и ч н і в л а с т и в о с т і У л а б о р а т о р ії — х ім іч н і (р о з к л а д а н ­ н я о к с и г е н о в м іс н и х реч о в и н ). 1. Х ім іч н и й си м в о л О к с и г е н у — О . В ід н о с н а а т о м н а м а са — А г ( 0 ) = 16. В а л е н т н іс т ь у с п о л у к а х — II. § 13. Х і м і ч н і в л а с т и в о с т і к и с н ю О к си гсн входить до ск л ад у та к и х п р и ­ р о д н и х с к л а д н и х р еч о в и н ; вода, п іс о к , г л и н а , г ір с ь к і п о р о д и й м ін е р а л и , реч о в и їїи , з яких побудовані ж и в і ор­ г а н із м и . Реагує з м еталам и 4А1 + З О , = 2А1,Оз. Р е а г у є з н е м е та л а м и С + О , = С О ,. P c a i^ c з і с к л а д н и м и р е ч о в и н а м и З а с т а н д а р т н и х у м о в к и с е н ь — це + 5 0 , = 400^ + г н ^ о . rg 2. 1. ' б е з б а р в н и й г а з , бе з з а п а х у і с м а к у , : м а л о р о з ч и н н и й у в о д і, д ещ о в а ж ч и й за р у х о м а р ід и н а б л а к и т н о г о к о л ь о р у , ки сн ю м іс т и т ь О ксигсну. Кисень п ід т р и м у є дна дихання й У І] а том и г о р ін ­ 3. н я . У к и с н і г о р я т ь м е т а л и , н е м е та л и , ск л а д н і речовини. Л В а О б а р ій о к с и д U п 1 F e , О 3 ф с р у м (Ш ) о к с и д у тв е р д о м у е т а п і — с и н і к р и с т а л и . М олекула І П К , о к а л ій о к с и д 2. .4 bo ok .o п о в іт р я . У з р ід ж е н о м у с т а н і к и с е н ь — п р и р о д і м іс т и т ь с я в п о в іт р і, у т в о ­ 2C U + 0 , = 2 W + 3 0 ,= IV n w а) З б и р а н н я ш л я х о м в и т іс н е н н я вод и. Ґ р у н т у є т ь с я на т о м у , щ о к и се н ь w U 2W0, 4 L i + О , = 2 L iÖ р ю є ть с я в п р о ц е с і ф о то си н то зу. 3. 2CÜÖ VI Se + 0 , = S e O , 4 V + 5 0 ,= 2 V ,0 , в о га н о р о з ч и н я є т ь с я у вод і. Збирання ш ляхом в и т іс н е н н я по­ w б) в іт р я . Ґ р у н т у є т ь с я н а т о м у , щ о к и се н ь в а ж ч и й за п о в іт р я . 4. Р о з к л а д а н н я м о к с и г с н о в м іс н и х ре­ човин 2 H ,S + 3 0 , = 2 H , 0 + 2 S O , 2 C ,H , + 5 0 , = 4 C 0 , + 2 H , 0 C 3 , + 5 0 , = 3 C 0 , + 4 H ,0 H 5. У к и с н і г о р ін н я в ід б ув а єть ся ін т е н ­ с и в н іш е , н іж на п о в іт р і, бо в п о в іт р і 2 К М п О , = К , М п О , + M n O j -t- 0 , Т кат. гн^о^ 4. = ки спю ли ш е 6. 2 н ,о + о Д 21 % за об’ є м о м . С у т ь р е а к ц ій ш в и д к о го й п овільного о к и с н е н н я одна й та са м а — в за єм о д ія гн ^ о = 2 Н Д + О^Т з к и с н е м . Ш в и д к е о к и с н е н н я (г о р ін н я ) відбувається з в и д іл е н н ям тепл оти і с в іт ­ 2 К С 1 0 , = 2КС1 + 3 0 ,Т 2 H g O = 2 H g -І 5. н я м те п л о ти . 0 ,Т К а т а л із а т о р и — л а , а п о в іл ь н е о к и с н е н н я — з в и д іл е н ­ П риклади: ц е р еч о в и н и , я к і г о р ін н я деревини, гн и ття д ер е ви н и . з м ін ю ю т ь ш в и д к іс т ь х ім іч н о ї р е а к ц ії, але не в х о д я т ь до с к л а д у ї ї п р о д у к т ів . 7. Б іо л о г іч н і к а т а л із а т о р и — ф ерм ен ти. о к и с н е н н я гн о ю — к о р и с н і. 17 С уп ер ГДЗ. 7 кл. 2 том Ір ж а в ін н я з а л із а — ш к ід л и в і,
 • 8. Ш il ВО, I I спосіб 4 M e + З О , = 2 М с ,0 , n -2 22 пі(0,) ~ /«(Ме^Од) - т ( М с ) = 1 0 ,2 1 1 2 + Ї 6 -З ^ 70 МГ(ІЗ,0;,) - 5,4 г = 0,31 (31 %) 9*. Дано: m (Z iiS ) - т ( р у д и ) W (Z nS ) = X W (ZnS ) = т,(р уд н ) " I 0 ,3 8 8 - 4 : З = v(M e) = > x 1 T ■ ,3 8 8 = 0 T = - = 0 ,1 5 м ол ь М 32 м о л ь За р ів н я н н я м р е а к ц ії v(M e) : v(Oj) = W ( 0 ) = 100 - 31 = 69 % - 3 8 ,8 % г 4 ,8 г 38 8 КГ З - = 0 ,2 моль М (М с) = — = — — = 27 г / м о л ь . V 0 ,2 м о л ь Ц е ЛІ. t W (Z n) ■ - або M r( Z n S ) m (Z n ) — ? S 14. З а с т о с у и а ш ія к и сн ю . W ( Z n ) .. m (Z nS ) К р у г о о б іг О к с и г с н у в п р и р о д і A r(Z n ) m (Z n) M r fZ n S ) m (Z nS) 1. З а с т о с у н а їїп я к и с н ю за сн о в а н о на його з д а т н о ст і п ід т р и м у в а т и г о р ін н я та дихання. A r(Z n )m (Z n S ) m (Z n ) = 65-388:3 2. (65 + 32) M r( Z n S ) _ 65■388 : З - 257 К Г -- 26 0 К Г . 98 Відповідь: m (Z n ) = 257 к г = 26 0 к г. К и с е н ь в а тм о сф ер і п о н о в л ю єть ся rg в р е з у л ь т а т і ф о то си н те з у . З*. Н а ф то в а п л ів к а н а п о в е р х н і води .4 bo ok .o п р и з в о д и т ь д о з а г и б е л і з е л е н и х водо­ ростей . 1 0 *. 4 *. § Дано: u т ( о к с іід у ) = W (Fo) - I s Q. = 40 г 12 г F e 0„ — ? ос За н орм ал ьн их ум ов V ( 0 ,) = 4 м' V = 2 2 ,4 л / м о л ь ; v = — : ^(О^) — W ( 0 ) - 100 - 70 - ЗО % W JF el _ W ( ^ ^ v( 03> т = М ■ m(OJ = 32 г/м о л ь •1 7 8 ,6 м оль = v; w 1,25:1,875 = v(0)= 2 2 ,4 ; /м о л ь = 1 7 8 ,6 м о л ь = 5 7 1 4 .3 г = 5 ,7 к г ; Відповідь: т(0^) = 5 ,7 кг; v(02) = 1 7 8,6 м о л ь. w Fe,0,, Відповідь: Fc^O,. 1 1 *. § 15. Ф с р у м . З а л із о I спосіб Дапо: m (M o) = 5,4 г W ( M e ) = m (M e) 1. - або о з Дано: = 0 ,7 0 (70 %) w CL .5 с 40 З = 1 : 1, 5 = 2 : З s >4 пі(оксиду) . 1 0 , ^ . 