Your SlideShare is downloading. ×
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
4 gdz rm2_v
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

4 gdz rm2_v

206,578

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
206,578
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ф жýЕ ffifr rg рýffiжfl fl#ffiffifi ok ВашшfiвЕf,ка w w w .4 bo М.Е. .o пш п]шршчшшка 15ГД3 3-4 кл.
 • 2. водиця стапа. ЧИСЛIВНИК Чuслiвнurcом IIазиваються слова, що вкавують на кiлькiсть шредметiв або uорядок ix при лiчбi i вЦповiдаютъ Еа питяIтЕя: скiльки? яrimй? копрпй? 8а gЕачеЕЕяш числiвЕЕки цодiдяю:rьеЕ Еа кiлькiспi i цорядковi. КИъrciснi вЦповiдають Еа ваIIЕтаIтЕя слсiлъrcч? п'fiтIIадщять. w в одЕе слово: w w .4 bo Ва будовою кiлькiсвi чисдiввшсв подiляютъеff Еа: пржrпi одЕослiввi: o.Tml дев'ятъ, gю, тЕсяча; cMaOHi угворенi Е рох чисел, об'еднаних .o rg I як сiла то й ровтала голуба (ж. р., Н. в.) родi, числi й вiдмiнку, що i4 iменник, до якого вони вiдносяться. Палt'яmаilj 1. У кiнцi числiвникiв 5, 6, 9, 10 та вiд 11 до 20 i 30 пишеться м'який знак. 2, У еерединi числiвникiв Miлbttoll, мiлъяр0 пишеться aU м,якии внак. 3. У серединi числiвниKiB п'яmOесятп, шiсrпOесяm, шiсmсоffl, 0ев' яrпсолп QU м,якии зЕак Ее пишеться. 4. ПравильЕо вживай числiвЕики б0, 60, ТО, 80 а прийменниками Bil, 0oz п'ятдесяти шiетдесяти сiмдесяти вiсiмдесяти ЧислiвЕики у реченнi можуrь вистудати як головIIими, так i другорядЕими члеЕами. Розбiр цuслiвлluлса я.rc часfпuнч мовч, 1. AHa.TliBoBaEe слово. На яке питаЕня вiдповiд ае? 2. Початкова форма (Н. в). 3. Кiлькiсний чи порядковий. 4. Простиft, складний, складений. 5. Число, рiд, вiдмiнок. 6. flку роль у реченнi виконуе? Для виготовленЕя жит- ok бiла (ж. р., Н.), Еа долоню теплу (ж" р., ВЕ. в.) еiла. двiстil тридцять; слслаOенi ся в двох i складають- бiльше простих або складних слiв: двадцять три, п'fiтсот вiсiмдесят чотири. Пор,я,Oлсовi вiдповЦають Еа питанЕff rcornpuit, за пар,яf,ком? Порядковi числiвники вiдмiнюються ва числами, родами, вiдмiЕками й увгоджуються 8 iменникаMиl тобто стоять в одIIому rrboi хлiбини витрачають шlстеот тридцять борошIIа. aa грамш о у J_ Ф tr э (т, Ф J Ё (ý !с S -L J а. .ý lо trt Ф о = J- ý оLJ t !с ýf
 • 3. Шiстсот тридIцять - скiльк,и?} чI{слiвник, к. ф. шiстсот тридщять, кiлькiсхrийr, скледениr?, Р. в., дру}.'Фý}JЕдний, rý JЁJ числшник }.* з fý fiK чАстý{ЕхА мови U Вrrр. L2.. ГI'ята гOдина сорок ш'ять хЕилин, або за чверть о ýо Е _L з tJ_ tJ ц х чf Вгяр. 13. ПОять oKyHiB, одна книга, дв&дtlять курчат, два олiвщi, три BiKHa, оди- надцять футболiстj.в. Впр. t4. 2, (Скiльки?) II'ять, чотири, один, дв&l три; (На якому?) На п'ятому. 3. П'ять [пйат'] ((пе}>, (Я}, <(Те}, Впр. 15. (<ь}). прокидаюсь о сьомiй годинi. ГI'ятнадщять хвилин витрачаю на ранкову гiмнастику. ýо шко,fI ли виходжу о восьrчлiй. Двадцять хвилиЕ витра- чаю на дOрогу до школи. О _д t# ]ч чr да склаCetrre- третiй день тижня. Четвертим днем тижнrI буде четвер. Весна тривае три мiсяцi. Листопад одинадцятий мiсяць року. IIершого BeI}ecHя миЕIуло BiciM мiсяцiв вiд початку року. У груднi тридцять один день. У лютому цього року двадцять дев'ять днiв. Вrrр. 19. У хо;тодних морях далеко видно кита 8а х8._ рактерним фоштаном, що здiймаеться до десяти пЗтнадцяти птетрiв над його головою. Кити rriрнають на великi. глибини ц'ятсот i бiль_ ше MeTpiB. Вони можуть k. or g ц {{ хвиJIин, або двад- цять хвилин Еа чотирЕадtr{яту" ýев'ята годиýа. Сьома година десять хвилиЕ, або десять хвилин на восьму" ГIi.в Е{а третю, або половина Tpeтboi. даеться iз семи днiв. oo п .ý !_ о шоста- Тринадцята година двадцять .4 b .L w a w < < fý у ь w Ф Впр. L7. Тиждекь гliв на дев'яту ровIIочинаеться перший урок. Ваняття закiнчуютьсJI десять хвилиЕ на чотирнадцяту. шеребувати пiд водою блиаько адцi_qi годижи. Впр. 22. Мiсяць легший за Землю i менцrий вiд Hei, вЕаслiдок чого люди i земHi предмети на ньому важать у шiсть разiв менттте. Якщо хлопещь чи дiвчина важать на Вемлi близько п'ятдесяти кiлограмiв, то на мiсяr4i вони важитимуть не бiльше, як пiвторарiчна дитина" Вага вменшиться, а сипа iи'язiв зостаЕеться такою, якOю була на Вемлi. Так що Еа Мiсяцi можна стати чуд0вим спортсменом. ,ffкщо It& Землi. хтось стрибае
 • 4. Еа одиЕ метр двадц,flть саЕтиметрiв, то Еа Мiсяцi BiH ЕлигЕув бп як коник-стрибуЕець до десяти MeTpiB у Bltcoту. Впр. 23. }Iarga к}шlt.lа чотирtr KEII;*(ьiя. Гапивка зва_лiтirза ш'ятъ rрибiв. Го:ЕЕ,шý шробив дваЕадця. щ., годшЕу. Сорочка кошт},е трЕдцять гривень. Вгр. 24. Перше мiсце посiJе€ го;IярЕа качка, яка шахiвЕицею. BiH створив багато шахових задачп н&пIlcaB безлiч статей Еро Idю цiкаву й захошлюючу гру. у висоту Еа третьому тюлень. на I JIIше шiсля них четtsерто}I!, бiлиfт вед- Я, MLl, fflll, BoHtt., воно 1 особа Стейнiц. Майже poKiB провiв сорок Стейrriц за Bll, BiH, вона, особовi займен- а займенники 3 воIIа допомагае пiдтриму- вати piBнoBary в шриродi. Тому ластiвок, як i iнших птахiв, шотрiбно оберiгати i всiляко дошомагати iM. Впр. 2В. Перший чемпiон cBiTy з шахiв rм'я першого чемпiоЕа cBiTy в шахiз Вiльгельм J_ ч э rý ш LJ Е a fо r' S ь J. ,lF о_ .5Г l- 3аймеýники зtчтiнюються за вiдмiнками i числаtvlи, ники. родами. штшIIка. Адже !с Ф о tr€ 3at1,1wetlъutc це частина мови, що вказуе fiа Ередмет, ознаки, кiлькiсть, але Ее називае ix. цього видно, яка це корисна п, ЗАЙМЕННИК w .4 w w 3 вибо- ров чимало rтризiв. IB чотирнадцяти зiграних ним мiжнародних матчiв BiK одинадцять вигI}ав i. лицIе три програв. Впр. 27. ШiстдесJIт IIлюс п'ять. ,Що шiстдесяти додати п'ять дорiвнюе шiстдесят п'ять. bo :,tiдь, Iцо витрш}I€Iв BiciM.fecяT грщусiв морозу. Вгlr. 2б..IIастЬка Протягом дЕя ластiвка з'[цае п'ятсот-шiстсот рiзЕ!lх комах. ii одЕоразове }lеЕю стаЕовить вiд сорока до п'ятдесяти комашок. пriжнародЕих TlzpHipax ok .o rg В;rТpШ.Дli'€ ТеМIIеРаЦrРУ MiЩt-е СТО ДеСtrГЬ ЦРаДУеiВ. IIа др}-гому мiсцi бiлi гуси, У Вiльгельм Стейнiц 2,особа 3 особа особи ' по о Е -L ý о_ tJ q }с rf за Одrrина МножиЕа ми я ти BiH, вона, ви вони воIIо Називний i давальний вiдмiнки нiколи не вживають- ся з приймеЕниками. ВайменЕики з IIрийменни- ками пишуться окремо. (у мене, ва нами) ь ЕЕ rЕ!.
