Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
325
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. WOÄö‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ≈ ozU‡‡‡‡‡‡‡‡I v‡‡ pOJA ë öL WN «uÄ
 • 2. WÿuH Ä l Dë ‚uI Â≤∞∞¥ ≠ ‡ ±¥≤µ …d UIë ≠ v ÂË— ≠ b ö d*« ÂUÄ√ ≠ ÊUL ëd √ ≠ ` Hë Ÿ—U ¥µ≥∂≤¥∏ ÊuHOK ≠ ≤µ∂µπ≥π ≠ ¥µ∞±≤≤∏≠π ∫fÂU Ë ÊuHOK Email: shoroukintl@hotmail.com shoroukintl@yahoo.com
 • 3. W?? ? ? O? ? ? Äö?‡? ≈ o‡?zU?‡?I? ? ? v‡‡ pOJA ë öL WN «uÄ ‚ËeÁ“ ÈbL œuL Ä ÆœÆ√
 • 4. £ WÄbIÄ UNÃu?B  √bÐ W1b?Á WBÁ d?AÃ«Ë dO)«Ë qÞU?³Ã«Ë o(« 5Ð Ÿ«dBë W?BÁ „UM¼ ÊU? U*UÞ U?NÃu?B? q «u?²ð ·u?ÝË Æ÷—_« v?KŽ ÊU? ½ù« W¹«bÐ lÄ Æœułuë «c¼ v ÊU ½≈ ‰c³?¹ Ècë qÞU³Ã« b?{ WK «u²?Ä „—UFÄ ÷u? ¹ Á—uNþ c?MÄ ÂöÝù«Ë ÆÂöÝù« tÐ ¡Uł Ècë o(« rÃUFÄ fLDà W×KÝ√ sÄ lOD² ¹ UÄ q tÐ ¶« r?²???š Ècë s?¹bë u¼Ë ‡ Âö????Ýù« Ê√ W???³?¹d???Gë  U????Á—U???H?*« sÄË ÷dFð bÁ ‡ ÷—_UÐ ¡UL ë ‰U?Bð« WK KÝ v WIKŠ dš¬ ÊUÂË ¨ ôUÝdë …—UŁ≈Ë Âu????−???N?Kà ‡ Âu????Oë v²????Š ‰«e¹ ôË ‡ Á—u????NE?à vÃË_«  UE?×Kë c?MÄ ÆtLOÃUFðË ÁbzUIŽ v pOJA²Ã«Ë tÃuŠ  UN³Aë t?O ¡U?ł Ècë XÁuë v ‡ Âö?Ýù« Ê√ v q¦?L²¹ pÖ v? WЫdGë t?łËË ¶« ¡UO³½√ sÄ UÒ¹√ dJM¹ rà ‡ ÷—_« vKŽ ¶« s¹bà …d?Oš_« WLKJë ”UMKà sKF¹ ŸU?³ð√ sÄ «Îb?Š√ d?³?−?¹ rÃË ¨W¹ËU?L?Ý V²? sÄ rN?OKŽ ‰e?½√ U?Ä ôË 5IÐU? ë vKŽ d?Ä_« d?B?²?I¹ rÃË ÆÂö?Ýù« ‚UM²?Ž« vK?Ž WI?ÐU? ë W¹ËU?L? ë  U½U¹bë rNOK?Ž ‰e½√ UÄË UÎF?OL?ł ¶« ¡UO³?½QÐ ÊU1ù« ÂöÝù« qFł U?/≈Ë ¨—UJ½ù« ÂbŽ Ó Ô µ
 • 5. …b?OI?Fë Ác¼ `Bð ô YO?×Ð rK ?Ä q …bO?I?Ž sÄ UÒO?ÝU?Ý√ «ÎdBMŽ V²? sÄ Ê√ W?IÐU? ë  U½U?¹bë ¡«“≈ Âö?Ýûà `ÄU? ?²*« nÁu*« «c?¼ ÊQ?ý sÄË ¨t½ËbÐ ÆÂöÝûà 5C¼UM*« œbŽ sÄ qKI¹ Ê√Ë qŁU2 `ÄU ²Ð qÐUI¹ U½b????łË b???I??? ÆU???ÎÄU9 p?Ö sÄ fJ?Fë vK?Ž ÊU??? Àb???Š Ècë s?JÃË fOÃË ÆÁU&« q sÄ W¹—U?{  öL( ÷d?F²¹ ‡ t ¹—Uð Èb?Ä vKŽ ‡ ÂöÝù« v ÂöÝù« tà ÷d?F²¹ UÄ q¦* ÷d?F²¹ ÊU¹œ_« sÄ s¹œ Âu?Oë rÃUŽ v „UM¼ ÆWЖU  «¡«d² «Ë ÕœU rKþ sÄ vÃËbë ÂöŽù« ¨t?L?OÃU?F?²Ã r?N? ¡u?ÝË Âö?ÝùUÐ U?Î×?{U? ö?N?ł „UM¼ Ê√ U?Mà 5³¹ «c¼Ë Î Âö?Ýù« 5Ð U?Î×?{«Ë UÎDKš „UM¼ Ê√Ë ¨vŽË d?O?GÐ Â√ vŽuÐ pÖ ÊU? ¡«u?Ý rÝUÐ 5LK *« ¡UMÐ√ iF?Ð sÄ —bBð v²Ã« ¡U?IL?(«  U d?B²Ã« iFÐË s¹b? ơ«dÐ UNMÄ u¼Ë s¹bë `O?{uð qł√ s?Ä W?H?ŽU?C?Ä W?O?L?KŽ œu?N?ł ‰c?³Ð ÊuJð p?Ö W?N?ł«u?ÄË Æ‚UD½ lÝË√ vKŽ pÖ dA½Ë ¨ÂöÝûà WOIOI(« …—uBë ÂuOë v²ŠË dNþ cMÄ ÂöÝù« b{ —U¦ð v²Ã«  UN³Aë Ê√ UMà 5³¹ lÁ«uÃ«Ë UNzUDŽ≈ WÃËU×Ä Ë√ W?žUOBë v ô≈ UNCFÐ lÄ nK²? ð ôË ¨…—dJÄ  UN³ý ÂU?O?IÃU?Ð ‡ W?HK²? ?Ä  «d??²? v ‡ Âö?Ýù« ËdJH?Ä i?N½ b?ÁË ÆW?O?LKŽ W??G?³? Ècë tÐuKÝQ?ÐË W? U?)« t?²?I¹dDÐ q  U?N?³?Aë Ác¼ vK?Ž œdë v rN?³?ł«uÐ y ÆœdKà ÂuÁ_« qO³ ë t½√ bI²F¹ UMOð√ UM½√ vŽÒb½ ôË ¨‰U:« «c¼ v U?½uI³Ý sÄ œu?Nł sÄ qKI½ ô s×½Ë vDF?½ Ê√ »U?²?Jë «c??NÐ U½œ—√ UMM?JÃË Æœb??Bë «c¼ v qz«Ë_« tÐ  Q?¹ rà U0 ∂
 • 6. U½d?BŽ v œœd²?ð v²Ã«Ë ¨…—U¦*«  U?N³A?ë Ác¼ sÄ WN?³ý q vKŽ «Îe?ÂdÄ «Òœ—  ôU????Bðô«Ë  U????ÄuK?F*« …—uŁ d????B????Ž v W???? U??? ?ÐË ¨d????šPÐ Ë√ qJ?AÐ ÆåX½d²½ù«ò WOÃËbë  ôUBðô« WJ³Aà b¹«e²*« «b ²Ýô«Ë o¹dÞ sŽ  U?F³Þ …bŽ …d?Oš_«  «uM ë v? »U²Jë «c¼ sÄ —b? bÁË ÆWOÄöÝù« Êu¾AKà vKŽ_« fK:« W?O? ½d?H?Ã«Ë W¹e?OK$ù«  U?GKë vÃ≈ »U??²Jë W?L?łdð - …bzU?HKà U??L?O?L?FðË Î ’U?)« lÁu*« vKŽ t?¦Ð - U?L? ¨W¹b½ö¹U?²Ã«Ë W?OÁ«“U?IÃ«Ë W?O?ÝËdÃ«Ë W?O½U*_«Ë ÆåX½d²½ù«ò WJ³ý vKŽ WOÄöÝù« Êu¾AKà vKŽ_« fK:UÐ …—u?Bë `O{uð v ≠t?L?−Š d?G vKŽ ≠»U?²Jë «c¼ rN? ¹ Ê√ qÄQ½Ë t?L??OÃU?F?²?à rN? ¡u?Ý s?Ä ÊU¼–_UÐ oKŽ U?Ä i?FÐ Wë“≈Ë Âö?Ýûà W??O?I?O??I?(« ÆÁbzUIŽË ‚ËeÁ“ ÈbL œuL Ä ÆœÆ√ ∑
 • 7. ‰Ë_« qBHë r‡‡ dJë ʬd‡‡ ‡ Ië π
 • 8. .dJë ʬdIë øÈdA nOÃQ Â√ vNÃ≈ v Ë Ê¬dIë q ∫ÎôË√ bzUI?Ž tÝUÝ√ vKŽ Âu?Ið Ècë ‰Ë_« ÂöÝù« »U²? u¼ .dJë ʬdIë ‡± t½√ X³Ł «–S ÆtЫœ¬Ë Âö?Ýù« ‚öš√ tMÄ o¦³MðË ¨t²F?¹dýË vÄöÝù« s¹bë tÐ ÊU1ù« ÊS??? ¨t??HK?š sÄ ôË t¹b¹ 5?Ð sÄ qÞU??³?ë t??OðQ?¹ ô Ècë ¶« vŠË ÆtMÄ dHÄ ô «ÎdÄ√ `³B¹ vÃ≈ U??Φ¹b???ŠË UÎ1b??Á Âö??Ýûà 5C?¼UM*« œu??N??ł XN??&« p?Ö qł√ sÄË ÊuOMŁuë ‰cÐ b?ÁË ÆÁ—bBÄ v? Ë Ê¬dIë W×? v œUI²?Žô« WŽeŽ“ WÃËU?×Ä Æ¶« bMŽ sÄ vŠË ʬdIë Ê√ v WK¦L?²*« WIOI(« WÄËUI?Ä v r¼bNł ÊuOJ*« t½√Ë ¨›¥∫ÊU??Ád??Hë¤ ˝ÒÊËÌd? š¬ Âu? Á t? OK?Ž t½U??Ž√Ò § Á«Òd? ²? Î ‹ pÎ ≈˚ t½√ «u??L?Že?? Ò  Î Ò Ï ÎÒ Ò Ì Ò Ò Ò Ì Ò  Ê√Ë ¨›µ∫ÊUÁd?Hë¤ ˝ ö?OÏ √Ò § Ú…dJÐ t?OKŽ vKLð w?NÒ U?N?³²?²?‹ 5ÃÏ Ë_« dOÏÞU?Ý√Ò ˚ Ú Ò Ò Î Ì Ï ÎÒÒ ¢ ÒÎ Ì Ò Ï Ò ÒÒ Ò Î Ò ] Ò Ì Ò Æs¼U Ë√ dŠU?Ý ‰uÁ ʬdIë Ê√ Ë√ ›±∞≥∫q×Më¤ ˝dAÐ ÌtLKF¹˚ ∫«ÎbL×Ä Ò Ò Ì ÏÓ Ò Ì vÃ≈ ¡U??L? ë vŠË t?½QÐ ‰u?Ië ‰UD?Ð≈ vÃ≈ tK pÖ ¡«—Ë sÄ Êu?? b?N¹ «u?½U?ÂË ÆdA³Ã« W¹«bNà æ bL×Ä sÄ rN?HÁuÄ v? ÂöÝù« vKŽ 5KÄU?ײ*« 5Ád?A²? *« sÄ œbŽ «c?Š bÁË fOà ʬdIë Ê√ ÊU?O³Ã W²O?L² Ä  ôËU?×Ä «uÃcÐË ¨WJÄ vÂdAÄ Ëc?Š ʬdIë ±±
 • 9. UνU????O????Š√ «Ëœœ—Ë æ b????L???×????Ä n?OÃQð s?Ä u¼ U/≈Ë ¨¶« b?MŽ s?Ä U???ÎO????ŠË ÆUNà ʬdIë iŠœ sÄ rždë vKŽ UÎ1bÁ ÊuOMŁuë UNÐ ‰UÁ v²Ã«  U{«d²Žô« 5Ž pÃcÃË ¨V²J¹ ôË √dI¹ ô UÒO?Ä√ ÊU «ÎbL×Ä Ê√ U?ÒO ¹—Uð XÐU¦Ã« sÄË lOD²? ¹ ÊU? u?ÃË Æv½¬d?Á vŠË sÄ t?OKŽ ‰eM¹ U?Ä WÐU??²Jà tÐU?×? √ sÄ «Îœb?Ž Æʬd?Ië  U¹¬ WÐU²Jà b?ŠQÐ W½U?F²?Ýô« vÃ≈ WłU?Š v ÊU? U* WÐU²JÃ«Ë …¡«d?Ië v²??ÄË nO??ÂË øÈd?š_«  U½U¹b?ë V²? vK?Ž lKD¹ Ê√ vÄ√ lO?D²? ?¹ nOJ sÄ U?Nà bMÝ ôË ¨qO?Ãœ U?N?OKŽ Âu?I¹ ô ÈËU?Žœ œd?−?Ä Ác¼ Ê≈ øpÖ Àb?Š ÆlÁ«uë WJÄ v? Âö?Ýù« vÃ≈ u??Žb¹ ‡ Âö?? Ã«Ë …ö??Bë t??OKŽ ‡ v?³Më qþ b??Ià ‡≤ vKŽ œuNOÃUÐ  ö tà X½U t½√ UÒO ¹—Uð X³¦¹ rÃË ÆUÎÄUŽ dAŽ WŁöŁ vëuŠ œbBë «c¼ v ÊuL C¹ pÃcÐ 5KzUIë ÊS WO×O *UÐ tðö UÄ√ Æ‚öÞù« ÂU?Aë vÃ≈ q «u??Ië o¹dÞ v åÈd?O?×Ðò v?Žb¹ v×?O? ?Ä V¼«dÐ tzU??Ià W?B?Á ÊU?ÂË ¨ÂU?Aë vÃ≈ tð—U?& v VÃUÞ vÐ√ t?LŽ W?³?×? v b?L×?Ä ÊU? U?ÄbMŽ Ê√ d?O?G? v?³?Bà nOJ ÆWMÝ …d?A??Ž v²MŁ« Ë√  «uMÝ l ð „«cM?O?Š Ád?L?Ž l b¹ Ècë U?ÄË øozUÁbà ô≈ dL?² ¹ rà dÐU?Ž ¡UIà v U?NKÄUJÐ W½U¹œ VŽu?² ¹ s¹bë tLOKF²Ã WK UIë q 5Ð sÄ  «cÃUÐ dOGBë v³Bë «c¼ —UO²šô ÈdO×Ð øtðuŽœ ÊöŽù ¡UIKë «c¼ bFÐ UÎÄUŽ 5ŁöŁ bL×Ä dE²½« «–U*Ë øv×O *« 5Ád?A?²? *« b?Š√ U?Žœ U?Ä «c¼Ë ÆWÃu?³?IÄ ôË W?ÃuI?F?Ä d?O?ž W?B?Á Ác¼ Ê≈  —«u¼ ‚dA² *« ‰UÁ bI? ÆUNÝUÝ√ sÄ WIK² Ä WBÁ UN?H uÐ UÎÄU9 UNC dà ±≤
 • 10. cMÄ X¦?×ÐË  dA?½Ë UN?OKŽ d¦?Ž v²Ã« W?OÐdF?ë ’uBMë `L? ð ôò ©Huart® œd??−??Ä ô≈ È—u?? ë V¼«d?ë «c¼ vÃ≈ bM ?*« —Ëbë v Èd½ ÊQÐ X?Áuë pÖ Æ©±®å‰UO)« Z ½ sÄ WBÁ tÃSÐ ÊU1ù« v W?IÐU ë W¹ËUL? ë  U½U¹bë q lÄ oH²?¹ .dJë ʬdIë ‡ ≥ Ê√ vÃ≈ ‚U??Hðô« «c?¼ lłd¹Ë Æt??OÃ≈ lO??L??'« ]œd??Ä Ê√Ë ¨ÊuJ?Kà oÃU??š b??Š«Ë U??NMOÐ Êu?J¹ Ê√ “u??−¹ ö? ¨¶« u?¼Ë b?Š«Ë U??ÎF??O??L??ł  U½U¹bë Ác¼ —b??B??Ä sÄ «Îd??O??¦? ÷—U??Ž b??Á .dJë ʬd??Ië sJÃË ÆœU??I??²??Žô« ‰u? √ v i?ÁUMð ÆW?O?×?O *«Ë W?¹œuN?Oë 5²?½U¹bë »U?× √ Èbà …b?zU ?ë Èdš_«  «b?I?²?F*« sÄ sJ¹ rÃ√ øW¹œu?N¹Ë WO×?O ?Ä —œUB0 ÊUF?²Ý« «Îb?L×Ä Ê≈ Ê–≈ ‰U?I¹ nOJ ÊuJ¹ qÁ_« v?KŽ Ë√ ¨·ö?²??š« È√ „UM¼ ÊuJ?¹ ô√ ≠pÖ ` «–≈ ≠vÃË_« ÆøWOÝUÝ√  «bI²F0 öB²Ä fOÃË UÒOAÄU¼ UÎ ö²š« Î dB?Fë v ô≈ rKFë UN? dF¹ rà W?OLKŽ ozU?IŠ vKŽ ʬd?Ië qL²?ý« bIà ‡¥ 5M'« —uDð qŠ«d?Ä sÄ Ê¬dIë t?OÃ≈ —Uý√ U?Ä ‰U¦*« qO³?Ý vKŽË ¨©≤®Y¹b(« ÕU¹dÃ«Ë V«uJ?Ã«Ë fL?AÃ«Ë ÷—_« ‰u?Š Èd?š√ ozU?I??ŠË ¨t?Ä√ sDÐ v t½≈ ‰uI| Ê√ b?Š√ lOD² ¹ ô øpÃcÐ b?L×Ä vð√ s?¹√ sL ÆaÃ≈ ÆÆ—UDÄ_«Ë ¡vý vKŽ qL²?Að ô UN½_ ªW¹œu?N¹ Ë√ WO×?O Ä —œU?B0 pÖ v ÊUF²?Ý« bÁ ‡ ± gÄU¼ ±≥¥ ’ “«—œ ¶« b?³?Ž b?L×?Ä —u?²?ÂbKà .dJë ʬd?Ië vÃ≈ qšb?Ä ∫lł«— ©±® nÃR*« U?L?N?Äb?Á 5²?O?L?KŽ 5²ÃU?Ý— b?Š√ »U?²Jë «c¼Ë® ±π∑± X¹uJ?ÃUÐ rKIë —«œ Ʃ±π¥∑ ÂUŽ f¹—UÄ WFÄUł vÃ≈ WO ½dHÃUÐ V²J?ë W?Ý«—œ ¨r?KFÃ«Ë qO??$ù«Ë …«—u??²Ã«Ë .dJ?ë ʬd?I?ë ∫ÈU??ÂuÐ f¹—u??Ä ∫lł«— ©≤® Ʊπ∑∏ ·—UF*« —«œ ‡ W¦¹b(« ·—UF*« ¡u{ v WÝbI*« ±≥