56 16 ro X T 28 З * ■^ " A r ( F e ) ■Ä r ( 0 ) ’ /n(Fe) = 28 г т {0 ) m(Fe) A l , О., Mo - m (M o) ? A r(M o ) ел ем ент Ф е р у м в х о д и т ь до с к л а д у біл ка крові, червоного п ігм е н ту — гемоглобіну, , A r(M e ) ■ 2 W (M o ) = --------------' M r(M e p „) = 10 ,2 г В о р га н із м а х т в а р и н т р и в а л е н тн и й я к и й обумовлю є ко л ір к р о в і. Гем оглобін п ер е н о си ть к и с е н ь від о р га н ів д и х а н н я 2 M r(M n ^ O ,) до р із н и х т к а н и н , а в у г л е к и с л и й газ СО^ — від т к а н и н до о р г а н ів д и х а н н я . Ф с р у м с складовою б а га ть о х ф ерм ентів, 2x 10 , 2 “ 5,4(2д: — , де Д - A r ( M e ) - 2x + 48 4 48) = я к і з а б езп еч ую ть п р о ц е си т к а н и н н о г о д и х а н н я , ц е н е о б х ід н и й е л е м е н т кр о - 10 ,2 ■2x и о т в о р е ш ія . 10,8д: + 2 5 9 .2 = 20,4д: ■ain 2. 9,6л- = 2 5 9 ,2 блискучий метал, тугоплавкий ((^ = 1535°С), л: = 27 ^ A r ( M c ) = 27. Ц е A l . доволі м ’я к и й і п л а сти ч н и й , то м у легко Відповідь: а л ю м ін ій . обробл яється: к у є т ь с я , п р о к а т у є ть ся . Ч и с т е залізо — це ср ібл я сто -б іл и й
 • 9. ш та м п у є т ь с я . Г у с т и н а за л іза стан овить 4. 7,87 г/см®. Зал ізо м а є зд атн ість н а м агн і­ виплавляється, йде на ко м пенсацію зр у й ­ ч ува ти ся й р о зм а гн іч ува ти ся. нова н ого з а л із а в н а с л ід о к ір ж а в ін н я . 3. а) В з а є м о д іє з к и с н е м 3 F e + 20^ = Fe,0^ Fe О М а й ж е о д н а ч е т в е р т а з а л із а , щ о П о к р и т т я м етал ів л а к а м и , ф арбами, 5. ін ш и м и м е т а л а м и , б іл ь ш с т ій к и м и до Fe, О, кор озії; ви готовлен н я с т ій к и х до к о р о зії б) В з а є м о д іє з с ір к о ю сп л а в ів (н е р ж а в ію ч а ста л ь). Fe + S = F e S . в*) В з а є м о д іє з х л о р о м ш 2 F e + З С І 2 = 2 F e C l3 . П Р А К ТИ Ч Н А РОБОТА З Х ім іч н і я в и щ а г*) В з а є м о д іє з водою М ет а: в и з н а ч и т и о з н а к и т а у м о в и п е ­ = Г Є зО , + 4 Н ,. р е б ігу х ім іч н и х р е а к ц ій . Ге + 2НС1= F c C l , + Н 4. Реакт иви: 2- w ( F e ) = ^ » -^ M :-g-= 2 blА M rCFe^ O ,) 119 =— = 0 ,7 0 (70 %) розчин вапняної вод и, к р и с т а л іч н а сод а, о ц ет. 5 6 .2 5 6 -2 + 1 6 -3 Обладнання: м ід н а н а г р ів а л ь н и й п ластинка ти г е л ь н і щ и п ц і, W (Fe) = - A - g g L . _ M _ zk« M r( F e O ) 56 + 16 (або прилад, м ід н и й д р іт ), г а з о в ід в ід н а т р у б к а , ш т а т и в з п р о б ір к а м и , с ір н и к и . rg 3Fe + 4 Н ,0 д*) В з а є м о д іє з к и с л о т а м и = 0 ,7 8 72 П о р я д о к в и к о н а н н я р о б о ти .4 bo ok .o (78 %) Д ослід 1. Н а г р ів а є м о у п о л у м ’ї м ід н у п л а с т и н к у (або м ід н и й д р іт ). § 16. П о ш и р е н н я Ф е р у м у в п р и р о д і. З а с т о с у в а н н я з а л із а 1. ся ч о р н и м н а л ь о то м . За п ош и ренням у природі Ф ерум п о с ід а є ч е т в е р т е м і с ц е ( 4 ,6 5 % Спост ереж ення. П л а с т и н к а в к р и в а є т ь ­ за Висновок. Відб увається х ім іч н а р еакіця. Д осл ід 2. Н а л и в а є м о в п р о б ір к у п р о з о ­ м асою ). В і н з н а х о д и т ь с я в о с н о в н о м у р и й р о з ч и н в а п н я н о ї во д и. у з в ’ я з а н о м у с т а н і. Ф е р у м в х о д и т ь до Через с к л а д у г ір с ь к и х п о р ід — з а л із н и х р у д , в у г л е к и с л и й газ к р із ь р о з ч и н в а п н я н о ї од н о р а зо в у Спостереж ення. в п е ч ін ц і, к іс т к о в о м у м о з к у , в с е л е з ін ­ видихаєм о води. крові лю дини і тварин , накоп ичується осад. w w є в м о р с ь к ій в о д і, в х о д и т ь до с к л а д у тр уб к у ц і. у р о с л и н Ф е р у м в х о д и т ь до с к л а д у w п р о т о п л а з м и к л іт и н і сприяє вн ут­ р іш н ь о к л іт и н н о м у д и х а н н ю , а т а к о ж у т в о р е н н ю х л о р о ф іл у . 2. У творю ється б іл и й Висновок. В ід б у в а є т ь с я х ім іч н а р е а к ­ ц ія . Д ослід 3. Н а с и п а є м о н а д н о с у х о ї п р о ­ б ір к и н е в е л и ч к у к іл ь к іс т ь к р и с т а л іч ­ Г ір с ь к і п о р о д и , з я к и х е к о н о м іч н о н о ї сод и (аби п о к р и т и дн о). Д о л и в а є м о в и г ід н о д о б у в а т и м етгіл, н а з и в а ю т ь с я оцет. рудам и. Спостереж ення. В ід б у в а є т ь с я б у р х л и ­ М а г н іт н и й з а л із н я к — Fe^O^. Ч е р в о н и й з а л із н я к — Fe^O^. Б у р и й з а л із н я к — ■ Н^О. Ш п а т о в и й з а л із н я к — F e C O ,. 3. Залізо є осповою сучасної ц и віл іза ц ії, бо з а ст о со в у є ті.ся у в и г л я д і в и р об ів із ве в и д іл е н н я га зу. Висновок. В ід б у в а є т ь с я х ім іч н а р е а к ­ ц ія . З а г а л ь н і в и сн о в к и : а) з м ін а кольору, в и д іл е н н я га зу — в и п а д ін н я о сад у, це о з н а к и х ім іч н и х ч а в у н у т а с т а л і. р е а к ц ій : У х ім іч н ій п р о м и с л о в о с т і з а л ізо в и к о ­ б) р и сто в у ю т ь я к к а т а л із а т о р , у м е д и ц и ­ р е а к ц ії і с т и к а н н я р е ч о в и н — це у м о в и н і — я к за сіб п р о т и н е д о к р ів ’я. п ер е б ігу х ім іч н и х р е а к ц ій . 17* н а г р ів а н н я р е ч о в и н до те м п е р а т у р и
