Вы
ш
эйш
ая
ш
кола
Правообладатель Вышэйшая школа
УДК 811.133.1(075.2=161.3)
ББК 81.2Фр-922
В12
Рэ ц э н з е н т ы: кафедра раманскага мовазнаўства Беларускага дзяржаў-
наг...
Дарагі сябар!
Я запрашаю цябе ў падарожжа – у свет цудоўнай
французскай мовы. Французская мова – адна з самых
прыгожых моў...
4
C’est la France
le croissant
Air France
le TGV
le taxi
Chanel 5
du cafй
Le parc DisneylandLe Musйe du Louvre
La Tour Eif...
5
LEÇON 1 (un). Bonjour, madame!
1. Паслухай, разгледзь малюнак i адкажы:
Што гаворыць настаўнiца? Што гавораць
дзецi? Як ...
6
3. Паслухай i прачытай.
Li-li Ni-na Mi-mi Li-na A-line
Lala Inna Mimi
Nana Alla Lili
Lina Nina Aline
Mila Minna Annie
Li...
7
Аttention!Уфранцузскаймовенацiскуслове
падае заўсёды на апошнi склад: Mi-lа, Na-nа.
Лiтара е на канцы слова не чытаецца:...
8
7. Iмёны пераблыталiся. Прачытай спачатку
словы з лiтарай L, потым з лiтарай N i, на-
рэшце, з лiтарай M.
Mimi, Lili, Ni...
9
2. Лiтары i гукi. Паслухай i паўтары.
Dd Tt Oo
Bonjour!
C’est moi,
Toma.
Bonjour!
Moi, je suis
Daniel.
Dina et EmmaToto ...
10
3. Паслухай i прачытай.
Di-ma To-to A-na-tole Otto Na-dine
Dina Otto Nadine
Dima Toto Odile
Emma Tata Annie
Toma Inna A...
11
Toma dit. Elle dit: Nadine! Odile! Anatole!
6. Разыграйце сцэнку. Павiтайцеся i назавiце
сябе (практ. 1, с. 9).
7. Наза...
12
LEÇON 3 (trois). Allô! C’est Alice?
1. Паслухай, разгледзь малюнак i адкажы:
Як завуць дзяцей? Што яны гавораць?
Non, c...
13
3. Паслухай i прачытай.
De-nis A-lice Si-mone Da-niel O-dile
la salle le soldat Denis
la tasse le loto Alice
la salade ...
14
5. Паслухай i прачытай словы з лiтарай е.
Denis, Daniel, Emma, le domino, c’est, le
loto, elle dessine
6. Разгледзь мал...
15
9. Разыграйце сцэнку. Пазванiце адзiн адна-
му па тэлефоне (практ. 1, с. 12).
LEÇON 4 (quatre). Salut! Comment tu
t’app...
16
3. Паслухай i прачытай.
Lu-cie Ju-lie Sa-lut Ju-les pa-na -ma
Julie une jupe un papa
Lucie une tasse un panama
Jules un...
17
5. Прачытай словы з лiтарай j.
je, joli, Julie, Jules, je suis, je lis, je m’ap-
pelle, je dis
6. Прачытай словы. Якая ...
18
Qui est-ce?
Lucie ou Julie?
Dima ou Toto?
Denis ou Emma?
Coucou! C’est moi!
Mais c’est Daniel!
LEÇON 5 (cinq). Comment ...
19
2. Лiтары i гукi. Паслухай i паўтары.
З з Vv
3. Паслухай i прачытай.
Зa va? Vo-va Va-lia Va-nia Vi-viane
une ville une ...
20
Vova et Vassil // Odile et Emma // Julie et
Jules
Simone et Denis // Toma et Alice // Viviane
et Daniel
Il a une pomme....
21
6. Разыграйце сцэнку. Павiтайце адзiн аднаго
i спытайце пра справы (практ. 1, с. 18).
7. Прачытай словы. Адкажы: Колькi...
22
LEÇON 6 (six). Au revoir, Pierre! Bonne
journée!
1. Паслухай, i адкажы: Як завуць дзяцей?
Як па-французску сказаць «дзя...
23
3. Паслухай i прачытай.
Ro-ma Ri-ta Ma-ri-na Ta-ma-ra Pa-ris
Rita Rex merci
Roma Max Paris
Rimma Pierre un texte
Rita e...
24
6. Прачытай тэкст. Хто заве Рэкса?
C’est Max. C’est Rex.
Rex dit: R-R-R-r-r-r!!!
Max appelle Rex. Il dit: «Rex! Rex!»
R...
25
LEÇON 7 (sept). Qui est-ce? C’est papa?
1. Паслухай, разгледзь малюнак i адкажы:
Як завуць дзяцей? Што гаворыць мама?
D...
26
2. Лiтары, спалучэнні літар i гукi. Паслу-
хай i паўтары.
Kk Qq qu Qui?
3. Паслухай i прачытай.
Ja-ko Co-rinne Mo-nique...
27
4. Напiшы лiтары i сказы.
Kk Qq qu Quiest-ce?–C’estMonique.
5. Паслухай i прачытай словы са спалу-
чэннем літар qu.
a. ...
28
8. Прачытайце ў парах.
1. Qui rit? – Monique rit.
2. Qui dessine? – Corinne dessine.
3. Qui a un masque? – Dominique a ...
29
LEÇON 8 (huit). Quelle date est-ce?
1. Паслухай, разгледзь малюнак і адка-
жы: Як завуць дзяцей? Якая сёння дата?
– Sal...
30
3. Паслухай i прачытай.
Bar-ba-ra Sa-bine Sa-man-ta
ma-man Bra-vo!
Albert un banc une sandale
Robert un divan une banqu...
31
5. Прачытай словы з лiтарай b.
a. Bravo! une balle, une banane, un banc, un
bal, un ballet
b. une table, une fabrique, ...
32
8. Прачытайце ўтрох. Назавіце даты.
Jean dit а Sabine: «Salut, Sabine!»
Sabine dit а Jean: «Salut, Jean!»
Sabine demand...
33
Franзoise: Ravie de te voir, An-
toine.
Antoine: Voilа une boоte. C’est
pour toi.
Franзoise: Quelle jolie boоte!
Merci ...
34
3. Паслухай i прачытай.
Bon-soir la France An-toine Fer-nand
moi voir Antoine
toi noir Franзois
roi poire Me voilа.
Ant...
35
b. voir, noir, une poire, un devoir, voici et
voilа
6. Паслухай i прачытай словы з лiтарай f.
Якiя словы табе знаёмы?
u...
36
8. Прачытай. Што маці дае Антуану?
Antoine voit trois poires sur la table.
Il dit: «Maman, donne-moi une poire, s’il te...
37
LEÇON 10 (dix). Toc! Toc! Toc! Qui est là?
1. Паслухай i адкажы: Як завуць хлопчы-
ка? Што ён гаворыць? Што гаворыць на...
38
3. Паслухай i прачытай.
Ca-role Ni-co-las Pas-cal Marc Jacques
Luc un carnet une classe
Marc un cartable un crabe
Nicol...
39
a. un parc, un cirque, un kiosque, un masque,
un coq, un sac
b. un caramel, un canal, une carte, une cabine
c. une colo...
40
6. Прачытайце ўтрох. Апішыце клас.
1. Voilа une classe.
Comment est la classe?
– La classe est vaste.
Et voici une port...
41
9. Дапамажы камiсару Мегрэ расшыфраваць
назву краiны i горада, куды ён павiнен
ехаць, каб раскрыць злачынства.
LEÇON 11...
42
2. Лiтары i гукi. Паслухай i паўтары.
й ce ci cй
3. Паслухай i прачытай.
Cй-cile Mar-cel Pat-ri-cia Й-ric
Alice Andrй u...
43
Attention! Літара й чытаецца як «e»: un
kйpi.
Лiтара с перад e, й, i чытаецца як «с»: une
place, Cйcile, merci.
4. Прач...
44
– C’est Minsk, la capitale du Bйlarus.
2. C’est une place.
– Quelle est cette place?
– C’est la place centrale de Minsk...
45
9. Спяваем разам. Назавi лiтары i гукi, якiя
ты вывучыў(ла).
DO RЙ MI FA SOL LA SI DO
do si la sol fa mi rй do
LEÇON 12...
46
2. Лiтары i гукi. Паслухай i паўтары.
Gg Yy
3. Паслухай i прачытай.
Gi-gi Gй-rard Syl-vie Yves So-lange
Julie Sylvie un...
47
Лiтара g перад е, i, y чытаецца як «ж»: une
plage, une girafe, un gymnaste.
Лiтара r на канцы слова пасля е не чы-
таец...
48
7. Прачытай тэкст. Што робіць Сільвія?
Gigi est а la mer. Elle nage.
Sylvie est sur la plage. Elle lit un livre avec
de...
49
8. Дапоўнi адказы на пытаннi.
1. Qui est а la mer? – Gigi est …
2. Qui nage? – Gigi …
3. Qui mange une orange? – Gйrard...
50
LEÇON 13 (treize). C’est la chatte d’Hélène.
1. Паслухай i адкажы: Якая гэта жывёла?
Як яе завуць? Чыя яна?
Sacha: Rega...
51
3. Паслухай i прачытай.
Da-cha Mi-chel Na-ta-cha Hй-lиne Allф!
Henri un hфtel une chatte
Hubert un hobby une vache
Hйlи...
52
demander – elle demande, dire – elle dit
la chatte d’Hйlиne, le hamster de Michel
Attention! Лiтара h не чытаецца: un h...
53
3. Hйlиne est sur le divan avec sa chatte.
7. Прачытайце ў парах.
– Qui est-ce?
– C’est Hйlиne.
–Qu’est ce que c’est?
–...
54
– C’est la chatte d’Hйlиne.
– Comment est la chatte d’Hйlиne?
– La chatte d’Hйlиne est petite et jolie.
Macha demande: ...
55
LEÇON 14 (quatorze). Où est Minouche?
1. Паслухай i адкажы: Як завуць дзяцей?
Дзе Мiнуш? Што яна робiць?
Louis: Dis, Hй...
56
3. Паслухай i прачытай.
Lou-lou Ma-dou Louis Rou-dou-dou
Loulou un loup lu – loup
Madou un coucou nu – nous
Minouche un...
57
5. Паслухай i прачытай словы са спалу-
чэннем літар ou. Якiя словы ты ведаеш?
Якiя лiтары не чытаюцца на канцы слова?
a...
58
7. Прачытайце ўдвух. Спытайце і адкажыце.
1. Oщ est le journal? – Le journal est sur la
table.
2. Oщ est la souris? – L...
59
Une mouche sous la douche
Un zйbu dans la rue
Quelle cohue, quelle cohue!
LEÇON 15 (quinze). Simon, tu as un ballon?
1....
60
Attention! Спалучэнні літар on, om чы-
таюцца як насавы гук «o»: Simon, une compote.
Лiтары n, m не чытаюцца.
3. Паслух...
61
5. Паслухай i прачытай словы з насавым
гукам «о». Якiя словы ты ведаеш?
a. le son, le nom, le bonbon, le salon, le
balc...
62
7. Прачытай сказы. Пастаў 4 пытанні.
1. Voilа un bonbon. C’est mon bonbon. Mon
bonbon est bon.
2. Voilа une montre. C’e...
63
9. Разыграйце сцэнку (практ. 1, с. 59). Выка-
рыстайце:
une balle, un ourson, un chat …
10. Чытаем разам. Раскажы пра с...
64
Magali: C’est un livre, madame.
La maоtresse: C’est juste. Bravo, Magali.
А toi, Magali. – Цяпер ты, Магалi.
C’est un l...
65
Brigitte et Magali // Galine et Gilberte //
Margot et Solange
Gaston et Serge // Jean et Jeanne // Simon
et Franзois
Re...
66
6. Паслухай i прачытай. Скажы, колькi
прадметаў на малюнках.
7. Паслухай i прачытай адказ на пытанне.
Qu’est-ce que c’e...
67
8. Прачытайце. Спытайце і адкажыце.
La maоtresse: Gaston, oщ est la rиgle?
Gaston: La rиgle est sur le banc, madame.
La...
68
LEÇON17(dix-sept).Est-cequec’estRose?
1. Паслухай, разгледзь малюнак i адкажы:
Як завуць дзяўчынак? Хто такая Сюзана?
L...
69
3. Паслухай i прачытай.
Za-za I-sa-belle Ba-sile Su-zanne
Lise Basile un zoo
Rose Gisиle un vase
Maryse Isabelle un nez...
70
le gazelle – le gazon
le musйe – la musique
6. Работа ў парах. Спытайце і адкажыце.
Modиle: Est-ce que c’est Basile?
Ou...
71
LEÇON 18 (dix-huit). C’est le portrait de
mes parents.
1. Паслухай i адкажы: Як завуць дзяў-
чынак? Якiя цацкi ты бачыш...
72
2. Спалучэнні літар i гукi. Паслухай i паў-
тары.
ai – ei ette
3. Паслухай i прачытай.
Ma-rie Ni-co-lette Mi-rette Ger-...
73
aimer – j’aime, кtre – ils sont, ce sont, il est gai
mes amis, six ans, les roses dans le vase
Ce sont Rose et Claire. ...
74
7. Прачытайце ўтрох. Раскажыце пра сямʼю
Клэр.
Ce sont Gisиle et Claire. Elles sont dans la
maison de Claire.
Gisиle vo...
75
8. Адкажы на пытаннi.
1. Comment s’appelle le frиre de Claire? – Le
frиre de Claire …
2. Comment est le frиre de Claire...
76
2. Гуляем усiм класам.
La main chaude
Tous: Qui te frappe? Vite,
ami, attrape.
Qui te taquine? Vite, ami,
devine!
Dima:...
77
LEÇON 1 (un). Bon anniversaire!
1. Паслухай, разгледзь малюнак i адкажы:
Чый гэта дзень нараджэння? Якi падару-
нак атр...
78
2. Спалучэнні літар i гукi. Паслухай i паўтары.
o – au – eau
3. Паслухай i прачытай.
Oh! Paul une moto
aussi Claude une...
79
Attention! Спалучэнні літар au, eau чытаюц-
ца як «o»: une auto, beau.
4. Напiшы спалучэнні літар i сказ.
au eau Un cad...
80
7. Задайце пытанне да малюнкаў i адкажыце
на яго ў адмоўнай форме.
Modиle: – C’est un chapeau?
– Non, ce n’est pas un c...
81
Maman regarde et demande:
– Quel cadeau? C’est un gвteau?
