|ЕEra
I-1п
-rrппш
пl_re
rEfI.rI.

ЕЕ
-пЕ
Епп--rErI
fEE-

re

G-rп

4

-lrrпЕr
-rrЕп

кпilЕ

-_
-

плfiтЕплfiтшшп

_
--Е
]Е...
ПовторенЕя матерiалу

i вивченЕя письмового

мпоження та дiлеЕня
у меfiýах 1000

У цьому роздiлi учнi повторюють внаЕня ну...
2) 30:6: 5
рiбно.

40

0 одиниць; 4О7
900 0 десятKiB, 0 одиЕиць.
3) 500, б01, б02, 503, 504.
500, 510, 520, 530, 540.
500,...
l

I

22, Розв'язаtlня:

2'}

витра-

3"9 : 27 (кг)

маса

фарби.

Lo

Ei

Ё
(ý

у
S

J_

фарби.

4.3

5.3

-

27 (кг}
Вiа...
3)

206

31. Розв'язання:

111

силок;

I')

+ 531

848 (зош.)

848

_!_

8кг2l0г
8кг:
Iy{aca бандеролей:'
3) 210 : 3 : 70...
4б:6:7(остача3)

43.

:4: 2 (остача 1)
Т z 2:3 (остача 1)
7: 3: 2 (остача 1)

36.9

693

-6

э

8:3:2(остача2)

з

-

б
у
...
2) * 480
,
160

Вираз:480+480:3:640
МОtкг)

стала маса"

(кг).
ВiOповiOь: 640
}Iaca бичка.

_24
24

2) L24 z

i0

|Й

48, ...
504 |в 4)
48 |6s
_24

3)

24
0

282

т

840

7)480:6*80 :

160

б
=
у
S

JJ

б7 .

11

Розв'язанн,я:
.3 : 33 (уч.)

ВiOпов...
65"

в2. Розв'язаtdн,я:
100.8 : 800 (грн)

ВiOпавiOь: 800 гривень
було у господинi.
63. 1) б4б lb
|ю9

4ý_
0

2)-5 !ъ
520
...
Вираз: 405 : (84
t35 (пал.).

:

28)

:

в)690-24О:8:61С
24о lз
lBo

-24

ВiOповiOь: 135 пальт мож-

на пошити.

s
о

lд

...
380

' 368
1

(повний добуток)
LT48
[{i обчислення можна зробити коротше.

пояснення: Записуемо множники так, Щоб одиницi ...
23
х2зХ28

78. (30 + 5), 20 : 3б.20 :
: 700
(20 + 5).30: 25" 30: 750
(30 + 20).5: б0"5: 25О
79. 33
42

а
J

S

Ф

о
t
(ý

...
ВiOповiOь: на 30 кг маса
rriшка картоплi менша за
масу мiшка верна.
88. Розв'язання:
1) 20.8 : 160 (л) води
у BaHHi;
2) 16...
1о0.

3:

1) 360:
LzO (км)
вiдстань вiд Житомирадо Киева;

2g4 iдg

-2g4

l |Г
101. 2!g lzз 288 laB
-219
|Г -288 |Г
l0
288...
ix розбивають, шочиЕаючи справа, на груши по
3 ulтфри в кожнiй. Цi груп11 називаються класами"
У кожному класi три розрядl...
1001; 1009, 1010, 1011;

1099, 1100, 1101
3) L2T5, 1340, 1600, 1060,
1006.
I2I. 7-ie варiанm
38 :2: 19

ВiOповiOь:6б км вс...
22аб: 2000 + 200
7070: 7000 + 70
7007 :7000 + Т

2) 3, L2: 36 (кг)
HeBoi фарби;

- корич3) 48 + 36 : 84 (кг} разом.
Виразz...
В000
6000 :

2000.3

:

:

!.5о. Розв'язання:
1) 48 z 12 - 4 (гр.)

Мишко;
2) 48

- 8:40

-

зiбрав

-

зiбра-

(гр.)

ла ...
Розв'язання:
1) L27 + 93 : 22О (км)

161 .

проiх аJIи автобуси;

2)

2б0

220

:

бу.та вiдстань.

30 (км)

Вlrраз: 2б0 {...
544
- 155
19?
389
505
83t
- L2б
- 2L4
380
бt?
171. KiT Леопольд IIовертався додому в рибалки,
а назустрiч йому в лiсу

.L
...
182.

У

трикутЕика ОАЕ

од : дЕ, а

ОА, якщо периметр

185.U2бL00>25Оt0;

дов-

три-

сторона

;i:IIHa стороtlvт ОЕ : 18 ...
199. 12б75в, 1300т2, t3072,
100020, 199990

200.2)

_fr-

191 " Розв'язанltrя:

1-u спосiб:
1} 200 80

:

120 (сл.)
читае ...
100000+800:100800
Ц 2Оа000 - найбiльше

- 490 : 510 (кг)
куJIьках по 3 кг;
у

число"

по 3 кг.
Вираз: (1000
: 170 (кул.).
...
1) 300 - 28 - 272 (гриб.)
наЕизала на 8 ниток;
2) 2Т2: 8 : 34 (гриб.)

IIанизала

-

22б.

228

I

3

684

Еа одну нитку.
...
232.999 + 1:10000

10000, 80, 3800

.13690-90:43600

242. б7844б

1000-1:999

43690-600:43090

200:

L2420a

20: L24020
23...
21000 (кг)

z

5,

Т:

ВiOповiOъ: потрiбно 21000 кг.

вiвсяноi соломи"
248. Розв'язання:

-

{ý

)
ч
Ф

4 (дн.)
ВiOпавiOь:...
Одиниздi вимiрюваЕня величип
Одиницi вимiрюваЕня довжини

1км

1м

1дм

1000 10

1см

10

1MM
10

щоб перейти вiд бiльших ...
2'6'I

" 10

км 080 м

:

10080 м

бкм055м:6055м
4м36см:436см
8м02см:802см
3дм7см:370мм
3см7мм:37мм

268. Розв'язанll,я:

...
:
:

:

|4-

541

19

б49:

9:

602

- бt

бб2

28о.6м:6000мм

6:

13:546 *

42. 13 + 78:

ВiOповiOь: 93 кг капусти
залиши...
Обернена задача

16000 кг пiску та 32000
щебню.

285. Розв'язання:

Ф

о
J_

(ý

Е

о
Ф
lд

a

=
у
ý

(ý

3л

ц

}с

S
l-
...
60 z 4: 15 (хв)
ВiOповiOь: турист приходив 1 км за 1б хв.

:9б7
10- х> 5
95Т

х<10-5

2)30:6:5(м)
ВiOповiOь: 5 м

год 42хв...
g2 168 (кг)
маса
=
ciнa для KopiB;
3) 168 : 24: 7 (кг) для
однiеi корови.
200

:

-

-

Виразz 24б + 245 + а,
а:78.
24б+24...
312.8 Т:1
61 2б: 36
L4 - 8:6

Ь-а,а-3575
i

L82 : бб2
3) 834 - 400 - 218 : 434 218 :2Lб
314. Розв'язанrtя:
1) 950 818 : 13...
322.1) , 76032 2, +i8340
+

24бL
з4б2
89484 30791
з) -тбо32 ц'+324бL
.2834О
-' 89482
1

13450

60791

5) _ Ё grc452
L34б2
...
760

:

480 (см)

- 380'.2):4:

ВiOповiOь: для пошиття
однiеi наволочки використа_ци 1 м 20 см тканини.

331.+16з250 -16Ч1...
з42. 8i iьз

+ 8480 _L
876

3405

400б
2б788
66809
63198
343. Розв'язанl+я:
1) 806 + 556: L362 (км)
довжина ,Щнiстра;
2' L...
:

L}T

(ц)

1) 6400 - 400 : 6000 (г)
маса шести однакових гир;

ВiOповiOь: в другому овочесховищi на L27 ц карто-

:

348...
д
36о. Розв'язаt{нfl:

_?807

+3655

97т
4632

1)5кг720г-8кг345г:
:2кг375г

4632

31 75

_бт Ьо

Додавапшя i вiдпiмашня
iM...
368. 1) ,Щiлянка з

ВiOповiOь: маса 100 па-

KeTiB становить 3 ц.

362. Розв'пзання.:

:

заправлення автомобiля

2) 9.3 :...
371. 185407 +

2о4то

S

о
.L

s
о
(t,

lд

tri

Ё
(ý
у
S

ВiОповiОъ: rrа 930 кг моло-

ка

8

ц

КМ:КА+АВ+ВМ
КМ:2см4мм+6с...
Швидкiсть. Час. ВiдстаЕь
Щоб розв'язувати задачi на рух, треба внати TaKi величини : швидкiсть, час та вiдстань.
Швидкiсть...
-

:

1500-300:1200
600+7000:7600
2000-300:1700
60+7000:7060

шtsид-

15000

S

1t000

- 300:

10700

2)20 грн08к 59к:
:20...
2) 16 + 64: 80 (птах.)
к}рчат i каченят разом;
3) 64 16 : 48 (птах.)
бLтьше каченят, нiж курчат.
395. Розв'язання:
1) 180 ...
jP
]

i
i
!

2 вuпаOоrc:
1-+

15 км

+2

Еапрям теч11

1) 19 км 885
4 км 885 м
вiдрiзка ВК;

:

о
.L

(ý

s
о

ю
Ф
a

Ё
б
...
412.14 грн 96 к + б грЕ 04 к:
: 20 грн 100 t{ : 2L грн

10грн 5грЕ08к:
:4грн92к

розi.

8кг42ог 3кг080г:
:бкг340г.
(км)

т...
Мпожgннfl i дiлепшя багатоцифрових чисел
на одноцифрове чисJrо.
МпоженIIff

IIа одноцифрове

число.

Переставпа властивiст...
1)

5б0

300

:

250 (г)

117154
хт

}[аса половиЕи цукерок;

:

2) 2ба.2

цукерок;

500

(г)

маса

351 462:

порожньоi к...
2 спосiбz
1) 65 +

5:

140 (км/год)

швидкiсть автобусiв;
2) 140"5:700 (км).
Вдраз: (65 + 75).б: 700
Т

(км).

ВiO.повtOъ:...
ВiOповiOь: 2Т км буде мiэк
катерами черев 3 години.

4,4б. Розв'язанtd,я:
1) 3400 - 2600
800 (л)

:

залили у бочки;

-

l...
6) 2

ц: 5:200 кг:5:

S)4+8-12(т)-заlгод

:40кг

обидва Еасоси;
4) 24: L2 = 2 (год)"
Виразz 24 z (24: 6 + 24 :3)

4бб. Роз...
rrлоща фiгурп
Одиницею вимiрюваЕЕя площi фiгури е квадрат зi сто-

роною 1 см.

1см

Площа прямокут}Iика дорiвнюе добутку ...
6 . 60

:

30:360

40.7:80

:

:L2
280:

30

+

3) L2,2,3 + 28: Т2,28:
100
4) 800 : (40,.2) + 100:800 :

:

:80+100:10+100...
r:0,

6+3-9(ц)

4' На скiльки днiв

1, 21 3, 4

вистачить ciHa длff KopiB та овець
разом?

JC:0, 1,2r3,4

ВiOповiOь: на 8 ...
+

2)а:3смrЬ:6см
P:2,3+2.6:6+12:
: 18 (см)
ý - 3.6: 18 (см2)
483. Р-2.а*2.Ь
Р - 2.2 + 2,8: 4 + 16:
: 2о (см)
S: а,Ь
S - 2....
7

2) 36 .4 : I44 (т.)"
Вираэ: 108 : S.4

lт
1141

28

(т. ).

-2L

I44

ВiOповiОь:

_т

привезли
ню.

з

:

t14

тiстечка...
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
4 gdz m_b
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