 • 10. Рівняння реакцій П Р А К Т И Ч Н А РО БО ТА 4 1. Д о б у в а н н я к и с іїю іі л а б о р а т о р ії т а в и и ч с н іїя його в л а с ти в о с те й Р о з к л а д а н н я к а л ій п е р м а н г а н а т у 2 К М пО ^ = K jM n O ^ 4 M n O j -і- 2 0 j. ^ М ет а: н а в ч и т и с я д о б ув а ти к и с е н ь р о з­ 2. В з а є м о д ія вугл е ц ю з к и с н е м (спа л а ­ кладом к а л ій ки сень м етодом х у в а н н я т л ію ч о ї с к іп к и ) С + О , = С О ,. перм ан ган ату, в и т іс н е н н я зб и р а ти п о в іт р я , д о с л ід и т и х ім іч н і в л а с ти в о с ті ки сн ю . Реакт иви: к р и с т а л іч н и й к а л ій Відповіді на запитання п ер ­ Обладнання', 1. Б іл я о т в о р у п р о б ір к и к л а д у т ь п у х ­ к и й ж м у т в а ти , щ о б д р іб н і ч а с т о ч к и м а н га н а т К М п О ,. л а б о р а то р н и й к а л ій п е р м а н г а н а т у не п о т р а п и л и з т о ­ ш та т и в , н а г р ів а л ь н и й п р и л а д , д в і с у х і п р о б ір ­ к и , ш т а т и в д л я п р о б ір о к , газовід від н а т р у б к а , с к л я н а п л а с т и н а , к р и с т а л із а ­ то р з водою , д ер е в ’я н а с к іп к а , ш па­ ком кисню в посуд и н у д ля збирання і<исню. 2. В а т а м о ж е з а г о р іт и с я . 3. К и с е н ь д е щ о в а ж ч и й з а п о в іт р я , т о ­ м у й о г о зб и р а ю ть м ето д о м в и т іс н е н н я те л ь (або л о ж е ч к а ), п у х к и й ж м у т ва ти , п о в ітр я . с ір н и к и , м ’ я к а г а н ч ір к а . 4. Щ е од ин сп о сіб з б и р а н н я к и с н ю — м ето д ом П о р я д о к в и к о н а н н я р о б о ти зів 1 п еревіряєм о його на герм етичн ість. 2. У с у х у п р о б ір к у в н о си м о п р и б л и з н о 3. Б іл я о т в о р у п р о б ір к и к л а д е м о п у х ­ Закриваєм о ною тр у б к о ю . 5. З а к р іп л ю є м о ш тати ву. I 5. В о сн ов і д о б у в а н н я к и с н ю в л аб ора­ т о р ії л е ж а т ь р е а к ц ії р о з к л а д а н н я окс и г е н о в м іс н и х р еч о в и н . 6. К и с е н ь — газ за с т а н д а р т н и х ум ов, без к о л ь о р у та з а п а х у , д е щ о в а ж ч и й пробкою з г а з о в ід в ід ­ К и с е н ь п ід т р и м у є го р ін н я . О тж е , кисень ви явл яю ть за д опом огою т л ію ч о ї с к іп ­ п р о б ір к у в тр и м ачі ки : тл ію ч а с к іп к а в к и с н і сп а л а х ує. Загальний висновок роботи-, п ід час виконання м о в п о с у д и н у д л я зби р а н н я га зу м а й ж е лися w 6. К ін е ц ь га зо в ід в ід н о ї т р у б к и о п у с к а є ­ до д н а. С в ід ч и т ь за п о в ітр я , погано р о з ч и н я єт ь ся у воді. к и й ж м у т в а ти . 4. вод и. у во д і. .4 bo ok .o 1 .. . н а — 11 м іс т к о с т і к а л ій п е р м а н га н а т 4 К М п О ,. в и т іс н е н н я п ро те , щ о к и с е н ь п о га н о р о з ч и н я є т ь с я rg 1. Скл а д а єм о при-пад д л я отрим ан н я га ­ в н а сл ід о к w 7. Н а гр іва єм о к а л ій перманганат К М п О ,. п р а к т и ч н о ї р о б о ти д о б у в а ти ки сень в р е а к ц ії р о з к л а д а н н я перм ан ган ату. навчи­ л а б о р а т о р ії Опанували к а л ій зб и р а н н я ки сню п о в н е н н я п о су д и н и к и с н е м , в м іщ у ю ч и Д о с л ід и л и х ім іч н і в л а с т и в о с т і к и сн ю . w 8 . Ч е р е з 2 х в п е р е в ір я є м о п о в н о ту за ­ м етодом в и т іс н е н н я п о в ітр я . т л ію ч у с к іп к у . 9. П а к р и в а с м о п о с у д и н у з к и сн е м к а р ­ Д О Б А В К И В Р О Б О Ч И Й З О ІШ Т то н о м (с к л я н о ю п л а сти н о ю ). З Х ІМ ІЇ Спост ереж ення 1. У п р о б ір ц і, де в ід б у в а є ть ся р е а к ц ія ОС р о з к л а д у , с п о с т е р іга є м о з м ін у забарв­ л е н н я з те м н о -ф іол етов ого на чорн е. 2. Т л ію ч а с к іп к а , в м іш е н а в п о су д и н у 1. Ф із и к а , б іо л о г ія , г е о л о гія . 2. Х ім ія вивчає перетворення речовин, то бто їх х ім іч н і в л а с ти в о с ті. 3. з к и сн ем , сп ал ах ує. а в то м а ти к а р а д іо т е х н ік а ен ер гети ч н а п р о м и сл о в іст ь о б ч и сл ю в а л ь н а т е х н ік а
 • 11. 13. 4. У с і в и щ е н а з в а н і. 5. К о р м о в і д о м іш к и о тваринництво о < засоби с а н іт а р ії, -> Ц укор м ін е р а л ь н і д об р и ва <• р о с л и н н и ц т в о « -» -> тверда К о л ір порош ок — б іл и й , кристали — п р о зо р і біла Р о з ч и н н іс т ь у воді р озчи няєть­ ся не р о з ч и ­ няться А гр егатний стан тверд а ж овтий Р о з ч и н н іс т ь У воді Л ік и , з а м ін н и к и к р о в і, ш т у ч н і с у г ­ тверд а К о л ір ^ засоби з а х и с ту р осли н від ш к ід н и к ів 6. не р о зч и н яється . не розчи­ няється В ід н о ш е н н я до м а г н іт у не п р и т я ­ гується притя­ гується ло би, серц еві к л а п а н и , зу б н і протези то щ о . 