 • 11. qB×¹ rà Ècë vÄ_« u¼Ë ¨t H½ bMŽ sÄ UNÐ vð√ t½√ qIF¹ qN ÆpÖ sÄ ørOKF²Ã« sÄ —bÁ È√ vKŽ Ê√ sJ1 ô ʬd?Ië —b?B?Ä Ê√Ë vNÃ≈ vŠË t½√ v?KŽ ‰bð b¼«u?Aë q Ê≈ ÆUÒ¹dAÐ «Î—bBÄ ÊuJ¹ Î øWI U ë U U bë sÄ UIOHK ʬdIë ÊU q ∫UÎO U ÊU?? qN? W??IÐU?? ë W??OM¹bë V²J?ë sÄ U?ÎI??HKÄ qF??HÃUРʬd??Ië ÊU?? uà ‡± b?Ià øpÖ sŽ Êu?²J O?Ý  U¼U?&ô« q sÄ Áu?{—UF?ÄË b?L×?Ä Ëd? UF?Ä q Ê≈ øtMŽ «uH?AJ¹ rÃË pÖ rNMŽ »Už nOJ ÆrN?²Ã« tà ÊËbOB?²¹ «u½U ô v²Ã«  U??L?O?L??F?²Ã« —UÞ≈ sŽ Ãd?? ¹ rà Áu?Žb¹ Ê√ Êu??{—U?F*« ŸUD²??Ý« U?Ä Ác¼ v?Ã≈ t?? ???H½ .d?Jë ʬd???Ië —U???ý√ b???ÁË ÆvLKŽ ”U???Ý√ È√ vÃ≈ b?M²??? ð ÆWIÐU ë WN³Aë vKŽ œdë v pÖ U½œ—Ë√ Ê√ o³Ý UL ≠WKÞU³Ã« ÈËUŽbë ô v²Ã« rOÃUF²Ã«Ë  UF¹dA²Ã« sÄ dO¦Jë vKŽ .dJë ʬdIë qL²ý« bIà ‡≤ —U³š_  öOB?H²Ð t²ÞUŠ≈ sŽ öC ¨WIÐU? ë  U½U¹bë V²Â v UNà œułË Î pÃcÐ d?³?š√ UL? qF?HÃUÐ XI?I?% W?O³?O?ž —u?Ä√ vKŽ tÃU?L?²ý«Ë ¨W?IÐU? ë 3_« sJ¹ rà —u?Ä√ U?NK Ác¼Ë Æ”d?HÃ«Ë ÂËdë 5Ð Ÿ«d?Bë d?O?B?Ä q¦?Ä ¨Ê¬d?Ië ÆWIÐU ë  U½U¹bë »U× √ ôË tÄuÁ ôË bL×Ä UN dF¹ vKŽË Æt?Ä«b ²?Ý«Ë qIFë «d?²Š«Ë rKFë vÃ≈ .d?Jë ʬdIë U?Žœ bIà ‡≥ Ê√ UÒO³? ½ …dOBÁ W?OMÄ“ …d² v ÊuLK *« ŸUD?²Ý« …b¹b'« tLOÃU?Fð sÄ ”UÝ√ UνËd??Á  d?L??²??Ý«Ë U?N??OKŽ W??IÐU?? ë  «—U?C??(« q×??Ä XKŠ …—U??C??Š «uM³¹ ±¥
 • 12. qL?²?Að rà «–U?LK ¨W?IÐU? ë  U½U¹bë sÄ c?š√ b?Á ʬd?Ië ÊU? «–S? Æ…b¹b?Ž øÂöÝù« tÐ ÂUÁ Ècë —Ëbë fHMÐ ÂuIðË rOÃUF²Ã« Ác¼ vKŽ  U½U¹bë Ác¼ ÊU uK ¨tL?OÃUFðË tÐuKÝ√Ë tLE½ v o ²Ä »U?²Â tK .dJë ʬdIë ‡ ¥ ·ö²?šô «ÎdE½ ¨rJ×Ä dO?žË UÎJJHÄË UÎC?ÁUM²Ä ÊUJà W?IÐUÝ V²Â sÄ U?ÎIHKÄ sÄ uK ¹Ë ¨UÎLz«œ qI?Fë VÞU ¹ .dJë ʬdIÃU pÖ sŽ ö?C Ë Æ—œUB*« Î pÃcÐ t?ÄuB?š VÃUD¹Ë ¨ÊU¼d?³Ã«Ë qOÃbë b?L?²F¹Ë ¨ U? «d?)«Ë dOÞU?Ý_« ¨›±±±∫…d????????I????????³?ë¤ ˝Ò5?ÁœU?? ? ? ? Ò Îr?²?M? Ê≈ Îr?J½U?¼d?Ð «u?ðU?¼ q?Á˚ ∫Îö?zU???????Á ÏÏ ÌÌ Ì Ò ÒÎÌ Ì Ò Î Ì Æ›∑µ∫hBIë¤ ¨›∂¥∫qLMë¤ ¨›≤¥∫¡UO³½_«¤ Ê√ sJ1 ô t½S?? vÃU?²ÃUÐË ¨‚u?³?? ?Ä d?O?ž «Îb¹b??ł U?Î−?N½ b?F?¹ ZNMë «c¼Ë ÆWIÐUÝ  U½U¹œ sÄ «Î—UF² Ä ÊuJ¹ ‡ UNOKŽ bL²Ž« bÁ ʬdIë Ê≈ UÎC¹√ qOÁ v²Ã« ‡ WOK¼U'« W UI¦Kà W³ MÃUÐ UÄ√ ‡ µ W?¾?O? ë U?Nð«œU?ŽË WKÞU?³Ã« W?O?K¼U?'« bzU?I?Ž i — b?Á Âö?Ýù« Ê√ XÐU?¦Ã« ÊS? b?OÃU?IðË WM ?Š  «œU?ŽË W×?O?×? bzU?IŽ U?NK×?Ä qŠ√Ë ¨W?OÃU?³Ã« U¼b?OÃU?IðË øWOK¼U'« sÄ ÂöÝù« U¼cš√ v²Ã« Ê–≈ WOK¼U'« W UI¦Ã« UL ¨WÃu³IÄ øb b Q rà .dJë Ê«dIë Ê√ `O q ∫UÎ ÃU UÄ vÃ≈ …—Uýù« sJ1 WIÐU ë Èu?Žbë vKŽ œdë v o³Ý UÄ vÃ≈ W U{ùUÐ ∫vðQ¹ d– b?I Æ»U²Jë q¼√ UN? dF¹ sJ¹ rà —U³?š√ vKŽ ʬdIë qL²?ý« bIà ‡± sŽ dO¦Jë œ—Ë√Ë ÆUNà t²ÃUHÂË .dÄ …œôËË U¹d“ WBÁ qOBH²ÃUÐ Îö¦Ä ʬdIë ±µ
 • 13. bNFë v dOE½ tà fOà U2 .dJë ʬdIë v U?NKÄUJÐ …—uÝ UNà hBšË .dÄ ÆøÊ–≈  UÄuKF*« Ác¼ bL×Ä vI²Ý« s¹√ sL Æb¹b'« 5Š v vÝu?Ä XM³?ð v²Ã« v¼ Êu?Žd? WMЫ Ê√ ÃËd?)« d?H?Ý v ¡U?ł ‡ ≤ lM W³? ½ UÎC¹√ dH? ë «c¼ v Ë Æt²M³ð v²Ã« v¼ Êu?Žd …√dÄ« Ê√ ʬd?Ië —dÁ vÃ≈ pÖ ʬd?I?ë V ½ 5Š v ÊË—U¼ vÃ≈ qO?z«d?Ý≈ uMÐ Áb?³?Ž Èc?ë q−?Fë ÆrNOKŽ pÖ ÊË—U¼ —UJ½≈ dÂ–Ë ÈdÄU ë YOK¦?²Ã« W¹dEMÐ cšQ¹ rà «–U?LK qO?$ù« sÄ f³²?Á« bÁ ʬdI?ë ÊU «–≈ ‡ ≥ c?šQ¹ rà «–U*Ë øW?O?×O? *« …b?O?I?Fë v aÝ«dë ”U?Ý_« b?Fð v²Ã« W?O×?O? *« Æ©±®ø`O *« WO¼uÃ√Ë WŁË—u*« W¾OD)«Ë ¡«bHÃ«Ë VKBë …bOIFÐ U??LMOÐ ¨U??OKŽ W??O?Áö??š√ ÖU/ ¶« ¡U??O?³½√ sÄ .d?Jë ʬd?Ië q?F?ł b??Ià ‡ ¥ W½UJÄ lÄ oH²¹ ô «c¼Ë ¨gŠ«uHë »UJð—« rNC?FÐ vÃ≈ .bIë bNFë V M¹ v t?O²MЫ l?Ä ◊uà U½bO?Ý W?BÁ Îö?¦Ä l?ł«—® ÆvÄöÝù« —u?B?²Ã« v ¡UO?³½_« Æ©.bIë bNFë …UÂ“Ë ÂU?O Ë …ö? sÄ Ê¬dIë U?NÐ ¡Uł v²?Ã«Ë ÂöÝù« v  «œU³?Fë ‡ µ v UNà dOE½ ô v²Ã« —uÄ_« sÄ UNz«œ√ W?I¹dÞË dzUFAë Ác¼ qO UHðË ¨ZŠË v Ë W? uB? ?Ä WI¹d?DÐ ÈœRð v²Ã« fL)«  «u?KBÃU ÆW?IÐU? ë  U½U¹bë ÂU??Ž q sÄ ÊU??C?Ä— d??N?ý v ÂU??O??BÃ«Ë ¨…œb?×??Ä mO??BÐË WMO??F?Ä  U??ÁË√ vÐd?Fë dJHë —«œ ‡ ∏µ ¨∑∑ ¨∑∂’ ‡ vÐd?Gë dJHë …¬d?Ä v ÂöÝù« ∫U?MÐU²? lł«— ©±® Ʊππ¥ ±∂
 • 14. »Ëdž vÃ≈ d?−Hë sÄ  «u?NAë lO?LłË »«dAÃ«Ë ÂU?FDë sŽ ÂU²Ã« ŸU?M²ÄôUÐ qL²A¹ UÄË Z(«Ë ¨…UÂeë Ÿ«u½√Ë UN —UBÄË UNz«œ√ WI¹dÞË …UÂeÃ«Ë ¨fLAë ÆÆ—U?L?−Kà vÄ—Ë …Ëd?*«Ë U?H?Bë 5Ð vF?ÝË W? d?FÐ ·u?ÁËË ·«u?Þ sÄ t?OKŽ X½U «–≈Ë ¨ÂöÝù« UNÐ vð√ v²Ã« WOHOJÃUÐ s¹œ È√ UNOKŽ qL²A¹ ô —uÄ√ ¨aÃ≈ °øpÖ q¦0 ¡Uł Ècë s¹bë «c¼ u¼ s¹Q s¹œ È√ sÄ W ³²IÄ øv ¬dIë hMë W v pJA UÄ Ê¬dIë lL »U q ∫UÎF «— t?²ÐU×? 5Ð sÄ æ v³Më r¼—U?²?š« Êu? Ëd?FÄ »U?]²? „UM¼ ÊU? b?Ià ‡± vKŽ Êu?³²?J¹ «u½UÂË ÆtÃËe½ —u? v½¬d?Ië vŠuë sÄ rN?OKŽ t?OK1 U?Ä Êu³?²J¹ Ë√ bK?'« lDÁ Ë√ VA???)« Ë√ ‚—u?ë q¦???Ä rNà «Î—u??? ???O???Ä t?½Ëb??−?¹ ¡vý È√ —œU?B?*« v ¡U?ł U??L? ‡ vŠuë »U??]²? œb??ŽË ÆÂUEFë Ë√ …—U??−?(« `zU??H? uÐ√ ∫WFЗ_« ÊËbý«dë ¡U?HK)« r¼dNý√ ¨UγðU? ÊËdAŽË WF ð ‡ W?OÄöÝù« sÐ b?O?F?ÝË Â«u?Fë sÐ d?OÐeÃ«Ë W?¹ËU?F?Ä rN?F?ÄË ¨ÒvKŽË ÊU?L?¦?ŽË d?L?ŽË dJÐ ÆXÐUŁ sÐ b¹“Ë VF sÐ vÐ√Ë ’UFë sÐ ËdLŽË ’UFë u¼ s¹Ëb²Kà ̓«u?Ä dš¬ o¹dÞ „UM¼ ÊU vŠuë s¹Ëbð vÃ≈ W? U{ùUÐË ‡ ≤ bÁË ¨«c¼ UMÄu¹ v²Š …œU?Fë Ác¼  dL²Ý« bÁË ÆVKÁ d?Nþ sŽ ʬdIë kHŠ «uBB ð s2 WÐU?×Bë sÄ  U¾Ä ‰uÝdë …UOŠ v? åʬdIë WEHŠò œbŽ mKÐ ÂuI¹ ÊU t½√ ‰u?Ýdë d³š√ bÁË ¨VKÁ dNþ sŽ t?EHŠ v Ë Ê¬dIë …Ëöð v sÄ ÊUCÄ— dNý v ≠Âö ë tOKŽ≠ q¹d³ł —uCŠ v ʬdIKà WÄUŽ WFł«d0 pÃcÐË Æ5ðd?Ä Ê¬d?I?ë q¹d?³?ł t?OKŽ lł«— d?O?š_« ÂU?F?ë v t½√Ë ¨ÂU?Ž q ±∑
 • 15. UL ¨‰uÝdë …U?OŠ W¹UN½ »dÁ ÿUH(« —Ëb v vzU?NMë tKJý ʬdIë cš√ Ææ v³Më sÄ  UNOłu²Ð UNF{uÄ v W¹¬ q ÊuFC¹ «u½U »UÒ²Jë Ê√ W?Âd??F?Ä v ʬd??Ië WEH?Š s?Ä Êu?F?³??Ý q²?ÔÁ ÂU?F?Ð ‰u?Ýdë …U? Ë b??FÐ ‡ ≥ ¡UMÐ ‡ dJÐ u?Ð√ W?H?OK)« b?N?Ž pÖ dŁ√ vKŽË Æ»«cJë W??LKO? ?Ä b?{ W?ÄU?L?Oë vŠuë »UҲ bŠ√ u¼Ë ‡ XÐUŁ sÐ b¹“ vÃ≈ ‡ »UD)« sÐ d?LŽ sÄ Õ«d²Á« vKŽ ƉUL?F²?Ýô« WKNÝ W½Ëb?Ä WŽuL?−Ä v W?HK²<« ʬd?Ië ozUŁË lLł W?LN0 ‡ «–≈ ô≈ ◊uD ?Ä È√ b?L?²F¹ s?J¹ rà U?NÝU?Ý√ vKŽ ¨qL?FKà …b?ŽU?Á l{Ë -Ë W½UF²Ýô« - ‰U(« WFO³DÐË Æ‰u?Ýdë ¡öÄSÐ »u²JÄ t½√ vKŽ ÊUB ý bNý W? ? Më rKÝ t?²?L?N?Ä sÄ b¹“ vN?²½« Ê√ b?FÐË ÆWÐU?×?Bë sÄ Ê¬d?Ië WEH?×Ð UNLKÝË ¨»UD)« sÐ dLŽ vÃ≈ tðu?Ä q³Á UNÐ bNŽ Ècë dJÐ vÐ√ vÃ≈ WKÄUJë Æ5MÄR*« Â√ WBHŠ t²MЫ vÃ≈ tðuÄ q³Á dLŽ sÐ b¹“ rN?MÄ ŒU? ½ W?FЗ√ s?Ä WM' qJý ÊU?H??Ž sÐ ÊU?L?¦?Ž W?? ö?š v ‡ ¥ WJÄ vÃ≈ X?KÝ—√ ʬd?Ië s?Ä a ½ fL??š a MÐ WM−?Kë XÄU?ÁË Æt?? ??H½ XÐUŁ vKŽ U?NKL?Ž v WM?−Kë  b?L?²?Ž« b?ÁË ÆoA?ÄœË W? uJÃ«Ë …d?B?³Ã«Ë WM¹b*«Ë WM−Kë XFł«—Ë ¨5MÄR*« Â√ WBHŠ …bO? ë Èbà WþuH×Ä X½U v²Ã« W Më «c¼ËÆæ v³Më b?N?Ž cMÄ .dJë ʬd?Ië sÄ ÿU?H(« t?EH×¹ U?Ä vKŽ U?NKL?Ž lO?L??ł Èbà vÄö?Ýù« rÃU?Fë v? ÊUJÄ q v Êü« ‰Ë«b?²*« n?×?B*« u¼ —ËdÄ b?FÐ Êü« v²Š 5LK *« sÄ b?Š√ tOKŽ nK² ?¹ rÃË ÆWOÄö?Ýù« ‚dHë rNMÄ 5ÁdA² *« sÄ œb?Ž WIOI(« Ác¼ bÂ√ bÁË ÆÊUÄeë sÄ Uνd?Á dAŽ WFЗ√ Ȝ˗ d???? U???F*« v?½U*_« ‚d????A???²???? *«Ë ©Muir® d¹u???ÄË ©Leblois® «uKÐuà ±∏
