Quản Trị chiến lược 3 - TS Lê Thị Thu Thủy - ĐH Ngoại Thương

1,504 views

Published on

Shared by mienatys@gmail.com http://102shop.com

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,504
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
213
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quản Trị chiến lược 3 - TS Lê Thị Thu Thủy - ĐH Ngoại Thương

 1. 1. Ch­¬ng 3: chiÕn l­îc c¹nh tranh
 2. 2. Doanh nghiÖp cÇn lµm g× Doanh nghiÖp cã thÓ lµm g× M«i tr­êng bªn ngoµi M«i tr­êng vÜ m« M«i tr­êng ngµnh §èi thñ c¹nh tranh M«i tr­êng néi bé Nguån lùc N¨ng lùc Lîi thÕ c¹nh tranh bÒn v÷ng
 3. 3. Lùa chän chiÕn l­îc c¹nh tranh <ul><li>Lîi thÕ c¹nh tranh (competitive advantage) </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îc chi phÝ thÊp (Cost leadership strategy) </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îc kh¸c biÖt ho¸ (Differentiation strategy) </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îc träng t©m (Focus strategy) </li></ul>
 4. 4. 1- Lîi thÕ c¹nh tranh <ul><li>Lµ nh÷ng n¨ng lùc riªng biÖt cña doanh nghiÖp ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn vµ ®¸nh gi¸ cao </li></ul><ul><li>Hai nguån cña lîi thÕ c¹nh tranh </li></ul><ul><ul><ul><li>Lµm gièng nh­ ®èi thñ c¹nh tranh, nh­ng rÎ h¬n : chiÕn l­îc chi phÝ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lµm kh¸c ®èi thñ c¹nh tranh (hoÆc tèt h¬n vµ ®¾t h¬n, hoÆc kÐm h¬n nh­ng rÎ h¬n) : chiÕn l­îc kh¸c biÖt ho¸ </li></ul></ul></ul><ul><li>Hai môc tiªu </li></ul><ul><ul><ul><li>Toµn bé thÞ tr­êng (®èi ®Çu víi c¸c ®èi thñ víi tham väng trë thµnh leader) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mét ®o¹n thÞ tr­êng ®Æc biÖt (tr¸nh ®èi ®Çu trùc tiÕp víi c¸c ®èi thñ, tham väng kiÓm so¸t ®o¹n thÞ tr­êng nµy) </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Quy m« thÞ tr­êng Lîi thÕ c¹nh tranh Toµn bé thÞ tr­êng Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng Chi phÝ Träng t©m dùa trªn sù kh¸c biÖt Chi phÝ thÊp Kh¸c biÖt ho¸ Träng t©m dùa trªn chi phÝ 2. ChiÕn l­îc c¹nh tranh Sù kh¸c biÖt
 6. 6. 2.1 ChiÕn l­îc chi phÝ thÊp <ul><li>Lµ chiÕn l­îc mµ theo ®ã doanh nghiÖp ­u tiªn mäi nç lùc cña m×nh ®Ó h­íng tíi mét môc tiªu hµng ®Çu : gi¶m thiÓu gi¸ thµnh </li></ul><ul><li>C¬ së : doanh nghiÖp m¹nh nhÊt lµ doanh nghiÖp cã chi phÝ thÊp nhÊt </li></ul><ul><li>§­êng cong kinh nghiÖm </li></ul><ul><ul><li>Lîi thÕ quy m« (economics of scale) </li></ul></ul><ul><ul><li>HiÖu øng häc hái (learning by doing) </li></ul></ul><ul><ul><li>C¶i tiÕn (innovation) </li></ul></ul>
 7. 7. ChiÕn l­îc chi phÝ thÊp <ul><li>§­êng cong kinh nghiÖm </li></ul>Chi phÝ ®/v S¶n l­îng luü tiÕn
 8. 8. ChiÕn l­îc chi phÝ thÊp Chi phÝ / ®v S¶n l­îng luü tiÕn $10 $7 $4.9 100 200 400 §èi thñ C §èi thñ B §èi thñ A Lîi thÕ cña c«ng ty cßn lµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt mét s¶n phÈm chuÈn víi chi phÝ thÊp h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. Nh­ vËy, c«ng ty sÏ ®­îc ®Þnh vÞ tèt ®Ó c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶
 9. 9. ChiÕn l­îc chi phÝ thÊp Giê / pound träng l­îng S¶n l­îng (chiÕc) HiÖu øng kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt m¸y bay d©n dông