7. їж а , одяг, взуття, будівельні матеріа­ л и , м и ю ч і засоби — все ц е ск л а д а є т ь ся С ір к а В и к о р и с т а н н я заліза; виготовлен н я к е р а м ік и ; в и к о р и с т а н н я н аф ти. 9 *. З а л із о К а р л В іл ь г е л ь м Г еєл е 10* . В и з н а ч р е ч о в и н у за т а к и м и п ід к а з ­ кам и: 14. Пі м о р а л ь н ій р е г у л я ц ії п р о ц е сів о р г а н із м у . • У X V II— X V III .4 bo ok .o • У н е в е л и к и х д о зах ц я р еч ов и н а в ід і­ гр а є н а д з в и ч а й н о в а ж л и в у р ол ь у г у ­ її н а зи в а л и 1 2 тве рд і бензин — рідина 3 тв е р д і або р о з ч и н н іс т ь У воді о л ія — р ід и н а , не р о з ч и н я є т ь ­ ся у воді 4 р ід и н и к р е й д а — тв е р ­ да речовина 5 не п р и т я ­ гу ю т ь с я м а г н іт о м або тв е р д і з а л із о — п р и ­ тя гується м аг­ н іт о м • Д ж о з е ф П р іс т л і, р о з ч и н и в ш и ц ю ре­ у во д і, отрим ав н а п ій , який т а к сп о д оба вся т и м , х т о к у ш т у в а в , щ о в и н а х ід н и к б ув н а г о р о д ж е н и й золотою м ед аллю л ік а р ів щ е у X V I I I ст. w • А л е п ід в и щ е н и й в м іс т ц іє ї речови н и в п о в іт р і н е г а т и в н о в п л и в а є н а д и х а л ь ­ w н у , с е р ц е в о -су д и н н у й н ер в ов у с и с т е ­ м и. п ід w • У творю ється с ір и й ф із іо л о г іч н и х ст . «зв’ яза н е п о в іт р я » . човину З а л із о тверда rg з х ім іч н и х р е ч о в и н . 8. крейда Л іф е г а тн и й ста н час дихання ор­ 6* р т у т ь — р ід и н а 15. г а н із м у , сп а л ю в а н н я п ал ьн о го . f ■ tj T ц в я х , п о л іе т и л е н о в и й п а к е т , к и с е н ь . з о л о та м ед а л ь, ц у к о р , в углекисл и й га з. с к л о , л і н ій к а , к р а п л и н а води , с н іж и н - Ш те м п е р а т у р а к и п ін н я , крохм аль Ц у к о р , к и се н ь , а л ю м ін ій кисень крейда О ц е т , вода, спирт 1 1 . К о л ір , б л и с к , з а п а х , с м а к . Густина, Крохм аль, с ір н и к , ви д ел ка О цет, ц укор, кр ей д а 1 0 . З а л із о , в о д а , п р о б ір к а , з а л із н и й м а ю ть за п а х вода — без запаху плав­ лення. 16. 1 2 . В у г л е к и с л и й га з, к и с е н ь , азот, в о ­ к и се н ь д ень; м ід н и й купорос о ц ет, р ід к е м и л о , с п и р т , ац етон ; за л із о , м ід ь , сод а, к у х о н н а сіл ь . сода
 • 12. за л ізо Р у т е н ій цукор ц ій (A m ), Г а л ій (G a), Є в р о п ій (Е и ) — Уран 17. 24. П а п ір , с к л о , п о л іе ти л е н , бе н зи н . М о л о к о , м о р с ь к а в о д а . іш § І Ї В я , в у г л е к и с л и й г а з , з а л із о, м ід ь , ц у к о Ё , П о л о н ій (Р о), Амери­ ге о г р а ф іч н и м и н а зв ам и ; р іди н а, без кол ьору, з х а р а к ­ оцет те р н и м за п а х ом , ви к ори сто­ вується в кон сервуван н і 18. (R u ), (U ), П л у т о н ій (P u ) — н а зв ам и план ет. 2) A r ( N ) < A r ( N e ) < A r ( N a ) 3) A r ( C ) < A r ( C a ) < A r ( C u ) 4) A r ( S i) < A r ( S ) < A r ( S n ) к у х о н н а с іл ь , золото, дистильована вола. 5) A r ( F e ) < A r ( A g ) < A r ( A u ) ґ р у н т , бо р щ , к и с е н ь , в и н о гр ад н и й с і к . 6) A r ( H ) < A r ( 0 ) < A r ( S ) н а ф та , д ж е р е л ь н а вода, п іс о к , р т у т ь . 7) A r ( C l) < A r ( C a ) < A r ( Z n ) 19. 8)* Ф л у о р , К а р б о н , А л ю м ін ій : A r ( C ) < Н а с к л і з а л и ш а ю т ь с я п л я м и (це < A r ( F ) < A r ( A l) с о л і, я к і б у л и р о з ч и н е н і у воді): в о д о п р о в ід н а вода — це с у м іш . m ^ S) S iO , Вода Н^О, к и с е н ь О , -> М о л е к у л и < — A r(S ) 32 m „(0) 25. 2) 2 0 . А л м а з С —> А т о м и <- К р е м н е з е м A r(0 ) 16 m|)(Si) _ A r ( S i) _ ^ 3) m „(L i) A r ( L i) m „(Fe) ^ A r(F e ) = 2 ^ 7 < В у г л е к и с л и й газ С О , — > Й они « П итн а — 4) rg К у х о н н а с іл ь N a ' C l ' І) M g — М а г н ій , N a — В а — Б а р ій ; 2) 0 ІС J D и 1 S Q. 1^ Hg — М е р к у р ій , 3) Н — Г ід р о г е н , 4) С а — о er — Ф осф ор, М п — 6)* К а р б о н і Т и т а н : П лю м бум , М анган, Zn — w 0 3) Сульф ур 4) Карбон 5) С и л іц ій 9) Ф ерум 10) Хлор 11)* = U9 X = = 56 . Ц е Ф е р у м . атом Ф е р у м у (це Г е л ій ). 12 6)* У т р и р а зи в а ж ч и й за а то м А л ю ­ ч о т и р н а д ц я т ь р а з ів л е г ш и й за м ін ію (це Б е р и л ій ). 1 12 • 1 ,6 6 10-^^ г = 1 9 ,9 2 ■ 10-2< г = = 1 ,99 2 • 10-^’ г Аурум т „ = А г ( И ) ■ .о .м . = 1 • 1 ,6 6 ■ а 56 Хлор г = = 1 ,6 6 ■10-^’ г 29. С ір к а (S), в у г л е ц ь (С ), х л о р (СІ), с и л іц ій (S i), к и с е н ь (О^), й о д (І^) — Пе н ем ета л и . а л ю м ін ій (А1), зо ло то ( A u ) , ср іб л о (A g ), (C m ), р т у т ь (H g ), ол ово (Sn ), св и н е ц ь (РЬ), ім е н а м и в е л и к и х з а л ізо (F e), к а л ь ц ій (Са), н а т р ій (N a ) — М е н д е л е в ій ( M d ) , К ю р і й учених: = 7. Ц е Л іт ій . 32 Al Е й н ш т е й н ій (E s ) — A r(E ) = Ec Д л я С и л іц ію та Г ід р о г е н у 23. A r(E ) 5)* У Fe 12)* X A r ( S i) m JE) 4) 3 ® = А г д а ^ ^ ^ 2 = ,А г ( Е ) m „(S i) A r ( S i) 28 Купрум Cl ^ = ^ = 2 = .A r ( E ) = A r(E ) д: = Л = 16. Ц е О к с и г е н . Г = С и л іц ій Au 8) m„(S) m„(E) 16 С Купрум 7) A r(C ) 0 Н 6) 26. 2) Б е р и л ій , N e — w 1) 2) A r ( T i) 12 Неон, A g — А рген тум . 22 . = ^ =3 9 т р ( Т і) = І« = 4 m „(S i) Г е л ій , B e — w >N Q. 5 Ъ РЬ 4 m „(C) А г(В е ) m „(Be) Н іт р о г е н , К а л ь ц ій , S — С у л ь ф у р , А1 — S І Т — А л ю м ін ій , СІ — Х л о р ; 5) Р — w „ ( A l) ^ A r ( A l) 5) S i — С и л іц ій , F e — Ф е р у м ; G) Н е — го N F — Ф луор, A u — А урум ; Ц и н к , К — К а л ій ; X Н а т р ій , .4 bo ok .o 21. 56 A r(H e ) m „(He) сода N a 'H C O j^ м етал и .