 • 16. È√ UM¹bà fOÃò ∫ʬd?IKà t?²L?łdð W?ÄbI?Ä v ‰u?I¹ Ècë ©Rudi Paret® —UÐ sŽ œdð r?à tK ʬd???Ië v W¹¬ È√ „U?M¼ ÊQÐ œU???I??²??Žô« v?KŽ UMK?L??×¹ V?³??Ý b?L?×?Ä b?FÐ «Îb?Š√ ÊQÐ ‰u?IKà ‰U?−?Ä ô t½QÐ ‰u?I¹ Ê√ pÃcÐ b¹d¹Ë Æåb?L?×?Ä Æ©±®aÃ≈ ÆÆW U{ù« Ë√ ·c(UРʬdIë h½ v qšbð W ö?š v UN ? ½ - v²Ã« W ? MKà WHÃU? Ä a ½ „UM¼ X½U t?½√ X³¦¹ rà U¼Ëd??Nþ_ Èd?š√ a ½ W?ÐU?×?B?ë iFÐ Èbà ÊU?? uÃË ÆÊU?H??Ž sÐ ÊU?L??¦?Ž a¹—Uð Èb??Ä vKŽ Àb??×¹ rà d??Ä√ «c¼Ë Æ…b?L??²??F*« W? ?? Më U??NÐ «u?{—U??ŽË Âö?Ýù« sŽ W?I?AMÄ Êu?LK *« U¼d?³?²?F¹ v²Ã« ‚d?Hë i?FÐ v²?ŠË Æ5LK *« WOIÐ Èbà ·ËdF*« t H½ v½¬dIë hMÃUÐ kH²% U¼b$ …d UF*« W¹bLŠ_« q¦Ä ÆÊUBI½ Ë√ …œU¹“ ÊËœ 5LK *« Èd¹ ÊU t½√ ‡ qOKł vÐU× u¼Ë ‡ œuF Ä sÐ ¶« b³Ž sŽ lOý√ UÄ UÄ√ ‡ µ ‰U?Á t½√ UÎÁöÞ≈ X³?¦¹ rà t½S ¨Ê¬d?Ië sÄ X ?Oà 5ð–uF*«Ë W?%UHë …—u?Ý Ê√ «c¼ sÄ œu?F? ?Ä sЫ Wzd?³ð vKŽ  U?I?¦Ã« 5L?K *« ¡U?LKŽ lL?ł√ b?ÁË ÆpÃcÐ ∫sÄ q Áb??O?MHðË ¡U??ŽÒœô« «c¼ vKŽ œd?ÃUÐ ÂU??Á sÄ 5Ð sÄË ÆqÞU??³?ë rŽeë y ÂU?Äù«Ë ¨ÈËuM?ë ÂU?Äù«Ë ¨dJÐ vÐ√ v{U??IÃ«Ë ¨È“«dë s¹bë d? ?? ÂU?Äù« sÄ «b?Š√ Ê√ a¹—U??²Ã« UMà d?Âc¹ rÃË Ær?¼d?O?žË v½ö?ÁU?³?ë ÂU?Äù«Ë ¨Âe?Š sЫ Î Æ©≤®œuF Ä sЫ vÃ≈ UÎÐc »u M*« qÞU³Ã« È√dë «c¼ vM³ð bÁ 5LK *« UÄË ≥¥ ’ ¨“«—œ ¶« b³Ž bL×Ä —u²ÂbKà .dJë ʬdIë vÃ≈ qšbÄ ∫pÖ v lł«d¹ ©±® ∫UÎC¹√ lł«— ¨U¼bFÐ Rudi Paret:Der Koran. Übersetzung. Stuttgart 1980,P.5. U¼bFÐ UÄË π∑’ ÆÈ—UC(« Ÿ«dBKà W¹dJHë W?OHK)«Ë ‚«dA²Ýô« ∫UMÐU²Â lł«— ©≤® Ʊππ∑ ‡ ·—UF*« —«œ ‡ ±π
 • 17. v U ë qBHë £ b‡L Ä v‡‡ Më ≤±
 • 18. æ bL Ä v Më ødA ë qJà Â√ »dFKà Âö ùU bL Ä ¡U q ∫ôË√ vKŽ tà Êö??Ž≈ ‰Ë√ v ”UMë vKŽ t?ðu?Žœ æ b??L?×??Ä sKŽ√ U??ÄbMŽ ‡± «c¼Ë ÆåW U ”UMë vÃ≈Ë W? Uš rJOÃ≈ º« ‰uÝ— v½≈ò ∫rNà ‰UÁ ‚öÞù« æ v³Më tÄbI¹ rà ÂöÝùU? ÆWE( ‰Ë√ cMÄ W¹dA³Ã« qJà ¡Uł s¹œ t½√ vMF¹ qJà U??ÒO*U??Ž UÎM¹œ t??H? uÐ sJ?ÃË ¨vÐd?Ž s¹œ t?½√ vKŽ  U??ÁË_« sÄ XÁË v vÃ≈ YF³?¹ v³Më ÊUÂËò ∫‰u?I¹ YO?Š d?š¬ Y¹b?Š v pÖ b?ÂR¹Ë Æd?A?³Ã« Æ©±®åW U ”UMë vÃ≈ X¦FÐË ¨W Uš tÄuÁ uŽb¹ ʬdIë Ê√ Õu?{uÐ 5³²¹ Ê√ lOD² ¹ .dJë ʬdI?ë  U¹ü l³²²*« ‡ ≤ fL?AÃU? W?×?{«Ë WO?*UF?ë WH?Bë Ác¼Ë ƶ« s¹œ v?Ã≈ ≠”UMë q ≠ ”UMë W? L?Š— ô≈ Ò„UÒMKÝ—√Ò U??ħ˚∫…d?−??Në q³??Á WJÄ v XÃe½ v?²Ã« …b¹b?F?ë tðU¹¬ v ÚÒÎÒ] ÎÒ Î Ò Ò …—u??Ý v¼Ë ʬd??Ië U??NÐ `²??²??H¹ v²Ã« …—u?? Ã«Ë ¨›±∞∑∫¡U??O??³½_«¤ ˝Ò5*U??FKÃÏÓ ÒÏ Ò Î WJÄ v XÃe½ …—u?Ý v¼Ë ¨˝ Ò5*U?FÄ »— ÏtK?ÃÏ Ìb?L?×ÃÎ « ˚ ∫tÃu?IÐ √b?³ð W?%U?Hë ÒÏ Ò Î ÏÓ Ò ] Î Ò ÆWM¹b*« v WÃËœ 5LK LKà ÊuJ¹ Ê√ q³ÁË ¨W¹u³Më …d−Në q³Á ƉU¦*« qO³Ý vKŽ rLO²Ã« »U²Â dE½« ¨…b¹bŽ l{«uÄ v È—U ³Ã« Á«Ë— ©±® ≤≥
 • 19. ¨æ v³M?ë jDš v d??O??O?Gð „U?M¼ sJ¹ rà t½√ U?Mà `C??²¹ o³??Ý U2Ë ‡ ≥ sJ¹ rK ¨vF?O?³ÞË vID?MÄ d?Ä√ «c¼Ë Æl¹d?A²?ë v ×bð „UM¼ ÊU? sJÃË ªU¼U×{Ë W?OAŽ 5Ð ”UMë tOKŽ ל ¡vý q ¡U?GÃ≈ sJL*« Ë√ ‰uIF*« sÄ e— bÁË ÆWÃuN Ð U¼u×?Ä VFBë sÄ ÊuJ¹ ”uHMë v WK Q²*«  «œUFÃU ª‰u?IFë v U?N²?O?³¦ðË ”u?HMë v …b?OI?Fë aOÝd?ð vKŽ W¹«b³Ã« v Âö?Ýù« U?N??ÝU?Ý√ vKŽ v²Ã« …b??ŽU?IÃ«Ë ¨tðU??F¹d?Að t??OKŽ vM³¹ Ècë ”U??Ý_« ÊuJ²Ã b¹bFë v pK ?*« «c¼ ÂöÝù« pKÝ bÁË Æ”UMë t?OKŽ ל UÄ dO?OGð sJ1 bÁË ÆaÃ≈ ÆÆ‚dë ¡UGÃ≈Ë UÐdÃ«Ë d?L)« .d% v ×b²Ã« q¦Ä  U?F¹dA²Ã« sÄ ¡UM³Ã« qN? ë sÄ ÊU UM?¼ sÄË ¨…bO?IFë XO?³¦ð …d?²? v¼ WOJ*« …d?²Hë X½U? ÆW]O½b*« …d²Hë v UNOKŽ øæ v Më U Ë“ œbF »U √ UÄ ∫UÎO U ¨UÎÄUŽ ÊËdA?ŽË W Lš ÁdLŽË W?−¹bš …bO ë æ v³Më ÃËeð bIà ‡ ± tK³?Á XłËeð b?Á X½U?ÂË 5FЗ_« sÄ »d?²?Ið U?NMÝ X½U? b?I W?−¹b?š U?Ä√ vëu?Š U?N?FÄ v?CÄ√ Ê√ b?FÐ XðU?Ä Ê√ vÃ≈ …b?O?ŠË W?łË“ tà XKþË ¨5ðd?Ä …dOGë X?³³Ý Wł—bà tðUO?Š ‰«uÞ U¼«dÂcà UÎO? Ë qþË ÆUÎÄUŽ s¹dAŽË W?O½ULŁ ÆbFÐ ULO tðUłË“ iFÐ ”uH½ v b?FÐË q³Á tðU?OŠ ‰«uÞ tðd?OÝ sÄ ·Ëd?FÄ u¼ U?ÄË ¨æ v³Më …U?OŠ ‡ ≤ vD ð q?łdà nO?ÂË ÆU??ÒO½«u??N?ý ö??ł— ÊU? t½√ U??ÎFÞU??Á U?ÎO??H½ vHM¹ ¨W??¦?F??³Ã« Î tÄU?Ä√ X½U bÁË ¨W?O M'« …cKà b³?Ž vÃ≈ …Q− V?KIM¹ Ê√ ÁdLŽ sÄ 5 ?L)« ¨»U?³A?ë sÄ t½«dÁ√ q¦?Ä ≠œ«—√ «–≈ ≠ ŸU?²?L²?Ýöà …d?O?¦Jë ’dHë t?ÐU³?ý v ≤¥
 • 20. ¨W??AzU??Ž ô≈ ¡«—c??Ž tðU??łË“ 5Ð sÄ sJ?¹ rÃË ¨«Îd¼UÞ U??ÎH??O??H??Ž ÊU? t?MJÃË Ë√ WO½U? ½≈ WKO?³½ ·«b¼_ UÎF?OLł sNM?Ä tł«Ë“ ÊU b?ÁË ¨qÄ«—√ s sNL?EFÄË Æ©±®‚öÞù« vKŽ v M'« rNMë Ë√ …uNAë ·b¼ UNMOÐ sÄ sJ¹ rÃË ¨WOF¹dAð bŠ√ W?KÄ—√ WF?Ä“ XMÐ …œuÝ ÃËeð Ád?LŽ sÄ 5 ?L)« vD ð Ê√ b?FÐ ‡ ≥ tMJÃË ¨W½UJÄ Ë√ …ËdŁ Ë√ ‰U?Lł  «– X½U? UN½√ U?NMŽ ·dF¹ r?ÃË ¨t²ÐU?× v b¹dA?²Ã«Ë V¹cF²Ã« «uKL?% s¹cë t²ÐU×? dÝ_ W¹UŽdë »UÐ sÄ U?NłËeð «ÎbO?ÂQð ô≈ sJ¹ rK W?BH?ŠË WAzU?Ž sÄ bFÐ U?LO? tł«Ë“ UÄ√ Æ…u?Žbë qO?³Ý ÆdLŽË ¨dJÐ vÐ√ ∫tO³ŠU 5ÐË tMOÐ W¹uIë WDЫdKà b?Š√ …Ëež v t?Š«d?−Ð «ÎdŁQ²?Ä U?NłË“  U?Ä b?I W?LKÝ Â√ …b?O ë U?Ä√ ‡ ¥ U?NMÝ d?³Jà «Îd?E½ tà  —c?²?Ž« U?NMÄ Ã«Ëeë æ v³Më œ«—√ U*Ë ¨WM ?Ä X½U?ÂË Æv½U ½≈ ·bNà UNłËeðË U¼dÞUš VÒOÞ tMJÃË vÃ≈ U??N?łË“ lÄ  d??łU¼ b?Á X½UJ? ÊU?O?H??Ý vÐ√ XMÐ WK?Ä— …b?O? ?ë U?Ä√ UN³KD¹ výU−Më vÃ≈ v³?Më qÝ—Q ¨qzUŽ ÊËœ UNÂdðË UNłË“ dBM²? WA³(« Ê√ bF?Ð rNOÃ≈  œU?Ž «–≈ WJÄ v UNK¼√ sÄ U?Nà «Î–UI½≈Ë ¨U?N²Ðd?ž sÄ UNà «Î–U?I½≈ v Uγ?³Ý UNMÄ Ã«Ëeë ÊuJ¹ Ê√ v öÄ√Ë ¨U?NM¹œ qO³Ý v rNðd−¼ b?Á X½U ΠÆÂöÝù« v ‰ušbë vÃ≈ ‡ „«c½¬ WJÄ v –uHMë VŠU ‡ U¼bÃ«Ë WÃUL²Ý« vMÐ …Ëe?ž v U¹U³? ë 5Ð sÄ X½U b?I À—U?(« XMÐ W¹d¹uł …b?O ?ë UÄ√ U?NI?²Ž√Ë U?NMÄ Ã«ËeÃUÐ æ v³Më U?NÄd?ÂQ? tÄu?Á bO?Ý U¼uÐ√ ÊU?ÂË ¨oKDB*« Æ«uKFH r¼U¹U³Ý «uI²F¹ Ê√ 5LK *« sÄ VKÞË Æ¥≤Ø≥±’ vÐdGë dJHë …¬dÄ v ÂöÝù« ∫UMÐU²Â lł«— ©±® ≤µ
 • 21. bFÐ æ v³Më UN?łËeð WE¹dÁ vMÐ b?OÝ XMÐ ¨åW¹œu?NOëò WO?H …b?O Ã«Ë U?N?łËe?²¹Ë U?N?I?²?F¹ Ë√ U?NK¼√ vÃ≈ U¼œd¹ Ê√ 5Ð —U?O?²?šô« W¹d?Š U?Nà vDŽ√ Ê√ Æ©±®UNK¼√ vÃ≈ …œuFë vKŽ ÁbMŽ ¡UI³Ã«  —U²šU ÊU bI ‡ t²LŽ WMЫ X½U? bÁË ‡ g׳ XMÐ VM¹“ …bO ë sÄ tł«Ë“ UÄ√ ‡ µ bÁ æ v³Më ÊU Ècë WŁ—UŠ sÐ b¹eà WłË“ VM¹“ X½U? bI ÆvF¹dAð V³ à vM³²ÃUÐ sÐô« W?łË“ ÊQÐ vCIð »dFë …œUŽ X?½UÂË ¨b¹“ sÄ XIKÞ rŁ ÁUM³ð lM*« «c¼ pÃcÐ vGKOà æ v³Më U?NłËe?² ¨ÁUM?³ð Ècë tOÐ_ Áb?FÐ sÄ q% ô UÒNMÄ b¹“ vC?Á U]LKÒ ˚ ∫tÃuÁ v pÖ vÃ≈ ʬd?Ië —Uý√ bÁË Ætà —d?³Ä ô Ècë Î ÏÓ Î Ò ¢ Ò Ò Ò wÏ Ãd?Š 5MÄR?LÄ vÒKŽ ÊuÌJ¹ ô wJÃÏ ©b¹“ sÄ U?NÁöÞ b?FÐ È√®UÒN?ÂUÒMłË“ «ÚdÞ§  Ò Ò Ò ÏÏ Î Ì Î Ò Ò Ò Î Ò Ò Î]Ò ÒÒ Æ›≥∑∫»«eŠ_«¤ ˝ÚôuÌFHÄ tKÄ dÄ√Ò ÊUÒ§ «ÚdÞ§ sNMÄ «ÎuCÁ «Ò–≈ rNzUÒOŽœ√Ò Ã«ÒË“√Ò Î Ò Ï ] Ì Î Ò Ò Ò Ò ] Ì ÎÏ Ò Ò Î Ï Ï Ï Î Ï Î øW u Më WM ë v 5IOë ÈbÄ UÄ ∫UÎ ÃU ¨W¹u?³Më WM ?ë W×? v »d?G?ë v  U?OÄö?Ýù« ¡U?LK?Ž iFÐ pJA¹ —u??B?F?ë v 5LK *« Ÿ«d??²??š« sÄ (Goldzieher) d??N?O?? ðbÃu??ł U¼d??³?²??F¹Ë ∫WN³Aë Ác¼ vKŽ œdë vK¹ ULO Ë Æ©≤®ÂöÝûà vÃË_« æ v³MÃ«Ë Æ.dJë ʬdIë bFÐ ÂöÝûà v½U¦Ã« —bB*« v¼ W¹u³Më WM ë ‡± t? H½ XÁuë v Ë ¨v½¬d?Ië vŠuë sÄ t?OÃ≈ ‰e½√ UÄ mO?K³²Ð ʬd?Ië v —uÄQ?Ä ‡ U¼bFÐ UÄË ±π≤ ’ œUIFë ”U³Ž –U²Ýúà tÄuBš qOÞUÐ√Ë ÂöÝù« ozUIŠ ∫lł«— ©±® Ʊπµ∑ …d¼UIë ¨U¼bFÐ U?ÄË ±∞∂ ’ È—UC(« Ÿ«d?BKà W¹dJHë WOHK)«Ë ‚«d?A²Ýô« ∫UMÐU?²Â lł«— ©≤® Ʊππ∑ ·—UF*« —«œ ≤∂
