Your SlideShare is downloading. ×
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
6 um z_ru_2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

6 um z_ru_2014

27,408

Published on

dr

dr

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
27,408
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 3 Äîðîãi øåñòèêëàñíèêè! Ðàäі çóñòðі÷і ç âàìè íà ñòîðіíêàõ ïіäðó÷íèêà «Óêðàїíñüêà ìîâà». Öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ìè ïîìàíäðóєìî äî ÷àðіâíèõ êðàїâ Ìîðôîëîãії òà Îðôîãðàôії, çàçèðíåìî â íàéïîòàєìíіøі ñõîâàíêè óêðàїíñüêîãî ñëîâà, ïіçíàєìî áàãàòî íîâîãî é êîðèñíî- ãî. Âàøі çóñèëëÿ îáîâ’ÿçêîâî óâіí÷àþòüñÿ óñïіõîì, âè îòðèìóâà- òèìåòå çàäîâîëåííÿ âіä óìіííÿ ãðàìîòíî ïèñàòè òà êðàñíîìîâíî âèñëîâëþâàòèñÿ. «Ïіäêîðåííÿ» êîæíîãî ïàðàãðàôà ðàäèìî ðîçïî÷èíàòè çі âñòóïíîї âïðàâè – íåâåëèêîãî äîñëіäæåííÿ. Ïîòіì âàðòî óâàæíî ïðî÷èòàòè ïðàâèëî, íàìàãàþ÷èñü îñìèñëèòè éîãî. Âіäêðèâøè äëÿ ñåáå ñóòü ìîâíîãî ÿâèùà, ìîæíà ðîçïî÷èíàòè âèêîíàííÿ ðіçíî- ìàíіòíèõ òðåíóâàëüíèõ âïðàâ. Âîíè äîïîìîæóòü çàêðіïèòè îòðè- ìàíі çíàííÿ, à òàêîæ ðîçêàæóòü ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò, ñòîñóíêè ìіæ ëþäüìè, іñòîðіþ òà êóëüòóðó. Êîíêóðñíі çàâäàííÿ, öіêàâі іñòîðії, óñìіøêè, ðіçíîìàíіòíі ìîâëåííєâі ñèòóàöії òà îïîðíі ìàëþíêè çðîáëÿòü íàøó ïîäîðîæ ñòåæêàìè óêðàїíñüêîї ìîâè æâàâîþ і çàõîïëþþ÷îþ. Êðіì òîãî, íà âàñ ÷åêàþòü ñïåöіàëüíі ðóáðèêè «Êóëüòóðà ìîâëåííÿ» òà «Ìîÿ ñòîðіíêà». І íå çàáóâàéòå êîðèñòóâàòèñÿ ñëîâíèêàìè. Ó öèõ ñêàðáíèöÿõ äîáіðíèõ çåðåí-ñëіâ є âіäïîâіäі íà ðіçíîìàíіòíі çàïèòàííÿ: ùî îçíà÷àє ñëîâî, ÿê éîãî òðåáà ïèñàòè, íàãîëîøóâàòè òîùî. Áåç öüîãî íåìîæëèâî äîñêîíàëî îïàíóâàòè ìîâó. Îòîæ, äðóçі, âèðóøàéìî íàçóñòðі÷ íîâèì âіäêðèòòÿì! Íåõàé âàì ùàñòèòü! Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 3Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 3 27.05.2014 17:30:5427.05.2014 17:30:54
 • 2. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 4Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 4 27.05.2014 17:30:5427.05.2014 17:30:54
 • 3. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 5Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 5 27.05.2014 17:30:5427.05.2014 17:30:54
 • 4. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 6Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 6 27.05.2014 17:30:5527.05.2014 17:30:55
 • 5. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 7Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 7 27.05.2014 17:30:5527.05.2014 17:30:55
 • 6. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 8Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 8 27.05.2014 17:30:5627.05.2014 17:30:56
 • 7. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 9Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 9 27.05.2014 17:30:5627.05.2014 17:30:56
 • 8. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 10Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 10 27.05.2014 17:30:5627.05.2014 17:30:56
 • 9. 11 Ïîâòîðåííÿ âèâ÷åíîãî І. Розгляньте комікс. Про що розповів художник? Опишіть відчуття, емоції хлопчика в кожному епізоді. ІІ. Складіть і запишіть за коміксом текст-розповідь (5–8 речень) у художньому стилі, використавши вставне слово, складне речення та речення з прямою мо- вою. Попередньо сформулюйте тему й основну думку майбутнього висловлюван- ня, обміркуйте структуру (зачин, основну частину, кінцівку). ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО îäóæàòè óçáі÷÷ÿ ïðîòÿã êîæíîãî ðàçó âèçäîðîâèòè îáî÷èíà ñêâîçíÿê âñÿêèé ðàç 15 Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 11Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 11 27.05.2014 17:30:5627.05.2014 17:30:56
 • 10. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 12Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 12 27.05.2014 17:30:5727.05.2014 17:30:57
 • 11. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 13Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 13 27.05.2014 17:30:5727.05.2014 17:30:57
 • 12. 14 СЛОВА-ПОМИЛКИ Чи знаєте ви, що в нашій мові є слова, які утворилися внаслідок помилки? Наприклад, слово індик. Так називають свійського птаха, завезеного до нас із далеких країн ще в ХVІ столітті. Зважаючи на назву, птах мав би «завітати» до нас із Індії. Але ж ні, його завезено з... Америки, яку Христофор Колумб свого часу помилково назвав Індією. З помилковою на- звою Америки пов’язане й слово індіанці – назва корінних жителів Америки (З посібника). ТУРОК Збирається мій знайомий В далеку мандрівку. Придбав собі в Туреччину На тиждень путівку. Костюм купив елегантний, Вчить турецьку мову. Уже знає, як звуть турки Свиню і корову, Як спитати по-турецьки, Почім у них шуби, Де купити мило й пасту, Яка чистить зуби. Голова тріщить у нього Від отих уроків... Він, до речі, в Україні Живе тридцять років. Ходить всюди, як хазяїн, Аж дверима гурка, Хоча мову українську Знає гірше турка. П. Глазовий НА ДОЗВІЛЛІ ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА Дайте відповіді на запитання-жарти, використовуючи складні слова. 1. Яка лікарська рослина може вбити звіра? 2. У якого співочого птаха горить хвіст? 3. Яка рослина живе сто літ? 4. У якої рослини горить цвіт? 5. У назві якої тварини «заховалися» мурахи? 6. Який птах і яка рослина ловлять мух? 7. У назві якої лікарської рослини «заховано» золото? 8. Яка африканська тварина має на переніссі ріг? УСМІХНІМОСЯ – Миколо, виходь на вулицю! – Не можу. У мене дуже суворий батько. Коли він робить мені домашнє завдання з української мови, я мушу стояти поруч. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 14Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 14 27.05.2014 17:30:5727.05.2014 17:30:57
 • 13. 15 Áàãàòî є òàєìíèöü ó ñâіòі, і îäíà ç íàéáіëüøèõ ç-ïîìіæ íèõ – ìîâà. І. Âèõîâàíåöü Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики Іменник Âè çíàòèìåòå: ìîðôîëîãі÷íі îçíàêè іìåííèêà, éîãî ñèíòàêñè÷íó ðîëü; îñîáëèâîñòі âіäìіíþâàííÿ іìåííèêіâ. Âè âìіòèìåòå: âèçíà÷àòè ôîðìó іìåííèêà â ðå÷åííі; âіäìіíþâàòè іìåííèêè; óòâîðþâàòè іìåííèêè ðіçíèìè ñïîñîáàìè; ïðàâèëüíî ïèñàòè іìåííèêè ç âèâ÷åíèìè îðôîãðàìàìè; âèêîðèñòîâóâàòè іìåííèêè â ìîâëåííі. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 15Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 15 27.05.2014 17:30:5827.05.2014 17:30:58
 • 14. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 16Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 16 27.05.2014 17:30:5827.05.2014 17:30:58
 • 15. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 17Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 17 27.05.2014 17:30:5927.05.2014 17:30:59
 • 16. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 18Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 18 27.05.2014 17:30:5927.05.2014 17:30:59
 • 17. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 19Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 19 27.05.2014 17:30:5927.05.2014 17:30:59
 • 18. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 20Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 20 27.05.2014 17:31:0027.05.2014 17:31:00
 • 19. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 21Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 21 27.05.2014 17:31:0027.05.2014 17:31:00
 • 20. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 22Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 22 27.05.2014 17:31:0027.05.2014 17:31:00
 • 21. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 23Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 23 27.05.2014 17:31:0127.05.2014 17:31:01
 • 22. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 24Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 24 27.05.2014 17:31:0127.05.2014 17:31:01
 • 23. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 25Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 25 27.05.2014 17:31:0127.05.2014 17:31:01
 • 24. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 26Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 26 27.05.2014 17:31:0227.05.2014 17:31:02
 • 25. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 27Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 27 27.05.2014 17:31:0227.05.2014 17:31:02
 • 26. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 28Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 28 27.05.2014 17:31:0227.05.2014 17:31:02
 • 27. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 29Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 29 27.05.2014 17:31:0327.05.2014 17:31:03
 • 28. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 30Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 30 27.05.2014 17:31:0327.05.2014 17:31:03
 • 29. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 31Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 31 27.05.2014 17:31:0327.05.2014 17:31:03
 • 30. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 32Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 32 27.05.2014 17:31:0427.05.2014 17:31:04
 • 31. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 33Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 33 27.05.2014 17:31:0427.05.2014 17:31:04
 • 32. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 34Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 34 27.05.2014 17:31:0427.05.2014 17:31:04
 • 33. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 35Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 35 27.05.2014 17:31:0527.05.2014 17:31:05
 • 34. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 36Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 36 27.05.2014 17:31:0527.05.2014 17:31:05
 • 35. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 37Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 37 27.05.2014 17:31:0527.05.2014 17:31:05
 • 36. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 38Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 38 27.05.2014 17:31:0627.05.2014 17:31:06
 • 37. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 39Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 39 27.05.2014 17:31:0627.05.2014 17:31:06
 • 38. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 40Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 40 27.05.2014 17:31:0627.05.2014 17:31:06
 • 39. 41 Iìåííèê § 12. ÇÀÊІÍ×ÅÍÍß ІÌÅÍÍÈÊІÂ ×ÎËÎÂІ×ÎÃÎ ÐÎÄÓ Â ÐÎÄÎÂÎÌÓ ÂІÄÌІÍÊÓ ÎÄÍÈÍÈ Ïðî òå, ÿêі іìåííèêè ІІ âіäìіíè ÷îëîâі÷îãî ðîäó â ðîäîâîìó âіäìіíêó îäíèíè ìàþòü çàêіí÷åííÿ -à(-ÿ), à ÿêі – -ó(-þ) Прочитайте іменники у формі родового відмінка однини. Слова якої ко- лонки означають назви конкретних предметів, а якої – збірних понять чи явищ природи? Зробіть висновок, які іменники в родовому відмінку однини мають закінчення -а, а які – -у. åêðàíà ñàìîêàòà ïіäæàêà ãóðòó òóìàíó ãðîìó Çàêіí÷åííÿ іìåííèêіâ ІІ âіäìіíè ÷îëîâі÷îãî ðîäó â ðîäîâîìó âіäìіíêó îäíèíè Çàêіí÷åííÿ -à(-ÿ) ìàþòü іìåííèêè, ÿêі îçíà÷àþòü: Çàêіí÷åííÿ -ó(-þ) ìàþòü іìåííèêè, ÿêі îçíà÷àþòü: à) íàçâè îñіá, іìåíà, ïðіçâèùà: òîâàðèøà, Ìîðîçà (ïðіçâèùå); á) íàçâè òâàðèí і äåðåâ: âåäìåäÿ, äóáà; â) íàçâè ïðåäìåòіâ: íîæà, âîçà, ìàëþíêà; ã) íàçâè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ: Êèє- âà, Ïàðèæà; ґ) іíøі ãåîãðàôі÷íі íàçâè ç íà- ãîëîñîì ó Ð. â. íà çàêіí÷åííі: Äíіïðà, Äíіñòðà; ä) íàçâè ìіð äîâæèíè, âàãè, ÷àñó, ìіñÿöіâ, äíіâ òèæíÿ, ãðîøîâèõ çíàêіâ: êіëîãðàìà, æîâòíÿ, âіâ- òîðêà, äîëàðà; å) íàçâè ìàøèí і їõ äåòàëåé: êîì- áàéíà, ìîòîðà; є) òåðìіíè, ÿêі îçíà÷àþòü åëå- ìåíòè áóäîâè ÷îãîñü, êîíêðåòíі ïðåäìåòè, ãåîìåòðè÷íі ôіãóðè: àòîìà, ðàäіóñà, ðîìáà; æ) óêðàїíñüêі çà ïîõîäæåííÿì òåðìіíè: âіäìіíêà, äîäàòêà; ÀËÅ: âèäó, ðîäó à) ðå÷îâèíó, ìàñó, ìàòåðіàë: àçîòó, ìåäó, áîðùó, ïіñêó; ÀËÅ õëіáà; á) çáіðíі ïîíÿòòÿ: àíñàìáëþ, ëіñó, ãàþ, ïîëêó; â) íàçâè êóùîâèõ і òðàâ’ÿíèñòèõ ðîñëèí: áàðâіíêó, çâіðîáîþ; ã) íàçâè áóäіâåëü, ïðèìіùåíü òà їõ ÷àñòèí: âîêçàëó, êîðèäîðó; ÀËÅ: ãàðàæà, õëіâà, ìëèíà; ґ) íàçâè óñòàíîâ, îðãàíіçàöіé: іí- ñòèòóòó, êîìіòåòó; ä) ìіñöå, ïðîñòіð òîùî: ÿðó, ìàé- äàíó, ñâіòó; ÀËÅ: ÿðêà, ëіñêà, ñòàâêà; å) ÿâèùà ïðèðîäè: âіòðó, ìîðîçó; є) íàçâè ïî÷óòòіâ: áîëþ, ñòðàõó; æ) íàçâè ïðîöåñіâ, âëàñòèâîñòåé, àáñòðàêòíèõ ïîíÿòü: áіãó, êðèêó, ñïîðòó; ç) ëіòåðàòóðîçíàâ÷і òåðìіíè: ñþæå- òó, ðîìàíó; è) íàçâè іãîð і òàíöіâ: òåíіñó, âàëü- ñó; ÀËÅ: ãîïàêà; і) ãåîãðàôі÷íі íàçâè (êðіì çàçíà- ÷åíèõ ó ïåðøіé êîëîíöі): Áóãó, Êðèìó, Ñâіòÿçþ, Êàâêàçó, Äîíó 101 Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 41Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 41 27.05.2014 17:31:0727.05.2014 17:31:07
 • 40. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 42Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 42 27.05.2014 17:31:0727.05.2014 17:31:07
 • 41. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 43Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 43 27.05.2014 17:31:0727.05.2014 17:31:07
 • 42. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 44Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 44 27.05.2014 17:31:0727.05.2014 17:31:07