 • 13. 5) п р о ст і р е ч о в и н и H.^SOj — зо. ск л а д н а р ечовина; Вуглець, силіцій водень, азот Залізо, мідь, алюміній, магній 6) м етал и : 7) м іс т я т ь О к с и г е н : F e S — — нем етал; не м іс т и т ь О ксиген у; 8) п р о ст і р еч о в и н и : Z n O — с к л а д н а ре­ не мають 31. 1); 3); 6 ): 7); 9); 11 ч о ви н а ; )* азот N,; 12)*сір- конодеііь HjS. II. Водень р еч о в и н и і т . д. IV . Н е м е та л , д ва м е т а л и і т . д. rg V . Одна складна речовина, дві п ро сті р еч о в и н и і т . д. * ІІ^О; С и О ; H^S; SO^; S O ,; C H ,; N a ,0 ; B a O ; N H , ; A 1 ,0 , - * д в і о к с и г е н о в м іс н і р е ч о в и н и , о д н а — без О к с и г е н у і т. д. 3 9 . 2) З • (1) = 1 ■(3); 3 = 3 3) З • (2) = 4) 5 2 2 ■ (2) = Вода це-о-два; о-три; СиО; ферум-два-о-три; AgCl; ен-аш-три; w w w 2) II ■ (3); 6 = 6 ■ (5); 10 s 10 II I II П Na^ O, II 2. І II C u О, I П I I Ul I II I II II II III I II IV III III 1 U II Cr,, O , . I II I B eC l^ , 1 II II BeO, III I N a C l , C u C l^ , F C C I 3, C r C l j , C r C I j , . и 111 I 3. C a , N , , I 11 111 N a ,N , III K ,,N , 111 C u , N 2, III III АШ . 111 III FeN , 12) Н,РО^; ф осф ор(У) сул ь ф ід 1) Складні речовини: Вг^ — проста речовина; 2) прості речовини: И С І — складна ре­ човина; 3) метали: — неметал; 4) складні речовини або містять атоми Хлору; СІ, — проста речовина, СаСО^ — немає Хлору; її Л І С І 3, S i C l „ 4 1 . 1) K a p 6o n (IV ) о к с и д 13) кальцій-ен-о-три-двічі; 14) H^SO^; 15) ані-два-ес-о-чотири; IV F e ^ O ,, C r O , C a C I j, K C l, I U1 А І 2О 3, S i O j , K jO , 9) алюміній-о-аш-тричі; 10) ZnSO^; 1 1 ) натрій-два-це-о-три; 38*. — Ш . О дна с к л а д н а р е ч о в и н а , д в і п р о с т і 4 0 . І .С а О , н р Р оксиди: Д в і с к л а д н і р е ч о в и н и , о д н а п р о ста .4 bo ok .o 36. Озон О3 Кисень речовини, і т. д. . 2 N 2, 2 Р^ — молекули простих ре­ човин 2N, 5П, 6А1 — окремі атоми ЗСН^, СО^, 4 Н 2О, H,SO,, NaCl — атоми у складній речовині 35 10) с к л а д н і п р о ст а р ечо ви н а . р е ч о в и н и і т. д. 2) п’ять атомів Хлору; 3) дванадцять атомів Магнію; 4) сім атомів Феруму; ,5)* 2Na два атоми Натрію; 6 ) чотири молекули азоту; 7) три молекули метану; 8 ) дві молекули озону; 9) молекула води; 1 0 )* 50j п’ять молекул кисню. 8) K^S; м е т а л , р е ч о в и н а не- 1. О д н а с к л а д н а р е ч о в и н а , д в і п р о с т і 33. 1) Три атоми Сульфуру; 3) 4) 5) 6) 7) н о ї будови: Z n — м о л е к у л я р н о і буд ови; 32. 1) 2Са: 2) ЗС1; 3) 6 0 ; 4) А1; 5)* п’ять атомів Феруму 5Fo; 6 ) ІОН^О; 7) 4 С0 2 І 8 ) бСІ^; 9) оО^; 10) молекула водню И,. 37. н ем ета л и або р е ч о в и н и м о л е к у л я р ­ 9) бор окси д плю м бум (ІІ) о к с и д . 2) Б а р ій ф тор ид к а л ій н іт р и д xpoM (VI) о к с и д х л о р (У П ) о к си д . 3) Х р о м ( Ш ) о к с и д б а р ій сул ьф ід ст а н у м (ІУ ) о к с и д к а л ій сул ь ф ід . 4) Ф осф ор (У ) о к с и д к а л ь ц ій х л о р и д IV III S i,N „ II III 111 II Be., N^, 111 III Cr^ N^, C r N .