 • 22. qL?Að v²Ã« W¹u?³Më WM ë u¼ ÊU?O?³Ã« «c¼Ë Æ©±®v½¬d?Ië vŠuë 5O?³?²Ð —uÄQ?Ä v t²M Ð p L²Ã« …—Ëd{ vÃ≈ t H½ v³Më —Uý√ bÁË ÆÁdÁ√ UÄ Ë√ tKF Ë√ tÃuÁ «uKCð sà 5¾O?ý rJO XÂdðò∫Ÿ«œuë W?−Š v …—u?N?A*« t²?³Dš v tÃu?Á Æ©≤®åv²MÝË º« »U²Â UL¼bFÐ WÐËc?J*« Ë√ W???Žu???{u*« Y¹œU???Š_« sÄ d???O???¦J?ë „UM¼ Ê√ d?JM½ UM? à ‡ ≤ vKŽ U??O?? U??š ÂU¹_« sÄ Âu?¹ v sJ¹ rà «c?¼ sJÃË ¨æ v³Më vÃ≈ W?Ðu? M*« Î «uÞd??H¹ rà rN?½S? pÖ q?ł√ sÄË Æ—u?B??Fë n?K²? ??Ä v 5L?K *« ¡U??LKŽ l{Ë b?I ¨Y¹œU?Š_« W¹«Ë— v tà b?Š ô Ècë oOÁb?²Ã« …—Ëd{ v U?ÎÁöÞ≈ s¹ÏcÄ UÒN¹√Ò UÒ¹˚ ∫tÃuÁ v v ¹—U²Ã« b?IMë bŽ«uÁ sÄ …bŽUÁ r¼√ rN?ÄUÄ√ ʬdIë Ò ] ÓÌ v …bŽU?Ië Ác¼ q¦L²ðË Æ›∂∫ «d?−(«¤ ˝«uÌM]O?Ò³Ò²Ò ÔQ?Ò³ÒMÏÐ oÏÝUÒ ÎrÌÂÒ¡U?Òł Ê≈ «uÌMÒĬ ÊuLK *« œU √ bÁË ¨t²¹«Ë— vKŽ rJ(« v UÒÄU¼ ÎöÄUŽ bFð ÈË«dë ‚öš√ Ê√ b?ÁË ¨W¹u?³Më Y¹œU?Š_« …«Ë— vKŽ U¼u?I?³ÞË …b?ŽU?Ië Ác¼ sÄ W?L?OEŽ …œU? ≈ tMŽ  —u?Dð Ècë u¼ Y¹œU??Š_« …«Ë— vK?Ž Èb??IMë ZNM*« «c?¼ oO??³Dð ÊU?? Ʃ≥®v ¹—U²Ã« bIMë bŽ«uÁ Z¹—b²ÃUÐ «ÎœuNł 5LK *« ¡U?LKŽ ‰cÐ bI ÂöÝûà W³? MÃUÐ WM ë WOL¼_ «ÎdE½Ë ‡ ≥ …b¹b?ł UÄuKŽ «ËdJ²Ð«Ë ¨XÐU?¦Ã« dO?ž sÄ UNMÄ XÐU?¦Ã« eO?O9Ë UN?IO?Łu²Ã W?Á—Uš Î ¨œUMÝù« rKŽË ¨‰U?łdë rKŽ „UMN ¨÷d?Gë «c¼ WÄb?) Èu³Më Y¹b?×Kà Æ∂¥ ¨¥¥∫q×Më ¨∂∑ ∫…bzU*« ©±® Æ„—b² *« v rÂU(« Á«Ë— ©≤® ÆU¼bFÐ UÄË ±∂∞ ’ ‰U³Á≈ bL×Ä —u²ÂbKà ÂöÝù« v vM¹bë dOJH²Ã« b¹b& ∫lł«— ©≥® ≤∑
 • 23. ”—bðË Y¹œU??Š_« …«Ë— l³??²??²ð U??NK?ÂË ¨U¼d??O??žË q¹b??F??²Ã«Ë Õd??'« rKŽË U?LO? rN?Áb? ÈbÄ s?Ä bÂQ?²Kà ªvH?š U?ÄË r¼d?Ä√ sÄ dNþ U?ÄË ¨rNëu?Š√ 5Š t?OKŽ »cJë sÄ —cŠ b?Á t ?H½ v³Më Ê√ W? U ÐË Æ‰u?Ýdë sŽ ÁuKI½ Æ©±®å—UMë sÄ ÁbFIÄ √u³²OK «ÎbLF²Ä vKŽ »c sÄò ∫‰UÁ Ò oOŁuð v? 5LK *« ¡U?LK?Ž œu?N?' …b¹b??Fë ÖU?LMë 5Ð sÄ Ã–u??LM ‡ ¥ vM √ Ècë ©Â ∏∑∞‡ ∏±∞® È—U ?³Ã« ÂUÄù« œuN?ł vÃ≈ dOA½ Èu?³Më Y¹b(« nB½ sÄ d¦Â√ r?ÃUFë «c¼ lLł bI ÆÈu?³Më Y¹b(« WÄbš v U?NK tðUOŠ cšQ¹ rà oOÁb²Ã«Ë h×Hë bFÐ tMJÃËÆæ v³Më vÃ≈ WÐu MÄ Y¹bŠ ÊuOKÄ v²Ã« W?Ä—U?Bë ◊Ëd?AÃ«Ë oO?Ábë vLK?Fë ZNMLKà W?−?O?²½ t?×?O?×? v U?NMÄ …—dJ*« Y¹œU?Š_« UNMÄ UM c?Š «–S ¨Y¹bŠ ·ô¬ W?F ð vëu?Š ô≈ UN?F{Ë «cJ¼Ë ÆjI?? Y¹b?Š ·ô¬ WŁöŁ v?ëu?Š ô≈ È—U? ??³Ã« `O?×? v? o³¹ rà ÆY¹b(« ¡ULKŽ sÄ ÁdOž lM Y¹œU??Š_« oOŁuð qO??³??Ý v Y¹b??(« ¡U?LK?Fà W?O?MC*« œu??N?'« b??FÐ ≠ µ ¨È—U? ³Ã« `O?× ∫v¼ ‰U?:« «c¼ v V²? W²?Ý ÊuLK? *« bL?²Ž« W¹u?³Më ÆW?łUÄ sÐ«Ë Èc?Äd²Ã«Ë œË«œ vÐ√Ë vzU? Më sÄ q 4ÝË ¨rK ?Ä `O×? Ë > WŽu{u*«Ë WH?OFCë Y¹œUŠ_« vÃ≈  —Uý√ …b¹bŽ WO?ÄöÝ≈  UHÃRÄ „UM¼Ë Æ·ôü«  «dAŽ vÃ≈ U¼œbŽ qB¹ v²Ã« tà dOE½ ô U0 W¹u³Më WM ë «uÄbš bÁ 5LK *« ¡ULKŽ Ê√ `C²¹ pÖ sÄË Ætà —d³Ä ô dÄ√ öOBHðË WKLł UNO pAë Ê√Ë ¨Èdš_« 3_« Èbà ΠÆrK ÄË È—U ³Ã« Á«Ë— ©±® ≤∏
 • 24. øW u Më Y œU _« v ÷—UF „UM q ∫UÎF «— Ác¼ 5Ð UÎ{—U?Fð „UM¼ Ê√ W¹u³Më Y¹œUŠ_« ‰u?Š —U¦ð v²Ã«  UN?³Aë sÄ vÃ≈ nO?C½ pÖ vKŽ «Òœ—Ë ¨UN?²O?−Š ◊UI?Ý≈ vMF¹ Ècë d?Ä_« ¨Y¹œUŠ_« ∫vK¹ UÄ o³Ý UÄ UÒÄÒ§˚ ∫tÃuÁ v ‰u?Ýdë tÐ ¡Uł U0 cš_« vKŽ .dJë ʬdIë b?Â√ bIà ‡ ± ‰uÌÝdÄ lD¹ sÒÄ˚ ¨›∑∫dA(«¤ ˝«uÌN²½U?Ò tMŽ ÎrÂUÒN½ UÒħ ÌÁËÌcÌ ?Ò ‰uÌÝdÄ rÂUÒð¬ Ò ] ÏÏÌ Ò Ì ÎÒ Ì Ò Ò Ì ] ÌÌ U½Uð√ UÄ vK?Ž W¹u³Më Y¹œUŠ_« XKL?²ý« b?ÁË Æ›∏∞∫¡U Më¤ ˝Òt]KÄ ÒŸUÒÞÒ√ ÎbÒIÒ Ê√ lOD²?? ½ ô W¹—Ëd??{ W¹u?³Më W?M ÃU? U?M¼ sÄË ÆtMŽ U½U??N½ U?ÄË ‰u??Ýdë tÐ Æt H½ .dJë ʬdIKà 5HÃU Ä UM ô≈Ë ¨UNMŽ vK ²½ d??O???ž sÄ W???×??O???×??Bë Y¹œU???Š_« e??O???O9 v W?KJA???Ä „UM¼ X ???Oà ‡ ≤ ÊËdÁ c‡MÄ WÁ—U‡š «Îœu?Nł 5LK *« ¡ULKŽ tO ‰cÐ b‡Á d‡‡Ä√ «cN? ¨W‡×O×Bë sJ1 ô WM Ã«Ë ‡ W?IÐU ?ë WN?³Aë vKŽ œdë v? pÖ vÃ≈ U½dý√ Ê√ o³?Ý UL? ‡ «c¼ sŽ vK ?²Ã« “u?−¹ ôË ¨Âö?Ýûà v½U?¦Ã« q _« UN½_ ªU?NMŽ ¡UM?G²?Ýô« «c?N?? ÆW¹u?³?Më Y¹œU?Š_« i?FÐ v ÷—U?Fð œu??łË r¼uð V³?? Ð ªq _« sÄ bÂQ²ÃUÐ t?O »«uBë tłË ÊUOÐ sJ1Ë ¨vI?OIŠ dOž ‡ b?łË Ê≈ ‡ ÷—UF²Ã« ¡U?L?KŽ U?N??F?{Ë v²?ë W?I?O??Ábë W??O?LKF?ë b?Ž«u?I?ë vKŽ ¡UMÐ  U¹«Ëd?ë ‚b? ÆÊQAë «c¼ v Y¹b(« sJ1 nOJ ¨.d?Jë ʬd?Ië v ö?L?−?Ä vð√ U* W?Š—U?ý W¹u?³Më WM ë ‡ ≥ Î ] UMðö?? ÈœR½ 5LK *« s×½ U?M½≈ øW?L¼u?²??Ä »U?³?Ý√ vK?Ž ¡UMÐ U?NMŽ vK? ?²Ã« ≤π
 • 25. v œ—«uë qO?B?H?²Ã« «c¼Ë ÆW¹u?³Më W?M ë UMà U?N?²?×?{Ë v²Ã« W?I¹dDÃUÐ U?ÒO?Äu¹ …dO?¦Â WK¦Ä√ „UM¼Ë Æ.dJë ʬdIë v œd?¹ rà UN¹œR½ UL …ö?Bë ÊQAÐ WM ë ÆWNÐUAÄ v²Ã« W?I¹dDKà WNÐU?AÄ W?I¹dDÐ  œ—Ë WIÐU? ë ÊU¹œúà WÝb?I*« V²Jë ‡ ¥ Ác¼ »U???×??? √ sÄ b???Š√ VKD¹ r?ÃË ¨W¹u???³Më Y?¹œU??Š_« U???NÐ UM?OÃ≈  œ—Ë d?O?ž —U³?š_« iFÐ Ë√ U?N?O? ÷—U?F?²Ã« iFÐ œu?łuà U?NMŽ vK ?²Ã«  U½U¹bë sÄ X³¦²Ã« …—Ëd?{ vÃ≈ ‰«uŠ_« Ác¼ q¦Ä v uŽb¹ oDM*«Ë qI?FÃU ¨WIŁu*« ÊËdÁ cMÄ W¹u³Më Y¹œUŠúà W³ MÃUÐ 5LK *« ¡ULKŽ tKF UÄ «c¼Ë Æ U¹Ëd*« Æ…b¹bŽ ¿¿¿ ≥∞
 • 26. YÃU ë qBHë WOÄö ù« U‡ u Hë nMFë WOCÁË œUN'« WIOI Ë ≥±
 • 27. WOÄö ù« U u Hë nMFë WOCÁË œUN'« WIOI Ë ønO ÃU Âö ù« dA « q ∫ÎôË√ WOM¹bë W¹d×Kà W³ MÃUÐ .dJë ʬdIë v W?×¹d WOÝUÝ√ …bŽUÁ „UM¼ ≠± ÂöÝù« qFł pÖ qł√ sÄË Æ›≤µ∂∫…dI³Ã«¤ ˝Ïs¹ÓbÄ wÏ Á«ÒdÂ≈ ô˚∫‰uIð Ï ÒÎ t? ??H½ ÊU?? ½ù« W?¾??O?A0 U??ÎÝU?Ý√ WD?³ðd*« —u?Ä_« sÄ t??Äb?Ž Ë√ ÊU?1ù« W?O??C?Á Æ›≤π∫nNJë¤ ˝Îd?HJO?KÒ Ò¡U?ý sÒħ sÏÄR?OK?Ò Ò¡U?ý sÒL?Ò ˚ ∫vKš«bë t?ŽUM²?Á«Ë Ì Î Ò Î Ò Ò Î ÌÎ Ò t?OKŽ Ê√ tà sÒOÐË ¨ W?I?O?I?(« Ác¼ vÃ≈ æ v³Më dE½ .dJë ʬd?Ië XHà b?ÁË ∫Âö???Ýù« vÃ≈ ”UM?ë q¹u???% vKŽ t?à ÊUDKÝ ô t?½√Ë ¨jI??? …u???Žbë mOK?³ð rÏNOKŽ XÎ ÃÒ ˚ ¨›ππ∫f½u¹¤ ˝Ò5MÄRÄ «u̽uÌJ¹ v²Š ”U]MÄ ÁdJð X½ÒQÒ √ ˚ ÏÏ Î Ì Ò ¢ ]Ò Ò ÌÏÎ Ì Ò Ò ÎÒÒ Ò pOKŽ Ê≈ UEOH?Š rNOKŽ „UMKÝ—√Ò ULÒ «u?{dŽ√Ò ÊSÒ ˚ ¨›≤≤∫WOýUGë¤ ˝ dDOÒ LÐ Ò ÎÒÒ Î Ú Ï Ò Î Ï ÎÒÒ Ò ÒÎÒ Î Ò Ì Ò Î Î ÔÏÎ ÌÏ ”b?I*« 5L?K *« »U?²? Ê√ `C?²¹ p?Ö sÄË Æ›¥∏∫È—u?Aë¤ ˝Ì⁄ö?³Ä ]ô≈ ÒÎ ÆÂöÝù« ‚UM²Ž« vKŽ bŠ√ Á«dÂ≈ UÎFÞUÁ UÎC — i d¹ …u?Žbë v? t?ŽU?³Òð« 5L?K *« vKŽ r²?×??²¹ Ècë ZNM*« Âö??Ýù« œb?Š ≠≤ .dJ?ë ʬd???I?ë v Z?NM*« «c?¼ ¡U???łË ÆÊU?JÄ q v? Ád????A½Ë Âö????Ýù« vÃ≈ ≥≥
 • 28. ‰«b??'«Ë WM? ??(« WEŽu*«Ë W???LJ(UÐ Âö??Ýù« v?Ã≈ …u??Žbë vKŽ Îö???L??²??A??Ä w¼ wϲÃ] UÏÐ rÌNÃÎ œUÒł§ WMÒ ?×Ä WEŽuLÃÎ «Ò§ WLJ×ÃÎ UÏÐ pЗ ÏqO?³Ý vÃÒ ≈ Ÿœ‹ ˚ ∫vM (UÐ ÒÏ Ï Ò Ï Ò Ò Î Ï Ò Ï Î Ò Ï Ò Î Ï Ò ÏÓ Ò Ï Ò ¢ Ì Î b??ÁË Æ›∏≥∫…d?I??³Ã«¤ ˝ UÚMÎ ? Š Ï”U]MKÏà «uÌÃu??Á§ ˚ ¨›±≤µ∫q×Më¤ ˝ sÒ ? Š√Ò Ì ÌÒ ÌÎ dA½ Ê√ UNK b?OHð W¹¬ s¹dAŽË WzU?Ä vKŽ b¹eð  U¹¬ .dJë ʬdIë v  œ—Ë bFÐ «Î—«d?Š√ ”UMë „dðË ¨œd:« r?OKF²Ã«Ë ¨∆œU?Në ŸUMÁù« tÝU?Ý√ ÂöÝù« æ ‰uÝdë „dð WJÄ `² bFÐË ÆU¼Ëœd¹ Ë√ U¼uK³IOà rNOKŽ …uŽbë ÷dŽ b?FÐ ÂöÝù« v?KŽ rN¼dJ¹ rK Æå¡UIKDë r²½Q? «u³¼–«ò ∫rNà özU?Á U?NK¼√Î Æ©±® rNOKŽ rÝU(« —UB²½ô« ‚UM²??Ž« v?KŽ U??ÒO??×??O?? ??Ä Ë√ UÒ¹œu??N¹ Êu??LK ?*« d??³??ł√ Ê√ Àb??×¹ rà ≠≥ XOÐ q¼_ »U?D)« sÐ d?L?Ž v½U??¦Ã« W?H??OK)« ¡UDŽ≈ ÊU? UM?¼ sÄË ÆÂö?Ýù« —UC¹ ô ¨rN½U³K Ë rN zUMÂË rNðUOŠ vKŽò ÊUÄ_« 5O?×O? *« sÄ ”bI*« ‰Ë√ v q−??Ý b??Á æ v³M?ë Ê√ U?L?? ÆåtM¹œ V³? Ð ržd¹ ôË rNMÄ b?Š√ U?ÎF?O?L??ł ÊuKJA¹ 5LK ?*« lÄ W?Ä√ œu?N?Oë Ê√ …d?−??Në b?FÐ WM¹b?L?Kà —u?²?Ýœ ÆrNM¹œ vKŽ ¡UI³Ã« v rNI×Ð rNà ·d²Ž«Ë ¨WM¹b*« v b¹b'« lL²:« nK²? ?Ä ¶«ò U?NÐU?²? v tJ½u¼ b¹d?−¹“ W?O½U*_« W?Ád?A?²? *« i dð ≠¥ vÐdFë `ÄU ²Ã« VFà bIÃò ∫‰uIðË nO? ÃUÐ ÂöÝù« —UA²½« WÃuIÄ ©≤®åUÎÄU9 qzUIë rŽeë sÄ U?ÎÄU9 fJFë vKŽ pÃ–Ë ¨ÂöÝù« —UA²½« v U?ÎLÝUŠ «Î—Ëœ …b?ÄU?'« jOÃUž_« s?Ä rŽeë «c¼ `³? √ bÁË ÆnO? Ã«Ë —UMÃUÐ d?A?²½« b?Á t½QÐ ≠U¼b?FÐ U?ÄË ±≤∞ ¨±±∏’ ±Ã Âö?Ýù« sŽ ‰«R?Ý WzUÄ ∫v?ëeGë b?L?×?Ä ∫lł«— ©±® Ʊπ∏≥ XÐUŁ —«œ —«œ tðd??A?½Ë åpÃc?? fOà ¶«ò ∫Ê«u?MŽ X% W??O?Ðd??Fë W??GK?ë vÃ≈ »U??²Jë «c?¼ rłdð ©≤® Æ‚ËdAë ≥¥