4 gdz m_b

247,763

Published on

Published in: Education

4 gdz m_b

 1. 1. |ЕEra I-1п -rrппш пl_re rEfI.rI. ЕЕ -пЕ Епп--rErI fEE- re G-rп 4 -lrrпЕr -rrЕп кпilЕ -_ - плfiтЕплfiтшшп _ --Е ]ЕЕ щ fa]rlЕlE EE.I ц0 пiшршчllшка Бшашаllllвllчil w w w .4 М.Е. bo ok .o rg Er _rr-Ira-IE aalE-El |_ErIrre _!Е_- ю ЕЕп -_FrЁ Е-EЕ -r _Е Е -rre пlrEl ЕЕЕr - fEEfE arпr-r rEr:E- Е. -. щш пlrfaЁt .frrlrrt цrЕ rrrlЕr пrrrrЕ rrЕЕt-f пЕпr ПrllE-_ } ] l I } l l h L _-пш пalrlre Il- re - .ar J J
 2. 2. ПовторенЕя матерiалу i вивченЕя письмового мпоження та дiлеЕня у меfiýах 1000 У цьому роздiлi учнi повторюють внаЕня нумеращiI трицифрових чисел, додаваItЕя й вiднiманЕrl в ме}ках 1000, доводять до автоматизму Еавички таб- a Ё б у S Jт о- .5Г l- о ц ч S l_ lдl = l_ Е tJ q с чf, днiв? Розв'язання: L) 42 : Т :6 (кг) - борошIIа витратили ва одиЕ день; 2' 5.6 : 30 (кг) витратили ва 5 днiв. Виразэ 42 з Т. ý :30 (кг) ВiOповiOь: ва б днiв витратили 30 кг борошЕа. 6.48:6*6-14 80 : 6.4:2а 63-27:3:54 9.3 - 18; 2: 2Т - 9,:18 ok .o rg tj0 Ф вчаться розв'язувати задачi на рух, знайомляться в дробами, обчислюють площу прямокутЕика. бо5 за В холодиJIьнику зберiкг помiдорiв, 8, гаJIось 24 морквиу8равiвмеЕше. скiльки всього овочiв збе- рiгалося в холодильЕику? Розв'язання: 1) 24:8:3 (кг) зберiгалося моркви; 2) 24 + 3 27 (кг) усього. Вираз: 24 + 24 : 8 : 27 (кг) ВiOповiOь: 27 кг овочiв зберiгалося в холодильЕику. 8. Роз в'язаl+ня: bo Е о рошЕа, витратили ходять до операцiй в багатоцифровими числами, 7. 1. 100 + 100 + 100 + 100 + +10+10+1+1:422 .4 t (ý Вi.OповiOь: всього 422 w о та IIозатабличного множення i дiленнfi. У четвертому класi пере- па- лички. 2. У числi 728 'I сотень, 2 десятки, 8 одиЕиць. 340 3 coTHi, 4 десятки, 0 одиниць. w S ш личного w Б т 5. Скiльки кiлограмiв 304 3сотнi,Oдесяткiв, 4 одиницi. 403 4 сотнi, Oдесяткiв, 3 одиницi. 444 4 coTнi, 4 десятки, 4 одиницi. 19 0сотежьrlдесяток, 9 одиЕиць. 900 9сотеЕь,Oдесят- KiB, 0 одиниIIь. 900 найбi.льше числ0 19 нейменЕtе число. a-L4 1)аz2:L4z2:7(л) витрачае за годиЕу; 2) 56 тачить. zТ:8(год) Вираз: 56 : (14 2 2) (год) вис- : 8 ВiOповiOь: 56 л пального вистачить на 8 годиЕ роботи.
 3. 3. 2) 30:6: 5 рiбно. 40 0 одиниць; 4О7 900 0 десятKiB, 0 одиЕиць. 3) 500, б01, б02, 503, 504. 500, 510, 520, 530, 540. 500, 600, 700, 800, 900. 11. 1) 1.3:1 + 1 + 1:3 w .4 w w го ягИ; L7, Вираз: (L2 - 7),8 - 5.8 == 40 (Е + 9). f - tz.T :84 всьо- (40+24):64:64:64: 40+24 i4:40+6:46 2,8. 4 : 64 9,2.3 : б4 80 : (20,2' 80 : 20.2:8 t для для лругого куща; 3) 3 + 2:5 (ящ.) для ycix ягiд. Вирав: 18:6 + L2:6:5 (ящ.). ВiOповiOь: б ящикiв потрiбно для ycix ягiд. 15. {2 + 7).5:9.5 :4б {2 + '|r.б: 2.6 + 7.б: :10+35:45 rý ) S Ф о .L б Е о (18+24):6:18:6+ tд cri +24:6:3*4:Т Ё 24:(3,2):24:6:4 24 : (3,2') : 24 : з : 2 + у S +8з2:4 16. I-il варiанm 2. 6.3 : 36 81 : (3.3 ):9 : (7 + 9).5:80 (б4 + 36) : 6 1б 2-й варiанm .б.2:70 48: (6,1):4 (7 + 3).5 - б0 ,I 14. Розв'лзал7ll,я: 1-i[ спосiб: 1) 18 + t2 :80 (кг) 12):6:5 (ящ.); bo ok .o rg 0 десяткiв; 0.4:0+0+0+0:0 7.0 : 0 27:3:9:1" (8 - 8),1 :0 Т z Т,Т - 7 8 + 1 .9 : 17 42|{7-0)-6 40-0:5:40 30:(б+0)-6 ýот- 2)L2:6:2(ящ.} повторюеться цифра 8. 286 8 десяткiв; 805 8 сотень; 138 8 одиниць. 13. 4, (ящ.) Вирав: (18 + 10. 1) В кожному iз чисел 2) tящ.) ?-il спосtб: 1) 18 : 6 .- 3 одного куща; 9.б4:6:9 12:7-6:0 бб :7:8 2L 2I:3:L4 63 27:9:60 7.5 3.6: trT (63 27)z9:4 81:9-49:.7:2 (54+36):9:10 ГIеревiрка: 40:5:8 84:12:7 64.I:64 46-6:40 64 з {2.8) :4 54|(2.3)-9 2.4о: 80 8:4:2 (ý JJ о- .ý lо ц у S k lдl = l- k =
 4. 4. l I 22, Розв'язаtlня: 2'} витра- 3"9 : 27 (кг) маса фарби. Lo Ei Ё (ý у S J_ фарби. 4.3 5.3 - 27 (кг} ВiаповiOь: за два днi витратили 2Т кt фарби. Виразz + trg.30.2:60 100 z 2о: б 3.80 : 24а (20 + 80) z 4: 2б 60 : 3 :,2а J w 20+80:4:4о 60:30:2 .5[ 80 - 2о z 4: Тб о Е[ 100 z 2: 50 (В0 - 20) z 4: 15 ýс S 21,. 1) а + Ь: б07 + 328: .< : 835 a-b-507-328:t79 "tдl = l,507 507 - з28 Е + з28 U 1?9 8s5 ц 2 43т - 340 + 185 : 282 с а w w l_ l_ ýr б25 - (40в 43т - 34о 9? 507 - 328 ss5 - 1t3):230 + 97 185 282 52б - 295 230 - зiбрали -tr92 319 (кг) вiбрали з двох дiляшок; 450 - 319 s) ls1 (кг) зiбрали s Tpeтboi дiлянки. ВiOповiOъ: 131 кг кашусти зiбрали юннати в TpeTboi дiлянки. 23, У вертикапьному положеннi зображенi вiдрiзки АВ i OI. СD : 3,5 см найдовший. NР: 2 см найкоротший" 24. Сусiднi будинки можуь мати або гlарнi, або непарHi номери. Оскiльки сума HoMepiB трьох будинкi,в (54) шарне число, то i номери сусiднiх будинкiв теж парнi. Треба дiбрати три парн1 номери пiдряд, щоб еума одиниць цих чисел мала 4 одиницi. Ще 16n t8, 20, а отже k. о ý s о (кг) в друго1 дiлянки; 2} , L27 oo ш - .4 b т S rý Вираз: 3, (4 + 5) : 27 (кг) 2 спосiб 1) 4. g : L2 (кг) маса 4 банок; 2} б.3: 15 (кг) маса 5 банок; маса 3} 12 + 15 : 27 (кг) 1} I2T "+ 65 192 g 1 спосiб 1) 4 + 5:9 (б.) тили за два днi; or 18. Розв'яза,rdне: 2б. Разв'язання:
 5. 5. 3) 206 31. Розв'язання: 111 силок; I') + 531 848 (зош.) 848 _!_ 8кг2l0г 8кг: Iy{aca бандеролей:' 3) 210 : 3 : 70 (г) маса однiеi бандеролi. BiOпoBiOb: 70 г маса однiеi вошитiв бандеролi.. 33. Розв'язанн,fl: 1)L2 Т:б(год)-tsит- ратив часу мотOциклiст; 2) Хр65 J- ok .o rg зж (км) 30. Розв'язанн,я: 1) 9"34 : 306 всього розклала; 2) 960 (перл.} 960 - 306 654 Вираз: (перл.) 846 валишилось. 960 ВiOповiOь: 9 .34 : бб4 бб4 i i ; 18ГД3 3-4 кл. о J_ б s о * (ý sз5 (верст.) Е а вавод випустиts длff вамовника; за 5 днiв 2) 910 - 8s5 (верст.) для '{ б вiльного продажу. Вираз: 910 167.5 : 75 ВiФrl,овi1ь: 75 BepcTaTiB ви- залишилося бб4 перлинки. розкласти , вiдстань (верст. ). (глерл.) 306 : J S cEt Вираз: 65 . (1 2- Т}:325 (км) BiOr1,oBiOb: вiдстань Miж мiстами 32б км. 34. Розв'язання: 1) 167 'Хр bo 4ж G а .4 w w w 2 маса по- 210 г },сього продав мага8иII. 2в. 502 641 - 237 - 55б 26б вб 247 96 , i86 - 4бб 460 5б2 2Iз 28.ХзХ2 249 639 498 157 2от Х 5 Х-:4 785 в28 29. 2) (2Iб LzT).8 : Т04; 2L5 Х 88 -L27 8 s8 ?м (140 + 283}.2:846. 140 +ез8 +423 - 8 (кг) 2) tsсього. Вlтраз: 206 + (206 + 32б} + (206 95) : 848 (зош.). ВiOповiОъ: 4, 2 пустив заtsод для продажу. 35"L2:2:6 18 4-4 (остач а 2) 13 2:6 (остача 1) 28 7:4 2о 5:4 30 Т:4 (остач а 2) 23 5-4 (остача 3) 42 6:Т I"6 4:4 ю a по !( S J еf.-r ь о "= ц d ý l_ Е tл ts Е tJ ц с ýf
 6. 6. 4б:6:7(остача3) 43. :4: 2 (остача 1) Т z 2:3 (остача 1) 7: 3: 2 (остача 1) 36.9 693 -6 э 8:3:2(остача2) з - б у 44. Розв'язання: 1) _6т2 '- б J6 975:3:(900+60+1б): х оJ .ý ]_ о trt ./ S l- oo .4 b S т :3:300++20+б-32б 4о. Розв'язаtlltя: 25 *9 w Ё w w a 22б (кг) ВiOповiOъ: 22б одержав магазиЕ. k 42. 884 -8 lл = |22L }|+ l-8 Е з 4 -0 LJ Е }с ýг - 458 4 р h _ t-' 4 _1в 18 т |z |229 халви 651 lз I- 6 з 3 _я 2L т |ztT 0 т- k. m 39.846 z2: (800+40+6): 2- 800 z2+ 40:2+6:2: ю _35 g 5дм:2:5см:2:25см. 4м:8:40дм:8:5дм. 1м:2дм-l0дм:2дм:5. 6 l0 or о .L б g о 3 16 1дшп:5см:l0см:5см:2. ý0 l46s -12 I2 _6 -9 835 _1б 99 см. ч 926 lz 8 24б 896 -8 lц - 21 |т lБ |224 38.1м 1дм:l0дм 1дм:9дм. 1м-lсм:100см-lсм: J - l0 мотузки" 28 дм: 2 м 8 дм. : l2з1 9 37.8 м 4 дм :84 дм. 84; 3 - 28 (дм) третина (ý lз 1112 (кг) маса яблучного соку; [0 _п, L2 т- 2), 672 LLz 7м (кг) - маса високу. Еоградно-ябл}ЕIного Вираз: 672 + 672: 6 : Т84 (кг). ВtOповiOь: Т84 кг одержаJIи виноградно-яблучноrо соку. 4б. t0 см 8 мм: 3: 108 мм : 3 :,36 мм; 36мм:3смбмм, Вi.OповiOъ: 3 см б мм довжина вiдрiзка АК. 4в. Розв'язання: 1) - 480 3 -18 18 l0- iз - збiльh60 (кг) шилась маеа бичка;
 7. 7. 2) * 480 , 160 Вираз:480+480:3:640 МОtкг) стала маса" (кг). ВiOповiOь: 640 }Iaca бичка. _24 24 2) L24 z i0 |Й 48, 175 -15 jЯ 875 15 5 _ж _37 184 1175 - l52 -24 64 0 2) lз2 -12 lB *L2 .4 т w L26,3 : 378 3 w L26 w Розв'язанн,я.: s?8 (ос.) - вlдвlдаJIи друrого днrI; 2) L26 + 3 Т8 : 504 (ос.) вiдвiд али sа два днi; 3) 58 т, менше. вертих класiв З,ц 48 lB+ -24 24 т : Вирав: (126 + 84 (учн.) - 5 э- ь 126.3): 6: _Б 4б л S о .L б Е о tд Ф - (ý = }с 36 (дет.) о- : |?6 б4 0 б95 ) m (дет.) виготовляв учень за годину; Вираз: 36 (дет.) ВiOповiOь: нi 36 деталей менше виготовляв учень за одну годину. б3. 1) 684 lg - 6з_ 2| ]- l0 lZZ 22 (ý a lq_ 464 : 8 L32 : 6 : : 3)б04:6:84(уч.)-чет504 виготовляв майстер за годиЕу; L2 24 18 40_ |58 (дет.) _64 16 |я -18 1) 'х l- or з 25 л 468 lg : lb bo ok . -0 т 31 проходив теплохiд шо озеру, 3!. км за годину по рiчцi. б2, Розв'язання: 1) 464 |в 35 25 -4б 4: 1 rод гrо рiчrцi. ВiOповiOь: 26 км за годину l0- 49, 1)б2:2:26 1 год по озеру; g 47.-30 324 ВiOповiOь: 84 класiв виставку. 50. Розв'язання: вертих Ib |119 S J_ J "ý l_ о ц с S k 1л = }- = J lъ }с ýf
 8. 8. 504 |в 4) 48 |6s _24 3) 24 0 282 т 840 7)480:6*80 : 160 б = у S JJ б7 . 11 Розв'язанн,я: .3 : 33 (уч.) ВiOповiOь: 33 учЕя вертому клас1. 59. 6зб -6 _36 а- < с S |- .= Lц }- Е tJ ц ч ýl- 36 0 15 0 540 ь --r- _40 40 н ,чr __ , i i l_ Ed чет- 5 Хр D 540 бо. Розв'язання: 6_ _22 1ý_ _48 48 о I0 (кг) маса вiдходi.в |rзв зерна; 690 (кг) маса бо- |z |s45 (кул.) в борошном. 8 _10 10 -б Хз 0 828 828 13в 6 Э 636 Перевiрка: 108 1108 - s) _ 690 - 106 о 91- lb н рошЕа; Перевiрка: 305 -15 - l х,1 915 lз -9 ЬOб 1) i h06 у Перевiрка: w S lО w .g l_ о 2) w s о g Е (ý Lo cri м о о наоК or ,!ý 630 900 х 90 -27о 3 bo ok . J 623 _ь - 90.3 : 80 80 160 б5. 1) 20 мм; ',n'!in*#g 2) 20. 4 - 80 (мм) довжина Bciei смужки. б6. l/5 вiдрiзка : 20 мм; 2О.5 : 100 (мм) - довжи- 160 .4 rý 8) 900 160 6)700-70-7 : + lBo 0 L2 210 Х4840 1000 !F _ l94 -L2 - 2L0.4: б) 1000 480 -ý |о_ |з -27 : Вираз:(828-828:6)i2: 34б (кул.). 345 кулькiв з борошном вийшло. 61. Розв'язанttя: 1) 150 ВiOповiOъ: Х4 600 ках; 2) 600 z потрiбЕIо. (л) соку у боч- 2:300 (бан.) ВiOповiOь: 300 банок fIо- трiбно.
 9. 9. 65" в2. Розв'язаtdн,я: 100.8 : 800 (грн) ВiOпавiOь: 800 гривень було у господинi. 63. 1) б4б lb |ю9 4ý_ 0 2)-5 !ъ 520 _ Tzo iю4 -9 !s0? -L _15 15 21, 00 lз ls05 8 + 153) .2 : 942 318 4TI +t5з Х 2 w g42 6) (7б2 -, б98).5 : Lб4 7)a:t-a 5 Т7О 8) 1.ь - ь в4. Розв'язаннfl: 4 грн 80 к. 5 480 к. 480 Х2 960 (к.) - дов_ 624 |g 8 |209 _q_ 1208 _24 _36 36 ?4 00 49 |т 642 l0 - '| - j_ l10? l10? _42 _49 42 49 00 в7 . Розв'язанrLя: Скiльки шотрiбно ящикiв? 1) 816 lz -8 |408 (кг) - маса _16 1"6 було у дiв- 9 грн 60 к. ВiO|повiOь: 9 грн 60 к. було у дiвчинки. половини винOграду; 0 2) 408 -40 З т7о L54 w 752 -q98 " чиЕки. 960 к. 0 66. 8зб lц - w й .4 (3tr 3 bo ok . s) 921 lз 4) 915 5) - Есина AfUI. т 2о 0 п (мм) lдt g 4б з or -б 12з lз l- -L2 q 0 (ящ.) потрiбно" ВiOповiOь: потрiбно ящик. _ю 9 _15 l 15 Е о ю di Ё б у ь JJ с S l- 51 68. Розв'язсllьt{я: 1-) 84 : 28 - 3 (м) - врlтратили на одне пальто; 3 -L (ý ц (ящ.) |з S о ,g lо Вирав:816з2:8:б1 2) 405 - J ш п lB lП (ý I1з5 {пал.) Е tд F- = LJ l. d ýr