 10. 10. ChiÕn l­îc chi phÝ thÊp <ul><li>Chi phÝ thÊp nhê hiÖu øng kinh nghiÖm (sè l­îng) </li></ul><ul><ul><li>S¶n xuÊt víi khèi l­îng lín h¬n </li></ul></ul><ul><ul><li>TËn dông chi phÝ biªn thÊp </li></ul></ul><ul><ul><li>VËn dông chÝnh s¸ch gi¸ thÊp </li></ul></ul><ul><ul><li>ChiÕm lÜnh thÞ tr­êng vµ trë thµnh leader </li></ul></ul><ul><li>Chi phÝ thÊp ngoµi hiÖu øng kinh nghiÖm </li></ul><ul><ul><li>Qu¶n lý tèt h¬n </li></ul></ul><ul><ul><li>Tù ®éng ho¸ (thay thÕ lao ®éng) </li></ul></ul><ul><ul><li>§æi míi (s¶n phÈm, quy tr×nh) </li></ul></ul><ul><ul><li>S¶n xuÊt ë n­íc ngoµi </li></ul></ul>
 11. 11. Chuçi gi¸ trÞ vµ chi phÝ thÊp lîi nhuËn lîi nhuËn HÖ thèng th«ng tin Tinh gi¶n bé m¸y ®Ó gi¶m chi phÝ qu¶n lý KÕ ho¹ch ho¸ ®¬n gi¶n ®Ó gi¶m chi phÝ ChÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó gi¶m chi phÝ lu©n chuyÓn lao ®éng Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nh»m c¶i thiÖn n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ lao ®éng Tæ chøc phèi hîp hiÖu qu¶ gi÷a SP cña nhµ cung cÊp vµ quy tr×nh s¶n xuÊt cña DN Quy m« s¶n xuÊt hiÖu qu¶ cho phÐp gi¶m thiÓu chi phÝ s¶n xuÊt Lùa chän ph­¬ng thøc vËn chuyÓn Ýt tèn kÐm nhÊt LÞch tr×nh giao hµng hîp lý Qu¶ng c¸o diÖn réng ChÝnh s¸ch gi¸ cho phÐp t¨ng khèi l­îng b¸n Lùc l­îng b¸n hµng Ýt, ®µo t¹o kü l­ìng H­íng dÉn sö dông vµ l¾p ®Æt s¶n phÈm hiÖu qu¶ C«ng nghÖ dÔ sö dông §Çu t­ vµo c«ng nghÖ cho phÐp gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt HÖ thèng vµ quy tr×nh cho phÐp gi¶m thiÓu chi phÝ mua s¾m NVL §¸nh gi¸ th­êng xuyªn ®Ó kiÓm so¸t n¨ng lùc cña nhµ cung cÊp Rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a nhµ cung cÊp víi DN ChÝnh s¸ch lùa chän c«ng nghÖ S« l­îng vËn chuyÓn tèi ­u
 12. 12. Chi phÝ thÊp vµ ¸p lùc c¹nh tranh §èi thñ tiÒm Èn Ng­êi mua Nhµ cung cÊp S¶n phÈm thay thÕ Lîi thÕ chi phÝ cho phÐp DN ®­¬ng ®Çu víi 5 ¸p lùc c¹nh tranh Cã thÓ gi¶m QuyÒn lùc ®µm ph¸n bëi quy m« d¬n hµng Søc Ðp c¹nh tranh néi bé §èi thñ sî chiÕn tranh gi¸ c¶ víi Cost Leaders T¹o ra rµo c¶n nhËp ngµnh khã kh¨n h¬n : Lîi thÕ uy m« lín * Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó cã vÞ trÝ trªn ‘ ®­êng cong kinh nghiÖm ’ * Chi phÝ thÊp cho phÐp : §Çu t­ t¹o s¶n phÈm thay thÕ * Mua l¹i b¶n quyÒn cña SP thay thÕ tiÒm n¨ng * Cã thÓ gi¶m QuyÒn lùc ®µm ph¸n bëi kho¶ng c¸ch chi phÝ cã thª lµm cho c¸c ®èi thñ ph¶i rót lui vµ ng­êi mua ph¶i quay vÒ víi Leader
 13. 13. ChiÕn l­îc chi phÝ thÊp <ul><li>C¸c h¹n chÕ cña chiÕn l­îc chi phÝ thÊp </li></ul><ul><ul><li>§ßi hái ®Çu t­ lín </li></ul></ul><ul><ul><li>KÐm linh ho¹t ( do ph¶i chuÈn ho¸ s¶n phÈm vµ quy tr×nh s¶n xuÊt) </li></ul></ul><ul><ul><li>ChiÕn tranh gi¸ c¶ (khi nhiÒu ®èi thñ cïng theo chiÕn l­îc chi phÝ thÊp) </li></ul></ul><ul><li>Trong mét sè tr­êng hîp, chiÕn l­îc chi phÝ thÊp kh«ng thÓ ®­îc ¸p dông (c¹nh tranh ngoµi gi¸) </li></ul>
 14. 14. 2.2. ChiÕn l­îc kh¸c biÖt ho¸ <ul><li>Lµ chiÕn l­îc mµ theo ®ã doanh nghiÖp t×m c¸ch t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh dùa trªn tÝnh ®Æc thï cña s¶n phÈm cung cÊp, ®­îc thÞ tr­êng thõa nhËn vµ ®¸nh gi¸ cao . </li></ul><ul><li>C¬ së : </li></ul><ul><ul><li>cho phÐp tho¸t khái c¹nh tranh vÒ gi¸ </li></ul></ul><ul><ul><li>t¹o ra gi¸ trÞ duy nhÊt mµ kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao </li></ul></ul><ul><li>Hai d¹ng kh¸c biÖt ho¸ </li></ul>