 • 43. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 45Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 45 27.05.2014 17:31:0827.05.2014 17:31:08
 • 44. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 46Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 46 27.05.2014 17:31:0827.05.2014 17:31:08
 • 45. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 47Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 47 27.05.2014 17:31:0827.05.2014 17:31:08
 • 46. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 48Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 48 27.05.2014 17:31:0927.05.2014 17:31:09
 • 47. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 49Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 49 27.05.2014 17:31:0927.05.2014 17:31:09
 • 48. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 50Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 50 27.05.2014 17:31:0927.05.2014 17:31:09
 • 49. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 51Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 51 27.05.2014 17:31:1027.05.2014 17:31:10
 • 50. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 52Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 52 27.05.2014 17:31:1027.05.2014 17:31:10
 • 51. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 53Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 53 27.05.2014 17:31:1027.05.2014 17:31:10
 • 52. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 54Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 54 27.05.2014 17:31:1127.05.2014 17:31:11
 • 53. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 55Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 55 27.05.2014 17:31:1127.05.2014 17:31:11
 • 54. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 56Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 56 27.05.2014 17:31:1127.05.2014 17:31:11
 • 55. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 57Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 57 27.05.2014 17:31:1127.05.2014 17:31:11
 • 56. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 58Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 58 27.05.2014 17:31:1227.05.2014 17:31:12
 • 57. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 59Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 59 27.05.2014 17:31:1227.05.2014 17:31:12
 • 58. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 60Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 60 27.05.2014 17:31:1227.05.2014 17:31:12
 • 59. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 61Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 61 27.05.2014 17:31:1327.05.2014 17:31:13
 • 60. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 62Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 62 27.05.2014 17:31:1327.05.2014 17:31:13
 • 61. 63 Iìåííèê 5. ÍÅïðàâèëüíî óòâîðåíî іì’ÿ ïî áàòüêîâі À Þðіїâíà  Ìèêîëàїâíà Á ßêіâíà à Ñåðãіâíà 6. Ñêëàäіòü ïî îäíîìó ðå÷åííþ çі ñëîâîì íåâîëÿ і ñïîëóêîþ íå âîëÿ. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 1. Що таке іменник? Які його граматичні ознаки? Яким членом речення може бути? 2. Які іменники належать до власних назв? Розкажіть про особливості їх написання. Наведіть приклади. 3. Як визначають рід незмінюваних іменників? Наведіть 2–3 приклади іменників, у яких рід визначити неможливо. 4. Які іменники належать до незмінюваних? Наведіть приклади. 5. На які відміни та групи поділяють іменники? Наведіть приклади. 6. Які іменники ІІ відміни в родовому відмінку однини мають закінчення -а(-я), а які – -у(-ю)? 7. Які є способи творення іменників? Наведіть приклади іменників із су- фіксами, які надають слову стилістичного забарвлення. 8. Розкажіть про написання букв е, и, і в суфіксах іменників. Наведіть приклади. 9. Розкажіть про написання не з іменниками. Наведіть приклади. 10. За допомогою яких суфіксів утворюємо чоловічі та жіночі імена по батькові? Провідміняйте усно Прокопенко Юрій Борисович. Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè (3–5 îñіá) і ïіäãî- òóéòå ìіíі-æóðíàë «Іìåííèê» (6–8 ñòî- ðіíîê ôîðìàòó À4 àáî À5). Äëÿ ïî÷àòêó âèçíà÷òå, ïðî ùî éòèìåòüñÿ íà êîæíіé ñòîðіíöі æóðíàëó (Íàïðèêëàä: ïðàâèëî ç ìàëþíêîì; òåêñò ïіñíі, ó ÿêîìó âèäіëåíî êîëüîðîì іìåííèêè; çàãàä- êè; ðåáóñè òîùî). Äîìîâòåñÿ, õòî ç âàñ çðîáèòü îáêëà- äèíêó æóðíàëó. Ïіäãîòóéòå êîæåí ñâîþ ñòîðіíêó, à ïî- òіì ñêðіïіòü їõ. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 63Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 63 27.05.2014 17:31:1327.05.2014 17:31:13
 • 62. 64 ІМЕННИК – ЧЕМПІОН Слів якої частини мови в українській мові найбільше? Це іменники. Відомо, що в 11-томному Словнику української мови нараховується 135 000 слів. Іменників серед них майже половина. Порівняно з іменником дієслово має слів удвічі менше. Чому саме іменник у численності став неперевершеним? Насамперед тому, що нас оточує безмежний світ предметів. Людина пізнає ці предмети і, звичайно, їх називає. Багато іменників з’явилися в мові тому, що вони часто перетворюють на себе інші частини мови. Подивіться, будь ласка, на дієслово писати. Одне-однісіньке дієслово, а скільки пішло від нього у світ іменників: писання, письмо, писемність, писар, писанка, письменник... Ось така могутність іменника у творенні слів! (За І. Вихованцем). УСМІХНІМОСЯ СВИНЕЦЬ Вчитель, сівши на стілець, Викликає Рому: – Розкажи нам про свинець Все, що вивчив дома. – Рома довго розганя язика у роті: – Ну… свинець… це то… свиня В чоловічім роді… – Вчитель каже: – Молодець! По такій пригоді Тобі ставлю одинець У жіночім роді! К. Дяченко НА ДОЗВІЛЛІ СКОРОМОВКИ Бубоніла діду баба: – Ой не дмухай на кульбабу, Бо з кульбаби полетять Сто малих кульбабенят. В. Кленц * * * Заболіли зуби в зебри. Йти до зубра, зебро,треба. Як не хочеш буть беззуба – Лікуватись йди до зубра. Л. Мовчун НА ДОЗВІЛЛІ ЦІКАВІ СЛОВА Відгадайте слова, які можна читати в обох напрямках. Зліва направо  СЛОВО Справа наліво  геометрична фігура листяне дерево чарівник крики, галас молочний продукт білі зерна, які використовують у їжі домашня тварина майданчик для молотьби Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 64Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 64 27.05.2014 17:31:1327.05.2014 17:31:13
 • 63. Ñëîâà, ñëîâà… Âîíè â ñîáі âñі ðіçíі: òðèâîæíі é òèõі, ðàäіñíі é ñóìíі; є òåðïåëèâі, є æîðñòîêі é ãðіçíі, ëóêàâі é ÷åñíі, ìóäðі і ñìіøíі. Ìèêîëà Òêà÷ Âè çíàòèìåòå:  ìîðôîëîãі÷íі îçíàêè ïðèêìåòíèêà, éîãî ñèíòàê- ñè÷íó ðîëü;  ãðóïè ïðèêìåòíèêіâ çà çíà÷åííÿì. Âè âìіòèìåòå: âèçíà÷àòè ôîðìó ïðèêìåòíèêà â ðå÷åííі; âіäìіíþâàòè ïðèêìåòíèêè; óòâîðþâàòè ïðèêìåòíèêè ðіçíèìè ñïîñîáàìè; ïðàâèëüíî ïèñàòè ïðèêìåòíèêè ç âèâ÷åíèìè îðôî- ãðàìàìè; âèêîðèñòîâóâàòè ïðèêìåòíèêè â ìîâëåííі. Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики Прикметник Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 65Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 65 16.06.2014 15:29:0916.06.2014 15:29:09
 • 64. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 66Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 66 27.05.2014 17:31:1427.05.2014 17:31:14
 • 65. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 67Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 67 27.05.2014 17:31:1527.05.2014 17:31:15
 • 66. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 68Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 68 27.05.2014 17:31:1527.05.2014 17:31:15
 • 67. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 69Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 69 27.05.2014 17:31:1627.05.2014 17:31:16
 • 68. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 70Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 70 27.05.2014 17:31:1627.05.2014 17:31:16
 • 69. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 71Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 71 27.05.2014 17:31:1627.05.2014 17:31:16
 • 70. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 72Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 72 27.05.2014 17:31:1627.05.2014 17:31:16
 • 71. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 73Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 73 27.05.2014 17:31:1727.05.2014 17:31:17
 • 72. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 74Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 74 27.05.2014 17:31:1727.05.2014 17:31:17
 • 73. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 75Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 75 27.05.2014 17:31:1827.05.2014 17:31:18
 • 74. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 76Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 76 27.05.2014 17:31:1827.05.2014 17:31:18
 • 75. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 77Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 77 27.05.2014 17:31:1827.05.2014 17:31:18
 • 76. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 78Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 78 27.05.2014 17:31:1827.05.2014 17:31:18
 • 77. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 79Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 79 27.05.2014 17:31:1927.05.2014 17:31:19
 • 78. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 80Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 80 27.05.2014 17:31:1927.05.2014 17:31:19
 • 79. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 81Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 81 27.05.2014 17:31:1927.05.2014 17:31:19
 • 80. 82 Ïðèêìåòíèê íàìåðçëî ïіâáàääі* (Ë. Êîñòåíêî). 3. Ó ïîâіòðі ç (ðàííіé) ðàíêó äî (ïіçíіé) âå÷îðà ãóëè ëіòàêè (Â. Ñîñþðà). 4. Äîëіâêà** â çіëëі (çàïàøíèé) ñïî÷èëà çà ñòіë ñіì’ÿ ñіäàє (Â. Ïіäïàëèé). 5. Ðàíîê áóâ ÷óäîâèé. Íà (áåçêðàéíіé) ëàçóðîâîìó íåáі – íі õìàðèíêè (Â. Ãæèöüêèé). *Áàääÿ – âåëèêå íèçüêå âіäðî. **Äîëі‘âêà – ðîñ. ïîë (çåìëÿíîé). ІІ. Доберіть усно синоніми до виділеного прикметника. ІІІ. Розберіть письмово два прикметники як частину мови (на вибір). Скористайте- ся поданим нижче зразком. Ðîçáіð ïðèêìåòíèêà ÿê ÷àñòèíè ìîâè Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó 1. ×àñòèíà ìîâè. 2. Ïî÷àòêîâà ôîðìà (íàçèâíèé âіäìіíîê îäíèíè ÷îëîâі÷îãî ðîäó). 3. Ãðóïà çà çíà÷åííÿì (ÿêіñíèé, âіäíîñíèé ÷è ïðèñâіéíèé). 4. Ñòóïіíü ïîðіâíÿííÿ і ôîðìà (ÿêùî є). 5. Ôîðìà ïîâíà ÷è êîðîòêà. 6. Ðіä, ÷èñëî, âіäìіíîê. 7. Ãðóïà òâåðäà ÷è ì’ÿêà. 8. Ñèíòàêñè÷íà ðîëü. Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó Íàäâîðі ãóëÿє ëþòà çèìà (Ãðèãîðіé Êîñèíêà). Ëþòà – ïðèêì., ï. ô. ëþòèé, ÿêіñí., ïîâí. ô., æ. ð., îäí., Í. â., òâ. ãð., îçíà÷. – Поглянь, Назаре, ось під’їжджає мій ста- рий приятель, – каже батько своєму синові- шестикласнику. – Ні, тату, ти помилився, це не твій старий приятель, а якийсь молодий чоловік. Поясніть, чому виникло непорозуміння між батьком і сином. Який прикмет- ник доречніше було б ужити батькові – старий чи давній? Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 82Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 82 27.05.2014 17:31:2027.05.2014 17:31:20
 • 81. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 83Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 83 27.05.2014 17:31:2027.05.2014 17:31:20
 • 82. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 84Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 84 27.05.2014 17:31:2027.05.2014 17:31:20
 • 83. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 85Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 85 27.05.2014 17:31:2027.05.2014 17:31:20
 • 84. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 86Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 86 27.05.2014 17:31:2127.05.2014 17:31:21
 • 85. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 87Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 87 27.05.2014 17:31:2127.05.2014 17:31:21
