4 gdz am_kar

514,253 views
538,448 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
514,253
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
396,166
Actions
Shares
0
Downloads
189
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4 gdz am_kar

 1. 1. 4 ilfifiЕ lfffihflfi шшýfi or g fiнгiЕ цш пlgршчшllfiil w w w .4 bo ok . 0.П. ltарп'шк
 2. 2. Вони австра.rriйцi. Аветралiйцi говорять англiйською мовою. 1сЕмЕстр вступ ,у Урок 1 € Е Х.. НацiональЕiсть. ,flкоi BiH а. нацiонапьностi? BiH аЕФ с глiець. ,flкоi ти нацiоЕаль- Нова 3еландiя лаЕдець IIовозе- Цей чоловiк в HoBoi 3еновозелаЕландiI. BiH дець. Нововеландцi живуть о ностi?-Я-украiнець. на островах. (ý у Британiя - британець, АнS глiя Англiйцi, американцi, кв- англiець. т Вiш живе в Британii. Вiц надцi, австралiйцi Ао. > з АrтглiI. BiH англiець. - ландцi говорять та новозеанглiйсьЕц ЕоЕ ЕЕ кою мовою. Вони складають _ -L англомовний cBiT. bo ok .o rg ЕЕ 1. Кавада, 2. Сполlrчене Королiвство, 3" НiмеччиЕа, 4. Укршна, б, СIIIА/Америкв, 6. Францiя, Т. Iспанiя, 8. Австралiя, 9. Нова Ф о Е t LJ ц !с ý w .4 -о LJ ,S w w = ( ландiя. 3. 1) Liz and RоЬеrt аrе five. They аrе children. 2) Маrу Poppins is а моmап. S) These mеп live in Frапсе. They аrе Frепсhmеп. 4) Is this clorryn а mап оr а woman? б) Look at this little child! 6) She doesn't speak English. She is not ап Englishrrlomсllз,. Т) Мrs. Potter and Alison аrе nice wоmеп. в ts ЕЕ Ве- Мrs. 4. Ми громадяни одного великого cBiTy Вона Ее англiйка. BiH - Ее американець. Вони громадяЕи одЕого великою cBiTyt
 3. 3. BiH Вона Вони не нiмець. не iталiйка. громадяни одного великого cBiTy! Хор: I{и Bci громадяни 3 рази. Ви Ми не фiни. Ми- не австtrlалiйцi. Ми - громадяни одного великого cBiTy! мешкае Mic Харлоу? Вона мешкае в CIIIA. ,flкоi вона нацiональЕостi? Вона - американка. Як написати Харлоу? ,Ще MicTepy та Micic Грей Вулиця Вест Роуд, 19 Лондош SWL22Ax Велика Британiя одну з цих карток. 3адай кожному Ея: цi питан- Mhat's уоur паrпе? Му паmе is HeIeI}. Ноw old are уоu? 9. - I аm аm I Where аrе you from? frоm Australia. What nationality аrе you? I аm Australian. What's уоur пumЬеr? Му у ..9 l- о(ý с о (ý r/ S .L J а .5Г 'о ц telephone telephone Ф 'What's уоur паmе? Му паmе is Jantes. LJ ,ý w .4 w w 1разоrc: х-А_р-л_о-у. 2. Ви на мiжнароднiй шкiльнiй вечiрцi" Обери пumЬеr iS.". 1. Mic Харлоу Вулиця ГIарквеrt, L4 Квартира 3 Ньrо-йорк. 94та4 сшш R-E-Y. bo ok .o rg не iспанцi. Ви не егиштrrни. Ви- громадяни одного великого cBiTyi }Ztrlок 2 Britain. Mhat nationality аrе they? - They аrе British. How do you speIl Grеу? G_ Ми Bci - громадяни одного великого cBiTy! Хор. Where do Мr. and Мrs. Grеу live? They live in Great How old аrе уоu? - I аm].1. from? - I aln frоm the USA. Mhat зrаtiопаlitу аrе уош? I аm Аmеriсап. What's уоur telephcne пumЬеr? Му telephone пumЬеr iS... "fr/hеrе аrе you 'W'hat's уоur паmе? Му паmе is kate. Horv old аrе уоu? - I аmI 10. Whеrе аrе уоu from? аm from canada. What nationality аrе you? I аm Canadian. - о Е -д 5 т U х l- чt'
 4. 4. 'W'hat's уоur пumЬеr? Му пumЬеr з l_ о}с б о (ý ,у S .L E.s пЕ о_ El- lFl =.-,ц паmе? How old аrе you? Урок 3 Прочитай i скажи, що друг Бiла шише у своему листi. Друг Бiла. Ф Ще о BiH Е с _о, ,S Е J_ U , ч _ ýr I аm 9. - I аm frоrп England. Mhat nationality аrе you? I аm English. What's уоur telephone пumЬеr? - Му telephone пumЬеr i.S.... 1. J - Мhеrе аrе уоu from? Тарас Петренко. украiЕець. Тарас живе у Киевi. Його вахоплеЕня комп'ютернi iгри. BiH також любить грати у футбол. Тарас ходить до школи, i його улюблений предмет - англiйська мова. УкpaiHcbKi школярi слухають, читають, пишуть та говорять англiйською мовою IIа уроках англiйськоi EJ сЕ} et Му w .4 Ео Е Е уоur паmе is Betty. w w 6- у 'What's ... кого борщу. BiH знае, що украiЕцi люблять розiгру- вати вертеп Еа Рiздво. Вони сгriвають колядки т украIнcbKi рiздвянi гiмни у цей деЕь. Бiл отримав подарунок вЦ Тараса yKpaiнcbKi великодЕi яйця, що навиваються шисанками. Друзi по листуванЕю мають iдею вустрiтися в Ацглii. Тарас хоче побачити Kpaiнy, де }Iсиве його друг. 2. Прочитай, вибЬри та 8аIIиши в зошит у двi колонки. Таrаs: Не speaks Ukrainian. Не goes to the football сluь. Не has got mапу computer games at hоmе. Не acts as а king in а Christmas vertep show. Не Iikes Ьоrsсh for diппеr. }Ie helps his grandpa rvith gardening. bo ok .o rg ,у is telephone telephone мови. Вони також вчать HoBi слов&, спiвають пicнi та грають в iгри. Тарас друг Бiла. У eBoix листах BiH .розповiдае про свою родиЕу, друзiв та Kpaiну. Бiл зЕае, що улюблена страва його друга по листуtsаЕЕю тарiлка yKpaiE{cb- BilI: His favourite sроrt is cricket. не eats hot cross buns at Easter. Не has got е рrеýепt frоm Ukraille. Maths is his favourite lesson. Не helps his grandpa оп the fаrm. EIe doesn't knolм Ukrапiап. 3. ГIрочитай, вибери та доповЕи. як багато ти внаеш? 1) Ь) Друзi по листуваЕ- чатка, що шишуть листи cBoiM друв,rIм.
 5. 5. 2) а) Украiнцi - це хлопчики та дiвчатка, що }Iýивуть в YKpaiHi. 3) Ь) Украlнський борщ Hiколи не готують з фруктiв. 4) а) В Англii спiвають гiмЕи на Рiздво. б) Ь) Санта Клаус валишае подарунки в панчохах. 6) Ь) Говорять, що кролик приносить рiзнокольоровi яйця на Великдень в Анг- лii. час. б. Прочитай, заIIовни ти знаетш. що та w w w .4 розкажи, а) Bill is а Ьоу. Не is 8. His family аrе Мr. Вrоwп and Мrs. Вrоwп, his father is а sеllеr and his mоthеr is а secretary. Не has got а sister and а little brother. His friends аrе Vicky and Nick. They live in England. His hobby is riding bikes. Не likes playing cricket. Не goes to school. His favourite subject is Maths. не likes it because he likes doing sums and counting. Bill lives in England. Englishmen speak English. In England they play cricket. At Christmas they sing саrоls" At Easter they eat hot сrosý buns. Ь) eggs. Урок 4 Y 1. Прочитай та порiвirяй. BiH грае в Teнic заразо BiH грае в TeHic у середу. .9 t_ - BiH лflгае спати зараз BiH зазвичай лJIга€ спати о 9 годинi вечора" 8араз йде дсIJqо Восени часто йде дош{. Вони 8араз грають у гру хованкио - Вони iнодi грають у гру хованки в саду. У нас зараз пi.KHiKl Улiтку ми органiвуемо пiкнiки. Вараз я розв'язую голово- bo ok .o rg 7) Ь) Канадщi говорять англiйською мовою. 8) а) MaTiHKa Гуска в Англii. 9) Ь) Хобi це те, що tsи любите робити у вiльний They ýау that at Еаstеr the Easter Ьuппу brings coloured ломкуl ._ Я люблrо розв'я- зувати головоломки вiльний час. у свiй 2. Складiть речення словом ВАВЖДИ. зi 3разаrc: Micic Бонд вiдвiдуе свою шФдругу. Micic Бонд завжди вiдвi.дуе cвolo шодругу щссереди. 1) Black always reads in the evening. 2) John always plays tennis о- б ( о б !( S J_ ) о- .g l_ о ц оо о = }с _о tJ , Е -L tJ tъ }с r on Mond.ays. 3) Мr. and Mrs. Вrоwп ТV in the always watch evenings. 4) I alrmays listen to music after school. 5) Betty alrмays does hеr homework at 5 o'clock. 6) rfе always dance in оur сluЬ. fi, Ев ýl
 6. 6. Т) Miss Poppins alrrays Аrе уоu watching саrtоопs flies with hеr umьrеllа in now? No, I аm not. rg Do you play chess? Yes, I do/ No, r don't. Do you wear dresses? - Yes, I do /No, I don't. Аrе you wеаriпg trоusеrs norм? Yes, I аm. /No, I аm not. 5. 1) Do 2) Аrе S) Has 4) Is 5) Does 6) Has 7) Is 8) Does 9) Has 10) Аrе 11) Do 12) Have ровдIл 1 домА,шнI оБов,явки LJ t с lif Не печеr ruпs. Не rмalks slorvly. Не usually rvatches boys' gameý. Не is Tyatching w J- w w .4 bo ok .o autumn. В) Mark always paints оп Tuesdays. Y 9 9) Мum always cooks in the l_ о- mоrпiпg. (I, }d 10) Vicky always plants о flowers in spring. (ý r' 11) They always vrork in а S garden in spring and summеr. -L J L2) Мr. Williams always о- plays golf on Sundays. .ý l3. I аm ап English girl. о trt Му паmе is Tina. I live in London. At the mоmепt I am sitting at the windonr. I sometimes sit there. I сап look into the garden. Sоmе children аrе playing there со поw. They usually play о school. Look, а Ьоу is after гцпЕ ning аftеr а Ьа11. Boys usu!с ally play ball. Look, an old -д U mап is coming into а garden. lý h не sometimes eomes hеrе. the game now. 4. а) Аrе you Аmеriсап? No, I аm not. Do you speak Spanish? No, I don't. Аrе уоu learning English now?-Yesrram. цl EEl Ев Do you like English ? - Yеs, r do. Аrе you at school поw? Yes, I аm. Do you watch саrtоопs? Yes, I do. Урок 1 господарство 2. а) Бiл, прийди та помий посуд, будь ласкао .fI не моЕсу, мамо. Я -- з&Йнятий. Попроси Кейт. Що ти робиш? ,fi ремонтую iграшковий &втомобiль для Тома. Ide - Еесправедливоt Ти Hiколи не миеш посуд. Hi, iнодi мию. Ь) Я вавжди мию посудt ,Щомашн€ 3. Ти гуляеш Bi собакою? :- Hi. своею Ти йдеш до магазину? - Так. Аrе you doing the up? rмashing- Аrе you doing the ironing? Аrе уоu sweeping the floor? Аrе уоu tidying the rооm?