 15. 15. ChiÕn l­îc kh¸c biÖt ho¸
 16. 16. Gi¸ trÞ cña s¶n phÈm ®­îc ®¸nh gi¸ nhê t×nh duy nhÊt vµ ®Æc tr­ng cña s¶n phÈm Gi¸ cao S¶n phÈm chÊt l­îng cao Nh÷ng ®Æc tr­ng chñ yÕu C¶i tiÕn nhanh chãng Næi tiÕng hoÆc ®éc quyÒn DÞch vô tèt
 17. 17. ChiÕn l­îc kh¸c biÖt ho¸ <ul><li>Chuçi gi¸ trÞ vµ chiÕn l­îc kh¸c biÖt ho¸ </li></ul><ul><ul><li>TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng t¹o ra gi¸ trÞ ®Òu lµ nguån tiÒm n¨ng cña mét ®Æc tr­ng duy nhÊt </li></ul></ul><ul><li>VD : ho¹t ®éng R&D cho phÐp thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm míi </li></ul>H§1 H§2 H§3 H§4 Kh¸ch hµng
 18. 18. Lîi nhuËn Lîi nhuËn Lao ®éng ®­îc ®µo t¹o tèt Kh¸c biÖt ho¸ vµ chuçi gi¸ trÞ TËp trung DN vµo chÊt l­îng HÖ thèng th«ng tin ®Ó n¾m b¾t tèt nhÊt s¬ thÝch cña kh¸ch hµng Thï lao hîp lý nh»m khuyÕn khÝch s¸ng kiÕn vµ t¨ng NSL§ VËn chuyÓn NVL cÈn thËn nh»m gi¶m thiÓu tû lÖ h­ háng vµ c¶i thiÖn chÊt l­îng cña s¶n phÈm cuèi cïng §¸p øng nhanh nhÊt nh÷ng yªu cÇu ®Æc thï cña kh¸c hµng Lu«n s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm hÊp dÉn Quy tr×nh ®Æt hµng thñ tôc giao nhËn chÝnh x¸c vµ cã tr¸ch nhiÖm DÞch vô hoµn h¶o vµ cã uy tÝn Kh¶ n¨ng nghiªn cøu c¬ b¶n §Çu t­ vµo c«ng nghÖ cho phÐp s¶n xuÊt s¶n phÈm kh¸c biÖt ho¸ HÖ thèng cho phÐp t×m kiÕm NVL chÊt l­îng cao nhÊt Mua s¾m phô tïng thay thÕ chÊt l­îng tèt nhÊt Giao hµng nhanh chãng, ®óng h¹n Phèi hîp R&D, ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ marketing Më r«ng quan hÖ c¸ nh©n víi kh¸ch hµng Phèi hîp tèt gi÷a R&D, ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ marketing Gi¸ cao
 19. 19. C¹nh tranh néi bé §èi thñ tiÒm Èn Kh¸ch hµng Nhµ cung cÊp S¶n phÈm thay thÕ Cã thÓ h¹n chÕ QuyÒn lùc ®µm ph¸n kh¶ n¨ng chÊp nhËn gi¸ cao (do lîi nhuËn cao) TiÕng t¨m cho phÐp tho¸t khái c¹nh tranh vÒ gi¸ Kh¸c biÖt ho¸ vµ ¸p lùc c¹nh tranh Cã thÓ ng¨n c¶n ®èi thñ tiÒmn¨ng S¶n phÈm míi cÇn ®­îc kh¼ng ®Þnh * HoÆc cïng gi¸ trÞ nh­ng víi gi¸ thÊp h¬n * Cã vÞ thÕ tèt h¬n s¶n phÈm thay thÕ do : Chi phÝ chuyÓn ®æi nh·n hiÖu cao * Cã thÓ lµm gi¶m QuyÒn lùc ®µm ph¸n do ®é co d·n cña cÇu sÏ thÊp khi s¶n phÈm ®­îc kh¸c biÖt ho¸:
 20. 20. ChiÕn l­îc kh¸c biÖt ho¸ <ul><li>Chuçi gi¸ trÞ vµ chiÕn l­îc kh¸c biÖt ho¸ (IKEA) </li></ul>Cung øng S¶n xuÊt Ph©n phèi Marketing Kh¸ch hµng <ul><li>Hîp ®ång dµi h¹n </li></ul><ul><li>Gia c«ng </li></ul><ul><li>Tù ®éng ho¸ </li></ul><ul><li>ChuÈn ho¸ </li></ul><ul><li>c¸c chi tiÕt </li></ul><ul><li>Cöa hµng lín </li></ul><ul><li>Kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>tù vËn chuyÓn </li></ul><ul><li>Kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>tù l¾p r¸p </li></ul><ul><li>Design ®Æc thï </li></ul><ul><li>42 triÖu ca-ta-l« </li></ul>