 • 29. È√ ≠Èd??š_«  U?½U¹bë ŸU??³?ð√ ÊU?? b??IÃò ∫U???ÎC¹√ ‰u??IðË ¨åÂö???Ýù« b??{ rN? H½√ ¡U?IKð sÄ «u(√ s¹cë r¼ ≠Êu?OMŁuÃ«Ë W¾ÐU?BÃ«Ë œuN?OÃ«Ë Êu?O×O? *« Æ©±®åÂöÝù« ‚UM²Ž« v »d?ž Ë√ U?O?ݬ »uMł vÃ≈ V¼cð r?à 5LK *« ‘u?O?ł Ê√ ·Ëd?F*« sÄË bFÐ 5LK *« W? uB²*«Ë —U−²Ã« o¹dÞ sŽ „UM?¼ ÂöÝù« dA²½« bÁË ÆU?OI¹d √ rNOÃ≈ «uÐc?$U rNðöÄU?FÄ s ŠË rN?Áöš√Ë rNÂuKÝ U?ÒOKLŽ ”UMë È√— Ê√ ÆrN H½√ ¡UIKð sÄ ÂöÝù« vKŽ «uK³Á√Ë ø«Î—ULF « WOÄö ù« U u Hë X U q ∫UÎO U ÁUM dŽ U?L ≠—U?LF²?ÝôU ƫΗUL?F²?Ý« sJð rà WOÄö?Ýù«  UŠu?²Hë ≠± V¹d? ðË …d?L?F?²? *« œö?³Ã«  «d?O?š VN?MÐ Âu?I¹ ÊU? ≠Y¹b?(« d?B?Fë v sJ¹ rÃË ¨UÒ¹—U?CŠË UÒO? UIŁË UÒ¹œU?B²?Á« UN²?OLM²Ð ÂU?L²¼ô« Âb?ŽË ¨U¼œUB?²Á« ≠fÃb½_U? ÆpÖ vKŽ b¼U?ý a¹—U²Ã«Ë ¨W?O?ÄöÝù«  U?Šu?²Hë ÊQ?ý pÖ vKŽ …d¼œeÄ «ÎœöÐ vÄö?Ýù« `²Hë bFÐ X׳? √ bÁ ≠UÄË—Ë√ sÄ ¡eł v¼Ë ÊU? U?L?MO?Š U?NMOÐ Ê—U??I¹ Ê√ lOD²? ¹ nB?MÄ Œ—R?Ä qÂË Æ U¹u?²?? *« W? U? ÂbI?²Ã« ÈbÄ ÈdOà ª„«c?MOŠ WOÄË—Ë_« œö?³Ã« sÄ U¼dOž 5ÐË U?NO? ÊuLK *« ÊUJÄ q v ÊQ??Aë u¼ «c¼ ÊU? b?ÁË ÆU??N?OÃ≈ vÄö?Ýù« `²?Hë t?KL?Š Ècë (1) Sigrid Hunke: Allah ist ganz anders.Horizont Verlag 1990.P.42f dJHë —«œ ≠U?¼b?FÐ U??ÄË ±∞∂ ’ vÐd?Gë d?JHë …¬d?Ä v? Âö?Ýù« ∫UMÐU??²? U??ÎC¹√ lł«— Ʊππ¥ vÐdFë ≥µ
 • 30. …b‡‡¼U?ý W?O?ÁU?³Ã« W¹—U?C?(«Ë W¹—U?L?F?*« WO?Äö?Ýù« —U?Łü«Ë ÆÊu?LK *« tKšœ ÆpÖ vKŽ ÂUOÁ d?OE½ WŠu²H*« œö?³Ã« q¼√ UNF b¹ W?³¹d{ sŽ …—U³Ž X?½U W¹e'« ≠≤ «–≈ t½√ Àb?×¹ ÊUÂË ÆrNM?Ž ŸU bÃ«Ë rNMO?ÄQðË rN?²¹UL?×Ð W?OÄö?Ýù« WÃËbë ÆtM?Ž jI?? ?ð W¹e???'« ÊS?? vÄö???Ýù« gO???'« W??Äb???š v b???Š√ rNM?Ä qšœ v¼Ë ¨W?Lł«d'« WK?O³IÐ ö?¦Ä œb?Bë «c¼ v bÃu½—√ ”U?Äuð dO ?ë »dC¹Ë Î Ê√  bN?FðË ¨5LK *« X*UÝË ¨W?OÂUD½√ —«u−?Ð rOIð X½U W?O×O? Ä WKO?³Á ÷d??Hð ô√ WD¹d??ý vKŽ rN?¹“U?G??Ä v rN??F??Ä qðU?I?ð Ê√Ë ¨rNà Uνu??Ž ÊuJð Æ©±®W¹e'« UNOKŽ v ÷u?? d??Ä rzUMG?ë vKŽ ‰u??B?(« ·b??NÐ ¶« q?O?³??Ý v œU??N??'« ≠≥ v œU??N?'« b?¹d¹ qł— sŽ æ v³Më q?¾?Ý b??ÁË ÆW1d??ł b?F¹ qÐ ¨Âö??Ýù« ≠rzUMGë vKŽ ‰u?B?(« vG?²?³¹ È√ ≠ U?O½bë sÄ U?Î{dŽ v?G²?³¹ u¼Ë ¶« qO?³?Ý Æ©≤® å «dÄ ÀöŁ pÖ —dÂË ¨tà dł√ ôò ∫‰UI  «– W¹—U?L?F?²Ý«  U?F?Ýuð X½U? W?O?ÄöÝù«  U?Šu?²?Hë ÊQÐ ‰u?Ië ≠¥ œö??³ÃUÐ vÐd??Gë —U?L??F??²?Ýô« tK?F? U* ◊U??I??Ý≈ W?OKL??Ž b??F¹ ÈœU?B??²??Á« lÐUÞ UL?NMOÐË ÆoÐU ë v 5LK *«  U?Šu²? vKŽ Y¹b(« dB?Fë v WO?ÄöÝù« Âö???Ýù« vÃ≈ …u???Žbë (Sir Thomas W.Arnold) bÃu?½—√ ”U???Äuð d???O???Ý ∫lł«— ©±® Æ∏∞ ¨∑π’ W¹dB*« WCNMë W³²JÄ ≠s¹dš¬Ë rO¼«dÐ≈ s Š WLłdð XÐUŁ —«œ ≠U¼b?FÐ U?ÄË π≤’ ≤à ÂöÝù« sŽ ‰«R?Ý WzU?Ä ∫vëe?Gë b?L×?Ä ∫lł«— ©≤® Ʊπ∏¥ ≥∂
 • 31. UMà 5³?ð …b¹b?Ž WK¦?Ä√ 5?Ð sÄ jI? «Îb?Š«Ë ôU??¦?Ä UM¼ »d?C½Ë Æl?ÝU?ý ‚d? Î vH? ÆW?O?Äö?Ýù«  U?Šu?²?Hë v ÈœU?B?²?Áô« È—U?L?F?²?Ýô« V½U?'« ¡U?H?²½« …d?O?×Kà …—ËU?:« Êb*« vÃU¼√ iFÐ lÄ b?OÃuë sÐ bÃU?š U?N?ÄdÐ√ v²Ã« …b¼U?F*« ô≈Ë W¹e'« UMK ©rJ²¹UL?×Ð UMLÁ È√® rÂUMFMÄ ÊS ò ∫‰uI¹ U?ÒB½ UNO? q−Ý WŠu²?H*« Êb*« q¼√ vÃ≈ W¹e'« œdÐ ÊuLK *« ÂUÁ Ê√ qF?HÃUÐ ÀbŠ bÁË Æåö Ác?Nà W?Ä“öë W¹UL?(« d?O? uð vKŽ s¹—œU?Á dO?ž rN½√ «Ëd?F?ý ULMO?Š ÂU?Aë v b??A?Š U??LMO?Š »UD?)« sÐ d?L??Ž v½U?¦?ë W?H??OK)« sÄ“ v pÖ ÊU??ÂË ¨Êb*« „«cMO?Š ÊuLK ?*« qGýË 5LK *« »d?( U?ÎL ?{ UÎA?O?ł qÁd¼ —uÞ«d³?Äù« U/≈ò ∫ÎözU?Á Êb*« Ác¼ q¼_ vÐdF?ë bzUIë V²?ÂË ÆÂËdë gO?ł lÄ WÂd?F*UÐ r²Þd²ý« bÁ rJ½√Ë ¨ŸuL'« sÄ UMà lLł UÄ UMGKÐ t½_ rJëuÄ√ rJOKŽ U½œœ— ¨rJMÄ U½cš√ U?Ä rJOKŽ U½œœ— bÁË ¨pÖ vKŽ —b?I½ ô U½≈Ë rJFM/ Ê√ UMOKŽ Æ©±®årNOKŽ º« U½dB½ Ê≈ rJMOÐË UMMOÐ UM³²Â UÄË ◊dAë vKŽ rJà s×½Ë W?? ? ?JÄ o d?? sÄË W1b??Ië «—U??C?(« s?Ä 5LK *« nÁu??Ä U??Ä ∫U??Î ÃU øW —bMJ ù« ÆW1bIë  «—U?C(« ÊuÄd?²×¹ «u½uJ¹ rà 5LK ?*« Ê√ UÎ×O?× fOà ≠± W?OÐd?Fë vÃ≈ «uL?łdðË ¨ «—U?C?(« Ác¼ Èbà U?ÒOÐU−¹≈ ÊU? U2 «ËœU?H?²?Ý« bI? ÊQÐ rNMÄ U?νU1≈Ë ¨U¼d?O?žË W¹bM?NÃ«Ë W?O?Ý—U?HÃ«Ë W?O?½U½u?Oë V²Jë sÄ d??O?¦Jë ¨W?HK²<« »u?F?Aë ÂuKŽË »—U?&Ë  «d³?š vKŽ qL?²A¹ v?½U ½ù« À«d?²Ã« Æ∑π’ bÃu½—√ ”UÄuð dO Kà ÂöÝù« vÃ≈ …uŽbë ∫lł«— ©±® ≥∑
 • 32. WLJ(« ò∫æ v³Më ‰u??Á ÊQ?Aë «c¼ v œ—Ë b?ÁË ¨t?MÄ …œU?H?²?Ýô« v?G?³M¹Ë W?OÄö?Ýù«  U¹Ëd*« sÄË ¨©±®åUNÐ oŠ√ u?N U¼błË U?L¦O?Š sÄR*« WÃU{ ÊU? uÃË v?²?Š rKFë «u??³KÞ« È√ ©≤®å5Bë v uÃË rKFë «u?³KÞ«ò ∫…—uŁQ*« ÆUO½bë v ÊUJÄ b?FÐ√ v ÊU uà v²Š U?ÎC¹√Ë ¨rJM¹bÐ ÊuM¹b¹ ô sÄ b¹ v ÆUO½bë v ÊUJÄ bFÐ√ „«cMOŠ »dFë dE½ v bFð 5Bë X½UÂË À«dð ¡«“≈ vÄö??Ýù« nÁu*« sŽ b?ý— s?Ы rK *« ·u? K?O?Hë d?³??F¹ ≠≤ UÄ ¡U?ÄbIë V²Â vKŽ ŸöÒÞô« Vłu¹ Ÿd?Aë Ê≈ò ∫tÃuIÐ W1bIë  «—U?C(« ¨Ÿd?Aë t??OKŽ UM¦?Š Èc?ë b?B?I*«  «– u¼ t??OÃ≈ ÊËb?B?I¹ Èc?ë ·b?Në «œ ∫‰u?I¹ rŁ åU¼—U?³?²??Ž«Ë U?N?²? d?F?Ä VKÞË  «œu?łu*« v vKI?F?ë dEMë u¼Ë U?ÎI «u?Ä U?NMÄ ÊU? UL? ÆrN?³?²Â v Áu?²?³Ł√ U?ÄË pÖ v ÁuÃU?Á Ècë v dEM½ò o «u?Ä d?O??ž U?NMÄ ÊU? U?ÄË ¨t??OKŽ r¼U½dJýË tÐ U?½—d?ÝË rNMÄ ÁUMK³??Á o×Kà Ʃ≥®år¼U½—cŽË tMÄ U½—cŠË tOKŽ UMN³½ o×Kà W?³?²J?Ä «u?Ád?×¹ rà 5LK ?*« Ê√ b?ÂRð W?O? ¹—U??²Ã«Ë W?O?LKFë W?I??O?I?(« ≠≤ ÆUν«Ëb?ŽË UÎL?Kþ WL?N?²Ã« Ác¼ rNÐ XI?BÃ√ b?ÁË Æ‚öÞù« vKŽ W¹—bMJÝù« lÝ«Ë ‚UD½ vKŽ ”U?Ý√ UNà fOà v?²Ã« WŽU?ýù« Ác¼ 5LK *« ÂuB?š Ÿ«–√Ë ÊdIë v  dA?²½« bÁË Æ…dI² Ä W?IOIŠ UN½QÂË U?N½Ëœœd¹ ”UMë `³ √ v²Š œœd?²ð ‰«eð ôË ¨W?O?³OK?Bë »Ëd(« ÕË— s?Ä UÎÁöD?½« ÈœöO*« d?A?Ž YÃU?¦Ã« Æb¼eë »U²Â v WłUÄ sЫ Á«Ë— ©±® Ʊ≥∏ ’ ±Ã ¡UH)« nA dE½« ©≤® Ʊπ∏≤  ËdOÐ Æ©bý— sЫ W?H K ∫»U²Â sL{® ±∑’ b?ý— sÐô ‰UI*« qB ∫lł«— ©≥® ≥∏
 • 33. ÈœRÄË ÆUN½öDÐ «u²³Ł√ ¡ULKFë sÄ 5II;« Ê√ rž— «c¼ UMÄu¹ v²Š nÝúà W??³?²?JÄ ‚«d?ŠS?Ð d?Ä√ b??Á »UD)« sÐ d??L??Ž v½U??¦Ã« W?H??OK)« Ê√ W??ŽU??ýù« Ác¼ vKŽ qL²?Að V²Jë Ác¼ X½U Ê≈ò ∫‰u?Ië tOÃ≈ V ½Ë W1b?Ië W¹—bMJÝù« U?Ä ÊU Ê≈Ë ¨U?NOÃ≈ W?łUŠ v? UM ÃË UNMÄ …bzU? ö? ʬdIë v œu?łuÄ u¼ U?Ä »d?F?ë Ê≈ ∫U?ÎC¹√ qO??ÁË ÆåU?NðœUÐ≈ sÄ d??H?Ä ö? ʬd??Ië lÄ ÷—U?F??²¹ U?N??O? ÆdNý√ W²Ý …b* WÄUFë  UÄUL×Kà «ÎœuÁË V²Jë Ác¼ «uÄb ²Ý« bÁ 5LK *« v ©Sigrid Hunke® tJ½u¼ b?¹d?−¹“ W??O½U*_« W?Ád??A?²?? *« XMOÐ b??Ià ≠¥ Ò Â∂¥≤ ÂUŽ W¹—bMJÝù« «uKšœ UÄbMŽ »dFë Ê√ ©ÆÆUÎÄU9 nK?² Ä ¶«® UNÐU²Â U?L ÊËd?IÐ pÖ q³?Á UN?Á«d?Š≈ - bI? ¨W¹—bMJÝù« v W?³?²JÄ „UM¼ sJð rà WO1œUÂ_UÐ WI×K*« W1bIë W³²J*« Ê√ XMÒOÐË ¨WÄUŽ  UÄULŠ „UM¼ sJð rà t½√ vëu?Š (Soter) dðu?Ý ‰Ë_« ”u?L?O?KDÐ pK*« W¹—bMJÝù« v U??N? ?Ý√ v²Ã« d??B?O??Á ”u?OÃu?¹ d? U??Š U?ÄbM?Ž ÂÆ‚ ¥∑ ÂU?Ž XÁd??Š√ b?Á ÂÆ‚ ≥∞∞ ÂU??Ž ÆÊuÄUłdÐ sÄ V²JÐ UNðœË“Ë W³²J*« bOOAð «dðUÐuOK  œUŽ√ bÁË ÆWM¹b*« qDŽ bI? ¨W³²JLKà rEM*« d?OÄb²Ã« W¹«bÐ Èœö?O*« YÃU¦Ã« ÊdIë b?Ný ≠µ dO?Äb²Ð Êu?OM¹bë Êu ?L×?²*« ÂUÁË ÆW?O1œUÂ_« (Caracalla) ôU«—U? dB?OIë „d¹dD³Ã« —bB?²Ý« Â≥π± ÂUŽ v Ë ÆUÒOMŁË öL?Ž UNH uÐ Â≤∑≤ ÂU?Ž W³²J*« Î Uν–≈ (Theodosios) ”u??O??ÝËœu??Oð d??B???O??Ië sÄ (Theophilos) ”uKO??? u??Oð W?I×K*« W?³²J?*« sÄ vI³ð U?Ä ‚«dŠ≈Ë ¨W?O?ÁU³Ã« W?O1œUÂ_« d?O?Äbð vKŽ WI? «u*UÐ pÃ–Ë ¨V²?Jë nzU??Hà s?Ä W?? U??Hà nÃ√ WzU??L?ŁöŁ Èu??% X½U?? v²?Ã«Ë ¨U??NÐ ≥π
 • 34. sŽ fÄU)« Êd?Ië v dO?Äb²Ã« d?L²Ý«Ë ÆU?NMÄ ôbÐ d¹œË W ?OM WÄU?Á≈ ·bNÐ Î d?O?Äb?²Ð ÂU?O?IÃ«Ë rNðœU?³?Ž sÂU?Ä√ vKŽË 5OMŁuë ¡U?L?KFë vKŽ …—U?žù« o¹dÞ Æ©±® rN²³²JÄ W?FL?Ý t¹uAð ·b?NÐ a¹—U?²Kà bL?F²*« nO¹e?²Ã« Èb?Ä UMà `C²¹ Âb?Ið U2Ë Êu?¾¹dÐ r¼Ë Æ…—U?C(«Ë rK?Fë ¡«bŽ√ d?NE0 r¼—U?Nþ≈Ë 5LK *«Ë Âö?Ýù« ÆUÎÄU9 pÖ q sÄ øÂö ù« v œUN'« WIOI UÄ ∫UÎF «— »d??(UÐ œU?N??'« `KD?B?Ä W??L??łdð W?O??³Mł_«  U??GKë v? ŸU?ý b??Ià ≠± »d?Š jI „UMN? ÆWÝb?I*« »d(« `KDB?Ä ·dF¹ ô Âö?Ýù«Ë ¨WÝb?I*« VÃUž v œU?N'« `KDBÄ rN? ¡vÝ√ bÁË ÆWŽËd?AÄ dO?ž »dŠË WŽËd?AÄ 5L?? ?Á vÃ≈ r? ?IM¹ u??N?? UM¼ sÄË Æb??N?'« ‰cÐ ÁUM?F?Ä œU??N?'U?? ÆÊU?O??Š_« sÄË ÆW?ŽËdA?*« »d(« vMF0 œU?N?'« ∫UL?N?O½UŁË ¨fHMë œU?N?ł ∫UL¼b?Š√ VBM¹ Ècë d?³Â_« œU?N?'« tOKŽ oKD?¹ ‰Ë_« ŸuMë Ê√ ÂöÝù« v ·Ëd?F*« W?O?H??BðË ¨tz«u¼√ vKŽ VK?G?²Ã«Ë ¨…d¹d?Aë t??Ž“«uMà ÊU? ½ù« WЗU??×?Ä vKŽ W?O¼«dJÃ«Ë b? ?(«Ë b?I?(« sÄ U¼d?ON?DðË ¨WL?O?Äcë  U?H?Bë q sÄ t? ?H½ ŸuMë U?Ä√ ÆvÃU?FðË t½U×?³?Ý≠ ¶« sÄ »d?IKà ö¼√ ÊuJ¹ pÃcÐË ¨s¹d?šxà ΠÆWŽËdA*« »d(« vMF0 dG _« œUN'« tOKŽ oKDO œUN'« sÄ v½U¦Ã« (1) Sigrid Hunke: Allah ist ganz anders.P.85-90. ÆU¼bFÐ UÄË ±∞∞ ’ vÐdGë dJHë …¬dÄ v ÂöÝù« ∫UMÐU²Â UÎC¹√ lł«— ¥∞