Nous disons:
– Non, ce n’est pas un gвteau.
Mamanouvrelaboоte...
82
Quand le chat …
Quand le chat
Met ses chaussettes
C’est la fкte
Aux souricettes.
Quand le chat
Joue au cerceau
C’est la...
83
Papa: C’est un film sur les animaux en Afrique.
Frйdйric: Merci, papa. Je ne peux pas.
Papa: Pourquoi?
Frйdйric: Je doi...
84
3. Паслухай i прачытай.
la tйlй un panier un quartier
la dictйe un cahier un йcoliеr
la purйe un atelier un mйtier
Oliv...
85
6. Задай пытаннi да малюнкаў i адкажы на iх
(практ. 2, c. 83). Выберы:
7. Паслухай i прачытай.
Pour apprendre le franзa...
86
LEÇON 3 (trois). Oui, je suis écolière.
1. Паслухай разгледзь малюнак i адкажы:
Як завуць дзяцей? У якiм класе вучыцца
...
87
3. Паслухай i прачытай.
un йcolier – une йcoliиre
un pionnier – une pionniиre
un caissier – une caissiиre
un couturier ...
88
4. Напiшы спалучэнне літар i сказ.
ière Valérie est écolière.
5. Запомнi!
6. Запоўнi пропускi (гл. практ. 5).
le poиme ...
89
– Est-ce que ce poиme est facile?
– Oui, ce poиme est facile.
Il йtudie а l’йcole. – Ён вучыцца ў школе.
8. Дапоўнi адк...
90
Papa: Зa y est! Voilа ta photo.
Sophie: Oh, merci, papa. Elle est belle, cette photo!
Reste calme! – Стой спакойна!
Ne ...
91
Sophie un йlйphant la phrase
Frйdйric un alphаbet la photographie
Sophie et Frйdйric // Philippe et Delphine //
Йric et...
92
6. Дапоўнi адказы на пытаннi.
1. Oщ est Sophie? – Sophie est …
2. Oщ est le tйlйphone? – Le tйlйphone est …
3. Oщ est l...
93
Sophie demande: «А qui est cette photo?»
Valйrie rйpond: «Elle est а mon frиre. C’est la
photo de Frйdйric.»
Sophie dit...
94
LEÇON 5 (cinq). Réveille-toi vite!
1. Паслухай i адкажы: Як завуць дзяў-
чынку? Што робiць мама? сонейка?
будзiльнiк?
M...
95
3. Паслухай i прачытай.
une fille le soleil le travail
une famille le rйveil le chandail
un stylo-bille la bouteille Ve...
96
Спалучэнні літар eil, eillе чытаюцца як
«эй»: le soleil, la bouteille; спалучэнні ail, aillе
чытаюцца як «ай»: le trava...
97
7. Прачытай тэкст. Адкажы: Каго ты бачыш
на малюнку?
C’est une famille: le
pиre, la mиre et la fille.
Papa travaille а ...
98
9. Чытаем разам.
le sommeil – noir – bonsoir – le rйveil – bon-
jour – le soleil
J’ai sommeil
J’ai sommeil, il fait tou...
99
2. Спалучэннілітарiгукi.Паслухайiпаўтары.
eu eur teur
3. Паслухай i прачытай.
deux une fleur un chauffeur
neuf la peur ...
100
Attention! У спалучэннях літар eur, teur
лiтара r чытаецца: une fleur, un ordinateur.
4. Напiшы спалучэнні літар i ска...
101
3. Aujourd’hui je suis bleu.
4. Moi, je suis bleue et verte.
5. Je suis brun. Il pleut. Je suis content.
6. Работа ў п...
102
1er йlиve: C’est rouge et jaune. Et c’est trиs bon.
2e йlиve: Alors, c’est une pomme! Mais oui,
c’est une pomme!
1er й...
103
Denis: Moi, je n’ai pas de jeux.
J’ai un vйlo.
Renй: Denis, tu peux venir chez
moi? Le jeu avec le lйgo est
trиs passi...
104
3. Паслухай i прачытай.
un cur sйrieux – sйrieuse
une sur curieux – curieuse
un buf travailleur – travailleuse
Deni...
105
un сhauffeur
6. Запомнi!
7. Прачытай тэкст. Раскажы пра хлопчыкаў.
Denis et Renй sont amis. Renй a un jeu.
Le jeu de R...
106
Denis a une petite sur. La sur de Denis
s’appelle Йmilie. Йmilie aussi est travailleuse.
Elle n’est pas paresseuse. ...
107
LEÇON 8 (huit). Quelle saison est-ce?
1. Паслухай, i адкажы: Як завуць дзяцей?
Дзе яны? Якая пара года? Якую садавiну
...
108
3. Паслухай i прачытай.
la nuit huit une feuille
la pluie dix-huit un йcureuil
un parapluie des fruits un fauteuil
la ...
109
4. Напiшы спалучэнні літар i сказы.
ui euil – euille C’est le numéro huit.
C’est un écureuil.
5. Паглядзi i назавi тое...
110
6. Прачытай тэкст і раскажы пра восень.
Quelle saison est-ce?
C’est l’automne. Les arbres ont des feuilles
jaunes, rou...
111
9. Чытаем разам.
le soir – noir – au milieu – un petit rкve
je monte – chez lui – il me garde – toute
la nuit
Rкve lui...
112
Berthe: Oui, c’est assez difficile.
Mais j’aime les mathйmatiques.
Papa: Bravo, Berthe! Tu es une bonne йlиve.
Qu’est-...
113
3. Паслухай i прачытай.
Thomas un python un thйвtre
Arthur une panthиre un rythme
Nathalie une bibliothиque
les mathйm...
114
6. Запомнi!
7. Прачытай тэкст. У якiм класе вучыцца Ар-
тур? Якія прадметы ён вывучае?
Je suis Arthur Melnik. Je suis ...
115
9. Прачытайце па ролях (практ. 1, с. 111).
LEÇON 10 (dix). Qui est Сendrillon?
1. Паслухай, разгледзь малюнак i адкажы...
116
3. Паслухай i прачытай.
Marion un avion des camions
Cendrillon un lion des lampions
Marion et Cendrillon // Camille et...
117
5. Прачытай тэкст. Адкажы: Хто аўтар казкi
пра Папялушку?
Cendrillon
Les enfants! Vous connaissez le conte de
Charles ...
118
9. Чытаем разам.
un papillon – bleu – rouge – tremble
bouge – rose – vole – se pose
Les papillons
Un papillon bleu,
Un...
119
Andrй: Mon village s’appelle Danilavitchy.
Jacques: Moi, j’habite en France, а Paris.
J’habite а la campagne, dans un ...
120
un signe et une ligne // un signal et un cygne
un compagnon et un champignon // une ville
et un village
le nom du vill...
121
L’йtй, mes amis et moi, nous allons а la riviиre.
Nous allons aussi а la forкt oщ il y a des baies et des
champignons....
122
8. Разыграйце сцэнку (практ. 1, с. 118).
9. Чытаем разам.
un garзon – Gaston – leзons – heureux
Je suis un garзon
Mon ...
123
Alain: Et зa, qu’est-ce que c’est?
Martin: Зa, ce sont des boules rouges,
jaunes, vertes et bleues. Et aussi une
йtoil...
124
3. Паслухай i прачытай.
Martin un pain sympa
Alain un sapin sympathique
Germain un lapin le Noёl
Martin et Martine // ...
125
et beau. Papa met le sapin au milieu de la salle.
Ce matin Julie et Alain dйcorent l’arbre de Noёl.
Alain: Qu’est-ce q...
126
3. Comment est le sapin? – Le sapin est …
4. Qui dйcore l’arbre de Noёl? – Julie et Alain …
7. Скажы хутка, прaвiльна ...
127
LEÇON 13 (treize). Joyeux Noёl! Bonne et
heureuse année!
1. Паслухай, разгледзь малюнкі i адкажы:
Якiя падарункi хочуц...
128
3. Паслухай i прачытай.
Lucien un point le bien
Julien un coin le mien
un chien un soin le sien
Attention! Спалучэнне ...
129
5. Прачытайце па ролях. Складзіце дыялог.
Les cadeaux pour tous
Papa et Maman: Les enfants! Joyeux Noёl! Voilа
vos cad...
130
Au total j’ai dix doigts: un, deux, trois,
quatre, cing, six, sept, huit, neuf, dix.
7. Паслухай i прачытай.
11 12 13 ...
131
Сomptine
Point, point, virgule, tiret
Le visage est dйjа fait.
Bras, mains, ventre
Jambes et pieds
C’est un bonhomme t...
132
Au numйro cinq
habitent six dindes.
Au numйro sept
habitent huit chouettes.
Au numйro neuf
habite un buf.
Au numйro d...
133
2. Прачытай.
11 onze 16 seize
12 douze 17 dix-sept
13 treize 18 dix-huit
14 quatorze 19 dix-neuf
15 quinze 20 vingt
3....
134
2. Qui habite au numйro 3? – Au numйro 3
habitent …
3. Qui habite au numйro 5? – Au numйro 5
habitent …
4. Qui habite ...
135
2. А quel numйro habite ton ami(e)? – Mon
ami(e) habite au numйro 17.
3. А quel numйro habitez-vous? – Nous habi-
tons...
3 class franc_yaz_part1_bel
3 class franc_yaz_part1_bel
3 class franc_yaz_part1_bel
3 class franc_yaz_part1_bel
3 class franc_yaz_part1_bel
3 class franc_yaz_part1_bel
3 class franc_yaz_part1_bel
3 class franc_yaz_part1_bel
3 class franc_yaz_part1_bel
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

3 class franc_yaz_part1_bel

358

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
358
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3 class franc_yaz_part1_bel

 1. 1. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 2. 2. УДК 811.133.1(075.2=161.3) ББК 81.2Фр-922 В12 Рэ ц э н з е н т ы: кафедра раманскага мовазнаўства Беларускага дзяржаў- нага ўніверсітэта (кандыдат філалагічных навук, старшы выкладчык ка- федры Г.В. Квачак); настаўнік французскай мовы вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа № 134 г. Мінска» Р.В. Гаўрыліна Вадзюшына, Д. С. В12 Французская мова : вучэб. дапам. для 3-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання. У 2 ч. Ч. 1 / Д. С. Вадзюшына. – Мінск : Выш. шк., 2013. – 142 с. : іл. ISBN 978-985-06-2335-5. УДК 811.133.1(075.2=161.3) ББК 81.2Фр-922 ISBN 978-985-06-2335-5 (ч. 1) © Вадзюшына Д.С., 2013 ISBN 978-985-06-2336-2 © Выдавецтва «Вышэйшая школа», 2013 Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 3. 3. Дарагі сябар! Я запрашаю цябе ў падарожжа – у свет цудоўнай французскай мовы. Французская мова – адна з самых прыгожых моў свету. Яна такая ж мiлагучная, як i наша родная. Дзецi ў розных кутках свету i ты, я спадзяюся, ведаюць байкi пра Варону i Лiсіцу, Воўка i Ягня, чыталi цудоўныя казкi пра маленькага прынца i добрую працавiтую Папялушку, непаслухмяную Чырвоную Шапачку i хiтрага Воўка, разумнага Ката ў ботах i добрага Хлопчыка-з-Пальчыка, спячую прыгажуню i страшную Сiнюю Бараду. Усе яны былi напiсаны французскiмi пiсьменнiкамi: лётчыкам Антуанам дэ Сент-Экзюперы, байкапiсцам Жанам Лафантэнам i казачнiкам Шарлем Перо. Валодаць замежнай мовай не толькi цiкава, але i неабходна ў наш час. Вывучай французскую мову, i ты даведаешся шмат новага i цiкавага пра Францыю i яе сталіцу. Французская мова дапаможа табе знайсцi сяброў у розных краiнах свету. Поспехаў табе i плённай працы. Bonne chance! Аўтар 3 Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 4. 4. 4 C’est la France le croissant Air France le TGV le taxi Chanel 5 du cafй Le parc DisneylandLe Musйe du Louvre La Tour Eiffel Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 5. 5. 5 LEÇON 1 (un). Bonjour, madame! 1. Паслухай, разгледзь малюнак i адкажы: Што гаворыць настаўнiца? Што гавораць дзецi? Як iх завуць? 2. Лiтары i гукi. Паслухай i паўтары. Aa Ее Ii Ll Mm Nn L’ALPHABET FRANЗAIS Bonjour, les enfants! Bonjour, Aline, Lili, Nicolas, Jacques! Bonjour, madame! Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 6. 6. 6 3. Паслухай i прачытай. Li-li Ni-na Mi-mi Li-na A-line Lala Inna Mimi Nana Alla Lili Lina Nina Aline Mila Minna Annie Lili Mila Nina Aline Inna Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 7. 7. 7 Аttention!Уфранцузскаймовенацiскуслове падае заўсёды на апошнi склад: Mi-lа, Na-nа. Лiтара е на канцы слова не чытаецца: Aline. Лiтара l вымаўляецца заўсёды мякка, як «ль»: Lili. Падвоеныя зычныя вымаўляюцца як адзiн гук: Annie, Minna. 4. Напiшы лiтары i словы. Aa Ee Ii Ll Mm Nn Aline. Mimi . Nina. 5. Лiтары пераблыталiся. Назаві iмёны гэ- тых дзяўчынак. 1. AEINN 2. LAIEN 3. AILM 6. Прачытай iмёны. Якая лiтара сустракаец- ца ва ўсiх словах? Aline Lina Nina Annie Nana Minna Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 8. 8. 8 7. Iмёны пераблыталiся. Прачытай спачатку словы з лiтарай L, потым з лiтарай N i, на- рэшце, з лiтарай M. Mimi, Lili, Nina, Nonna, Aline, Lina. Mila, Annie, Lala, Nana, Alla, Anna. 8. Разыграйце сцэнку. Павiтайцеся з настаў- нiцай (практ. 1, с. 5). 9. Чытаем разам. Un I, un A, un L Un I, un A, un L Uni, una, unelle Un I, un A, un L Bonjour, mesdemoiselles. Uni, una, unelle Bonsoir, mesdemoiselles. Maurice Carкme LEÇON 2 (deux). C’est moi, Toma. 1. Паслухай, разгледзь малюнак i адкажы: Як завуць дзяцей? Што яны гавораць? Nn A a Ee Ii Ll Mm Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 9. 9. 9 2. Лiтары i гукi. Паслухай i паўтары. Dd Tt Oo Bonjour! C’est moi, Toma. Bonjour! Moi, je suis Daniel. Dina et EmmaToto et Otto Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 10. 10. 10 3. Паслухай i прачытай. Di-ma To-to A-na-tole Otto Na-dine Dina Otto Nadine Dima Toto Odile Emma Tata Annie Toma Inna Aline Dima et Dina // Toto et Toma // Nadine et Emma Anatole et Otto // Annie et Aline // Daniel et Odile Dima lit. Il lit. Toma dit. Elle dit. Attention! Лiтары d, t заўсёды цвёрдыя i напружаныя: Dima, Toto. Лiтара t на канцы слова не чытаецца: Il lit. Лiтара е чытаецца як «э»: elle, Emma. 4. Напiшы лiтары i словы. Dd Tt Oo Dima. Toto. Nadine. 5. Паслухай i прачытай. Адкажы: Як за- вуць дзяцей? Што яны робяць? Dima lit. Il lit: Toto. Otto. Toma. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 11. 11. 11 Toma dit. Elle dit: Nadine! Odile! Anatole! 6. Разыграйце сцэнку. Павiтайцеся i назавiце сябе (практ. 1, с. 9). 