 • 5. Пiсля гrрийменникiв у займенниках 3 особи пишеться бУква ((н)>. У реченнi особовi займенники можуть бути пiдметом абс другорядним чле- (ý }a ноN[ речення. Ф Розбiр заtlменнutса ц ь з часfпан,ч лlовu. (ý 1. 2. 3. 4. 5. 6. со lJ -L J ь а- = g J_ с}_ (3) Еим займенник, 3ос., одн.1 ч. р.2 О. в", другорядний. w LJ }с . ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ w l чl, (хто?) BiH w .4 о ' Впр. 30. ffк я лiтаю, то спокою Ее маю: ви за мною бiгаете. А як мое чадо до вас лiзти р&до, ви його об землю кидаете. Отак бува в лiтi. Ще ,fi та правда в cBiTi? (Метелик, гусiнь). Що то воно: у водi водитьсJI, з хвостом родиться, як виростае, xBicT дае? Щ-6б,rВзв, FТ=Га k. or g S кавка). Меце б'ють, тов- чутЬ, рiжуть, а я все терплю i BciM добром плачу. (Хлiб). 2. Я 1 6.1 2 зв, [й'а] Впр. - 32. ОднiёI Що 2 6., 3 вв. а вiдпа- (ГIуголовок). Два ряди сорочок, а мiэtt Еими фартушIо$, (Вуби i явик). [шчоJ Впр. 33. Були собi дiд та баба. Але не було у них дi_ тей. От вони собi й сумують. А далi дiд i каже bo o }с Ф АналiзоваIIе слово. Питання. ЧастиЕа мови. особа. Число. Рiд (для 3 особи одн.) '{. Вiдмilrlок. В. В яким словом вв'язане? 9. Роль в реченнi. В ним кашi IIе звариш. Ё (ý .ý Е о trt яtс Як не бий, BiH не зашлаче, тiльки сам завзято скаче. (М'яч). iду я, 1ду Hi колiс, Hi слiду. (Човен). Летить стрiла вогЕяII8, HixTo iI не спiйма€. (Блис- бабi: би,.. ý Ходiмо в лiс по гри- ,
 • 6. допомогти. Тодi хтось повiдомив князевi, що в хворого чернець передав через посJанцiв чудодil"тне зiлля. w w w Сталося диво. Князь одуЕtаts. I вирiшив BiH Агаrriта озолотити. Агапiт не взяв грошi. BiH наказав вбз д;увати школу для бiдЕих дiтей. Впр. 44. 1. Ой пiду ,fl понад лугом... Ой зiйди, зiйди ти, зiронько вечiрняя. Гrитаеться сон дрiмоти: <.Де ж ми будем ночувати?> IIIоб у вас i в нас все було гаразл. Щоб ви i I![ц щасливi були! Не хилисfl, яво- . роньку, ще ж нькийl не TPI зеленежурисff, козаченьку, щ€ ж тщ молоденькпtу! Як я собi заспi16ГДЗ 3-4 кл. Ф ченьку. 3. Ночувати нiч, э rý Hi- Ф чеЕька, нiчний, нiчник. Щасливi щастя, щ8стить. t*J (ý = = JJ зАЙмЕнники l-i осоБи о_ ОДНИНИ I МНОЖИНИ. НАIIИСАННЯ ЗАЙМЕННИКIts 3 tIриЙмвнникАми .= l- о trt Ф о Впр. 47 " 2. ГIривiтавшись здалеку до .ryI.9$9. (Р. в., одн.), пiдiйшов Юрко i з .4 b йому залишити без допомоги. I rý :c oo Печерському монаетирi в Киевi }киве чернець Агапiт. BiH лiкlzе Bci хвороби. Послав князь до KrreBa гiнцiв. Вислухав ix Агапiт. Потiм сказав, що через обiтницю не може покинути монастир. ГIроте сумлiння не дозволило гаем; зiронько, велененьжиtа, молоденький, кова- g чер- or Тя;кко захворiв вiгiвський князь. Мiсцевi знахарi не змогли йому ваю двома голосами, один голос пiде гаем ) а другий лiсами. 2. Я, вечiрняя, щоб, щасливi, fIK, ще заспiв&ю, k. 3. }iaKTyc цвiте велики}III червоIIими квiтками. Дiвчlrнка поливае фiалки. Яскраво цвiте пеларгонiя. Впр. .10. Лiкар Агапiт журбою з lJ- спI{тав: LJ Що .}49.цJ (Д. в., одJ{.) робити в горобцем? В яким горобц€м, Юрку? Та я (Н. в., одн.} горобця вгriймав. Посадив його в клiтку. А BiH, як скажеппilт., б'еться об дрiт i п'ятий день нiчого не iстъ. Ходiмте зi q у t, .ryr.цglо. (О" в., мн). Я (Н. в", одн.) шока}fiу його Вам. IVtrи (Н в., мн.) прийrлли до Юрка. Горобець знову вдаI}ився об дрiт клiтки" потiм знеможено заплющив очi i завмер... F trl ýг
 • 7. о- .ý Iо S Ф о = -L ý о- tJ ц }с ýr одн.) на вемлю вIIав. Впр. 49. Упiзн а$п (кого?) меЕе, 8устрiлися (в ким?) в нами, передали (кому?) MeHi, вапроеилft (кого?) нас, бiжать (за ким?) за мною, чекали (на кого?) на шас. Впр. б1. Я[ малеЕька укршнKfl, Маю коси шо колiнка, ,fl таку Еатуру маю: Я не плачу, я спiваю. Я [йаJ ЕЕ 1 б,, 2 вв. зАЙмЕнIIики 2-i осоБи ОДНИНИ I МНОЖИНИ Е цr CJ fiики маJIюва_тЕ IIа уроцi ластiвку, хтось постукав у дверi. Учитель вiдтlllнив дверi. На порозi стояла мати НаталочкЕ. Воgа попросЕла вИшустити дiвчиЕку з уроку, бо в Hei померла бабуся. ВчЕтель вiдrýrстив Натаrrю, а потiм i весь клас. BiB Еояснив дiтям, що yci добрi люди це одЕа ciM'я, & коли хтось iз добрих людей помирflеl то сумуе уся сiм'я. Впр. б7. Якби Bci украrЕцi бухп як одна сiм'я, то Еабагато краще б жили Bci люди. HixTo б Ее сварився, бИЕим допомагаJIЕ багатi, хворЕм - здо[ювi. Не було б запишеЕIIх дiтей, одLý0. ких старих людей. Bci жили великою щасливою родиною. ok .o J_ J дошомогу. Впр. б5. Коли третьоклас, bo S .4 у {ý w Ё w LJ w б Y t Ф q J б Ф вибрати подар}rЕок бабусi Еа деЕь Еародженвя? Щякую, що прийшли Еа Еаше свято. Я вдячвий вам 8а одII., 3, ,.); об дрiт (ч. р., одII., В. в.); очi (мн., 3. в.). Вrrр. 8. Били меЕе (1 ос., одн.) бплп, на шматки порвали, у водi мочили, по TpaBi ваJIяли. Одну (3. в.) половину з кашею поiли, другу (3. в.} половиЕу на плечi надiли. (Коноплi). На деревi я (1 ос., одн.) родився в Koжyci, кожух розiрвався, i я (1 ос., rg 3. Горобця (ч. р., Впр. б3. Чи Ее могли б Ви сказати, де знаходиться дитяча бiблiотека? СкаaKiTb, будь ласка, а котра година? Чи не можу я поЕросити Вас ýередати пiдручЕик Натж1? Чи Ее могли б Ви допомогти Merri зАЙмЕнЕики 3-i осоБи ОДНИНИ I МНОЖИНИ Впр. 58. BiH (Н. в.), йому (Д. в.), по нiй (М. в.). Впр. бО. Воgа (Н. в.), у Ею- по (Р. в.), fr Р. в.). Р. в.), його : { l {i l