 21. 21. ChiÕn l­îc kh¸c biÖt ho¸ <ul><li>§iÒu kiÖn thµnh c«ng : </li></ul><ul><ul><li>ph¶i ®­îc kh¸ch hµng ghi nhËn ==> chÝnh s¸ch giao tiÕp (qu¶ng c¸o) </li></ul></ul><ul><ul><li>ph¶i thùc hiÖn ®­îc gi¸ trÞ cña s¶n phÈm ==> t¨ng chi phÝ < t¨ng gi¸ </li></ul></ul><ul><ul><li>ph¶i t¹o ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh quyÕt ®Þnh, l©u dµi </li></ul></ul><ul><li>Nguy c¬ cña chiÕn l­îc kh¸c biÖt ho¸ </li></ul><ul><ul><li>Kh¸c biÖt ho¸ qu¸ møc : kh«ng ®­îc kh¸ch hµng ghi nhËn </li></ul></ul><ul><ul><li>T¨ng gi¸ qu¸ cao : kh¸ch hµng kh«ng theo næi => quay l¹i víi SP b×nh th­êng </li></ul></ul><ul><ul><li>Sù kh¸c biÖt khã nhËn biÕt : kh¸ch hµng kh«ng nhËn biÕt ®­îc tÝnh ®Æc thï cña s¶n phÈm </li></ul></ul><ul><ul><li>Kh«ng ®¸nh gi¸ ®óng chi phÝ : doanh nghiÖp kh«ng biÕt ph¶i tr¶ gi¸ bao nhiªu cho kh¸c biÖt ho¸ </li></ul></ul>
 22. 22. 2.3 ChiÕn l­îc träng t©m <ul><li>Lµ chiÕn l­îc theo ®ã doanh nghiÖp t×m c¸ch tr¸nh sù ®èi ®Çu trùc tiÕp víi c¸c ®èi thñ ®Ó kiÓm so¸t mét thÞ tr­êng nhÊt ®Þnh </li></ul><ul><li>C¬ së : tr¸nh ®­îc nguy c¬ x©m nhËp cña ®èi thñ </li></ul><ul><ul><li>Cung ®Æc thï ®ßi hái ®Çu t­ cho c¸c ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt ®Æc thï </li></ul></ul><ul><ul><li>ThÞ tr­êng quy m« nhá ==> kh«ng hÊp dÉn c¸c ®èi thñ lín </li></ul></ul><ul><li>H¹n chÕ cña chiÕn l­îc träng t©m </li></ul><ul><ul><li>Khi chän chiÕn l­îc nµy, doanh nghiÖp ph¶i h¹n chÕ môc tiªu t¨ng tr­ëng vÒ quy m« </li></ul></ul><ul><ul><li>Nguy hiÓm nÕu nh­ ®èi thñ m¹nh ®Ó ý tíi </li></ul></ul><ul><ul><li>Xu h­íng thay ®æi nhu cÇu </li></ul></ul>
 23. 23. ChiÕn l­îc cÊp c«ng ty (corporate strategies) <ul><li>ChiÕn l­îc danh môc ho¹t ®éng (portfolio strategy) </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ (diversfication strategy) </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng (expansion strategy) </li></ul>
 24. 24. Ph©n tÝch danh môc <ul><li>Sau khi ®· ph©n ®o¹n ho¹t ®éng, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ngµnh, chän cho mçi SBU mét chiÕn l­îc, cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ph¶i ph©n bæ c¸c nguån lùc cho c¸c SBU nh­ thÕ nµo. </li></ul><ul><li>Trªn thùc tÕ, rÊt Ýt doanh nghiÖp cã thÓ héi ®ñ c¸c nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng mét c¸ch tèi ®a nhu cÇu cña c¸c ho¹t ®éng, v× vËy ph¶i lùa chän </li></ul><ul><li>H¬n n÷a, ng­êi ta còng tr¸nh c¸c l·ng phÝ kh«ng cÇn thiÕt (®Çu t­ qu¸ nhiÒu vµo c¸c ho¹t ®éng kh«ng cã triÓn väng) hoÆc bá lì c¬ héi (®Çu t­ qu¸ Ýt cho c¸c ho¹t ®éng cã triÓn väng) </li></ul>
 25. 25. Ma trËn BCG1 (1965) <ul><li>C¸c gi¶ thuyÕt : </li></ul><ul><ul><ul><li>Trong mét ngµnh (SBU), ngay khi tån t¹i mét lîi thÕ quy m« lín, nã sÏ bÞ thèng trÞ th«ng qua chi phÝ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>VÞ thÕ tèt nhÊt lµ vÞ thÕ víi chi phÝ thÊp nhÊt (vµ theo l«-gÝc cña lîi thÕ quy m« sÏ trë thµnh leader). Lîi thÕ so víi ®èi thñ kh¸c ®­îc ®¸nh gi¸ th«ng qua chªnh lÖch vÒ chi phÝ, vµ th«ng qua thÞ phÇn t­¬ng ®èi (thÞ phÇn so víi ®èi thñ c¹nh tranh lín nhÊt). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ChØ cã sù t¨ng tr­ëng míi cho phÐp mét doanh nghiÖp thay ®æi vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh (nÕu doanh nghiÖp t¨ng tr­ëng nhanh h¬n thÞ tr­êng, doanh nghiÖp sÏ cã thªm thÞ phÇn, ng­îc l¹i, doanh nghiÖp sÏ mÊt thÞ phÇn) </li></ul></ul></ul><ul><li>Hai trôc c¬ b¶n : thÞ phÇn t­¬ng ®èi vµ t¨ng tr­ëng </li></ul>
 26. 26. Ma trËn BCG1 (1965)
 27. 27. Ma trËn BCG1 (1965)