 • 14. г ід р о ге н о к с и д (вода) ^ М г(О з) ^ 4 8 ^ ^ g 4 5 . 2) м а г н ій н іт р и д . 5) Х р о м ( П ) о к с и д M r ( O j) 32 ’ m „ ( H ,S ) ^ M r ( H ,S ) ^ 34 ^ ка р б о н (ІУ ) х л о р и д m „ ( H ,) м а н га н (ІУ ) о к с и д M r ( H ,) 2 m „ (C O ,) _ M r ( C O ,) к а л ій н іт р и д . 4) m „ ( N ,0 ) 6) С у л ь ф у р (ІУ ) о к с и д ^ : i i =l 44 M r( N ,0 ) н іт р о і'е н (У ) о к с и д 5 ) * Р Н з іШ І ,: ^ ^ а л ю м ін ій сул ьф ід m „ ( N H ,) M r ( N H ,) ф ерум (ІІ) су л ь ф ід . 7) С у л ь ф у р (У І) о к с и д = 17 = ^ н іт р о ге н С Ш ) г ід р и д (а м о н іа к ) 4Є к а л ій г ід р и д 2) . ? o(A ) ^ M r ( A ) ^ • бор н іт р и д . m „ ( 0 ,) M r( 0 ,) M r ( A ) = 2 M r(O j) = 2 • 32 = 64 - • S O , 8) А л ю м ін ій о к с и д m „ ( H ,S ) м а г н ій с и л іц и д с и л іц ій ( І У ) х л о р и д . M r ( H ,S ) m „(A ) карбон(ІІ) о к с и д M r(A ) М г ( А ) = М іМ . М = 2 .Н . 9) Ф ер у м (ІІІ) б р о м ід m „(A ) н а т р ій сул ьф ід 4) с и л іц ій ( І У ) х л о р и д . M r ( C O ,) = 1; M r ( A ) = M r ( C O j) = 44 -> N p 10) М а н г а н ( У П ) о к с и д 5)* у дна р а зи л е гш е за м о л е к у л у фосш Д РН з) М г(Р П ,) .4 bo ok .o ц и н к су л ь ф ід M r(A ) m „(CO ,) rg к а л ь ц ій ф осф ід ф ін у Р И ,; с у л ь ф у р (У І) ф тор и д 0 iC и 1 4 2 . Б о ц е в ід н о с н і в е л и ч и н и , о т р и м а н і і. ін ш у . т „(А ) М г (А ) о к с и г є н ф то р и д . в р е з у л ь т а т і д іл е н н я о д н іє ї м а с и н а 43. 2) 4 0 -t 12 + з М г (А )= М £ т =М 2 47 . м д о ,) > м до 2 ,) 16 = 100 М ,(О з) < М Д 8 0 ,) M / C u O) < М (Z n S ) = 160 М Д К ,) < МДСІз) X w 4) А г (А 1 ) + З А г (О ) + З А г ( Н ) = 27 + З х 16 + З ■ 1 = 78 5) A r ( C u ) + A r ( S ) + 4 A r ( 0 ) = 64 + 32 + + 4 а 5 с о 3 S 5 X w S X т w (О M ,( N jd ) > M ,,(NO) МДІ^О^) > м / н , 0 ) 16 = 160 6) Л г (С а ) + 2 A r ( N ) -t 6 А г ( 0 ) = 4 0 + 2 x X МДКН,) < M^N,) 14 + 6 16 = 164 7) 2 A r ( F e ) + 3 A r ( S ) + 1 2 A r ( 0 ) = 2 • 56 + + 3 • 32 + 12 16 = 40 0 8)* M r(SiO^ ) = A r ( S i) + 2 A r ( 0 ) = 28 + 48. 2) 3) 5N 5N 4) + 2 • 16 = 60 44. 2) A r ( E ) + A r ( C ) + 3 A r ( 0 ) = ї : + 12 + + 3 16 = x + 6 0 = 100; jc = 40 => E = C a 5) 6) 7) 3) 2 A r ( E ) + A r ( C ) + 3 A r ( 0 ) = 2 jc + 12 + + 3 16 = 2 jc + 60 = 106; л: = 23 E = Na 8) 9) + 32 - ж t- 16 = 142; ж = 4 => H ,S O , см 5)* M r ( K ^ O , ) = 212; 3 9 x + 31 + 16 • 4 = = 2 1 2; Л = 3 => K , P O , Г 5 • 14 = 70 5 а то м ів lÜ TB O reH V 3 а то м и К а л ь ц ію 3 4 0 = 120 20К 20 • 39 = 780 lO F e 10 а то м ів Ф ерум у 2 м олекули ки сню 4Н., водню 2 ■16 • 2 = 64 4) 2 A r ( N a ) + A r ( S ) + д:Аг(0) = 2 • 23 + 1П ■NH, М ,(0 „) < М Д О ,) 3) 2 A r ( F e ) 4 З А і-(0 ) - 2 • 56 + З ■16 = X = 17 10) С О , 11) N , 0 4 - 2 - 8 6 м олекул 6(12 + 16 2) = в у г л е к и сл о г о = 6 44 = 264 га зу в у г л е к и сл о г о газу н ітроген (І) оксиду
 • 15. 12) 2S0. с у л ь ф у р (IV) 3) N H , : W ( N ) = W (H )= 1 8 % 1 м олекула с у л ь ф у р (VI) о к с и д у ______ 14) г ід р о ге н п ер о к си д 15) H ,S п др огеп сул ьф ід (сір ко в о д ен ь) ^ 22 (6 W ( 0 ) = 100 - (42 + 6) 1 ) 1 1 ,1 1 54. ' 5 1 . S O , і S O .; О , і О ,; N , 0 = ; 1 => H 3 O m ..W ( 0 ) ^ A r(P ) " 31 і N0; СН, %); = 52 % 2 : 5 ,5 6 = 2 ) P 0 ; . : , = О^: 2) т а к —> 20^; 3) н і; 4) п і. = 0 ,0 8 (8 % ); 142 = 0 ,0 6 342 Мг(О^) = 16 ■ = 32 2 A r(0 ) = 0 , 0 1 4 : 0 ,0 3 5 = 16 = 1 : 2 ,5 = 2 ; 5 => P^O^ і С ,Н ,; Н ,0 і Н ,0 , 52- = І = = W (C ) 3 ) С Н ;д ::і/ = ' " " A r(C ) W (H ) Tb A r(H ) 12 ■ 1 = 6 ,2 5 t 25 = 1 : 4 => C H , = 43 %; W ( 0 ) = 100 - 43 = 57 % ' rg 1) т а к (82 %); : W (C) 12 . ^ = 0,42 (42 %) 342 W (H ) = 1) н і; 2) п і; 3) н і; Л) т а к -> 2 П р . 50. = 0 ,8 2 12 5) M r ( H ^ ) = 1 - 2 + 16 = 18 49. ^ 4) C C l, : W ( C ) W(C1) = 92 % оксиду 13) S O , " .4 bo ok .o W ( 0 ) = 10 0 - 27 = 73 % = A r ( S i) 1 28 A r(H ) = 0 , 0 3 1 2 5 ; 0 ,1 2 5 = W ( H ) = 10 0 - 75 = 25 % 4) w (A 1 )= -2 ^ ^ = ^ M r ( A l,O J 102 = 0 .5 3 = w 6) w w = 0 ,0 6 8Д 3 9 ,0 2 5 8 ,5 4 ■ 32 ■ 16 A r(S ) = 2 ,4 4 ; %); = 0 ,0 6 (6 %); W (S ) A r(S ) = 2 ,0 4 3 2 ,6 5 6 5 ,3 1 1 A r(0 ) (6 W (H ) A r(H ) 32 16 = 2 ,0 4 ; : 1 ,0 2 : 4 ,0 8 = 2 ; 1 : 4 => H^SO, 8 )* 43 % Н а т р ію ; 11 % К а р б о н у ; 46 % О к с и г е н у Na^C O^; 23 12 16 = 2 : 1 : З = N a ,C O , > 12 5 5 . 