 7. 7. f 1ооr" 6. T'he gir} is dcing t}rе washing utr}. The Ьоу is cooking. The Ьоу is fixing the chair. 1. Урок 2 Рано. Рано-вранцi, прийти Ось прийrrтов Том. пЩе мама? BiH завждI,I спiзнюетьсfi, т:4об пошроща- тися з мамеIФ. Кейт дае Тоwrу снiданок i потiм миg шосуд. Бiл прибирае в ;*i,MHaTi i потiм гliдмiтае пэдлогу на KyxHi " Т'ом застеляе лi.жко улюбленtr{я I{е i годус " куIЁеднртй свого fiаЕI}iга. Карл. }f,ейт поквiти. trнодi вона шросить Бiла пiти до магазиЕIу. Коли Micie Браун шриходить дс}дому, квартира зазtsичай Рýого вtsуть -Ф_ лIдвеg охайтна та чиста" О, Moi маленькi помiчЕики, дякую! - говорить вона cBoiM дiтям. 2, а) Хто готуе снiданок по буднях? Micic Браун. Хто ходить на роботу? MicTep та Micic Браун, 1) Kate does. 2) Тоm does. bo рано. ,Щжек не любить прокидатись рано. Тому та йдуть на роботу" w .4 BiH завжди запiзнюеться до школи. Ти мусиш вставати рано! говорить вчитель. димо w w Будень. Понедiлок, BiBторок, серед&, четвер та п'ятЕиця буднi. Ми ходо шIколи шо буднях. Тато i мама ходять на роботу по буднях. Буднi Вараз лiто. Кейт та Бiл не ходять до школи влiтку. 3) Bilt does. 4) Bi1l does. Ь) Вараз ранок шонедiлка. Дай вiдповiдi. на питаннfl, як у зразку. Хто готу€ вараз - лiтнi канiкули. Micic Браун нок? Micic Браун. робочi днi шрокидаеться рано-вранrцi. Вона готуе iжу для родини. О 8 годинi родина Браунiв сiдае за стiл та снiдае. Тодi MicTep та Micic Браун прощаються зi своiми дiтьми 2sГДЗ 34 кл. l' does. does. 5) Kate does. 6) Kate 7) Bill does. 8) Мrs Вrоwп У них У ч Ё r- f,l rý о (ý е ,-ý ,t" J r) ,Ё L{ о trt rg rvaterlng the plants? Аrе you fixing something? Аrе уоu feeding the pet? Аrе yoll airing the rооrп? Аrе уоu doing the cooki.ng? 4. fuIot}rer is doing the irопirrg. Grапdра i.s going the shopping. Srапdmе is cooking" The derrghter is tid5ring tlp. T}ie ýоп is ýweeping the ok .o Are you снiда- Хто йде зараз на роботу? MicTep та Micic Браун. 1) Kate is. 2) Тоm is. Bill is. 4) Bill is. 5) Kate is. 6) Kate is. Т) Bill is. 3. Who goes shopping in 3) m о Е r/ -о U S Е fLJ ц >с чf
 8. 8. family? Му Who fixes things _9 l- аtý }с о б у S -L J а- .ý l_ о ц in уоur family? - Му father does. Who feeds the pet? I do. Who does the rvashinguр? Му rnother does. who-waters the florvers? I do. Mho tidies the rооms in уоur house? r do. Who goes to work in уоur family? Му mum and dad do. Аrе you doing the ironing? When do you do the washingup? Does уоur dad fix things? When do you go shopping? Урок 4 1. Корзинка, яблучний пирiг, мука, холодильник. 2. а) Так, ось мука. Ось яйця. Ось молоко. Ось - холодильнику-е цукор.... У масло! Ь) Що ти робиш? - Я готую яблуrний пирiг. Але.. €[ле... немае яблук... g у fаthеr Урош 3 1. Ь) Do уоu rvater Так, €. Подивись в корзинi! - О, дякую, Бiле. }Ё -д LJ ý Е J- LJ у l- чf сЕ gЕ 4! .4 b Е w о w w Ф oo k. the plants? Do you do the cooking? Do уоu do the ironing? Do you do the washing-up? Do you fix things? Do you go shopping? 2. What що, Why - чому, When - коли, }Iоrлr ffк, Where - де, Who - хто. 3. 1) What,zrWhere, 3) Horv, 4) What, 5) rs, 6) What, or уоur d,oes. 7) What. 5. Yes/No questions: Is he cooking now? Does he do all the cooking well? Is he cooking soup? Wh - questions: What is he doing? How does he do the cooking? What is he cooking? 6. Do you rмаtеr the plants? When do you do the cooking? 3.УхолодильЕикуеяйця У холодильнику € сосиски. У холодильнику € помаранчi. У холодильнику € ciK. У холодильнику е сир. У холодильнику е Jrблlп1ний пирiг. У холодильЕику е джем. 4. Тhеrе is sоmе butter in the fridge. Тhеrе is sоmе soup in the fridge. тhеrе is sоmе milk in the fridge. There is some juice in the fridge. Тhеrе аrе some eggs in the fridge. 5. Тhеrе is sоmе flour. Тhеrе is sоmе juice. Тhеrе аrе ýоmе sweets.
 9. 9. There is ýоmе lemonade. Тhеrе аrе some oranges. тhеrе аrе some tomatoes. тhеrе is sоmе salt. Тhеrе аrе sоmе саrrоts. Тhеrе is ýоmе ýugаr. Тhеrе is some meat. Вибач. Немае яець" Але с молоко та ciK. Тр1 хочешI пцrи? Hi, я не хочу пити.". ff дуже голодниfr.. вiдчуваючи сшраrу. Ушс, у нас немае iжi, ToMi. Ходiмо у магазин. Але де Кейт? 3. а) Let's drink sоmе juice. Is there any juice? Sоrrу, there j.sn't any juice. But thеrе is sоmе lеmопасlе. Ь} Аrе there any hаmЬurgers? Тhеrе aren't any hamburgers. But there is sоmе sоuр. 4. Is thеrе апу оrапgе juice? No, but thеrе's some cola" Is there апу ice-cream? No, but there is sorne Ьапапа yoghurt. Аrе there апу оrапgеs? Yes, there аrе scme oranges. Тhеrе is some cake, too. 4. I аm really thisty. Iý there апу apple juice? No, but there 's some оrапgе juice. Great ! Is there апу iceсrеаm? No, but thеrе is some Ьапапа yoghurt. Oh, it's ОК. Аrе there апу oranges? Yes, thеrе are some oranges. Тhеrе is sоmе cake, too. I love cakes and oranges. лат. L. There аrе sоmе ýausages. тhеrе is ýоmе сrеаm. Тhеrе аrе sоше hаmЬurgеrs. Тhеrе аrе some pizzas. 1.€суЕ.€томати. € м'ясо, е банани. Немае олii. Немаg грiнок. Немае хлiба" Нешtае бутербродiв. Чи е сiль? Hi. Чи е яблутома- bo ка? Hi. е суп? Так, е. g ok .o rg Урок 5 w w w .4 ти? - Так, е. 2. 2) Is there апу bread? Yes, there iý. 3) Is there any cake? - Yes, there is. 4) Аrе there апу sausages? No, there aren't. б) Is there апу tea? No, there isn't. 6) Аrе there апу tomatoes? Yes, there аrе. 1. Урок 6 Рис, курч&, голодниill, 2,У холодильнику е iжа? .Щавайте подивимось. е са- ммм! я € яйця? лrоблю салат. Урок 7 ГIлитка, пачка, пляшкfl, банка, картонна коробка банк&, пакунок, ý l_ а rý 1 о (ý у F .> .L J >t а- .s lо ц со о Е -д J ,ý Е -г tJ l-. V ýt
 10. 10. 3. Привiт. Привiт, Кейт. ТТlо ти годнi хочеш? MeHi потрiбен яшIик кар- п(т, с Ф r' S _L *а ь I.s -ь fФ fц -/ п :г f-. f яеI4ьо та коробка шомар8.нчевого сQку. Ось, вiзьми. Банка огiркiв та коробка соку. IIе щось? Так... Плитку шIокол8ду, будь ласка... Ф о = д U ,S 4. Ти у продуктовiй крам- нищi.Утебеесписок Еокуfiок. Поговори нокласЕиком. BiH давець. I want а bottle of oil. 5 Неrе you аrе. else? _L J , с ý в од- пр0- Anything Well, also I want а bag of rice. Sоrrу we haven't got any rice. I want а carton of please" rпi.lk, Неrе you аrе. Anything else? I want а jаr of tomatoes and а Ьаr of chocolate. Неrеуоu аrе" А jarof tomatoes and а Ьаr of chocolate. I want а pack of tea, please. сЕ в EEl Неrе you аrе" Anything else? але немае яець. Ми не масмо олii. Ти можеш шрцнести? Мама ь} 1}, 3), 6). MeHi глотрiбна банка огiркiв w .4 ,й с топлi, будь ласка. Ось, вiзьмлt. IЩось ще? MeHi також потрiбен пакунOк ясIdь та сосиски, . будь ласка, Вибач, у ж&с i-пемае сссисок, але € яйщя. Ось. ГIакужOк Yes. I want а lеmоп, please. Неrе you аrе. б. а) Кейт, у Еас е томати, але у нас не}лае картоплi. У холодильнику е молоко, Урок 8 1.УЕакункуецукор" С 3 пакунки цукру" bo ok .o rg 9 Е w w ,Y сьо- У шляIдIdi е Gлiя. € е У е шоколад. 2 плитки шоколаду. банцi е вершки. 5 банок BepmKiB. € 2 пляшки олii. 2. Грошi. У тебе е грошi? Тобi потрiбнi грошi, щоб зробити покушки. ГIоглянь, Еа столi лежать грошi. О Hi, тут Еемае грошей. 3. 1) is 2) аrе 3) is 4) are 6) аrе Гtrокупки У ведмедя та кролика е багато грошей. Вони ходять до магазину ва морквою та медом" 4. Коли ведмiдь та кролик просять моркtsу та мед, чоловiк в магавинi ту0: <.Де вашi" грошi"? > заши- fiк дIIвно та смirшно! У них сшравдi е грошi I ось як вони купують - Моркву та мед.