 • 86. 88 Ïðèêìåòíèê (íå)âòîìíіé ïîáîðþє ìëó (Â. Ñîñþðà). 5. Òî áóëà (íå)ñóìíà ïіñíÿ ïîäîëàíîãî*, à ðàäіñíèé ñïіâ ïåðåìîæöÿ (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 6. Õòî ðîáèòü âèãëÿä, ùî äî âñüîãî çäàòíèé**, òîé íі äî ÷îãî (íå)çäàòíèé (Ëàî-Öçè). 7. Òàðàñ ñòîÿâ і âäèâëÿâñÿ â äàëå÷ ðі÷êè êðіçü (íå)âåëèêі øèáêè*** âіêíà (Â. Øåâ÷óê). *Ïîäîëàíèé – ðîñ. ïîáåæäёííûé. **Çäàòíèé – ðîñ. ñïîñîáíûé. ***Øèáêà – ñêëî â ðàìі âіêíà, äâåðåé. ІІ. Підкресліть члени речення в першому реченні. Виділене слово розберіть за будовою, визначте спосіб його творення. Напишіть невеликий опис (5–6 речень) у художньому стилі на одну з по- даних тем. Використайте прикметники, які було б написано з не разом і окремо. ТЕМИ: «Âіòåð ç ãàєì ðîçìîâëÿє», «Ñïî÷èâàє âіòåð ó ñïîðè- øàõ», «Ïðèíåñëè äîùі çîëîòі ñèðîїæêè» (І. Æèëåíêî). § 28. ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÑÓÔІÊÑІÂ ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊІÂ Ïðî áóêâè å, î, è â ïðèêìåòíèêîâèõ ñóôіêñàõ, à òàêîæ ïðî ñóôіêñè, ÿêі ïèøåìî çі çíàêîì ì’ÿêøåííÿ ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке основа слова? 2. Які є шиплячі приголосні? Порівняйте записи в колонках. Визначте, на який приголосний (м’який, твердий чи шиплячий) закінчується основа іменника, від якого утворено прикмет- ник. Зробіть висновок, чи залежить уживання прикметникових суфіксів -ов- і -ев- від основи твірного слова. îâî÷  îâî÷åâèé ÿñåíü  ÿñåíåâèé êàëèíà  êàëèíîâèé ìàðìóð  ìàðìóðîâèé Суфікс -ев-(-єв-) Íàïèñàííÿ áóêâ å(є), î â ñóôіêñàõ -åâ-(-єâ-), -îâ- çàëåæèòü âіä îñíîâè òâіðíîãî ñëîâà é ìіñöÿ íàãîëîñó. Ñóôіêñ -åâ-(-єâ-) óæèâàєìî â ïðèêìåòíèêàõ, ó ÿêèõ íàãîëîñ ïàäàє íà îñíîâó і ÿêі óòâîðåíî âіä іìåííèêà ç îñíîâîþ íà ì’ÿêèé àáî øèïëÿ÷èé ïðèãîëîñíèé. НАПРИКЛАД: ñі÷íåâèé (âіä ñі÷åíü), àëþìі‘íієâèé (âіä àëþìіíіé). ãðóøà  ãðóøåâèé øèïëÿ÷èé íàãîëîñ íà îñíîâі àáî ì’ÿêèé 239 240  Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 88Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 88 27.05.2014 17:31:2127.05.2014 17:31:21
 • 87. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 89Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 89 27.05.2014 17:31:2127.05.2014 17:31:21
 • 88. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 90Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 90 27.05.2014 17:31:2227.05.2014 17:31:22
 • 89. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 91Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 91 27.05.2014 17:31:2227.05.2014 17:31:22
 • 90. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 92Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 92 27.05.2014 17:31:2327.05.2014 17:31:23
 • 91. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 93Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 93 27.05.2014 17:31:2327.05.2014 17:31:23
 • 92. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 94Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 94 27.05.2014 17:31:2327.05.2014 17:31:23
 • 93. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 95Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 95 27.05.2014 17:31:2327.05.2014 17:31:23
 • 94. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 96Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 96 27.05.2014 17:31:2427.05.2014 17:31:24
 • 95. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 97Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 97 27.05.2014 17:31:2427.05.2014 17:31:24
 • 96. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 98Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 98 27.05.2014 17:31:2427.05.2014 17:31:24
 • 97. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 99Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 99 27.05.2014 17:31:2527.05.2014 17:31:25
 • 98. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 100Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 100 27.05.2014 17:31:2527.05.2014 17:31:25
 • 99. 101 Ïðèêìåòíèê 3. Äî îäíієї ãðóïè çà çíà÷åííÿì íàëåæàòü óñі ïðèêìåòíèêè ðÿäêà À Îêñàíèíà êíèæêà, ðіäíà ñòîðîíà, áðàòіâ êîñòþì Á íîâèé íîóòáóê, çàÿ÷à äóøà, äàëåêà äîðîãà  çàëіçíèé øîëîì, çîðÿíèé âå÷іð, ìóäðà ïîðàäà à õîëîäíå ñåðöå, õîëîäíå ïîâіòðÿ, çèìîâèé õîëîä 4. ÍÅïðàâèëüíó ôîðìó ñòóïåíÿ ïîðіâíÿííÿ ïðèêìåòíèêà âæèòî â ðÿäêó À äîâøèé Á áіëüø äîâãèé  áіëüø äîâøèé à íàéäîâøèé 5. Çà äîïîìîãîþ ñóôіêñà -îâ- óòâîðþєìî ïðèêìåòíèê âіä êîæíî- ãî іìåííèêà ðÿäêà À äîù, íóëü, êàëèíà Á êàëà÷, ëіñ, êóëÿ  ãðîçà, òðàâåíü, øîâê à ïëàù, êðèøòàëü, ïîëå 6. Ñêëàäіòü ïî îäíîìó ðå÷åííþ çі ñëîâîì íåâèñîêèé і ñïîëóêîþ íå âèñîêèé. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 1. Що спільного й відмінного між прикметниками та іменниками? 2. У чому полягає різниця між якісними, відносними та присвійними при- кметниками? Наведіть приклади. 3. Розкажіть про творення ступенів порівняння прикметників. 4. Наведіть приклади коротких і повних нестягнених форм прикметни- ків. У якому стилі мовлення здебільшого використовуємо такі прикметники? 5. Які прикметники належать до м’якої групи, а які – до твердої? Провід- міняйте усно по одному прикметнику кожної групи. 6. Які прикметники пишемо із суфіксом -ов-, а які – з -ев-(-єв-)? Наведіть приклади. 7. Коли не з прикметниками пишемо разом, а коли – окремо? Наведіть приклади. 8. Розкажіть про написання н і нн у прикметниках. 9. Розкажіть про написання складних прикметників разом і через дефіс. 10. Поясніть роль прикметників у мовленні. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 101Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 101 27.05.2014 17:31:2527.05.2014 17:31:25
 • 100. 102 ПРИКМЕТНИКИ-ЧЕПУРУНИ В українській мові словами-красенями стали прикметники веснÿнúй, волóшкóвий, калúнóвий, світáнкóвий і подібні. Ви помітили, що на кожному слові поставлено два наголоси. Вибирайте, який більше до вподоби. Подивіться, як використовують наголошення цих прикметників поети: 1. Тоді я вийду до своєї вишеньки через пісень калúнові мости (Б. Олійник); 2. На мостах калино́вих калинóві знамена (Д. Білоус). Прикметникам немовби хочеться то зберегти наголос іменників, від яких вони утворилися, то виробити власне наголошування (І. Вихованець). ОДІОЗНА ПОСТАТЬ Один працівник, бажаючи зробити приємність іншому, сказав: – Нашому колективу дуже хотілося б, щоб цю роботу очолила така оді- озна постать, як ви. – Ви справді вважаєте мене ненависним, неприємним? – образився спів- розмовник. – Вибачте, але ж я назвав вас таким пишним і красивим латинським сло- вом – одіозний. Поясніть, чому образився колега. Що означає запозичене слово «одіоз- ний»? Як уникнути подібних ситуацій? НА ДОЗВІЛЛІ ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА Дайте відповіді на запитання-жарти, використовуючи прикметники. 1. З якого посуду не їдять? 2. Яким гребенем не можна розчесатися? 3. Який вузол не можна розв’язати? 4. Під яким кущем сидить заєць, коли йде дощ? 5. Якою косою трави не накосиш? СКОРОМОВКИ Женчик, женчик невеличкий, на женчику – черевички, і шапочка чорнень- ка, і латочка червоненька. * * * Мусій, муку сій, печи паляниці, клади на полиці. УСМІХНІМОСЯ ДИТИНА У МНОЖИНІ – Миколко, як буде іменник людина у множині? – запитує вчитель. – Люди, – відповідає учень. – А як буде у множині іменник дитина? – Близнята! Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 102Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 102 27.05.2014 17:31:2527.05.2014 17:31:25
 • 101. Iìåííèê Áàãàòî є òàєìíèöü ó ñâіòі, і îäíà ç íàéáіëüøèõ ç-ïîìіæ íèõ – ìîâà. І. Âèõîâàíåöü Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики Числівник Âè çíàòèìåòå: ìîðôîëîãі÷íі îçíàêè ÷èñëіâíèêà, éîãî ñèíòàêñè÷íó ðîëü; ðîçðÿäè ÷èñëіâíèêіâ çà çíà÷åííÿì. Âè âìіòèìåòå: ðîçïіçíàâàòè ÷èñëіâíèêè; óòâîðþâàòè é âіäìіíþâàòè ÷èñëіâíèêè; ïðàâèëüíî ïîєäíóâàòè ÷èñëіâíèêè ç іìåííèêàìè; ïðàâèëüíî ïèñàòè é íàãîëîøóâàòè ÷èñëіâíèêè; âèêîðèñòîâóâàòè ÷èñëіâíèêè â ìîâëåííі. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 103Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 103 16.06.2014 15:28:4016.06.2014 15:28:40
 • 102. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 104Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 104 27.05.2014 17:31:2627.05.2014 17:31:26
 • 103. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 105Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 105 27.05.2014 17:31:2727.05.2014 17:31:27
 • 104. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 106Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 106 27.05.2014 17:31:2727.05.2014 17:31:27
 • 105. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 107Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 107 27.05.2014 17:31:2827.05.2014 17:31:28
 • 106. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 108Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 108 27.05.2014 17:31:2827.05.2014 17:31:28
 • 107. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 109Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 109 27.05.2014 17:31:2827.05.2014 17:31:28
 • 108. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 110Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 110 27.05.2014 17:31:2927.05.2014 17:31:29
 • 109. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 111Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 111 27.05.2014 17:31:2927.05.2014 17:31:29
 • 110. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 112Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 112 27.05.2014 17:31:2927.05.2014 17:31:29
 • 111. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 113Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 113 27.05.2014 17:31:2927.05.2014 17:31:29
 • 112. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 114Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 114 27.05.2014 17:31:3027.05.2014 17:31:30
 • 113. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 115Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 115 27.05.2014 17:31:3027.05.2014 17:31:30
 • 114. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 116Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 116 27.05.2014 17:31:3027.05.2014 17:31:30
 • 115. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 117Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 117 27.05.2014 17:31:3127.05.2014 17:31:31
 • 116. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 118Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 118 27.05.2014 17:31:3127.05.2014 17:31:31
 • 117. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 119Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 119 27.05.2014 17:31:3127.05.2014 17:31:31
 • 118. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 120Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 120 27.05.2014 17:31:3227.05.2014 17:31:32
 • 119. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 121Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 121 27.05.2014 17:31:3227.05.2014 17:31:32
 • 120. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 122Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 122 27.05.2014 17:31:3227.05.2014 17:31:32
 • 121. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 123Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 123 27.05.2014 17:31:3327.05.2014 17:31:33
 • 122. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 124Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 124 27.05.2014 17:31:3327.05.2014 17:31:33
 • 123. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 125Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 125 27.05.2014 17:31:3327.05.2014 17:31:33
 • 124. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 126Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 126 27.05.2014 17:31:3427.05.2014 17:31:34
 • 125. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 127Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 127 27.05.2014 17:31:3427.05.2014 17:31:34
 • 126. 128 ×èñëiâíèê 5. Ïðàâèëüíî ïîєäíàíî ÷èñëіâíèê ç іìåííèêîì ó ñëîâîñïîëó÷åííі À ÷îòèðè àëüáîìà Á äâà àâòîìîáіëÿ  òðè êіëîìåòðà à îäíà äðóãà äîðîãè 6. Ñïèøіòü, çàìіíþþ÷è öèôðè ñëîâàìè. 1. Ìèíóëî ïîíàä 275 ðîêіâ. 2. Äëÿ áіáëіîòåêè ïðèäáàëè 690 êíèæîê. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 1. Яку частину мови називають числівником? Поясніть роль числівників у мовленні. 2. Чим кількісні числівники відрізняються від порядкових? Наведіть при- клади. 3. На які розряди поділяють кількісні числівники? Наведіть приклади. 4. Які є групи числівників за будовою? Наведіть приклади. 5. Розкажіть про написання знака м’якшення в числівниках. Наведіть приклади. 6. Поясніть, у чому особливість відмінювання числівника п’ять. А п’ят- десят? А п’ятсот? А п’ять сьомих? 7. У чому особливість відмінювання складених числівників? 8. Як пишемо порядкові числівники із -сотий, -тисячний? 9. Розкажіть про особливості вживання кількісних числівників з іменни- ками. 10. Пригадайте 5–7 фразеологізмів із числівниками. Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè. Ïіäãîòóéòå ïî ï’ÿòü öіêàâèõ ëîãі÷íèõ çàïèòàíü (çàâäàíü, çàäà÷), ó ôîðìóëþâàííі ÿêèõ óæèâàëèñÿ á ÷èñëіâíèêè. Ïðîâåäіòü ó êëàñі âіêòîðèíó: ïîñòàâòå ñâîї çàïèòàííÿ ó÷íÿì іíøèõ ãðóï і ñïðîáóéòå äàòè âіäïîâіäі íà їõíі çà- ïèòàííÿ. Ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ âіêòîðèíè çâåðòàéòå óâàãó íà ïðàâèëüíå âæèâàííÿ ÷èñëіâíèêіâ. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 128Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 128 27.05.2014 17:31:3427.05.2014 17:31:34