 10. 10. Вираз: 405 : (84 t35 (пал.). : 28) : в)690-24О:8:61С 24о lз lBo -24 ВiOповiOь: 135 пальт мож- на пошити. s о lд cci 70.а)(630+210):3:280 + Ё у * 840 т ц ч S l_ 245 - 4б 460 _10 Е LlJ tr ýr 231 72.Хз^4 693 lb |92 ч 93 gT2 I28 хт 896 0 МпоэrсеЕня на двоцифрове число }- с б:92 ь+ (газ.) валишилося пiсля перерви; |t 2) 616 + 616 z 4:616 + Lб4 : 7ТО (газ.) - привезли до KiocKy; 3) 616 616 z 4:616 I54 : 462 (газ.) - на 462 газети бiльше продали до перерви, нiж залишилося. 10 k tJ |280 lц l- Jз w - бtб -4 _2L 20 _16 w .g l_ о б)('{аб-24б); 705 460 w о .6 -3t S -L ) 840 lq_ .4 b fý 630 2t0 1} rg -L (ý 71. oo k б J ý Ф о 1) 450 : 10 : 4б (кг) маса cyxapiB на 1 тиждень длfI 1б чоловiк; 2} 4б : 15 : 3 (кг) маса cyxapiB для 1 чоловiка на 1 тиждень. Вираз: 450 : 10 : 15 - В (кг). ВiOповiOь: 3 кг cyxapiB потрiбно для одноrо чоловiка на одиЕ тиждень. l .o 69. Розв'язан.ня: Нехай потрiбно помЕожити 46 на 38. Використаемо для цього правило множення на суму" 46,38: 46,(30 + 8):46.30 + 46.8: LT48 Х 46 80 (неповний добуток) 13s0 Х 46 8 368 (негlовний добуток)
 11. 11. 380 ' 368 1 (повний добуток) LT48 [{i обчислення можна зробити коротше. пояснення: Записуемо множники так, Щоб одиницi були пiд одиницями, а десffтки пiд десятками. Гrри письМовомУ MHoЖeHHi на двоItrифрове число спочатку }IЕtожать на одиницi, а )ri потiм на десятки. 46 з8 368 138 L7 48 fб J пft g 46 множимо на 8 од., буде 368 74. 45 51 Х18 23 135 ok . n{8. t) w '51 32 Х25 19 Х18 160 ,64 * 152 '19 _32 15 Х 2з. |44 32: 0 45 k (кг) ВiОповiОь: вiбрали 345 кг пшеницi. ý о ю tri * = -д т tsираз: (784 44 (к.) ВiOповiOь: 44 : олiвця. ьд- цiна 8 ру- ,= '-L l* с ц ьс S L- ц Е lл F_- 352 .,-з2 lB L>} 75. Розв'пзання: _i_ Х8 4м (к.) 8 олiвщiв; м2 800 .д !с 54 2) 7 грн 84 к. 784 - 432 s52 w w 918 чок; Ф (ý {ý Розв'язання: 40в '90 1035 1748. .4 bo результат or - це перший негrов-ний добуток. Тепер число 46 множимо на 3 Д8С., буде 138 десо - IIе другий неповrтиfr, добуток. IДифру 8 гriдпrлсуеrro пiд десятками. Додаемо HeпoBHi добутки i отримуемо Е J r* чr
 12. 12. 23 х2зХ28 78. (30 + 5), 20 : 3б.20 : : 700 (20 + 5).30: 25" 30: 750 (30 + 20).5: б0"5: 25О 79. 33 42 а J S Ф о t (ý Е 875 JJ а- "ý Е о trЕ с S }_ lдl = k = J }с l- ýl, 1) 300 _ -3 |з проiхав |100 (м) хлопчик в гIротилежЕому Еашрямi; 2) 300 - t00 : 200 (м) l ЗУIIИЕИВСЯ. б29 Вираз: 300 - 300 : 3:200 (м) одноiсl ящика масла; б) 56 : (14 - 6) 82. Розв'язання: : 56 : 8 : 86.Т.4+б:33 33зТ:4(ост.5) 6.3 + 2: 2о 18:9-2(кг)-масаводи. 31 83.Х 42 XL2 2L .ц2,62 *з1 -84 зп 2О:6:3(ост.2) 4: 60 - 8 (ост.4) 9.3 + 3:30 7.8 + 60 z Т 30:9:3(ост.3) Т ВiOповiOъ: 2 кг води Mag б5rти в деревинi. 882 маса 8.3 : 24 (кг) маса трьох ящикiв; 8. 2 : 16 (кг) маса двох ящикiв. 85. Розв'язанl+я: 1) 56 - 28 : 28 (хв) меЕше часу до роботи; 2) 28. 2 : 56 (хв) - менше часу до роботи i назад; 3) б6. Т : 392 (хв) ва 7 днiв. Вираз: (56 28) . 2. Т : : 392 (хв) 392 хв : б год 32 хв ВiOповiOь: на б год 32 хв менше часу витратить батько. ВiOповiOь: хлопчик зупинився Ira вiдстанi 200 м вiд свого будинку. 81. а) 8б 'I ,8 : 85 56 :29 646 bo S 8о. Розв'язання: .4 у 676 w Ё (ý t136 -51 84.40: 5:8 (кг) w о w о Ф ю 69 -, 46 ok .o rg Х 26 xLT + 198 ,66 -294 '42 858 TI4 26 35 Х26 х2б , 175 * 1бб *7о 'б2 I7 87. Розв'язаtdt+,я: 1)480:6:80(кг)-маса мiшка зерЕа; 2)4бО:9:50(кг)-маса мiшка картоплi; 3) 80 : - 50 : 30 (кг) - меЕВираз:480:6 450:9: ше. 30 (кг)
 13. 13. ВiOповiOь: на 30 кг маса rriшка картоплi менша за масу мiшка верна. 88. Розв'язання: 1) 20.8 : 160 (л) води у BaHHi; 2) 160 : 4: а0 (л) витiкало ва 1 хв. Вираз:20.8 :4:4О (л). ВtOповiOь: 40 л води витiкало ва 1 хв. 89.48:6:8 8.9:72 T2zL2:6 6. 7 : 42 90. 62б |ь -5 L2'.4: i125 -19_ -L2 lzцz 0 - 2т5 244 -244 lot -275 l0 126 lz LL 16з w lГ 406 lцz -gщ Iъв lг |Г 00 L26 94. Розв'язання: 330 : 15 : 22 (раз.) lГ |ъg Iоъ |Г -195 lГ 00 472 - 4т2 195 1)Т2О:9:80(ламп} 128 93.-128 lgz -sе lrg зб4 -126 |Г lbb 98. Розв'язання: ol( lг : 2) 1000 100 : 900 (рок.) - довттте. Вираз: 1000 1000 : 10 : : 900 (рок.). ВiOповiOь: на 900 poKiB довше живе дуб, нiж верба. 96. Розв'язання: У саду груш на L29 менш€, нiж яблунь. 347 - Lzg : 218 (гр.) BiOnoBiOb: у саду було 218 груш. 97. - 196 l- лъ BiK верби; bo -28 w .12З I26 _60 6 т 92. 196 lzB _м .4 6 lrBT w - -4 lц з4 -3g лЗЕ 726 iз 748 48 жае автомобiль. 95. Розв'язаtlня: 1) 1000 : 10 : 100 (рок.) ok .o rg 42:6:7 7.9:63 63-51:L2 у 22 рави бiльшу вiдстань проходить за секунду звук, нiж гrроiжд- ВiOповiOь: в одшому коробку; 2) 80 . 4:320 (ламп) вiдпраtsили в один магазин; 3) 80. 5 : 400 (ламп) в друtиf,l магазин. - ВiOповiOъ: один магазин одержав 320 ламп, другий магазин отримав 400 ламп. (ý ) S Ф о J_ ,ý s о ю cci (ý = у S -L J о.5E l_ о trr / S l"- Е Lл k = LJ '= с ý 99.б2:8:6(ост.4) 25z4:6(ocT. 1) 4:3 (ост. 3) 9:6:1(ост.3) 15 z ЕЕ tfil lлl
 14. 14. 1о0. 3: 1) 360: LzO (км) вiдстань вiд Житомирадо Киева; 2g4 iдg -2g4 l |Г 101. 2!g lzз 288 laB -219 |Г -288 |Г l0 288 -щ lTz Iг ззб -еЁ9 00 480 (км) вiдстань вiд Львова до Кие- ва. Вираз:360+360:3:480 Iдв |т ва до Киgва. 106. Розв'язання: 1)3бO:б-70(кг)-маса б у F ..> .L J а- .ý l_ е ц у S |- Е lл l- = J Е }с r tt цэ цil день. ok .o rg Е :5 (15 + 6):3: 2I:3: Т (кг) ВiOповiOъ: 7 кг соковитих KopMiB дають Kor*eBi на : 280(кг). ВiOповiOь: пiсля сутттillцg та випалювання маса цег_ лин стала 280 кг. 103. Розв'язанн,я: 1) 6 + 8: L4 (см) дов}Iсина обох сму}Itок; 2) _ 490 ltд (смуж.) _?С кожного розмiру; то bo a Вираз: 350- 3б0 42 F5 .4 s о Ф Lo стала маса. w .L (ý w S о п'ятоi частини; 2) 350 70 : 280 (кг) 0 w J с) ВiOповiOь: отримаемо 35 смужок кожного розмiру. 104. Разв'язаttлt.я: L) 276 + 48 : 324 (дер.) кленiв; 2) 276 + разом. 324: + 600 (дер.) 276 + 2Тб + 48 : Виразz 600 (дер.). ВiOповiOь: 600 берiз кленiв у парку равом. : i 105. Розв'язанн,я,: ,Яка вiдстань вiд Львова до Киева? . (км). ВiOповiOь:480 км вiд Льво- 102. Розв'язання: (ý - 2) 360 + 120 : Багатоцифровi числа. Нумерацiя багатоцифрових чиеел. Чотирицифровi числа Числа, якi. використовуються при лiчбi предметiв, називаються натуральЕими числами. Ми корисiуемось десятковою системою лiчби: 10 одиниць кожного розряду утворIоють 1 одиницю настушного розряду (10 одиниць утвOрюють 1 дес., 10 десо - 1 сотЕю, 10 сс 1 тисflчу i т. iH.). 3начеЕЕя цифри валежить вiд мiсця, яке вона займае у загrисi числа. 3авдяки щьому будь-яке натуральЕе число можЕа заIIисати ва допомогою 10 цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, т, 8, 9. Для читаЕЕя натуральних
 15. 15. ix розбивають, шочиЕаючи справа, на груши по 3 ulтфри в кожнiй. Цi груп11 називаються класами" У кожному класi три розрядlr (одинитдi, десятки, coTHi). Щоб шрочитати число 247 065 2Iб, треба шо черзi злiва нашраво називати число одиниць кожного класу fT додати його назву. чшсел Класи Мiльйони Тисячi Одиниц1 Розряди сот. дес. од. сот. дес. од" еот" дес. од. 2 4 т 0 о ь 2 1 ь -20.3+3.3:60+9:69 2. 42: (40 + 2) ,2:40. 2 + + 2.2: 80 + 4: 84 15.4-(10+5).4:10.4+ б.4:40 + 20:60 3.33:(30+3).3:30.3+ 2) 16 + 64: 80 ло; oo + g (20 + 3).3 : or LLz. 23,3 : 2)24:6:4(км) пройшов турист за 1 год. Вираз: L2.2: 6 : 4 (км)" ВiOповiOъ: 4 км проходив турист 8а одну годину" 115. Розв'язанн,я: 1) 16.4 : 64 друге чис- k. 24Т мiльйонiв бб тисяч 2L5 33.2:(30+3),2:30.2+ сума. ВiOповiOь: сумачисел - 80. 116. Розв'язанн,я": 4,24:(20+4).4:2О.4+ за один рейс; 3.3:90 + 9:99 .4 b + 6:66 + 4.4:80 + 16 : 96 3.2:60 + w w w + 113. Розв'язання: 1} 18. 2: 36 (уч.} гому класi; - 1)9+54:63(т)-БелАВ 2)63:9:7(рав.) ше БелА3; у дру- 2) 18 + 36 : 54 (лr.l.) у першому i другому класi разом; бiль- 3)63+9:Т2(r)-равом один рейс. ВiOповiOь: у 7 разiв бiльше вантажу перевевли автомобiлем БелАВ. 72 r вантажу 3) 54 26 : 2В (уч.) у третьому класi. Вираз: 18 + 18.2 26 : : 28 (уч.) перевезуть обидва автомобiлi разом. 117. Розв'язантl,я: го класу ýередшлатили жур_ : ВiOповiOъ: 28 ylHiB третьо- н€lл. tl4. Розв'язання: 1) L2. 2 : 24 (км) проiхав велосипедист ва 2 тод; за один рейс h+3k:4k,h:L2 12+3.L2:L2+36: 48 (гlас.) ВiOповiOь: 48 паеажирiв було в автобусi. 118. 2) 334,34б,346; L344, L34б, 1346; 999, 1000, (ý ) S Ф о -L rý ý о ci ю Ё ý у S J_ J о- .s |. о L ц ч S l- Е Lл !- k Е U l- с ýг
 16. 16. 1001; 1009, 1010, 1011; 1099, 1100, 1101 3) L2T5, 1340, 1600, 1060, 1006. I2I. 7-ie варiанm 38 :2: 19 ВiOповiOь:6б км всього по- долали туристи. t2B.63 : 3 :2L 6.13: Т8 78:2:39 2Lz'{:3 90z2:45 90:5:18 48:4: L2 бт х8х7 536 t22. Розв'язання: 732 |ц 109 -4 т63 _33 32 1)36:3:12(кг)-зiбра- ю tri Ё (ý у .> -L J. a} .ý la Et с S l_ = lLU 1)80:5:16(стол.) за 1 день вiдремонтували два столяри; 2) Lб 2: 8 (стол.) столffр. Вираз:80:5:2:8 з (стол.). ВtOповiOь: 8 столiв | ч ýr св ц!l цi, щ 0 I54 g щ 0 12g. 1587 +80+т : 1-000 + 500 + 2б79: 2000 + 500 + 70 + 9 3650:3000+600+50 б005:б000+б 6800:6000+800 13о. 6000 + 500 + 40 + 1: день. t24. Фiгури 1, 4 кутЕики. Фiгури 2, 3, б, бб41 4000 + 600 + 20: 8000+1:8001 один прffмо- 2)30+22+13-65(км)- 462о б7 : 3: 19 (тел") лят у чередi; 131 , не прямокутники" !2б. Розв'язання: 1) (30 + 22) з 4:13 (км) пройшли rriшки; пройшли всього. : один ремон- Е тував одиЕ столяр за LJ _32 _L2 lB l- or Е о 40 k. (ý 432 oo -L .4 b ш о w J w w п, ли малини; 2) L2. б : 60 (кг) зiбрали at'pycy; 3) 60 - 36 : 24 (кг) - бiльше at'pycy. Вираз: 36 : 3. б 36 : : 24 (кг). ВiOповiOь: на 24 кг бiльше зiбрали at'pycy, Hiж смородини" 123. Розв'язання: h8з - те- бТz3+б7:76(тв.)-те- лятiкорiвучередi; бТ-5Т:3:38(тв.)-на 38 KopiB бiльше, Hil*c телят. 134.1)700+20+1:TzL 8000 + 300 + 7 :8307 : 4000 + 400 + 40 + 4444 8000 + В0 + Т 4: :8037 9000+9:9009 9000+900:9900 2) 2384 - 2000 + 300 + 80 + +4