 11. 11. магазину та голую нашIсго я дGпо- улюбленця. Iнодi. пЕагаю TaTKoBi ремонтувати речi. MaMi не подобаеться, колрI в домi негrрибрано. Вона го- Бiл 2. 1} Н* gФеs shopping an,d fee*ls thei.r pet, -ЦошIеtirлеs he helps his father to flx t}rirrgs. sister does the ironing 2} FIis ancl ъчаshiпg-tlр. place" гI'gмо чай з молоком. Ми, аЕглiйцi, любимо наш дiм. Немае мiсця кращого за дiм говорять в Англii. а ffi f; х f'fч ý J_ ^ а_ t*L ,= l- Ф ý " 4) When his mоthеr is tired Bill wants to help hеr. 5) Kate is good at making toasts. .4 b w w w Внаеш, ми дуже лrобимо .tай. Ми п'емо чай декiлька разiв на день. Ми часто "е l. 3) tsiIl's mоthеr likes to say "The rigtrt thing in the right oo ворить: <.Кожна рiч на своему мiсцi>. Так що ми прибираемо нашi кiмнати, пiдмiтаемо пiдлогу та шоливаемо квiти. Сьогоднi мама ду}ке стомлена i я хочу iй допомогти. Я збираюсь сходити за покупками. У домi е молоко, але немае хлiба.. MeHi слiд сходити до магазину та приЕести бiлого хлiба та банку джему. Кейт хоче приготувати грiнки до чаю. Вона гарно BMie готувати грiнки. Fiас вав}itди багато KBiTiB. Мож,еш приrхати та подивитись. Ми радi тебе зустрiти в .Англj"i" Що побаченЕя, g машIня гФспода.рка. Моя Maivтa Hi.. Коли lл;"й т&.то холить EIa роботу, вона хЕдитъ з Еим зIа роботу текФнt" futrlfi, дiтиu жусиIЁо дсII0мага]]и iй пс гссподарству. Моя сOстра шрасуё та ми€ шосуд. Я ход;,ку дс нрII4твом" ГIеред будинками у or ГIривlт, Тарас! Щякую за твог0 листа. Тобi щастить, iI4o твоя IиaMa до_ Ми любимо тримати вдома тварин та займатись садiв- k. Урок 9 1. Лист Бiла. 6) Yes, they аrе. British people аrе big tea-drinkers. Т) People tea with in Britain йilk. driпk 8) <.There isn't any рlасе like hоmе}, реорlе in Britain like to say. 3. 1) Ь) 2) с) 3) а) 4) Ь) 5) с) 6}Ь)7)а) 4. Меmо Мum, Me've got some tea, but we haven't got any sugar. Тhеrе аrе some potatoes but there aren't any tomatoes. We haven't got any bread! Сап you get some? Yоur daughter (son). Ф о Е / -о L, ý Е :Е tJ ц с ý
 12. 12. Yes. I s l_ о. (ý ýс о (ý r' S J_ .г - пЕ pet. 5) Му father fixes things. 2. 1) Аrе the British people bis tea-drinkers? 2) Do they drink tea with milk? 3) What do Iove? Englishmen 4) What do Englishmen say? / -о tJ an orange, Неrе you аrе. Shopping list: а bottle of milk а bag of flour а саrtоп of juice а jar of сuсumЬеrs а Ьаr of chocolate а pack of tea ап orange роздIл2 ДОМIВКААНГЛIЙЦЯ Урок 1 1 а) Кейт, це Тарас" моя сестра Тарасе, це Кейт. Привiт, Тарасе. bo Е повнайомитись. ГIриемно ГIривiт, Кейт. У мене е поI want а bottle - Неrе you аrе.of milk Anything дарунки з Украiни. Ось вонио else? .4 о any 4) апу, some 5) any 6) some 4. In the shop w w Ф 3. 1} any 2) some 3) ý ý flour. also I want а bag of - Mell, J_ else? аrе. А jar - Неrе youand а Ьаr сuсumьеrs LJ '!( ,flк мило! Дякуемо. А це наш брат, Том. Привiт, ToMi. А це подарунок для тебе. велике спасибi. Подивiться на мене! Я Карл. Ь) О! У вас е улюбленець Так. Ми маемо паfiугу. Подивiться на нього. Подивiться на мене! По- w , rryant ok ? 1. 1) Yes, I do. I help mу mother about the house. 2' I wash-up and tidy the rооm. I ýweep the floor and water the flowers. 3) Не (she) feeds the pet and does the ironing 4) Yes, r have. I feed the please. rg 1О .o Урок ШовторенЕя - Sоrrу we haven't got any flour. I want а carton of juice ý please. - Неrе you аrе. Anything jar - I want а of сuсumЬеrs and а Ьаr of chocolate. chocolate. I want а pack of please. * Неrе ь else? you аrе. ЕЕ ts l_ of of tean Anything вдомаt Карл. 2. Том добрий. BiK да€ MeHi воду та фрукти. , ff люблю його.
 13. 13. Кейт - Nice to meet you to. - Ериязна. Вона дае 6" Погляньте на нього. Я люблю ii. Бiл та Тарас також гар- BiH BMie стрибати "та плаваHi" Вони люблять мене. ти. птенi зерно. .f люблю ix. меЕе, MeHi; ми 3. Я Погляньте на Hei. в хутром. Подивiться на них. Вони iдять варенIIя. ГIодивiться на нас, Ми сидимо на TpaBi. нас, нам. Ти тебg, тобi; ви вас, вам. BiH його, йому; вони ix, iM. Вона - 1й, ii. BiH (вона, воно) його, J о- 1. 3а MicToM, в Mieтi. MicToM? велиКиевi. Ще ке Micтo. О, ти живеш у будинку чи в .=Г l- о Еt .o rg ,fl живу в ok квартl"rрi? У квартирi. Яка вона? bo w w w parents. 5) Do you know hеr? Yesn I do. She is Jane. She is Billos friend. 6) Do you knorv him? Yes, I do. Не is Nick. Не is Bill's friend. nice to 5. - Hello,meet youmeet you. Nice to to. - And this is mу (brother, sister). His (hеr) паmе i.s... meet you. - Hello,tonice toyou to. Nice - And thismeet father. His is mу паmе i.S... This is mу mother. Неr name i.S... - And this is mу friend from England. His(her) паmе i.s... -- Не}lо, nice to meet you. у rý 2. Ти жIдвеш у MicTi чи за .4 Мr. Вrоwп. They аrе Bill's у о ,т- ll, 4. 2) Do you knorv them? Yes, I do. They аrе Bill and Peter. They аrе friends. 3) Do you know trеr? Yesu r do. She is Kate. She is Bill's sister. 4) Do you know them? Yes, I do. They аrе Mrs. and ? а(ý Урок 2 Iи. .. у s У Hei е пальто Ну, ш воIIа маленька. У нiй е 2 спалькi, вiтальнff, кухня, ванЕа KiMHaTa та туалет. Вибачте, дiти. Я Myrrry йтuт, Кейт, покажи Тарасу нашу квартиру, будь ласка. BycTpiнeMocb гliзнiше. ,Щобре. .Що побачення, мамо. ,Щякую, Micic Браун. ,Що шобаченЕя. 3. 1) а flat, & house 2) а chair 3) а bathroom 4) an аrmсhаi.r 5) а kitchen 6) а bed 7) а liv- ing-room 8) а carpet 4. Do you live in а house оr а flat? I live - What in а house. is it like? - о Е }с -0 LJ ý Е -l- J l- с чf
 14. 14. (1 б >с о ý у q<. d -L ) lo_ I.ý IE _/ ки дуже малi, Сади дуже великi.. А у MicTi, де будинки висоKi, Взагалi немае садiв. Е. Сiгал Ф BiKHo. Ide KiMHaTa мами та тата. На Bi.KHi iхньоi KiM- нати висять рожевi штори. nde KiMHaTa Кейт. Пiд Bi"KHoM cToiTb письмовий стiл. На столi ваза. Щя KiMHaTa для Бiла та У вазi три троянди. Стiлець cToiTb перед столом. У лiвому кутку cToiTb комп'ютер, а пiд Тошта. ним комп'ютерний блок. Лiворуч вiд BiKHa Урок 3 1. а) Miж. Мiж двома cToiTb ламца. HacTiHi над комп' ютером картина. Бiля cTi- ь -L tJ q r' ýf d) .4 мишки w w _о tJ lý bo крiслами сидить KiT. о Ь) Посерединi. Посерединi ни лiжко, а над ним Е кiмнати е мишка. кшижкова поличка. Бiля у с) Навколо, 3араз навколо стiни 3 кiшки. У кутку. У кутку - за f) Над. Де одиЕ з KoTiB? BiH над лампою над сто- лом. g) А де iншi два коти? Вони - за BiKHomI зараз. 2. fIрочитай текст. Реченнfr другого параграфу poBMiщенi у неправильЕому порядку а) Квартира Браунi.в gч Fl gt Бiл живе в тtrlикilшнатнiй квартирi. У нiй е вi.тальнfl, кухЕ{я, 1дальЕя, ванна KiM- знаходиться диван, 2 рослини. Коло лiжка - килимок. Мiэк а над KiMHa- ти cToiTb телевiзор. ,Ще мишка? Вона телевiзором вараз. е) 3а. w по Iц Е MicToM, Де будинки дуже малi" ýеякi. люди живуть у MicTi, Де будинки дуже високi" Але за MicToM, д8 будиноч- спальня для татка та мами, одна для Кейт та одна - для Бiла та Тома. У кожнiй сгrальнi е одне rg lPE l- ната i туалет. I, звичайно, в квартирi е 3 спальнi. Одна ok у .g 3 .o It's big. Тhеrе аrе bedrooms, а living-room, а kitchen, 2 bathrooms and а toitret in оur house. Тhеrе is а garden пеаr the house. 5. ,,Щеякi люди живуть за ним двома крiслами знаходиться стереопрогравач. Штори цiеi кiмнати синi. ГIра- воруч вiд BiKHa над коробкою для iграшок паЕуга. Штори на BiKHi - бiлi. Над лi.жком на cTiHi розташоBaHi двi лампи. На cTiHi за лампою календар. У цiй кiмнатiедверкалозма- леньким столиком. 1. This rооm is for Kate. тhеrе is а window in this rооm. The curtains in this rооm аrе blue. trn the left
 15. 15. is а computer flоwеrs, pictures, books) and under it there is а the rvindow(on the wall, computer block. Тhеrе is а the table) ? соrпеr there windorv in their ьеdrооm. Т'hеrе is а vase оп the table. Тhеrе аrе thrее roses in the vase. ТIrеrе is а stеrео tape rесоrdеr between аrе two lamps above the bed оп ttre rnrall. There i.s а mirrоr with а smalI table in their rооm. .4 bo trvo armchairs. Тhеrе rооm аrе white. w 3. This rооm is for Bill and Тоm. The curtains of the bookshetrf to the right of the table. There is а book on it. 3. Меблi, cTapi меблi, HoBi меблi, предмет меблiв У будинку е меблi, але у цiй KiMHaTi. немае. .fТкого кольору обстановка в щiй спальнi? the bed. 3. Is there (а table, а chair, а bookshelf, а bed, а sofa, а рiсturё, & computer, а rug, а plant ) in уоur rооm (on the floor, on tlre wall) ? Аrе there curtains (plants, Вручне крiслоп зручна KiMната. MeHi. подобаються цi пgеблi вони TaKi зручнi для дiтей! MeHi не шодобаеться цей диван BiH незручний (я не можу добре на ньому спати). w w under the rvindow there is а desk. In front of the desk thеrе is а chair. То the teft of the windorv thеrе is а larnp. Тhеrе is а calendar оп the rMall behind the lamp. There is а bed пеаr the walI and t}rere is а above it. Тhеrе is а rug пеаr l_ tr }*_ (ý с с rý S J- .J * ,Ё о ц g оп the l е or 2, Tkris rоФm. is fоr Мum and Dad. ТIrеrе аrе pink сurtаiпs Урок 4 дз€ркало, хол, сервант, комод, книжкова шафап шафа для сдягу. 2. Тhеrе is а table in the middle of the rоо1}l. Тhеrе аrе five chairs аr*uпd it" There is а fireplace in the соrпеr of the rооm. Тhеrе is ап аrm,сhаi.r in front of the firерХасе, There is а sofa пеаr the rMall. Тhеrе is а picture above the sofa. Тhеrе is а bookcase to the right of the sofa" Тhеrе is а TY to the left of the table. Тhеrе is а chest of drаwеrs next to the Тv. There is а vase with flowers оп the chest of draweis. Тhеrе is а саrреt on the floor. Тhеrе is ап аrmсhаir 1. KaMiH, ok . picture on the wall above the computer. Тhеrе is а раrrоt аЬоче the toybox to the right of the window" Тhеrе is а sofa пеаr the wall rvith two plants above it, on on со о Е >с -о U ,S Е J_ LJ l- с ýf ý g|а *l