 • 8. Вщl. 63. fl, tН. B.}n BiH (Н. в.), воIIи (Н. i.), BiH (Н. в.), 1х (Р. в.), ,я (Н. в.), ц (Р. в.). Вщъ М. Скажеш iй, не вMiЕюся я, цiнюся ýею, я Ее коштую, наведе MeHi, лiтера в Еьому. 2. Обiзветься, вИrукнетьсff , овветься вiд*ликнgгься, Кмiтлива, тямуща, метn к&, здогадлива. жить, а Ее g or w w w .4 Вщl. 87. В'язrеслав СевастьяеI€р. BiE охороЕяе Еов заповirтрi rrгiддя вЦ браKoEb€piB, gпежrпь за поIждком, а взимку доЕома_ гае, чим може, Ilгахам 1 звiрам. Ось i зараз у рюкзаку 8а спиною в IIьоr!о добрий шуд <мiшанки}: BiBca в яIIмеЕем. BiE розсипае ш шаром в долоню завгрФшки у затишку ва ко- пйцями ciнa або ж на вИкркгих дiлянках стеrýI, якi щ}одува€ BiTep. Ц"г пD_ дуються плече до плеча заиц1 и сlр1 курrЕки, часом lraQJraaa a l l } шавiдуються косулi. РоасиIIавши IIоживу, Birr - проошолонки. Щоб рубувати рибi легше диха"пось.п. lrоепiшае до ставка Е , ! L t IIавдоженеш? (Тiпъ). Хто маJIюЕок на BiKHi уночi зробив MeHi (1 ос.1 одЕ., Д. в.}? (Мороз). <Вона (3 ос.1 одЕ., Н. в.) червоgail *Hi, чорнаD. *Чоф ж вона (3 ос.2 одЕ., bo ok . ПОВГОРЕННЯ Й УЗАГАJIЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ШРО ЗАЙМЕННИК Не одиЕ пiт зiйшов 8 ýього, доки нарубав тих ополоIIок,.. А-пе схоже, що BiH не припiзIlився: до продухвиII }Iсивим срiблом ринув дрiбняк пiчкурi, rrлiтки, верховодки. Впр. 7О. [це лiсом не Tpiщить, Ие водою - не хлющить, Це до хати - Еа тrеi (3 ос., одн., Р. в.) пси не гавкають. (TiHb). ТТlо коло тебе (2 ос., одЕ., Р. в.) бi- Н. в.} бiла?* *Тому що зелеЕао (ЧорЕа смородиfiа). Водою ikа;rи ЕаIIи, на них (3 ос,, мII.1 М. в.) срiбнi жупани, хоч жупани лата на латi, паЕам радi в кожrriй xaTi. (Риба). У хатil( прозорих Bci вони (3 ос.2 мЕ., Н. в.) живlrгь, можеш тп (2 ос., одн., Н. в.) ix бачить, та не можеш ч)чгь. Впр. 72. Просити у Еього, згадувати мене, вдячний вам, спiлкуватися в Еами, дружvIти в тобою, подорожувати з ними. Впр. 73. Я малюю. Ти читаеш. Вона вiдпqчивае. Ми iдемо. Ви слуха€те музику. Вони повертаються додому. б х д Ф ч з rtr Ф LJ Ё (ý у д т S а. .ý lо trt ъJ Ф о = :Е g о_ U ц с ýr
 • 9. с щось робити. BiH охоче до- Ф lrJ Ё (ý у S .L т о- .5I l_ о trt Ф о = g -L о_ LJ l ýс ý щось садити або розстеляти по веснянiй водi полотно. Без охоти, а все-таки по,гроху BiH цюкае сапою на городi i не вважае себе ледащем. 2. MaMol ти перша в cBiTi навчила меЕе любити роси, легенький ранковий туман, п'ffнкий ok . з б Iiеслово це частина мови, що означае дiю предмета i вiдповiдае на питання: що робить? що робив? що зробить? ,Щiеслово найчастiше зв'язане з iменЕиком, у реченнi виступае присудком. .Щiеслова вживЕlються в однинi i множинi, мають три часи. називае TenepitltHi.il, цас яка вiдбуваеться тодi, дiю, коли шро Hei говорять: що робить? - слухаеi що роблять? - слухають. Еазивае Мuнулчtt. час вiдбувалась ранiше, дiю, нiж про Hei говорять: що робив? - слухав; що робили? - слухали. Маttбуrпнitt, час IIазивае дiю, що вЦбудеться шiсля того, як про Hei сказали: що буде робити? слухатиме, буде слухати. ,Щiеслова теперiшнього i майбутЕього часу змiнюються за особами i числами. миЕулого часу 'Щiеслова змiпюються ва родами (в однивi). Неозначена форма 0iеслова це початкова форма дiеслов&, воIIа не вкавуе Hi на час, lri ша кiлькiсть ii викоЕавцiв: що робити? - чистити любис- ток, м'fiту, маковий цвiт, осiннiй город i каJIиЕу. Ти першою показала, як шлаче од радостi дерево, коли Еадходить весна, i як у ровквiтлому соняшнику Еочуе джмiль. Вiд тебе першоi я почув про калиновий MicT, до якого ft досi тягЕуся думкою .4 bo l w -L w у Ф w (ý помагае дiдусевi, IIасе вреднючу коняку, рубае дрова. BiH заJIюбки гострить сапи. BiH любить дIеслово or g Впр. 74. BiH не дуже кривиться, коли йому треба 1серцем... Brrp. ТВ. Слово погiдне, слово наше рiднео любим тебе ми, будем BiK любить, обрiй вiдкрився, BciM cBiTaM ти видЕе, видне, як сонце, як ясна блакить; о рiдне слово, хай тобi щастить!