1) ^ 44 = 1,87 ; 0 .9 2 : 2 ,8 = 42 = 0 ,2 7 2 7 ; 3) — = 0 ,7 2 7 3 44 W ( 0 ) = 94 % 2) H ,S : W ( H ) = ^ W^(H) _ W (S ) = A r(H ) ; x :y .z , W (0) = 0 ,2 8 = 2 8 %; 342 W ( 0 ) = 100 - (16 + 28) = 56 % 46 8)* N a ,C 0 , W ( N a ) = = 0 ,4 3 = 43 %; 106 12 WC = = 0 ,1 1 = 11 %; 106 W ( 0 ) = 100 - (43 + 11) = 46 % 1) H , 0 , : W ( H ) = ^ 1 7) H W (S ) = W ( 0 ) = 94 % A r(C ) : 1 ,2 2 : 3 ,6 6 = 2 ; 1 : 3 => H ,S O , = 0 ,4 3 = 4 3 %; W ( H ) = 10 0 - (54 + 43) = 3 % 54 7) W (A 1 ) ^ = 0 ,1 6 = 16 %; 342 53. 2 ,4 4 A r(0 ) = 0 ,5 4 = 54 %; op W (0 ) = ^ A r(C a ) Н Д 0 ,; х : у . г W (0 ) W ( 0 ) = 100 - (2 -t 33) = 65 % W (C a) = ^ = 0 ,0 2 = 2 %; QO W (S ) = ^ = 0 ,3 3 = 3 3 %; 6) - > ■A r ( 0 ) 40 ■ 12 ■ 16 = 0 ,0 1 : 0 ,0 1 ; 0 ,0 3 = 1 : 1 ; 3 => C a C O , = 53 %; W ( 0 ) = 10 0 - 53 = 47 % 5) W ( H ) = ^ ’ . W ( 0 ) ^ 0 ,4 0 0 0 . 0 ,1 2 0 0 . 0 ,4 8 0 0 ^ 0 ,9 5 = - ^ 1+ Л
 • 16. 0,95(1 + x ) = x 60. 3); 5); 6); 7); 10): 11). 61. 0 ,9 5 + 0 ,9 5 * = X 3); 4); 6); 9); 11). 62. 1) Р о з ч и н е н н я к у х о н н о ї со л і у воді; 0 ,9 5 = 0 ,0 5 x X = 19 A r ( X ) = 19 F = HF 4. зацу крову ван н я варення. 2) ' W (X)=M r ( K ,X ) 2) В з а є м о д ія сод и з о ц т о м , о св ітл е н н я чаю через л и м о н . 0 ,2 9 0 9 = — ^----2 39 + a: 0 ,2 9 0 9 (7 8 + x ) - = x 63. 2 2 .6 9 0 2 + 0 ,2 9 0 9 x - x 3) в и д іл е н н я га зу; 2 2 .6 9 0 2 = 0 .7 0 9 І Х 4) п о я в а н е п р и є м н о г о з а п а х у ; X = 32 A r ( X ) = 32 ^ S = K^S > 5) з м ін а забарв л ен н я ; 3) 1) В и п а д ін н я осаду; 2) з м ін а забарв л ен н я ; A r(C a ) 6) п ояв а з а п а х у ; W (C a )= M r ( C a S O ,) 7) в и д іл е н н я те п л о ти ; 8) в и д іл е н н я га зу; 40 0 ,3 3 3 3 = 40 + 32 + 1 6 x 0 ,3 3 3 3 (7 2 + 1 6 x) = 40 9) з м ін а за ба рв л ен н я; 10) в и д іл е н н я те п л о ти не з м ін ю є т ь с я 5 ,3 3 2 8 x = 1 6 ,0 0 2 4 зм ін ю єть ся , утво рю ю ться н о ві речовини rg 2 3 ,9 9 7 6 + 5 .3 3 2 8 X = 40 з м ін а за б а р в л е н н я , п о я в а (з н и к н е н н я ) X = 3 => C a S O , W (0)= 0 ,4 5 0 7 = ■§ ja и з а п а х у , в и д іл е н н я г а з у , в и п а д ін н я о са ­ X .4 bo ok .o 4) A r(0 ) д у , в и д іл е н н я (п о г л и н а н н я ) т е п л о ти . M r ( N a 2 S O ,) 16x 23 з м ін а за б а р в л ен н я — з а в а р ю в а н н я 64. 2 + 32 + 16 X чаю ; 0 ,4 5 0 7 (7 8 + 1 6 x) = 1 6 x п оява 3 5 .1 5 4 6 + 7 ,2 1 1 2 x = 16x п ар ф у м ів ; запаху — пош ирення запаху I 3 5 .1 5 4 6 = 8.7888X s a п о г л и н а н н я т е п л о т и — т а н е н н я с н іг у ; X = 4 => Na^SO^ в и д іл е н н я га зу — rtj 0 ,3 0 7 7 = M r( X S O .,) 66 . 32 x + 32+ 1 6 -3 3) СІ, 4) О , 0 ,3 0 7 7 x + 2 4 ,6 1 6 = 32 5 с о w X = 24 => A r ( X ) = 24 5) Р .О , 6) С О 0 ,3 0 7 7 x = 7 ,3 8 4 T 56. M g =» MgSO^ H a х ол од н ом у предм еті з ’явл яю ться к р а п л и н и води. Ф із и ч н е . S 57. ос Ф із и ч н е . 58. X Л о ж к а н а г р іл а с я . Вода стас калам утною . Х ім іч н е . 59. 1)0 , 2) С О , 0 ,3 0 7 7 (x + 80) = 32 I в ід к р и в а н н я п л я ш ­ к и з газов ан о ю м ін е р а л ь н о ю волою. w X W (S )- . w 5) A r(S ) У т в о р и л а с я ц у к р о в а п удр а. 7) Н , 0 8 )8 0 , 9) 6 S 0 , 10)* СН^ + 2 0 , = ... + 2 Н , 0 (С О ,) 6 8 . М а л . 57. — з б и р а н н я в и т іс н е н н я м води, м а л . 58 — в и т іс н е н н я м п о в іт р я . В и х ід н і р е ч о в и н и : к а л ій п е р м а н г а н а т К М п О ^ , гід р о г е н п е р о к си д — H jO ,. 69. -1 9 6 С Ф із и ч н е . - 1 8 3 'С Ц у к о р р озчи нився. За Ф із и ч н е . в и п а р о в у є ть с я р а н іш е . У тв о ри л и ся кристали цукру. 70. Ф із и ч н е . р із н и х т е м п е р а ту р азот Р е ч о в и н а (2) — г ід р о г е н п е р о к с и д М г пО = 2 Н ,0 + 0 ,Т . CM Ц у к о р п о т е м н ів . 2 Н ,0 , in Х ім іч н е . В и т іс н е н н я п о в ітр я CM к и п ін н я ;
 • 17. Єдине джерело атмосферного кисню (О,) — фотосинтез вищих рослин і во­ доростей. Тому необхідне збереження та поширення зелених насаджень. 1) M g о м а г н ій о к с и д 2) ф осф ор(У ) о к с и д 71. IV U 3) S O j 4) с у л ь ф у р (ІУ ) о к с и д вода ІП 1) Кисень; 2) кисню; Оксигену; Оксигену; 3) Оксигену; 4) кисень; кисень; 5) кисень; 6 ) Оксиген; 7) кисню; 8 ) Оксигену; 9) Оксигену; кисню; 10) кисню; Оксигену; 11) Оксиген. 78. II 5) А І 2 Од а л ю м ін ій о к с и д IV II 6) с о , IV ка р б о н (ІУ ) о к с и д II 7) С О , 8) С О II I I 9) C u О к у іір у м ( П ) о к с и д і сул ьф ур (ІУ ) окси д 10) сул ь ф у р (У І) о к с и д 1- 6 , 8 , 10 7 2 . 2К М пО ^ = К^МпО^ + М п , + 2 0 Д О^ = 2 С іЮ 2Си 2 К С Ю , = 2К С 1 + ЗО ,; g 8 0 . Залізні ошурки притягуються за допомогою магніту. 