7. Назавi лiтары i гукi. Прачытай словы. Ад- кажы, колькi гукаў i колькi лiтар у кожным слове. 8. Лiчым i робiм гiмнастыку. Comptine 1, 2, 3, j’ai froid. 4, 5, 6, je fais des exercices. ANATOLE NADINE DANIEL EMMA TOTO Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 12. 12. 12 LEÇON 3 (trois). Allô! C’est Alice? 1. Паслухай, разгледзь малюнак i адкажы: Як завуць дзяцей? Што яны гавораць? Non, c’est Simone. – Не, гэта Сымона. Voici Alice. – Вось Алiса. 2. Лiтары i гукi. Паслухай i паўтары. Сс S S S s s s Allф! Bonjour! C’est Alice? Allф! Bonjour, Denis! Non. C’est Simone. Voiсi Alice. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 13. 13. 13 3. Паслухай i прачытай. De-nis A-lice Si-mone Da-niel O-dile la salle le soldat Denis la tasse le loto Alice la salade le domino Simone Denis et Emma // Alice et Simone // Daniel et Odile Toma et Otto // Dima et Anatole // Nastia et Sonia C’est Denis. Il dessine. C’est Simone. Elle dessine. Attention! Лiтара e чытаeцца як «ё»: Denis; лiтары s, t на канцы слова не чытаюцца: c’est. 4. Напiшы лiтары i словы. CC Ss Denis. Alice. La tasse. Alice la salade la tasse Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 14. 14. 14 5. Паслухай i прачытай словы з лiтарай е. Denis, Daniel, Emma, le domino, c’est, le loto, elle dessine 6. Разгледзь малюнкi, паслухай i прачы- тай. Адкажы: Як завуць дзяцей? Што яны робяць? C’est Simone. Elle dessine la tasse. 7. Прачытай сказы. Што робіць Сымона? C’est Denis et Daniel. С’est Alice, Nadine, Toma et Odile. C’est Simone. Elle dessine. Simone dessine la tasse. 8. Работа ў парах. Назавiце суседзяў па пар- це спачатку па адным, а затым па двое. Modиle: C’est Sonia. C’est Nastia et Nicolas. C’est Denis et Daniel. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 15. 15. 15 9. Разыграйце сцэнку. Пазванiце адзiн адна- му па тэлефоне (практ. 1, с. 12). LEÇON 4 (quatre). Salut! Comment tu t’appelles? 1. Паслухай, паглядзi i адкажы: Як зваць дзяцей? Што яны робяць? – Salut! Сomment tu t’ap- pelles? – Je m’appelle Pierre. – Moi, je m’appelle Julie. Salut! – Прывiтанне! Сomment tu t’appelles? – Як цябе зваць? 2. Лiтары i гукi. Паслухай i паўтары. Uu Jj P P p p p Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 16. 16. 16 3. Паслухай i прачытай. Lu-cie Ju-lie Sa-lut Ju-les pa-na -ma Julie une jupe un papa Lucie une tasse un panama Jules une pomme un pull Jules et Julie // Sonia et Denis // Nastia et Lucie je suis, tu es, il est, elle est, je m’appelle je dis, tu dis, il dit, elle dit, tu t’appelles Attention! Лiтара u чытаeцца як «ю»: Lucie. Літара j чытаецца як «ж»: Julie. 4. Напiшы лiтары i сказы. Uu Jj Pp C’est Julie. Elle dit:«Salut, Lucie.» une jupe une pomme un panama un Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 17. 17. 17 5. Прачытай словы з лiтарай j. je, joli, Julie, Jules, je suis, je lis, je m’ap- pelle, je dis 6. Прачытай словы. Якая лiтара сустракаец- ца ва ўсiх словах? Salut, Jules, Julie, suis, Lucie, une jupe, la lune, une pomme 7. Прачытай сказы. Што гавораць дзеці? Je suis Julie. Je dis: «Salut! Je m’appelle Julie.» TuesLucie.Tudis:«Salut!Jem’appelleLucie.» Il est Denis. Il dit: «Salut! Je m’appelle Denis.» Elle est Nastia. Elle dit: «Salut! Je m’appelle Nastia.» 8. Разыграйце сцэнку. Пазнаёмцеся: назавi- це сябе i спытайце, як завуць суразмоўніка (практ. 1, с. 15). 9. Чытаем разам i гуляем у «прыˊвiда». Comptine 1, 2, 3 C’est toi et c’est moi. 4, 5, 6. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 18. 18. 18 Qui est-ce? Lucie ou Julie? Dima ou Toto? Denis ou Emma? Coucou! C’est moi! Mais c’est Daniel! LEÇON 5 (cinq). Comment ça va? 1. Паслухай, разгледзь малюнкі i адкажы: Пра што пытаецца настаўнiк? Як завуць дзяцей? Якi ў iх настрой? Comment зa va? – Як справы? J’ai mal а la tкte. – У мяне балiць галава. Vova: Зa va mal. J’ai mal а la tкte. Julie: Moi, зa va trиs bien. Le maоtre: Bonjour, les enfants! Comment зa va? Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 19. 19. 19 2. Лiтары i гукi. Паслухай i паўтары. З з Vv 3. Паслухай i прачытай. Зa va? Vo-va Va-lia Va-nia Vi-viane une ville une salade une minute une veste une tomate une tasse une valse une limonade je suis malade une faзade une veste une ville une valse Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 20. 20. 20 Vova et Vassil // Odile et Emma // Julie et Jules Simone et Denis // Toma et Alice // Viviane et Daniel Il a une pomme. Il a une tasse. Elle a une jupe. Attention! Лiтара з чытаeцца як «c»: Зa va? 4. Напiшы лiтары i сказы. Çç Vv C’est Vova. Il dit: «Ça va?» 5. Разгледзь малюнкi, паслухай i прачы- тай. Адкажы: Як завуць дзяцей? Што ў каго ёсць? 2. C’est Toto. Il a une tasse. Sa tasse est petite. 1. C’est Vova. Il a une pomme. Sa pomme est jolie. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 21. 21. 21 6. Разыграйце сцэнку. Павiтайце адзiн аднаго i спытайце пра справы (практ. 1, с. 18). 7. Прачытай словы. Адкажы: Колькi гукаў i колькi лiтар у кожным слове? Якiя лiтары не чытаюцца на канцы слова? 8. Чытаем разам. Раскажы. – Salut, Viviane! Comment зa va? – Merci, Lucie, Зa va trиs bien. LIMONADE VESTE DENIS JUPE C’EST 3. C’est Viviane. Elle a une jupe. Sa jupe est jolie. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 22. 22. 22 LEÇON 6 (six). Au revoir, Pierre! Bonne journée! 1. Паслухай, i адкажы: Як завуць дзяцей? Як па-французску сказаць «дзякуй»? Як развiтацца i пажадаць «добрага дня»? – Salut, Rita! Com- ment зa va? – Salut, Pierre. Зa va bien. Et toi? – Merci. Зa va. – Au revoir, Pierre! Bonne journйe! Au revoir! – Да пабачэння! Bonne journйe! – Добрага дня! 2. Лiтары i гукi. Паслухай i паўтары. R r Xx Rex un taxi un livre une porte Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 23. 23. 23 3. Паслухай i прачытай. Ro-ma Ri-ta Ma-ri-na Ta-ma-ra Pa-ris Rita Rex merci Roma Max Paris Rimma Pierre un texte Rita et Roma // Max et Rex // Merci, Pierre! Marina et Tamara // Viviane et Marianne Il appelle. Il dit. Il lit. Il lit un livre. Attention! Лiтара x чытаeцца як «кс»: Max, i як «с»: six (6), dix (10). 4. Напiшы лiтары i сказы. R r Xx C’est Pierre. Max appelle Rex. 5. Разгледзь малюнкi, паслухай i прачы- тай. Адкажы: Як завуць хлопчыкаў? саба- ку? Што яны робяць? 2. C’est Max. Max appelle Rex: Rex! Rex! 1. C’est Pierre. Il lit un livre. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 24. 24. 24 6. Прачытай тэкст. Хто заве Рэкса? C’est Max. C’est Rex. Rex dit: R-R-R-r-r-r!!! Max appelle Rex. Il dit: «Rex! Rex!» Rex appelle Max: Vaou! Vaou! С’est Pierre. Il lit un livre. Le livre est joli. 7. Скажы хутка, прaвiльна i «не зламi» язык. Am stram gram Pi et pic et colйgrame Bour et bour et ratatam Am stram gram. 8. Разыграйце сцэнку. Павiтайце адзiн адна- го, спытайце пра справы i развiтайцеся (практ. 1, с. 22). 9. Паслухай, паўтары i палiчы. 1 2 3 4 5 un deux trois quatre cinq 6 7 8 9 10 six sept huit neuf dix Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 25. 25. 25 LEÇON 7 (sept). Qui est-ce? C’est papa? 1. Паслухай, разгледзь малюнак i адкажы: Як завуць дзяцей? Што гаворыць мама? Dzin! Dzin! Dzin! – Dominique! Ouvre la porte. – Oui, maman! – Qui est-ce? C’est papa? – Non, c’est Corinne. – Bonjour, Corinne. – Bonjour, Dominique. Qui est-ce? – Хто гэта? Ouvre la porte. – Адчынi дзверы. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 26. 26. 26 2. Лiтары, спалучэнні літар i гукi. Паслу- хай i паўтары. Kk Qq qu Qui? 3. Паслухай i прачытай. Ja-ko Co-rinne Mo-nique Minsk Ri-qui-qui Jako Monique un cirque Minsk Dominique un masque Qui? Riquiqui un disque Corinne et Jako // Max et Rex // Minsk et Paris Roma et Pierre // Monique et Dominique // Oui – Non Attention! Лiтары k, q i спалучэнне літар qu чытаюцца як «к»: Jako, un coq, qui. quatre un kiosque le perroquet Jako un masque Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 27. 27. 27 4. Напiшы лiтары i сказы. Kk Qq qu Quiest-ce?–C’estMonique. 5. Паслухай i прачытай словы са спалу- чэннем літар qu. a. qui, que, quel, quelle, quatre b. un perroquet, un masque, un cirque, un disque, un kiosque 6. Прачытайце ў парах. Спытайце і адкажыце. 1. Qui est-ce? C’est papa? – Non, c’est Katia. 2. Qui est-ce? C’est Dominique? – Non, c’est Riquiqui. 3. Qui est-ce? C’est Monique? – Oui, c’est Mo- nique. 4. Qui est-ce? C’est Corinne? – Oui, c’est Co- rinne. 7. Разгледзь малюнкi, паслухай i прачы- тай. Адкажы: Як завуць дзяцей? Колькi iх? Што яны робяць? Што ў іх ёсць? 1. Monique rit. 2. Dominique a un masque. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 28. 28. 28 8. Прачытайце ў парах. 1. Qui rit? – Monique rit. 2. Qui dessine? – Corinne dessine. 3. Qui a un masque? – Dominique a un masque. 4. Qui a un perroquet? – Toto a un perroquet. Qui? – Хто? У каго? 9. Разыграйце сцэнку. Выкарыстайце iмёны вучняў у класе. Modиle: – Qui est-ce? C’est Tania? – Oui, c’est Tania. / Non, c’est Katia. Toma, Aline, Lucie, Alex, Nina, Julie, Sonia, Pavel, … 4. Corinne dessine un cirque. 3. Toto a un perroquet.Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 29. 29. 29 LEÇON 8 (huit). Quelle date est-ce? 1. Паслухай, разгледзь малюнак і адка- жы: Як завуць дзяцей? Якая сёння дата? – Salut, Jean! – Salut, Sabine! – Jean! Quelle date est-ce aujourd’hui? – C’est mardi, le sept sep- tembre. Quelle date est-ce aujourd’hui? – Якая сёння дата? C’est mardi, le sept septembre. – Аўторак, сёмае верасня. 2. Лiтары, спалучэнні літар i гукi. Паслу- хай i паўтары. Bb а an – am – en – em une balle une table un banc une lampe Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 30. 30. 30 3. Паслухай i прачытай. Bar-ba-ra Sa-bine Sa-man-ta ma-man Bra-vo! Albert un banc une sandale Robert un divan une banque Bravo! un moment une lampe Albert et Alberte // Robert et Roberte // Armand et Armande Jako et Kiki // Sabine et Barbara // Roland et Bertrand elle demande, le quatre septembre, le six sep- tembre le sept septembre, le dix septembre Attention! Спалучэнні літар am, an, em, en чытаюцца як насавы гук «a»: une lampe, un banc, septembre. Лiтары m, n не чытаюцца. Лiтара d на канцы слова не чытаeцца: Roland. У слове «un banc» літара с не чытаецца. У слове «sept» літара p не чытаецца. 4. Напiшы лiтары, спалучэнні літар i сказы. Bb an am en em Bravo! C’est septembre. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 31. 31. 31 5. Прачытай словы з лiтарай b. a. Bravo! une balle, une banane, un banc, un bal, un ballet b. une table, une fabrique, un acrobate, oc- tobre 6. Паслухай i прачытай словы з насавым гукам «a». Якiя словы ты ведаеш? une antenne septembre le talent une mandarine novembre le temps une antilope dйcembre le moment 7. Дапоўнi словы ў адпаведнасцi з малюнкамi i прачытай сказы. 1. C’est une b… . 2. C’est une l… . 3. C’est un b… . 4. C’est une t… . 5. C’est une b … . Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 32. 32. 32 8. Прачытайце ўтрох. Назавіце даты. Jean dit а Sabine: «Salut, Sabine!» Sabine dit а Jean: «Salut, Jean!» Sabine demande а Jean: «Quelle date est-ce? C’est le quatre septembre?» «Non, c’est le 3 ( 5, 6, 7, 8, 9, 10) septembre», dit Jean. 9. Разыграйце сцэнку. Павiтайце адзiн адна- го, спытайце, якая сёння дата, i адкажыце (практ. 1, с. 29). 10. Чытаем разам. une lance – deux lances – trois lances – silence 1 lance, 2 lances 3 lances, 4 lances 5 lances, 6 lances SILENCE! LEÇON 9 (neuf). Bonsoir, Françoisе! 1. Паслухай i адкажы: Як завуць дзяцей? Што ў хлопчыка ў руцэ? Franзoise: Qui est-ce? C’est toi, Antoine? Antoine: Oui, c’est moi. Bonsoir, Franзoise. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 33. 33. 33 Franзoise: Ravie de te voir, An- toine. Antoine: Voilа une boоte. C’est pour toi. Franзoise: Quelle jolie boоte! Merci bien, Antoine. Bonsoir, Franзoise. – Добры вечар, Фран- суаза. Ravie de te voir. – Рада цябе бачыць. 2. Лiтары, спалучэнне літар i гукi. Паслу- хай i паўтары. Ff о к oi une fenкtre trois une armoire une boоte Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 34. 34. 