 • 10. до II дiевiдмiни нале- Есать дiеслов&, якi ts 3 ос. множини мають вакiнчеЕня -ать (-ять). Гtrравопис Еенаголошених особових закiнчень дiеслiв перевiряй за таблицею: I вiдмiна И+_мо -те -уть (-ють) э t, -ттт Ё (ý I<--мо ч -те S вершену дiю. Не з дiесловами пишеться невеликих звiркiв. Тому не дивно, що е багато охо- чих пострiляти пташок, половити рибу, шошукати дикий мед та пошолювати на диких звiрiв, особлIltво на зайцiв. А-rrе, гублячи довкiлля, ми руйнуемо свое життя, майбутне наших дiтей. Ми повиннi бiльше тривожи- тЕ, I1едочувати. w .4 bo окр€мо. A;re: нехтувати, неволити, Еевгавати, незчутися, нена_ вгtдiти, Еездужати, недоlда- ) о- ok .o rg завершену (написав) або нева- (що?) w вебо. w Впр. 78. 4. Крие Стогне (що?) море. Вие (що?) море. Впр. 8О. У Еаших лiсах, у садах i на левадах водить- ся багато рiзних птахiв i дрiбних звiрiв. Розлогi степи i прозорi паху"ri луки в численними озера_ ми ft рiками, що густо по- росли осокою, очеретом та кущами, теж добрий при- тулок для дичиЕи. Тут водиться багато всякоi птицi, рпби, диких бджiл та | (ý -ать (-ять) Дiеслова виражають J_ Ф Ф II вiдмiна -ттт (ý V тись, будити чуттJI, щоб не згасла в людинi пильнiсть i любов до природи. Впр. 81. Не хилиться, не перешливеш, не сходяться, не щастить, не горить, не висить, не просить, не бiй- сff, не роби, не лежать. Впр. 82. Серце млiло, не хотiло спiвать на чужинi... Журбою не накличу собi долi, коли так не маю. Ходи собi, мiй rолубе, поки Ее васнуло твое серце, .5г ]- о ц Ф о = Jg о_ LJ L1 ýr
 • 11. I ,] cпiвae чорноброва. Вшр. 83. Хай дух свободи не Y t Ф q -J б Ф -J LJ Ё б у S J_ J о.5Е l- о trt Ф о = шогасить в серцях гlрийдешнiх поколiнь! Де аа волю борються -; там вро- ду не вмирае волff i душа. Не вмирае душа Еаша, Ее вмирае воля. I неситий не виоре Еа днi моtrlя Еоле. Не скуе душi живо1 i слова живого... Впр. М. .Щорогий дружеt Прийшовши до лiсу, пам'ятай правила поведiнкЕ: t. Etre ламай гiлочки дерgв. 2. Не кпдаiа в лiсi пляшок, ý не cMiTи. U в сосЕOвих лiсах. ýf ЕЕ *l цl Не ровпалюй багаття w | }с 3. 4. Не лови метеликiв, маленьких звiрят. w о_ w J_ 5. Вбираючи црибlr, ix потрiбно BpiBaTK, а не зривати. Вщr. 86. Не помиляеться (хто?) той, ке робить (хто?) той, не HarBдиTbcя (на кому?} ýа KoHi, Ее Еахвалиться (чим?} добром, Ее розведеш (кого?} бджiл, Ее смiйся (чому?} лкховi, Ее випл&чеш (чого?) лиха, Ire виIIлачецI (чишл?} Елачем, не скочЕш (куди?} на небо, Ее вакопаеш (у що?) у geмлю, Ее IIлигЕеш (як?} вище себе. Нуйсмачпий!-по- хваIIив вовк. А далi й пи- тае: .4 bo ok .o r rý Впр. 87. .Якоеь одЕII чолrовiк почаglтrвав вовка хлiбом" g тв висIIiWЙ, щоб люди пе чули. Не щебече соловеЙко в дyýi Еад водою, Е€
 • 12. 3rrtiпювацпя дiеелiв аа часом i числамп Вщr. 94. Теп. час б'ються скубуться летить ходить квокче MltH. час Маftб. чае сяде засЕе був не тямив лiтав лiтали громадtýIи граJIися знайшли не зaxoTiB почали бились шотомились ч з rý Ф L, Ё {ý !Е ý :Е ý ok падали на пiсок i розбиваяись на бi.rry пiну. Впр. 98. Вадали нам додому написатк TBip <,flкби птахи i звiрi вмiли говоритиD. .Щовго сидiв fl. IIад зоши- S. w Вщr. .4 bo по смiтнизку, громадиJ{и, та й, знайшли три коЕоплянi зернятка. - Дурнi билтаеь, а розумBi rrожrгпшIIIсь J а- .o ЕОЖИВИЛИСЬ 3. Лiтали вони, гралися a/ .L Ф rg промоtsляg {ý Краечок (що зро- w бив?) сховався (одн.). w XBEJIi (що зробили?) пiрЕули (мн.). Вершини (що роблять?) червонiють {мп.). Сонце (що зробило?) сховалоеь (одш.). ВершиЕI.I {що роблять?) (мн.). 1 i i 1 l ь + грають Впр. 96. Чайки знiмались з одиноких беtrюrоtsих скель, приtrадаJ{и црудьми до хвиль i пJIакаЕи Еад морем. Море стамнiло, зпriEиJIocb. Дрiбнi xBиrri злив;ап*лсь докупи i непомiтrrо пiдкрадапись д0 берега, том, аJIе Ее написав жод- Еого рядочка. Вакрив вошит i лiг спати. Не встиг вакрити очi, як зойкнув. на яобi воявилася синювата Еrишка. Оглянувся я i пфачив за $ущ,ами зай- чат, якi rliлилися в меfiе огризком яблука. XoTiB я побiгти до Еих, як наступив на KoнcepвIry банку, перечепився i впав на cMiTтя. Iз-за дерева почувсrI fl ci.B IIа земJIю i гiрко заплакав. Мене оточили звiрi i сказали: <,Ба_ чиш, як небезпечно нам стало ходити по лiсi, бо ти eMi.x. l- о trt со о = -L g а_ LJ t !с зf