 16. 16. fý с cj (ý !с S Урок 5 Вимикач, ключ, схiдцi, верхнiй поверх, перший Традицiйний англiйський чай це чай в молоком. е у нашiй школi На - другому - ваЕна KiMHaTa? е KaMiH традицiйне MicJ_ - це J > це у британськiй оселi. Учнi lЁ одягають традицiйну зелену форму. J )S Ь) The British eat hot cross U w w buns at Easter. They drink tea with milk. They play w J- .4 ч rоЬеrаТVrаlаmрrаrug. -о Е cricket. They have got fireplace at hоmе. Hello, Hi, а ц 6. }с r - Yоu know, we've got new flat in а пеw house. а - What is it like? and light. - Well, it's bis Тhеrе аrе 2 bedroomý, а living-room, а kitchen, а tt ь Е} поверх. 2. а) Тут е вимикач. Тут телефоЕ, також поряд в ним ключi. поверсi - Так. е нагорi телевiзор? У вас - Hi, BiH на першому ЕоBepci, у вiтальнi. - Вдень для дiтей показують цiкавi програми? - Так. Кожен деЕь по телебаченню покавують багато мультфiльмiв. bo Ф о 1. ok = Чудова рiчка, чудова KBiTка. ,flке чудове мiсце! .fIкий чудовий день! Яка чудова традицiя! 4. а) А table, а сhаir, ап аrmсhаir, а bed, а sofa а bookcase, а bookshelf, а fireplace, а mirrоr, а cupboard, а chest of drawers, а ward- - .o rg ? *9 р ь о - !9u аrе lucky. You flat is rеаllу comfortable. Oh yes. Ме all like it. Гарна традицiя, щiкава традицiя. В украiнцiв е традицiя iсти кутю ввечерi Еа Рiздво. У Британii е традицiя класти подарунки для дiтей у паЕчохи. ьаthrооm and а toilet in it. - Is there а garden пеаr the house? - Yes, there is. Тhеrе is а nice garden пеаr the house. Ь) У моiй Послухаilт, Tapacet KiMHaTi е комп'ютер. Ходiмо на другий поверх та пограемо у комЕ'ютерЕу цру. - Гаразд. Але... Послухай, у дверi хтось стукае. - Кейт, сходи та вiдкрий дверi, будь ласка. Гаразд. 3. Тhеrе is а lisht srvitch in the hall. Тhеrе is а telephone there, too. Тhеrе аrе keys пеаr the telephone. Тhеrе is а rug оп the floor. Тhеrе is а rчаrdrоЬе in the hall. 4. It's big. Тhеrе is аЬеdrоош, а living-room, а kitchen, а Ьаthrооm and а toilet in hеr house. Upstairs in the house there is а bathroom, а
 17. 17. No, thеrе аrеп't, Ьеdrооm, and а living-room. Downstairs in the house thеrе is а dining rооm, а kitchen and а hall. there is а computer. Is this for mе? But isn't. It is - No, iton Thursday. Bill's birthday Урок 6 This is а present for him" у о .ь *о 1. Вмикати, вимик ати, авiдкривати, вакривати, 3. ( прасувати, плита, првльна - Are there any letters for о машинй, мiкрохвильова us? у пiч, пилосос, посудомийна No, there aren't, But S l- (tr (ý машина. 3. а) Боюсь, не вIIаю. w w w .4 посудомийна машина! - Гад&ю, це для мами. У Hei у BiBTopoK ,Щень народження. Щя посудомийна машина - подарунок татка длfi неi. yBiMKHeMo ма- -,Щавайтеilодивимось, та шину вона працюе! 3. - як Аrе there any letters for us? - No, thеrе аrеп't, But there is а tape rесоrdеr. - Is this for mе?It is Dad's - No, it isn't. birthday on Wednesday. This is а present fоr him. - 2. - Аrе thеrе any letters for us? .5t l- о ýt - Аrе there апу letters for - No, there аrеп't, But us? bo - Ми можемо вiдкрити iI. Ь) Вау! Ще справжня ok - ) о- .o Хто це? - t{e т- поштар. - .Щля нас е листи? - Hi, немае. Але е велика 4. посилкаАщоупосилцi? .L rg there is an iron. Is for - No,thisisn't. nie? Grandma's it It is birthday on Fridау. This is а present fоr hеr. there is а раrrоt. Is this for mе? - No, it isn't. It is birthday on Saturday. - Kate's This is а present for her. с. - Аrе there any letters for us? - No, there aren't, But there is а miсrоwаче очеп. Is this - No, it for mе? is Mum's isn't. It birthday оп Tuesday. This is а present fоr hеr. - 6. - Аrе there any letters for - No, there arennt, But us? there is а packet of stryeets. Is this for mе? - Ф о Е }с _д J lS Е _L U L-, }( ýr
 18. 18. - No, it isn't." rt is Мum's birthday on'Tuesday. This is а present for hеr. - Ё ./ т. ý - Are there апу letters for lý_ us? }d - Nо, there аrеп't, tsut fгi ly JJ - _, ш о This j"s а present for lrim" - Аrе thеrе any letters fоr - No, thеrе aren't, But us? there is а was}ring machine. Is this - No, it for mе? is Mum's isn't. It birthday оп Tuesday. This is а present for her. Е 5. Тurп off the ч tеr!Start. the dооr! Close war Close LJ ,ý ь -* -д- J r ./ & ýf .4 fщ a _ ,a - corder! Go to bed! Урок 7 3. СвяткуванЕя днiв }кення EEl ь EEl the fridge! Sцritch off the irоп! Тurп off the gas! Тurп off the washing machine! Close the windcw! Тurп off the light! Тurп off the tape rе- w I,Е IФ w r& isn't. ýt - Nо, itФп Suпdау"i.s ТоrпОs Ьirttrсlау w f{ ь, "ф. rъ thеrе is а cake. Тs this fоr mе? poKiB людинi, гrорахуй свiчки або шрочитай чрIсло! 4. ETow otrd is Шtrrst Ечапs? She is twerъty-seven. How oId is Мr. Smith? - Не is fifty-four. How old is hlr. Jones? - Не is thirty-eight. How old i.s Mrs. Grееп? She is seventy-olle. ok .o rg ч ý + {ý звичай говорять англiйцi чоловiку або жiнцi у щей день. Друзi пишIуть привiтаЕня на святкових листiвках та дарук}ть Еодарунки. На столi на вечiрrдi завжди g тOрт зi свiчками" ,ffкщо ти хочецI дiзнатись скiльки bo r{ ч в днем народження, бажаю довгиN poкiB життя!> 8а- Урок 8 ГХовтореннff 1" Англiйськi дошriвки .Щеякi англiйськi родини живуть у квартирах, але багато людей мають cBoi влас- Hi будинки. У традицiйному англiйському будинку € два IIоверхи. Еарод- ,Щень народження ще особливий день для людиIIи. I]e особисте свято, але люди люблять бути зi своiми друзями та родинами у цей день. Ось чому вони органiзують вечiрки на день народжсення. <,Поздоровляю Двi чи три кiмнати i ванна KiMHaTa на другому по- Bepci. Вiтальня, iдальня, кухнfi та хол му пoBepci. Вiтальня - на нижньо- зазвичай улюб- лена KiMHaTa у будинку. У нiй завжди е диван, декiлька стiльrдiв та крiсел. На пiдлозi часто лежить килим. Ще робить KiMHaTy зручною. Британцi зазви-
 19. 19. Iamp. Тhеrе is а calendar on the wall behind the Iаmр. тhеrе is а bed пеаr the rvall and there is а bookshelf above it. Тhеrе is а rug пеаr tlre bed. Тtrеrе is а cornputer and under it there is а соmрutеr block. Тhеrе is а plcture оп the waIl above the сOmрutеr. Тhеrе is а раrrоt above the чай мають у Biтaлbтri KaMiEI. Вони часто називають цю KiMHaTy вiтальнею тому, що tsони часто проводять вечори в крi.слах бiля ка- MiHy. Вони читають книги, слухають музику чи сидять Еаtsколо та розмовляють. Лтоди у Брэттанii люблять своi домiвки та часто говоРЯТЬ <У гостях добре, а вло_ ма - наriкрашIеD 2. 1} No, tlъеу donot. Some реорlе live in flats" 2' T}rere аrе two flооrs iп а traditionai English house" 3) T'he Ьеdrооms and the bathroom аrе usually upstairs. The Iiving-room, the dining-room, the kitchen апс the hall аrе downstairs. 4) The living-room is usually а favourite rооm in the British house. 5) They call it а sitting-room because they often spend evenings in аrmсhаirs пеаr the fireplace. 6) They like their homes and often s&y, 'Тhеrе is по place like hоmе' оr 'East оr Mest, hоmе is best'. 3. I live in а bis city. I live in а flat. It isn't big. Тhеrе is а Ьеdrосm, а Iiving-room, а kitc}ren, а bathroom and а toilet in оur fiat" Хп. rпу rооm t}rе curtainý аrе white. uпdеr tlre window thеrе is а desk. Iп frопt of lhe desk there is а chair. То the left of the window there is а toybox to the right of ttre rvinCow. I like mу flat. 4. Сап уоu see mе? I аm sз"ttiпg in the tree. Can уоu ýее us? We аrе looking thrоugh the glass. rg " ok bo .4 w w w f :с о ý у т" -l а- .s Е о ý .o Сап уоu see them? They are eating some jam. Can уоu ýее lrim? Не is watching а d.ream. Сап you see hеr? She is behind the door. б. Hello! Elappy birthday and mапу happy rеturпs оп this day! - Thank you. It is nice to See you. Соmе in. Неrе is mу present for ,r. _9 lal G you. - Oh, thanks I like it. fоr the present. роздIл в MICTI 2. Ф о = / J ,ý -о t -J- U ц }с ýf, 3 Урок 1 Театр, галерея, музей, KiHoTe&Tp, щирк, контдертна зала. 3. А) Кейт: ,Я купити iжу. збираюсь ? h cEl
 20. 20. ц ; ,] 1 ! i 1 ] ! j l Тарас: Можн&, я шiду в то- означае бути перед нею, аJIе Кейт: Ввичайно! дороги. В) Кейт: .Щивись, ось Еаша о. Тарас: Вона дуже довга. А де продуктовий магазин? у S -г J lЁ Ф о = ч -д LJ Кейт: BiH - бiля галереi. А де галерея? Кейт: Галерея по цiй вулицi у напрямку вiд центру Тарас: MicTa. С) Тарас: А що це за красива будiвля? Кейт: 5IKa? Тарас: ГIеред нами. Кейт: I]e концертна з€Lла. Тарас: А на цiй вулицi е театр? Кейт: Hi, Еемае. Але е 2 r"iЕотеатри та музей далi по вулицi. Тарас: Вау! ý 4. Е LJ la }с ýf Щентр: у центрi, до центру, у центрi. Щентр пгiста, 8азвичай, мiсце у центрi MicTa. w -J- Щентральний: цеЕтральний парк, цеЕтральна вулиця. Хрещатик центральна вулиця Киева. У центрi: у центрi озЕачае бути у центрi Micтa. Околиця: бути на околицi означае бути далеко вiд центру MicTa. Навrrроти: Де iграшковий ь sl g будr{i. А) Скажи, що i де зЕаходиться на вулицi.. whеrе is the theatre? It is next to the phone Ьох. where is the museum? It is downtowll. Where is the food shop? It is opposite the phone Ьох" W}rere is the toy shop? It is to the right of the food shop. where is the theatre? It is betrмeen the phone Ьох and the museum. ok (ý боцi б. Г{одивись на картинку. Уяви, що ти у телефоннiй bo о .4 fý a вулиця. w w ý l- на iншому rg у зазвичай .o бою? магазин.? tsiн ЕавIIро- ти зупинки автобуса. Бути навпроти зупиЕки автобуса 1. Урок 2 А) Бiл: Ось автобуса. зупинка Тарас: На якому автобусi тобi потрiбно iхати? Бiл: Я можу поiхати на ав- тобусi номер 3 або 5. Тарас: Де ми маемо виходи* ти? Бiл: У центрi MicTa. Але сшершу ми маемо придбати тобi квиток Еа автобус. Б) Кондуктор: Можна ваш квиток на автобус, будь ласка? Тарас та Бiл: Так, будь-ласка. 2. Варто: Нам варто вакрити BiKHo: сьогоднi холодЕо. Тобi не варто iсти морозиво, люба. Нам варто Еокликати
 21. 21. Виходити: Де нам варто вийти? ýпм варто вийти еела. .Щавай вийдемо на наступнiй вупинцi! Придбаrи, купити: придбати Еове плаття, придбати iжу в магавиЕfii. Тобi варто придбати квиток на автобус. Пiди до книжкового магазину ти там зможеш придбати- будь-яку книжку, яка тобi сподобаеться. BiH купуе газети кожноi недiлi. 3. ГIрацюйте у парах. Вiзьмiть карту свого MicTa. А йде до якогось мiсця. Б запитуе i намагаеться вдогадатись, куди йде А. ри. Сгrершу елухай вчителя, потiм роби домашню роботу. Спершу дивись налiво, потiм направо. Спершу дивись, потiм iди. ,Щiстатись: ,Як я можу дiстатись до автобусноi зупинки? ,flк ми можемо дiстатись до лiкарнi? Не могли б ви MeHi пiдказати, як я можу дiстатись до музею, будь ласка. Шлях: ok . у центрi 2. Iдw прямо, поверни Еалiво, поверни направо, iди по вулицi, перетни вулицю, iдь в гору, iдь вниз. 3. Спершу, потiм: Спершу послухай, потiм повтори. Спершу думай, потiм гово- g фрукти та овочi. Сю автобусi ти w w w маеш 1хати? Б: Я[ мож}... А: ,Ще тобi варто вставати? Б: В/На... А: Ти збираешсff в,..? Б: Так! Hi. - Урок 3 1. Бiл: Вибачте. Полiцейськпilт.: Так? Бiл: Ще тут KiHoTeaTp Аполо? ГIолiцейськпf,l: Iдiть прямо. KiHoTeaTp вкiнцi вулицi ди, буд, l- о. (ý с о б у S -rr J о- .ý l_ о ц лас- ка. Не йдiть туди, там не- мае входу. То вихiд. ,flк дiстатись цирку, будь ласка? Не могли б ви скавати, як дiстатись театру? .4 bo А: На якому у 9 or лiкаря? Тобi варто iсти ,Щалеко: Школа дале- ко вiд його дома? Hi, Bolfa IIедалеко. - .fIK далеко знаходиться - KiHoTeaTp? О, BiH далеко звiдси. Вам потрiбно поiхати на Т автобусi. Ф о = / -о LJ ,ý ь J- LJ |/ ýr 4. Правила безпеки вуличного руху Ти маеш переходити вулицю по дорожньому переходу. Ти маеш переходити вулицю на зелене свiтло свiтло- Грiн CTpiT. Бiл: Дуже дffкую. фора. що. вулицю в Лондонi. Полiцейськпй: Немае за Ти маеш дивитись спершу направо, коли переходиш сrl ь Е