 • 35. U?N b¼ W?O?ŽU œ »d?Š v¼ åœU?N'«ò Ë√ Âö?Ýù« v W?ŽËdA*« »d?(« ≠≤ ¶« Ê–√ b??I??? ÆÊQ??Aë «c¼ v? W??×??{«Ë ʬd??I?ë  U¹¬Ë ÆjI?? Ê«Ëb???Fë œ— s¹ÏcKÃÏ Ê–√Ì ˚ ∫ʬdIë ‰u?Á v rNOKŽ «Ëb²?Ž« s¹cë rNz«bŽ√ ‰U²?IÐ 5LK LKÃ Ò ] ÒÏ rJ½uÌKðU?I¹ s¹ÏcÄ tKÄ q?O³?Ý wÏ «uÌKðU?Á§˚ ¨›≥π∫Z(«¤ ˝«u?LKþ rN½QÐ ÒÊuÌKðU?I¹ Î Ì Ò Ï ÒÌ Ò ] Ï] Ï ÏÒ Ï ÒÒ Ì ÏÌ Î Ì ]ÒÏ Ò Ò Ì vKŽ t½√ UMà 5³¹ «c¼Ë ¨›±π∞∫…dI³Ã«¤ ˝ s¹Ïb²?FLÄ V×¹ ô tKÄ Ê≈ «ËÌb?²Fð ôÒ§ Ò Ò Î Ì Î ÓÌ Ï Ì Ò ] ] ÒÎ Ò b(« …“ËU−?Ä sÄ —c×¹ ʬdIë ÊS fHMë sŽ UÎŽU? œ ‰U²IÃUÐ Ê–ù« sÄ rždë Æs¹b²F*« V×¹ ô ¶U Æ¡«b²Žô« vÃ≈ pÖ v Ê–≈ ¡UM¦²ÝôU ÆUÒOzb?³Ä UÎHÁuÄ bFð ¡UÄbë WÁ«—≈Ë ‰U?²IKà ÂöÝù« WO¼«dÂË Èb?²?Ž‹ U?Ä q¦?LÐ t?OKŽ «ËÌb?²?ŽU?Ò rJOKŽ Èb?²?Ž‹ sL?Ò ˚ ∫Ê«Ëb?Fë œdà ‰U²?Ië u¼ ¢ Ò Ò Î Ò Ï Î Ï Ï Ï ÎÒÒ Ò Î Î Ì ÎÒÒ ¢ Ò Ò Î Ï Ò ˝Îr?JÃ] Ád? ? ?  u¼§ ̉U?? ? ?²? ? ?I?Ä rJ?OK?Ž ÒV²? ? ? Â˚ ¨›±π¥ ∫…d?????I?????³?ë¤ ˝Îr?ÌJÎO?ÒKÒŽ Ì Î Ì Ò Ì Ò Ò Ï Î Ì Ì ÎÒ Ò Ï Ì ÆU?ÒO?Äö??Ý≈ ÷u? d?Ä d?Ä√ s¹d?šü« v?KŽ Ê«Ëb?FÃUÐ ¡b?³ÃU?? Æ›≤±∂∫…d?I?³Ã«¤ ÆÂöÝù« v bMÝ tà fOÃË vKŽ d??B?²??I¹ ô pÖ ÊS?? W?O??ŽU? bë »d??(« vMF¹ œU??N?'« ÊU?? «–≈Ë ≠≥ Èd?š√ WKO?ÝË ÈQÐ Ë√ d?JHÃUÐ Ë√ fHMÃUÐ Ë√ ‰U*UÐ œU?N??'« ÊuJ¹ b?I? ¨‰U?²?Ië W¹U???L??Š u¼ ·b???NÃ«Ë ÆÁ—u?? Ë t?ÃUJý√ q v? Ê«Ëb??Fë œ— v?KŽ b??ŽU??? ð oŠ «c¼Ë ¨U??NÐ sÄR?¹ v²Ã« tðb??O?I??Ž sŽË t?MŽ ŸU? b?Ã«Ë vÄö?Ýù« l?L?²??:« ÆY¹b(« dBFë v WOÃËbë oOŁ«u*« ÁbÂRðË 3_« sÄ WÄ√ qJà ŸËdAÄ Ê«Ëb??Fë nÁËË rK? ë v W??³??ž— r¼Ëb??Ž Èbà Êu??LK *« b??łË «–≈ ≠¥ `MłUÒ rK?] KÏà «uÌ×Mł Ê≈Ò§˚ ∫»U−¹ùU?Ð pÖ vKŽ «Ëœd¹ Ê√ r¼dÄQ¹ Âö?ÝùU Î ÒÎ Ï Î ÒÒ vÃ≈ u?Žb¹ pÖ s?Ž Îö?C? Âö?Ýù«Ë Æ›∂±∫‰U?H½_«¤ ˝ÏtKÄ vÒKŽ q?Âuð§ U?NÃÒ ] Ò Î ] Ò ÒÒ Ò ¥±
 • 36. ô «u?Ä«œ U?Ä r?N?F?Ä W?³?O?Þ  U?Áö?Ž W?ÄU?Á≈Ë ¨s?¹d?šü« lÄ vLK ë g¹U??F?²Ã« qÄUF²Ã« vKŽ 5LK *« Y×¹ .dJë ʬd?Ië b$ UM¼Ë ¨5LK *« vKŽ ÊËb²F¹ tKÄ rÂU?NM¹ ô˚∫ÊU? Šù«Ë d?³Ã«Ë ·U?B½ù«Ë ‰b?Fë sÄ ”UÝ√ vK?Ž rNF?Ä Ì ] Ì Ì Ò ÎÒ «uÌDÏ ?ÎIÌðÒ§ Îr?̼ËÌÓd?Ò³Òð ÊÒ√ ÎrÌÂÏ—UҹϜ sÓÏÄ rÌÂu?ÌłÏd?Î ?̹ ÎrÒÃÒ§ Ïs¹ÓÏbÄ wÏ ÎrÌÂuÌKÏðU?ÒI?̹ ÎrÒà Òs¹Ïc]Ä ÏsÒŽ ·b¼ Ê√ UM?à sÒO??³¹ «c¼Ë ¨›∏ ∫WM?×??²??L*«¤ ˝ 5DÏ ? ?I? LÄ V?×¹ tKÄ Ê≈ rN? ?OÃÒ ≈ Ò Ï Î Ì Î ÓÌ Ï Ì Ò ] ] Î Ï Î qł√ sÄ rNMOÐ ULO ÊËUF²Ã«Ë ¨”UMë 5Ð `ÄU ²Ã«Ë Âö ë dA½ u¼ ÂöÝù« ÆÁ—«dI²Ý«Ë tðœUFÝË ÊU ½ù« dOš s¹œ ÂöÝù« Ê√ sÄ WO*UFë ÂöŽù« qzUÝË iFÐ tłËdð UÄ ÊS UM¼ sÄË ô rÃUþ ¡«d?² « »U¼—ù«Ë q²?IÃ«Ë VBF?²Ã«Ë ·dD²Ã«Ë Ê«Ëb?Fë vKŽ i×¹ t½≈ ¨U?ÎÄU9 p?Ö sÄ iO?IMë vKŽ Âö??ÝùU? ¨Âö?Ýù« rOÃU?F?ð v tà ”U?Ý√ ∫5²OÃU²Ã« 5ðdIHë v UΊUC¹≈ WDIMë Ác¼ b¹eMÝË ÆÂö Ã«Ë WLŠdë s¹œ ønMFÃ«Ë ·dD ë vÃ≈ u b Âö ù« q ∫UÎ ÄU ÊuB¹Ë Âö Ã«Ë ‰b?Fë vÃ≈ uŽb¹ ¨`ÄU ²Ã«Ë W?LŠdë s¹œ ÂöÝù« ≠± U/≈Ë ¨ÂöÝù« UNF d¹  «—UFý œd−Ä X Oà Ác¼Ë Æt²Ä«dÂË ÊU ½ù« W¹dŠ t?O?³½ ¶« qÝ—√ b?I? ÆÂö?Ýù« ÊU?OMÐ U?N?OKŽ ÂU?Á W? ?Ý«— W?O?ÝU?Ý√ ∆œU?³?Ä v¼ ʬdIë v pÖ œ—Ë U?L ≠ ›±∞∑∫¡U?O³½_«¤ ˝Ò5ÏÒ*UÒFÎKÓÏà ÚW?ÒLΊҗ ˚ æ «ÎbL?×Ä `ÃU??? r9_ X¦???FÐ U/≈ò ∫t?Ãu?????I?Ð t??????²?ÃU?????Ý— v?³?Më n? ËË Æ.dJ?ë —u??Ä√ v? v²??Š —U??O???²??šô« W¹d???Š ÊU?? ½ù« Âö???Ýù« `MÄË ¨©±®å‚ö?š_« Ó Ô …u?ŽbÃ«Ë Æ›≤π∫nNJë¤ ˝Îd?ÌHÎJÒOÎKÒ Ò¡U?Òý s?ÒÄÒ§ sÏÄÎR?ÌOÎKÒ Ò¡U?Òý sÒL?Ò ˚∫œU?I²?Žô« ÆœdH*« »œ_« »U²Â v È—U ³Ã« Á«Ë— ©±® ¥≤
 • 37. vM ?(UÐ ‰«b?'«Ë WM ?(« WEŽu*«Ë W?LJ(UÐ ŸUMÁù« vKŽ Âu?Ið Âö?Ýù« vÃ≈ sŽ vN½Ë ¨ÊU? Šù«Ë ‰b?FÃUÐ ÂöÝù« d?Ä√ UL? ÆÂUž—ù«Ë Á«d?Âù« vKŽ ô W¾?O ë W?KÐUIÄ v?Ã≈ UŽœË ¨ ©±®÷—_« v œU ? ù«Ë vG³Ã«Ë d?JM*«Ë ¡UA?×Hë Ècë q rž— U?N?×?²? bM?Ž WJÄ q¼√ sŽ æ v³Më U?H?Ž b?ÁË ¨©≤®WM ?(UÐ ‰U?ÁË ¨V¹cF?²Ã«Ë q²?IÃ«Ë œU?ND{ô«Ë rKEë sÄ tÐU?×? √ lÄË tF?Ä Áu?FM Æå¡UIKDë r²½Q «u³¼–«ò ∫rNà sÄ W?I²?AÄ Âö?Ýù« WLKJ ÆÂö? Ã«Ë Âö?Ýù« 5Ð ÂUð oÐUDð „UM¼Ë ≠≤ ʬd?Ië v t?? ?H½ ¶« n Ë b?ÁË ÆÂö?? ë kHà tMÄ o²??ý« Ècë tð«– q _« ÊQÐ —«d?L??²?ÝUÐ rNà «Îd?O??Âcð Âö? ë v¼ 5LK? *« W?O?%Ë ÆÂö? ?ë t½QÐ .dJë W¹UN½ v t−²¹ rK *«Ë ¨ÊU¼–_« sŽ VOG¹ Ê√ vG³M¹ ô v Oz— ·b¼ Âö ë 5L?Oë WO?ŠU½ rÃUFë nB½ vÃ≈ Âö?Ýù« WO?ײР «d?Ä fLš Âu¹ q t?ðö tłu?ð vÃ≈ eÄd¹ Ècë d?Ä_« ¨‰UL?Aë WO?ŠU½ dšü« nBMë vÃ≈ pÖ b?FÐ rŁ ÆtK rÃUFKà Âö ë  UOMÄQÐ 5LK *« ÊUJÄ „U?M¼ fOK ¨Âö??Ýû?à vLK ë l?ÐUDë `C??²¹ p?Ö q sÄË ≠≥ d???N???I?ë Ë√ ¨·dD²?ë Ë√ VB???F???²?ë Ë√ ¨œb???A???²Ã« Ë√ n?MFK?à s¹bë «c?¼ v b UIL ÆrNðUJK²2Ë rN?ðUOŠ vKŽ ¡«b²Žô« Ë√ ¨5MÄü« l¹ËdðË »U¼—ù«Ë W?HBÐË ¨ÊU? ½ûà W?O?ÝUÝ_« ‚u?I?(« W¹UL?Š v q¦?L²?ð WO?Äö?Ýù« WF¹d?Aë ÂöÝù« ÂÒd?Š UM¼ sÄË ÆtðUJK²2Ë tðdÝ√Ë tKIŽË tM¹œË tðU?OŠ W¹ULŠ W? Uš ¡«b?²??Žô« qF?ł t½√ W??ł—bà ‰UJý_« sÄ qJý ÈQ?Ð s¹d?šü« vKŽ ¡«b??²?Žô« Æπ∞ ∫q×Më ©±® Æ≥¥ ∫XKB ©≤® ¥≥
 • 38. q²Á sÒÄ˚∫UNK W¹d?A³Ã« vKŽ ¡«b?²Ž« t½Q W?O½U ½ù« œ«d √ sÄ b?Š«Ë œd vKŽ Ò ÒÒ U?ÒL]½ÒQÒJÒ UÒ¼U?ÒOΊÒ√ ÎsÒÄÒ§ U?ÚF?OÏL?Òł Ò”U]MÄ ÒqÒ²?ÒÁ UÒL?]½ÒQÒJÒ Ï÷ΗÒ_« wÏ ÔœUÒ ?Ò ÎËÒ√ ÔfÎHÒ½ Ïd?ÎO?ÒGÏÐ UÚ ?ÎHÒ½ Æt?B? ?ý v W?O½U? ½ù« q¦?1 œd? qJ Æ›≥≤∫…bzU*«¤ ˝U?F?O?L? ł Ò”U]MÄ U?O?Š√Ò ÚÏÒ ÒÎ q «d?²?Š« v q¦?L?²ð UN?²¹U?L?Š vKŽ Âö?Ýù« ’d?×¹ v²Ã« W?O½U? ½ù« Ác¼Ë bÁË ¨W?ÄUFë W?O½U ½ù« t?ÁuI?ŠË t²Ä«d?ÂË t²¹d?Š «d²?Š« ∫dšxà Èd?AÐ œd tÃU??ÄË t?Äœ «d??Š rK *« vKŽ r?K *« qÂò∫n¹d????A?ë Y¹b????(« v œ—Ë ¨©≤® åUÎLK Ä ŸËd¹ Ê√ rK * q×¹ ôò ∫dš¬ Y¹bŠ v ¡Uł UL ¨©±®åt{dŽË d?O??ž WKÄU??F?Ä vÃ≈Ë »u??F?Aë 5Ð v?LK ë g¹U??F?²Ã« vÃ≈ Âö??Ýù« U?Žœ U??L? sŽ tKÄ rÂUÒNM¹ ô ˚ ≠.dJë ʬdIë ‰uI¹ UL? ≠ ·UB½ù«Ë ‰bFÃUÐ 5LK *« Ï Ò Ì ] Ì Ì ÎÒ rNOÃÒ ≈ «uD?Ï Ið§ r¼Ëd³ð Ê√Ò r—U¹œ sÄ rÂu?łdÎ ¹ rÃÒ § s¹bÄ wÏ rÂuKðU?I¹ rÃÒ s¹cÄ Î Ï Î Ì Î Ì Ò Î Ì ÓÌ Ò Ò Î Ì Ï Ò Ï ÏÓ Ì Ì Ï Ì Î Ò Ï Ï Ó Î Ì ÌÏ Ò Ì Î Ò Ï ] Æ›∏∫WMײL*«¤ ˝Ò5DÏ ILÄ V×¹ tKÄ Ê≈ Ï Î Ì Î ÓÌ Ï Ì Ò ] ] W?OÃu?¾?? ?Ä b?Fð r¼—«d?I?²?Ý«Ë 5?MÞ«u*« sÄ√ vKŽ ÿU?H?(« W?O?Ãu?¾? ?ÄË ≠¥ —«dI?²Ýô« vÃ≈ qO?³ ë u¼ WO?Ãu¾ *« Ác¼ q^L?%Ë ¨UÎF?OLł ”UMë 5Ð W?Âd²?AÄ v ¡U?ł UL? ≠U?FO?L?ł s×M ÆœU? ù«Ë œU? ?Hë —UDš√ W?Nł«u?Ä v sÄ_«Ë Î U¼öŽ√ rNC?FÐ »U Q WMOH?Ý vKŽ «uLN²?Ý« ÂuÁ q¦Äò ∫≠n¹d?ý Y¹bŠ sÄ vKŽ «ËdÄ ¡U*« sÄ «u?I²Ý« «–≈ UNKH?Ý√ v s¹cë ÊUJ ¨UNKHÝ√ rN?CFÐË r¼uÂd²¹ ÊS ¨UMÁu sÄ –R½ rÃË UÎÁdš UM³OB½ v UMÁdš U½√ uà ∫«uÃUI ¨rNÁu Æ©≥®åUÎFOLł «u$Ë «u$ rN¹b¹√ vKŽ «Ëcš√ Ê≈Ë ¨UÎFOLł «uJK¼ «Ëœ«—√ UÄË Æd³Ã« »U²Â v rK Ä ÂUÄù« Á«Ë— ©±® Æ»œ_« »U²Â v œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©≤® ÆWÂdAë »U²Â v È—U ³Ã« Á«Ë— ©≥® ¥¥