 17. 17. 22аб: 2000 + 200 7070: 7000 + 70 7007 :7000 + Т 2) 3, L2: 36 (кг) HeBoi фарби; - корич3) 48 + 36 : 84 (кг} разом. Виразz 4.L2 + 3, t2 : 84 +б 135. Розв'язанн,я: (60+24)ih,h-L2 (60 + 24) z L2: 7 (м) (кг). ВtOповiOь:Тмшовкуза- ВiOповiOь: 84 кг фарби пот- везли до майстернi. 137. 1) 37б8, 7009, 7090; 2) б743, 4300, 3061, 2008. 1 2 квартир. t42. Найбiльше чотирицифрове число 9999. Найменше - 1000, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001. 143. 24б7, б4б, 1360, 9900, 330 t44.3T + 4б: 82 рiбно для ремонту 139. 1) 2 грн :4:200 к. : :4:50 к. 3 грн 20 к.:4 - 320 к.:4: ok .o 65:б:13 84-56:28 28+2,3:28+6:34 54:9 - 6 t0.3:9.3: 27 7"8:56 51 :17:З 17.б:85 64:!"6:,4 w w w .4 bo 10 грЕ : 4:1000 к. :4: : 2ба к. 2) 520 к. : 5 грЕ 20 к. 7050 к. : 70 грн 50 к. -10009 к. : 400 грн 9 к. 80080 к. : 800 грн 80 к. 140. Розв'язаldня: 1) 48 + 56 : 104 (к.) 1,cix колод; 2) 56 i 4 : 14 (к.) ровIIиляли на дошки; 3) 104 - L4 : 90 (к.) - залишилось на складi. Вираз: 48 + 56 56 : 4 : : 90 (к.)" ВiOповiOь: Еа складi залишилось 90 колод. L4L. Розв',яза,нн,я: 1 спосiб 1) 4 + 3: Т (кг) бiлоi i коричневоr фарби; 2) Т . L2 : 84 (кг) для ремонту 2 квартир. Вирааz {4 + 3), t2 : В4 (кг). 2 спосiб 1) 4 " L2 : 48 (кг) бiлоi rg :80к. фарби; 90 : t45. 2) 7999, 8000, 800t 146" 1) 1005, 8300, 7030, 2100 2) 300 + 2: 302 40+500:540 8000+800+8:8808 8000+800+80:8880 4000+б0:4050 3000*200:3200 3) 1105 : 1000 + 100 + 5 700Т :7000 + '{ 7070: 7000 + 70 3800:3000+800 4)99+1:100 999+1:1000 9999+1:10000 149. 8000 h.3, якщо k :, 2000; б J .> Ф о .r ý s о ш oci Ё (ý у ь Е J о- "s lо ц ч S l_ lл = L- k =
 18. 18. В000 6000 : 2000.3 : : !.5о. Розв'язання: 1) 48 z 12 - 4 (гр.) Мишко; 2) 48 - 8:40 - зiбрав - зiбра- (гр.) ла Наталка; 3) 48 + 4 + 40 зiбрали дiти. 1002, 7L11, 6600 8000 2000 :92 П'ятицифровi числа ,о т 'Ё s ,о цl Ф fý ci + ВiOповiOь: 92 гриба зiбра- лrт дiти. 1б1. Розв'язалtня: k: (15 : б), h: 4б 45: (15 : 5): 4б: (кост.) 15 ВiOповiOь: 3: 18008 костюмiв ,S }с (дит") i|- < > l_ l_ '< ,< ;= ,lл ц ./ U .4 w .5t 611 -неправильно ?11 785 ' 27 неправильЕо 802 ВiOповiOъ: Т2 дитиЕи бра- sL2 ли участь у змагаЕIIях. 1) 15:3: б (кущ.) 556 '184 Lб4. Розв'язанIdя: за ОДНУ ГОДИЕУ; годин. tfil : 443 268 443 268 785 ,27 2)5+1:6(кущ.)ц саджати за 1 год.; у Ё 3) 6. 5 : 30 (кущ.) ,ý сЕ lfil , Т2 Вираз: 18 + 18.3 w J а- w S t + 160.1) bo о = Y 2000 16500 : 10000 + 6000 + + 500 159. L27бб; 15080; 18800; 15 можна пошити. tб2. I) ОА: R: 2 см т. С, о,А, В, М - належать кругу, т. N не наJIе}кить 153. Розв'язаtdлdfl: 1) 18.3 : 54 (хлоп.); 2) 18 + б4: Т2 (дпт.)" (ý L2483: 10000 + +400+80+3 158" ok .o rg J S 7665 8000+300:8300 8000+30:8030 8000+3:8003 (гр.) Вираз: 48 + 48 з L2 +48-8:92(гр.} .л б 2)7000+600+60+5: буде за5 Вираз: (15 : 3 + 1).5:30 (кущ.). ВiOповiOь: Попелюшка за 5 годин шосадила 30 кущiв. 155.1) 1012,1020,1200, неправильно ?s0 , 556 184 т4о L28 2) , 666 зт , 847 _J- 794 , J_ 884 236 бт , 284 s41 123 359
 19. 19. Розв'язання: 1) L27 + 93 : 22О (км) 161 . проiх аJIи автобуси; 2) 2б0 220 : бу.та вiдстань. 30 (км) Вlrраз: 2б0 {L27 + 93) : 30 (км). ВiOповiOь: 30 км було пriж автобусами. 162. Що iдальнi завезли 155 кг картогtлi. ГIершого дня витратили б2 кг, другого на 4 кг меЕше, нiж 8а перший деЕь. Решту картоплi витратили третього дня. Скiльки : ) S cl о k. or g * (ý ю Ф a * (ý w .4 bo o 164. .L s о ftr w Розв'язання: 1 спосiб 1) 68 - 4: 64 (rлrн.) воеЕе менше число; 2)64:2-32(учн") w ' ) ? # ; у ч l I I I fiод- I I I I I Вираз:(68 4r:2+4: 36 (учн.) 2 спосiб 1) 68 + I ВiOповiOь: 36 1пrнiв, a l I I у 1 класi; l I l 4: I I I l l K.Traci у другому 32 .5г r- о ц ( 84:3:28 (стор") шрочитав хлопчик; 2) 84 28 : 56 (стор.) Е ш 165. Розв'язання: 1) аалишилося. ВiOповiOь: 56 cTopiнoK аа- ,l лишилосJI I у першому 1пrнi. I 2)72:2:36(учн.) 32 (учн.). Вираз: (68 + 4) з 2 : 32 (учн.). I I 4:72 - 4: I I (учн.) подвоене бiльше число; 3) 36 I I у другому класi; 3) 32 + 4 J 36 (учЕ.). : I J_ прочитати хлош_ чиковi. 166. 1) 10500, 10050, 1208б, 1 2080, 1 2005, 1 9733 1в7" 2) I2,Iбо, 9095, 17007 7б7 170. 1) 874 - 59s ж 58 699 S l- }- Е L, t с ýf
 20. 20. 544 - 155 19? 389 505 83t - L2б - 2L4 380 бt? 171. KiT Леопольд IIовертався додому в рибалки, а назустрiч йому в лiсу .L fg trг о L_ Lо cЕi ý = Y се -;l .L J Lд .ý Е о ý та рiчкою. Розв'язання: 1) 409 68 : 34L (м) проЙшла жаба; 2) 409 + 341 : 750 (м). Вираз: 409 + (409 68) : : 750 (м)" ВiOповiOь: вiдстань мiж лiсом та рiчкою - 7б0 м. 172. Розв'язанt|я: 1)600:3:200(кг) зiбрали ж.ита; g, w 2)600:б:120(кг) зiбрали пшеницi; k 3) 200 + I2O : 320 (кг) Е lJJ ь равOм. Вираз:600:3+600:5: : 320 (кг). = ч -S L- J l- d ýl" : 280 (кг) Вираз:800-800z4-800: :4*120:280(кг). ВiOповiOь: 28О кг картоплi витратили третього дня. 17б I82, 263, т4| 1356, 4б2L, 7050 L46T2, за62б,47108 L77. 25800, 7003б, 90999 178. 1) 2б7бб : 20000 +б000+700+50+6 83400:В0000+3000 + 400 83004:80000+3000+4 83040:80000+3000+40 105t0:10000+500+10 2) 50000 + 6000 + 700 + bo ok . о .4 Ф w .т r( w (б йшла жабка Квакша. Що зустрiчi KiT проЙшов 409 м, & жабка Еа бВ м менше. 3найди вiдстань мiж лiсом 4) 800 б2О третьего дня. g 480 283 or 2) ВiOповtOъ: зiбрали 320 кг жсита i пшеницi. 174. Розв'язалtt+я: 1) 800 z 4:200 (кг) ратили першого дня; - вит- 2) 200 + 120 : 320 (кг) витратили другого дня; 3) 200 + 320 : б2О (кг) першого i другого дЕя; - +2о+5:б6725 90000+5:90005 80000+300+3:80303 40000+40:40040 180. 1-й BapiaHT 1) 936 э 72: 13 292 : 1) 200 74: L26 (кв.) у цирк i KiHoTeaTp; - : 338 2) 876 538 - 292:246 3) 876 (338 292) : : 876 - 46: 830 181 . Розв'язаl+ня: 2')L26:6:?I(KB;) у щирк; 3)T4+2L:95 театр 4) i цирк; 200 95 : 105 в KiHoTeaTp. Вираз: 200 - (200 -'{4): 6 + Т4 105 (кв.) : Вi.OповiOь: 105 * квиткiв придбали в KiHoTeaTp.
 21. 21. 182. У трикутЕика ОАЕ од : дЕ, а ОА, якщо периметр 185.U2бL00>25Оt0; дов- три- сторона ;i:IIHa стороtlvт ОЕ : 18 см. Обчлtсли дов}Ёýину стороЕи н,тника _ Рсзв'язg,нld,fl: Т2 см. 10000 > 9000; 186. 1) sзб42, : оА+ АД + оЕ: 72 см Сскiльки оА : АЕ, то Р_ тр 90009 ц 4а200, 40020, т92аа : 4 м 80 см; 137 кг : L37 кг; Ол-дп_2.од 2.сА*ОЕ:Т2см tr88. 480 см 2,оА+].8см:72см оА: 54 см оА:27см ВtОrловiОъ: оА: 28004см:280м4см; + 50666 -F w w 800с : 88000 50000+600+60+6: 8000с : w .4 bo +4000+б00+40+5 3451-3000+400+50+1 60070:60000+70 67000:60000+7000 6000т-60000+т 60700:60000+700 2)50000+6:50с06 80000+60:80060 50000+60:б0060 .o 27 см. 60000 ok : 8060г-8кг60г; 6020 см : 60 м 20 см; 40009т:40кг9г; 148см:lм48см; 7050г:7кг50г; 3544 см : В5 м 44 смз 80080 г - 80 кг 80 г. 189. 618 Iз Eepe*ipKa: -6 rg 2, 183. 1) 64545 2805т, 70000+7000+т-77007 ;j "209 б18 1ý 0 918 lьд -54 _ 378 37Е Е - 432 4з2 0 б4 ХLт 91в Ib+ IГ ) S с} о :Е (ý Е о lд сri Ё (ý S J_ ) с. .Sг пepeвipKa: , 378 *б4 0 !.84, Розв'язаtdня: 1) 275 + 198 : 473 шерший i другий доданки; 2У853 - 4Т3: 3В0 - третiй дсдаЕок. 3) 380 - 198 : L82 - бiльше. Вираз; 853 - {2Т4 + 198) 198 : L82 ВiOповtOь: на 182 третiй доданок бiльший вiд другоrо. _|206 1в п, IIepeвipKa: б4 Х8 432 190. Розв'язаtlня.: 1) 355 В9 : 266 - друге число; 2) 355 + 266 - 62L - сума першого i другого чисел; 3) 8Т4 - 62L - 253 - трет€ число" t_ о ý ч S }-_ tл = ts = J , с ý,
 22. 22. 199. 12б75в, 1300т2, t3072, 100020, 199990 200.2) _fr- 191 " Розв'язанltrя: 1-u спосiб: 1} 200 80 : 120 (сл.) читае бiльше за 1 хв; 2) 120. б : 600 (сл.) - читае бiльше за 5 хв. Вираз: (200 80). 5 : 600 s о lll ccj Ё б !с S .L J о_ .5Е l- о 1) 80. 5 : 400 (сл.) читае за 5 хв; 2) 200. 5 : 1000 (сл.) мовчкут за б хв; 3) 1000 - 400 : 600 (сл.) бiльше за б хв. Вираз: 200. 5 80. 5 : : 600 (сл.). ВiOповiOь: за 5 хв учень прочитас мовчки на 600 слiв бiльше, Hiж уголос. 192. Розв'язання: S у S : lл = шилося. k k Е tJ , }с ýr -7 52I -25 25 лт w L26.4-aifl:450; : 504 - L26,4 - 4б0 450 : б4 (т) ВtOповiаь: 54 т пiску з&ли* 201 . Розв'язання: 4: 276 (гр.); 1) 864 z 2)864:3:288(яб.); 3) 216 + 288 : б04 (дер.) груш i яблунь; 4) 864 - 504 : , 360 (сл.). Вирав:864-864z4-864: :3:360(сл.) ВiOповiOь: 360 слив саду. у 2о2. Розв'язаldня: 1) 384 : 3: L28 (маш.) прибуло до фiнiшу; 2) 216 - L28: 88 (маш.) Виразz2Lб 384:3:88 (маш.). + + L44500 - 100000 + 40000 + + 4000 + 500 105307 :100000 + 5000 + +300+7 100008-100000+8 т -6 зiйшло. Шестицшфровi числа 197. L2834б : 100000 + 20000 + 8000 + 300 +40+5 2L g .L (ý б7б |Ь б16 lз -5 1115 -з liz or о 4 т bo ok . dt |У- _4 z,tr спосiб: .4 S w J (сл. ). w 1а _8 8 ВiOповtOь: зiйшло танцii 88 машин. в дис- 203. 1) 110302, L42813, 76300 2) L00000 + 50000 + 4000 + +200+10+8-L542L8 10о000+5000+б00*5: : 10б505
 23. 23. 100000+800:100800 Ц 2Оа000 - найбiльше - 490 : 510 (кг) куJIьках по 3 кг; у число" по 3 кг. Вираз: (1000 : 170 (кул.). Za4. 596G5 число; найменше 206. 184б32 : 100000 + 80000 + 4000 + 500 +30+2 2о7" 3 м 07 см:307 80мм-8см 4дм5см-45см 540см:5м40см 1см9мм:19мм 540см:5м4дм + + тиждень; 0 g or - 150 : 30 (стор.}" Вираз:900:5 900:6Е k. 3) 180 : oo 30 (стор.). ВiOповiOь: ва тиждень другпfт ошератор набрав на 30 cTopi.HoK бiльше, HiaK перший. 2l4. б746, 8012о, 310090, .4 b w 288;36-8 209. Розв'язання: 1) 3б4 z 3 : 118 (кг)- маса риса; 2) 354 118 : 236 (кг) маса решти крупiв; 3)236 ошератор за деЕь; w w _252 ?б2 l- кулькiв 2) 900: б:180 (стор.} другий оператор за тиж* 28Oz4.10:70.10:700 lzT : 1)900:6:1бO(стор.) набрав тlерший 620+80:8:620+10: 7z 170 3 1 1 7300 2L2. Разв'язання: 60.3+т-lв0+,|-187 g72 lз0 ВiOповtOь: - 245.2r: 211. 5000, 40000, 200000, 70. т - 49а 500 з 2 :250 720 z 9.2: 160 630 3}510:3:170(кул.) було по 3 кг. см 208.240:3:80 500:10:50 : 2) |000 :.4:59(кг)-маса пшоЕа. Вираз: (3 б4 - 354 : 3) з 4 : : 59 (кг)" ВiOповiOь: 59 кг пшона було в магазинi. 210. Розв'язан,tt,fl., 1) 24б. 2 : 490 (кг) у кульках по 2 кг; 10381 1 rý J S Ф о -L (ý s о tд tri < €. a (ý у S rF J а .Ег l- о ц }с S 494700 > 449700 }- 90000 < 890000 260000 > 20600с lл = ?f,B. 234Т2б : 200000 + 30000 + 4000 + 700 +20+б Т7ТТТТ: 700000 + 70000 +7000+700+70+т 1+ + + 500400-500000+400 540000-500000+40000 : 200000 + 20000 +5000+200+20+5 225225 2L7. Розв'язання: + = tJ |}с ýr