 • 127. 129 ЯК ЦЕ БУЛО БЕЗСЛОВЕСНИЙ ДІАЛОГ Найкоротший у світі безсловесний діалог відбувся між відомим французьким письменником В. Гюго та видавцем його творів. В. Гюго довго чекав відповіді видавця на рукопис роману «Собор Паризької Богоматері». Не витримавши, вклав у конверт листа зі знаком питання. Відповідь не забарилася. На аркуші-відповіді стояв знак оклику! ЧИСЛІВНИКИ У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ У фразеологізмах порівняно часто вживають- ся такі числівники:  один (в один голос, міряти на один аршин, не один пуд солі з’їсти, один одного вартий, одним один, співати в один голос, зв’язувати в одне ціле, за одним махом);  два (за два кроки, не раз і не два, як дві краплі води, палиця з двома кінцями, між двох вогнів, у двох словах);  три (у три погибелі, гнутися в три дуги, під три вітри, у три скоки, у три шиї, як три дні не їв, під трьома замками);  сім (за сім земель, сім мішків гречаної вовни, сім п’ятниць на тиждень, за сімома печатками). МЕРТВІ ТА ЖИВІ МОВИ Мертва мова – це мова, що не має живих носіїв, для яких вона є рідною. Мова стає мертвою також тоді, коли вона розвивається в іншу мову або навіть у групу мов. Наприклад, мертва латинська мова є предком сучасних романських мов, а староанглійська мова – сучасної англійської. У деяких випадках мертва мова продовжує використовуватися з науко- вою чи релігійною метою (санскрит, латинська, церковнослов’янська та ін.). Мову, яка має живих носіїв, називають сучасною. Науковці стверджу- ють, що відомо майже 7 тисяч живих мов (З довідника). УСМІХНІМОСЯ * * * — Денисе, у твоїй письмовій роботі аж десять грубих помилок! Чи не могло б їх бути менше? — Могло б, якби робота була трохи меншою. * * * — Ти виконав вправи, які вчителька задала сьогодні? — Тільки одну, мамо. — Яку? — Ту, що списав у Назара. * * * Учитель заспокоїв учнів і наказав їм: — Сидіть тихо, щоб чути було, як муха пролетить. Учні довго сиділи тихо, а потім один не витерпів і питає: — Ну коли вже та муха пролетить? Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 129Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 129 16.06.2014 15:25:2216.06.2014 15:25:22
 • 128. 130 ПРО ЧИСЛІВНИК СІМ Числівник сім користується особливою повагою і шаною в людей. Про це свідчать народні прислів’я та приказки: сім раз відмір – раз відріж; семеро одного не ждуть; один із сошкою, а семеро з ложкою; сім верств до небес і все лісом; сім п’ятниць на тиждень та багато інших. Щоб запевнити в непохитності свого слова чи клятви, кажуть: «Міцно, як сім». А вислів на сьомому небі означає «безмежно щасливий». Число сім відповідає кількості небесних світил, що виділяються серед інших – Сонце, Місяць, Венера, Марс, Юпітер, Меркурій і Сатурн. А ще ми маємо сім днів тижня і сім чудес світу (З посібника). ЯК ЦЕ БУЛО ТРИДЕСЯТЕ ЦАРСТВО Сучасні числівники одинадцять–дев’ятнадцять у давньоруській мові мали форми словосполучень: одинъ на десяте, три на десяте і т. д. Понят- тя «двадцять» виражалося словосполученням дъва десяти, а «тридцять» – три десяте (або десяти). Проте в процесі спілкування ці словосполучення поступово перетворилися на слова. Сучасне слово сорок у давньоруській мові мало значення «сорочка, мі- шок». У сорок уміщалися чотири десятки соболиних шкурок – повний комп- лект для пошиття шуби (З посібника). НА ДОЗВІЛЛІ ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА 1. Який числівник, ставши за «нами», утворює жіночу прикрасу? 2. Яким числівником треба замінити перший склад у слові ворона, щоб утворити інший іменник? 3. Яким числівником треба замінити другий склад у слові тіло, щоб утворити нове слово? 4. Яку ноту треба додати до числівника сто, щоб вийшов іменник на позначення населеного пункту? 5. Як у двох клітинках написати слово сім’я? РЕБУСИ Розгадайте ребуси. Придумайте разом зі своїми рідними чи знайомими ребуси із числівниками. Укладіть невеличку рукописну збірочку ребусів, складених учнями вашого класу. 1. 40À 2. 3 òîí 3. 3_ ÌÊÀ 4. ã 1 5. 3 áóíà 6. òі 100 Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 130Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 130 27.05.2014 17:31:3527.05.2014 17:31:35
 • 129. ×èñëiâíèê Áóäó ÿ íàâ÷àòèñü ìîâè çîëîòîї... Ó òðàâè-âåñíÿíêè, ó ãîðè êðóòîї,  ïîòі÷êà âåñåëîãî, ùî ïîñòàíå ðі÷êîþ,  ïàãіíöÿ çåëåíîãî, ùî çðîñòå ñìåðі÷êîþ. À. Ìàëèøêî Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики Займенник Âè çíàòèìåòå:  ìîðôîëîãі÷íі îçíàêè çàéìåííèêà, éîãî ñèíòàêñè÷- íó ðîëü;  ðîçðÿäè çàéìåííèêіâ çà çíà÷åííÿì. Âè âìіòèìåòå: ðîçïіçíàâàòè çàéìåííèêè, âèçíà÷àòè їõíі ãðàìà- òè÷íі îçíàêè; âіäìіíþâàòè çàéìåííèêè; óòâîðþâàòè íåîçíà÷åíі é çàïåðå÷íі çàéìåííèêè; ïèñàòè íåîçíà÷åíі çàéìåííèêè ðàçîì і ÷åðåç äåôіñ; óæèâàòè çàéìåííèêè â ìîâëåííі. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 131Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 131 16.06.2014 15:27:5416.06.2014 15:27:54
 • 130. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 132Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 132 27.05.2014 17:31:3627.05.2014 17:31:36
 • 131. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 133Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 133 27.05.2014 17:31:3627.05.2014 17:31:36
 • 132. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 134Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 134 27.05.2014 17:31:3727.05.2014 17:31:37
 • 133. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 135Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 135 27.05.2014 17:31:3727.05.2014 17:31:37
 • 134. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 136Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 136 27.05.2014 17:31:3727.05.2014 17:31:37
 • 135. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 137Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 137 27.05.2014 17:31:3727.05.2014 17:31:37
 • 136. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 138Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 138 27.05.2014 17:31:3827.05.2014 17:31:38
 • 137. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 139Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 139 27.05.2014 17:31:3827.05.2014 17:31:38
 • 138. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 140Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 140 27.05.2014 17:31:3927.05.2014 17:31:39
 • 139. 141 Çàéìåííèê Óðàíöі, êîëè ìè çіáðàëèñÿ áіëÿ øêîëè, õëîïöі àæ çà áîêè âçÿëèñÿ, ïîáà÷èâøè íà ìåíі ïëàùà: «Äіä ç áà- áîþ ïîãîäó ïåðåäáà÷èëè? Íó é íó... Òà òè íà íåáî ïîäèâèñÿ! Õî÷ áè õìà- ðèíêà äå...». Іç öèì ìè é âèðóøèëè â ïîõіä. ×å- ðåç ïіâãîäèíè íåáî íàðàç* çàòÿãëîñÿ ÷îðíîþ õìàðîþ, ç ÿêîї çãîäîì** ïî÷àëî íàêðàïàòè. «Òî ÿê, – íàãàäàâ ÿ õëîïöÿì, ÿêі òóëèëèñÿ ïіä ìîєþ íàêèäêîþ, íà÷å êóð÷àòà ïіä êâî÷- êîþ, – äіäóñü íåïðàâäó ñêàçàâ?! Õòî áóâ ïðàâèé?» (Çà Â. Ñêóðà- òіâñüêèì). *Íàðàç – ðîñ. âäðóã; ñðàçó. **Çãîäîì – ðîñ. ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ. ІІ. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Поставте усно один одному за змістом прочитаного по два запитання з питальними займенниками. Дайте відповіді на запитання одно- класника (однокласниці). ІІІ. Знайдіть у тексті питальні й відносні займенники. Визначте їхній відмінок, рід, число (якщо є). За потреби зверніться до таблиці відмінювання питальних і від- носних займенників. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які народні прикмети передбачення погоди ви знаєте? ÂІÄÌІÍÞÂÀÍÍß ÏÈÒÀËÜÍÈÕ І ÂІÄÍÎÑÍÈÕ ÇÀÉÌÅÍÍÈÊІÂ Îäíèíà Ìíîæè- íà×îëîâі÷èé ðіä Æіíî÷èé ðіä Ñåðåäíіé ðіä Í. Ð. Ä. Çí. Îð. Ì. õòî êîãî êîìó êîãî êèì (íà) êîìó, êіì ùî ÷îãî ÷îìó ùî ÷èì (íà) ÷îìó, ÷іì ÷èé ÷èéîãî ÷èéîìó, ÷èєìó ÷èé, ÷èéîãî ÷èїì (íà) ÷èéîìó, ÷èєìó, ÷èїì ÷èÿ ÷èєї ÷èїé ÷èþ ÷èєþ (íà) ÷èїé ÷èє ÷èéîãî ÷èéîìó, ÷èєìó ÷èє ÷èїì (íà) ÷èéîìó, ÷èєìó, ÷èїì ÷èї ÷èїõ ÷èїì ÷èї, ÷èїõ ÷èїìè (íà) ÷èїõ 1. В українській мові займенники хто, що відмінюємо майже так само, як і в російській мові. У непрямих відмінках вони мають інші основи, ніж у називному. 374 Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 141Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 141 27.05.2014 17:31:3927.05.2014 17:31:39
 • 140. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 142Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 142 27.05.2014 17:31:3927.05.2014 17:31:39
 • 141. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 143Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 143 27.05.2014 17:31:4027.05.2014 17:31:40
 • 142. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 144Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 144 27.05.2014 17:31:4027.05.2014 17:31:40
 • 143. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 145Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 145 27.05.2014 17:31:4027.05.2014 17:31:40
 • 144. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 146Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 146 27.05.2014 17:31:4027.05.2014 17:31:40
 • 145. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 147Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 147 27.05.2014 17:31:4127.05.2014 17:31:41
 • 146. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 148Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 148 27.05.2014 17:31:4127.05.2014 17:31:41
 • 147. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 149Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 149 27.05.2014 17:31:4127.05.2014 17:31:41
 • 148. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 150Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 150 27.05.2014 17:31:4227.05.2014 17:31:42
 • 149. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 151Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 151 27.05.2014 17:31:4227.05.2014 17:31:42
 • 150. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 152Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 152 27.05.2014 17:31:4327.05.2014 17:31:43
 • 151. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 153Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 153 27.05.2014 17:31:4327.05.2014 17:31:43
 • 152. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 154Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 154 27.05.2014 17:31:4327.05.2014 17:31:43
 • 153. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 155Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 155 27.05.2014 17:31:4427.05.2014 17:31:44
 • 154. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 156Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 156 27.05.2014 17:31:4427.05.2014 17:31:44
 • 155. 157 Çàéìåííèê 4. Ïðàâèëüíî íàïèñàíî âñі çàéìåííèêè ðÿäêà À êàçíàùî, äåÿêà, áóäü-êîãî, ÿêîãî-íåáóäü Á ÿêèé-íåáóäü, äå-õòî, áóäü-êîãî, õòîñü  áóäü-ùî, äåêîãî, àáè-êîìó õòî-íåáóäü à ÿêèé-íåáóäü, ÿêîїñü, õòîçíà-êîìó, äåêîìó 5. Òðè çàéìåííèêè âæèòî â ðå÷åííі À Äîáðå òîãî íàâ÷àòè, õòî õî÷å âñå çíàòè. Á Òÿæêî òîìó æèòü, õòî íå õî÷å ðîáèòü.  Êîæíà æàáà ñâîє áîëîòî õâàëèòü. Ã Ó êîãî áäæîëè, ó òîãî é ìåä. 6. Ïіäêðåñëіòü çàéìåííèêè ÿê ÷ëåíè ðå÷åííÿ. Âèçíà÷òå їõíіé ðîçðÿä. Õòî ðîçóìó íå ìàє, òîìó é êîâàëü íå âêóє (Íàð. òâîð÷іñòü). ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 1. Що таке займенник? Яка його роль у мовленні? 2. Наведіть приклади займенників, які вказують: а) на істоту; б) на озна- ку; в) на кількість. 3. Якими граматичними ознаками займенники подібні до іменників? Прикметників? Числівників? А чим відрізняються від цих частини мови? 4. Назвіть розряди займенників та наведіть приклади. 5. Чим відрізняються питальні займенники від відносних? 6. Розкажіть про творення та написання заперечних і неозначених за- йменників. 7. Яку синтаксичну роль можуть виконувати займенники? Наведіть приклади. Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè. Ãðóïà ìàє âèêîíàòè îäíå іç çàïðîïî- íîâàíèõ çàâäàíü: à) ñêëàñòè ðåáóñè іç çàéìåííèêàìè; á) ñêëàñòè êðîñâîðä іç çàéìåííèêàìè; â) óêëàñòè ñëîâíè÷îê ôðàçåîëîãіçìіâ іç çàéìåííèêàìè. Çàïðîïîíóéòå ñâîїì îäíîêëàñíèêàì ðîçøèôðóâàòè ðåáóñè, ðîçãàäàòè êðîñâîðä ÷è ïîÿñíèòè çíà÷åííÿ ôðà- çåîëîãіçìіâ. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 157Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 157 27.05.2014 17:31:4427.05.2014 17:31:44
 • 156. 158 Я Нью-йоркська телефонна компанія провела цікаве дослідження, з’ясовуючи, яке саме слово вимовляють люди найчас- тіше. З цією метою було прослухано 500 телефонних розмов, що дало змогу визначити найуживаніше слово – ним виявилося «я», яке прозвучало 3990 разів (З посібника). АРЕНА – ЦЕ ПІСОК Арена латинською мовою означає «пісок». У велетенському колізеї – цирку, що був спо- руджений у Стародавньому Римі в І столітті нашої ери, а також у цирках інших міст майданчик, де відбувалися бої гладіаторів, посипали піском, який вбирав кров, пролиту в цих поєдинках. Згодом і сам майданчик, на якому відбувається циркова вистава, почали називати ареною. У переносному зна- ченні слово арена означає також місцевість, район воєнних дій чи взагалі поле діяльності (Є. Чак). НА ДОЗВІЛЛІ ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА 1. Якого маленького коня треба поставити між двома однаковими осо- бовими займенниками, щоб утворити назву країни? 2. До якого особового займенника треба додати одну букву, щоб він пере- творився на провалля? 3. Який заперечний займенник жіночого роду може використовуватися при оголошенні результатів змагання? 4. Які два займенники заважають їздити дорóгою? 5. До якого вказівного займенника треба додати сотню, щоб спекти пиріг? 6. Син мого батька, а мені не брат? 7. До якого особового займенника треба додати «майку», щоб утворити назву країни? 8. Які три займенники найчистіші? УСМІХНІМОСЯ – Чому ти так часто двійки почав одержувати з української мови? – про- глянувши Славкові зошити, дивується мама. – Та мене від Вітька Гурова до Мишка пересадили. А який з нього зна- вець мови? – відповідає Славко. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 158Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 158 27.05.2014 17:31:4427.05.2014 17:31:44