 22. 22. Ти маеш спершу дивитись нашраtsо, коли переходиш tsулицю в своему rvricTi? F .ý J_ -т. h а L.{f* I Ф цL ffi m о = !с д LJ )S Е -L LJ |. ч с ýt- q' g t' l-. сиIтед. Але МiстечкФ зазвичей ixнi зуIIинка 1. Короткий, коротшиilт, найкоротший; довгий, дов- - BEl бпж- }кче за автобусну стаЕIцiю. Але вупинка TaKci найближча. 3. 1) $IKa тварина менша: вае_ць чи лисиця? А hаrе is srпаllеr than а fox. 2) ,flкий шлях коротше вiд TBoei оселi: до школи чи до шродуктового магазину? The way frоm mу house to school is shоrtеr than the way from mу house to the food shop. 4) Який магазин бiльшутf,тz продуктовий а food shop. зашитання" Урок 4 Gl мен- менЕше. Автобусна Люди запитують у вас маркет? шлях. Ви вiдповiдасте на А suреrmаrkеt U най- автобус бiльшиtт, ok .o rg {ý шии, наиOlльшии. 2. LЦя рlчка дOвша ва ту рiчку. Але рi.чка Оз найдовттта. Вулиця Маркет tsулиЕtrю CTpiT - корФтша за Оксфорд CTpiT. Але вулиця найкоротI[Iа. Грiн CTpi.T маrэrина - бiльша ýа велФ- bo Ф .4 }J_ w ý ч, tr left thеп look right w Е* гr shouldn't" I should Iook whеп I cross thе strееt I mу town, б. t} -- Вибачте, я правильн0 йду до Галереi? Тан. rдiть шý}ямо. Вона BKiHщi взzлитдi". 2Э Вибачте. Так, чим моэfiу дошомогти? Ви мФ}кете пiдказати, ,fiк дiстатись"lцирку? ви можете потхати на TaKci або на 3 автобусi. 3) Ви MeHi можете допомоги, будь ласка? Тут е якесь кафе? Так, €. Перейдiть вулищю i пoвepHiTb Еаправо. Ще <CBiT пiци>. - кафе 4) Вибачте. fiк я можу дiстат исъ супермаркету? KBiH" По- iдiть шо tsулищi BepHiTb налiво" Супермаркет буде злiва вiд вас. 6. Запитати шлях Зробiть карту свого Micтa. Ви полiцейськиfrt, No, w у ý найменшрrй; великий, бiль- ший, найдовший; близький, ближчий, найближ- чий; маленький, меЕшиft, чи сушер- is bigger than 6) ,Яка найменша тваринка? 7),fiкий найкоротший шлях в Tвoei оселi до школи? 9) Чия портфель найбiльший в твоему класi? 4. Вапам'ятай
 23. 23. Нам слiд краще запитати у того чоловiка. Вибачте, чи не могли б ви пiдкавати, де найближча най- Синя сукня краща жовту. Але найкраща за червоIIа сукнfr. Пiтер пошта. кращий сшортсмеЕ, нiж HiK" Аце Бiл Так, краII4иffl. б" ЕIорiвтляйте Хtrtrона HaBiTb кOли <маленький> достатньо, лицi шраворуч. I так, нам слi.д йти м0, шря- звернути праворуч, глотiм - лiворуч... Hi, вам потрi.бно гrрсйти шрямо по вулицi до глiщерii. Тiльки потiм вам слiд вернути лiвор5д.I. .4 w добре, тепер ff знаю, w Але w Чогось великого достатньо? Я нiколи не можу сказати. що зро- бив найбiльший гармидер... о, так! .fI бачу, що <меншi> речi iHколи найкращi... о, так! Урок 5 !.. frошта, бiблiотека, готель, банк, з& рогом, на, розi, там, на перехрестi, на переходi. 2. MeHi потрiбно на шошту вiдпр авити листа своiй родиЕi.,Щавайте подивимось Еа карту, де розмiщена найближча пошта. 9 tа (ý ^.{ _J (ý ц(. -г LJ_ .s Lо ц по- bo Схоже, щ0 я завжди хочу ч -. все наиOlльше. Я вавжди кажу (великий, великиft, великиfт,r>. HaBiTb коли (маленький> Спершу повернiть автобусноi 8уIIинки. Г{отiм вам слiд rrройти шо tsул}Iidi до пiriepii. ГIотiм tsам слiд гlерейти доFOгу, IIовернути лiворуч i IIсхIIта буде в кi"нцi Tic1 ву- ok .o i Рона. Shоп is tаllеr than Rоп. Rоп. is shоrtеr than shon. ýhon is t}rinner thall Rоп. Rоп i.s fatter than shon. shon is strопgеr than Rоп. Rоп is vrеаkеr than shоп. 6. fl заtsжди каЕ{у {*велuткпffт., великиft, великиfт.r>. зви.Iайно. йдiть прямо i наIIраво бiлк наf,т- rg Гарний кратr4ий кращиfr.. О, так. Пошта вкiнцi Tiei вулицi праворуч. Велике спасибi. Ваша лаека. 3. 1. Музей сучасного мистецтва. 2. Бiблiотека. 3. Комш'ютерний центр. 4. Ринок" 5. ГIошта. 6. Щентр ilрацевлаштуваЕIня. 7. Iнформацiйний центр. 7. PecTopaEI а) Бiл та Тарас гуляють Лондоном. Вони - бiля бiблiотеки. Внайдiть, куди Тарас бажае пiти у Лондонi. 1) Не wants to go to the Post Office. 2) Не wants to go to the Museum of Моdеrп Art. 3) Не wants to go to the Computer center. оо с = х -о J S Е J_ tJ ц :с ýl'
 24. 24. Вона не може бути закрита. Вона .,- вiдкрита. Не т,ягЕи дверi. Подивись i прочитай. Слiд штовхнути дверi. у_п_с. с) Доброго раЕку. Чим можу дошомогти? Щоброго ранку. Чи можу я вiдправити листа до Украiни? Так, звичайно. ,Щякую. 3. 1 с) Вам краще тут не сiдати , 2 f) Туди не слiд йти. rg 3 Ь) Ви маете викидати смiття у корвину. 4 е) 3або- .o I Ь) 1) Сrоss the road and go to the end of Queen Street. It's on the right. 2) Go along Quееп Street. тurп left. Go to the end of о Ё the street, then turn left. Go l_ о- along George Street. It'ý on (ý }с the right. о 3) Cross the road and go to (ý у the end of Queen Street. Тurп S .L left and go along Сопmаrkеt J Street. It's оп the right а.=[ opposite the Restaurant. lо trt Урок 6 1. Вхiд, вихiд, штовхнути, тягти, закрито, вiдкрито 2. а) Вхiд тут. Ь) Ой, fi IIе можу вiдкритп Ф дверi. Пошта закрита? ý Е -L tJ ч }с ýr oo k w J 4. Helshe/itl could go We mау go Yоu must go They should go w 1 -о Can I go? Could helshe/it go? Мау we go? Must you go? Should they go? 6. 1. Youcango. 2. Youshould cross the road hеrе. 3. You mustn't turn right. 4. You should drive not mоrе than 20 km/h. 5. You must stop hеrе. 6. Сап I cross the road rvhen El Е Е вiдвiдати зараз. .4 b о w ffi ронеЕо годувати тварин. б а) Сюди заборонено входити. б d) Можете нас the light is grееп? Yes, you сап. You should cross it rrrhen the light is green. should we сrоsý the rоаd He/she/it couldn't go. We mау not go. You mustn't go. They shouldn't go. when the light is green? Yes, we should. Must we go when the light is yellow? No, we mustn't. Мау she go when the light is rеd? No, she mustn't. 7. 3аспiвайте пiсню про людей, Що йдуть повiльно. швидко
 25. 25. Людей в MicTi, що йдуть в MicTo чи з нього, Про людей, що йдуть до магазинiв, Людей зr автобусаN. Людей, що проходять повз нас та попереду нас. Гiро людей у метро Пiд землею, Людей, що iдуть у TaKci По MicTy. 3аспiвайте жiсню про люД8й, rg IЩо люблять приходити та йти геть, 3аспiвайте про жителiв Mic- ok пал&щ, .4 1. Площа, башта, шriст, вокзал, метро. bo Урок 7 3. а) Столиllff. Киiв у _9 Е о- fý }с о б у S -L J а- .ý l_ о trt .o Т&, ,flKptx ви бачите, але нiколи не взнаете! Чим вiдомий цей парк? BiH вiдомий своiми старими деревами. Ь) Лондон Лондон - столищя Британii. одне з Еайбiльш цiкаЩе вих-мiсць у cBiTi. Тут мешкае прибливно 8 мiлiонiв лнэдей. У Лондонi гrротiкае велик.а рi.чка Темза. Через рiчку е багато штостiв. Тауерський MicT найбiльш вiдомиf,т,. Йому поЕад 100 poKiB. У Лондонi е багато визначних мiсць. В Тауерського мосту ви можете бачити Тауер Лондона. 3араз це музей. У Еьому е coTнi цiкавих колекщiй. У Лондонi е вiдоплий годиЕЕик, що називаеться Бiг Бен. У MicTi можна побачити величнi Ф о = }с -ý L, w w церкви. - терське абатство одЕа в ý столиця Великоi Британii. Е найстарiших королiвських J_ Багато. У цiй крамницi церков. Собор Святого Павiграшок багато iграшок. ла найбiльш чудова кла- tJ У нашому MicTi е багато сичЕа церква в Британii. 1 с крамниць. Лондонськi парки та сади - ýr Називатись. ,flк це нази- справдi прекраснi. У парку ваеться англiйською? - Ще Реджент е зооIIарк. [{e один Еазиваеться автобусний з найбiльших та тrайбiльш квиток.ВУкраiнiевели- вiдомих зоопаркiв у cBiTi. ка рiчка, що називаеться У Лондонi е приблизЕо BecTMiHc- w столиця Украiни. ЛондоЕ .Щнiпро. В YKpaiHi спiвають рiздвянi гiмни, якi наiиваються колялками. Вiдоме мiсце, вiдома людиЕ&, вiдомий палац. 10 тисяч вулиць з великою кiлькiстю кафе, KiHoTeaTpiB та TeaTpiB, галерей та музеiв. Великi червонi автобуси iздять шо вулицям. Найстарiше метро у cBiTi, fil цl Gl
 26. 26. у 9 а домiшиffL. Ф х Красивиtт., l_ i fý ч вIIа- What is Westminster АЬ- - It is one of the oldest rоуа1 churches. Ьеу? what is the most rvonderful classi.cal church in Britain? It is St. Раul's Whеrе is the Zоо? - It is in Regent's Park. How п,].апу streets аrе there irr London? Т}rеrе аrе аЬоut з_Ф 000е Horv is tlъе o}dest metro iп thе world called? It is called ТuЬе. красивiший, найкрасивiший.. Рожева KBiTKa ]- красивiнiж жоtsта. Аше синя J_ trш&, с- Вестмi.rтстерське абатство вiдомlше за Ссфiiвський собохэ. Але Собор Святого .ý l- с ЕЕ KBj.TK а наr?красивiтша. Урок 8 З-. ВмiIIювати. Змiнюватико- лiр, ilеревдягатись. Щавай обмiнfl gпдось нашIи&ýи iграшками. Тобi слiд перевдягти цi штани на них е масна, пляма. ok ГIавла - найвiдомiший,. таза Стiлещь - зручнiший бурет. Але крiсло найз- -- .o ..l. - Cathed.ra]." rg Т'юб, що Ёазиваеться ходиться тут у Лондонi також. 4. Вручниft, зручнiштий, найзруrнiшиfr.. Вiдомиft, вiдомiший, найвi- bo ф о ручнiше, звичайно ж. the best 5. Good - better - interestmоrе Interesting ing the most interesting .4 Economical mоrе есспоm- ГIроходити шriеце, проходиtJ ical the most economicaI ти в KiMHaTy. Б Large the Спершу тобi слiд пройти 1аrgеr Е Iargest. повз продуктовий магавин, -L 6. How many реорlе live in i потiм ви вможете побачиtJ London? About 8 million ти спорттавнцfт магазин. Не = >с w w w -о реорlе у what live thеrе. there riчеr is ýf L.. London? Тhеrе is in the river Thames" How old is Тоwеr Bridge? It is mоrе than 10q уеаrs old. цl. Еа ffi What can you see frоm Тоwеr Bridge? You сап see the Тоwеr of London" How is the famous clock in London called? - It is called Big Ben. проходьте повз те кафе там чудоtsо готують: ви мо_ жете смачно шообiдати. Ви можете пройти до однiеi з найкрасивiших церков Лондона. Куди нам слiд з&раз пiти? 2. Чи шотрiбно Еам iхати Е[а автобусi? Навiщо? NIи зЕIаходимось у центрi Лондона. ГIодивись, ось Трафалгарська шлоща.