 24. 24. 1) 300 - 28 - 272 (гриб.) наЕизала на 8 ниток; 2) 2Т2: 8 : 34 (гриб.) IIанизала - 22б. 228 I 3 684 Еа одну нитку. Вираз:(300 2S):8:34 1 (гриб.). ВiOповiOъ: Еа одну нитку Бiлоснiжка нанивала 34 Ё (ý V J_ J о- .S[ l- о ц zlg. Розв'язалdtdя: 1) 10.3 : 30 (л) у трилiтровпх баЕках; соку - 30 : 70 (л) - соку п'ятилi.трових банках; у 2) 100 w у 3)7О:5:14(б.). S Вираз: (100 10.3 ): б: k : tr4 (б.) l- 1л = F- = LJ Bi1 п,о BiOb :14 банок було. п' ятилiтрових 22о. 1) 500100, I2о2б, 743033 100500, V '- Ё 2) 200000 + 30000 + 4000 ý +600+70+8:2346Т8 + 900000 + 90000 + 9000 + q Еlэ цil т82 -69 -.92 104 lzз 161 lzз |й -1g1 |Г 0 92 0 22в. Розв'язанttя: 1) L26.6 : 756 (кв.) - побудув али миЕулого року; 2) Тбб + 24а: 996 (кв.) побудували цього року; Вираз: 126.6 + 24О: 996 (кв.). ok .o rg a bo Е о Ф l,rO 2) 800 - 500:300 (кг) маса персикЬ у яц{икЕж по-15 кг; 3) 300 : 15 : 20 (ящ.) - по 15 кг. Вираз: (800 50. 10) : 15 : : 20 (ящ.). ВiOповiOь: 2О ящикiв було по 15 кг. .4 о х (ý w J S dt w (ý гриба. 218. Розв'язання: 1 Ц: 100 кг;8 ц:800 кг t) б0. 10 : 500 (кг) - маса персикiв у ящиках по 10 кг; х2з48 , L44 т96 +900+10+9:999919 600000+50:600050 60000+500:60500 3) найбiльше 99999 наймеЕше 10000 ВiOповiOь: 996 квартир одержали ciM'i у цьому роцi. 1) 34б284, б37000, 40120 2) бТ4б4: 50000 + 7000 + 227. +400+50+4 б7о4б4 - 500000 + 70000 + +400+50+4 4567о2:400000 + 50000 + +6000+700+2 403т :4000 + 30 + т 228. Розв'язання: а 300 (300 .- 20), Q:960 960 300 (S00 20) : : 660 - 280 : 380 (км) ВiOповiOъ: 3S0 км проiхав автомобiль третього дня 230. 1) 247бт2 2) 470б0 3) s007 231. 340, 390607, 16060, 20322о,400080
 25. 25. 232.999 + 1:10000 10000, 80, 3800 .13690-90:43600 242. б7844б 1000-1:999 43690-600:43090 200: L2420a 20: L24020 23б. 50Ф : 1с0 : 5 :7:70 124000 + 3)78:t3:6 7"0:0 30000"2:60000 4} 500"3.0: б0000 244. Розв'язанruя: 1) 240 : 10 :24 (пр.) : 100 3800:100:38 (260+140):100-4 (860-б0):10-8100 8400 - 80000 - 8000 : w - 810 1600 : w (100 + 300),4 : .4 237.260000 : 100:2600 36000, 10 : 1000 : 360 80000. 10 : 800000 8100. 100 : 1000 : 10 w 400 238" Розв'язання: 1} 26 " I"0 : 260 (кг) 8400 - маса яблук у ящиках по 10 кг; : 480 (кг) 2) Т4О 260 масаяблук уяIциках гдо 12 кг; 3) 4В0 э L2: 40 (ящ.) - гrо 12 кг; 4} 26 * 40 : 66 (ящ.). Виравz 26 + {740 - 26. 10) : : L2: 66 (ящ.}. ВiOповiOь: використали 66 ящикiв. 24о. 7000, 75000, 700000, 705000 по- : 22О (rrр.). bo ok . 9000. 10 : 90000 236. 36000 : 100. 10 : 3600 800. 10 : 100 : В0 600. 10 " 10 : 60000 180. 100 : 10 : 1800 винен ровв'язати Буратiно за 1 день; 2} 24 2 : 22 (пр.) trlозв'явав за 1 день; 3) 22.10 : 22О (пр.). Вираз: {24а : 10 * 2).10 : (ý ч о J trl g 6000:100:60 10. 10 б78 тисяч, or 124000 + 20000,"4:5000 z бТ десяткiв тисяч. 243.1} 702 - 384 + т5 - з18 + + Т5: 393 2) (140 + 350) z Т:490 : ВiOповiOь: Буратiно рOвв'язав за 10 днiв 22О прикладlв; 24б. Розв'язан,ня: 1) У скj.льки разiв 120 кг бiльше, нiж 4 кг? I20 з 4: 30 (раз.) 2У Скiльки гlотрiбно ячменю? 30.3:90 (кг) Вэrрав: 120 : 4. 3 : 90 (кг) ВiOповiOъ: rrотрiбно 90 кг ячмеЕIо. 24Е. 1) t 3 чотирикутника, шрямокутник, 3 трикут- tr{ика. ZKAD, /.вАк, ZBAD" 247. Розв'язання; 1) У скiльки разiв 15000 кг бiльше, нiж 5 кг? 15000 : б:3000 (раз.) 2) Скiльки потрiбно вiвсяHoi соломи? 300.Т:21000(кг) .L сý ý о 1д d ц< a <, у р ý rý J_ J а- .s ь о ý у S l-- Е цJ l-.- Е tJ ч Sc F- ýf
 26. 26. 21000 (кг) z 5, Т: ВiOповiOъ: потрiбно 21000 кг. вiвсяноi соломи" 248. Розв'язання: - {ý ) ч Ф 4 (дн.) ВiOпавiOь: на 4 дЕi ранiше строку майстерня викоЕала роботу. 249. Розв'язання: 1) 18. 5 : 90 (м) витратили на 18 платтiв; 2) 1L4 - 90 : 2а (м) - витратили на сорочки; lл = }_ = L, L !с ýr z (428 - 16 , 20) z L2 ли у малий ящик. 2000 267. Розв'язання., ках; яблук у маJIих 108:L2:9(кг) ящи- 1 tr 00, 1)1ц80кг:t8Oкг; 180 z L2 : 15 (кг) огiрKiB в одному ,fiщику; 2) 3II : 300 кг; 300 ; 15 : 20 (ящ.). Вираз: 300 : (180 : 12l : : 20 (ящ.). ВiOповiOь: 20 ящикiв потрiбно. 258. 43 Х 2з 984 -96_ lzц lП .o маса : 9 (кг). ВiOповiOъ: 9 кг яблук кла- ok w w w .4 bo a k Вираз zбв. 1001, 1010, 160:8-160:10:2а-16- 24:2:12(сор.) пошили. Е Вираз: (114 18.5} : 2: о Iд 12 (сор.) Ф ВiOповiOъ: I2 сорочок ýоЁ шили. б у 2б2. т23574 S 3 одиницi у клаеi тисяч. J_ J х 4 одиницi у класi одиниоць. .5Г l25б. Розв'язання: о ц 1) 16.20 : 320 (кг) - маса яблук у великих ящиках; с 2) 428 320 : 108 (кг) S о t fý : rg Вираз: 1б000 : - 129 '86 989 2Iб пц l lzц -зLб 0 _24 lГ : 294r, 4 : 148 ,4 : б"92 8. 109 618 - 8Т2 - 618 : : 254 - : I92(442 753 187.3 : Т53 - 561
 27. 27. Одиниздi вимiрюваЕня величип Одиницi вимiрюваЕня довжини 1км 1м 1дм 1000 10 1см 10 1MM 10 щоб перейти вiд бiльших Mip вимiрюваЕня до менших, треба множити. ЩОб ПеРейти вi.д меншIих Mip вимiрюваннff до бiльших, треба дiлити. 260. бТ250 м - 67 км 250 м б080 м: б км 80 м 3) 238 + 475: 713 4) 50 з 7 :7 (ост. t) 810 lъц б) 157888 м = Lб7 км 888 м 2В1. 1) 2800 см : 28 м 2) 6785 см : 67 м 85 см 6785г:6кг785г : 64000 м 20м8см:2008см 10 км : 10000 м _2то 27а о 6)540:6:90 2Вб. Глухiв ве 13500 w w w .4 20м8дм:208дм 10м:1000см 20м8мм:20008мм 25м:2500см 25м:250дм 25м-2б000мм 263. Розв'язання: 1) У скiльки разiв 12 к бiльше 3 кг? L2: 3 : 4 (раз.). 2) Скiльки вийде смажеHoi кави? 2.4 - 8 (кг) Вираз: L2 : 3.4 : 8 кг. ВiOповiOъ: а L2 кг сироi кави вийде 8 кг смаженоi. 2В4. 1) 36 L6.2 : 36 32:4 2)978 984:3:978 328: 650 J S Ф о |G bo 2в2.64 км -б4 {ý ok .o rg 3008м:3км8м -L rý ý о ю Е! Шевченко- 5 Глухiв -L у L42бо nl-г ТТТали гине ,= ь о 16500 Е[ Глухiв 24000 Уланове Червоне Глухiв 32250 S }- 266. Розв'язання: 1) У скiльки paBiB 900 кг бiльше, Hiэ*c 100 кг? 900:100:9(раз.)" 2) Скiльки одержимо шених фруктiв? .9 = ý у : су- 18 162 (кг). Вираз: 900 : 100.18 : L62 (кг). ВiOповiOь: з 900 кг свiжих фруктiв одержимо L62 кг сушених. Е цJ F* = U , с ýt
 28. 28. 2'6'I " 10 км 080 м : 10080 м бкм055м:6055м 4м36см:436см 8м02см:802см 3дм7см:370мм 3см7мм:37мм 268. Розв'язанll,я: 1) 68, 10 : 680 (кг) --; бурякiв; Одиницi вимiрювашЕя маси 1т т rý J S б = у S J_ J о.5E l_ о ц у S l,lл = k Е J ,ъ r/ ýf bo ok .o rg a 27о. Розв'язаrLн.я: 1кг:1000г 1000 - 300 : 700 (г) ВiOповiOъ: 700 г меду. 27l. 1) маса Розв'язалttdя: 3т5O0кг:35ц 35:1:35(мiш.) ВiOповiOь: можна перевезти 35 мiшкiв цукру-пiску. 272.3 т 080 кг : 3080 кг 20000г-20кг 7кг:7000г : 12060 г 3тбц:збц 3800 кг : 38 ц ?-73. 1) 1 II : !.00 кг L2 кг 060 г 100 z 2:50 (кг) 2}1т:1000кг 1000 : 5:200 (кг): 3)1кг:1000г 1000 : 10 : 100 (г) 4. Розв'язанtlя: У скiльки paaiB б т бiльше нiж 3 ц? 27 w .4 ý о ю Ф 1000 Щоб вiд бiльших Mip перейти до менших, треба мЕожити. Щоб вИ менших Mip перейти до бiльших, треба дiлити. w w Е (ý 1кг 1г 10 100 dl о 1ц 2 (ц) 60т:600ц 600:3:200(раз.) 2) Скiльки потрiбно тонЕ нафти? 200. 2 : 400 (ц) : а0 (т) Вираз: 600 з 3.2: 400 (ц) ВiOповiOъ: потрiбно 40 т нафти. 27б. Розв'язаtttdя: 1) 5000 - 1000 : 4000 (кг) 2) 4000 z 2: 2000 (кг) 3) 2000 + 1000 : 3000 (кг) ВtOповiOь: в першiй цисTepHi 2000 кг молока, в другiй 3000 кг молока. 27в. 32000 . tr 0 : 100 : 3200 (S40+600):10:94 4.13 : 52
 29. 29. : : : |4- 541 19 б49: 9: 602 - бt бб2 28о.6м:6000мм 6: 13:546 * 42. 13 + 78: ВiOповiOь: 93 кг капусти залишили на корм кролям. : Розв'язання: кг 300 г : 12300 г 12300 : 15 : 820 (г) - маса 1 л гасу; 277 , 1) 12 2) 82О.60 : : : 90 м 5м2дм:52дм 5 м 02 см: бо2 см 5 м 020 мм : 5020 мм 281. 48000 г : 48 кг 492ОО (г) Вираз: 12300 а9200 (г) : 1б.60 : 500000г:500кг 20 т 020 кг: 20020 15 т 630 кг : 15630 ВiOповiOь: 49 кг 200 г маса 60 л гасу. 278. 4 у: 4000 кг g 3ц25кг:325кг 3ц05кг:305кг 282. бц:600кг : 130300 кг 9ц15кг-915кг 500 кг: 5 т 20000 кг : 20 т 300000 кг : 300т 420000 кг : 42о т w w 2 кг:2000 г 20 кг : 20000 г 12 кг : 12000 г w - 3) 200 4) о t (ý Е о ю m о Ё з 4: б у S t т 50 о- 300.5:1б00 5)48000:8:3:6000: :3:2000 : 12030 г 27g, Розв'язанн.я: 1) L24. 2 : 24В (кг) dl 6) 30,7 + 3:210 + 3: :213 7) 180 + 2а,5 - 180 + 100: 2кг5O0г:2500г 12 кг 030 г J S 283. 1) 420 з Т :60 2) 50.8 : 400 .4 130 т 300 кг а кг кг 120-х<95 bo ok . 12т:12000кг 26 км 9000 см л гасу. 49200 г - 49 кг 200 г ]taca 60 - 26000 м бм:600см 3030м-3км3Oм бм-60дм or б7 : 3 43 . ви- ростили на другiй дiлянцi; 2) I24 + 248 : 3Т2 (кг) всього. 3) 372 : 4: 93 (кг). Виразz(L24 + L24.2):.4: : 93 (кг). 280 8) 300 + 300 :2:300 + 150 : 450 284. Розв'язання: 1) 16 + 19 : + lл = k Е ч l- зiбрали з обох кущiв; ящикiв. Е о g у S k J 35 (кг) 2)35z7:5(ящ,). ВiOповiOъ: потрiбно .5г ýf б
 30. 30. Обернена задача 16000 кг пiску та 32000 щебню. 285. Розв'язання: Ф о J_ (ý Е о Ф lд a = у ý (ý 3л ц }с S l- Lц = l- J , с ýf 25 3:22 2) 22 z 2 : 11 (л) корова увечорi; 3) 11 + 3: 14 (л) 1) w l- о Розв'язанн,я: (л) : подвоене менше число; w .5t w J .4 J_ о- В Ваходу на Схiд 1300 км 3 Пiвночi на Пiвдень 880 км 286. 32000 кг маса щебеню. ВiOповiOь: потрiбно взяти 287. Уранцi Увечерi кг g S 16000 кr or J : : bo ok . б 1) 8000.2 маса пiску; 2) 8000.4 корова уранцi. дае дае ВiOповiOь: уранцi корова дае L4 л молока, а увечеpi - 11 л молока. 288. 3 грн : 300 к 25грн5к:2бO5к 10грнбк:t0O5к 1510 к : 15 грн 10 к 28g. Розв'язання: 1) 360 i 4 :90 (г) - витрачае автомобiль; 2) 12О z 3 - 40 (г) - витрачае мотOцикл; }ru ,, 3) 90 - 40 : 50 (г). Вираз:360z4 120:3: 50 (г) ВiOповiOъ: на 50 г бензи- ну бiльше витрачае Еа 1 км шляху автомобiль, нiж мотоцикл. Одиницi вимiрюванпя часу 290. 3) 3 хв 7 с: 187 с 29I. 2 хв : 120 с 3 хв L2 с - 192 с 3 доби - Т2 год 180хв:3год : 300 с: 4 год 240 хв б хв 2g2. Розв"язання: 1)1год:60хв
 31. 31. 60 z 4: 15 (хв) ВiOповiOь: турист приходив 1 км за 1б хв. :9б7 10- х> 5 95Т х<10-5 2)30:6:5(м) ВiOповiOь: 5 м год 42хв. 1ц20кг:120кг У скiльки разiв 1 ц 20 кг бiльше за 4 кг? 120 : 4: 30 (раз.); 2) Скiльки вийде пшона? 30.3 - 90 (кг) Вираз: 120 : 4.3 : 90 (кr) ВiOповiOь: вийде 90 кг пшона. 296. L' 24О хв : 4 год 2 добп: 48 год L?ac: 2 хв 3 год * 180 хв 4хв:24ос бхв30с:330с 2) Вiд початку доби мину- ло 21 год 30 хв. 2g7" 2408 - х:96Т колоди; б у +4т-650 - 800 (2L3 + 4TS} 691 : 109 : 800 92б lзz бвб lсz -т4 |Я -5з9 |Г l *185 1Еб 44о 40.2: 44о 1) 8 .4 : 32 (кг) 2)2ц-200кг .&, J а- .5t 1- о trt у ь }= t Lц = tJ 0 360000:10:36000 S -F ВiOповiOь: вiдрiзки семиMeтpoBoi колоди довшi (1 м 40 см). 299. 2L8 + 385 + 4Т :603 + ciнa для коней; 2408-L45I:95T [д tri _: 1м40см>lм25см Перевiрка: 1451 о J_ б s о тина семиметровоi колоди. 140 см: 1 м 40 см I25 см:1 м 25 см : 360 800. Розв'язання: - J S ш 2)7м:700см 700;5:140(см)-1час- li-2408-95T х Ф 1000:8:L2б(см) 1 частина десятиметровоi w w w 1) 15208 - б450: 9758 97б8 - 97б8 298. Розв'язаннfl: 1) 10 м : 1000 см .4 bo 20 хв. Буде покавувати 8 год 2 хв. 29б, Розв'яза|f,н,fl: - 15208 ГIеревiрка: g 9 2) Годинник показуе 2 год 35 хв. Буде покавувати 3 гtlд 1 7 хв. 3) Годинник покавуе 7 год х-9758+5450 х or год. Буде показувати х-5450:9758 ok . хлопчик пробiгав ва 1 с. 293. Розв'язал|нfr: 50 + 65 : 115 (км) ВiOповiOь: другий лiтак пролетiв на !"15 км бiльше 2g4. 1) Годинник показуе 9 х<5 у tъ 80 : ýr маса F ! lд,il