 • 157. ×èñëiâíèê Ìóæàé, ïðåêðàñíà íàøà ìîâî... Ì. Ðèëüñüêèé Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики Дієслово Âè çíàòèìåòå:  çàãàëüíå çíà÷åííÿ äієñëîâà òà éîãî ìîðôîëîãі÷íі îçíàêè;  ôîðìè äієñëîâà;  ñïîñîáè òâîðåííÿ äієñëіâ. Âè âìіòèìåòå: ðîçðіçíÿòè äієñëîâà äîêîíàíîãî é íåäîêîíàíîãî âèäó, ÷àñè і ñïîñîáè äієñëіâ; óæèâàòè îäíі äієñëіâíі ôîðìè çàìіñòü іíøèõ; ïðàâèëüíî ïèñàòè äієñëîâà ç âèâ÷åíèìè îðôîãðà- ìàìè; ïðàâèëüíî âæèâàòè äієñëîâà â ìîâëåííі. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 159Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 159 27.05.2014 17:31:4527.05.2014 17:31:45
 • 158. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 160Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 160 27.05.2014 17:31:4527.05.2014 17:31:45
 • 159. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 161Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 161 27.05.2014 17:31:4627.05.2014 17:31:46
 • 160. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 162Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 162 27.05.2014 17:31:4627.05.2014 17:31:46
 • 161. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 163Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 163 27.05.2014 17:31:4627.05.2014 17:31:46
 • 162. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 164Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 164 27.05.2014 17:31:4727.05.2014 17:31:47
 • 163. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 165Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 165 27.05.2014 17:31:4727.05.2014 17:31:47
 • 164. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 166Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 166 27.05.2014 17:31:4727.05.2014 17:31:47
 • 165. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 167Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 167 27.05.2014 17:31:4827.05.2014 17:31:48
 • 166. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 168Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 168 27.05.2014 17:31:4827.05.2014 17:31:48
 • 167. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 169Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 169 27.05.2014 17:31:4827.05.2014 17:31:48
 • 168. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 170Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 170 27.05.2014 17:31:4927.05.2014 17:31:49
 • 169. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 171Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 171 27.05.2014 17:31:4927.05.2014 17:31:49
 • 170. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 172Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 172 27.05.2014 17:31:4927.05.2014 17:31:49
 • 171. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 173Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 173 27.05.2014 17:31:5027.05.2014 17:31:50
 • 172. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 174Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 174 27.05.2014 17:31:5027.05.2014 17:31:50
 • 173. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 175Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 175 27.05.2014 17:31:5027.05.2014 17:31:50
 • 174. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 176Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 176 27.05.2014 17:31:5027.05.2014 17:31:50
 • 175. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 177Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 177 27.05.2014 17:31:5127.05.2014 17:31:51
 • 176. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 178Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 178 27.05.2014 17:31:5127.05.2014 17:31:51
 • 177. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 179Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 179 27.05.2014 17:31:5227.05.2014 17:31:52
 • 178. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 180Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 180 27.05.2014 17:31:5227.05.2014 17:31:52
 • 179. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 181Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 181 27.05.2014 17:31:5227.05.2014 17:31:52
 • 180. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 182Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 182 27.05.2014 17:31:5327.05.2014 17:31:53
 • 181. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 183Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 183 27.05.2014 17:31:5327.05.2014 17:31:53
 • 182. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 184Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 184 27.05.2014 17:31:5327.05.2014 17:31:53
 • 183. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 185Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 185 27.05.2014 17:31:5427.05.2014 17:31:54
 • 184. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 186Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 186 27.05.2014 17:31:5427.05.2014 17:31:54
 • 185. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 187Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 187 27.05.2014 17:31:5427.05.2014 17:31:54
 • 186. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 188Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 188 27.05.2014 17:31:5527.05.2014 17:31:55
 • 187. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 189Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 189 27.05.2014 17:31:5527.05.2014 17:31:55
 • 188. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 190Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 190 27.05.2014 17:31:5527.05.2014 17:31:55
 • 189. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 191Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 191 27.05.2014 17:31:5527.05.2014 17:31:55
 • 190. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 192Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 192 27.05.2014 17:31:5627.05.2014 17:31:56
 • 191. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 193Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 193 27.05.2014 17:31:5627.05.2014 17:31:56
 • 192. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 194Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 194 27.05.2014 17:31:5727.05.2014 17:31:57
 • 193. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 195Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 195 27.05.2014 17:31:5727.05.2014 17:31:57
 • 194. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 196Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 196 27.05.2014 17:31:5727.05.2014 17:31:57
 • 195. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 197Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 197 27.05.2014 17:31:5827.05.2014 17:31:58
 • 196. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 198Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 198 27.05.2014 17:31:5827.05.2014 17:31:58
 • 197. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 199Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 199 27.05.2014 17:31:5827.05.2014 17:31:58
 • 198. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 200Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 200 27.05.2014 17:31:5927.05.2014 17:31:59
 • 199. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 201Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 201 27.05.2014 17:31:5927.05.2014 17:31:59
 • 200. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 202Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 202 27.05.2014 17:31:5927.05.2014 17:31:59
 • 201. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 203Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 203 27.05.2014 17:32:0027.05.2014 17:32:00
 • 202. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 204Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 204 27.05.2014 17:32:0027.05.2014 17:32:00
 • 203. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 205Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 205 27.05.2014 17:32:0027.05.2014 17:32:00
 • 204. 206 Äi ñëîâî * * * Êîëè éäåòüñÿ ïðî òå, ùî õòîñü óíîñèòü ïëàòó çà ùîñü, òî âæè- âàєìî ñèíîíіìè îïëà÷óâàòè àáî ïëàòèòè çà. Íàïðèêëàä: îïëà÷ó- âàòè ïðîїçä, ïëàòèòè çà ïðîїçä. ÍÅïðàâèëüíî: îïëà÷óâàòè çà ïðîїçä. Ãîòóєìîñÿ äî òåìàòè÷íîãî îöіíþâàííÿ Виконайте тестові завдання. Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатках 1. Äієñëîâîì є êîæíå ñëîâî â ðÿäêó À êîñèòè, êîñîâèöÿ, êîñÿòü Á ðÿòóâàòè, äîïîìàãàòè, ïîðÿòóíîê  ñòðèáàòè, õîäüáà, áіãòè à êðè÷àòè, êðè÷ó, êðè÷àòü 2. Äî îäíîãî âèäó íàëåæàòü óñі äієñëîâà â ðÿäêó À îïèñàòè, âèõîäèòè, їñòè Á ðîçìîâëÿòè, ìàëþâàòè, îáåðіãàòè  øòîâõíóòè, ïðî÷èòàòè, òâîðèòè à ðóáàòè, áà÷èòè, âіäñòîÿòè 3. Äî І äієâіäìіíè íàëåæàòü óñі äієñëîâà â ðÿäêó À ïîâàæàþòü, çäîáóâàþòü, ïðàöþþòü Á ñòîÿòü, ðàäÿòü, áðîäÿòü  çâіðÿþòü, îðãàíіçîâóþòü, â÷àòü à ñêà÷óòü, áіæàòü, ÷èòàþòü 4. Çíàê ì’ÿêøåííÿ íà ìіñöі ïðîïóñêó òðåáà ïèñàòè â êîæíîìó ñëîâі ðÿäêà À ðàäÿò..ñÿ, êèí..òå, ïîâåäåø..ñÿ Á âèðіæ..òå, ñõîäÿò..ñÿ, âåñåëèò..ñÿ  êðàñóєò..ñÿ, ñìіþò..ñÿ, ñòàí..òå à ó÷іò..ñÿ, їä..ìî, áîðåø..ñÿ 5. Îäíîãî ñïîñîáó є âñі äієñëîâà â ðÿäêó À ãóêàєìî, ãóêàéìî, ïðèéøîâ Á ïèøіìî, ïîâіðìî, êèíüòå  ïèñàâ áè, ïèøіòü, ïèøåìî à ëåòіëî, ëåòèòü, ëåòіòü 6. Ïåðåêëàäіòü ðå÷åííÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ і çàïèøіòü. 1. Ïóñòü òîðæåñòâóåò âå÷íûé ìèð íà çåìëå! 2. Äàâàéòå æèòü äðóæíî. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 206Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 206 27.05.2014 17:32:0027.05.2014 17:32:00
 • 205. 207 Äi ñëîâî 3. Ïðèíåñè-êà òû âîäû. 4. Ïîåçæàé-êà òû äîìîé. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 1. Яку частину мови називають дієсловом? Назвіть форми дієслова. 2. Поясніть відмінність між дієсловами доконаного й недоконаного виду. Наведіть приклади. 3. Які дієслова називають безособовими? Наведіть приклади речень з безособовими дієсловами. 4. Що таке неозначена форма дієслова (інфінітив)? Наведіть приклади. Чим є кінцева частинка -ти в інфінітиві? 5. Поясніть, як творимо дієслова умовного й наказового способів. Чи мо- жуть дієслова одного способу вживатися в значенні іншого? Наведіть прик- лади. 6. Що виражає категорія часу дієслів? Дієслова яких способів не мають форм часу? 7. Які дієслова належать до І дієвідміни, а які – до ІІ? В особових закін- ченнях дієслів якої дієвідміни пишемо и(ї), а якої – е(є)? 8. Назвіть три способи творення дієслів. Наведіть приклади. Óÿâіòü, ùî ó÷íÿì âàøîãî êëàñó äîðó- ÷èëè îðãàíіçóâàòè é ïðîâåñòè òåëåãðó «Ãðàìàòè÷íèé áðåéí-ðèíã» íà òåìó «Äієñëîâî». ×àñ äëÿ ïіäãîòîâêè – 1 òèæäåíü. Âèçíà÷òå ðåæèñåðñüêó ãðóïó, âåäó÷èõ, åêñïåðòіâ- ìîâîçíàâöіâ, äâі-òðè êîìàíäè ãðàâöіâ. Îáîâ’ÿçêè ðåæèñåðñüêîї ãðóïè: ðîçðîáêà ïðàâèë ãðè, ïіäãîòîâêà îãîëîøåííÿ ïðî ãðó, îáëàøòóâàííÿ ñòóäії, ïіä- ãîòîâêà ìóçè÷íèõ ïàóç (õâèëèíîê-öіêàâèíîê), âèãîòîâ- ëåííÿ äèïëîìіâ òîùî. Îáîâ’ÿçêè åêñïåðòіâ-ìîâîçíàâöіâ: ïіäãîòîâêà ïàêåòà çàâäàíü äëÿ ó÷àñíèêіâ ãðè (25–30 çàïèòàíü), âèçíà÷åííÿ ïðàâèëüíîñòі âіäïîâіäåé ó õîäі ãðè. Îáîâ’ÿçêè ãðàâöіâ: äîáðå îïðàöþâàòè òåìó «Äієñëîâî». Ïðîâåäіòü ãðó ó âіëüíèé âіä óðîêіâ ÷àñ. Çàïðîñіòü ãëÿ- äà÷іâ (ó÷èòåëіâ, êëàñíîãî êåðіâíèêà, äèðåêòîðà øêîëè, áàòüêіâ, ó÷íіâ ïàðàëåëüíèõ êëàñіâ). Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 207Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 207 27.05.2014 17:32:0127.05.2014 17:32:01