 27. 27. -- А що то за будiвля лiво- Street" Look! Ме сап see the oldest church in the city! вiд нас? Це Нещiональна галерея. У нiй е чудова жоJIекцiя картин. p}--I Ур*к S - IIdо то ýа ш&м'frт}тlf;к у центрi rллощi? - Е{е пам'ятник адмi"ралу tr{ель**ну, якиf,т наýI€- S} g city" L- 2} usuаllу noisy - ý} Е аgr8е. 6} ý Сз"sаgrее, Big }Зеп is & fаmоus c}ock. 7} I аgtrее. 2. а} -- Ехсшýе mе" Could уФu ý_ { j, /а о fý ч J_ -т" > ýt-L ,Е l- teiX rпе how to gеt to t}ае Zоо? J t-f Weil, уош сап get the пumЬеr 15 Ьus. YФu should get off пеаr the раrk. Ь) Excuse mе. Wlrere is the пеаrеst hospital? How can I get thеrе? - Gо along this street. Сrоss it пеаr the supermarket Тurп left. Itus opposite the rg де зустрiчаються б вудищь. _. Чи мOжемо ми гrройтЕ до .o Букiнгемськогс палащу? Гайд- ok шройти а *f tr**g iTl Фttr tочruп {vil}age}" 4} ý disagr**. Viileges аrе псэt - ýараз ми гяiдходим0 до площi Г{iкадiлi. tr{e мi.сще, маgмо i agre*. disagree. Т}rеrе аrе а lot srпаilеr thап TopiТ KpaТrxi, Ми g 1} I di.sagree. А tоъчп is вееться кФfiо}ýа F{ельсФна" BiH вiлома JgIФдиýId, в i*- шарк спочатку. Ось i ми. ,Щивись! Букiнгемський па- Fýgвтореý{ýЕя 1. ГIогФдься чи заfiереч. w w w .4 bo Ф лац перед нами. о - Я внаю, що ще - домiвка = королеви. _д U - Так. Коли rriднятий сiпеmа. прапор корслева вдома. 3. Is there а Zoo in Lon,Щивись, змiнюеться варта! don? ,т, Yes, there is. rt is in ь Вони роблять ще о 8 годинi - Park. Regent's ранку кожного дня. Вау, фантастично! - У вас удома гiсть. Ти йому показуеш визначнi 2. мiсця свого MicTa. lý Аrе ttrere any churches in Yes, there аrе. What аrе they? They аrе St. Paul's Cathedral and London? 'Westminster АЬЬеу. Let's start frоm Maidan 4. 1) сап, mау 2) could S) Svobody. W'e аrе coming should 4) must. to the сепtеr of the city. 5. 1 с) , 2 Ь) , 3 Ь) ,4с), 5 а) , Now we сап make our way бЬ},7с),8Ь). to Shevchenko Garden. Ме should pass the hIonument to shevchenko first. w"e should pass the Ореrа and Ballet House" Go along Sumskaya .., ч ,ъ ýr
 28. 28. ДРУГЕПIВРIЧЧЯ - ,Щякую, мамо. Так, давай шрочитаемо: роздIл4 ? _g Е о- ч о rý (ý у 2. а) 1. It's half past two. 2. rt's five past eleven. 3. It's футбольний матч сьогоднi увечерi. BiKi немае вараз у MicTi. Матч розпочинаеться о пiв на восьму. Чи не xoTiB би ти шiти зi мною? Я зарав у бабусi. Ми можемо зустрiтися у чверть Еа восьму зовнi стадiоЕу. Ми можемо сходити поiсти шiцу пiсля матчу. Вателефонуй MeHi 34Т -887 до б години. five to twelve. 4. It's quarter past ten. 5. It's quarter to one. 6. It's twenty to four. Ь) 1) What time is it поw? Just а minute. It's half past two" 2) What time is it now? Just а minute. It's five past Il_ I fо fц fr' twelve. Ф 4) What time is it norry? Just а minute. It's quarter .o 3) What time is it now? Just а minute. It's five to rg eleven. - HiK - Нам поталанило. HiK мае 3 квитки. Котра rодина? 10 хвилин на п'яту. Чудово!,Щавай зателефо- ok I.g ) Привiт, Бiлl Я IIоверЕувся до Лондоfiу. Я маю три квитки на 1 past ten. о 5) What time is it norv? Е ч Just а minute. It's quarter нуемо HiKy зараз. to опе. -о LJ б. 1. Fаlsе. Nick is writing )S 6) What time is it now? Just а minute. It's twenty to to BilI . 2. Тruе. 3. False. Е four. т The match starts at 7. 30. .л 3. Бiблiотека, квиток, 4. False. They can meet outLJ w w w .4 bo *о_ S I Урок t Y ý сЕ Е ЕЕ стадiон, зовнi, усерединi. BiH чекае ii зовнi KiHoTeaTру. Ми можемо вустрiтися зовнi галереi. Усерединi концертноi вали сьогоднi багато людей. Усерединi музею е десятки картин. Усерединi бiблiотеки е багато старих книг. 4. ,Щобрий деЕь, Micic Браун. Привiт, хлопцi! Бiл, ось то01 записка вlд HiKa. BiH у Лондонi. a -. - side the stadium. 5. Тruе. 6. False. They сап go fоr а pizza аftеr the match. - Would you love to go to the disco? - I'd love to. at 7 o'clock We can meet outside the disco. - Great! you love to go to Would the сiпеmа? - I'd love to. at б o'clock we can meet outside the cinema. 6.
 29. 29. Sоrrу, I can't. I аm busy at school. Урок 2 у _9 Е о. (ý с о Gl у S -L т о- .ý lо w w w .4 bo ok .o r g ц Ф о !с -о tJ ý Е J- J t- }с rf
 30. 30. Урок 3 1. {ý у д ч т _ (ý fц fE ./ Ф о Е не. - Гаразд. 3годен. - Ще щось? )S h 6. Hi, Welcome to - В. дякуемо. J- .4 - ]_ Велику банку коли, помаранчевий ciк i.". Томатний ciKn будь ласка. Чи не хотiли б ви морозива? Так, В вадоволеЕням. Яке морозиво у вас е? - Фруктове, шоколадне та ванiльIIе. Чудово! Я tsва}Iсаю, шоколадне морозиво смач- с LJ -о J '- с ýf Ё EEl *l w w Io Iц -a- налi.в". У цих журналil( е багато оrrовiдаЕь та фотографiй. Ви можете шрочитати журнали з класом. Роз- рикла,щ"о. w .с- J матами, будь ласка. - Я хочу пити. Що до соку? Гtrомаранчевий ciK, нап- ваrкайтесь! Газета. Наша родина кушуе двi гавети кФж{нGго дн.н. У цих газетах ми можемо шрочитати шро новини у нашiй Kpaiнi та ва кордоном. ГIродавати. Ця крамниця продае черевики. Та стара жiнка продае квiти на автобуснiй зуIIиЕIцi. Чи не мiг би тут продати мешi свого велосипеда? 3убна паста. Люди чистять зуби зубною пастою. Мило. Гrеред iжею слiд мити руки в милом. Та малеЕька дiвчиЕка не любить мити обличчя в милом" Моя мама кушуе зубну пасту та мило для Bciei родини. Шампунь. Яким шампуЕем ти миеш голову? Хед енд шоулдерс - мiй улюблений- rg у о & 1. ЖурнЕ[л. У нашiй шкiльнiй бiблiотещi е багато жур- .o l_ а- Урок 4 Три пiци з сиром та то- ok _9 t-. просимо до нашого кафе! Що б ви хотiли вамовити? bo 9 В. Anything else? А. No, thanks. Ласкаво оur cafe! What rчоuld уоu like have? А. r'm huпgrу. I'd like to some mushroom SOup. В. Anything else? А. Yes, I'd Iove some juice. В. Mould you like an оrапgе оr Ьапапа juice? А An оrапgе juice, please. В. What about ice-cream? А What iсе-сrеаm have уоu got? В. Chocolate and fruit. А. Grеаt! I think fruit iceсrеаm is delicious, шIампунь. Лiкарi. часто дають лiки, коли ми шочуваемо себе шOгано. У дитячих лiкарiв е багато солодких лiкiв для дiтей. У кожнiй лiкарнi ý багато рiзних лiкiв.