 32. 32. g2 168 (кг) маса = ciнa для KopiB; 3) 168 : 24: 7 (кг) для однiеi корови. 200 : - - Виразz 24б + 245 + а, а:78. 24б+245+'I8:490*78: Вираз: (200 8.4) : 24 : : б68 7 (кг). ВiOповiOь: Т кг ciHa видавали однiй KopoBi. S 00 о t б Е о lд Ф 5:9 28+LТ:4б 6:13 54 + 31 :85 Ё б84 +.17б : 7ýq у 305. 356 107 S + 49 +ев5 +188 + 74 о593 + 399 .s Т+ 340+t20:460 / S 1_ lл = |LJ la }с ýr б7+1:58 340+200:540 340 + 2о :360 458 + 249: То7 307 + LzT :434 865 w i_ о trЕ велосипедистом мотоциклiстом. 308. 34 + 2б :59 бТ + 28:8б 34 + 2о: б4 Гrисьмове додавання i вiднiмаЕЕя багатоцифрових чисел використуеться так само, як i додавання та вiднiмання трицифрових чисел. w -tJФ J : 173 (км) ВiOповiOъ: 173 км вiдстань w .4 fý 42+(42+89):42+1з1 мiж bo o a : Додавання i вiдrriмання багатоцифрових чисел Додавання i вiднiмання шатуf;}альних чисел 304.4+ BiOnoBiOb: вiдстань MiaK мiстами 568 км. 307. Розв'язаннfl: k. or g б .т 306. Розв'язаrLня; [IepecTaвHa властивiсть (закон) додавання a*b-b+c13+2T-2T+13 Спол5^rIIа властивiсть (закон) додаваIIнff а* Ь+ Q--a* (Ь+с) 15 + 13 + LT :15 + (13 + 17;: 15 + 30:45 Щоб вiд числа вiдняти суму двох чисел, треба послiдовно вiдняти кожний додаток. I) а - (Ь + с) - а - Ь - с 3) (а + Ь) - с - а + (Ь - с) 2)(а + Ь) - с: (а - с) +Ь 4) а- (Ь - с) : (а-Ь) * с i
 33. 33. 312.8 Т:1 61 2б: 36 L4 - 8:6 Ь-а,а-3575 i L82 : бб2 3) 834 - 400 - 218 : 434 218 :2Lб 314. Розв'язанrtя: 1) 950 818 : 132 (кг) ]vtаса висiвок; 2) 818 - L32 : 686 (кг). ВiOповiOъ: на 686 кг бiльше дiсталlи борошн&, нiж висiвок. -,кр; 71856 319. х х - х+ 34013:764354 Т64354 34013 - 730341 Перевiрка: 730341+34013:764354 7643б4: 764354 х-20244-4564б х-4б645+20244 х - 65889 Перевiрка: 65889 _ 20244: 4б645 4б645 : 4б64б 320. Розв'язання: 1) 72ба 324а : 4010 (кг) залишилось; 2) 72ба + 4010 : 11260 (кг). Вираз:72бО + 725а - 3240 - 11260 (кг). ВiOповtOъ: 11260 кr картоплi було в овочесховищi. 321. Розв'язання: 4) 380 - 2О: w .4 bo o 315.k b:10,h:200, ь-lв0 200-180:10:200-18: L82 316. 1) 65 23 : 42 Тб43L k. or g 680-350:330 7б 23: б2 487-259:228 313. 1) 8б7 - б09 : 348 2) 834 - (400 - 218) : 834 - : Ь 360 w w 2)81-4т-34 б) 4тб - 2б8 : zLT 3) 380 - 200 : 180 6) 854 - 126: 728 - (104 :339 L7 7) 356 87) : 356 8) 356 104 87 : 2б2 - 8,| - 165 318. 1) +4б374 *ь+тв 8406 2349 53780 2)а*Ь:3б7б i Ь : 754BL ', + збтб 7б43I 79006 31 29 - 1) У скiльки разiв 7б кг бiльше 5 кг. 7б : 5 : 15 (кг) 2) Скiльки потрiбно HaciHня? 22.15 : 330 (кг) Вираз: Тб : 5,22: 330 (кг) ВiOповiOь: щоб одерж ати 7б кг олii, потрiбно 330 кг насiння. Ф ) S Ф о J_ б s о ю ci Ё rý у J- ) о.5Е l- о trt у S k Е Lл l- k Е J , !с ý
 34. 34. 322.1) , 76032 2, +i8340 + 24бL з4б2 89484 30791 з) -тбо32 ц'+324бL .2834О -' 89482 1 13450 60791 5) _ Ё grc452 L34б2 8900000 со a Ё у {ý S .L J о .5r l- : 4g2O 2) 3650 + 492а: 8570 (м). Вираз: 3650 + 3650 + 12ТО : 8570 (м)" ВiOповiOъ: потрiбно було вiдремоЕтувати 8570 м шосе. 324, 2) 847294 23б4бL : 611843 * правильно 23б4б1, + бt 1843 : : 841294 w w 4) 2ga35 + 43462 : Т249Т шравильно с Т249Т .- 29035 : 43{62 S 32б. +48345 +40,12б k 3328 L2944 lл о trt = |_ = J q }с ýf rg залишилося вИре- моштувати; .o о Е б s о ю (м) 1270 oo k m 1) 3650 + 825 4634 .4 b S 323. Розв'язанн,я: б459 2, б1673 78864 3562 7бзо2 б3669 _50791 I23T5 38416 210655 90666 - 70238 3) _87840 9535 78305 2а428 4) _2Ьб40 , 6807 + 13б75 95880 2Lтsз 109455 w а т 6) ГIеревiрка: + 6807 217зз 2854о ГIеревiрка: _iogibb 13575 9б880 330. Розdязання: 1)3м80см:380см : 760 (см) використали для пошиття про- 380.2 стирадла. 2) 12 м 40 см : 1240 см
 35. 35. 760 : 480 (см) - 380'.2):4: ВiOповiOь: для пошиття однiеi наволочки використа_ци 1 м 20 см тканини. 331.+16з250 -16Ч19 8073 807з 1?1sж 155 L'lT 163250:10:16325 : 80730 5тб26 84408 307857 57526 бто82 334. Розв'язаrLня: 1) _цооз 2978 1625 (авт.) пустив за 3-й мiсяць; ви- 1468 (авт.) 82 1 998 w _ i00000 w w 37 99963 пустив ра 1-й мiсяць; т S ct о Е s о ви- lд са a a 3) _4603 3093 1510 (авт.) б (ý L62б 332. + 1998 2000 i ооов L2б 9883 9556 2) _зO9з + 163250 7000 1 ?0250 2006 _6т'оЪ2 Перевiрка: Перевiрка: _39 zzBb + 9556 .4 bo ok .o r 8073. 10 +зOiв8т 84408 .39226б 120см:lм20см Вираз: (124О : 120 (см) ззз. g L24O Еаволочки. 3) 480 z 4: 120 (см) ви- пустив за z-ft мiсяць. ВiOповiOь: завод випустив 1468 авто за 1-й мiсяць, 1510 авто за 2-й мiсяць, 1625 авто за 3-й мiсяць. 335. (ý = у S t J о_ .SE l- о -_,ý с S k ш = l_ k = LJ l_. ( ýr 10м Розв'язаllня: 1) 250 10 : 24О (м) менша частина збiльшена у три рави; 2) 240 : 3 : 80 (м) довжина l-i та 2-i частини; 3) 80 + 10 : 90 (м). Вираз | {250 - 10) : 3:80 (м).
 36. 36. з42. 8i iьз + 8480 _L 876 3405 400б 2б788 66809 63198 343. Розв'язанl+я: 1) 806 + 556: L362 (км) довжина ,Щнiстра; 2' L362 + 839 : 22aL (км). t 3 : 22aL (км). ВiOповiOь: довжина Щнiпра 2201 км. 344. Розв'язаIdrdя., 1) 4 см 8 мм :48 мм, 3 см (ý J S ш ok .o rg о .д- s G, 9мм:39мм 48 + 39 : 87 (мм) сума довжин двох cTopiн о ю Ф Ё (ý 3) _ 121393 V S т ббб43 J .5Г 5) 68000 : t00 : Вираз: 46180 680 ФТ2а-2О,Т:Т2а-140: 580 S l_ 339.2б+43+35+37+2о: = L_ :60+100:t60 З.80+230+2а+70: k : t2б + 35) + (43 + 37) + +2о:60+(80+20): |"ц k Е : : ц ч LJ ý L26 :,39 (мм) w : 2)12смбмм:L26мм L26 - 8Т : 39 (мм) 39мм:3см9мм (48 + 39) : ВiOповiOь: довжина TpeTboi сторони3см9мм. w Е 1 -69760 23580 w а- о ц[ 4) .4 65в50 bo a (180 + 20) + (230 + 701 200 * 300 : 500 340. 1} _s0001 т 29994 : 346. PpqB'пзантL,я: 1) + 3850 358 42а8 (ц) стало капусти в першому овочесховищi; 2у iooo+ 3) _7 00020 з8 30003 a- 39966 24о+80<300+80 350+70>350+40 670017 2) +40 90 245 4335 (ц) - стаJIокапусти у другому овочесховищi.
 37. 37. : L}T (ц) 1) 6400 - 400 : 6000 (г) маса шести однакових гир; ВiOповiOь: в другому овочесховищi на L27 ц карто- : 348. б км 600 м 500см:бм 2 км 0В0 м 1000 см : t0 4м:400см 10 м 05 см : : 2080 м м : 300мм 30 см 349. боТТ8- 21930 - 1985б: : 7788 -1 Т78В 15928 7005б Ф4те - 3266 : 6207) L4522 1 тт88 3266 _g4T 3 62о7 3266 351. а + 4.а, 19ГДЗ 34 кл. rg .o bo .4 w *Ьцthт : 3"5:15 224 2 ВiOrtовiOъ: з 10 - _1172б 9428 2297 - 4632 = 3175 о ю di (tr = у S -L J ь а t-l_ ,= l_ с ц Е Lц Е : LJ :70123 22g7 70123 7):7807 t !с ý _7242о 7807 - (3655 + 9T s rý 15 3б5. Т242О - (1LT 2б -94281 229Т с0 F шапок. Т2420 S о "т. клубкiв шерстi можна сплести : ) 15 : 2,3 : Вираз: 10 Ф у S [k (шап") (шеп.) L4б22 а: 10 клубкiв? 10 :2:5 (раз.) 2) Скiльки шапок можна сшдести? 5888 - 340т + 1 758 :2481 + + 1758 :4239 58в8 *zaBl, - 3407 1 758 24BL 4239 1 h-30 k-30 1} У скiльки разiв : клубкiв бiльше вiд w 5928 2 кг, маса iндички 3 кг, маса качки 1 кг 400 г. 3б4" Розв'язантLя: w 9777 1 2000 (г) маса пiвня; k:1;5 б4L27 + (2б705 97тт, : 51L27 + L5928: 70055 оь 1000, 2 (кг) ok _28848 19855 8993 3) 2: (г) : 4) 1000, 3 : 3000 (г) : : 3 (кг) маса iндика; 5) 1000 + 400 : 1400 (г) : : 1 кг 400 г маса качки. ВiOповiOь: маса гдiвня 5600 м 1005 см _50778 21930 28s48 6000:6:1000 2) маса однiеi гирi; 8м20см:820сшr _2бi : 224 + 224.4:224 * 896 1120 3б2. Розв'пзалltd,я: 3) +4335 42о8 -
 38. 38. д 36о. Розв'язаt{нfl: _?807 +3655 97т 4632 1)5кг720г-8кг345г: :2кг375г 4632 31 75 _бт Ьо Додавапшя i вiдпiмашня iMeнoвaнrцx чнсел. -т080 3б7. ' 5185 .L (ý s о ю ф a S у fiJ S маса гуски i курки. 3)8кг9бг*4кг390г: :12кг48бг rg Ф о 237б S095 (г) 7кмо8Oм + бкм18бм 12 км 265 м oo k. o S (г) 7км080м _zово -б км 185 м б185 1"*€g5 * ю95 358. Розв'язаttня: + 809б 4390 tzЦВВtг) , маса iндика. .4 b ) б - маса tтIеки. 2)5кt72Ог*2кг87бг: -8кг95г 23Т +Ё т2а L2265 (м) rý 334б 4}8кг95г*1,2кг48бг: 1)1хв:60с :20кr580г 60:10:6(раз.} 1хв а.g тривалiша за 10 с. t_ + 809б 2I L2.6 : 72 (уд.) о L248б ц Вираз: 60 : 10. 12 : 72 еОЪВО t"l ч (уд.) S ВiOповiOь: 'I2 удари ВiOповiOь: k чить дiвчиЕка за 1 хв. напi- птахiв 20 кг вагальЕа маеа ý80 г w w w -L J l- Е Iл k Е _ I J у чf Е, ь tll 859. 2) 19 кг 4б0 г + Т кг 080г:26кг530г *igibo ' ' 708о 11 *" 4б0 г * 26530 7кг080г 26 кг б30 г 19кг4ýOг-7кг0802г: :12кг870г 19сsо _19 кг iSO ?0q:0 I287O 7 чг. 08О 12, rсг 8То " г г 361 . Розв'язання: 1) У скiльки разiв 10О IIосилок бiльше, нiэк 50? 100 : 5о: 2 (раз.) 100 посилок бiльше ва б0 посилок; 2) fIка маса 100 пакетiв? 1цбОкг-150кг ,2 : 300 (кг) 300кг:8ц 150 Вирав: 100 : 50.1б0 (кг) - 300
 39. 39. 368. 1) ,Щiлянка з ВiOповiOь: маса 100 па- KeTiB становить 3 ц. 362. Розв'пзання.: : заправлення автомобiля 2) 9.3 : 2Т (л) для заправлення мотоциклiв; 3) 180 - 60 - 27 : 93 (л). : 93 (л). ВtOповiOъ: бензину залишилося 93 л" кr 44I 708 г + 4 кг 840 (785 + 7 4б3) w : 2боТ3 w 8238 w 25073 8238 16835 (4305 94тIl : 49507 - 3358 : 46L49 49507 ,43 ',,',, 05 _ 94'f 3358 366. с * 3с 367. _340055 48380 291 бтб 3) Дiлянка з помiдорами : 2,6+(8-6),2:12+416 Еериметр. Розв'язанldfl: (пл) - t) +13ibo 13750 rý ь щ о J .4 4840 1054в s238 6.4:24(м)-периметр; :Е rý Е о ю 5700 бплут третього Ф S _4g5 07 3358 4,6149 + 24888 285099 309987 t 1 bo + 5708 78б +,I4бз ilериМетр; 3) *hT500 :10кг548г 2б073 25отз : 16835 г: -- ok .o rg б 568 44 (м) 369. 363.10ц09кг-5ц68кг: i009 8'2+(20-6),2:16+28: 2) ДiлflЕка з огiрками ; Вираз:180-180;3-9,3: _ картош- лею 1 (ý = х 5700 4з2оо -д- а J (м) ВiOповiOь: фабрика вироби- ла 43200 м тканиЕи за три днi. 37о. Розв'язанt{,я., 1) 3. 15 : 4б (т) ли вугiлля; прода- 2)60:3:20(авт.)-пот- рiбно машин, щоб пIюдати вугiлля зi складу; 3) 3.15 + 60 : 105 (т) було fiа складi сшочатку; 4) 60 - 3.15:15 (т) - H€L 15 т вугiлля бlльше залишилосfi, нiж продали; б)15+60:3:35(авт.)- потрiбно машин, щоб продати усе вугiляя зi складу. .ý l_ о trt ч S F Е Lц |= LJ la >с ý
 40. 40. 371. 185407 + 2о4то S о .L s о (t, lд tri Ё (ý у S ВiОповiОъ: rrа 930 кг моло- ка 8 ц КМ:КА+АВ+ВМ КМ:2см4мм+6см+ жssr кг: CD:AB-AC-DB i2: (200кг50 кг) :2:150 кг :2: (2ц-50кг) :75кг ц х-5,8, 10 х- 3, б,8, 10 ч S l- k Е lдJ l_ = J ,ъ r/ ýf х,- 1, 3, б 37б. Розdязання: 1) zLT - 173 : 44 (чол.) поiхали на змаганIIя; 2) 44: 11 : 4 (ком.) Вираз: (2L7 173) : 11 : - 4 (ком.). ВiOповiOь: 4 футбольЕи.r команди вiдправив табiр на змагаIIня. 376. Розв'язаIlldfl: а ts *l lдi, 1) 3800 : 10 молока дали; : 380 (кг) 2) 3800 + 380 : (кг) - 1 см 8 мм:60 2 см 4 мм 380. Розв'язання,: 1) -8658 5087 w 20-x>L2 w w .ý l_ о CD:6cM мм - 24мм -18мм-18мм-lсм8мм ВiOповiOъ: КМ - 10 см 2 мм; CD :1 см 8 мм. - .4 о- J +1см8мм:9см12мм: :10см2мм 1т 990 1085 374.30.х}100 24о:х<120 ц -L АВ:6смrКА:АС: 2см4мм DB:BM:lcM8MM 2367 2 т 075 кг 990 85 кг _ 2075 господарство перевико_ нало свое зобов'язанЕя. 377. Розв'язаtlldя: (9457 7090) 236т - 23387 _2бi (кг) ok J Ф - ЬЬтт 338792 r/t466g bo (ý 2бтб4 2бтб4 _9 4б7 7090 2367 +2о 930 rg - s5407 2а47а 20бsтт i 3250 + .o + 3) _4180 + 338792 : 2об877 + 338Т92: б44669 + здали всього. (ст.) - навча- 1187 (ст.) €ться навча- в лiцеi; 2) _47 бб 3571 еться в коледжi. 3) _5 087 1187 (ст.) навча3902 еться в академii. ВtOповiOъ: в академiI навчаеться 3902 студенти, в 4180 3б71 коледжi в лiщеi - - 1185 студентiв, 3571 студент.