 28. 28. Ma trËn BCG1 (1965)
 29. 29. ChiÕn l­îc héi nhËp däc <ul><li>KiÓm so¸t thªm c¸c n¨ng lùc míi theo suèt chiÒu däc cña chuçi gi¸ trÞ (ng­îc vÒ phÝa nhµ cung cÊp hoÆc xu«i vÒ phÝa nhµ ph©n phèi) </li></ul><ul><li>¦u ®iÓm : </li></ul><ul><ul><li>KiÓm so¸t ®­îc c¸c c«ng nghÖ bæ trî </li></ul></ul><ul><ul><li>Gi¶m chi phÝ víi viÖc tËn dông lîi thÕ quy m« </li></ul></ul><ul><ul><li>Gi¶m chi phÝ th«ng tin, chi phÝ giao dÞch (transaction cost) </li></ul></ul><ul><li>Nh­îc ®iÓm : </li></ul><ul><ul><li>§ßi hái ®Çu t­ lín </li></ul></ul><ul><ul><li>Phøc t¹p ho¸ qu¶n lý </li></ul></ul><ul><ul><li>GÆp khã kh¨n trong thêi kú ®×nh trÖ kinh tÕ </li></ul></ul>
 30. 30. ChiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ <ul><li>Më réng ra c¸c ho¹t ®éng míi (s¶n phÈm míi, thÞ tr­êng míi, vv) </li></ul><ul><li>§a d¹ng ho¸ liªn kÕt nh»m khai th¸c sù céng h­ëng : </li></ul><ul><ul><li>Cïng c«ng nghÖ </li></ul></ul><ul><ul><li>Cïng hÖ thèng ph©n phèi </li></ul></ul><ul><ul><li>Cïng n¨ng lùc </li></ul></ul><ul><li>§a d¹ng ho¸ gi÷a c¸c ho¹t ®éng kh«ng cã liªn hÖ : </li></ul><ul><ul><li>C©n b»ng c¸c nguån tµi chÝnh </li></ul></ul><ul><ul><li>LÊp chç trèng do tÝnh thêi vô </li></ul></ul><ul><ul><li>Do ¸p lùc chÝnh trÞ </li></ul></ul><ul><ul><li>Do ý muèn c¸ nh©n cña l·nh ®¹o </li></ul></ul><ul><ul><li>Ph¶n c«ng ®èi thñ c¹nh tranh </li></ul></ul><ul><ul><li>Dù tÝnh tr­íc sù thay thÕ s¶n phÈm </li></ul></ul>
 31. 31. ChiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ <ul><li>¦u ®iÓm </li></ul><ul><ul><ul><li>Chia xÎ rñi ro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C©n b»ng danh môc c¸c ho¹t ®éng gi÷a nguån vµ nhu cÇu vÒ tiÒn mÆt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Khai th¸c sù céng h­ëng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TËn dông lîi thÕ quy m« </li></ul></ul></ul><ul><li>Nh­îc ®iÓm </li></ul><ul><ul><ul><li>ViÖc qu¶n lý mét tæng thÓ kh«ng ®ång nhÊt sÏ rÊt khã kh¨n </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ThiÕu sù g¾n bã vÒ mÆt v¨n ho¸ </li></ul></ul></ul>
 32. 32. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng <ul><li>ChiÕn l­îc s¸p nhËp (strategic mergers): </li></ul><ul><ul><li>Lîi thÕ quy m« </li></ul></ul><ul><ul><li>TiÕt kiÖm chi phÝ giao dÞch </li></ul></ul><ul><ul><li>T¨ng c­êng vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng </li></ul></ul><ul><ul><li>T¨ng kh¶ n¨ng tµi chÝnh </li></ul></ul><ul><li>ChiÕn l­îc mua l¹i (acquisition) </li></ul><ul><ul><li>Lîi thÕ qui m« </li></ul></ul><ul><ul><li>T¨ng c­êng vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng </li></ul></ul><ul><ul><li>Mua vµ b¸n l¹i kiÕm lêi </li></ul></ul>
 33. 33. Liªn minh chiÕn l­îc <ul><li>Liªn minh gi÷a c¸c doanh nghiÖp kh«ng c¹nh tranh: </li></ul><ul><ul><li>Liªn doanh ®a quèc gia </li></ul></ul><ul><ul><li>Hîp t¸c däc gi÷a c¸c doanh nghiÖp nhµ cung cÊp vµ kh¸ch hµng </li></ul></ul><ul><li>Liªn minh gi÷a c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh </li></ul><ul><ul><li>Liªn minh héi nhËp (joined integration alliance) </li></ul></ul><ul><ul><li>Liªn minh tËp trung (addition alliance) </li></ul></ul><ul><ul><li>Liªn minh bæ trî (complementary alliance) </li></ul></ul>