 31. 31. гаветип журнали9 вошити та р}rчки" мо}кете придбати хлi.б, булочки, рогалики, тiстечка та пирiжки. У м'ясному магазинi продак)ть м'ясо, курчат та сосиски. В аптецi ви можете придбати лiки, зубну пасту, шампунь та бруски мила. 4. 1) Where сап I buy sweets? You сап Ьuу them at the srлreet shop (at the supermarket). 2) 'Ц/hеrе do they sell toothpaste? They sell it at the chemist's. В) сап I buy buns? - Whеrе Ьuу them at the Yоu can w w w baketr's. 4} 'Whеrе do they раrrоt? They sell shop. it at sell а the pet I buy You сап Ьuу it at department store. а the 6) Whеrе do they sel} а pair of, shoes? They sеII it аt the shoe shop (at t}re department store). - Whеrе of skis? Т} сап I }эuу а раir You сап buy lt at the they setrtr at I у е t- о_ rý .д о у <. t q.l д ".а the buy sports slrор. 8} oranges? do g Whеrе They sell them supermarket, 9) books? Мhеrе can Yоu сап buy them at the book shop" 10) Where do they sell medicines? They sell them at the chemist's. 5. Скiльки це коштуе? Скiльки воЕIи коштують? Скiльки коштуе ця газета? Скiльки коштують цi черевики ? Скiльки коштус плаття? Скiльки коштують джинсп? Скiльки коштуе та книга? Скiльки коштують Ti двi книги? Ide коштуе 15 фунтiв. Гrлаття коштуе б0 фунтiв 25 шенсiв. Вони KomTyIoTb 24 фунти L2 пенсiв. .4 bo У булочнiй ви Where can or шродають 5) hat? ok . 2. 1 You сап Ьuу balls, sport shoes, T-shirts and shorts hеrе. 2. You сап buy food fоr уоur pet there. 3. They sell toys hеrе. 4, Ttrey sell s}roes thеrе. 5. Ме сап Ьuу clothes f,or wоmеп lэеrе. 6. They sell Italian furrriture at this s}з"оtrэ. Т. They sell sweets at this shop. 8. We can Ьuу fruit and vegetables at this shop. В. У гаветному KiocKy J п .s о ц[ ф о = с _о J ,ý Е -L tJ ч с l-_ чr
 32. 32. Ва MicToM розташований великий ринок. Усерединi ринку е багато маленьких крамничок. На ринку продають багато рiзних речей. ,Щжинси коштують 35 фунTiB. 6. ? Помараr*чi, яблук&... грушi та Скiльки вони коштують? ГIомаранчi, грушi та яблуl_ о- ка (ý !с Готовi сьогоднi. о Шiсть за 66 пенсiв, Ф у Ще дуже багато, щоб шлатити. *. т Хор А банани? Скiльки вони коштують? Вони сьогоднi дешевi? Ви можете придбати бана.9 iý -о tJ ,S Е ,т, tJ мага- 3 вiддiли: вiддiл взуття, вiддiл одflгу та спортивний вiддiл. У центрi MicTa ровташований великий унiвермаг. Усерединi е 15 вiддiлiв. На вулицi Оксфорд CTpiT у Лондонi розташовано багато унiвермагiв. Кожного дня у Лондонi багато туристiв. Туристи за- U l- Е E:l .o ok Урок 5 1. Вiддiл. У цьому ц зинi }с ri. bo .4 }с сьогоднi дешевi. потрiбно L2 баътанiв. сьогоднi дешевi. потрiбно 12 бананiв. Скiльки вони коштують? Ви вiзьмете 12 бананiв? Вони сьогоднi дешевi 12 за 48 пенсiв. А.rrе хто заплатить? w Е Вони MeHi Вони MeHi w m о ЕИ, w lё l.ft rg ,l- Туристи люблять купувати сувенiри, щоб пам',flтати мiсця, якi вони вiдвiдують. У мого дядi е багато суBeHipiB з рiзних MicT cBiTy. 2" Covent Gаrdеп це вiдомий туристичний центр Лондона. Тут мiститься iсторичний ринок. Тут можЕа вiдвiдати багато мiсць. Ви можете обрати та купити сувенiри для cBoei звичай вiдвiдують визЕачвi мiсця столицi Британii. родиЕи та друзiв. Пiсля того, як вакiнчите покупки, ви зможете поснiдати пообiдати у кафе чи у чи малеЕ{ькому великому pecтopaнi. Увечерi ви можете вЦвiдати театр. Навкруги такожс € багато. зручних готелiв. Ковент Гарден це популярне мiсце вустрiчi. 3. Covent Gаrdеп is а famous tourist center in London. тhеrе is а historic Market Place hеrе. They sell а lot of sоuчепirs in Covent Gаrdеп. You сап Ьuу there any souvenirs уоu like. you can live in а hotel and have lunch оr dinner in а саfб оr а restaurant. It is а рорulаr meeting place.
 33. 33. 4. What is Covent Garden? What can you buy in Covent Garden? 'W'hеrе сап you have lunch hеrе? What сап you do in the evening? Where can you live there? What is а рорulаr meeting place in London? Урок 6 1. Малий розмiр, великий Я б хотiла придбати Якого розмiру? розмiр 28. Помiряйте цю пару. Вони найдешевшi, найлегшi та найзручнiшi. с) О, мене. сукня w - дуже Я не мOжу ii купи- ,Щорогиill,. Щя дорога! w ти тому, що у мене небагато грошей. Ролс Ройс найбiльш дорогий автомобiль в БриTaHiI. Королi та королеви зазвичай одягають дорогий одffг та 1здять на дорогих -. автомоOlлях. Легкий. Цi повiтрянi кульки дуже легкi. ix слiд мiцно тримати. 2. а) Мамо, шогдянь! Iграшки - сюди. 8ачекай хвилинку, ToMi! Спочатку тобi потрiбца пара KpociBoк. TBoi cTapi виглядають Еýахливо. w r*i.... Вони малi ý Е аGl с о длff (ý !с S Примiряй ось цi. Вони - бiльшi. Скiльки вони коштують? 17 фуЕтiв. Тобi подобаються TBoi HoBi кросiвки? Вони гарнi. ,Щякую, мамо. Чи можемо ми rriти до вiддiлу iграшок? .L J а- .ý l_ о ц Урок 7 Ф о 2. Чи не могли б ви MeHi показ ати плiвки для мого .4 Beнip: вонадешIев а, аJIемила! у ,Щумаю, bo розмiр, кросiвки, футболка, примiряти. 2. .Щешевий. Подивись, ця книжка коштуе 3 фунти, а та книга - б фунтiв. Щя книжка дешевша за ту. Я iI можу купити як су- Чи можуя вамдопомогти? пару KpociBoк длrI свого сиЕа. Ь) ok .o rg you can visit а theater rrith уоur friends in the evening. фотоапарата? овочевпilт. Щя бiла вубна паста погаЕа, та сиЕя j гiрша, але велеЕа паста найгiрша! - с *ý tJ Для слайдiв чи фото? Для слайдiв, будь ласка. О, вона дорога. У вас е дешевшi плiвки? Поглянь на ось цю. Вона дешевша, але не гiрша за ту. Скiльки вона коштуе? 2 фунти 50. 3. Поганий гiрший найгiрший. Овочевиil суп погаЕиft, але той гороховий суп жахливий! IIей гороховий суп гiрший, нiж Е ý Е J_ J 1 }с ý ' F сft сЕ
 34. 34. NIeHi не щастить сьогоднi. найгiрший деЕь у моему экиттi! n&," ]-. ts Сап I help уоu? А. tr'd iike а doll, please. В. T}re bis опе оr the smаllеr tr{e f ýJ_ Ф ф r/ ri / д tb, ч сr _ _ IФ ./ srnatrler опе? А. The bigger опе. l LJ ,S г- е -L LJ у l- ýf Е| Ев CEl ok bo Ф о Е How muсh does it ccst ? В. 5 pounds. А Oh, Thank you. 3. В Сап I help уоu? А. I'd like а cake, please. в. The chocolate оr the fruit one? А. The .4 - Фlr, I iike it, 2. В Can I help уоu? А. X'd like а chick, please. В. The bigger опе 0r the w rф fLL I cheap. А chocolate one. How muсh does it cost ? В, 8 pounds. 4. В Сап I heip you? А. I'd like bananas, please. В. How mапу bananas do you want? А. 10 bananas, please. How muсh do they cost? В. 40 репсе. They аrе cheap. А" Thank you. 5. Strong stronger the strongest Short shоrtеr the shortest Interesting rпоrе interesting the most interesting w I"s Iг- -, _ я w .а -L Ф опе? А" Тhе Фпе in tlre Ьluе dress. How шruсh d"оеs it *оst ? В. 2а роuпds. Еt isn't чеrу rg -;ý- "Ё Е .o у
 35. 35. Ix IIазивають колекцiонерами. Рiзнi люди мають рiзнi колекцii. Мiй брат любить Jane has got three Gеrmап dolls. Grandpa has got some old and vеrу old coins. марки. У нього е гарна колекr{iя. Колекцiонувати марки цiкаво. Ви можете дiзнатIltся fiро iсторiю та вiдомих людей чи про квiти та спорт" Моя двсIорiдна сестра колекщiонувати 4. А. Have уоu got кOлекrцlо- нер. А. Сап усu show mе about London? some rg В. Certainly. аrе they frоm? They аrе frоm Great .А.. Лtrhеrе В. ok .4 w w w Я колекrцiоную листiвки. Тема Moei колекцii <.Столищi cBiTy>. я купук) листiвки у газетЕиN Kiocка>( та на поштi. Iнодi Moi друзi по листуванню присилають MeHi цiкавi листiвки з рiзних визначних мiсlдь. Я б хотlв ix ко- лись вiдвiдати 3. Different реорlе like different things Jane's father buys а doll in ечеrу cotltrtry. " : ,] ф .,;]i ф # i h g (ý i у ь fiз *L -r е- .s Е о ý Britain. А. How muсh аrе they? В. 2 Gryvnyas" Oh, they аrе expensive. bo Вона любить колекцiонувати ляльки. Ii татко лiтае гrо усьому cBiTy i купуе ляльку в кожнlй Kpaiнi. У Hei е колекщiя лfrльск з рiзних Kpaiн. ,Щжсейн мае одЕу icпанську, одну iталiйську, двi ляльки в ГрецiТ, три Hiмецькi, англiйську та двi французькi ляльки. Мiй найкращиr1 друг Марк колектдiоrтуе значки. Мiй дiдусь мае колекцiю монет. У його колекщii е дуже cTapi монети" Вони дуже дорогi. any stamps about famous реорlе? В. ýоrrу, w€ havenot got, апу stamps aLlorrt fаmоus реорlе brrt we have got ýоmе about рlасеs of interest. ч "9 tr .o .Щэкейн також Не buys postcards at the newsagent's and the post office" А. I want this otr}e. В. Неrе you аrе. А. Thank you. Урок 9 Повтореннfi 1. а) Дорогi мамо та тато! Я чудово проводжу KaHiкули. Лондон чудовиf,l У меЕе тут багато друзiв. Ми вiдвiдусмо музеi, *tф", вiдвiдуемо маrазини. Iжa тут дешева, але одяг дорогий. В Англii прOдають багато цiкавих KoMiKciB, журналiв для дiтей. У мене е для вас сувенiри та ilодарунки. Сксро зycтpiнeMocb" З любов'ю, ,Щжеймс Ь) 1. Whеrе is Jarnes now? 2. Mhat is he doing there? fin о "/ _о tJ ý Е -L J '- V s
 36. 36. l- ,о(ý у о rý }с .> т l- l+ l,E J Io ilS r l ll' frorn? с) 1. Не is in England. 2. Не is having his ho}iday there. 3. Не is visiting musеuшs, cafes and shорs. 4. Не has got sоmе рrеsепts and sоuчепirs fоr his parents. 5. James is frоm Dallas, the USA. 2. 1. We can buy а newspaреr at the newýagent's. 2. В Сап I help уоu? А. r'd likeаdoll, please. rrvant а present fоr mу little sister. В. The big one оr the smаllеr опе? А. The lý bo .4 }с -о U опе in the red and rvhite dress. How much does it cost ? В. 20 Grучпуаs. А Неrе you аrе. В. Thank уоu. U t с f цt Clll Еtr buy а dog at the w J- w 3. h petWe сап shop. w m о оrапgеý. L2. Bookshop, baker's, butcher's 13. Skis, balls, T-shirts. 7"4. 4 1. В Сац I help уоu? А. I'd like а T-shirt, please. В. What size? А. 36, I think. В. The rеd опе оr the blue one? Ноur А. The blue T-shirt. muсh does it cost ? ok .o € у 8. А dog, а cat, а раrrоt, а hamster, а rabbit. 10. They аrе 22. 11. I hаче got tomatoes, bananas, onions, apples, cabbages, carrots, сuсumЬеrs, rg 3. What is he visiting? 4. What has he got for his parents? 5. Where is James 4. They аrе 3. Тб. б, We сап buy medicines, toothpaste, sharnpoo and Ьаrs of soap. 6. Сап уоu help mе? I 'd like а pair of trainers, please. Mhat sLze? Size 30 I think. Try this pair, please. They are cheap, light and соmfоrtаЬlе. Thank you. How muсh аrе they? 30. Т. We can Ьuу skis at the sports department. в. 2о. А. trt isn't чеrу Iike it. cheap. But I 3. А. When is the department store ореп? В. It's ореп frоm 2 o'clock to half past nine. А. Is it open at seven? В. Yes, it is. А. Whеп is the ореп? museum В. It's ореп frоm half past twelve to quarter to six? А. Is it ореп at four? В. Yes, it is. А. When is the саfб ореп? В. It's ореп from quarter to ten to quarter past six. А. Is it open at seven? В. No, it isn't. It is closed at quarter past six. А. Excuse mе. В. Yes. Can I help you? 4.