34 3. Паслухай i прачытай. Bon-soir la France An-toine Fer-nand moi voir Antoine toi noir Franзois roi poire Me voilа. Antoine et Antoinette // Fernand et Fer- nande Bonsoir et au revoir // La France et Paris C’est moi. il voit, il dit, elle donne, il est poli, elle est bonne, donne-moi Attention! Лiтара к чытаецца як «э»: une fenкtre. Спалучэнне літар oi чытаецца як хутка вы- маўленае «уа»: trois. 4. Напiшы лiтары, спалучэнне літар i сказы. Ff î ê oi C’est la France. Voilà Paris. 5. Паслухай i прачытай словы са спалу- чэннем літар oi. Лiтары е, s, t не чытаюцца! a. oie, moi, roi, toi, loi, quoi, soie, pois, trois, il doit, elle croit Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 35. 35. 35 b. voir, noir, une poire, un devoir, voici et voilа 6. Паслухай i прачытай словы з лiтарай f. Якiя словы табе знаёмы? une ferme, une flotte, une fenкtre, l’Afrique, un film, un buffet 7. Разгледзь малюнкi, паслухай i прачы- тай. Адкажы: Што ляжыць на стале? Што робiць мама? 2. Voilа maman et Antoine. Maman donne une poire а Antoine. 1. Voici trois poires sur la table. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 36. 36. 36 8. Прачытай. Што маці дае Антуану? Antoine voit trois poires sur la table. Il dit: «Maman, donne-moi une poire, s’il te plaоt.» Maman donne une poire а Antoine. Antoine dit: «Merci, maman.» Antoine est poli. Maman est bonne. Donne-moi – Дай мне s’il te plaоt – Калi ласка 9. Дапоўнi адказы на пытаннi. 1. Qui voit trois poires sur la table? – … voit trois poires sur la table. 2. Qui donne une poire а Antoine? – … donne une poire а Antoine. 3. Que dit Antoine? – Antoine dit: … Que? – Што? 10. Разыграйце сцэнку. Папрасiце што-не- будзь ветлiва адзiн у аднаго i падзякуйце (практ. 8). Выкарыстайце: une banane, une pomme, une mandarine, une balle, une tasse, une poire, … Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 37. 37. 37 LEÇON 10 (dix). Toc! Toc! Toc! Qui est là? 1. Паслухай i адкажы: Як завуць хлопчы- ка? Што ён гаворыць? Што гаворыць нас- таўнiца? – Toc! Toc! Toc! – Qui est-ce? Qui est lа? – C’est moi, Marc. – Bonjour, Marc. – Bonjour, madame. – Entre! Va а ta place! Entre! – Уваходзь! Va а ta place! – Ідзi на месца! 2. Лiтары i гукi. Паслухай i паўтары. ca co cu cr cl 1. Tic-tac, tic-tac… 2. Cot cot codet! Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 38. 38. 38 3. Паслухай i прачытай. Ca-role Ni-co-las Pas-cal Marc Jacques Luc un carnet une classe Marc un cartable un crabe Nicole un cube un coq Nicole et Pascal // Luc et Marc // Miki et Kiki Dominique et Nicolas // Monique et Franзois je vois, sur le mur, une carte de France Comment est la classe? La classe est vaste. Attention! Лiтара с перад а, о, u, перад зычнымi i на канцы слова чытаецца як «к»: une carte, un cube, une classe, un parc. 4. Паслухай i прачытай словы з рознымi лiтарамi, якiя чытаюцца як «к». Якiя словы ты ведаеш? 3. Cocoricooo! 4. Plic, ploc, plac … Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 39. 39. 39 a. un parc, un cirque, un kiosque, un masque, un coq, un sac b. un caramel, un canal, une carte, une cabine c. une colonne, un costume, du coca-cola, un bocal, la capitale d. un crocodile, un corridor, un carnaval, un cabinet, une classe 5. Дапоўнi словы ў адпаведнасцi з малюнкамi i прачытай сказы. 1. C’est un co… . 4. C’est un ca… . 2. C’est un cr… . 3. C’est une car… . Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 40. 40. 40 6. Прачытайце ўтрох. Апішыце клас. 1. Voilа une classe. Comment est la classe? – La classe est vaste. Et voici une porte, des fenкtres, une table et des bancs. Sur le mur je vois une carte de France. 2. – Toc! Toc! Toc! Qui est-ce? Qui frappe а la porte? C’est Marc. Il dit: – C’est moi, Marc. Bonjour, madame! – Bonjour, Marc. Entre! Prends ta place! Marc entre dans la classe et prend sa place. Comment est la classe? – Якi клас? Sur le mur je vois – На сцяне я бачу Qui frappe а la porte? – Хто стукае ў дзверы? 7. Дапоўнi адказы на пытаннi. 1. Comment est la classe? – La classe est … 2. Qui est-ce? – C’est … 3. Qui frappe а la porte? – Marc frappe … 4. Que dit Marc? – Marc dit: … 8. Разыграйце сцэнку (практ. 1, с. 37). Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 41. 41. 41 9. Дапамажы камiсару Мегрэ расшыфраваць назву краiны i горада, куды ён павiнен ехаць, каб раскрыць злачынства. LEÇON 11 (onze). Quelle place est-ce? 1. Паслухай, паглядзi i адкажы: Якi гэта горад? Якую назву носіць плошча? Rйmi: Quelle ville est-ce? Andrй: C’est Minsk. Rйmi: Quelle place est-ce? Andrй: C’est la place de la Victoire. Rйmi: Quelle belle place! Quelle ville est-ce? – Якi гэта горад? Quelle place est-ce? – Якая гэта плошча? E R A N F C P I S R A Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 42. 42. 42 2. Лiтары i гукi. Паслухай i паўтары. й ce ci cй 3. Паслухай i прачытай. Cй-cile Mar-cel Pat-ri-cia Й-ric Alice Andrй un bйret Cйcile Rйmi un kйpi Svйta Valйrie un vйlo Cйcile et Rйmi // Alice et Valйrie // Andrй et Franзois Marc et Jacques // Nicolas et Patrick // Йric et Sonia Quelle est cette ville? Quelle est cette place? un cinйma un vйlo un poste de tйlйun kйpi Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 43. 43. 43 Attention! Літара й чытаецца як «e»: un kйpi. Лiтара с перад e, й, i чытаецца як «с»: une place, Cйcile, merci. 4. Прачытай словы, у якiх розныя лiтары (с, s, ss) чытаюцца аднолькава. Якiя словы ты ведаеш? a. une tasse, une salade, une faзade, une scиne, une piиce b. ici, merci, c’est, cet, cette, sa, ce, ces, ses, la discipline c. un narcisse, un cirque, un soldat, un cinйma, un bracelet 5. Прачытай словы з лiтарай é. Якiя словы ты ведаеш? la purйe un vйlo un cinйma une allйe un bйret un cafй une pйdale un mйtal un lйopard une mйlodie un kйpi un йcran 6. Прачытайце ўтрох. Складзіце дыялогі. 1. C’est une ville. – Quelle est cette ville? Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 44. 44. 44 – C’est Minsk, la capitale du Bйlarus. 2. C’est une place. – Quelle est cette place? – C’est la place centrale de Minsk. 3. – Comment s’appelle cette place? – Cette place s’appelle la place de la Victoire. 4. – Quelle forme a cette place? – Elle a une forme ovale. La place de la Victoire est belle. cette – гэта 7. Дапоўнi адказы на пытаннi. 1. Quelle est cette ville? – C’est … 2. Quelle est cette place? – C’est la place … 3. Comment s’appelle cette place? – Cette place … 4. Quelle forme a cette place? – Elle a … 8. Разыграйце сцэнку (практ. 6, с. 43). Вазьмi- це iнтэрв’ю, распытайце: a. пра плошчу Перамогi; б. пра свой горад (вёску). Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 45. 45. 45 9. Спяваем разам. Назавi лiтары i гукi, якiя ты вывучыў(ла). DO RЙ MI FA SOL LA SI DO do si la sol fa mi rй do LEÇON 12 (douze). Qu’est-ce que c’est? 1. Паслухай i адкажы: Як завуць дзяцей? Якая гэта жывёла? Rйmi: Qu’est-ce que c’est? Alice: C’est un livre. Rйmi: Et зa? Alice: Mais c’est une girafe! Jean: Et lа, qui est-ce? Йric: C’est Sylvie, Julie et Gйrard. Qu’est-ce que c’est? – Што гэта? Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 46. 46. 46 2. Лiтары i гукi. Паслухай i паўтары. Gg Yy 3. Паслухай i прачытай. Gi-gi Gй-rard Syl-vie Yves So-lange Julie Sylvie un stylo Gigi Yves un gymnaste Giles Solange une pyramide manger – il mange, nager – elle nage, donner – il donne lire – elle lit, dire – elle dit, un livre avec des images elle est а la mer, elle est sur la plage, tu es gentil Attention! Лiтара y чытаецца як «і»: un stylo. une orange un stylo une cage un gymnaste Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 47. 47. 47 Лiтара g перад е, i, y чытаецца як «ж»: une plage, une girafe, un gymnaste. Лiтара r на канцы слова пасля е не чы- таецца: manger, nager, donner. 4. Напiшы лiтары i сказы. Gg Yy C’est un stylo. C’est Gigi. 5. Паслухай i прачытай словы з рознымi лiтарамi, якiя чытаюцца як «ж». Якiя сло- вы ты ведаеш? a. une image, une plage, une girafe, une orange, la gymnastique un gilet, un йtage, un gйnйral, un gym- naste, gentil, gйnial b. Gigi, Julie, Giles, Gйrard, Jules, Solange, Jeanne 6. Разгледзь малюнкi, паслухай i пра- чытай. Адкажы: Як завуць дзяцей? Колькі iх? Што яны робяць? Дзе знаходзіцца Жыжы? 1. Gйrard mange une orange. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 48. 48. 48 7. Прачытай тэкст. Што робіць Сільвія? Gigi est а la mer. Elle nage. Sylvie est sur la plage. Elle lit un livre avec des images. Gйrard mange une orange. Sylvie dit: «Gйrard! Donne-moi une orange, s’il te plaоt.» Gйrard donne une orange а Sylvie. «Merci. Tu es gentil», dit Sylvie. Tu es gentil. – Ты добры. 2. Sylvie est sur la plage. Elle lit un livre avec des images. 3. Gigi est а la mer. Elle nage. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 49. 49. 49 8. Дапоўнi адказы на пытаннi. 1. Qui est а la mer? – Gigi est … 2. Qui nage? – Gigi … 3. Qui mange une orange? – Gйrard mange … 4. Qui lit un livre avec des images? – Sylvie lit … 9. Разыграйце сцэнку. Задайце пытанні: «Qu’est-ce que c’est?», «Qui est-ce?» і адка- жыце на іх. Выкарыстайце: a. un banc, une table, une porte, un cartable, un stylo, un carnet, une fenкtre … b. Nicolas, Pavel et Svйta, Anna, Nastia et Lйna, Maxime et Serge… Modиle 1: – Qu’est-ce que c’est? – C’est un livre. Modиle 2: – Qui est-ce? – C’est Maxime, Denis et Vova. 10. Чытаем разам. Вывучы рыфмоўку на па- мяць. une orange – un oranger – Solange – manger Voici une belle orange sur un bel oranger. Et voilа Solange qui va la manger. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 50. 50. 50 LEÇON 13 (treize). C’est la chatte d’Hélène. 1. Паслухай i адкажы: Якая гэта жывёла? Як яе завуць? Чыя яна? Sacha: Regarde, Dacha! Qu’est-ce que c’est? Dacha: C’est une chatte. Sacha: А qui est la chatte? Dacha: C’est ma chatte. Sacha: Comment elle s’ap- pelle? Dacha: Elle s’appelle Mimi. А qui est la chatte? – Чыя кошка? C’est ma chatte. – Гэта мая кошка. 2. Лiтары, спалучэнне літар i гукi. Паслу- хай i паўтары. Hh и ф ch Ha! Ha! Ha! Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 51. 51. 51 3. Паслухай i прачытай. Da-cha Mi-chel Na-ta-cha Hй-lиne Allф! Henri un hфtel une chatte Hubert un hobby une vache Hйlиne un hamster une chиvre Henri et Hubert // Macha et Natacha // Julie et Gigi Hйlиne et Sylvie // Michel et Charles // Йric et Rйmi un hamster un вne une chиvre une vache Hi-han, hi-han! Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 52. 52. 52 demander – elle demande, dire – elle dit la chatte d’Hйlиne, le hamster de Michel Attention! Лiтара h не чытаецца: un hфtel. Лiтара и чытаецца як «э»: une chиvre. Лiтара ф чытаецца як «о»: Allф! Спалучэнне літар сh чытаецца як «ш»: le chocolat. 4. Напiшы лiтары, спалучэнне літар i сказ. Hh è ô ch C’est la chatte Mimi. 5. Паслухай i прачытай словы з лiтарай h і спалучэннем літар ch. Якiя словы табе знаёмы? a. une histoire, un hiver, un hobby, un hфpital, un hamster, un hфtel, un hippopo- tame, un hйros b. un cheval, un chacal, un parachute, un chat, le chocolat c. une affiche, une vache, une chambre, une йcharpe, une machine 6. Разгледзь малюнкi, паслухай i прачытай. Адкажы: Як завуць дзяўчынку? кошку? Дзе яны? Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 53. 53. 53 3. Hйlиne est sur le divan avec sa chatte. 7. Прачытайце ў парах. – Qui est-ce? – C’est Hйlиne. –Qu’est ce que c’est? – C’est une chatte. – А qui est la chatte? 1. C’est une chambre. 2. Voici une chatte. Elle s’appelle Minouche. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 54. 54. 54 – C’est la chatte d’Hйlиne. – Comment est la chatte d’Hйlиne? – La chatte d’Hйlиne est petite et jolie. Macha demande: «Hйlиne, comment s’appelle ta chatte?» Hйlиne dit: «Ma chatte s’appelle Minouche.» 8. Дапоўнi адказы на пытаннi. 1. Qui est-ce? – C’est … 2. Qu’est-ce que c’est? – C’est … 3. Comment est la chatte d’Hйlиne? – La chatte d’Hйlиne … 4. Comment s’appelle la chatte d’Hйlиne? – La chatte d’Hйlиne … 9. Разыграйце сцэнку. Спытайце адзiн у ад- наго, чыё гэта, i адкажыце на пытанне. Вы- карыстайце: une (la) chиvre, une (la) pomme, une (la) place, une (la) poire, une (la) banane, un (le) hamster, … Modиle: – Qu’est-ce que c’est? – C’est un stylo. – А qui est le stylo? – C’est le stylo de Dacha. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 55. 55. 55 LEÇON 14 (quatorze). Où est Minouche? 1. Паслухай i адкажы: Як завуць дзяцей? Дзе Мiнуш? Што яна робiць? Louis: Dis, Hйlиne, oщ est Minouche? Hйlиne: Elle est dans la cour ou sous le lit. Louis: Qu’est-ce qu’elle fait? Hйlиne: Elle cherche des souris. Dis, Hйlиne, oщ est Minouche? – Скажы, Алена, дзе Мiнуш? Qu’est-ce qu’elle fait? – Што яна робiць? 2. Спалучэнні літар i гукi. Паслухай i паў- тары. Oщ ou Oui un loup un coucou Hou-hou-hou Cou-cou Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 56. 56. 56 3. Паслухай i прачытай. Lou-lou Ma-dou Louis Rou-dou-dou Loulou un loup lu – loup Madou un coucou nu – nous Minouche une souris su – sous Loulou et Madou // Roudoudou et Minouche chercher – elle cherche, jouer – ils jouent, кtre – elle est elle est sous le lit, il est dans la cage, ils jouent а cache-cache Attention! Спалучэнне літар ou чытаецца як «у»: un bouquet. Канчатак -ent не чытаецца: ils jouent. 4. Напiшы спалучэнні літар i сказ. Où ou Oui Où est Minouche? une souris un journal Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 57. 57. 57 5. Паслухай i прачытай словы са спалу- чэннем літар ou. Якiя словы ты ведаеш? Якiя лiтары не чытаюцца на канцы слова? a. une soupe, une mouche, une douche, une fourmi, un coucou b. un journaliste, un bouquet, un tabouret, un boulevard 6. Разгледзь малюнкi, паслухай i прачы- тай. Адкажы: Хто дзе знаходзiцца і што робіць? Oщ est …? – Дзе …? 3. Le journal est sur la table. 1. Minouche cherche une souris sous le lit. 2. Le perroquet est dans la cage. 4. Madou et Loulou jouent dans la cour. Ils jouent а cache-cache. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 58. 58. 58 7. Прачытайце ўдвух. Спытайце і адкажыце. 1. Oщ est le journal? – Le journal est sur la table. 2. Oщ est la souris? – La souris est sous le lit. 3. Oщ est le perroquet? – Le perroquet est dans la cage. 4. Oщ est Madou? – Madou est dans la cour. 8. Задай пытанні да сказаў. Où est … ? 1. … ? – Le livre est sur le banc. 2. … ? – Minouche est dans la сour. 3. … ? – La souris est sous le lit. 4. … ? – Hйlиne est sur le divan avec sa chatte. 9. Разыграйце сцэнку (практ. 1, с. 55). Выка- рыстайце: le chat Minou; la souris Rirette; le hamster Boubou … 10. Чытаем разам. Хто дзе знаходзіцца? une souris – le lit – une fourmi – la pluie Une souris sous le lit Une fourmi sous la pluie Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 59. 59. 59 Une mouche sous la douche Un zйbu dans la rue Quelle cohue, quelle cohue! LEÇON 15 (quinze). Simon, tu as un ballon? 1. Паслухай i адкажы: Як завуць хлоп- чыкаў? Дзе яны? Што яны збiраюцца рабiць? Michel: Simon, tu as un bal- lon? Simon: Oui, Michel. Michel: Allons jоuer dans la cour! Simon: Quelle bonne idйe! Oui! D’accord! Tu as un ballon? – У цябе ёсць шарык? Quelle bonne idйe! – Добрая прапанова! D’accord! – Згодны! 2. Спалучэнні літар i гукi. Паслухай i паўтары. on – om un chaton Ron , ron, ron Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 60. 60. 60 Attention! Спалучэнні літар on, om чы- таюцца як насавы гук «o»: Simon, une compote. Лiтары n, m не чытаюцца. 3. Паслухай i прачытай. Si-mon Ma-non Bon-jour Bon-soir mon bon – bonne On sonne! ton rond – ronde Allons! son son – sonne Jouons! Simon et Manon // Allons et jouons! demander – il demande, rйpondre – il rйpond, dire – elle dit, aller – ils vont, ouvrir – elle ouvre, кtre – elles sont 4. Напiшы спалучэнні літар i сказ. on om Simon, tu as un ballon? une montre un ourson un hйrisson Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 61. 61. 61 5. Паслухай i прачытай словы з насавым гукам «о». Якiя словы ты ведаеш? a. le son, le nom, le bonbon, le salon, le balcon, le ballon b. un hйrisson, un ourson, un chaton, un concombre c. une compote, une comptine, une montre, une bombe 6. Дапоўнi словы ў адпаведнасцi з малюнкамi i прачытай сказы. 1. C’est un bon… . 2. C’est une c…. 3. C’est un ou…. 4. C’est un hй… . 5. C’est une mon…. 6. C’est un bal…. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 62. 62. 62 7. Прачытай сказы. Пастаў 4 пытанні. 1. Voilа un bonbon. C’est mon bonbon. Mon bonbon est bon. 2. Voilа une montre. C’est ma montre. Ma montre est ronde. 3. – Simon, tu as un ballon? demande Michel. – Oui, rйpond Simon. – Allons jouer dans la cour, dit Michel. – Quelle bonne idйe! Oui! D’accord! rйpond Simon. Simon et Michel vont dans la cour. Ils jouent au ballon. 4. Maman et Manon sont sur le balcon. On sonne. Maman dit а Manon: «C’est papa. Ouvre la porte!» On sonne. – Звуняць. Ouvre la porte! – Адчынi дзверы! 8. Дапоўнi адказы на пытаннi. 1. Comment est le bonbon? – Le bonbon est … 2. Comment est la montre? – La montre est … 3. Oщ sont maman et Manon? – Elles sont … 4. Que dit maman а Manon? – Maman dit … Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 63. 63. 63 9. Разыграйце сцэнку (практ. 1, с. 59). Выка- рыстайце: une balle, un ourson, un chat … 10. Чытаем разам. Раскажы пра свайго лю- бімца. chaton – bon – ron – ron – caresse – tendresse Mon chaton est bon. Il dit ron, ron. Je le caresse Avec tendresse. LEÇON 16 (seize). Dans la classe. 1. Паслухай i адкажы: Як завуць хлопчыка i дзяўчынку? Якiя школьныя прылады ты бачыш на малюнках? La maоtresse: Gaston Dupont! Gaston: Oui, madame. La maоtresse: Regarde! Qu’est-ce que c’est? C’est une gomme? Gaston: Non, madame. C’est une rиgle. La maоtresse: А toi, Magali. Qu’est-ce que c’est? Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 64. 64. 64 Magali: C’est un livre, madame. La maоtresse: C’est juste. Bravo, Magali. А toi, Magali. – Цяпер ты, Магалi. C’est un livre. – Гэта (ёсць) кнiга. C’est juste. – Правiльна. 2. Лiтары i гукi. Паслухай i паўтары. W w ga go gu gou gr 3. Паслухай i прачытай. William Ma-ga-li Gas-ton Gus-tave ki-wi Galine Margot un wagon Magali William un kiwi Gaston Gabriel un garзon un kiwi une gomme une guirlande Ga, ga, ga Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 65. 65. 65 Brigitte et Magali // Galine et Gilberte // Margot et Solange Gaston et Serge // Jean et Jeanne // Simon et Franзois Regarde! C’est juste! Bravo! А toi, Serge! Attention! Спалучэнне літар gu чытаецца як «г»: unе guitare. Лiтара g перад а, о, u i перад зычнымi чытаецца як «г»: Magali, une gomme, Gustave, un groupe. 4. Напiшы лiтары, спалучэнні літар i сказы. W w ga go gu gou C’est un kiwi. Ce sont des gommes. 5. Прачытай словы з лiтарай g, якая чытаец- ца як «г» і як «ж». а. un guide, un dogue, une guitare, une guir- lande, Marguerite un garзon, un wagon, un ouragan, une gomme, une rиgle une grimace, un tigre, un groupe b. une image, une cage, une orange, une gi- rafe, un gymnaste c. des bagages, des garages, des images Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 66. 66. 66 6. Паслухай i прачытай. Скажы, колькi прадметаў на малюнках. 7. Паслухай i прачытай адказ на пытанне. Qu’est-ce que c’est? 1. C’est un kiwi. 5. C’est un livre. Ce sont des kiwis. Ce sont des livres. 2. C’est un guide. 6. C’est un banc. Ce sont des guides. Ce sont des bancs. 3. C’est une gomme. 7. C’est un stylo. Ce sont des gommes. Ce sont des stylos. 4. C’est une rиgle. 8. C’est un cartable. Ce sont des rиgles. Ce sont des cartables. C’est une gomme. C’est un kiwi. Ce sont des gommes. Ce sont des kiwis. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 67. 67. 67 8. Прачытайце. Спытайце і адкажыце. La maоtresse: Gaston, oщ est la rиgle? Gaston: La rиgle est sur le banc, madame. La maоtresse: А toi, Brigitte. Qu’est-ce que c’est? Brigitte: Ce sont des livres, madame. La maоtresse: Oщ sont les livres, Magali? Magali: Les livres sont dans le cartable, madame. La maоtresse: C’est juste. Bravo, Magali. Bravo, Gaston! Bravo, Brigitte! 9. Чытаем разам. Апішы папугая. rouge – bouquet – bonjour – comme perroquet – crie – Coco – cocorico Mon perroquet Mon perroquet Est rouge et gris Il est joli comme un bouquet. Et si je crie: «Bonjour, Coco!» Il rйpond: «Oui, Cocorico!» Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 68. 68. 68 LEÇON17(dix-sept).Est-cequec’estRose? 1. Паслухай, разгледзь малюнак i адкажы: Як завуць дзяўчынак? Хто такая Сюзана? Lise: Regarde, Maryse! Qui est-ce, lа-bas! Est-ce que c’est Rose? Maryse: Non, Lise, c’est Suzanne, ma voisine. Est-ce que c’est Rose? – Цi гэта Роза? ma voisine – мая суседка 2. Лiтары i гукi. Паслухай i паўтары. Zz un zиbre un vase le nez Z Z Z z z z Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 69. 69. 69 3. Паслухай i прачытай. Za-za I-sa-belle Ba-sile Su-zanne Lise Basile un zoo Rose Gisиle un vase Maryse Isabelle un nez Lise et Rose // Suzanne et Isabelle // Zoй et Maryse Basile et Rosalie // Simon et Gaston // Serge et Galine (11) onze (12) douze (14) quatorze Йcoutez, mes йlиves! Regardez! Lisez! Йcrivez! Attention! Лiтара s памiж галоснымi чытаецца як «з»: un vase. Лiтара z на канцы слова не чытаецца: Lisez! 4. Напiшы лiтару i сказы. Z z Est-ce que c’est Zaza? – Non, c’est Rose. 5. Паслухай i прачытай словы парамi. Якiя словы ты ведаеш? le zйro – le zoo le vase – le mimosa la rose – la poйsie Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 70. 70. 70 le gazelle – le gazon le musйe – la musique 6. Работа ў парах. Спытайце і адкажыце. Modиle: Est-ce que c’est Basile? Oui, c’est Basile. / Non, c’est Maryse. 1. Est-ce que c’est Zaza? / Lise 2. Est-ce que c’est Suzanne? / Rose 3. Est-ce que c’est un zиbre? / une gazelle. 4. Est-ce que c’est un livre / un carnet. 7. Pашы прыклады. Modиle: 0 + 3 = 3 Zйro et trois font trois. 1 + 2 =3 3 + 3 =6 3 + 5 =8 2 + 2 = 4 2 + 5 = 7 5 + 5 = 10 8. Знайдзi гэтыя словы. U N L Z Й R O B Q U A T R E S H O I T J D E M I P R C I P T S I X G X T M I R B L I zйro un quatre six sept dix Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 71. 71. 71 LEÇON 18 (dix-huit). C’est le portrait de mes parents. 1. Паслухай i адкажы: Як завуць дзяў- чынак? Якiя цацкi ты бачыш на малюнках? Колькi гадоў Мiрэт? Gisиle: Est-ce que c’est le tambour de Jean? Claire: Non, c’est le tambour de Basile. Gisиle: C’est pour qui, le robot et l’ourson? Claire: C’est pour Mirette. Gisиle: Quel вge a Mirette? Claire: Elle a six ans. C’est pour qui? – Гэта для каго? Quel вge a Mirette? – Колькi гадоў Мiрэт? Elle a six ans. – Ёй шэсць гадоў. une balle une corde un robot un ourson un tambour Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 72. 72. 72 2. Спалучэнні літар i гукi. Паслухай i паў- тары. ai – ei ette 3. Паслухай i прачытай. Ma-rie Ni-co-lette Mi-rette Ger-maine Gi-sиle Claire Mirette un capitaine Germaine Colette une chaise Gisиle Nicolette une maison Claire et Germaine // Mirette et Jannette // Marie et Colette Anne et Annette // Nicolas et Nicolette // Isa et Suzi un portrait une maison treize seize des cфtelettes Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 73. 73. 73 aimer – j’aime, кtre – ils sont, ce sont, il est gai mes amis, six ans, les roses dans le vase Ce sont Rose et Claire. Elles sont amies. Attention! Спалучэнні літар ai, ei, ette чы- таюцца як «э»: le portrait, treize, Mirette. 4. Напiшы спалучэнні літар i сказы. ai ei ette C’est une maison. C’est Mirette. 5. Паслухай i прачытай словы з ê, è, аi, ette, якiя чытаюцца як «э». gai une tкte un pиre mais une fкte un frиre une saison une omelette treize une maison une cфtelette seize 6. Разгледзь малюнкi i прачытай. Назавi тое, што ты бачыш, поўным сказам. Выберы: C’est … Ce sont… . un portrait des chaises Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 74. 74. 74 7. Прачытайце ўтрох. Раскажыце пра сямʼю Клэр. Ce sont Gisиle et Claire. Elles sont dans la maison de Claire. Gisиle voit un portrait. Elle demande: Qu’est- ce que c’est? Claire dit: – C’est le portrait de mes parents. Voici mon pиre et voilа ma mиre. – Est-ce que c’est ton frиre? – Oui, c’est mon petit frиre. – Comment s’appelle ton frиre? – Il s’appelle Basile. Basile est gai et gentil. J’aime mes parents et mon petit frиre. mes parents – мае бацькi mon frиre – мой брат J’aime – Я люблю une tкte des roses dans le vase Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 75. 