2С и(К О з)з = 2 С и О + 4 N 0 , + 0^ oo k. or І 7 9 . /п„(0) = А г(0) ■1 а.о.м. = 16 • 1,66 X X 10-2« г = 26,56 •10-2* г = 2,656 ■ 10'^ г; т^О^) = 2 т „ (0 ) = 5 ,3 1 2 ■ IO"'-’ г І H j, S , С а< О^; С а О , Н^О, SO^, SO^, H^S, І СаН з, CaS; I C a S O ,, H^SO,; C a ( H S O ,) , I 74. тем ператури займ ан н я і доступ кисню , l)F e B r , Fe, 0 , 3) FeS 4) Fe,О, 5) FeCl^ 6 ) Fe,О, 7) FeCl, 8 ) FeO 9) FeSO, 10) Fe(OH), і У м о в и п рип и н ен н я горін ня ; охолодження 82. і;, речовини, п ри п и н ен н я д оступу кисню . ; 76. ' р о зч и н е н о го к и с н ю . 2) В и д іл е н н я т е п л о т и , у ч а с т ь к и сн ю ; п ід ч а с г о р ін н я в и д іл я є т ь с я св іт л о . 1) С в іч к а з г а с а є , т о м у щ о з а к іп - 75. ч у є т ь с я к и се н ь . .4 b I II 2) С в іч к а го р и ть , бо є д о сту п ки сн ю . Ум ови горіння: н агрів а н н я речовини до І w І І • К и п ’ я ч е н а во д а м іс т и т ь м а л о w w : 81. • П о б л и з у п о в е р х н і води б іл ь ш е розч и н е н о г о к и сн ю . • Б о в п о в іт р і л и п іе 21 % к и сн ю час ф о то си н те з у M r(F e A ) _ _ _ = 0 ,7 (7 0 % ) 2) W ( F e ) ^ J ^ Mr(FeO) = 0 ,7 8 (7 8 % ) п о гл и н а є ть с я в у г л е к и сл и й газ, а в и д іл я є т ь с я ки сен ь. • Щ о б п р и п и н и т и д о с т у п ки сн ю . 3) W(Fe)^ ^ 56 + 16 ^ 3 .1 6 = = 56 = 72 56 M r( F e S ) 56 56 + 32 88 = 0 ,6 4 (64 %) 1) F c о ; д: ; u = 83. в и к о р и с та н ітя 2) F e O ,; вик ори стан н я утворення ви користання ви користання ^ Ін т е н си ф ік а ц ія м е ­ 2 -5 6 W (F e) W (0 ) 70 з о ' = — : — = 1,25 ; 1,875 = 1 ; 1,5 = F e ,0 , > 56 16 ^ ^ 77. т а л у р г ій н и х п р о ц есів =- за о б’є м о м . • П ід 1) W(Fe)= ви користання , , , = W ( F e ) . W ( 0 ) _ 7 7 ,7 8 . A r(Fe ) A r(0 ) 56 22,22 16 - = 1,39 ; 1,39 = 1 ; 1 = 2 ; 3 =» FeO W ( F e ) . W (S ) _ 6 3 ,6 4 Fe^S,^; X : y = A r ( F c ) ■A r( S ) ” 56 3 6 ,3 6 = 1 .1 3 6 ; 1 ,1 3 6 = l ; 1 => F e O 32 3)
 • 18. 8 4 . m „(Fe ) = A r ( F e ) • 1 a . о .м . = 56 x X 1 ,6 6 • 10 8 5 . Х ім і’ іііи й елем ент — біл ьш загальне п о н я т т я . Х ім іч н и й ел ем ен т — п ев н и й іш д а т о м ів , м о ж е в х о д и т и д о с к л а д у і п р о с т и х , 1 ск л а д н и х речовин. 7) д ва а то м и О к с и г е н у ; 8) одна м о л е к у л а к и сн ю ; 9) ч о т и р и м о л е к у л и озо н у; 11) два г ід р о к си д -й о н и ; X, Л ІА . N A о д и н и ц ь м а си ; 10) два й о н и О к с и г е н у ; 8 6 . С 0 „ S O j,, M n O j — X Y j N „ Н, - 5) д в і м о л е к у л и води; 6) м аса а том а Н іт р о г е н у с ім а то м н и х r = 9 ,3 ■10 = r '» 12) від н о сн а м о л е к у л я р н а м а са в у гл е ­ - к и сл о го га зу д о р ів н ю є 44; А Д 8 7 . С к л а д а ю т ь с я з елем еїггіп. 13) від н о сн а а то м н а м аса; У 14) тр и а то м и А л ю м ін ію ; речовині — од ин ел ем ен т, 15) в ід н о сн а м о л е к у л я р н а м аса; у с к л а д н ій — д е к іл ь к а . 16) т р и й о н и А л ю м ін ію ; 88 . СаО , M g O , ВаО , N 0 , СО 17) п ’я т ь сул ь ф а т -и о н ів ; 89. Е Д ,: Р Д ,. A s ,0 „ С1Д„ 18) в ід н о сн а м о л е к у л я р н а м а са к и сн ю III 9 0 . 1) A lj O j — пал ен тм ість Л І , у ін ш и х м е та л ів — II 2) СІ^О, — в сі ін ш і — о к с и д и М а н г а н у 9 1 . 1) Е О ,; 2) Е Д , : 3) Е , 0 : 4) Е О 3 А Т с = А + В С — з а м іщ е н н я + В = С, А + В 19) два г ід р и д -й о н и ; 20) в ід н о сн а а то м н а м а са О к с и г е н у ; 21) д ва сул ь ф ід -й о н и ; 22) від н о сн а а то м н а м а са О ксигену д о р ів н ю є 16; oo k. o 92*. A B д о р ів н ю є 32; rg п р о с т ій ; С = D — сполу­ 23) від н о сн а а то м н а м аса а то м у Г ід р о ­ ге н у д о р ів н ю є в ід н о с н ій а т о м н ій м а сі чення А -- В + С + D , А = В + С — р о зкл а д у іо н у Г ід р о г е н у і в ід н о с н ій а т о м н і м а сі A B + C D - A D + В С — о б м ін у г ід р и д -й о н у і д о р ів н ю є 1. 93. 95. С п о л у ч е н и й : С -і- 0^ = СО^; 4 P + + 20 , = ГеД ' .4 b + 5 0 , = 2 Р , 0 , ; 2 Н , + О,, = 2 Н ,0 ; 3 F e + + 2 0 ,Т СЛ-СТр. 2П р w Р о з к л а д у : 2К М п О ^ = К^МпО^ + МпО^ + = 2 Н , + О^ МО но О, 2 H ft w w ;■ г 1) п ’я т ь а то м ів С у л ь ф у р у ; 1) А1, F e ; N , , Н , , О ,, S 2) С О , S O j, Н , 0 3) N , A l , F e , S 4) N , , H , , O , 5) C O , S O j, H j O 6) H , 0 7) C , 0 8) в S O , W (S ) - 50 % W ( 0 ) = 50 % 9 )H , 2) п ’я т ь м о л е к у л с ір к и ; 10) Fe 3) д ва й о н и Г ід р о г е н у ; 96. 4) два а т о м и Г ід р о г е н у ; В А — вода H jO , Б ~ елемент Гідроген, — е л е м е н т О ксиген .