 • 13. i товаришам. TBoi товаришi все це за- лишили пiсля прогуляЕки}. Я прокиЕувся. В школi я розказав про соЕ оо tJ б = у S Е ) а- .5I l- о ц Ф о -L ý о_ U 1ъ }с чf Мuл+улuit, Тепер. цас час форлwа смlятися засмlятися велеЕlти зазеленiти грlти пригрlти гомонlти загомоЕlти Маuбуmнitло смlеться a час буде смiятися зеленlе смlявся засмlявся зеленlв завеленlв грlв буде зелеЕiти засмlеться a a a зазеленlе a a буде грiти грlе a пригрrв пригрlе a гомоII1в загомоII1в g э (ý неозначел+а a a гомонить k. or l робили. Впр. 1О1. ГIовернувся, зай- шов, увiмкнути, вiдчув, кинувсff, вiдчинив, побiг, викликати. Впр. 102. 3имовi розваги ГIрийшла сувора зима. 3амерзли рiчки ilT озера. Поля вкрились бiлим cHiгом. Тепер можЕа кататись на лижах. I]я роввага дуже шодобаgться дiтям. На високих i Еизеньких гiрках можна гдобачити тих, хто гарно катаеться на лижах i тих, хто тiльки вчиться. Найменшi дiти спускаються на санчатах. Весело дiтям! буде гомоЕiти вагомоЕить ,Щiеелова теперiшшього bo o Ф шришли Впр. 100. .4 -L w у w w (ý Ми ша галявиЕку, прибрали все i бiльше нiколи так Ее часу Впр. 104. Однина 1 ос. Mpim, в'яхсfi], вожfi], гош 2 ос. мрilешl, в'яаrс|еш|, гоГй 3 ос. MpiE, в'яжý, волm, вод|ишl, гоЕБl IVIножина 1 ос. вод|имо|, 2 ос. MpiJeMoI, в'ffжlемо|, гоЕй MpileTe|, в'JIжIетеI, вод|итеl, гоЕБ| 3 ос. мрi|ютd, в'яжIузБl, вод[ятd, гоlятd Впр. 106. Стоять (3 ос., мЕ.) роззявЕ на кожному розi, збились ги)том продавцi Еа порозi. HixTo не купуе (3 ос., одЕ.), не продае (3 ос., одн.), i реш,д,ц ътiко-
 • 14. EixTo не дае (3 ос. одн.). }л}, В цаrrьнi HixTo за столи не еЦае (3 ос., одн.), не перекушуе (3 ос., одн), не заIIивае (3 ос., одн.) Впр. 108. Гrотягатися потягаеться, зiтхати зiт- - б !( J_ Ф l Впр. 113. з (ý Дiеслова майбутпього часу мноаrсина ос. перепишемо, будемо переписувати, переписуватимемо .o 1 rg Однина 1 ос. перепишу, буду переписувати, переЕисуватиму 2 ос. перепишеш, будеш переписуватиr IIереписуватимеш 3 ос. перепише, буде Еереписувати, переписуватиме ok 2 ос. перепишете, будете переписувати, переписуватиме- те bo 3 ос. перепишуть, будуть переписувати, муть Однина ос. .4 вtrшЕватиму бrrду вtrшtrвати вишию 2 ос. вишиватимеш будеш вишивати вишиеш 3 ос. вишиватиме буде вишивати вишие МножиЕа w w w 1 1ос. витттиватимемо будемо вишивати вишиемо 2 ос, вишиватимете будете вишивати 3 I i] } L L t переписувати- вишиете ос. вишиватимуть будуть вишивати вишиють вiд'iжджатиму буду вiд'lжджати вiд'Иу вiд'iжджатимеш будеш вiд'iжджати вiд'lдеш вiд'iжджатиме буде вiд'iжджати вiд'iде вiд'iжджатимемо будемо вiд'lжджати вiд'lдемо вiд'iжджатимете будете вiд'iжджати вiд'iдете вiд'iжджатимуть будуть вiд'iжджати вiд'iдуть Ф lJ б = у S t J а.5ý l- о ц Ф о = J_ g о- J ч ý ,1
 • 15. LJ Ё (ý Y S т о. ;5ý ь о trt Ф о Е _ -L ý аLJ q a чf набираються теIIер, час, IIовисае _ тешер. чае, вЕи_ кають тепер. час, Ев_ сетrcя - теЕер. час. Впр. tL7. Ходить II, шко- дить II, ,Iсивуть I, збираеться I, робить Ш, виходить II, спати - II, бачить - Ir. Впр. 118. 1. 2. Грають Впр. Lzl, Я сяду дЕй-Iдiев.,явадli_ маю ми задрiмr@ I дiев., Birr гriдiймае ми пiдiймаlБмоl I дiев., я ми ся- жартую ми Есарту@-Iдiев.,яйду-ми йдЕмо| I дiев., я ляю Ее гу- ми Ее гуляЕмоI я поспiшаю ми поспiшаlемоl , I дiев., I дiев,, я чую ми чуЕБl I дiев . Впр. L22. ПЦем в IIоле, киЕемо кЕижки, шроспiваемо цiлий деЕь, IIарвемо ромеЕу i волошок, сплетемо BiЕочки, ввнаем нового, уг_ - - bo o з б Ф .4 U q w J_ (I дiев.) в Mopi м-iж KaMir*ням розфарбованi промiн- w w а Y час, пiдходжу час, пильную g Встаю тепер. т тепер. _ тепер. час, cipie тепер" час, Ее збираеться - тепер. час, виIIливати Ееовн. ф., пiдхопити ЕеозЕ. ф., чуеться тепер. час, вибiгають - тепер, час, оЕускають тепер. час, хру_ мають тепер. чае, Brrp. 115. Правопис особових закirrчеЕь дiеслiв k. or IIерша i друга девцмfurи дiсслiв Еям згрш хв!Iль живих. Плещуть (I дiев.}, довляться (II дiев.), тiкають (I дiев.), лащуть (I дiев.), обнiмають (I дiев.), ллються (I дiев.) через них. 3. Розфарбованi - розфарбувати (I дiев.), хвилi - хвилюються (I дiев.), живих жити (I дiев.). дедим див, заспiваемо серед лi.у, защебечем серед Еив. Впр. 12б. Не ЕавIIишся шлавать, цоки у вуха вом Ее набереш. Не втаirп шила у мiшку, бо все одЕо вилiзе. Як цжЕеш, так i вiдгукЕеться. Розуму за rрошi не купиш. Впр. L27. ЦЕiте жасмин. ПЦ вiкнами кущi ЕЕщi цвiтом, Еаче бiле диво. Нехай подвiр'я обмиgаg грiм, де завжди граеться дити_ на. Останне 8олото берiз gривае BiTep Еетерпляче. CToiTb такий шечальний лiс, що ледь душа моя це плаче. Ударить грiм
 • 16. цвiт наЙКРаЩе. Впр, 129. ,,Щобрий деньп Нателко! У мене все добре. Вчуся я непогано" Пiсля ypoKiB займаюсь в танцювально}1у гуртку. Нещодавно ми перемогли в Micbкoмy кон- Kypci та}IцюваJIьних ко-тективiв. Нас нагородили путiвкою до Киgва. справи в тебе? Чи займаешся ти ще плаванням? .Ще будеш вiдпочивати влiтку? чекаю на лист. жити" Коли виростеш, Еам'яуаilт про свою родину. Впр. 136. I ось одного дЕя прийшли до лiсу дiти" Вони побачили дивовижну KBiTKy. Вачарованi ii красою, вони довго не вiдходили вiд тrei. 3ахотiлося iM вiрвати KBiTKy i понести додому. А в цей час летить над KBiTKaMи бджiлка. Чуе, що десь далеко-далеко дзвенить тривожно дзвiночок. Летить бджiлка на ввук дзвiночка. Прилетiла i побачила, що конвалii загрOжуе небезшека. .4 bo ok .o r Як загбiш, загбiмо, вйвчимо. Чи добре ви володiете украiнською мовою? 3добудеш ocBiTy легше буде g : tёщrтуть QаIlи) пiсля :{эIцу oуsq 30.05.04 Твоя подруга Настя. Впр. 132. 