 34. 34. Liªn minh héi nhËp <ul><li>T×m kiÕm lîi thÕ qui m« trong mét bé phËn hoÆc m«t c«ng ®o¹n nµo ®ã cña quy tr×nh s¶n xuÊt </li></ul><ul><li>S¶n phÈm riªng biÖt </li></ul><ul><ul><li>VÝ dô : Peugeot, Renault, Volvo </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>V6 - PRV </li></ul></ul></ul></ul>
 35. 35. Liªn minh tËp trung <ul><li>T×m kiÕm lîi thÕ qui m« trong toµn bé quy tr×nh s¶n xuÊt </li></ul><ul><li>S¶n phÈm chung </li></ul><ul><ul><li>VÝ dô : Bristish Aircraft Corp. & Sud Aviation </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Concorde </li></ul></ul></ul></ul>
 36. 36. Liªn minh bæ trî <ul><li>§ãng gãp vµo liªn minh nh÷ng tµi s¶n vµ n¨ng lùc cã tÝnh chÊt kh¸c nhau </li></ul><ul><li>S¶n phÈm riªng, kh«ng c¹nh tranh trùc tiÕp </li></ul><ul><ul><li>VÝ dô : GM, Toyota, Suzuki </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>¤ t« </li></ul></ul></ul></ul>
 37. 37. ChiÕn l­îc quèc tÕ Ph¸t triÓn quèc tÕ ChÝnh trÞ & chÝnh phñ ThÞ tr­êng (cÇu) Kh¶ n¨ng c¹nh tranh T×nh h×nh c¹nh tranh - hµng rµo thuÕ quan - free trade zones - ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn - m¹ng l­íi th«ng tin - cÇu quèc tÕ - vßng ®êi SP ng¾n - economic of scale - c­êng ®é c¹nh tranh - cÊu tróc c¹nh tranh
 38. 38. ChiÕn l­îc ®a quèc gia vs chiÕn l­îc toµn cÇu C«ng ty mÑ C«ng ty mÑ §a quèc gia Toµn cÇu
 39. 39. ChiÕn l­îc ®a quèc gia vs chiÕn l­îc toµn cÇu §a quèc gia Toµn cÇu <ul><li>C¹nh tranh ®éc lËp </li></ul><ul><li>theo tõng quèc gia </li></ul><ul><li>ThÞ tr­êng kh¸c nhau </li></ul><ul><li>theo tõng quèc gia </li></ul><ul><li>C«ng ty mÑ ®éc lËp </li></ul><ul><li>víi c¸c c«ng ty con </li></ul><ul><li>C¸c c«ng ty ë quèc gia </li></ul><ul><li>kh¸c nhau ®­îc kiÓm </li></ul><ul><li>so¸t bëi c«ng ty mÑ </li></ul><ul><li>C«ng ty mÑ chuÈn ho¸ </li></ul><ul><li>s¶n phÈm cho c¸c </li></ul><ul><li>thÞ tr­êng kh¸c nhau </li></ul><ul><li>S¶n xuÊt tËp trung </li></ul>
 40. 40. ChiÕn l­îc ®a quèc gia vs chiÕn l­îc toµn cÇu §a quèc gia Toµn cÇu <ul><li>ChÝnh s¸ch marketing </li></ul><ul><li>cho tõng quèc gia </li></ul><ul><li>Tr¸nh chi phÝ vËn chuyÓn </li></ul><ul><li>vµ hµng rµo thuÕ quan </li></ul><ul><li>Thµnh lËp JV ®Ó th©m </li></ul><ul><li>nhËp nhanh thÞ tr­êng </li></ul><ul><li>ChÝnh s¸ch marketing </li></ul><ul><li>toµn cÇu (SP chuÈn ho¸) </li></ul><ul><li>S¶n xuÊt tËp trung ®Ó </li></ul><ul><li>tèi ®a ho¸ lîi thÕ qui m« </li></ul><ul><li>Nh·n hiÖu toµn cÇu ®Ó </li></ul><ul><li>th©m nhËp thÞ tr­êng </li></ul>Nguån cña lîi thÕ c¹nh tranh
 41. 41. X©m nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ XuÊt khÈu B¸n quyÒn Uû th¸c Liªn doanh Chi nh¸nh H­íng tiÕn triÓn Møc ®é ®Çu t­ Møc ®é kiÓm so¸t
 42. 42. KiÓm so¸t chiÕn l­îc <ul><li>Quy tr×nh ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng hiÖn t¹i phï hîp víi viÖc thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l­îc </li></ul><ul><li>Tam gi¸c môc tiªu, ph­¬ng tiÖn, kÕt qu¶ </li></ul><ul><li>HÖ thèng ®iÒu khiÓn (Monitoring tools) </li></ul><ul><ul><li>néi dung </li></ul></ul><ul><ul><li>h×nh thøc </li></ul></ul>