 41. 41. Швидкiсть. Час. ВiдстаЕь Щоб розв'язувати задачi на рух, треба внати TaKi величини : швидкiсть, час та вiдстань. Швидкiсть позначаеться буквою v. Час - t. S. Вiдстань Вiдстань вимiрюеться у км, м, см. Час - у год, хв або с. Швидкiсть показу€, яку вiдстань проходить об'ект за одиницю часу. Тому робимо BиcItoBoK. Щоб знайти швидкiсть, треба вiдетань подiлити на час" IIей вислi.в записуемо у виглядi формули u:ý zt Щоб знайти час, треба вiдстань подiлити на' швид- .4 bo KicTb: w w w m a J швидкlсть мотощиклlста бiльше за швидкiсть велосишедиста. 3В4. Розв'яз{Iння: 1) 400 + 400 : h а- .ý l_ о g В00 (м} всього гrробiг хлOшчик; 2) 800 з 4:200 (м/хв) швидкiсть хлоЕчика. Вираз: (400 + 400) :4: : 200 (м/хв) Bi| по BiOb : швидкiсть хлопчика - 200 м/хв. 385. Розв'язання: z4- 80(км)-чет- верта частина вiдстанi; швидкiсть супутника. Вираз:320z4:10:8 (км/с). ш ro = у S t f:S:u 1)320 S о Е б F о ю ok . S: u,t or час: g Швидкiсть вимiрюеться: км/год, м/с або км/с i т. iH. Щоб знайти вiдстань, треба швидкiсть помЕожити на б ) 1 S l_ k lл = l- k = tJ ч l- ýr
 42. 42. - : 1500-300:1200 600+7000:7600 2000-300:1700 60+7000:7060 шtsид- 15000 S 1t000 - 300: 10700 2)20 грн08к 59к: :2008к 59к:949к: s -9грн49к. о L2 грЕ 70 к8 грЕ 07 к : ю Ф :4 грн 63 к Ё S)3грн60к:3:360:3: б :120к:lгрЕ20к. у m о a Е о S r/ S k Е ].л k l- .4 w о. .5[ 387. Розв'язаruн.я: 1) 320 z 2: 160 (км) половиIIа вiдстанi; 2) 16О z 4 :40 (км/год} швидкiсть човна. - w J_ т 4О Виразz 32О z 2:4: (км/год). ВiOповiOь: 40 кмlrод швидкiеть моторЕого човIrа. 388. Розв'язаldtt,я: w S 5 км/год. 20 км. Трактор: 30 км/год . 2 год: : 60 км. Електропотяг: t20 км/год . '3 год : з60 км. 392. Розв'язанl+я: 1)4.2:8(км)-пройшли пiшки; 2' 4б.3 : 135 (км) - проiхали автобусом; 3) S + 135 : I48 (км}. Виразz 4,L + 4б.3 : I48 bo ok . т (ý : g 1210-300:910 23000+7000:30000 5200-300:4900 45000 + 7000: 52000 прой- ВiOповiOь: на 2 км пройшов бiльше буксир. .4 год 90000+7000:97000 :г 3)98-96:2(км). 391. Пiшохiд: 900-300:600 {ý 2' t4.7 = 98 (км) шов буксир; or ВiOповiOь:8 км/е KicTb супутЕика. 386. 1) 8000 + 7000 (км). ВiOповiOь: 148 км подолали туристи ва деЕь. 89в. б4408 + 351875 + 973 : 406283 + 9Т3 4о7256 + 4062 88 + 5440 978 : 8 3518тб 406283 4от-2бб 10ц3кг 4ц12кг: :бц9lкг _ 1003 4L2 591 1}2О+2а:40(км}483б0 9405 + 598 : J : 88945 + 598 :39548 :; Е 2' 40 z 4 : 10 (км/год} !с швидкiсть вершника. _4ваЁо +889iý ý Вираз:(20+20):4:10 598 940б (кмlгюд}. 38945 s954s BiOnoBiOb: 1О км/год 8365 (2120 + 1080} : швЕдкiстъ вершЕика. : 886б - 82о0 : ý165 3и). Розв'язання: I' 24.4 :96 (км) пlюй- 394. 1) 16.4 : 64 (кач.} 1 Е всього проiхав вершЕик; шов теплохЦ; - вцIюстили качеЕят; ,
 43. 43. 2) 16 + 64: 80 (птах.) к}рчат i каченят разом; 3) 64 16 : 48 (птах.) бLтьше каченят, нiж курчат. 395. Розв'язання: 1) 180 : L2:15 (км/год) швидкiсть велосишедиста; 2) 15 + 36 : 51 (км/год) швидкiсть -3) 51 . 2С : мотощиклiста; 1020 (км) проiде мотсциклiст. Вираз: (36 + 180 : 12) ,2О : : t020 (км). 5 ц 96 кг _ i008 4L2 596 2)L2 км 750 м * 4 км 7б +IZi ьо 4677б - 6588 : 40187 _4тоьо _46iib 65в8 87б w : w w L6825 46тт5 40187 256в + 77в) :3358 - 790 2б68 397. Розв'язання: L32 1) 66 . 2 про- Вираз: 66.2 + 66.2,3: : (км) ixaB автомобiль; 2) 132. 3 : 396 {км} - вся вiдстань; 3} L32 + 396 : б28 (км). б28 (км) ВiOповiOь: 528 км мав проiхати автомобiль. 399. Лижник: 26 км : 13 км/год : 2 год Поiзд: 240 км : 60 км/год : м: :4 .4 4о7 5 - (L2 _3s58 год Автомобiль bo :16км82бм : ok .o rg кг: 790 4ц : 396. t)10ц08кг L2 4) 3358 z 24о км : 3 год. : 80 км/год 40о. Розв'язаtt.rlя: L)210:70:3(rод)-Еро- rý у Ё л> о Ф ý о ю Ei * fý : ixaB асфальтовою дорогою; 2) 90 :45:2 (год) - проiхав t'рунтовою дорогою. 3) 3 + 2:5 (год}. Вираз: 210 : 70 + 9G : 4,5 : : 5 (год). ВiOповiOъ: усю вiдстань автомобiль шроrхав за 5 год. у F "ý J а_ гг ,Е о trг х S l- 5 LLt k = tJ ц ч t
 44. 44. jP ] i i ! 2 вuпаOоrc: 1-+ 15 км +2 Еапрям теч11 1) 19 км 885 4 км 885 м вiдрiзка ВК; : о .L (ý s о ю Ф a Ё б у S т J- а. .=r l_ о вiдрiзка МК; +LT 2ба на. 1) 1000 : 100: 10 (хв) - час, за який човен пройшов 1 км; : 10 : 40 Вираз: 400 : (1О00 : 100) w : ВiOповiOь: 40 м/хв швидкiсть плавця. w ч (м/хв) швLtдкiсть шIавця; ц 40 (м/хв). S (м) ВiOповiOъ: вiдстань мiэк човнами буде 22 км 135 м. 4о2. Розв'язанtlя.: 2) 400 k 4О3.7м-6дм:6м4дм lл 7м-6см:6м94см = k 3т320кг-бкг:3т3lбкг 3Т320кг+бц:3т820кг = LJ 4а4.1) 12 т 070 кг- 9 т бOOкr : 1а с ý 1)4м9дм+9м8дм-13м 17дм:14м7дм-задру- гу секуЕду. 2)L4м7дм+9м8дм: :23м15дм-24мбдмва третю секунду. 488б 22L3б 40б. Розв'язаtdtdя: ok .o rg Ф 2)17км250м*4км885 м - 22 км 135 м - довжи- :480см:4м80см. 3) 4 м 9 дм + 14 м 7 дм + + 24м 5 дм :42 м 21 дм: :44мlдм заусi3се- кунди. ВiOповiOь: 44 м 1 дм пролетiв парашутист ва 3 с€кунди. 4О6. Горобець: 120 км : : 2 год : 60 км/год. Вебраz 4б км : 15 км/год : : 3 год. Катерz 24 км/год,4 год : : 96 км. 4о7. Розв'язанн,я: bo S довжиЕа .4 J 15 км w (ý м швидкiсть лайнера; 2) 50 - 2О: 30 (км/год) швидкiсть судна; S) S0.6 : 180 (км) прой- -2570кг:2тб7Oкг де судЕо. :43м84см Вираз: (300 : 6 20).6 : : 18-0 (км/год). 3)(10т-6ц):2- (100цВiOповiOь: 180 км пройде -6ц):2-94цz2:4Тц: :4т7ц за б год вантажне судно. 4)(2м - 80 см) . 4: (200 см.- 41О. 28ТбО - (7б0 + 1001) : 80),4 : 120 см.4 : : 28Тбо - 1751 : 26999 2)24M75cM*t9M09cM:
 45. 45. 412.14 грн 96 к + б грЕ 04 к: : 20 грн 100 t{ : 2L грн 10грн 5грЕ08к: :4грн92к розi. 8кг42ог 3кг080г: :бкг340г. (км) тиводиу3лбiдонiпе- вiд- стань мiж двома мiстами; 60:6:10 (км/год) швидкiсть велосипедиета, коли BiH повертався. Вираз: 12.б : 6: 10 (KMl 2) год). на долити в 10 л бiдон 1лводи.Тодiв3лбiдонi заJIишиться 2 л води. .Щалi виливаемо воду з 10 л бi- донаrапотiмвпорожнiй 10 л бiдон виливаемо 2 л двiчi по 3 л, тобто 2 л + 3 л * 3 л: 8 л, 4L7 . Розв'пзаllня: 1) 350 + 50 : 400 (т) - випустила фабрика пашеру; з 3 л бiдону i ще (200 32) w : Вираз: w 28 (кг). ВiOповiOь: в одному бiдонi 28 кг меду. 4L5. Розв'язалdл{я: (км/ 1) Тб:3:2б швидкiсть кагод) брукiвцi; рети по 2) (7б 21):3: (км/год) швидкiсть карети на t'рунтовiй дорозi; 3) 75 + (75 - 2L): 129 (км) вагаJIьЕа вiдстань, яку про=' 18 2)400:5:80(т). к, J S cl о JGr, Е о L]O Ф a Ё б Y S J_ J а. Вираз:(350+б0):б: .5г ВiOповiOъ: 80 т паперу виробляла фабрика щодня. ч :6: : w в одIIому бiдонi; .4 bo 4L4, Розв'язаr+ня: 1) 200 32 : 168 (кг) решта меду; бiдон,требаа3лбiдо- ok ВiOповiOъ: 10 км/год була швидкiсть велосипедиста, коли BiH повертався назад. релити в 10 л бiдон. Тодi у t0 л бiдонi стане 9 л води. Щоб доIIовнити 10 л rg 60 4lB. Необхiдно тричi набра- .o 1) L2, б : Карабас; 4)Т5:3 {Тб 21):3: : Т (км/год) бiльша швидкiсть карети по брукiвцi, нiж на fрунтовiй до- 20км8O0м-4км080м:16км720м 418. Розв'язанltя,: ixaB маркiз де 80 (т). 1)8м9Тсм+2м 05см:l0м1O2см: : 11 м 2 см 418. : - (9753 - 8009) : - L744: 16056 2) 17800 17800 S)t000-1:999 : 990 2:38 6) 320 + 80.2 : 320 4) 1000 - 10 5) 640: 16 + 160:480 l_ о ц S l- k lл = }_ = J ц !с ýf +
 46. 46. Мпожgннfl i дiлепшя багатоцифрових чисел на одноцифрове чисJrо. МпоженIIff IIа одноцифрове число. Переставпа властивiсть множення Вiд шерестановки мЕожникiв добуток не змiнюеться: а.Ь:Ь.а Сшолучна властивiсть множеннfi: а,Ьо(: а,(Ь.с) Числа можна множити в будь-якому порядку Розподiльна властивiсть множення: (а + Ь +с).k- a"h+ b,k * c.k a.L - а, S о J_ tý Вапам'ятай! На нуль дiлити не можна. б }( S ? т а- .5г l- о trЕ ч S ь : Е : 2.24б 424. 207 : 1600 " 490 4: (200 + 2оа.4 + Т.4 : 7),4: 80о 28: 828 288 : 8: (24О + 48) : 8: + l- ý : 8.(4.50) 2. 4. 5. 15: (2.5). {4 . 151: 10.60 : 600 42?,, 1) Lб " 5 : 76 {rд") парт у 5 класах; 2) 8. 4 : 32 друге число; 3) 200. 5 :- 1000 (кг} картоплi. J }f : : Е lдJ l- 8.200 : w .4 Ё 420.8.4.50 w a w Lд :8*48:8:30+6:36 + 24а z 36 . 23:36 . (20+З):36 . 20+ + 36.3 Т2о + 108 828 992 з 32: (960 + 32) : 32 960 z 32 + 32 z 32: 30 + : : : +1:31 200:100:2 8:1+6;6:8+1:9 bo o Е о Ф а.а - 0 с.0:0 а: l:а !"а:а 0 Za,:0 J fil k. or g (ý 1.0+4.tr:0+4-4 : 230:10:23 425. Велосипедист рухавсrI зi швидкiстю 15 км/год, а вершник зi швидкiстю L2 км/год. fIKy вiдстань шодолае вершник, якщо за той самий час велссипедист проiхав 30 км? Розв'язання: 1) 30 : 15 : 2 (год) час руху; 2) L2.2 : 24 (км). Вираз: 30 : 15 ,2 : 24 (км) ВiOповiOь: вершник проце 24 км. 42в. Розв'язання: (T2:3)zL2:2(KM/xB)- швидкiсть. ВiOповtOъ: 2 км/хв швидкiсть електропотffгу. 427 , Розв'язаrLня:
 47. 47. 1) 5б0 300 : 250 (г) 117154 хт }[аса половиЕи цукерок; : 2) 2ба.2 цукерок; 500 (г) маса 351 462: порожньоi коробки. Вираз: 550 (б50 300). , 2: б0 (г). ВiOповiOь: маса порожньоi коробки 50 г :423.3: : ]vrаса 428. 1) 203 : , 4: (200 + 3) 200.4 + 3.4 : . 4: 800 12:8L2 2) 23, 4 : (20 + 3).4 + : 3: + 3.3 : 433. 423 + 423 + 423 + : 18 4) :1200+6о+9:1269 434. 25454 Х5 435. 1) 'Xi1. Tg2 Izц -т2 LzT2To Розв'язанн,fl: g25 б J о S Ф о :Е (ý s .o 3)х 49 400.3 + 20.3 rg :2а.4+&.4:80+12:92 - (400 + 20 + 3) . Iss о ю Ф ok т2 -392 -72 ' 49 622б (цегл.) Ё 0 882 привiз трактор за деЕь. б 5) L4 т Т ц ý т 9 ц: у S :l4T ц 59щ:88ц: 3) .' 5550 , т 622б -8т8ц о(цегл.) 6) 12т070кг-9т5O0кг: LLTTl .5г : 12оТа - 9бO2о : 2бТа кг : Виразz 925.6 + 2075.3 : о :2т570кг ц : LlТТб (цегл.) 429. Розв'язаllня: ВiOповiOъ: LLTT цеглиЕ а*Ь-119 S привевли на будiвництво lfl - 1758 протягом днfi. Е ь-95 lл 436. Розdязання: : 1ý44 1 споеiбz 1т58 9б 119 (}^r.) Е 1) 65. 5 : &2б (км) - }г трgтiй школi. J 1 758 1663 пройде шерший автобус ва - 119 95 ý б год; х 1663 1,544 : 3Тб (км) прой- чr 2) 75. 5 де другий автобус 8а б год; bo a w .4 -L w w l_ l/ f В,iа.повirtь: 1ý44 }цrтi у третlи школI. 432. 384 51 т54 Х?Х т 236I 3622т8 al' о 3) 325 + Вираа: : 8Тб: 700 (км). 65.б + 75.б : 700 (км) ВiOпавiOь: 700 км буде мiэrс автобусамЕ.