4. Яскраве сонце променIитdся i виблискуЕ на позолочених банях i w w w хрестах печерських цер_ ков, обливаЕ м'яким cBiTлом срiблястi хвилi KBiTyчих садiв... У глибинi небесноi блакитi поволi пллrвIБI i TaHffil прозоробiлi хмариЕки. В повiтрi повiваý нiжними шахоща- ми молодоi gеленi й мед}... В Вона швидко залiзла до дзвiночка i грiзно задзижчала. Влякалися дiти i не зiрвали конваJIiю. 3 тих пiр бджiлка подружилася з конвалiею. (ý Y t Ф q з (ý Ф U Ё б !( S t J а- .s 1-1 о ц о Е Ф -L trt Е, tJ t_a с чf Щiеслова минулого часу садiв линWl спiви солов'iв, а десь високо Вщl. бринlитd срiблиста трель жайворонка. Впр. 135" ГIомiтиш, fio- куштуеш, полбсуемо, володiете, полfчишп лiчимо, вйростеш, зfгнете, стуко- тйш, адобуд€ш, перем6жеш, розкроiш, крутите, 139. Сказав (одн.), запрошоЕував (одн.), несли (MH.)n IIочалося (одн.}, шо- чали (мн.), вирубали (мн.), викорчували (мн.), стругали (мн,), клепали (мн.), пiдносипи (мн.), сталося (оДн.), (одн.). розIIростався F ЕЕ цt i
 • 17. Впр. 14О. Я нашисав листа до брата. Гrривi.тав його з днем народження, гrоба- жав йому щастя i LJ Ё (ý у S J_ ) о- .5t l- о ц со о Е g _L о_ U 1 !/ ýf одн.), брало (миII. ч.9 с. р., одн.), заспiвало (мин. ч., с. р., одЕ.), повила (мин. ч., ж. р., одн.), сrriваJIа (мин. ч.l }к. р., одЕ.), переливала (мин. ч., ж. р., одн.). Вrrр. I43, Минали рOки, сЕливаJIи столiття. Народилася й постуIIово змiцнювалася давньоруська держава Киiвська Русь. it постiйно доводилося бороЕити свою ЕезаJIежнiсть. Ось чому лiтописи доfiесли до нас шум походiв, брязKiT мечiв i бойових сокир, посвист стрiл, тупiт тисяч коней, лункi удари ThpaHiB у мури ili ворота Mi.cT i фортець. Впр. !44. Погустiшав (одн., ч. р.), була (одн., }Ic. р.), обрали (мн.), чiплялись (мн.), лiзли (мш.), нашоро- k. or g з Gl Ф с. р., .4 bo o Ф tr Впр. t42. Прийшло (мин., w w -L w б у здо- ров'я. шуваJIись (мн.), витягали (мн.), нюхали (мн.), дратуtsали (мн.), розпаJIювали (мн.), наблизився . (одн., ч. р.), було (одн., с. р.), одтягли (мн.), посадили (мн.), полетiли (мн.), рвонувсff (одн., ч. р.). одЕ. е. р. (тёмний) Стемнiло й одц. с. р. зробилось так тихо надворi. На небi зорiють iскорки-зорi. Легенька одн. ,Iý. р. (лёгко) пара внялась Еад водою. Впр. 150. Кому легко на серцi, до того весь cBiT смiеться (тешер. ч., 3 ос.). 3 вогЕем Ее жартуй, бо опалишся (майб. ч., 2 ос.). Тiльки той Ее IIомиляеться (тепер. ч., 3 ос.), хто Hi до чого Ее торкаеться (тепер. ч., 3 ос.). В пiснi слоBQ IIе викидаеться (тепер. ч., 3 ос.). Сном не прого- дуешся (майб. ч., 2 ос.). Впр. 151. Ген там круто вигиЕаеться Щнiпроп а з Еього вириваеться протока
 • 18. i знову вливаеться в Щнiпро. А посерединi ocTpiB з сiножатями, де випасаеться худоба. KopiB i телят Ее переганяють на цей бiк. Там вони й живуть ПовторепЕя вивченого про дiеслово Впр. tб2. 1. Лукаш майстрував. BiH вистругував, склеював, - вдеЕь пасуться, а вночi вiдгlочивають у загородах. (Хто?) <+ майстрував собi скришку. (що робив?) ----------> що? ** коли? rg .o MIIE. ч. загляIIув мiсяць в мое вiконце. w миЕI. ч. w Вже засвiтилиеь у небi Bopi, мин. ч. w усе заснуло, васнуло й горе. тепер. ч. Вийду в садочок та тепер. ч. пQц}цIg!9, тепер.. ч. при мiсячеЕьку та й заспlваю. ts l Iч з (ý Ф tJ Ё (ý J Уже скотилось iз неба соЕце, миII. ч. oJ J_ oo k 1бб. у J- S .4 b Впр. мин. ч. Ф у кому? Впр. 153. 2. ШумлШ - II дiев., вмilютil I дiев., сяЕ - I дiев., говорlитиl II дiев., пахнlутil I дiев. - натяryвав. Скрипонька вийшла. Лукаш пофарбував. 3. Учора вранцi Лукаш все лiто а- .ý lо trЕ Ф о Е g -L о_ J l с ýf
 • 19. ШРИСЛIВIIIIК Прислiвник (ý у .L Ф q э Ф ЕIеэмiЕЕа .fiк? Де? Куди? Коли? частиЕа мови tтl В речеЕЕi друго- Вкражае озЕаку дii, поясЕк)€, де, коли дiя вiдбуваеться U Ё (ý у S А там J_ tтar о- k. or 8 ,чистотlо .,5$ l_ о Ф о Е ц у ýr .4 w як? г_---т голубiе дивЕо, як? w w L, Г-f маЕдруе величаво, пливуть тихо, мирно. коли? г-тr. цвrтуть ciв. Хто хоче Фщщс мати, тому треба мад9 спd.ти. Впр. 164. Роаеипае (як?) улlтку, коли? г--f вOирають восени, чекають у8имку. Впр. 160. Люди вiд природи Ег!аш_ецно. цiкавi. Подивилися вони дiдо_рlгд, шогров- зирIIулися доэцоJа i нарештi звели шоглfiд весна (яка?) щедрадiс- ра. Блиснув (як?) щедро коли? лянули праЕолLч, Beclta цадLолi. тв lrщзtllg Вцсgцtо злетiв, L{BiTyTb весЕою, уц9ру. що чумацькому Boзi... Впр. 161. Вщецц i горобець багатий. На сонцi тепло_, а бiля MaTepi доýре. Грак yrppi коли? . криштапю, десь дqJrqllg-даJrэцq сЕерся Еа обрiй. УдедЕ IIо Еьому вогняЕIою колiсницею впевнено роз'iжджае СонIIе. Вцо.чi_ дарiлэцq Maltrдруе Мiсяць на срiбному bo o ,ц S с- MaTiHKo рiдбл*китниЙ куЕол g J -L рядЕий членобставиЕа Ео пролiсок (який?) радiсний. Простflгае (як?) ласкаво соЕ (який?) ласкавий. ПiдЕяли (як?) гордо - квiти (якi?) гордi. Вгrав (як?) сгrецiально шматочок (який?) цiальний. спе-