 • 39. ø»U —ù«Ë VBF ë sÄ Âö ù« nÁuÄ UÄ ∫UÎ œU ô t½S?? vÃU??²ÃUÐË ¨‚ö?Þù« vKŽ VB??F??²Ã« ·d??F¹ ô s¹œ Âö??Ýù« ≠± qL?²Að ô W?M Ã«Ë Ê¬dIë v Âö?Ýù« —œU?BÄË ÆVB?F?²Ã« vÃ≈ t?ŽU³ð√ u?Žb¹ ÆqO³Ië «c¼ sÄ ¡vý vKŽ sÄ ”U?Ý√ vKŽ Âu??Ið ≠.dJë ʬd?Ië d?O?A¹ U?L?? ≠Âö?Ýù« vÃ≈ …u?ŽbÃU? sŽ U?ÎÄU9 …b?OFÐ VO?ÃUÝ_« Ác¼Ë ÆvM? (UÐ ‰«b?'«Ë WM ?(« WEŽu*«Ë W?LJ(« bFÐ WJÄ —UHJà ‰uI¹ æ v³Më UM¹√— UM¼ sÄË ÆVBF²Ã« ‰UJý√ sÄ qJý q ƛ∂∫ÊËd UJë¤ ˝Ïs¹Ïœ wÃÏ § rJMÌ ¹Ïœ rJÃÒ ˚ ∫ÂöÝù« vÃ≈ rNà tðuŽœ rNC — Ò Ò ÎÌ ÎÌ ÊU1ù« d?³??²?F¹ Âö?Ýù« ÊS? W??IÐU? ë W¹ËU?L?? ë ÊU¹œ_UÐ qB?²?¹ U?Ä U?Ä√ ≠≤ «c¼Ë ÆrK *« …bO?IŽ sÄ UÒOÝU?Ý√ «ÎdBMŽ æ bL?×Ä vKŽ 5IÐU ë ¶« ¡U?O³½QÐ vÃÒ ≈ ‰e½Ì√ U?ħ UÒMOÃÒ ≈ ‰e½Ì√ UÒħ tK] ÃUÏÐ U]MĬ «u?ÃÌ uÌÁ˚∫ÂUð Õu{Ë v ʬd?Ië tOÃ≈ dO?A¹ UÄ ¢ Ò Ï ÒÒ Î Ò Ï Ò Ï Ò wðË√Ì U?ħ vÒ O?Ž§ vÝuÌÄ wðËÌ√ U?ħ ◊UÒ³Ý_«Ò§ »u?IF¹§ ‚U?×Ý≈Ò§ qO?ÏŽUÒL?Ý≈§ rO¼«dÐ≈ Ò Ï Ò Ò ¢ Ï Ò ¢ Ò Ò Ï Ò Ò Ï Î Ò Ò Ì Î ÒÒ Ò Ò Î Ò Î Ò Ò Ï ÒÎ Æ›±≥∂∫…d?I?³Ã«¤ ˝ Êu?LKÏ ?Î ?Ä tÃÒ s×½§ rN?MÎ Ä b?Š√Ò sOÐ ‚d? H½ ô rNЗ sÏÄ Êu?ÌÓO? ³M] Ä Ò Ì Ì Ì Ì Î Ò Ò Î Ì ÏÓ Ô Ò Ò Î Ò Ì ÏÓ Ò Ì Î Ï Ï Ó ] Ò Ï pKðË ¨rNMÄ bŠ√ 5Ð o¹dH²Ã« ÂbŽ u¼ UÎFOLł ¡UO³½_« ¡«“≈ vÄöÝù« nÁu*U qN? ÆÊU¹œ_« sÄ s¹œ È√ ŸU?³ð√ Èbà U?N?à qO?¦?Ä ô vM¹bë `ÄU? ?²Ã« v …—u? øn uë «cNÐ s¹œ rOÃUFð v ‰UJý_« sÄ qJý ÈQÐ VBF²Kà ‰U−Ä „UM¼  U ö²šô« rž— ·—UF²Ã«Ë nÃP²?ë vÃ≈ UÎFOLł ”UMë ÂöÝù« uŽb¹ ≠≥ ÒqÏzU?Ò³ÒÁÒ§ UÚÐu?ÌF?Ìý ÎrÌÂUÒMÎKÒF?ÒłÒ§ ¢vÒ¦½Ì√Ò§ Ôd?ÒÂÒ– sÓÏÄ rÌÂUÒMÎIÒKÒš U]½≈ Ì”U]MÄ U?ÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹ ˚ ∫rNMOÐ v²Ã« W??Š«d? v 5?LK *« Âö??Ýù« u?Žb¹ U??L?? ƛ±≥∫ «d?−??(«¤ ˝«u??Ì —U?F? ²ÃÏ ÒÒÒ ¥µ
 • 40. ʬd??Ië v ¡U??ł U??L?? ¨5LK? *« d??O??ž lÄ vLK ?ë g¹U??F??²Ã« vÃ≈ Õu??{ËË sÓÏÄ r?ÌÂu??ÌłÏd? ?Î ?̹ ÎrÒÃÒ§ Ïs¹ÓÏbÄ w?Ï ÎrÌÂuÌK?ÏðU??ÒI?̹ ÎrÒà Òs¹Ïc]Ä Ïs?ÒŽ Ìt]KÄ Ìr?ÌÂU??ÒN?ÎMÒ¹ ô˚∫.dJë Æ›∏∫WMײL*«¤ ˝ 5DÏ ILÄ V×¹ tKÄ Ê≈ rNOÃÒ ≈ «uÌDÏ Ið§ r¼ËÌd³ð ÊÒ√ r—UÒ¹œ Ò Ï Î Ì Î ÓÌ Ï Ì Ò ] ] Î Ï Î Î ÌÒ Î Ì Ó ÒÒ Î Ì Ï Ï ˝¢ÈÒu?ÎI?]²KÏà ̻ÒdÎÁÒ√ «u?ÌH?ÎFÒð ÊÒ√Ò§˚ u?HFÃ«Ë `H?Bë vÃ≈ uŽb¹ s¹œ Âö?Ýù« ≠¥ VKIM¹ Ê√ qÄ√ vKŽ ÊU? ?ŠùUÐ …¡UÝù« W?KÐUI?Ä vÃ≈ u?Žb¹Ë ¨›≤≥∑∫…dI?³Ã«¤ W¾O] Ä ôÒ§ WM?Ò ×Ä ÍÏu²Î ð ôÒ§˚∫.dJë ʬdIë ‰uI¹ U?L ¨o¹b vÃ≈ ËbFë Ì Ò ÏÓ ÌÒ Ò Î ÒÒ ˝ rO?? ? L? ? ?Š w?ÃÏ § t½Q? ? ? …Ë«Òb? ? ?Ž tM?OЧ Òp?MO?Ð ÍÏcÄ «Ò–S?? ? Ò s?Ò ? ? ?Š√Ò w¼ w?²Ã] U?Ð lÒ œ‹  Ï Ò Ó Ò Ì ] Ò Ò  Ò Ò Ì Ò Î Ò Ò Ò Î Ò ] Ì Î ÒÏ Ï ÏÎ Î Æ›≥¥∫XKB ¤ ôË «Ëd??AÐË ¨«Ëd? ??Fð ôË «Ëd?? ¹ò ∫‰U????Á æ v³?MK?à Y¹b????Š v ≠µ oKD?MÄ sÄ oK?DM¹ d???O??HM?²Ã« Ê_ ªVB???F??²Ã« c???³½ vÃ≈ …u???Žœ Ác¼Ë ¨©±®å«Ëd?=HMð i d¹ Âö?Ýù« ÊU «–≈Ë Æ`ÄU? ?²Ã« oKDMÄ sÄ oKDMO? dO?A³?²Ã« U?Ä√ ¨VBF?²Ã« ¨s¹dšü« q²ÁË 5MÄü« l¹ËdðË ·dD²Ã«Ë »U¼—ù« i d¹ vÃU?²ÃUÐ t½S VBF²Ã« sÒÄ˚ ∫UNK W¹d?A³Ã« vKŽ ¡«b?²Ž« t½Q b?Š«Ë œd vKŽ ¡«b²?Žô« ÂöÝù« d³?²F¹ qÐ Æ›≥≤∫…bzU*«¤ ˝ UÚFOÏLł ”U]MÄ q²Ò Á UÒL½QÒ JÒ ÷—_« wÏ œUÒ Ò Ë√Ò fH½ dOGÐ UÚ H½ q²Ò Á ÒÒ Ò Ò ] Ò Ï ÎÒ Ô Î Ô Î Ò Ï ÎÒ Ï Î Ò Ò Ò vKŽ Âu??Ið ô Âö?ÝùUÐ VB??F?²Ã« W?L??Nð ‚U?BÃ≈ Ê√ `C??²¹ pÖ sÄ ≠∂ 5LK? *« 5Ð ÊU??? «–≈Ë ¨Âö??Ýù« rOÃU???Fð sÄ bM?Ý È√ U??Nà fO?ÃË ¨”U??Ý√ sÄ ‰U??Š ÈQÐ p?Ö lłd¹ ö?? 5OÐU?¼—ù« Ë√ 5 dD²*« Ë√ 5?³?B??F??²?*« iFÐ qÞUÐ q?¹ËQðË TÞU??š rN?? vÃ≈ l?łd¹ U/≈Ë ¨Âö??Ýù« rO?ÃU??Fð vÃ≈ ‰«u??Š_« ÆtOKŽ oH²Ä ©±® ¥∂
 • 41. 5Ð o¹d??H??²Ã« vG??³?M¹Ë ¨pÖ —“Ë qL??×??²¹ ô Âö??Ýù«Ë ÆÂö??Ýù« rOÃU??F??²Ã sÄË Æ5LK *« iF?³Ã W¾ÞU)«  U?OÂuK ë 5ÐË Âö?Ýûà W×?L ë rOÃU?F²Ã« q v  U???ŽU??L??'« iFÐ Èbà œu???łu??Ä VB??F??²Ã« Ê√ b??$ Èd???š√ W??O??ŠU½ ÊËœ 5F?Ä s¹œ ŸU³ð√ U?NÐ h²? ¹ ô WO*U?Ž …d¼Uþ `³? √ »U¼—ù«Ë ¨ÊU¹œ_« qN Æd? UF*« UM*UŽ v l?OL'« 5Ž√ ÂU?Ä√ WKŁUÄ WI?OIŠ Ác¼Ë ¨ÊU¹œ_« W?OIÐ °øÊU¹œ_« lOLł ŸU³ð√ 5Ð WO*UFë …d¼UEë Ác¼ “d √ Ècë u¼ ÂöÝù« ¿¿¿ ¥∑
 • 42. l «dë qBHë ÊU ù« U UCÁË Âö ù« ¥π
 • 43. ÊU ù« U UCÁË Âö ù« øÊU ù«Ë fi« 5 WÁöFë WIOI UÄ ∫ôË√ ÊuJë tà d? ?ÝË ¨÷—_« v W?H?OKš tKF?łË ÊU? ½ù« ¶« oKš b?Ià ≠± vKŽ ‰b¹ pÃ–Ë ¨÷—_« …—ULŽ tMÄ VKÞË ¨ULNMOÐ UÄË t{—√Ë tzUL Ð tK t? ?H½ XÁuë v? tMJÃË ¨ÊuJë «c¼ v «Îb?O?Ý Êu?J¹ Ê√ ÊU? ½ûà œ«—√ ¶« Ê√ ƶ b?³?Ž uN? vMF*« «c?NÐË ¨W?I?OI?(« Ác¼ v M¹ Ê√ t?à “u−¹ ö? ¶ ‚uK ?Ä W¹d?(« tà ¶« vDŽ√ b?I? ¨—U?I??²?Šô«Ë WÃc*« W¹œu?³?Ž pÖ vMF??Ä fOà sJÃË sÏÄROKÒ Ò¡UÒý sÒLÒ ˚ ∫tÐ dHJë Ë√ ÊU1ûÃË ¨t½U?OBŽ Ë√ ¶« WŽUÞ ‰u³?Ià WKÄU ΠÌÎ ÆW¹œu³Fë sÄ UÎÄU9 iOIMë vKŽ W¹d(«Ë Æ›≤π∫nNJë¤ ˝ÎdÌHÎJÒOÎKÒ Ò¡UÒý sÒÄÒ§ ÎsÒÄ˚ ∫qFH¹ U?LŽ ‰u¾? Ä uN? pÃcÃË ¨—UO²?šô« nÁuÄ v UÎLz«œ ÊU? ½ùU Æ›±µ∫WOŁU'«¤ ˝ UÒNOKFÒ ¡UÒÝ√Ò sħ tÏ HMKÒ UÚ(UÒ qLŽ ÎÒÒ Ò Î Ò Ò Ï Î ÒÏ Ï ÒÏÒ d?³??š√ U?L?? ≠t?IKš sÄ d??O?¦?? vKŽ tKC?? Ë ¨ÊU? ½ù« ¶« Âd? b??Ià ≠≤ W?Ä«dJë Ác¼Ë ¨›∑∞∫¡«d?Ýù«¤ ˝ Âœ¬ wÏMÐ UÒMÄd?  b?ÒIÒÃÒ§˚ ∫≠.dJë ʬd?Ië ÒÒ Ò Î] Ò Î ¶« oKš UÄbMŽË Æ—U?I²Šô«Ë WÃc?LKà UÎÄU9 WC?ÁUMÄ ÊU ½ûà ¶« U?N×MÄ v²Ã« ÏtOÏ ÌXÎ ÒH?½§ Ìt²¹uÝ «Ò–SÒ ˚ ∫WJzö*« tà b−Ý√Ë ¨t?ŠË— sÄ tO aH½ ÊU ½ù« ÒÒ ÌÎ] Ò µ±
 • 44. W?O?ŠËdë W? ?HMë Ác¼ v Ë ¨›≤π∫d?−?(«¤ ˝Òs¹Ïb?łU?Ý ÌtÃÒ «u?ÌF?ÒI?Ò wÏŠËÌ— sÏÄ ÏÒ Ó œ«d?? √ sÄ œd?? qJ ÆÊU?? ½ù«Ë ¶« 5Ð W??L?O??L??(« W?Áö??Fë sLJ?ð W?O??NÃù« ÊU ½ù« d?FAð v²Ã« W?ONÃù« W ?HMë Ác¼ sÄ Uξ?Oý tKš«œ v qL?×¹ ÊU ½ù« ˝Îr̲?M U?? Ä s¹√Ò ÎrJ?ÒF? ?Ä Òu¼§ ˚ ∫ÊUJ?Ä q v Ë ÊU???Ä“ q v? t???F???Ä ¶« ÊQÐ Ì Ò ÒÎ Ì Ò ÌÒ Æ›¥∫b¹b(«¤ ¨©±®b¹—uë q³Š sÄ ÊU ½ù« vÃ≈ »dÁ√ ¶« Ê√ .dJë ʬdIë UMà sÒO³¹ ≠≥ rŠ—√ u??N?? ¨ÁœU?³??FÐ rO??Š— t½√Ë ¨©≤®Áu??Žb¹ sÄ …u??Žœ VO??−¹ V¹d??Á t½√Ë Ê¬d?Ië v œ—Ë bÁ ÊU? «–≈Ë Æ©≥®¡vý q t?²L?Š— XF?ÝË bÁË ¨5L?Š«dë XÝ —U?N?I?ÃUÐË ¨5ðd?Ä d¼U?IÃUÐË ¨…b??Š«Ë …d?Ä —U?³?'UÐ ≠t½U?×??³?Ý≠ t?H? Ë ¨…d?Ä 5 ?L?šË U?ÎF?³?Ý sL?ŠdÃUÐ t?H? Ë U?ÎC¹√ ʬd?Ië v œ—Ë b?I? ¨ «d?Ä —u ë  U¹«bÐ v WKL ³Ã« vÃ≈ W U{ùUÐ ¨…d?Ä …dAŽ fLšË WzUÄ rOŠdÃUÐË œ—Ë U?L? ¨…d?Ä …d??A?Ž lЗ√Ë WzU?Ä rO?Šd?ë sL?ŠdÃUÐ t?H? Ë U?N??O? œ—Ë v²Ã« «c¼Ë ¨ «d?Ä d?A??Ž ·Ë¡— t½QÐË ¨ «d?Ä lЗ√ 5L?Š«dë rŠ—√ t?½QÐ t?H? Ë WI?OL?Ž WÃôœ tK «cNÃË Æt?OÃ≈ WLŠd?ë UNO? XHO?{√ v²Ã« …dO¦?Jë  «d*« «bŽ W?L?ŠdÃ«Ë »d?Ië WK vN? ¨ÊU? ½ù«Ë ¶« 5Ð W?LO?L?(« WKBë W?F?O?³Þ vKŽ q tÐ d?FA¹ U?Ä «c¼Ë ÆU¼bÃË vKŽ Â_« sÄ t?IK Ð rŠ—√ ¶U ¨WÐU?−²?Ýô«Ë Æt H½ ‚ULŽ√ v rK Ä Æ±∂∫ ‚ …—uÝ ©±® Ʊ∏∂ ∫…dI³Ã« ©≤® Ʊµ∂∫·«dŽ_« ©≥® µ≤
 • 45. øv U ù« qIFë sÄ Âö ù« nÁuÄ UÄ ∫UÎO U qI?????F?ë ÊQ????ý s?Ä vK?Ž√ Ècë b?????O?????Šuë s¹b?ë u¼ Âö?????Ýù« q?Fà ≠± tÐË ¨W?O?Ãu?¾? *«Ë n?OKJ²Ã« ◊UMÄ u¼ q?I?FÃU? Æt??²½UJÄ sÄ l —Ë ¨v?½U? ½ù« v ʬd??IÃ«Ë ÆoÃU??)« W?L?EŽË oK)« —«d??Ý√ „—b¹Ë t??IÃU?š ÊU?? ½ù« ·d??F¹ ¨tO? qÄQ²Ã«Ë ¨ÊuJë v dEMë vKŽ t?¦×¹Ë ¨tKIŽ VÞU? ¹ ÊU ½ûà tÐUDš v fOÃË ÆUÒ¹uMF?ÄË UÒ¹œU?Ä ÷—_« …—U?L?ŽË W¹d?A?³Ã« dO?š qł√ sÄ t?²?Ý«—œË ozU?IŠ lÄ ÷—UF?²¹ Ë√ rOK ë dJHë ÂœU?B¹ Ë√ qIFë iÁUM¹ ¡v?ý ÂöÝù« ÆrKFë vKŽ »UŽË ¨tKIŽ «b ²?Ý« …—Ëd{ ÊU ½ù« sÄ ÂöÝù« VKÞ bIà ≠≤ ÆU??N??HzUþË ¡«œ√ sÄ q?I??Fë U??N??Ý√— vKŽË W??O??«—œù« r¼«u??Á ÊuKDF?¹ s¹cë rNÃÒ ˚∫‰u?I?O? rN?²?O½U? ½≈ sŽ «uK ?ð b?Á U?ÎÝU½√ ¡ôR¼ ʬd?Ië d?³?²?F¹ pÃcÃË ÎÌ p¾ÃÒ Ë√Ì U?NÐ ÊuÌF?L?Î ¹ ô Ê«Ò–¬ rNÃÒ § UÒNÐ ÊËÌd?B?³¹ ô sOŽ√Ò rNÃÒ § U?NÐ Êu?NI?H¹ ô »uÌKÁ Ò Ï Î Ò Ï Ò Ò Ò ]  Î Ì Ò Ï Ò Ï ÎÌ ]  ÌÎ Î Ì Ò Ò Ï Ò Ì Ò Î Ò ]  Ì Â«b? ²?Ý« ÂbŽ ʬd?Ië qFł U?L ƛ±∑π∫·«d?Ž_«¤ ˝Ìq{√ r¼ ÎqÐ ÂU?F½_UÒÂ Ó Ò Î Ì Ò Ï Ò ÎÒ uÃÒ «uÌÃU?Á§˚ ∫W?ÄU?O?Ië Âu¹ —U?HJë sŽ ‰u?I¹ pÃc?ÃË Æ»u½cë sÄ U?γ½– qI?Fë Î ÒÒ ˝ÎrN³½cÐ «uÌ d²ŽUÒ æ±∞º dOÏF] Ä »UÒ×Î √Ò wÏ U]M UÒÄ qIF½ Ë√Ò lLÎ ½ U]MÂ Ï ÏÎÒ Ï Ò ÒÎ Ï Ï Ì Ì ÏÎÒ Î Ì Ò Ò Ì ›±∞∫pK*«¤ tK ÊuJ?ë «c¼ tà d? ??Ý b?Á ¶« Ê√ vÃ≈ ÊU?? ½ù« dE½ Âö??Ýù« XHK¹ ≠≥ ÊU? ½ù« d?O?š qł√ s?Ä ¡vý q nOþuð v tKI??Ž Âb? ?²? ¹ Ê√ t?³?ł«Ë Ê√Ë ¨ ›∂±∫œu¼¤ ˝ U?ÒNO?Ï ÎrÌÂÒdÒL?ÎF?Ò²ÎÝ«Ò§ Ï÷ΗÒ_« ÒsÓÏÄ rÌÂÒQ?ÒA½Ò√ Òu̼˚∫÷—_« …—U?LŽË µ≥