75. 75 8. Адкажы на пытаннi. 1. Comment s’appelle le frиre de Claire? – Le frиre de Claire … 2. Comment est le frиre de Claire? – Il est … 3. Est-ce que Claire aime les parents et le frиre? – Oui, Claire … 9. Спяваем разам. Frиre Jacques Frиre Jacques, Frиre Jacques, Dormez-vous? Dormez-vous? Sonnez les matines! Sonnez les matines! Ding! Ding! Don! Ding! Ding! Don! Chanson populaire NOTRE RÉCRÉATION 1. Разыграйце сцэнку. Ты прыходзiш да аку- лiста, каб праверыць зрок. Ён паказвае табе лiтары, а ты iх называеш (гл. с. 76). Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 76. 76. 76 2. Гуляем усiм класам. La main chaude Tous: Qui te frappe? Vite, ami, attrape. Qui te taquine? Vite, ami, devine! Dima:Oh,lamainestchaude! Elle n’est pas commode! C’est Marie! C’est Marie! (Ninette, Michel, Annie). Tous: Non! Non! Non! (Oui! Oui! Oui!). Qui te frappe? – Хто да цябе дакрануўся? Qui te taquine? – Хто цябе дражнiць? Z B A F G H R T V S N M Y O Q P E I U K C XJ D L W Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 77. 77. 77 LEÇON 1 (un). Bon anniversaire! 1. Паслухай, разгледзь малюнак i адкажы: Чый гэта дзень нараджэння? Якi падару- нак атрымала мама? Paul: Maman, regarde! Maman: Qu’est-ce que c’est? Magali: C’est un cadeau. Maman: C’est un gвteau? Paul: Non. Devine. Maman: Ah! Ce n’est pas un gвteau. C’est un chapeau. Il est trиs beau. Papa, Magali et Paul: Bonne fкte, maman. Bon anniversaire! Maman: Merci beaucoup. C’est trиs gentil. Devine! – Здагадайся! Bonne fкte! – Са святам! Bon anniversaire! – З днём нараджэння! LE FRANЗAIS C’EST SUPER! Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 78. 78. 78 2. Спалучэнні літар i гукi. Паслухай i паўтары. o – au – eau 3. Паслухай i прачытай. Oh! Paul une moto aussi Claude une auto beau Miraut un cadeau chaud Maurice un tableau Paul et Pauline // Claude et Claudine Le chapeau est beau. Le gвteau est bon. Le moineau est petit. L’auto est petite. Un cadeau, c’est toujours bon! une moto une auto un tableau des moineaux Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 79. 79. 79 Attention! Спалучэнні літар au, eau чытаюц- ца як «o»: une auto, beau. 4. Напiшы спалучэнні літар i сказ. au eau Un cadeau, c’est toujours bon! 5. Прачытайце ўдвух. Qu’est-ce que c’est? C’est une auto. – Ce sont des autos. C’est une moto. – Ce sont des motos. C’est un tableau. – Ce sont des tableaux. C’est un cadeau. – Ce sont des cadeaux. 6. Запомнi! Адмоўныя часцiцы У французскай мове, каб выразiць адмоў’е, ужываюцца адмоўныя часцiцы ne … pas: Ce n’est pas un gвteau. – Гэта не (ёсць) торт. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 80. 80. 80 7. Задайце пытанне да малюнкаў i адкажыце на яго ў адмоўнай форме. Modиle: – C’est un chapeau? – Non, ce n’est pas un cha- peau, c’est un gвteau. 8. Прачытайце ўдвух. Што маці бачыць у каробцы. Aujourd’hui, c’est la fкte а maman. C’est son anniversaire. Nous lui offrons un cadeau. un autobus / une auto un vйlo / une moto un moineau / un canari une balle / un ballon Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 81. 81. 81 Maman regarde et demande: – Quel cadeau? C’est un gвteau? Nous disons: – Non, ce n’est pas un gвteau. Mamanouvrelaboоteetvoitunchapeau.Elledit: – Oh, quel beau chapeau! Merci beaucoup. C’est trиs gentil. Maman est trиs contente. Nous sommes contents aussi. Nous lui offrons – Мы ёй дорым. Maman est trиs contente. – Мама вельмi задаволена. 9. Дапоўнi адказы на пытаннi. 1. Quel cadeau a maman? – Maman a … 2. Est-ce que le chapeau est beau? – Oui, le chapeau … 3. Que disent papa, Aline et Paul? – Ils disent: … 4. Que dit maman? – Maman dit: … 10. Чытаем разам. quand – le chat – met – ses chaussettes c’est – la fкte – aux souricettes – joue – au cerceau Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 82. 82. 82 Quand le chat … Quand le chat Met ses chaussettes C’est la fкte Aux souricettes. Quand le chat Joue au cerceau C’est la fкte Aux souriceaux. Jean-Luc Moreau LEÇON 2 (deux). Pour apprendre le fran- çais … 1. Паслухай i адкажы: Што робiць тата? хлопчык? Як яго завуць? C’est le soir. Papa lit le journal, Frйdйric fait les devoirs. Papa: Frйdйric, allume la tйlй, s’il te plaоt. On va voir un beau film. Frйdйric: Quel film? Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 83. 83. 83 Papa: C’est un film sur les animaux en Afrique. Frйdйric: Merci, papa. Je ne peux pas. Papa: Pourquoi? Frйdйric: Je dois йtudier: copier un texte et ap- prendre un poиme franзais. Аllume la tйlй. – Уключы тэлевiзар. On va voir un beau film. – Паглядзiм добры фiльм. Je ne peux pas. – Я не магу. 2. Спалучэнні літар i гукi. Паслухай i паў- тары. er ier un cahier un panier un pommierun йcolier Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 84. 84. 84 3. Паслухай i прачытай. la tйlй un panier un quartier la dictйe un cahier un йcoliеr la purйe un atelier un mйtier Olivier et Xavier // Frйdйric et Vйronique // Patrick et Patricia rйpйter – prйparer – йcouter – regarder – йtudier – copier aimer – demander – chercher – dessiner – faire – lire – dire Attention! Спалучэнне літар ier чытаецца як «йе»: un cahier. 4. Напiшы спалучэнні літар i сказ. er ier Xavier est écolier. 5. Прачытай словы парамi. Якiя словы ты ведаеш? la tйlй – la dictйe le panier – le pommier le cahier – l’йcolier йtudier et copier йcouter et rйpйter dessiner et chercher Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 85. 85. 85 6. Задай пытаннi да малюнкаў i адкажы на iх (практ. 2, c. 83). Выберы: 7. Паслухай i прачытай. Pour apprendre le franзais Il faut lire et copier des textes. Il faut йcrire des dictйes. Il faut faire des exercices. Il faut йtudier les mots. Il faut йcouter des disques. Il faut faire les devoirs. Il faut apprendre des poиmes et des chansons franзais. Pour apprendre le franзais – Каб вывучыць французскую мову Il faut – Трэба 8. Адкажы на пытанне сябра: Што трэба ра- бiць, каб вывучыць французскую мову? 9. Разыграйце сцэнку (практ. 1, с. 82). Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 86. 86. 86 LEÇON 3 (trois). Oui, je suis écolière. 1. Паслухай разгледзь малюнак i адкажы: Як завуць дзяцей? У якiм класе вучыцца дзяўчынка? Якiя прадметы яна любіць? Йric: Dis, Valйrie, tu vas а l’йcole? Valйrie: Oui, je suis йcoliиre. Йric: En quelle classe es-tu? Valйrie: Je suis en classe de troisiиme. Йric: Quelles sont tes ma- tiиres prйfйrйes? Valйrie: J’aime le franзais et la gymnastique. Je suis йcoliиre. – Я школьнiца. Je suis en classe de troisiиme. – Я ў трэцiм класе. Quelles sont tes matiиres prйfйrйes? – Якiя прадметы яна любіць? 2. Спалучэнне літар i гукi. Паслухай i паўтары. iиrе Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 87. 87. 87 3. Паслухай i прачытай. un йcolier – une йcoliиre un pionnier – une pionniиre un caissier – une caissiиre un couturier – une couturiиre Olivier et Xavier // Zoй et Klйber // Aline et Isabelle йtudier а l’йcole, йcouter le poиme, copier le devoir Ce devoir est facile. Ce devoir est difficile. Il est йcolier. Elle est йcoliиre. Attention! Спалучэнне літар iиre чытаецца як «йеp»: une йcoliиre. une sucriиre une pionniиre un saladier une saliиre Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 88. 88. 88 4. Напiшы спалучэнне літар i сказ. ière Valérie est écolière. 5. Запомнi! 6. Запоўнi пропускi (гл. практ. 5). le poиme – … poиme; le cahier – … cahier; le texte – … texte; le garзon – … garзon; le livre – … livre; la dictйe – … dictйe; la gomme – … gomme 7. Прачытайце ўтрох. Дзе вучыцца Эрык? – Qui est-ce? – C’est un garзon. Сe garзon s’appelle Йric. Йric est йcolier. Il йtudie а l’йcole. Il copie le devoir а la page treize. Est-ce que ce devoir est difficile? – Non, ce devoir n’est pas difficile. Il est facile. Et voilа Valйrie. Valйrie est йcoliиre. Elle йcoute le disque. Elle йtudie un poиme franзais. le devoir – ce devoir (гэта заданне) la cassette – cette cassette (гэта касета) l’йcolier – cet йcolier (гэты школьнiк) Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 89. 89. 89 – Est-ce que ce poиme est facile? – Oui, ce poиme est facile. Il йtudie а l’йcole. – Ён вучыцца ў школе. 8. Дапоўнi адказы на пытаннi. 1. Qui est Йric? – Йric est … 2. Qui est Valйrie? – Valйrie est … 3. Oщ йtudie Йric? – Il йtudie … 4. Que fait Valйrie? – Elle йcoute … 9. Разыграйце сцэнку (практ. 1, с. 86). LEÇON 4 (quatre). Elle est belle, cette photo! 1. Паслухай, разгледзь малюнак i адкажы: Што робiць тата? Як завуць дзяўчынку? Што яна гаворыць? Papa: Attention! Je vais faire une photo. So- phie! Reste calme! Ne bouge pas! Sophie: Oui, papa. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 90. 90. 90 Papa: Зa y est! Voilа ta photo. Sophie: Oh, merci, papa. Elle est belle, cette photo! Reste calme! – Стой спакойна! Ne bouge pas! – Не варушыся! Зa y est! – Гатова! 2. Спалучэнне літар i гукi. Паслухай i паў- тары. f – ph 3. Паслухай i прачытай. Philippe une photo la physique Delphine un tйlйphone la gйographie des photos un йlйphant un alphabetdes phares Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 91. 91. 91 Sophie un йlйphant la phrase Frйdйric un alphаbet la photographie Sophie et Frйdйric // Philippe et Delphine // Йric et Valйrie tйlйphoner – il tйlйphone, photographier – il photographie arriver – elle arrive, montrer – elle montre, demander – elle demande rйpondre – elle rйpond Attention! Спалучэнне літар ph чытаецца як «ф»: une photo. 4. Напiшы спалучэнне літар i сказ. Ph Papa photographie Sophie. 5. Разгледзь малюнкi, прачытай сказы i спы- тай: Où est…?, Qui est …? 2. L’йlйphant est dans la cage. 1. Le tйlйphone est sur la table. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 92. 92. 92 6. Дапоўнi адказы на пытаннi. 1. Oщ est Sophie? – Sophie est … 2. Oщ est le tйlйphone? – Le tйlйphone est … 3. Oщ est l’йlйphant? – L’йlйphant est … 4. Qui est le pиre de Sophie? – Le pиre de So- phie est … 7. Прачытай тэкст. Чый фотаздымак паказ- вае Валеры? Regardez! Qui est-ce? Ce sont Sophie, Frйdйric et Valйrie. Frйdйric est le frиre de Valйrie. Valйrie est l’amie de Sophie. Un jour, Sophie arrive chez son amie Valйrie. Valйrie montre la photo а Sophie. 3. Sophie est devant le poste de tйlй. 4. Le pиre de Sophie est photographe. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 93. 93. 93 Sophie demande: «А qui est cette photo?» Valйrie rйpond: «Elle est а mon frиre. C’est la photo de Frйdйric.» Sophie dit: «Oh, elle est belle, cette photo.» Un jour – Аднойчы 8. Разыграйце сцэнку. Спытайце, каму нале- жаць гэтыя школьныя прылады. Адкажы- це на пытанне. ce cartable, ce stylo, cette gomme, cette rиgle, ce cahier, ce livre, … Modиle: А qui est ce livre? C’est le livre de Vйra. 9. Чытаем разам. Вывучы рыфмоўку. La la fa, la la fa Bonjour, monsieur l’йlйphant. Gou gou rou, gou gou rou Bonjour, madame le kangourou. Comment зa va? Merci, monsieur, Зa va toujours trиs bien. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 94. 94. 94 LEÇON 5 (cinq). Réveille-toi vite! 1. Паслухай i адкажы: Як завуць дзяў- чынку? Што робiць мама? сонейка? будзiльнiк? Maman: Camille, petite fille! Rйveille-toi vite! Va а l’йcole! Moi, je vais au tra- vail. Camille: Oui, maman. Je me rйveille. Rйveille-toi vite! – Прачынайся хутчэй! Va а l’йcole! – Iдзi ў школу! Je vais au travail. – Я iду на працу. 2. Спалучэннілітарiгукi.Паслухайiпаўтары. ail – aille eil – eille ille Le soleil brille. Le rйveil sonne. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 95. 95. 95 3. Паслухай i прачытай. une fille le soleil le travail une famille le rйveil le chandail un stylo-bille la bouteille Versailles Mireille et Camille // Йric et Frйdйric // Paul et Dominique briller – le soleil brille, travailler – il tra- vaille rйveiller – elle rйveille, se rйveiller – elle se rйveille Attention! Спалучэнне літар ille чытаецца як «ій»: la fille. une fille un stylo-bille un taille-crayon une bouteille Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 96. 96. 