 • 20. Еуть хмаринки вгорi. .Що школи, до школи, до школи сьогоднi iдуть школярi. ,,Щбайливо тонесеньку книжку гортаю. Рядок ва рядочком квапливо читаю. Впр. 168. Вручно, зручнift, куди зручЕift, нffiзруч,,.а* _л ,.а* якнаизручнlше. -1 нlше, Ясно, яснift, то яснift, щбffiяснft. набага- нffiяснift, --..,..,:t а, нlше, наитемнlше, темнlше. fiкнаи- l.r ,^* .4 --Еп "r^* наиеильнlше, w сильнlше, w w ще тонft, -Л. якнаитонше. -|--.:rrr Сильно, сильнift, багато -...т:| наитоЕше, Цбffi'сильнift. нiжно ясно безкi- свiтло, обережно, любо мило, швидко прудко, казково - чудовб. Чудове явище веселка. Вона чудово вiдобра- fitае ciM казкових кольopiB. В'являтьсfl Еа небi несшодiвано rriсля дощу i мило на Hei дивитися. Впр. 176. Опинитисff просто неба безпритульно, намокнути до ocTaнHboi нит- ки мокро, кинутися в ycix нiг мати - швидко, цебезкiкiнця-краю довго, нечно, йти як не своiми ногами - повiльно, спати без мlцно, жити ваднiх нiг на широку ногу - багато. Впр" 179. Взимку надворi холодно, а влiтку тепло. Ще ToNIy, що взимку сонце fiедовго бувае на небi, нивько ходIrrь над вемлею i недостатньо rрiс, Коли сонце ходить по небу низько, то довгi TiHi посилае, а коли високо, то ко_ poTKi. Ночi довгi., & днi коpoTKi - ввимку. Днi довгi, а ночi. KopoTKi - влiтку. Вщl" 186, Пiшов т}rдц - шовернувсff gI9д. Приiхав r{ýра - поИе ýflдща. Летiв ciB HIщц}I9. Прищqкд bo ширft, значно ширft, ffiширft, Широко, щбffiширft. Тонко, тонft, Л- весело, довго Еечно, ok Темно, TeMHifr, ще тем_t-"",.тп ,Л_ ,.Л но rg Щнiпро у тиху шогоду, коли вiльно i IIлавно мчить крiзь лiси й гори повнi води cBoi. Так соЕячно-ясно довкола, i та- .o Впр. 166. Чудовий Впр. 171" ,Якщо fia .ЯIвдоху (14 березня) буде тепло лiто буде теплiше. f,lкщо синичка зранку пищить, то вночi обов'явково IIохолоднiшае. Brrp. I72, ,Щавно колись, _ легко - нева}кко, якось чомусь, лише тiльки, завжди постiйfio, тяжко _ важко. Впр. LT4. Чудово - шрекрасгарно, рflдiсЕо, уluiло IIлив щцф - (ý у Ф э rý Ф LJ Ё rý у S -L J > о.,5г l- о tr[ Ф о Е 1- ý о_ tJ l- с ýf поIIJIиве вtдвщЕр1. Робить аарqý шочиЕе rrотiм. Розмовляе BegeJQ дивитьсfl gyдgQ. |fit Ев ч|.
 • 21. Впр. t82. Щовечора ховалоея, ховалося повlльЕо vYl 1 величаво, як? непомiтно i тихо приход;1{1u, ледь чудно i поспiшно виби- -L J о- .ý l_ о ц m о Е _L ý cL LJ ц с чf завжди в дахом. Так, зd щим дахом можна безпомилково i точно визЕачити погоду HaBecHi. flкщо гнiздо кругле, дах лий ма- дощiв буде мало i негусто. А бувае, що дах до метра тодi iт дощi майже безперервно i довго ллють усю весну майже не щодня. Впр. 186. А милiш над сон, бо хоч як добре та мило чолоtsiковi, а все усе покидfl€, МузикаЕт грав Ira флейTi зачароваIIо та шрекрасно. До його чудовоi пiсHi, що бринiла нiэtсно та мелодiйно, прислухалися пташки, дерева, квiти. Грав мувикант про яскраве соЕечко на блакитЕому небi, про бiлесеЕьку хма- g S Впр. 184. Сороки дуже точно i аавчасчо завбачають погоду. Вiдомо, що вони постiйно i невтомно виводять cBoix пташенят у Еовозбудованому гнiздi. А гнiздечко стараЕно й обережЕо споруджують k. or Ф = у i безшумно ходили. bo o m tJ лювали, крадькома .4 ц з (ý РаВСЯ, }КВаВО Й ОбеРеЖно пiдiЙмав, постiйно i впевЙено ocBiT_ w у J- Ф w w (ý щоб васнути. У вiршах i оповiданнях, що ти прочитаеш, про пори року, ffвища природи написано так вл}ruно i виразIIо, що ix можна легко уявити. Ось пiсля холодних днiв стало сонячЕо, тепло, немов улiтку. риЕку, про жайворонка, про щасливi дитячi очi. Впр. 189. Пiд час ровмови необхiдно вдумливо i точ- но добирати слова, логiчно i правильно викладати думки, чiтко i виразно вимовляти кожЕе слово, ви_ разIIо й iнтонацiйно передавати голосом запитання, здивуванЕя, рiзнi почуття, спокiйно i послiдовно доводити свою думку до KiH- ця. Впр. 191о ПЛакlпlа верба на ставу полоще срiблясту листву i тихо та сумЕо щомить на BiTpi шумить.
 • 22. ПОВТОРЕННЯ ЗА PIK Впр. 197. HixTo не вабутий! 3" Кожноi ж. р. одн. '9 мн. мн. Травня бiля солдатських пам'ят- весiти' сер. р. одн. (ý мн. !с никiв та обелiскiв пЬлум'ям палахкотять квiти. Ж. D. -L Ф l ч. р. одн. ОДIrI. немае на нашiй землi такого кутOчка, де б не височiMIr. мЕ. ли пам'ятники героям i дорослим, i юним. - забутиft, нiщо не забутеtD t ,ro#JL",u наши" "SЬ* <.HixTO не с. р. одн. кажемо ми. Героiчне життя - навiки вкарбувалися fti,iffЁi Впр. 200. 2, Рiдна мова bo 4.@йш,Фfrш. ok .o мн. rg " мII. }[II.. народнiй. Про них складають пiснi шишуть кЕиги, знiмають фiльми. .4 Кожна мова по-своему црекрасЕа. Вона, мов неповторний самоцвiт, w Ё S J- ) о- .5г l- о ц Ф о = g -L ч w ý ( t- чf w кQристчетеся Ё (ý tJ рати слсво то велике вмiння. Навпаки, коли словом неточним, то це те саме, коли б замiсть вiдточеного олiвця на уроцi малювання ви користувалиqя цвяхQцл. lJ о_ виграе BciMa барвами веселки, мае свое зЕучання, свою власну неповторнiсть i красу. Кожне слово IIе нiби дiамантова намистинка на величезному разку нашоi цребагатоi мови. У великому мовЕому запасi вибви з (ý со 8 б., 8 зв.