 • 206. 208 ЦІКАВО ЗНАТИ ЧИ ІСНУЮТЬ МОВИ БЕЗ ДІЄСЛІВ? У всіх мовах Східної та Південно-Східної Азії – китайській, в’єтнамській, бірманській, тайській, лаоській і багатьох інших – прикметники неможливо відрізнити від дієслів. Там значно простіше сказати «листя зеленіє», ніж «зе- лене листя». Без іменників і дієслів немає жодної мови. Це вперше помітив і описав у книзі «Мова» французький учений Жорж Вандрієс. Не існує також мов без числівників, займенників, прислівників, сполучників (З посібника). ДИВО ДИВНЕ Є в мові дієслова, які здатні керувати аж шістьма іменниками водночас! Це абсолютний рекорд. Ось ці дієслова: везти, вивезти, відвезти, завезти, звес- ти, навезти, надвезти, перевезти, підвезти, повезти, возити, відвозити, завозити, звозити, навозити, надвозити, перевозити, підвозити. Самотньо розташувалися дієслова, які не керують жодним іменником. Таких дієслів у сучасній українській мові небагато: розвидняється, світає, вечоріє, смеркає тощо. Їх нарекли безособовими. Спробуйте сконструювати висловлення із шістьма іменниками, яких вимагає одне дієслово. НАПРИКЛАД: Андрій привезе внучку бабусі машиною з міста в село. НА ДОЗВІЛЛІ Прочитайте вірш. Про яку цікаву особливість дієслів в українській мові в ньому йдеться? Де, скажи, існує в світі мова У пестливій формі дієслова? Де іще від матінки-матусі Ти почуєш: «Спатоньки-спатусі»? Хоч у нас і кажуть, що невістка Буцімто чужа у хаті кістка, Та недавно ув одній господі Чув таке я, що повірить годі: Каже до невістоньки свекруня: «Ти вже хочеш їстоньки, Віруню?». Та, їй-право, незбагненна мова, Лагідно-чарівно-загадкова. Д. Білоус УСМІХНІМОСЬ – Скажи, Петрику, який це буде час, коли скажемо: я миюся, ти миєшся, він миється, – запитав учитель. – Неділя, Миколо Петровичу! – відповів учень. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 208Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 208 16.06.2014 15:23:2416.06.2014 15:23:24
 • 207. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 209Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 209 27.05.2014 17:32:0127.05.2014 17:32:01
 • 208. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 210Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 210 27.05.2014 17:32:0227.05.2014 17:32:02
 • 209. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 211Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 211 27.05.2014 17:32:0227.05.2014 17:32:02
 • 210. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 212Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 212 27.05.2014 17:32:0227.05.2014 17:32:02
 • 211. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 213Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 213 27.05.2014 17:32:0327.05.2014 17:32:03
 • 212. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 214Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 214 27.05.2014 17:32:0327.05.2014 17:32:03
 • 213. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 215Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 215 27.05.2014 17:32:0327.05.2014 17:32:03
 • 214. 216 Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ Скажіть, будь ласка, де...; перепрошую, ви не знаєте...; вибачте,винескажете...;добродію,будьтеласкаві,підкажіть...; шановний, якщо ваша ласка, скажіть мені...; дякую вам; на все добре; приємної подорожі; чи не скажете ви...; вибачте, точно не знаю; ви мені дуже допомогли; до побачення; немає за що. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і розіграйте за особами діалог (7–8 реп- лік), можливий в описаній ситуації. Використайте звертання та вставні слова. Âè çàéøëè äî êíèãàðíі é õî÷åòå êóïèòè òëóìà÷íèé ñëîâíèê. Ïîöіêàâòåñÿ, ÷è є òàêі ñëîâíèêè, ñêіëüêè âîíè êîøòóþòü, ñêіëü- êè â íèõ ñëіâ, ÿêèõ âèäàâíèöòâ öі ñëîâíèêè òîùî. Доберіть з різних інформаційних джерел (енциклопедія, журнали, ресур- си Інтернету тощо) матеріал на одну з поданих тем. Користуючись цим матеріа- лом, складіть і запишіть діалог (7–8 реплік), можливий між вами та вашим товаришем з Англії, який зацікавився відповідною темою. ТЕМИ: «Âèçíà÷íà ïîñòàòü óêðàїíñüêîї іñòîðії», «Íàðîäíі ñâÿòà â Óêðàїíі», «Íàöіîíàëüíå òðàäèöіéíå âáðàííÿ óêðàїíöіâ», «Óêðà- їíñüêà íàðîäíà àðõіòåêòóðà». Складіть діалог (6–8 реплік) у художньому стилі на одну з тем: «Вихід у відкритий космос», «Суперечка Яблуні з Вітром». І. Розгляньте комікс. Яку історію нам розповів художник? 561 562 563 564 1 2 3 4 5 Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 216Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 216 27.05.2014 17:32:0427.05.2014 17:32:04
 • 215. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 217Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 217 27.05.2014 17:32:0427.05.2014 17:32:04
 • 216. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 218Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 218 27.05.2014 17:32:0427.05.2014 17:32:04
 • 217. 219 Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ òîíøèõ ñìóæîê ïëåëè ðіçíîìàíіòíі êîøèêè. Ñïîñîáîì ïëåòіííÿ âèêîíóâàëè ñòіíè êëóíü, õëіâіâ òà êîøàð***, îãîðî- æі. Ç ëîçè òà іíøèõ ìàòåðіàëіâ ïëåëè ðèáàëüñüêå çíàðÿääÿ. Ó äðóãіé ïîëîâè- íі ÕІÕ ñòîëіòòÿ ïî÷àëè âèãîòîâëÿòè äî- ðîæíі êîðçèíè, ëåãêі äà÷íі ìåáëі, äèòÿ÷і êîëèñêè. Ó ëіñîñòåïîâіé çîíі çíà÷íå ïîøèðåí- íÿ ìàëî ïëåòіííÿ іç ñîëîìè. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóâàëàñÿ æèòíÿ ÷è ïøåíè÷íà ñîëîìà, ÿêó çàãîòîâëÿëè ïіä ÷àñ íàëèâàííÿ êîëîññÿ, òà ñîëîìà ñòèãëîãî âіâñà. Ç íåї ïëåëè áðèëі. Âèêîðèñòîâóþ÷è ðîçêîëîòі ëîçèíè ÷è ìîòóçêè, âèãîòîâëÿëè ñîëîì’ÿíі ñіÿíèêè, ïëåò íêè äëÿ çáåðіãàííÿ çåðíà é іíøèõ ïðîäóêòіâ, îäÿãó. Êîøèêè òà ñóìêè ïëåëè ùå ç ðîãîçè. Ó Êàðïàòàõ і íà Ïîëіññі ç âóçüêèõ ñìóæîê øêіðè âèãîòîâëÿëè êіíñüêó çáðóþ òà ðіçíі ïîáóòîâі ðå÷і. Ç ïîôàðáîâàíèõ áàâîâíÿíèõ íèòîê ïëåëè ðіçíîêîëüîðîâі, âêðèòі îðíàìåíòîì ïîÿñè. Âèðîáè óêðàїíñüêèõ ìàéñòðіâ âèçíà÷àëèñÿ ÷èñòîòîþ é òîí- êіñòþ ðîáîòè. ßê âèòâîðè ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà, âîíè êîðè- ñòóþòüñÿ øèðîêîþ ïîïóëÿðíіñòþ (Â. Ãîðëåíêî, Â. Áîðÿê). *Êóñòàðíèé – âèðîáëåíèé âðó÷íó, іíäèâіäóàëüíî. **Ëîçà – êóùîâà ïîðîäà âåðáè. ***Êîøàðà – çàãîðîäà àáî õëіâ äëÿ îâåöü, êіç, âіâ÷àðíÿ. ІІ. Виконайте завдання до тексту. 1. Визначте основну думку тексту, його тему й мікротеми. 2. Доберіть свій варіант заголовка, який відображав би тему тексту. 3. Виділіть зачин, основну частину й кінцівку. 4. Визначте засоби зв’язку речень у тексті. 5. Складіть складний план прочитаного. Порівняйте ваш план з тим, який по- дано нижче. Îðієíòîâíèé ïëàí І. Ïëåòіííÿ – îäèí ç âèäіâ êóñòàðíîãî ïðîìèñëó. ІІ. Ñèðîâèíà äëÿ ïëåòіííÿ òà âèðîáè ç íåї. 1. Âèðîáè ç ëîçè òà êîðè äåðåâ. 2. Âèðîáè іç ñîëîìè òà ðîãîçè. 3. Âèðîáè çі ñìóæîê øêіðè òà áàâîâíÿíèõ íèòîê. ІІІ. Ïîïóëÿðíіñòü âèðîáіâ óêðàїíñüêèõ ìàéñòðіâ. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 219Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 219 27.05.2014 17:32:0527.05.2014 17:32:05
 • 218. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 220Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 220 27.05.2014 17:32:0527.05.2014 17:32:05
 • 219. 221 Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ âіñòþ ïðèäèâëÿþ÷èñü, ÿê Ãàííà òіïàє** òîðіøíі êîíîïëі, âàðèòü ó êàçàíі êðîïèâó àáî øèє â õîëîäêó. Êîëè ç’ÿâèëàñÿ äî äâîðó áóäіâåëüíà áðèãàäà, ïðèâåçëè ëіñó, âèêîïàëè ÿìó é ïî÷àëè ìіñèòè ãëèíó, ïðèòÿãëè î÷åðåòó íà äàõ, òåñëÿð çàõîäèâñÿ êîëî âіêîí і äâåðåé, – ÷îðíîãóç âèÿâèâ âåëèêó çàöіêàâëåíіñòü. ×àñòî âäîñâіòà, êîëè áðèãàäè ùå íå áóëî, Ãàííà âèõîäèëà іç çåìëÿíêè íà ïîäâіð’ÿ òà é ãîëîñíî êàçàëà: «×è ìîæå, ñíèòüñÿ, ùî õàòà ìîÿ ðîñòå, ÿê ïîëèâàíà, à íàñïðàâäі, ÿê Õàëè- ìîíîâà õàòà, – íà òі÷êó?». ×îðíîãóç ÷óâ ãîñïîäèíþ é ïîäàâàâ ãîëîñ: êëàö, êëàö, êëàö! «Äèâèñü æå ìåíі, Õàëèìîíå, íà òîé ðіê ïðèëіòàé ïðîñòî íà íîâó õàòó, òà é íå ñàì, ìіé äðóæå, à ç Õàëè- ìîíèõîþ!» (Þ. ßíîâñüêèé) * Æèòíèöÿ – ïîëå, íà ÿêîìó ðîñëî æèòî. ** Òіïàòè (êîíîïëі) – î÷èùàòè âîëîêíî êîíîïåëü âіä äðіáíèõ êîëþ÷èõ òðіñî÷îê. ІІ. Виконайте завдання до тексту. 1. Визначте тему й основну думку тексту. 2. Визначте адресата та мету висловлювання. 3. Поміркуйте, на скільки частин можна поділити цей текст. Розкажіть (одним- двома реченнями), про що йдеться в кожній з них. 4. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Поставте один одному запитання за текстом. Дайте від- повідь на запитання однокласника (однокласниці). 5. Уявіть себе художником. Який малюнок ви створили б до цього тексту? 6. Розкажіть, яким ви уявляєте продовження розповіді. ІІІ. Виконайте тестові завдання до тексту. 1. Âçàєìèíè, ÿêі ñêëàëèñÿ ìіæ òâàðèíîþ і ëþäèíîþ, áóëè À âîðîæèìè  íàïðóæåíèìè Á íåïðîñòèìè à äîáðèìè 2. ×îðíîãóç íàìîñòèâ ãíіçäî íà âåðøå÷êó òàíêîâîї ãàðìàòè, òîìó ùî À òàì éîìó áóëî çðó÷íіøå і íå òàê ñóìíî Á õàòà, íà ÿêіé áóëî éîãî ñòàðå ãíіçäî, çãîðіëà  éîãî ñòàðå ãíіçäî çðóéíóâàëè äіòè à çâіäòè áóëî áëèæ÷å ëåòіòè äî ëіñó çà ïîæèâîþ 3. Êîëè ëåëå÷åíÿ âèïàäêîâî ïîòðàïèëî íà ãíіçäî Õàëèìîíà, òîé À íàãîäóâàâ ìàëþêà Á ïðîãíàâ ìàëþêà çі ñâîãî ãíіçäà  äîïðîâàäèâ ìàëþêà äî ìàòåðі à ïîêëèêàâ íà äîïîìîãó äіòåé Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 221Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 221 27.05.2014 17:32:0527.05.2014 17:32:05
 • 220. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 222Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 222 27.05.2014 17:32:0527.05.2014 17:32:05
 • 221. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 223Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 223 27.05.2014 17:32:0627.05.2014 17:32:06
 • 222. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 224Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 224 27.05.2014 17:32:0627.05.2014 17:32:06
 • 223. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 225Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 225 27.05.2014 17:32:0627.05.2014 17:32:06
 • 224. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 226Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 226 27.05.2014 17:32:0727.05.2014 17:32:07
 • 225. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 227Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 227 27.05.2014 17:32:0727.05.2014 17:32:07
 • 226. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 228Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 228 27.05.2014 17:32:0727.05.2014 17:32:07
 • 227. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 229Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 229 27.05.2014 17:32:0827.05.2014 17:32:08
 • 228. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 230Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 230 27.05.2014 17:32:0827.05.2014 17:32:08
 • 229. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 231Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 231 27.05.2014 17:32:0827.05.2014 17:32:08
 • 230. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 232Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 232 27.05.2014 17:32:0927.05.2014 17:32:09
 • 231. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 233Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 233 27.05.2014 17:32:0927.05.2014 17:32:09
 • 232. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 234Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 234 27.05.2014 17:32:0927.05.2014 17:32:09
 • 233. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 235Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 235 27.05.2014 17:32:1027.05.2014 17:32:10
 • 234. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 236Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 236 27.05.2014 17:32:1027.05.2014 17:32:10
 • 235. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 237Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 237 27.05.2014 17:32:1027.05.2014 17:32:10
 • 236. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 238Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 238 27.05.2014 17:32:1127.05.2014 17:32:11
 • 237. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 239Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 239 27.05.2014 17:32:1127.05.2014 17:32:11
 • 238. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 240Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 240 27.05.2014 17:32:1127.05.2014 17:32:11
 • 239. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 241Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 241 27.05.2014 17:32:1227.05.2014 17:32:12
 • 240. 242 Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ ПАМ’ЯТКА ßê ïèñàòè äîïèñ 1. Îáäóìàòè òåìó, îáðàíó äëÿ äîïèñó, ñôîðìóëþâàòè îñíîâíó äóìêó. 2. Âèçíà÷èòè àäðåñàòà é ìåòó ìàéáóòíüîãî âèñëîâëþâàííÿ. 3. Ïðîäóìàòè ñòðóêòóðó òåêñòó (âñòóï, îñíîâíó ÷àñòèíó, âè- ñíîâîê). 4. ×іòêî ñôîðìóëþâàòè âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ: ùî âіäáóëîñÿ? äå? êîëè? 5. Ñêëàñòè ïëàí. 6. Íàïèñàòè òåêñò íà ÷åðíåòöі, ïðî÷èòàòè òà çà ïîòðåáè âíå- ñòè âèïðàâëåííÿ ÷è äîïîâíåííÿ. 7. Ïåðåïèñàòè òåêñò. І. Складіть допис у газету на одну із запропонованих або дібраних само- стійно тем (0,5–1 стор.). Скористайтеся пам’яткою «Як писати допис». ÒÅÌÈ: 1. Âіäçíà÷åííÿ ÿêîãîñü ñâÿòà ó âàøîìó êëàñі (øêîëі). 2. Äîïîìîãà ó÷íіâ ëþäÿì ïîõèëîãî âіêó (äèòÿ÷îìó áóäèíêó, áіáëіîòåöі). 3. Ïîõіä (ïðîãóëÿíêà, åêñêóðñіÿ). 4. Âіäâіäàííÿ ìóçåþ (âèñòàâêè, òåàòðó). 5. Âå÷іð âіäïî÷èíêó. 6. Ñïîðòèâíі çìàãàííÿ. 7. Ôóòáîëüíèé ìàò÷. 8. Çàíÿòòÿ øêіëüíîãî ãóðòêà. 9. Îáëàøòóâàííÿ êëàñíîї êіìíàòè (øêіëüíîãî ñòàäіîíó, ìóçåþ, ïîäâіð’ÿ). 10. Çóñòðі÷ ç âіäîìèìè ëþäüìè. ІІ. Послухайте дописи, підготовлені вашими однокласниками. Що вам сподобало- ся в цих висловлюваннях? Êëàñíà ãàçåòà Ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ âèáåðіòü êðàùі äîïèñè, ñêëàäåíі ó÷íÿìè âàøîãî êëàñó. Ïіäãî- òóéòå âèïóñê ñòіííîї êëàñíîї ãàçåòè. Íå çàáóäüòå äіáðà- òè іëþñòðàöії, ïðèäóìàòè ðóáðèêè, âêàçàòè äàòó âèõîäó ãàçåòè, àâòîðіâ äîïèñіâ, ðåäêîëåãіþ. * * * Ïðîâåäіòü ó êëàñі êîíêóðñ íà êðàùèé äîïèñ ó ãàçåòó. Ðîáîòè ïåðåìîæöіâ çàïðîïîíóéòå äî äðóêó â ãàçåòàõ âà- øîãî ìіñòà, ðàéîíó ÷è îáëàñòі. 600 Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 242Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 242 27.05.2014 17:32:1227.05.2014 17:32:12