 43. 43. KiÓm so¸t chiÕn l­îc <ul><li>KiÓm so¸t lµ chøc n¨ng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp </li></ul><ul><ul><li>KiÓm tra </li></ul></ul><ul><ul><li>§iÒu chØnh </li></ul></ul><ul><ul><li>Thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l­îc </li></ul></ul>môc tiªu kÕt qu¶ ph­¬ng tiÖn
 44. 44. KiÓm so¸t chiÕn l­îc Môc tiªu cÇn thùc hiÖn (phô thuéc vµo chiÕn l­îc) Lùa chän c¸c th­íc ®o So s¸nh t×nh h×nh thùc tÕ §¸nh gi¸ vµ ra quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh
 45. 45. KiÓm so¸t chiÕn l­îc <ul><li>C«ng cô kiÓm so¸t - monitoring tools </li></ul><ul><ul><li>Lµ tæng hîp mét sè Ýt c¸c chØ tiªu cho phÐp cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho mçi c¸p qu¶n lý trong viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp </li></ul></ul><ul><ul><li>ViÖc sö dông hÖ thèng c«ng cô ®iÒu khiÓn sÏ t¹o lªn kh¶ n¨ng bµn luËn vÒ c¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn chiÕn l­îc vµ cïng nhau chia xÎ mét tÇm nh×n chiÕn l­îc chung </li></ul></ul><ul><ul><li>C«ng cô ®iÒu khiÓn lµ mét tµi liÖu tæng hîp, quan träng ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ </li></ul></ul>
 46. 46. KiÓm so¸t chiÕn l­îc <ul><li>C«ng cô kiÓm so¸t - monitoring tools </li></ul><ul><ul><li>C«ng cô nµy : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>nhÊn m¹nh nh÷ng g× chñ yÕu nhÊt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sö dông ng«n ng÷ th«ng dông </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cho phÐp x¸c ®Þnh c¸c hµnh ®éng ®iÒu chØnh </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nh÷ng th«ng tin : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>sè l­îng Ýt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>quan träng víi bé phËn cã liªn quan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kh«ng ®¬n thuÇn tµi chÝnh </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dÔ thu thËp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tr×nh bµy hîp lý </li></ul></ul></ul>
 47. 47. KiÓm so¸t chiÕn l­îc <ul><li>C«ng cô kiÓm so¸t - monitoring tools / presentation </li></ul><ul><ul><li>C¸c chØ tiªu ®­îc tr×nh bµy d­íi d¹ng : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>d÷ liÖu : sè l­îng ®¬n hµng, doanh thu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>chªnh lÖch : gi÷athùc tÕ vµ dù b¸o </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dÊu hiÖu b¸o ®éng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bµng biÓu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>®å thÞ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vv </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>C¸c th«ng tin cÇn ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>tÇm quan träng cña hÖ thèng th«ng tin (c«ng cô trî gióp, quy tr×nh th«ng tin néi bé : top down / bottom up) </li></ul></ul></ul>
 48. 48. VÞ trÝ cña kÕ ho¹ch kinh doanh Môc tiªu ChiÕn l­îc Tæ chøc thùc hiÖn KiÓm tra
 49. 49. KÕ ho¹ch kinh doanh lµ g× ? <ul><li>KÕ ho¹ch kinh doanh x¸c lËp ph­¬ng ph¸p qu¶n lý mét ho¹t ®éng trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh trong t­¬ng lai. </li></ul><ul><ul><li>Gi¸ nh­ chØ cÇn chóng ta dù tÝnh tr­íc ?! </li></ul></ul>