 • 23. .f Вщ1.2О7.2. Життя а] ся 8 вв., 5 6,, 4 вв.l ховаеть[ховайец':аJ-9б., сонця 5 б., 5 зв. .L Ф ник, деньок. Е Впр. g08. 1. э (ý l*J ховиIIа, Ё леЕа, океаЕ, t- о trt Ф о Е Впр. 2О2. Вiнниця, ,ЩнiпроЕетIювеьк, Житомир, KaHiB, Львiв, Миколаiв, Нiжин, Сiмфероцоль, Уж- город, Хщiв. впр. 2о 4. itBiTfrБl,,flвПFтil, -L g ,ffiФЕ,.ffiаФп, о- ýf w В ншшому дворi красивий квiтник. На ньому вавжди кв.iтують рiзнi квiти. Кожпа KBiTK а дбаiтливо доглffI}r"га w l ýс роdФП. w J горбо- юЕими Ерцродолюбами. грабовий, грабок. ГРаблi, грбти, грабельки. Рiг, рiжок, рогатий, рiжечок. Piirc, рiвати, Впр. 20б. Граб, зрiзаний. Гребти веслами набагато легше за течiею. rв-за хмари виглядав рiэtсечок ве- ocTpiB, повiсть, повiтря, росинк&, IюслшЕа', струмо$, струЕ_ g 6 б., б зв. кв, травень, .4 bo ok .o r о. вершиIIв, чок, горобиЕа, земля, .ý у .SE Аеродром, алея, буран, бур'ян, вер- со J_ J - [сон'ц'аJ 3. Спека, пекучий, пекти; день, деннкй, щодеЕ- у fý S [жит': травичка, rzвилff, ХВЕлиЕа', чайк&, чарiввий, яриЕа, яхта. Мiсяць травеЕь зветься так тому, що Biп Еокривае 8емлю зелеЕIою травич_ кою. Впр. 209. 2, ffiстрr.rба.тrи, заошав, викупавшись, ва_ сяяла, ровкоJIола, дошомао -",а -|F| -t гати. , 8.3асi,*тла_.Щ - [вас'ай'алаJ - Т б., 8 8в. Впр. 210. 2. ЙpiBarra - йffiбарбуваJIа рiза.па, рБфарбувала, Б7йшла заишла, шереишJIа, пlдlишл&r 31рвал&сь -lU ffiipBaJlacb, надiрваJIась. ЕБрва.пась, Вщl. 2L2. РукотворЕе оверо мiсяця. Над Еами висiдо безхмарне небо. Безжально :-';-JЧ*( мЕ побачиJм в пекrIому Впр. 206. ffiаы. цадвор}. смажило соЕце. I раптом серtrЕевому ýебi чайок...
 • 24. нItлася. I перед Еашими очима показалося веди_ його всього. 2. Ватих, тиша, тихенько, тихий; життя, жити, житт€вий. Впр. 22l. ilicB. дихае лаетьс.ff шукае ласкае iрже - i е наше Бiл-озеро! зробили нашi чудовi Оце люди в безводному степу. Впр. 213. Люди квiтчають сэ9З qcýLi зедffi i цqswgщц трзвзддц (iM.) - курить w w 2. Вечiр, мороз; моряк, морозець; морозций, вечiр- w нiй, морський. Пiд вечiр мороз посилився. Моряк BMie вав'язувати морський вузол. HaBiTb невеличкий моровець в траBHi небезпечний для KBiTyчих садiв. Впр. 2I7. I лiс cToiTb. BiH затих пiд палючим гнiтом лiтнього пiвдня. Вдаеться, нема в ньому життя. Нема життя! О, Hi! Тiльки прислухайся, придивися до нього. А найкраще подивись на нього тодi, як BiTep ударить по ньому cBoiM могутнiм сивим кри- ] э Ф J кричить крутиться Ф = !( S Е J а- кудкудакае лускае У .o грае, гI'€, Впр. 222. лижних зма- ok гаIIIIffх брали участь тре- тьокласники, четвертокласЕики та ш'ятикласники. HaBecHi бiля школи юнЕати посадили клени, берези, каштаЕи, дубки. В вирiю повернулися ластiвки, лелеки, солов'i i шпаки. Петрик прочитав цiкаву, але дуже складЕу книжку. На узлiссi в',rIвилися першi веснянi квiти: ряст, пролiски й фiалки. Впр. 223. ЧервониЁ рядок, червоний одяг; солодке яблуко, солодкi вуста, солодкi слова; холодний деЕь, холодЕа зустрiч, холодЕий погляд. Впр. 225, Одну - rrерший другий двi три - третiй десять - десятий одинадцять одинадцятий .4 ItIороз. .L Ф (ý говорить bo цледть (дiесл.) вiнки i водять (дiесл.) хороводи, qЙI"аюr" (дiесл.) rriснi. ._. Впр.,^. XMadK&, ЙDи2L4. ,_. ну, хмаронька, хмарчиних. Впр. 2Lб, 1. Вечiр. Море. шахне у ворушиться позiхае KyBiKae дцбдc:lщqпд (iM.), м'дцо:р. (iM.), аrрззц (iM.). Дiвчата (ý rr |icB. I чезне водIIе плесо. I"1ого зворухЕе rg }1[атттиЕ&, вихоЕившись на пагорбок, р&птом спи- i лом, ударить Чайки над степом? Чlt цё, часом, но привид? Адже чаrlки вiсники води! - .ý tо ц Ф о = -L g о- J t_. >с чf
 • 25. Впр. 22В. 2, Пташки, птв.шиних, пташенят, пташечка; гнiздо, гнiздечко, допомогуD (В. в.). Впр. 234. Море таке лагiдЕе, що хочеться погладити його, долоЕею. .Щихае тихо та piBrlo. Без угаву IIерели- g вае рiзнобарвIIу гальку й ледве чутЕо, IIаче хто cie по берегу скляЕками, дзвенить. Впр. 23б. 2. Жовтогарячий килим, лiсову гаJIявиIIу, довколишпi просторЕ, Iюботящi бджоли, солодкий Еектар, золотисте коло, великого сонця, HiжHboi зеленi. w w w .4 bo o k. or гнiздуванЕя, гнiздитися. 3. ГIташки пернатi б друзi. Y х Впр. 228, Синiе Ф - теп. чflс.9 q 3 ос. з сипле теп. час, 3 ос. (ý Ф бiжать- теп. час, 3 ос. lJ крутяться - теп. час, 3 ос. Ё пiдстрибують теп. час, Ф у 3 ос. S .L танцюють т буркочуть - теп. час, 3 ос. теп. час, 8 ос. апишаеться - теп. час, 3 ос. .St Е сплелося - миIr. час, е. р. о trt квiтувати - ЕеовII. форма пустило _ - миЕ. час, с. р. Ф о Впр. 282- Чому лампи Еа автомобiлях фарами Еази= -L ваються? Не знаете? Усе ý пояснюеться дуже просто. о_ Бiля входу в гаваЕь ОлекU сандрiI, що в Грецii, е неlъ !с величкий острiвець Фарос. ý На цьому ocTpoBi було встаЕовлено перший Еа землi маяк. ВИ грецькоi назви цього острiвця i походить сучасЕе слово Що в отим деревцем (О. в.)? ,Я[кась лиха людина зламала гiлку (В. в.). Та знайшлися чиiсь добрi руки (Н. в.), якi надали деревцевi (Д. в.) (швидку ,щи... <фара>. Впр. 233. Лiто. Ми шрийшли до лiсу (Р. в.) на ts U l- ц!l прогулянку (3, в.). Йдемо широкою просiкою (О. в.). Обабiч високi дерева, а пiд ними кущi та молоденькi деревця. Як же iM привiльно тут рости! Та Ее завж- 3.,frФп,.ffiФý. Вrrр. 238. В ясному (прийм.) небi дзвiнко (прикм.) бри(iM.) нить (дiесл.) пiсня жайворонка (iM.). Пiд (прийм.) розлогою (прикм.) вишнею (iM.) гомоЕить (дiесл.) струплочок (iM.). Ранок (iM.) огорЕуts (дiесл.) сонну (прикм.) вемлю (iM.) густим (прикм.) тумаЕом (iM.). Впр. 24О. 2. бБu, @иченька, Фичка. ffi, .л. ffiик, ваffiило. Сонце,Gечко,GячЕий. .^. вий.

×