 • 241. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 243Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 243 27.05.2014 17:32:1227.05.2014 17:32:12
 • 242. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 244Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 244 27.05.2014 17:32:1227.05.2014 17:32:12
 • 243. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 245Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 245 27.05.2014 17:32:1327.05.2014 17:32:13
 • 244. 246 Äîäàòêè ÄÎÄÀÒÊÈ Äîäàòîê 1 РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИЧОК СТАЛИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ автозаправочная станция автоза- правна станція акцентировать внимание акцентува- ти увагу безбрежные степи безкраї (безкрайні) степи безвозмездное пользование без- платне користування безвредное средство нешкідливий засіб бесконечная дорога нескінченна дорога билетная касса квиткова каса благоприятная ситуация сприятлива ситуація в большей степени більшою мірою в знак согласия на знак згоди, на згоду в другой раз іншим разом влажность воздуха вологість повітря говорить по существу говорити по суті друг против друга один проти одного жалеть деньги шкодувати грошей железная дорога залізниця железнодорожный путь залізнична колія затаивать дыхание затамовувати (затаювати) дух (подих, віддих, дихання) здравый смысл здоровий глузд каждое утро щоранку, кожного ранку к концу дня наприкінці (на кінець) дня круговорот событий вир (круговорот, коловорот) подій кучевые облака купчасті хмари ладно тебе (вам)! разг. досить (годі) тобі (вам)! личное мнение особиста думка лишний раз зайвий раз ловкий удар влучний (вдалий) удар ложные сведения неправдиві відо- мості любимое дело улюблена справа любопытно знать цікаво знати медицинский осмотр медичний огляд мелкие расходы дрібні витрати место назначения місце призначення на ваше усмотрение на ваш розсуд наиболее интересный найцікавіший наличные деньги готівка на ночь глядя проти ночі образованный человек освічена людина обратный адрес зворотна адреса общее благо загальне добро общее впечатление загальне враження общее дело спільна справа питать надежду плекати (мати) надію плохо выглядеть мати поганий вигляд расположение к музыке нахил (схильність) до музики расположение комнат розташування кімнат раз как-то якось самое большее найбільше, якнайбіль- ше, щонайбільше сбавлять скорость зменшувати швидкість сверх всего понад усе текущие расходы поточні витрати терпеть лишения терпіти нестатки; бідувати халатное отношение к делу недбале ставлення до справи частный сектор приватний сектор частный случай поодинокий (окре- мий) випадок шагом марш! кроком руш! явное противоречие очевидна (явна) суперечність явным образом явно Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 246Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 246 27.05.2014 17:32:1327.05.2014 17:32:13
 • 245. 247 Äîäàòêè Äîäàòîê 2 СЛОВНИЧОК НАГОЛОСІВ А абихто абичий Б близький босóніж борючись будь-хто б’ючи В вербá веретéно везти, везла вести, вела вигадка визнáння вимóва вимóга винагородити випадок випрягти вирáзність виставкóвий вичéрпний возз’єднання вóїнський Г гетьмáнський горобина городити горошина грушéвий Д далечинá дворóвий децимéтр дихання діалóг дíдів дíточки дíтьми довести дóнька допíзна досхочу дочкá дóщечка дощовий Ж жаданий жалити жалюзí жаркий живóпис живописний житлó житловий З завдáння завдóвжки зáгáдка зáйнятий запитáння застрéлити зібрáння злéгка зóвсім І ідучи íскра Ї їстівний К кáжучи кидати кіломéтр кóвзатися кóлесо кóрисний котрий кропивá Л легкий листопáд літóпис льодовий лялькóвий М медикамéнт мерéжа мести мілімéтр морóчити Н навíки навкóло навчáння насáмперед ненáвидіти ненáвисть несказаний несказанний нести, несла новий нудний О обіцянка обрáння обруч одинáдцять одноразóвий óлень олéнячий острівний óтже П пізнáння плигáти поблизу повести пóдруга позáочі пóмилка полéжати порядкóвий посидіти послáння постóяти посуха прийняти приязний прóстий Р ранкóвий річковий розв’язáння розповíсти руслó С саднó сáнки сантимéтр свéрдло серéдина спина старáнність стóляр Т тóвпитися товстий тонкий торф’яний У українець український урочистий Ц цéнтнер цукрóвий чарівний Ч черговий черпáти черствий читáння чорнóзем чотирнáдцять Ш швидкий шовкóвий Я який-небудь ялиновий ярмаркóвий Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 247Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 247 27.05.2014 17:32:1327.05.2014 17:32:13
 • 246. 248 Äîäàòêè Äîäàòîê 3 СЛОВНИЧОК СИНОНІМІВ БАЖАНИЙ жадáний, довгождáний, очікуваний, довгоочікуваний, омріяний. БЕЗМЕЖНИЙ (про простір) безкраїй, безкрайній, безконечний, нескінчéнний, без- мірний, неосяжний, неозорий, неокраїй (поетичне), неоглядний, несходимий. БЛАГОРОДНИЙ великодушний, шляхетний, лицарський. БУДЬ-ЯКИЙ всякий, всяк (розм.), абиякий. ВАГАТИСЯ роздумувати, сумніватися, хитатися, м’ятися (розм.). ВВІЧЛИВИЙ чéмний, вúхований, ґрéчний, корéктний, делікáтний, привíтний, шаноблúвий. ВЕЛИКИЙ (який займає значний простір) чимáлúй, немалий, величезний, велетен- ський, гігантський, колосальний, широкий, широчезний, обширний, здоровенний (розм.). ВИПАДКОВО (не передбачаючи; за збігом обставин) ненароком, несподівано, непередбачено, часом. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ окремий, ізольований, розрізнений, роздільний. ГАНЬБА сором, стид, безслав’я, неслава, наруга, позорище (розм.). ГОРИЗОНТ óбрій, круговúд, виднокрáй, виднокрýг, небосхúл, крайнéбо, небокрáй. ДАРЕМНО (без сподіваних наслідків) дармá, марно, безплідно, безрезультатно, безуспішно, даром (розм.), задарма (розм.). ДБАЙЛИВИЙ турботливий, пильний, уважний, бéрежний. ДИВНИЙ (який викликає подив своїми якостями тощо) чуднúй, дивовижний, чу- дернацький, химерний, курйозний, фантастичний, дивакуватий, дивацький. ЖОДЕН жодний, ні один, ніякий, нікотрúй (розм.), аніякий. ЗАВЗЯТИЙ запальнúй, палкúй, пристрасний. ЗБЕНТЕЖЕНИЙ знíчений, зніяковíлий, змішаний, сконфужений. ЗВИЧАЙНИЙ нормальний, рядовий, прóстúй, пересíчний. ЗНЕВІРА розчарування, недовіра. КЛОПОТАТИСЯ турбуватися, піклуватися, бідкатися. КМІТЛИВИЙ тямýщий, тямовúтий, здогáдливий, метикувáтий (розм.), бúстрий на рóзум. КОРОТКИЙ (який не є довгим) недовгий, нетривалий, (про ріст) малий, невели- кий, куций, (зміст) стислий, скупий, лаконічний. КРУТИЙ (наближений до вертикалі) стрімкий, прямовúсний, урвúстий. ЛАСКА доброта, доброзичливість, зичливість, теплота, благодать. ЛИЦЕМІРСТВО лукавство, лукавість, нещирість, двоєдушність, фальш, крутій- ство. ЛІНИВИЙ ледачий, бездіяльний. ЛУКАВИЙ облудний, лицемірний, підлий, фальшивий, підступний, непевний. ЛЮБИЙ (який викликає любов) дорогий, милий, жадáний, ненаглядний (поетичне). МИНУЛЕ ім. колишнє, минувшина, пережите. МІЛКИЙ (з малою глибиною) неглибокий, мілководний. МІЦНИЙ (якого важко зламати) незламний, тривкий, (міцно зроблений) фунда- ментальний, (про сон) глибокий, безпробудний, сильний, насичений. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 248Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 248 27.05.2014 17:32:1327.05.2014 17:32:13
 • 247. 249 Äîäàòêè НАДЗВИЧАЙНИЙ незвичайний, винятковий; незрівнянний, надмірний, непомір- ний; неймовірний, неправдоподібний, дивовижний, казковий, фантастичний; над- природний, неземний. НЕДАВНО щойно, тільки, тільки що. НЕДОВІР’Я недовіра, недовірливість, підозрілість, підозріливість, підозра. НЕЗДІЙСНЕННИЙ неможливий, недосяжний; нереальний, нежиттєвий, фантас- тичний, утопічний, химерний. НЕМИЛІСТЬ неласка, опала. НЕПРИЯЗНЬ неприхильність, апатія, недоброзичливість, недружелюбність, нелю- бов, ворожість, неласка, непривітність, нелюб’язність. НЕСКАЗАННИЙ (якого не можна виразити в словах) невимовний, непередáваний, неописаний. НЕСПОКІЙ хвилювання, сум’яття, занепокоєння, тривога, незлáгода. ОДНОЧАСНО рівночасно, водночáс, синхронно, (гуртом) рáзом, спільно. ОЗНАКА (те, що характеризує кого-, що-небудь) властивість, особливість, риса, прикмета, відзнака, якість. ОЗНАКА (те, що вказує на що-небудь, свідчить про щось) прикмета, знак, показ- ник, свідчення, подих, дихання, повíв, проблиск. ОСТЕРІГАТИСЯ берегтися, оберігатися, уважати, уникати, пильнуватися. ОЩАДЛИВИЙ ощадний, бережлúвий, економний, заощадливий. ПЕРЕДЧАСНИЙ завчáсний, дочáсний, ранній, заранній. ПОЗНАЧКА позначення, відмітка, мітка, помітка. ПРИМАРНИЙ омáнливий, омáнний, обмáнливий, неспрáвжній, нереáльний, облýдний, химéрний, ефемéрний, ілюзóрний. ПРОНИЗЛИВИЙ(провітер,холодтощо)пронúзуваний,проймáючий,дошкýльний, різкúй, терпкúй, пронúкливий (розм.). РІЗНОБІЧНИЙ (який виявляється в різному) різносторонній, багатогранний, бага- тобічний, багатосторонній. РОВЕСНИК одноліток, перевéсник. РОЗДОРІЖЖЯ розпуття, перехрестя, перéтин. СЛАВЕТНИЙ (який має широку славу) знаменитий, уславлений, прославлений, славнозвісний, всеславний. СПОКОНВІЧНИЙ одвічний, прадавній, правічний, віковічний, віковúй, вікодавній. СПРАВЖНІЙ реальний, істинний, дійсний, фактичний, правдивий. СТАРАННИЙ ретельний, сумлінний, дбайливий, пильний, справний. СУМ смуток, журба, печаль, туга, жалощі, нудьга, скорбота, зажура (поетичне). ТЕМНИЙ (у якому відсутнє світло, погано освітлений) невúдний, безпросвітний, (про ніч) беззоряний, безмісячний, (який став темним) посутенілий. ТИША затишок, безголосся, безмовність, безгоміння. УРВИЩЕ (стрімкий схил) прірва, обрив, круча. ХТО-НЕБУДЬ хтось, дехто, дéкотрий. ЯКИЙ-НЕБУДЬ (один із кількох) котрúй-нéбудь, який, жóден, жóдний, íнший, котрúй, той або інший. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 249Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 249 27.05.2014 17:32:1327.05.2014 17:32:13
 • 248. 250 Äîäàòêè Äîäàòîê 4 ІМЕННИКИ У КЛИЧНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ Загальні назви Власні назви Чоловічі імена Жіночі імена бабусю батьку боксере брате водію голово депутате директоре дівчино дідусю добродійко добродію доню дочко друже дядьку журналісте завідувачу заступнику козаче консультанте лаборанте лейтенанте лікарю маляре мамо матусю медсестро мере міліціонере міністре музиканте однокласнику однокласнице офіцере офіціанте офіціантко пане пані перекладачу подруго президенте продавцю професоре сестро сину синку спортсмене старосто студенте студентко сусідко сусіде тату татусю тенісисте товаришу ученице учителько учителю учню футболісте школяре школярко хлопче Анатолію Андрію Арсенію (Арсене) Артемію (Артеме) Антоне Афанасію Богдане Борисе Василю Валерію Вікторе Віталію Володимире Всеволоде В’ячеславе Геннадію Григорію Дмитре Євгенію (Євгене) Іване Ілле Костянтине Леоніде Максиме Матвію Микито Миколо Михайле Назаре Олександре Олексію Олегу Петре Павле Романе Сергію Тарасе Федоре Юрію Ярославе Аліно Алло Анастасіє Валеріє Віталіно Вікторіє Віро Валентино Галино Ганно Жанно Євгеніє Інно Ірино Катерино Ксеніє Ларисо Лесю Людмило Ліно Любове Майє Маріє Марино Надіє Наталіє (Наталю) Нелю Ніно Олено Олександро Ольго Оксано Романо Софіє Світлано Таїсіє Тетяно Тамаро Уляно Юліє Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 250Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 250 27.05.2014 17:32:1327.05.2014 17:32:13
 • 249. 251 Äîäàòêè Äîäàòîê 5 ПЕРЕВІР СЕБЕ Скорочені відповіді до вправ 16. 1. Дорîга. 2. Редиска. 3. Парасолька. 4. Небо і зорі. 5. Капуста. 20. ІІ. Як сонна муха, віддавати данину, оббігти оком, піддаватися на вудку. 22. Запорізький, острозький, південнобузький. 30. Птаство, учнівство, юнацтво, комашня, віття, малеча, дітвора. 41. З Восьмим березня, з Великоднем (Пасхою). 42. ІІ. Велике князівство Литовське, урочище Жовті Води, Папа Римський. 55. І. Сутінки – рід не визначаємо; осокори (осокір) – ч. р. ІІ. Бавиться [бàвиец:а]. 57. ІІ. Мають форми однини і множини: сонце – сонця, біль – болі, верхів’я – верхів’я та ін. Мають форми тільки однини: листя, кора та ін. 59. 1. Лижі. 2. Ковзани. 3. Кропива. 4. Павутиння. 5. Санчата. 60. І. Малювання (має форму тільки однини), Чернівці (має форму тільки мно- жини). 70. Кличний відмінок: дóщу, дощі. 86. ІІ. Сім’єю, тишею, долонею. 88. Статей, тополь. 89. І. Ілле, листоноше, Юліє, Галю, доню. 96. ІІ. Інеєм, ячменем. 97. ІІ. Паралельні форми мають три перших слова. Конями, к³ньми; чîботами, чобітьмè. 98. І. Добродію, краю, козаче, Павле, Андрію, Василю, Сергію. 99. Столяром, столяре; лікарем, лікарю; шахтарем, шахтарю. 100. І. Садках, сходах. ІІ. Край, сторона, країна. Дощ, дощовиця, злива, хлющ. 104. Дінця (річка), Криту (острів), Китаю (держава або озеро). 118. 4. Гусьми. 119. Р. в.: грошей, гусей, курей, канікул, Черкас. Ор. в.: гусьми, курми. 135. Харків’янин, полтавчанин (полтавець). 138. 2. Нещастя. 3. Підберезник. 151. 2. Недруг, нещирість. 4. Незгода (непорозуміння). 5. Недовір’я (недовіра). 162. Юрійович, Юріївна. 172. Форму тільки множини мають іменники батьки, вечорниці. 182. 1. Сухого. 2. Із залізничного. 3. Мокрою. 4. У повну. 5. Сьогоднішніх. 185. 4. …до музичної школи. 5. …музикальний слух. 191. Сізіфова праця, дамоклів меч. 202. 2. Нижчий. 4. Солодша. 208. ІІІ. Широкий, розлогий, просторий, обширний. 221. Р. в. – круглолицього, круглолицих; Ор. в. – круглолицим. 222. ІІ. Безкрайній, безкраїй, безмежний, безконечний, нескінченний, неокраїй. 228. Кременчуцький, запорізький, овруцький. 229. Андрієва, доччин, солов’їний, кролячі, гусяча. 230. Олексіїв, Олегів, Маріїн, Марійчин, Ольжин, Лесин. 238. Окремо з не треба написати чотири слова. 243. Полиновий, магнієвий, значеннєвий. 254. 1. Височенна. 3. Незрівнянну. 5. Непримиренних. 6. Несказанну. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 251Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 251 27.05.2014 17:32:1327.05.2014 17:32:13