 48. 48. 2 спосiбz 1) 65 + 5: 140 (км/год) швидкiсть автобусiв; 2) 140"5:700 (км). Вдраз: (65 + 75).б: 700 Т (км). ВiO.повtOъ: вiдстань мiж автобусами буде 700 км. 437. Розв'язання: 1) 2L46 -х 6 о -L (ý s о ках; 2, Х7 L428 .4 bo w w w 13836 ч }lл = 137960 3551 1 S 6 L6292 180657 6 I25424 44l. L224 Хр k: 5 а 2)208,с,с:4 208 Х4 8з2 (гляд.)-умало- му залi за день. tsiOповtOь: 6120 глядачi.в може Еереглянути 2306 бХ 13в36 30094 |.f ( 210658 Kirro- фiльм у великому залi i 832 глядача-умаломузалi. 444. Розв'язаtdня: l-u спосiб : 1) 27 .3 : 8t (км} ýро- 3 го- : б4 (км) шроiде катер за 3 години; другий 3) 81 б4: 27 (км). Вираз:27 . 3-18 . 3:27(км). 2-1^c спосiб: 1) 27 18 : 9 (кмlгод) рiзниця швидкостей першого i другого KaTepiB i 2) 9.3 : 27 (км). Вираз: (27 18).3 : 27 (км). 2) 20904 ýf 1) L224nk, дини; k 440. 4073 Е Х4 Х920073 tJ }с 443. Розв'язання: 1де гrершrrй катер ва 248б7т , IT2OI-6:17195 кому залi за день. (плит") для даху в семи малих буcci динках. * ВiOповiOъ: L2876 плиток .(ý у потрiбно для великих буS -L динкiв i 9996 плиток для J а- малиff будинкiв. .ý 438. 2306 1 т24б * Е 6* 6 о ц 24036 6120 (гляд.)-увели- 9996 to 124б36 3оlб-6:3009 6 g с} б, or J S 367209 120LTT 442. 20тбб 4006 X,' Х ok . а (ппит.) * для да}ry в шести tsеликих будин- L28тб х940059 х940801 L8.3
 49. 49. ВiOповiOь: 2Т км буде мiэк катерами черев 3 години. 4,4б. Розв'язанtd,я: 1) 3400 - 2600 800 (л) : залили у бочки; - lзr 320060 -ц 24 34 сот. 3400 3 тис.; маса двох корlв вlд a a : 30.5+40.4-150+160: 310 (кг) маса 5 кiз i 4 овець. 4б2. 1) 2О + 24 : (стор.) 44 друкують разом за день; 2) 44. k - друкують разом за h днiв. (20 + 24).k, h:5. (20 + 24).б: 44.6: 22О (стор.) ВiOповiOь: 22О cTopiнoK надрукують обидвi друкарки за 5 днiв разом. 4б3. Маргарита не могла bo 447. 1) 0 400 ok .o rg т44 lzц -т2 маса маси одЕого коня. 3) 480 : 30 : 16 (кiз) за масою замiнюе одна корова. Х 2х 4 80074 136200 4 : (кг) (кг) маса 2) 960 600 : 360 (кг) 40. 10 ,-a ВiOповiOъ: 200 л бензину наливали в кожну бочку. 44В. .. 40037 з4050 8001 5 960 дво.r KopiB; оlльша 2600) z 4: (3400 : 10 овець; 2)800 z4:200(л). Вираз: 48О.2 w .4 7000 Т rис,; 70 сот. 24О4 - 2 тпс.; 24 сот. 140000 140 тис.; 1400 w сот. сот. w сот. 2) 5 500 24о 24000 3 десl - 30 180 дес 1800 5 тисl - 5000 450. g.10 + 300 а: 4;4.10 + 300:40 + + 300 : 34&r) а : 40; 40.10 + 300 : : 400 + 300: 700 а : 400; 400.10 + 300 : : 4000 + 300 : 4300 а : zLO; 210.10 + 300 : : 2100 + 300 : 24оо 45L 1) 600.6 : 3600 (кг) маса б коней; тримати маргаритки, ое_ кiльки ix назва походить вiд ii iMeHi, i лiлii, бо ix тримала подруга. Отже, Маргарита тримала мальви, Лiлiя тримала маргаритки, а Мальва тримала лiлii. 4б4.1) 2300 2, Х 2140 'х б --511500 10700 3)14ц09кг-6ц28кг: : 1409 628 : 781 кг : :7ц8lкг 4)4м75см*9м09см: :13м84см 5) 2 кг 300 г:2000 г - 300 г: 1700 г: 1 кг 700 г rý J S d} о -L (ý Е о Ф Lo a Ё (ý у S т .L о- .5t l_ о цЕ с S k lдl = l- k = tJ L с t
 50. 50. 6) 2 ц: 5:200 кг:5: S)4+8-12(т)-заlгод :40кг обидва Еасоси; 4) 24: L2 = 2 (год)" Виразz 24 z (24: 6 + 24 :3) 4бб. Розв'язаrLня: 1) 4 кг 720 г - 2 кг 34б г: : 2 кг 37б г маса курки; : 214жr72аг*2кг37бг: Т кг 95 гуски; г маса курки : i ва Ф t Е б у S т ,ь .L о- .ý lо х Розв',язанruя: Ь (км/год.) швидкiсть автобуса; 2 а: Ь.3 (км). ВiOповiOъ: а : Ь"3 (км) проiде автобус за 3 години. 7бо46 463. 1) rg х .o ю . 1) а: 4 х---- 7 81496 370203 2) х 2оа27б 4 67б4L4 24о7бб Х4 х4 35705 249935 481б12 4бg. 1) 4078,8 + 2б4О9 : 801 100 3)3.348+40ТоТ:3893 Х 3484 Х : 58033 Lo44 32624 4087 }с х8 + 4) б.28о 2б409 S : L372 k 32624 58033 280 Lц 2) 6'43051 28,35 : Х,- D = }: 267326 w -._,q l- Е х 43051 б ц }с 258306 ý U 9 ok ý о гомЕи обиднасоси викачають 24 т води. 461 bo .L rý .4 -jt 0n о птахiв. ВiOповiOь: 16 кг 540 г маса разом гуски, курки та iндика. 458. 1) 2аз74 12з40l w w т е 2 (год). ВiOповiOь: за 2 3)7кг95г*2кг350г: 9 кг 44б г - маса iндика; 4) 7кг95г*9кг 44б г: 16 кг б4о г маса ycir (ý : 28 980Х 35 2бт326 , 140 258306 460" Розв'язанrd,я,: -84 980 L)24:6:а(т)-ваlгод перший насос; 2)24:8-8(т)-заlгод другий насос; 407+ La44 т zвцg 2849 3893 280:10: 140о 1400 -28 L3,I2 280:10:28 кг 200 г: 2000 г .; -200г-1800г:lкг8O0г 6) 2м 200 см : 200 см -200см:0 4в4. Р : 2 см 5 мм.2 + 5) 2 + 4 см 5 мм .2:2б мм.2 + + 45 мм .2:50 мм + 90 мм = :140мм:14см
 51. 51. rrлоща фiгурп Одиницею вимiрюваЕЕя площi фiгури е квадрат зi сто- роною 1 см. 1см Площа прямокут}Iика дорiвнюе добутку cTopiн. Площу повначають буквою S. .o oo k НапрurcлаOz S: а.Ь а :2 см; Ь :8 см ý_? 2 .8 : 16 (см2) rg Щоб знайти площу прямокутЕик&п треба довжину помножити Еа шириЕу: Щоб знайти сторону прямокутник&, треба площу подiлити Еа другу стороЕу: w w .4 b c:S:b b:Sia Напрчrcлаl: S : 28 см 2; Ь - 4 см а? Розв'язанldя: 28 : 4: 7 (ем) w ВiOповiOь: довжина дорiвнюе 7 см Одинrлцi вимiрюваЕпff площi : t00 мм2 : 100 ем2 1 м2 : 100 дм2 : 10000 1 км2 : 1000000 м2 1 см2 1 дм2 га: 100 ар 100га:lкм2 J S Ф о -L (ý s о ю a 0о Ё сý )с S д, J о_ .5$ Е о ý с S F = t lл емв Площу велЕких дiлянок вемлi вимiрюють такими одиницями: 1 ар (сотка) - площа квадрата ai стороною 10 м м 1 га (гектар) - площа квадрата Bi стороЕою 100 1 га : 10000 ма 1 tT =
 52. 52. 6 . 60 : 30:360 40.7:80 : :L2 280: 30 + 3) L2,2,3 + 28: Т2,28: 100 4) 800 : (40,.2) + 100:800 : : :80+100:10+100-110 1) 'N 2| 270000 6-- 'х з 40200 810000 3) 83201 4) 3020 -Х 8 х 5 468. 665608 s о lд б) 1700б.8 164826 Ё (ý S JJ о- .5Г ь о : 6) Е lл F = J ц у ýr 42ат ,6 420т X,1 3019,2 : 3019 Х2 w о : I64826 L92O4 ц ч S ь -L 136040 у 28Т86 , 136040 2в786 Х8 1 7005 aEi + 5100 bo ok . (ý 1 25242 w о т .4 J S Et w (ý 6700 ВiOповiOь: за 2 днi наберуть два оператори равом 90 cTopiHoK. 47О. 1) 15.3 : 4б (км) .проiхав до обiду; 2) 67 - 4б : 22 (км) - проixaB пiсля обiду; 3) 22 : 2: 11 (км/год). Вираз: (6'( - 15.3): 2:IL (км/год). ВiOповiOъ: зi швидкiстю 11 км/год ixaB велосипе_ дист гдiсля обiду. 41L 1) 203000 - 43500.4 : 29000 203000 43500 х4 1 74000 29000 1 74000 2) 800000 + 50500.3 : - 951500 800000 _L хз б0500 , 151500 15х.500 951 500 g 1) 2) 80 + : 360 or 465. 6038 : , 25242 6038 -L ].9204 489. Розв'язання: 1) 100:5:20 (стор.) перший оператор за 1 деЕь; 2}'1O0z4:25(cTop.) другий огrератор за 1 день; 3) 2О + ?б : 4б (стор.) разоryI два оператори ва 1 день; 4)90 z4б:2(дн.). Вираз:90:(100:5*100: :4):2(дн.). : 3) 40000 2бО,3 + 985 : 4о23б 25о 40000+ 39250 Хз 750 895 т5а 392б0 4023б 4) 5500 + L44O 379 2.3то 4800 624о х2 +5500- 4800 т4а т4о в24а L44a х1280:70 х- 0, 1,,21 3 2)х+40<4б х<4б-40 :
 53. 53. r:0, 6+3-9(ц) 4' На скiльки днiв 1, 21 3, 4 вистачить ciHa длff KopiB та овець разом? JC:0, 1,2r3,4 ВiOповiOь: на 8 днiв вистачить ciнa коровам та вiвцям разом. 3)120zx}24 Т2:9:8(дн.) * 943488 274о4 Lzg844 : Iб7248 Х 478. Розв'язання: 6 Lбт248 9434в8 I l I -4546):3:2б4 -6762 ]з 2) {5308 5308 - 4б46 762 _16 sж I I I l час 2)L92:3:64(км/год). Виразz I92: (11 8) : 64 км/год. ВiOrъовtOь: зi IIIвидкiстю 64 км/год ixaB автобус. 48о. Розв'язанн,я: б00 - а-Ь (кг) - борошна залишилося. 481.1)х-3540:48б80 bo I + 82б б000 Х w р 531 75 а s2000 87000 ь 435000 3 477. План розв'язання: 1} Скiльки ciнa вистачить коровам на один день? 72zL2:6(ц) 2) Скiлькй ciнa вистачить вiвцям на один день? 72:24:3 (ц) l l I I I I I I l I I кг:2000 кг -3кг:1997кг:lт997кг 3) 2 -8:3(год.) ok .I 48000 ,47L75 ' - 4тL,{б т l L2 48000 3,275 : 53LT5 26400 1 I w 2) 'х I l .4 Хз I w + 5000 275 I tj_ l 1) I |2м _L2 47в. I I 1)11 руху автобуса; rg : .o 47 б. 1) (2 Т 4О4+ 1 29844) . 6 3) Скiльки ciHa вистачить коровам i вiвцям разом на один день? I I l l !{:48580+3540 , 48580 3540 б2L2о б2L2а Перевiрка: х - б2120-3540:48580 б2L2о 3540 48580 485В0 : 48580 2) 24085 * x:948L7 x-948LT-24085 9481т - 24085 70т32 х - Т0732 Перевiрка: 24О85 + 70Т32: : 94817 (ý т S цl о t (ý s о Ф lд a Ё tý !с S ) х о .5Г Е о ц / S llд, = l- = l.J , у ýl'
 54. 54. + 2)а:3смrЬ:6см P:2,3+2.6:6+12: : 18 (см) ý - 3.6: 18 (см2) 483. Р-2.а*2.Ь Р - 2.2 + 2,8: 4 + 16: : 2о (см) S: а,Ь S - 2.8 : 16 (см') 2408б тотае g48LT 948LT :94817 3)r:6:36048 - 36048.6 хб 36048 х 2L6288 2L6288 ГIеревiрка: 2L6288: 6 : 36048 48б. Розв'язанl+я: х: у S t у а- .ý Е о ц ok .o rg разом за деЕь; -sб 36 4)90:1б:6(дн.). _28 24 _48 bo Ё (ý 3}9+6:15(бул.)-g'iли | 48 о 36048 : 36048 4) б7083 - х: 907б .4 a 2L6288 |0 -18 з6048 w Ф х-57083-9075 w S о t б s о ю Ф х :48008 w б J 1)90:10:9(бул.)-з'iв КарлсоЕ ва день; 2) 90 : 15 : 6 (бул.) - з'lла Фрекен Бок за день; S б7083 9о75 Е ]л 48008 Перевiрка: }с k k t- Е LJ q !с rt, Розв'язаItltя,: 57083-48008:9075 U180:60:3(год)-час б7083 - 48008 907б 9075 : 9075 482, 1) с - 4 см, Ь - 2 Вираз: 90 : (90 : 10 + 90 : :151 :6(дн.). ВiOповiOь: Карлсон i ФрекеЕ Бок разом з'iдять 90 булок за б днiв. 486. 3а одиЕ i той же час автомобiль проiхав 180 км, а велосипедист 48 км. 3 ffкою швидкiстю рухався велосипедист, якщо швидкiсть автомобiля 60 км/год? crvt Р- 2.а*2.Ь р:2.4+2.2:8+4 : 12 (см) S - а.Ь (S це площа) ý: 4.2:8- (см'} руху автомобiля; 2' 48: 3 : 16 (км/год). Вираз: 48 : (180 : 60) : 16 (км/год). ВiОповtОь: швидкiсть велосипедиста 16 кмlгод. Ц87 " Розв'яванflе: х.Т:987 х:987 z Т
 55. 55. 7 2) 36 .4 : I44 (т.)" Вираэ: 108 : S.4 lт 1141 28 (т. ). -2L I44 ВiOповiОь: _т привезли ню. з : t14 тiстечка у шкiльну 1даль- 494. Розв'язанrd,я: о х-141 Перевiрка: 141 б : 19 (ар) на 19 ар площа присадибноi дiлянки бiльша вiд площi ,Т:987 141 * 7 98т-987 987 ВiOповiOъ: 141 число. : 7368 18675 Х 2атб - 11з07 9 18675 саду. невiдоме 488. 1) 207б,9 2б 1) : 11307 2) 604000 60000 (км2) 544000 на : 60000 км2 територiя Украiни бiль- ша за територiю Францii. 495.1) 10000 - 604 . 5 - 910 : : 10000 3020 910 : : 6980 - 910 : 6070 604 10000 6980 ,D k. or g 987 3020 910 s020 6980 60?0 +96-18:196-18:178 2) 3T.L4 693 3) 2.7766 + 83030.6 : :518-33:485 з 2L : : б13712 69s Х 3Т -6;- lzr 518 Х 7766 83030 L4 Iя зз 2х 6 oo - х F г)Jrtп I"8 = 100 + , w 518 498180 w Lбб32 w .4 b 2) L00 + 24.4 7368 6з lЁ 0 Lбб32 498180 б1 з TLz 4)22О -200:.2- 50:22О- : 50507 .6 + 14850 : 303042 + 14850 : 31?892 50507 +303042 6 1485о 3) ,;100-50=120-б0:70 :3 см, Ь : 10 см Р:2.а*2.Ь ,.lР: 2.3 + 2. 10 : 6 * 20 = : 26 (см) ,S: а.Ь S : 3. 10 : 30 (см2) 48g. а 490. Розв'язання: 1)108:3:36(т.)-Еа однiй тацi; 48б 303042 4) 93б + 7То: : 26 + 35 806 з 936 le0 т8 lз0 156 15q 0 зL7892 .22: 36 + 77о Х 35 +зб 22 т7о s06 а J S Ф о .r (ý ý о ю Ф 9 fý = у S J_ т х а- .g l_ о S у S k lл = F Е tJ q с чf

×