96 Спалучэнні літар eil, eillе чытаюцца як «эй»: le soleil, la bouteille; спалучэнні ail, aillе чытаюцца як «ай»: le travail, Versailles. 4. Напiшы спалучэнні літар i сказы. ail – aille eil – eille ille C’est une fille. Le soleil brille. 5. Прачытай словы ў парах. Якiя словы ты ведаеш? la fille et la famille le soleil et l’appareil le rйveil et la bouteille le stylo-bille et le taille-crayon 6. Прачытайце ўдвух. 1. Qu’est-ce que c’est? – C’est un stylo-bille. 2. А qui est ce stylo-bille? – Il est а Camille. C’est le stylo de Camille. 3. Et зa, qu’est-ce que c’est? – C’est un taille- crayon. 4. А qui est ce taille-crayon? – Il est а Mireille. C’est le taille-crayon de Mireille. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 97. 97. 97 7. Прачытай тэкст. Адкажы: Каго ты бачыш на малюнку? C’est une famille: le pиre, la mиre et la fille. Papa travaille а la fa- brique. Il aime son tra- vail. Maman travaille а l’йcole. Elle aussi aime son travail. Le soleil brille. Le rйveil sonne. Camille dort. Elle a sommeil. Maman rйveille Camille. Maman dit: «Camille, rйveille-toi vite. Va а l’йcole! Camille se rйveille. Elle dit: «Bonjour, le soleil!» Camille dort. – Каміла спiць. Elle a sommeil. – Яна хоча спаць. 8. Допоўнi адказы на пытаннi. 1. Qui est-ce? – C’est … 2. Oщ travaille papa? – Il travaille … 3. Oщ travaille maman? – Elle travaille … 4. Que dit maman? – Maman dit: … 5. Que dit Camille? – Camille dit: … Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 98. 98. 98 9. Чытаем разам. le sommeil – noir – bonsoir – le rйveil – bon- jour – le soleil J’ai sommeil J’ai sommeil, il fait tout noir La lune me dit: bonsoir … … j’ouvre l’il, c’est le rйveil, bonjour! me dit le soleil. Jean-Luc Moreau LEÇON 6 (six). De quelle couleur est …? 1. Паслухай, разгледзь малюнкі i паўтары. Les couleurs blanc vert rouge orange noir marron jaune bleu violet Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 99. 99. 99 2. Спалучэннілітарiгукi.Паслухайiпаўтары. eu eur teur 3. Паслухай i прачытай. deux une fleur un chauffeur neuf la peur un aspirateur dix-neuf le beurre un ordinateur un, deux, trois // quatre, cinq, six // sept, huit, neuf, dix un ordinateur et un tйlйviseur // un chauffeur et un aspirateur deux neuf dix-neuf une fleur un ordinateur deux feutres Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 100. 100. 100 Attention! У спалучэннях літар eur, teur лiтара r чытаецца: une fleur, un ordinateur. 4. Напiшы спалучэнні літар i сказ. eu eur De quelle couleur est le soleil? 5. Паслухай i падбяры сказы да малюнкаў. 1. Je suis vert, vert. 2. Moi, je suis jaune. a. l’arbre c. la lune b. le ciel d. la Terre е. l’escargot Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 101. 101. 101 3. Aujourd’hui je suis bleu. 4. Moi, je suis bleue et verte. 5. Je suis brun. Il pleut. Je suis content. 6. Работа ў парах. Modиle: De quelle couleur est la lune? La lune est jaune. 1. De quelle couleur est le ciel? 2. De quelle couleur est la Terre? 3. De quelle couleur est l’arbre? 4. De quelle couleur est l’escargot? 7. Разыграйце сцэнку (гл. практ. 6). Выкары- стайце: la table, la chaise, le banc, la fenкtre, la porte … 8. Прачытайце па ролях. Складзіце дыялог. Qu’est-ce que c’est? Devine! 1er йlиve: Qu’est-ce que c’est? 2e йlиve: C’est un chapeau? un jeu? un stylo? 1er йlиve: Non. 2e йlиve: C’est comment? С’est grand ou petit? 1er йlйve: C’est petit mais c’est rond. 2e йlиve: C’est de quelle couleur? rouge, vert, jaune, blanc? Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 102. 102. 102 1er йlиve: C’est rouge et jaune. Et c’est trиs bon. 2e йlиve: Alors, c’est une pomme! Mais oui, c’est une pomme! 1er йlиve: C’est juste. Bravo! C’est une pomme. 9. Чытаем разам. il pleut – les fleurs – le ciel – gris la terre – le soleil – noire – triste Il pleut, il pleut. Il pleut sur ma maison. Il pleut sur les fleurs. Le ciel est gris, Gris, gris, gris! La terre est noire. Il n’y a pas de soleil. Je suis triste. Il ne fait pas beau aujourd’hui. LEÇON 7 (sept). J’ai un jeu. 1. Паслухай i адкажы: Як завуць хлоп- чыкаў? У каго ёсць «Лега»? У каго ёсць веласiпед? Denis: Renй, tu as des jeux? Renй: Oui, j’ai un jeu. Ce jeu s’appelle «Lйgo». Et toi? Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 103. 103. 103 Denis: Moi, je n’ai pas de jeux. J’ai un vйlo. Renй: Denis, tu peux venir chez moi? Le jeu avec le lйgo est trиs passionnant. Denis: Oui! D’accord. Avec plai- sir. Tu as des jeux? – У цябе ёсць гульнi? Avec plaisir. – З задавальненнем. 2. Спалучэнні літар i гукi. Паслухай i паў- тары. u ieux un bleuet un cur un buf Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 104. 104. 104 3. Паслухай i прачытай. un cur sйrieux – sйrieuse une sur curieux – curieuse un buf travailleur – travailleuse Denis et Renй // Rйmi et Йmilie // Julie et Lucie Il est sйrieux. Elle est sйrieuse. Elle est tra- vailleuse. Il est curieux. Elle est curieuse. Elle n’est pas paresseuse. Attention! Спалучэнне літар u чытаецца як «ё»: un cur. Спалучэнне літар ieux чытаецца прыблiзна як «йё»: sйrieux. 4. Напiшы спалучэнні літар i сказы. œu ieux René a une sœur. Denis est travailleur. 5. Назавi тое, што ты бачыш на малюнках, поў- ным сказам. Выберы: С’est … Ce sont … . un aspirateur Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 105. 105. 105 un сhauffeur 6. Запомнi! 7. Прачытай тэкст. Раскажы пра хлопчыкаў. Denis et Renй sont amis. Renй a un jeu. Le jeu de Renй s’appelle «Lйgo». Son ami Denis n’a pas de jeu. Mais il a un vйlo. Denis et Renй aiment jouer avec le lйgo et sur l’ordinateur. Renй est trиs sйrieux. Il travaille beaucoup а l’йcole. Il est travailleur. Il n’est pas paresseux. deux surs sйrieux / sйrieuse – сур’ёзны (ая) curieux / curieuse – цiкаўны (ая) travailleur / travailleuse – працавiты (ая) paresseux / paresseuse – лянiвы (ая) Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 106. 106. 106 Denis a une petite sur. La sur de Denis s’appelle Йmilie. Йmilie aussi est travailleuse. Elle n’est pas paresseuse. Йmilie est trиs cu- rieuse. Et toi, tu es travailleur / travailleuse? Tu travailles beaucoup? 8. Дапоўнi сказы. 1. Renй est sйrieux. Йmilie est … 2. Denis est travailleur. Camille est … 3. Renй est curieux. Mireille est … 4. Denis n’est pas paresseux. Йmilie n’est pas … 9. Чытаем разам. la queue – leu leu – mon bleuet bleu – tant mieux А la queue leu leu Mon bleuet est bleu. S’il est bleu Tant mieux. S’il est gris Tant pis. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 107. 107. 107 LEÇON 8 (huit). Quelle saison est-ce? 1. Паслухай, i адкажы: Як завуць дзяцей? Дзе яны? Якая пара года? Якую садавiну яны любяць? Julie: Йcoute Andrй, tu aimes l’automne? Andrй: Non, c’est une sai- son triste. Il pleut sou- vent. Julie: Moi, j’aime l’au- tomne et la pluie. En automne il y a beau- coup de fruits. Andrй:Quelsfruitsaimes-tu? Julie: J’aime les pommes, les prunes et les kiwis. Et toi? Andrй: Moi, j’aime les mandarines et les oranges. Tu aimes l’automne? – Ты любiш восень? Il pleut souvent. – Часта iдзе дождж. 2. Спалучэнні літар i гукi. Паслухай i паўтары. ui euil – euille Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 108. 108. 108 3. Паслухай i прачытай. la nuit huit une feuille la pluie dix-huit un йcureuil un parapluie des fruits un fauteuil la nuit et le bruit // la pluie et le parapluie // des fruits une feuille et un йcureuil // une chaise et un fauteuil une saison triste, il pleut aujourd’hui, en au- tomne, il y a beaucoup de fruits, j’aime les fruits: les pommes et les prunes Tu aimes l’automne? Moi, j’aime la pluie. huit dix-huit un йcureuil un fauteuil une feuille Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 109. 109. 109 4. Напiшы спалучэнні літар i сказы. ui euil – euille C’est le numéro huit. C’est un écureuil. 5. Паглядзi i назавi тое, што ты бачыш на ма- люнках, поўным сказам. Выберы: C’est … Ce sont … . la nuit la pluie des fruits un parapluie des feuilles Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 110. 110. 110 6. Прачытай тэкст і раскажы пра восень. Quelle saison est-ce? C’est l’automne. Les arbres ont des feuilles jaunes, rouges et vertes. En automne, il y a beau- coup de fruits. Mais il pleut souvent. La terre est noire. Le ciel est gris. Moi, je suis Lucie. Il pleut aujourd’hui. Je suis contente. J’aime la pluie. La pluie tombe sur la tкte de Magali. Lucie dit: «Magali! Ouvre ton parapluie.» 7. Дапоўнi адказы на пытаннi. 1. Quelle saison est-ce? – C’est … 2. Est-ce qu’il y a beaucoup de fruits en au- tomne? Oui, en automne, il y a … 3. Est-ce qu’il pleut aujourd’hui? – Oui, au- jourd’hui il … 4. Dis, Magali, tu aimes la pluie? – Oui, … 8. Скажы хутка, правiльна i «не зламi» язык. Cui, cui, cuit dit un moineau gris. Je suis le maоtre de Paris. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 111. 111. 111 9. Чытаем разам. le soir – noir – au milieu – un petit rкve je monte – chez lui – il me garde – toute la nuit Rкve luisant C’est le soir au milieu du noir un petit rкve s’est allumй. Je monte chez lui et il me garde toute la nuit. Simone Schmitzberger LEҪON 9 (neuf). Je fais mes devoirs. 1. Паслухай i адкажы: Як завуць дзяў- чынку? Дзе яна знаходзіцца і што робіць? Papa: Berthe, oщ es-tu? Berthe: Je suis dans ma chambre. Papa: Qu’est-ce que tu fais? Berthe: Je fais mes devoirs. Je fais un problиme de mathйmatiques. Papa: C’est difficile, ton problиme? Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 112. 112. 112 Berthe: Oui, c’est assez difficile. Mais j’aime les mathйmatiques. Papa: Bravo, Berthe! Tu es une bonne йlиve. Qu’est-ce que tu fais? – Што ты робiш? Je fais un problиme de mathйmatiques. – Я рашаю задачу па матэматыцы. 2. Спалучэннілітарiгукi.Паслухайiпаўтары. t – th iиme du thй un thйвtre une panthиre un manuel de mathйmatiques un python Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 113. 113. 113 3. Паслухай i прачытай. Thomas un python un thйвtre Arthur une panthиre un rythme Nathalie une bibliothиque les mathйmatiques Thomas et Nathalie // Arthur et Dacha // Philippe et Tania un python et une panthиre // un thйвtre et une bibliothиque deuxiиme – troisiиme – quatriиme – septiиme – huitiиme Attention! Спалучэнне літар th чытаецца як «т»: Berthe. Спалучэнне літар iиme чытаецца як «йем»: troisiиme. 4. Напiшы спалучэнні літар i сказы. th ième Je suis Nathalie. Je suis en classe de troisième. 5. Прачытай словы парамi. Toto et Thomas la carte et le thйвtre Arthur et Nathalie le cartable et le thй Berthe et Tima le tigre et le python Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 114. 114. 114 6. Запомнi! 7. Прачытай тэкст. У якiм класе вучыцца Ар- тур? Якія прадметы ён вывучае? Je suis Arthur Melnik. Je suis йcolier. Je suis en classe de troisiиme. А l’йcole j’йtudie le bйlarusse, le russe, la lecture bйlarusse, la lecture russe, le franзais, la gymnastique, la musique, le dessin, les mathйmatiques. J’aime le franзais. Le franзais est ma matiиre prйfйrйe. Voici mon cartable. Dans mon cartable j’ai mon manuel de franзais, mon carnet, mon stylo- bille, mon taille-crayon, ma gomme, ma rиgle, mes livres, mes cahiers et mes feutres. 8. Дапоўнi адказы на пытаннi. 1. Qui es-tu? – Je suis … 2. En quelle classe es-tu? – Je suis en …. 3. Aimes-tu le franзais? les mathйmatiques? – Oui / Non, … 4. Qu’est-ce que tu as dans ton cartable? – Dans mon cartable j’ai … mon cartable ma chambre mes devoirs Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 115. 115. 115 9. Прачытайце па ролях (практ. 1, с. 111). LEÇON 10 (dix). Qui est Сendrillon? 1. Паслухай, разгледзь малюнак i адкажы: Хто размаўляе? Пра каго iдзе гаворка? Ты ведаеш гэту казку? Arthur: Qui est Cendrillon? Marion: Cendrillon est une jeune fille. Arthur: Oщ habite Cendrillon? Marion: Elle habite en France. Arthur: Avec qui habite la jeune fille? Marion: Elle habite avec le pиre, la belle-mиre et deux surs. Arthur: Est-ce que sa belle-mиre est bonne? Marion: Non, sa belle-mиre est trиs mйchante. la jeune fille – дзяўчына la belle-mиre – мачаха 2. Спалучэннілітарiгукi.Паслухайiпаўтары. ion – illon Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 116. 