 37. 37. please. jeans, Hi. Ми з мамою бут.и у малеЕькому готелi. rx у Брайтонi багато. Наша KiMHaTa була на четвертому поверс1. Воrта була зру..lна? Так, KiMHaTa була гарна. Вона бу,ла велика та 8рlплн&, але ванна KiMHaTa була мала. Готель на пагорбку i краевид був чарiвниilт,, 3а готелем були зеленi дерева та красивi KBi- w w w саrs, dolls and оthеr things I know these themes: places of interest, famous реорlе, саrs, sports, birds, animals. 4) British реорlе have роuпds and pence. роздIл Урок б 1 2. а) Привiт, BiKi! Ми тут! Привiт, хлопцi! Ь) ,Ще ти була ocTaHHi два тижпi? Я була у БрайтоЕi. Це чудове мiсце на морському узбе- режжi. о у fý S т. ) о-' .E[, 1- о ц ти. Перед готелем було море. .4 3) People collect stamps, postcards, badgesn coiпs, toy- у о 't_ об ч розташувавсff Море було тепле? О так! Море було прекрасне. Погода була чудова. Було приемно плавати та засма_ гати на сонечку! А чи е визначнi мiсця у Брайтонi? Ввичайно, там е музей та декiлька гаJIерей. У MicTi е також театри та KiHoTeaT- bo В. W'hat size do you rvear? А. Thirty-six. В. What colourwould уоu like? А. Blue. В. Неrе is а nice pair. А. Сап tr try them оп? Е}. Surе, you can. А. Аrе they ОК? В. Oh yes! You look grеаt! 5. 1) Yes, I do. I go to football matches. Му favourite football team is Dупаmо. Му favourite footballer is Andriy Shevchenko. 2) Covent Garden is а famous tourist сепtеr in London. Yоu сап buy souvenirs, have lunch оr diппеr, visit а theatre there. Там живе твоя бабуся? ok .o rg А. I'd like а pair of I)и. Вчора ми були у fiарку Грiн Хiлз. Ще було фантастично! Так що нашi два тижнi у Брайтонi rrройшли чудово. 3. .Щiеслово Буrпч в 3 особi одниЕи тешерiшнього часу Щlеслово Буrпч в 3 особi множпýи миЕулого часу. ,Щiеслово Буrпч в MIloжинi теперiшнього часу .Щiеслово Буmu в мIIожинi минулого часу. Ми були в тижня. вараз у Киевi. Ми Лондонi миЕулого Ф о = !с -о U lý h -L LJ |r !с ýf ýr Е сlэ
 38. 38. а lu о Ф ttJ -ъ .Т" ь ft bL ь Ф tL Минулого року в iхнiй командi був гарший футболiст. У Mer*Io сьоrоднi 10 rriц. Минулого тwi.сящя у tr vras" We wеrе, уоu wеrе, Б .F -l_ LJ у l- .4 bo J Б Урок 1. Чи був ти минулого був. 2. у воопарку тижня? Так, w Y -ý they Чи були воIIи у школi вчора? - Так, були. Г{огода вчора була гар- w Е Wеrе. w Ф о MeHIo було 5 ттiщ" 4. Last summеr I ýraý at t}эе seaside {in the соtrпtгу, in *d"essa, at mу grа,пdmа's, in the mоul}tаiпs, at hrome}. 5. Yhе чмеаthеr ý/as fine. F{еr mot}rer апd she wеrе in а hoteI" Tlre bathroom waý smаI].. T}reir two weeks in Вrightоп wеrе wопdеrful, 6. It was, he was, she was, на? Hi. Твоi батьки були на коЕ- ý цертi у недiлю? Hi, були. ше 3. Вона.не була у бабусi. BiH не був у бiблiотецi. Фiльм був цiкавпtт? Hi" Ми не були у кафе. Вони не були на роботi. Ев сп, sl lаrgе. 4) Yes, it was. No, they weren't. Тhеrе lryеrе trееs and flowers behind the hotel. 6} Yes, it was. 7} No, it wasm.'t. The weather was fine. 8) Yesn it waý. 4. fuIicтep Грiн * бiзнесмеЕ- BiH мае унiвермаF. YHiBepмаг вiдкритий з пOнедiлка шо суботу, Коэясного дня у рiзних вiддiлах шFацюе ý шродавхдiв. Вони не шращюЕФть у Е{едiлю, Вчора була субота" Всни були EIa роботi. 3рuзоrc: Еtrа якому поверсi була Micic Елiсон? Вона бхrла на IIершому по- ok . * g р е 8арав гар- футболiст. g fiий or У iхнiй кома.ндi Чи були вони у лiкарнi? Hi, не були. 4. 1) No, she wasn't. She was in Brighton. 2) Yes, she was. 3) No, it wasn't. It was Bepci. Вона була у вiддiлi одягу? Hi, вона була в кафе. 1} Мr. Brick was оп second flооr. the No, he wasn't. Не was in the shoe department 2) Мrs. Тауlоr was оп the second flооr. Yes, she was" 3) Miss Flаmе was on the ground fIoor. No, she wasn't. She was in the toy dераrtmепt. 3) Мr. Grееп waý оп the third flооr. Yesn he was. 4) Мr Jackson was on the first floor. No, he wasn't. Не was in the food department. 6. ГIодивись, Джон, i скажи MeHi:
 39. 39. hockey were mу favourite Хто був той чоловiк? Я Ее пам'ятаю. Mepi, sports. Zoo was mу favourite place to go" 2. ГIридумайте питаннff, дай подивитись... Точно, це був Пат" Biш приiздив до нас" Це було миЕIулого Рiздва. щоб дiзнатись бiльше iHформацii. Почнiть зi слiв у дужкаN" 1) Why was this Ьоу in hospitaI last week? 2) Мhеrе was а small house? 3) What film 1ryаý interesting? 4) Mlrose dog was чеrу saC? 5) When was his birthd ау? 6} lМhich саFJ was оп the tabtre? Which сар was оп the Урок 3 1, Згадайте час, }1аленькою коли ви були дитиною. Щайте кото/ в}Iдом сIтФрту/ мiiщем, 1) (Nаmе} was mу favourite f riепd whеп I was а little child. .4 2) А little doll waý rny w w w favourite toy. Juice was mу favourite drink. Apples wеrе mу favourite frui.t. The рlау ground in front of mу house was mу favourite place to gб. S} Му cat Jotrrn was rпу fаъrоuritе pet. F''ootball с. What did уоu 4," Сшишiть yesterday? уабмиIIю. i do зaIIoBHiTb f Mas I? trt тх7я Q t Y Lдр wеrе Yоu wеrе trMe They w*rе 29ГДЗ 3-4 кл. yesterday? Ь. ЛЛ}rу weren't you at school yesterclay? о ъ*лаs Не/ý}ъе/ 3. Твiй друr не був tsчоре в школi. Вагlитай його, щоб в' ясувати,якусь iнформацiю . Можете використФвувати слова 8авдаЕIня 2. you а. Where Wеrе 5} + I and Mas he/she/it"." ? ЪYеt"е we? 1Меrе уоu? Меrе t}ъеу? Ф S "г ý ь а- .ý lо щ shelf ? bo куди йти? о .o тtsарин- ok ною дсмашньою tп Е rý / rg вiдповiдь на вапитаЕня. 1) Хто були вашими друзями, коли ви булII маленькi? 2) IЩо було твоею улюбленою i.грашкою/ iжею/ напосм/ фруктом / мiсщем для гри? 3) Що було твоею улюбле- у _9 Е wаs not (wasn't} i{е shе it waý not, {ъчаsэt't} Ме иrеrе not {wеrез}'ti You wеrе not {wеrеп't} They wеrе noi (wеrеп'Ъ} да о Е r' _о tJ S Е Е U ц у ý
 40. 40. у о * L l- о. {ý Y о (ý Y S 1) Не listened to music 2' She painted 3) Му friend's parents worked in the hospital yesterday. 4) Урош 4 2. У п'ятýицю yesterday. yesterday. Вчора була rд'ятниця. Погода була гарна. Бiл та Тарас гулffли по вулицi та вiдвiдували визначкi мiсця. She rrashed uр yesterday. 5) She cooked dinner yesterday. 6) She cleaned the fIoor yesterday. 1' She helped Mum in the kitchen yesterday. 8) Не цratched cartoons yesterday. 9) Не rмalked his dog yesterday. 10) She ironed hеr clothes yesterday. Не fixed his саr Батьки Бiла були Еа роботi. Тож Кейт приготувала обiд. Бiл та Тарас iй допомагали. Пiсл,fi обiду вони поприбирапи в KiMHaтах та помили посуд. Тод1 о.ý Кейт послухала музику та lо подзвонила друвям. Бiл та ц Тарас грали у комп'ютернi iгри з HiKoM та BiKi. Увечерi Тарас та родина Браунiв дивились телевiзор. Фiльм був цiкавий. Та- g .L J or yesterday" б. Ось список речей, якi Кейт ok . мала зробити у понедiлок. Сьогоднi BiBTopoK. РозкаЕси про понедiлоlý. Вона приготувала снiданок Що вробити: 1) приготувати сшИанок 2) прибрати у вiтальнi 3) зателефонувати Лiлi 4) шопрасувати сукню 5) попрати штани Тома 6) полити квiти ý Е -L U , !с r .4 bo w }с -д J расу BiH дуже сподобався. 3, 1) ,fIкий був вчора день? Yesterday was Fridау. 2) Погода була гарЕа чи погана? The weather was fine. 3) Хлопцi були вдома враЕцi? No, they wеrеп't. The boys wеrеп't at hоmе in the w о Е w no mоrпiпg, they wеrе outside. .Ще були батьки Бiла? Bill's parents rvere at tvork. б) Кейт була вдома? Yes, she waý. kate waý at home. 4) 6) ,Ще були Брауни }r.Iора ввечерi? The Вrоurпs wеrе at home. Cll св El 7) Ти можеш сказати, про що був фiльм? The film waý about corvboyý. 4. Том грае надворi кожного дЕя. BiH грав Еа дворi вчора. Т' i повчити франщузьку 8) зайти у гостi до Лiлi 9) провiтрити кiплнату i 10) yBiMKHyTи телевiзор о 7.30 вечора She tided the living-rooln. She phoned Llly. she ironed the dress. She washed Tom's pants. she urаtеrеd the flowers. She studied Frепсh. She visited Lily.

×