 • 250. 252 Äîäàòêè 255. ІІ. Неподоланний, непереможний, нездоланний, непереборний, незлам- ний. Незрівнянний, надзвичайний, надмірний, неймовірний. 262. Через дефіс пишемо 3 слова. Болезаспокійливий, землеудобрювальний. 264. Військово-морський. 265. Лісостепова зона. 274. Соловйов, Васильєв, Кузнецов, Григор’єв. 329. 5. 1814 р. 341. 3. На семистах шістдесяти (шістдесятьох) трьох гектарах. 348. 5. Другий – інший. 6. Одні – самі. 7. Три брати. 8. Дві десятих кілометра. 359. 1. Ми з татом ходили в дуже гарний зоопарк. 2. Яблука порозкладали в ящики. Цих фруктів було багато. 386. 3. Ні з ким. 399. 1. Я сказала, щоб Сергій подарував квіти своїй мамі. 2. Наталя сказала, щоб я подарував квіти своїй мамі. 554. Неправильно: являється (треба – є), відноситься (ставиться), приймає (бере), мішає (заважає), любі (будь-які), вірну (правильну), слідуючому (наступно- му), дві неділі (два тижні). 583. ІІІ. Подив, здивування, здивóвання. 593. ІІ. Теплінь – тепло, теплота. Поважати – шанувати, цінити. Старатися – намагатися, силуватися. 603. ІІ. Вирушати – відправлятися, рушати, відбувати. Вагання – сумніви, не- рішучість. Роздобути – дістати, добути, здобути. Відповіді до тестових завдань Тести на с. 62–63. 1. Г; 2. Б; 3. В; 4. А; 5. Г. Тести на с. 100–101. 1. Г; 2. Б; 3. Б; 4. В; 5. А. Тести на с. 127–128. 1. В; 2. Б; 3. А; 4. А; 5. Г. Тести на с. 156–157. 1. Г; 2. Б; 3. В; 4. Г; 5. А. Тести на с. 206–207. 1. Г; 2. Б; 3. А; 4. В; 5. Б; 7. Живімо дружно. Відповіді до веселих вікторин Вікторина на с. 14. 1. Звіробій. 2. Горихвістка. 3. Столітник (народна назва рослин, що цвітуть один раз у житті або з перервою в кілька років, – алое, агава та ін.). 4. Горицвіт. 5. Мурахоїд. 6. Мухоловка (птах і рослина). 7. Золототисячник. Вікторина на с. 102. 1. З порожнього. 2. Півнячим. 3. Гордіїв. 4. Під мокрим. 5. Дівочою або морською. Вікторина на с. 130. 1. Нами-сто. 2. Сто-рона. 3. Ті-сто. 4. Мі-сто. 5. 7я. Вікторина на с. 158. 1. Я-поні-я. 2. Я-р. 3. Нічия. 4. Я-ми. 5. Ті-сто. 6. Я. 7. Я-майка. 8. Ви-ми-ті. Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 252Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 252 27.05.2014 17:32:1427.05.2014 17:32:14
 • 251. 253 ÇÌIÑÒ Äîðîãі øåñòèêëàñíèêè! ................................................................ 3 ÂÑÒÓÏ Êðàñà і áàãàòñòâî óêðàїíñüêîї ìîâè ................................................ 4 ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß ÒÀ ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ Â Ï’ßÒÎÌÓ ÊËÀÑІ § 1. Ñëîâîñïîëó÷åííÿ і ðå÷åííÿ ........................................................ 7 § 2. Ïðîñòå і ñêëàäíå ðå÷åííÿ, ðîçäіëîâі çíàêè â íèõ ......................... 9 § 3. Îðôîãðàìè â êîðåíÿõ, ïðåôіêñàõ, ñóôіêñàõ òà íà ìåæі çíà÷óùèõ ÷àñòèí ñëîâà ........................................................... 12 ÌÎÐÔÎËÎÃІß. ÎÐÔÎÃÐÀÔІß. ÅËÅÌÅÍÒÈ ÑÒÈËІÑÒÈÊÈ ІÌÅÍÍÈÊ § 4. Іìåííèê ÿê ÷àñòèíà ìîâè ........................................................ 16 § 5. Âåëèêà áóêâà é ëàïêè ó âëàñíèõ íàçâàõ ................................... 19 § 6. Ðіä іìåííèêіâ ......................................................................... 22 § 7. ×èñëî іìåííèêіâ ..................................................................... 25 § 8. Âіäìіíêè іìåííèêіâ ................................................................ 28 § 9. Òèïè âіäìіí іìåííèêіâ ............................................................ 30 § 10. Âіäìіíþâàííÿ іìåííèêіâ І âіäìіíè .......................................... 34 § 11. Âіäìіíþâàííÿ іìåííèêіâ ІІ âіäìіíè ......................................... 37 § 12. Çàêіí÷åííÿ іìåííèêіâ ÷îëîâі÷îãî ðîäó â ðîäîâîìó âіäìіíêó îäíèíè ................................................... 41 § 13. Âіäìіíþâàííÿ іìåííèêіâ ІІІ òà IV âіäìіí ................................. 43 § 14. Âіäìіíþâàííÿ іìåííèêіâ, ùî ìàþòü ôîðìó òіëüêè ìíîæèíè ................................................................... 46 § 15. Íåçìіíþâàíі іìåííèêè .......................................................... 48 § 16. Îñíîâíі ñïîñîáè òâîðåííÿ іìåííèêіâ ....................................... 50 § 17. Íå ç іìåííèêàìè .................................................................. 53 § 18. Áóêâè å, è, і â ñóôіêñàõ іìåííèêіâ .......................................... 55 § 19. Íàïèñàííÿ é âіäìіíþâàííÿ іìåí ïî áàòüêîâі òà ïðіçâèù ........... 57 § 20. Óçàãàëüíåííÿ âèâ÷åíîãî ç òåìè «Іìåííèê» .............................. 60 ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊ § 21. Ïðèêìåòíèê ÿê ÷àñòèíà ìîâè ................................................ 66 § 22. Ãðóïè ïðèêìåòíèêіâ çà çíà÷åííÿì .......................................... 69 § 23. Ñòóïåíі ïîðіâíÿííÿ ÿêіñíèõ ïðèêìåòíèêіâ .............................. 72 § 24. Ïîâíі é êîðîòêі ôîðìè ïðèêìåòíèêіâ ..................................... 76 § 25. Âіäìіíþâàííÿ ïðèêìåòíèêіâ .................................................. 79 § 26. Òâîðåííÿ ïðèêìåòíèêіâ ......................................................... 83 § 27. Íå ç ïðèêìåòíèêàìè ............................................................. 85 § 28. Íàïèñàííÿ ñóôіêñіâ ïðèêìåòíèêіâ .......................................... 88 Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 253Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 253 27.05.2014 17:32:1427.05.2014 17:32:14
 • 252. 254 § 29. Áóêâè í і íí ó ïðèêìåòíèêàõ ................................................ 91 § 30. Íàïèñàííÿ ñêëàäíèõ ïðèêìåòíèêіâ ðàçîì і ÷åðåç äåôіñ ............ 94 § 31. Íàïèñàííÿ ïðіçâèù ïðèêìåòíèêîâîї ôîðìè ............................. 97 § 32. Óçàãàëüíåííÿ âèâ÷åíîãî ç òåìè «Ïðèêìåòíèê» ........................ 98 ×ÈÑËІÂÍÈÊ § 33. ×èñëіâíèê ÿê ÷àñòèíà ìîâè .................................................. 104 § 34. Ðîçðÿäè êіëüêіñíèõ ÷èñëіâíèêіâ ............................................ 108 § 35. Âіäìіíþâàííÿ êіëüêіñíèõ ÷èñëіâíèêіâ, ùî îçíà÷àþòü öіëі ÷èñëà ....................................................... 111 § 36. Âіäìіíþâàííÿ äðîáîâèõ і çáіðíèõ ÷èñëіâíèêіâ ........................ 115 § 37. Âіäìіíþâàííÿ òà íàïèñàííÿ ïîðÿäêîâèõ ÷èñëіâíèêіâ .............. 117 § 38. Óæèâàííÿ êіëüêіñíèõ ÷èñëіâíèêіâ ç іìåííèêàìè .................... 122 § 39. Óçàãàëüíåííÿ âèâ÷åíîãî ç òåìè «×èñëіâíèê» .......................... 125 ÇÀÉÌÅÍÍÈÊ § 40. Çàéìåííèê ÿê ÷àñòèíà ìîâè. Ðîçðÿäè çàéìåííèêіâ ................. 132 § 41. Îñîáîâі òà çâîðîòíèé çàéìåííèêè .......................................... 135 § 42. Ïèòàëüíі é âіäíîñíі çàéìåííèêè ........................................... 139 § 43. Çàïåðå÷íі é íåîçíà÷åíі çàéìåííèêè ....................................... 142 § 44. Ïðèñâіéíі çàéìåííèêè ......................................................... 146 § 45. Âêàçіâíі é îçíà÷àëüíі çàéìåííèêè ......................................... 150 § 46. Óçàãàëüíåííÿ âèâ÷åíîãî ç òåìè «Çàéìåííèê» ......................... 155 ÄІЄÑËÎÂÎ § 47. Äієñëîâî ÿê ÷àñòèíà ìîâè. Ôîðìè äієñëîâà ............................. 160 § 48. Íåîçíà÷åíà ôîðìà äієñëîâà ................................................... 163 § 49. Îñîáîâі ôîðìè äієñëîâà ......................................................... 165 § 50. Íàïèñàííÿ íå ç äієñëîâàìè ................................................... 167 § 51. Âèä äієñëîâà ........................................................................ 170 § 52. Ïåðåõіäíі òà íåïåðåõіäíі äієñëîâà .......................................... 173 § 53. ×àñè äієñëîâà ...................................................................... 176 § 54. Òåïåðіøíіé ÷àñ .....................................................................179 § 55. Ìèíóëèé ÷àñ ....................................................................... 181 § 56. Ìàéáóòíіé ÷àñ ..................................................................... 184 § 57. Äієñëîâà І òà ІІ äієâіäìіí ...................................................... 187 § 58. Ñïîñîáè äієñëіâ. Äієñëîâà äіéñíîãî é óìîâíîãî ñïîñîáіâ ........... 190 § 59. Äієñëîâà íàêàçîâîãî ñïîñîáó .................................................. 193 § 60. Áåçîñîáîâі äієñëîâà .............................................................. 198 § 61. Ñïîñîáè òâîðåííÿ äієñëіâ ...................................................... 201 § 62. Óçàãàëüíåííÿ âèâ÷åíîãî ç òåìè «Äієñëîâî» ............................. 203 ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß Â ÊІÍÖІ ÐÎÊÓ § 63. Ìîðôîëîãіÿ. Îðôîãðàôіÿ. Åëåìåíòè ñòèëіñòèêè ...................... 209 ÓÐÎÊÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÌÎÂËÅÍÍß Òåìà 1. Ñïіëêóâàííÿ і ìîâëåííÿ ................................................... 214 Òåìà 2. Äіàëîãі÷íå ìîâëåííÿ ........................................................ 215 Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 254Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 254 27.05.2014 17:32:1427.05.2014 17:32:14
 • 253. 255 Òåìà 3. Òåêñò. Ñêëàäíèé ïëàí òåêñòó ............................................ 217 Òåìà 4. ×èòàííÿ ìîâ÷êè .............................................................. 220 Òåìà 5. Ïîíÿòòÿ ïðî îôіöіéíî-äіëîâèé ñòèëü ìîâëåííÿ ................... 222 Òåìà 6. Äіëîâі ïàïåðè. Ïðàâèëà ïîâåäіíêè ..................................... 224 Òåìà 7. Äіëîâі ïàïåðè. Îãîëîøåííÿ ............................................... 225 Òåìà 8. Îïèñ ïðèìіùåííÿ. Óñíèé äîêëàäíèé ïåðåêàç õóäîæíüîãî òåêñòó ðîçïîâіäíîãî õàðàêòåðó ç åëåìåíòàìè îïèñó ïðèìіùåííÿ ....................................... 227 Òåìà 9. Óñíèé îïèñ ïðèìіùåííÿ íà îñíîâі îñîáèñòèõ âðàæåíü ......... 229 Òåìà 10. Ïèñüìîâèé òâіð-îïèñ ïðèìіùåííÿ íà îñíîâі îñîáèñòèõ âðàæåíü. ........................................................ 230 Òåìà 11. Óñíå îïîâіäàííÿ çà êàðòèíîþ .......................................... 231 Òåìà 12. Ïåðåêëàä òåêñòó ............................................................ 232 Òåìà 13. Àóäіþâàííÿ ................................................................... 234 Òåìà 14. Îïèñ ïðèðîäè. Óñíèé äîêëàäíèé ïåðåêàç õóäîæíüîãî òåêñòó ðîçïîâіäíîãî õàðàêòåðó ç åëåìåíòàìè îïèñó ïðèðîäè ........................................... 235 Òåìà 15. Óñíèé âèáіðêîâèé ïåðåêàç õóäîæíüîãî òåêñòó ðîçïîâіäíîãî õàðàêòåðó ç åëåìåíòàìè îïèñó ïðèðîäè ............................................................... 236 Òåìà 16. Ïèñüìîâèé äîêëàäíèé ïåðåêàç õóäîæíüîãî òåêñòó ðîçïîâіäíîãî õàðàêòåðó ç åëåìåíòàìè îïèñó ïðèðîäè ............................................................... 237 Òåìà 17. Ïèñüìîâèé òâіð-îïèñ ïðèðîäè íà îñíîâі îñîáèñòèõ âðàæåíü ........................................... 238 Òåìà 18. Ïèñüìîâèé òâіð-îïèñ ïðèðîäè çà êàðòèíîþ ....................... 238 Òåìà 19. Ïåðåêëàä òåêñòó ............................................................ 240 Òåìà 20. Äîïèñ ó ãàçåòó іíôîðìàöіéíîãî õàðàêòåðó (çі øêіëüíîãî æèòòÿ) ...................................................... 241 Òåìà 21. Óñíèé ðîçäóì ïðî â÷èíêè ëþäåé ..................................... 243 Òåìà 22. Óñíèé äîêëàäíèé ïåðåêàç õóäîæíüîãî òåêñòó ðîçïîâіäíîãî õàðàêòåðó ç åëåìåíòàìè ðîçäóìó .................. 244 Òåìà 23. Òâіð-îïîâіäàííÿ íà îñíîâі ïîáà÷åíîãî ............................... 244 ÄÎÄÀÒÊÈ Äîäàòîê 1. Ðîñіéñüêî-óêðàїíñüêèé ñëîâíè÷îê ñòàëèõ ñëîâîñïîëó÷åíü ........................................................ 246 Äîäàòîê 2. Ñëîâíè÷îê íàãîëîñіâ .................................................. 247 Äîäàòîê 3. Ñëîâíè÷îê ñèíîíіìіâ ................................................. 248 Äîäàòîê 4. Іìåííèêè ó êëè÷íîìó âіäìіíêó îäíèíè ........................ 251 Äîäàòîê 5. Ïåðåâіð ñåáå. Ñêîðî÷åíі âіäïîâіäі äî âïðàâ ................... 252 Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 255Zabolotnyj_UMrus_P_6ukr_(146-13)_V.indd 255 27.05.2014 17:32:1427.05.2014 17:32:14

×