116. 116 3. Паслухай i прачытай. Marion un avion des camions Cendrillon un lion des lampions Marion et Cendrillon // Camille et Mireille un lion et un avion // une rйgion et un camion des lampions et des papillons Attention! Спалучэнні літар ion, illon чы- таюцца як «й» i хутка вымаўленае «о» насавое: un lion. 4. Напiшы спалучэнні літар i сказы. ion illon Voilà un lion. C’est Cendrillon. un lion un avion des lampionsun camion des papillons Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 117. 117. 117 5. Прачытай тэкст. Адкажы: Хто аўтар казкi пра Папялушку? Cendrillon Les enfants! Vous connaissez le conte de Charles Perrault «Cendrillon»? Bien sыr, vous le connaissez. Qui est Cendrillon? Cendrillon est une jeune fille. Elle est belle et trиs bonne. Cendrillon a un pиre, deux surs et une belle-mиre trиs, trиs mйchante. Cendrillon est travailleuse. Elle n’est pas paresseuse. Elle travaille beaucoup а la mai- son et elle pleure souvent. Ses surs ne travaillent pas. Elles sont paresseuses et trиs mйchantes. 6. Дапоўнi адказы на пытаннi. 1. Qui est Cendrillon? – Cendrillon est … 2. Cendrillon a une famille? – Oui, … 3. Comment est sa belle-mиre? – Sa belle-mиre est … 4. Comment est Cendrillon? – Elle est … 5. Comment sont ses surs? – Elles sont … 7. Раскажы сябру, што ты ведаеш пра Папя- лушку. 8. Прачытайце па ролях (практ. 1, с. 115). Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 118. 118. 118 9. Чытаем разам. un papillon – bleu – rouge – tremble bouge – rose – vole – se pose Les papillons Un papillon bleu, Un papillon rouge, Un papillon tremble, Un papillon bouge, Un papillon rose, Qui vole et se pose. Pierre Gamarra LEҪON 11 (onze). Où habites-tu? 1. Паслухай i адкажы: Як завуць хлопчы- каў? Дзе жыве Андрэй? Jacques: Dis, Andrй, tu habites а la ville ou а la campagne? Andrй: Moi, j’habite а la campagne, dans un pe- tit village. Jacques: Quel est le nom de ton village? Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 119. 119. 119 Andrй: Mon village s’appelle Danilavitchy. Jacques: Moi, j’habite en France, а Paris. J’habite а la campagne, dans un petit vil- lage. – Я жыву за горадам, у маленькай вёсцы. 2. Спалучэннілітарiгукi.Паслухайiпаўтары. gn tch 3. Паслухай i прачытай. un cygne la campagne Naratch un signal la compagnie Danilavitchy la campagne un cygne un magnйtophoneun champignon Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 120. 120. 120 un signe et une ligne // un signal et un cygne un compagnon et un champignon // une ville et un village le nom du village, la campagne et une compa- gnie habiter – j’habite, tu habites, il habite, elle habite Attention! Спалучэнне літар gn чытаецца як «нь»: la campagne. Спалучэнне літар tch чытаецца як «ч»: Na- ratch. 4. Напiшы спалучэнні літар i сказы. gn tch C’estuncygne.VoilàlelacNaratch. 5. Прачытай тэкст. Адкажы: Як завуць хлоп- чыка? Дзе ён жыве? Qui es-tu? Je suis Andrй Vйrйnitch. Je suis un garзon. Je suis bйlarusse. J’habite au Bйlarus. Je suis un йlиve de troisiиme. J’habite avec mes parents а la campagne, dans un petit village. Mes grands-pa- rents habitent aussi а la campagne. Notre village est petit mais beau. Il s’appelle Danilаvitchy. J’aime la campagne. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 121. 121. 121 L’йtй, mes amis et moi, nous allons а la riviиre. Nous allons aussi а la forкt oщ il y a des baies et des champignons. La vie а la campagne, c’est trиs bon! Mes grands-parents – Мае дзядуля з бабуляй Nous allons а la riviиre – Мы ходзiм на рэчку 6. Дапоўнi адказы на пытаннi. 1. Qui est-ce? – C’est un … 2. En quelle classe est le garcon? – Il est … 3. Avec qui habite Andrй? – Il habite … 4. Comment s’appelle le village? – Le village … 7. Раскажы пра сябе. Адкажы на пытаннi. 1. Tu es bйlarusse? – Oui / Non, je suis … 2. Oщ habites-tu? – J’habite … 3. Quelle est ton adresse? – Mon adresse, c’est … Voilа mon adresse: Andrй Vйrйnitch 7, appartement 5, rue Sadovaya village Danilаvitchy 220047 rйgion de Minsk BЙLARUS Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 122. 122. 122 8. Разыграйце сцэнку (практ. 1, с. 118). 9. Чытаем разам. un garзon – Gaston – leзons – heureux Je suis un garзon Mon nom est Gaston. J’habite а la campagne Et je suis trиs heureux. LEҪON 12 (douze). Le Noёl et le Jour de l’An approchent. 1. Паслухай i адкажы: Як завуць хлопчы- каў? Пра якiя святы яны гавораць? Martin: Tu sais, Alain, les fкtes ap- prochent. Alain: Quelles fкtes? Martin: Le Noёl et le Jour de l’An. Alain: Dis, Martin, qu’est-ce que c’est? Martin: Tu ne sais pas? C’est un sa- pin! Alain: Quel sapin? Martin: C’est l’arbre de Noёl. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 123. 123. 123 Alain: Et зa, qu’est-ce que c’est? Martin: Зa, ce sont des boules rouges, jaunes, vertes et bleues. Et aussi une йtoile rouge et une guirlande. Alain: Pourquoi зa? Martin: Pour dйcorer le sapin. le Noёl – Каляды le Jour de l’An – Новы год 2. Лiтары, спалучэнні літар i гукi. Паслухай i паўтары. ё in – ain – ym cinq quinze vingt une main un lapinun pain Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 124. 124. 124 3. Паслухай i прачытай. Martin un pain sympa Alain un sapin sympathique Germain un lapin le Noёl Martin et Martine // Justin et Justine // Alain et Aline Jasmin et Jasmine // Germain et Germaine // Paul et Aline cinq – quinze – vingt Attention! Спалучэнні літар in, ain, ym чы- таюцца як «э» насавое (калi за iмi няма галоснай): Martin, Alain, sympathique. Лiтары n, m не чытаюцца. Лiтара ё чытаецца як «э»: le Noёl. 4. Напiшы лiтары, спалучэнні літар i сказ. ï in – ain – ym Alain et Martin décorent l’arbre de Noël. 5. Прачытайце ўтрох. Як дзеці ўпрыгожваюць ёлку? La fкte de Noёl et le Jour de l’An approchent. Monsieur Germain, papa de Julie et d’Alain, va au magasin et achиte un sapin. Le sapin est grand Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 125. 125. 125 et beau. Papa met le sapin au milieu de la salle. Ce matin Julie et Alain dйcorent l’arbre de Noёl. Alain: Qu’est-ce que tu fais, Julie? Julie: Je dйcore l’arbre de Noёl, Alain. Veux-tu m’aider, s’il te plaоt? Alain: Oui, avec plaisir. Julie: Merci, Alain. Tu es gentil. Alain: Combien de boules mettons-nous? Julie: Deux boules bleues, trois boules rouges, quatre boules jaunes et cinq boules vertes. Alain: Nous mettons aussi des jouets? Julie: Oui, bien sыr! Alain: Et l’йtoile rouge? Julie: Mets-la au sommet! Alain: Quel beau sapin! Combien de … ? – Колькi … ? Mets-la au sommet! – Надзень яе на вер- хавіну! 6. Дапоўнi адказы на пытаннi. 1. Quelles fкtes approchent? – La … 2. Oщ va monsieur Germain? – Monsieur Ger- main va … Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 126. 126. 126 3. Comment est le sapin? – Le sapin est … 4. Qui dйcore l’arbre de Noёl? – Julie et Alain … 7. Скажы хутка, прaвiльна i «не зламi» язык. J’ai faim, j’ai faim … Mange ta main et garde l’autre pour demain. 8. Разыграйце сцэнку (практ. 1, с. 122). 9. Чытаем разам. le matin – le moulin – du bon pain – demain Le moulin а vent Le matin, le moulin moud le blй, moud le blй. Il fait, il fait la farine, la farine trиs fine, trиs fine. Pour avoir du bon pain demain, demain, pour avoir du bon pain demain, demain. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 127. 127. 127 LEÇON 13 (treize). Joyeux Noёl! Bonne et heureuse année! 1. Паслухай, разгледзь малюнкі i адкажы: Якiя падарункi хочуць атрымаць дзецi? Le Pиre Noёl Le Pиre Noёl! Le Pиre Noёl! Apporte-moi un petit cadeau: des bonbons, du chocolat, un lйgo et un vйlo, une poupйe, une calculette, et des patins et des patins. Je veux tout зa! Je veux tout зa! le Pиre Noёl – Дзед Мароз Je veux tout зa! – Я хачу ўсё гэта! 2. Спалучэннілітарiгукi.Паслухайiпаўтары. oin ien Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 128. 128. 128 3. Паслухай i прачытай. Lucien un point le bien Julien un coin le mien un chien un soin le sien Attention! Спалучэнне літар ien чытаецца як «э» насавое, да якога далучаецца прыгук «й»: bien. Спалучэнне літар oin чытаецца як «у» і «э» насавое (калi за iмi няма галоснай): un point. 4. Напiшы спалучэнні літар i сказы. oin ien Lucien a un chien. Les canards disent: «Coin, coin!» Les canards Le chien chasse le chat: Ouaf! Ouaf! Coin! Coin! Coin! Nous avons faim.Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 129. 129. 129 5. Прачытайце па ролях. Складзіце дыялог. Les cadeaux pour tous Papa et Maman: Les enfants! Joyeux Noёl! Voilа vos cadeaux. Papa: Nina! Tu veux une calculette? Nina: Oui, papa. Papa: Voilа une calculette pour toi. Nina: Ah! la belle calculette! Merci! Papa: Maxime, tu veux des patins? Maxime: Oh oui, papa. Papa: Voici les patins pour toi! Maxime: Merci, papa. Papa: Une belle poupйe pour Aline. Aline: Quelle belle poupйe! Merci. Papa: Qui veut un vйlo? Pavel: Moi! Moi! Papa: Voilа un vйlo pour toi! Pavel: Un vйlo pour moi! Il est formidable! Merci! 6. Успомнi лiчэбнiкi ад 1 да 10. Дапоўні сказ. La main gauche a cinq doigts: un, deux, trois, quatre, cinq. La main droite aussi а cinq doigts: … Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 130. 130. 130 Au total j’ai dix doigts: un, deux, trois, quatre, cing, six, sept, huit, neuf, dix. 7. Паслухай i прачытай. 11 12 13 14 15 onze douze treize quatorze quinze 16 17 18 19 20 seize dix- sept dix- huit dix-neuf vingt 8. Рашы прыклады. Modиle: Un et dix font onze. 2 + 11 = 13 3 + 13 = 16 4 + 14 = 18 2 + 12 = 14 3 + 14 = 17 5 + 15 = 20 9. Чытаем разам. point – virgule – tiret – visage – bras mains – ventre – jambes – pieds – bonhomme Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 131. 131. 131 Сomptine Point, point, virgule, tiret Le visage est dйjа fait. Bras, mains, ventre Jambes et pieds C’est un bonhomme tout entier. LEҪON 14 (quatorze). Qui habite au nu- méro 1? 1. Паслухай i назавi, каго ты бачыш на ма- люнках. Колькi iх на кожным малюнку? Au numйro un habitent deux chiens. Au numйro trois habitent quatre chats. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 132. 132. 132 Au numйro cinq habitent six dindes. Au numйro sept habitent huit chouettes. Au numйro neuf habite un buf. Au numйro dix habite Maurice. Onze, douze, treize allons cueillir des fraises. Quatorze, quinze, seize pour les ap- porter а Thйrиse. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 133. 133. 133 2. Прачытай. 11 onze 16 seize 12 douze 17 dix-sept 13 treize 18 dix-huit 14 quatorze 19 dix-neuf 15 quinze 20 vingt 3. Складзi лiчэбнiкi. 4. Дапоўнiце адказы. 1. Qui habite au numйro 1? – Au numйro 1 habitent … Dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt la voilа qui dort sous un sapin. trei on quator sei dou ze Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 134. 134. 134 2. Qui habite au numйro 3? – Au numйro 3 habitent … 3. Qui habite au numйro 5? – Au numйro 5 habitent … 4. Qui habite au numйro 7? – Au numйro 7 habitent … 5. Qui habite au numйro 9? – Au numйro 9 habite … 6. Qui habite au numйro 10? – Au numйro 10 habite … 5. Адкажы на пытаннi. 1. Combien de chiens habitent au numйro 1? (un? deux? trois?) 2. Combien de chats habitent au numйro 3? (quatre? cinq? six?) 3. Combien de dindes habitent au numйro 5? (six? sept? huit?) 4. Combien de chouettes habitent au numйro 7? (huit? neuf? dix?) 5. Combien de bufs habitent au numйro 9? (un? onze? douze?) 6. Прачытайце ў парах. Спытайце і адкажыце. 1. А quel numйro habites-tu? – J’habite au numйro 14. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа
 135. 135. 135 2. А quel numйro habite ton ami(e)? – Mon ami(e) habite au numйro 17. 3. А quel numйro habitez-vous? – Nous habi- tons au numйro 18. 4. А quel numйro habitent Marion et Alice? – Elles habitent au numйro 20. NOTRE RÉCRÉATION 1. Паслухай i прачытай. Разгледзь малю- нак i адкажы: Якое гэта свята? Papa Noёl Moi, je l’appelle: – Papa Noёl Descends du ciel, Descends du ciel. Apporte-moi du caramel. Je t’aime tant Et je t’adore, Toi, tu apportes le bonheur. Et les cadeaux, c’est comme du miel, Mon petit paрa Noёl. Вы ш эйш ая ш кола Правообладатель Вышэйшая школа

×