 50. 50. Lîi Ých cña kÕ ho¹ch <ul><li>ThÓ hiÖn chÝnh thøc qui tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ </li></ul><ul><li>C¬ së cña tiÕng nãi chung </li></ul><ul><li>Yªu cÇu tµi trî </li></ul><ul><li>C«ng cô qu¶n lý t¸c nghiÖp </li></ul>
 51. 51. KÕ ho¹ch nµo ? KÕ ho¹ch Marketing KÕ ho¹ch Nh©n sù KÕ ho¹ch NC & PT KÕ ho¹ch S¶n xuÊt KÕ ho¹ch Tµi chÝnh
 52. 52. KÕ ho¹ch Marketing <ul><li>ThÞ tr­êng nµo ? </li></ul><ul><li>Doanh sè ? </li></ul><ul><li>Ph©n phèi b»ng c¸ch nµo ? </li></ul><ul><li>KhuyÕch tr­¬ng nh­ thÕ nµo ? </li></ul>
 53. 53. Tãm t¾t <ul><li>Môc tiªu </li></ul><ul><li>Ph­¬ng tiÖn </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>V Ë t chÊt (s¶n phÈm ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Con ng­êi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tµi chÝnh </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>TiÕn ®é </li></ul>T. Mét T. Hai T. Ba T. T­ ....... Tæng A         ........   B         ........   C         ........   D         ........   Tæng         ........  
 54. 54. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt <ul><li>C¸i g× ? </li></ul><ul><li>Bao nhiªu ? </li></ul><ul><li>Khi nµo ? </li></ul><ul><li>Nh­ thÕ nµo ? </li></ul>
 55. 55. KÕ ho¹ch nh©n sù ? <ul><li>Cho phÐp dù b¸o nhu cÇu t­¬ng lai vÒ nh©n sù vµ kh¶ n¨ng cung øng cña doanh nghiÖp, tõ ®ã dù tÝnh c¸c gi¶i ph¸p cÇn thiÕt vÒ mÆt nh©n sù cho phÐp thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc </li></ul><ul><li>C¬ së : </li></ul><ul><ul><li>C¸c kÕ ho¹ch cña DN </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhu cÇu nh©n sù trong t­¬ng lai </li></ul></ul><ul><ul><li>Kh¶ n¨ng ®¸p øng cña DN </li></ul></ul>
 56. 56. Tãm t¾t ? Nguyªn nh©n Bªn trong Bªn ngoµi Kh¸c Xu h­íng Chuyªn gia S¬ ®å thuyªn chuyÓn KÕ ho¹ch ®Ò b¹t Ph©n tÝch nh©n sù Cung bªn ngoµi Ng¾n h¹n Dµi h¹n Néi bé Bªn ngoµi Cung øng nh©n sù Nhu cÇu nh©n sù Ph­¬ng ph¸p KÕ ho¹ch nh©n sù dµi h¹n / ng¾n h¹n Qui tr×nh néi bé Qui tr×nh bªn ngoµi
 57. 57. KÕ ho¹ch tµi chÝnh <ul><li>KÕ ho¹ch tµi chÝnh thÓ hiÖn tæng thÓ c¸c quyÕt ®Þnh ®·®­îc lªn ch­¬ng tr×nh trong c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh vÒ mÆt sö dông vèn vµ nguån vèn. </li></ul><ul><li>Thùc chÊt lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh lµ t×m c¸ch dù tÝnh c¸c nhu cÇu sö dông vèn vµ nguån vèn vµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh nh»m ®¶m b¶o c©n ®èi tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n dµi h¹n cña doanh nghiÖp </li></ul>
 58. 58. Nhu cÇu sö dông vèn <ul><li>§Çu t­ dµi h¹n </li></ul><ul><li>Nhu cÇu vèn l­u ®éng rßng </li></ul><ul><li>Tr¶ nî </li></ul><ul><li>Chia lîi nhuËn </li></ul>
 59. 59. Nguån vèn cã thÓ huy ®éng <ul><li>Nguån néi bé </li></ul><ul><ul><ul><li>TrÝch khÊu hao </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lîi nhuËn </li></ul></ul></ul><ul><li>Nguån bªn ngoµi </li></ul><ul><ul><ul><li>T¨ng vèn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vay ng©n hµng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thuª mua (leasing) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kh¸c </li></ul></ul></ul>
 60. 60. C©n ®èi tµi trî
 61. 61. Ng©n s¸ch C«ng ty XYZ Dù to¸n ng©n s¸ch 200X
 62. 62. STRATEGIC MANAGEMENT - VCCI2002 CONGRATULATION !

×