 • 46. ÔÂÎu?ÒIÓÏà ԠUÒ¹ü ÒpÏÃÒ– wÏ ]Ê≈ ÌtÎMÓÏÄ U?ÚFO?ÏLÒł Ï÷ΗÒ_« wÏ U?ÒÄÒ§ Ï «ÒuÒL?] Ä wÏ U?]Ä rÌJÒà Òd] ?ÒÝÒ§˚ Æ›±≥∫WOŁU'«¤ ˝ ÊËÌdJH²¹ Ò ] Ò ÒÒ d?−?Š ÊËœ ‰u−?¹Ë tO? ‰u?B¹ v½U? ½ù« qI?FKà ‰U?−?Ä Ê–≈ tK ÊuJÃU? U?Ä qJ ÆÊU ½ù« d?O?š qł√ sÄ pÖ ÊU? U*UÞ dJHà …—œU?BÄ Ë√ qI?Ž vKŽ ÆtOKŽ ÂöÝù« l−A¹ ”UMë lHM¹ qB?²?¹ U?L?O?? rK *« ÊU? ½û?à W?ÄeKÄ Âö??Ýù« v W?OM¹bë ’u??BMë ≠¥ —u?Ä√ v œUN?²?łô« W¹dŠ tà ÊU? ½ù« sJÃË ÆW?OM¹bë  U?F¹d?A²Ã«Ë ‰u? _UÐ —u?ÄQÐ r?KŽ√ r²½√ò ∫tÃu????Á v æ v³?Më t????OÃ≈ —U????ý√ U????Ä «c¼Ë ÆU????O?½bë W?ŠU? ?Ä Âö?Ýù« v vLKFë Y?×?³Ã«Ë dJHë W¹d?Š W?ŠU? ?L? Æ©±®årÂUO½œ f1 Ê√ b??Š_ “u??−¹ ô t½√ d??Ä_« v U?Ä q?ÂË ÆÊU? ½û?à WÃu?H?JÄË W?F??Ý«Ë Y³Fë WÃËU?×L ÆU?NÐ e²F¹  U?ÝbIÄ tà s¹œ qÂË ÆW?OM¹bë  UÝbI*« W?ÄdŠ vŠuÃU? U?N²?×?BÐ ŸuDI*« W?OM¹bë ’u?BMë U?NÝ√— v?KŽË  UÝb?I*« Ác?NÐ UNK¹b³ð Ë√ U¼d?OOGð ·bNÐ ‰UJý_« sÄ qJý ÈQÐ W×O?×Bë WM Ã«Ë v½¬dIë bFðË ¨WLŁ¬Ë qÐ ¨W{u dÄ  ôËU×?Ä UNMÄ W¹d ë Ë√ W U{ù« Ë√ ·c(UÐ U?Ä UÄ√ ÆU?ÒOM¹œ UÎLŁ≈ U?N½u vÃ≈ W? U{ùUÐ l?L²?:« v ÂUFë ÂUEMë vKŽ Uν«Ëb?Ž UL?NMOÐ UÄË tzU?LÝË t?{—QÐ tK ÊuJë v ÊS Èd?š√  ôU−?Ä sÄ pÖ «bŽ Ÿ«d??²??šô«Ë œU??N??²??łô«Ë Y×??³?Kà v½U?? ½ù« qI??F?ë ÂU??Ä√ tà b??Š ô ÎôU??−??Ä ÆtÃUJý√Ë Á—u q v Ÿ«bÐù«Ë ¨—UJ²Ðô«Ë ÆqzUCHë »U²Â v rK Ä Á«Ë— ©±® µ¥
 • 47. øq«u ë vÃ≈ u b s œ Âö ù« q ∫UÎ ÃU s¹œ Âö??Ýù« Ê√ 5I?¹ sŽ b??ÂQ??²¹ .dJ?ë ʬd??Ië  U¹¬ v q?ÄQ??²¹ sÄ ≠± ÊËbÐË ¨…U?O??(« u¼ qL?F?ÃU? ªt?OÃ≈ U??ÎF? œ ÊU? ?½ù« l b¹Ë qL?Fë v?KŽ Y×¹ ÊU1ù« 5Ð tðU?¹¬ sÄ d?O?¦?? v ʬd?Ië j?Ðd¹ UM¼ sÄË Æ…U?O??(« nÁu?²ð q?L?Fë U?ÒOM¹œ ÊU ½ù« t¹œR¹ qL?Ž q qLA?¹ `ÃUBë qL?Fë «c¼Ë ¨`ÃUBë qL?FÃ«Ë È–_« l œË ”UM?ë lH½Ë ¶« t??łË tÐ b??B??Á U*UÞ UÒ¹u??O?½œ Â√ qL??Fë «c¼ ÊU?? «uÌKL? Ž‹ qÁ§˚∫t??O?? ÷u??L??ž ô `{«Ë ʬd??Ië v qL??FÃU?Ð d?Ä_«Ë Ær?NMŽ Ò Î Ï ÌÒ Y×¹ ʬdIë Ê≈ qÐ ¨›±∞µ∫WÐu²Ã«¤ ˝ÒÊuÌMÄRLÃÎ «Ò§ tÃÌ u?Ý—§ ÎrJKLŽ tKÄ ÈÒdO?Ò Ò Ï Î Ì Ì Ì Ò Ò Ì ÒÒ Ò Ì ] Ò Èbà W???Š«— Âu?¹ b???F¹ Èc?ë W???F???L???'« Âu¹ v? v²???Š q?L???Fë vK?Ž 5LK? *« ÷—_« wÏ «ËÌd?A? ²½U?Ò ©W?F??L?'« …ö? È√® …ö?B?Ä ÏXO?C? Á «Ò–S?Ò ˚ ∫5LK *« Ï ÎÒ ÏÒ Ì] ÒÏ Ì Æ›±∞∫WFL'«¤ ˝ tKÄ qCÒ sÏÄ «uÌG²Ð«Ò§ Ï] Ï Î ÒÎ ÊU? ½ù« …U?OŠ v WE( d?š¬ v v²?Š qL?Fë vKŽ ¨æ v³Më Y×¹ ≠≤ WKO rÂbŠ√ b¹ v Ë WŽU ë XÄUÁ «–≈ò ∫tÃuÁ ÊU UM¼ sÄË ¨rÃUFë W¹UN½Ë bÁË Æ©±®åqFHOK UNÝdG¹ v²Š ÂuI¹ ô√ ŸUD²?Ý« «–S ©…dOG …dO−ý È√® r¼dOž vKŽ r¼œU?L²Ž«Ë b− *« v …œU?³FKà ”UMë iFÐ ŸUDI½« v³Më i — V ? sÄ qÂQ¹Ë qL?F¹ sÄ Õb?²?Ä«Ë ÆrNЫd?ýË rNÄU?FÞ vKŽ ‰u?B?(« v ÆtÃuÝ—Ë ¶« UN³×¹ b¹ UN½QÐ WKÄUFë bOë vKŽ vMŁ√Ë ¨Áb¹ Æ ±π±’ ≥à ÁbM Ä v bLŠ√ Á«Ë— ©±® µµ
 • 48. ¨jD ¹Ë qL?F¹ ʬdIë hMÐ U?ÎFO?Lł 5LK ?*« …ËbÁ æ v³Më ÊU ≠≥ vKŽ qÂu?²¹ rŁ ¨»U³?Ý_UÐ cšQ?¹Ë ¨tðbŽ ¡vý qJà b?F¹Ë ¨—uÄ_« dÐb?²¹Ë U/≈Ë ¨»U?³Ý_UÐ c?š_« Âb?ŽË ¨qLFë „dð vMF?¹ ô ¶« vKŽ qÂu²ÃU? Æ ¶« ÊU ½ù« dÒÂc¹ Ê√ qÂu²Ã« «c¼ ÊQý sÄË Æ¡vý q œ«bŽ≈ bFÐ WOÃUð …uDš u¼ »U??F?B?ë vKŽ VKG??²Ã« vKŽ …—b??Á d??¦?Â√ t?KF?& W??O??ŠË— W?ÁU?DÐ ÁœËe¹Ë ¶UÐ WF «œ WO?ÐU−¹≈ …uÁ Ê–≈ ¶« vKŽ qÂu²ÃU Æ5Kð ô W1eFÐ  öJA?*« WNł«uÄË ÆÎö«uð Ë√ WO³KÝ fOÃË Ê√ vKŽ «ÎœUL?²Ž« qL?Fë ÂbŽË ¨»U³?Ý_UÐ cš_« ÂbŽ vM?F¹ q«u²Ã« ≠¥ ô ¶U ÆÂöÝù« v ÷u? dÄ dÄ√ «c¼Ë ¨b¹d¹ U?L³ Š ¡vý q qF?HOÝ ¶« Âu?IÐ U?Ä d?O?G¹ ô tKÄ Ê≈ ˚ qL?F¹ sÄ lÄ tM?JÃË ¨t? ?H½ b?ŽU? ¹ ô UνU? ½≈ 5F¹ Ô Î Ò Ï Ò Ì ÏÓ Ò Ì Ò ] ] Æ›±±∫bŽdë¤ ˝ rNÏ H½ÒQÐ UÒÄ «ËÌdOG¹ v²Š ÎÏ Ì Ï ÏÓ Ò Ì ¢ ] Ò b−? *« v …œU³FKà 5FDIM?*« 5K«u²*« iFÐ »UD)« sÐ dL?Ž œdÞ bÁË Ê≈ò ∫…—u?NA*« t?²LK ‰U?ÁË r¼d?ÄQÐ ÂuI¹Ë r¼U?Žd¹ r¼d?Ož Ê√ vKŽ «ÎœU?L²?Ž« ∫‰uI¹ Ècë æ v³Më Y¹b?×Ð bN?A²?Ý«Ë ¨åW?C ôË U?γ¼– dD9 ô ¡UL? ë U?Î UL?š Ëb?Gð dO?Dë ‚“d¹ UL? rJÁ“dà tKÂuð o?Š º« vKŽ r²KÂuð uÃò U?ÎOF?Ý ÕU?³Bë v Ãd? ð v²Ã« d?ODÃUÐ «Ëd?³?²Ž«Ë «uKL?Ž« È√ ©±®åUνUDÐ ÕËdðË ÆUN½uDÐ  ú²Ä« bÁË ÂuOë dš¬ œuFðË ¨W¹ËUš UN½uDÐË UNðuÁ ¡«—Ë øÊU ù« ‚uI Ë W} «dI1bë sÄ Âö ù« nÁuÄ UÄ ∫UÎÎF «— …—Ëd??{ vKŽ œb??ýË ÊU? ?½ù« ‚u?I??×Ð ÈœU½ sÄ ‰Ë√ Âö??Ýù« b??F¹ ≠± v q¦?L?²ð b U?I?Ä U?Nà Ê√ rKF¹ W?OÄö?Ýù« W?F¹d?AKà ”—«œ qÂË ÆU?N²?¹UL?Š Æb¼eë »U²Â v WłUÄ sЫ Á«Ë— ©±® µ∂
 • 49. q−Ý vÄöÝù« a¹—U?²Ã«Ë ÆtðdÝ√Ë tÃUÄË tKIŽË tM¹œË ÊU ½ù« …UO?Š W¹ULŠ ÊU ½ù« ‚u?IŠ „U?N²½ô WL?ÝU(« t?²Nł«u?Ä »UD)« sÐ dL?Ž v½U¦Ã« WH?OK Kà Æå°ø«Î—«dŠ√ rNðUNÄ√ rNðbÃË bÁË ”UMë -b³F²Ý« v²Äò ∫pÖ v tÃuÁË √b³?Ä ∫UL¼ 5O?ÝUÝ√ s¹√b?³Ä vKŽ Âö?Ýù« v ÊU ½ù« ‚uI?Š vM³Mð ≠≤ Âö?Ýù« fÝR¹Ë Æd?A³?ë qJà W¹d?(« √b³?ÄË ¨ÊU? ½ù« vMÐ q 5Ð …«ËU? *« ‰uLýË ¨ÈdA³Ã« q _« …bŠË ∫UL¼ 5²? Ý«— 5ðbŽUÁ vKŽ …«ËU *« √b³Ä d?³F¹ Âö?Ýù« ÊS Èd?A³Ã« q _« …b?ŠË UÄ√ Æd?A³Ã« qJà W?O½U ½ù« W?Ä«dJë …dÝ√ v …uš≈ lOL'U Æ…bŠ«Ë fH½ sÄ UÎFOLł ”UMë oKš bÁ ¶« ÊQÐ UNMŽ ô d?A³Ã« 5Ð  U? ö²?šô«Ë ÆWO?I³Þ  «“U?O²?Äô UN?O ‰U?−Ä ô …d?O³? WO½U? ½≈ Ác???N??? U?M¼ sÄË Æd????A???³Ã« q Èb?à b???Š«Ë u¼ Èc?ë ÊU??? ½ù« d¼u????ł f9 ·—UF?²Ã« vÃ≈ U?ÎF «œ ÊuJð Ê√ ≠.dJë ʬd?Ië dO?A¹ UL? ≠vG³M?¹  U ö?²šô« ”U]MÄ UÒN¹√Ò UÒ¹˚ ∫‚UI?AÃ«Ë Ÿ«eMKà UÎIKDM?Ä fOÃË ”UMë 5Ð ÊËUF²?Ã«Ë nÃP²Ã«Ë Ì ÓÌ Ït]KÄ ÒbMÏŽ ÎrÌJÒÄÒd?ÎÂÒ√ ]Ê≈ «u?Ì Ò—U?ÒF?Ò²Ïà ÒqÏzU?Ò³?ÒÁÒ§ UÚÐuÌF?Ìý ÎrÌÂUÒM?ÎKÒFÒłÒ§ ¢v?Ò¦½Ì√Ò§ ÔdÒÂÒ– s?ÓÏÄ rÌÂUÒMÎIÒKÒš U½≈ ] Æ›±≥∫ «d−(«¤ ˝ ÎrÌÂUÒIÎðÒ√ ÆdA³Ã« qJà WO½U? ½ù« WÄ«dJë ‰uLý vN …«ËU LKà Èd?š_« …bŽUIë UÄ√ ˝ÒÂÒœ¬ w?ÏM?ÒÐ UÒM?ÎÄ]d? ? ? ? Ò Îb? ? ? ? ÒI?ÃÒ §˚ ∫t?Ãu???????Á v? pÖ v?K?Ž ʬd???????I?ë h?½ b???????ÁË Ò ¨÷—_« v W???H???OKš ¶« t?KF???ł .dJ²Ã« «c???NÐ ÊU??? ?½ùU?? Æ›∑∞∫¡«d???Ýù«¤  «uL ë v UÄ tà d ÝË ¨ÊuJë «c¼ v «bOÝ tKFłË ¨t²JzöÄ tà b−Ý√Ë Î oK?)« 5Ð qC????H*« t?½UJÄË t????²½UJ?Ä tà p?ÃcÐ ÊU??? ?½ùU??? Æ÷—_« v? U???ÄË sÄ UÎłUOÝ Êu?J²Ã ª¡UM¦²Ý« öÐ ”UMë qJà WÄ«dJë Ác¼ ¶« `MÄ bÁË ÆU?FOLł Î µ∑
 • 50. rÂUŠË dOI Ë vMž 5Ð ‚d ô ¨ÊU ?½ù« œ«d √ sÄ œd qJà W¹UL(«Ë W½UB(« Æ¡«uÝ WÄUFë ‚uI(« v Ë Êu½UIë ÂUÄ√Ë ¶« ÂUÄ√ lOL'U ¨ÂuJ×ÄË bI? ÆW¹d(« √b?³Ä u?N ÊU? ½ù« ‚uI?Š tOKŽ eJðdð Ècë v?½U¦Ã« √b³?*« UÄ√ …—U?C?(« ¡UMÐË ÷—_« …—U?L?Ž sŽ ôu¾? ?ÄË U?ÎHKJÄ UÎMzU? ÊU? ½ù« ¶« qF?ł Î dHJÃ«Ë ÊU1ù« WOCÁ v v²Š ¨W¹dŠ ÊËœ WOÃu¾ Ä „UM¼ X OÃË ÆWO½U ½ù« ˝ÎdÌHÎJÒOÎKÒ Ò¡UÒý sÒÄÒ§ sÏÄÎR?ÌOÎKÒ Ò¡UÒý sÒLÒ ˚ ÊU ½ù« W?¾OA0 WD³ðdÄ ¶« U?NKFł v²Ã« Â√ X½U? WOM¹œ W?O½U? ½ù«  U¹d(« q W¹d?(« qL?Að «cJ¼ËÆ›≤π∫nNJë¤ ÆWO½bÄ Â√ W¹dJ Â√ WOÝUOÝ ‰b???Fë sÄ ”U???Ý√ vKŽ Âu???I¹ Ê√ bÐ ô Âö???Ýù« rOÃU???Fð v r?J(« ≠≥ tKÄ Ê≈˚ tI?O³?D²Ð rNÄeÃ√Ë ‰b?FÃUРʬdIë v ”UMë ¶« d?Ä√ bÁË ÆÈ—u?AÃ«Ë Ò] ] «uÌLÌJÎ×Òð ÊÒ√ Ï”U]MÄ ÒsÎOÒÐ r̲ÎLÒJÒŠ «Ò–≈Ò§ ˚ ¨›π∞∫q×Më¤ ˝ ÏÊUÒ ÎŠù«Ò§ ωÎbÒFÎÃUÏÐ ÌdÌÄÎQÒ¹ √b?³??Ä vN? È—u?A?ë U?Ä√ Æ…d?O??¦? pÖ v  U¹ü«Ë ›µ∏∫¡U?? Më¤ ˝Ï‰Îb?ÒFÎÃUÏÐ Ê≈Ë W?O³Kž_« È√dÐ c?šQ¹Ë tÐU×? √ dO?A²? ¹ æ v³Më ÊU?ÂË ÆÂeKÄ vÝUÝ√ ¨bŠ√ …Ëe?ž vÃ≈ 5LK *« ÃËd?š pÖ vKŽ q¦Ä d?Nþ√Ë Æt¹√dà UÎH?ÃU ?Ä ÊU Èdð X½U??? W¹d??¦???Â_« sJÃË ¨ÃËd??)« Âb???Ž Èd¹ æ ‰u??Ýd?ë ÊU?? b???I?? pÖ lÄË Æ5LK? ?LKà W1e?Në X½U?ÂË ¨Ãd?šË rN?¹√— vKŽ ‰eM ÆÃËd?)« rNMŽ Ìn?ŽU?Ò ˚ ∫v³Më U??γÞU? ??Ä ‰U?I? ¨È—u?A?ë …—Ëd?{ vKŽ ʬd??Ië œb?ý Î Ì ÎÒ Î «c¼ v XH?²K¹ ôË Æ›±µπ ∫Ê«dL?Ž ‰¬¤ ˝Ïd?Ä_« wÏ r¼—ËU?ý§ ÎrNÃÒ d?HG?²?Ý«Ò§ ÎÒ Î ÌÎÏ Ò Ò Ì Î ÏÎ ÒÎ «cN ¨WÄeKÄ dOž È—uAë Ê√ ÊuLŽe¹ s¹cë ¡UNIHë sÄ WKÁ È√— vÃ≈ œbBë ÆW×¹dBë WOM¹bë ’uBMKà nÃU Ä rŽeë µ∏
 • 51. t??OKŽ ÊuJ?ð Ècë qJAë —U??O??²??š« W¹d??Š 5LK ??LKà Âö??Ýù« „dð b??ÁË ÊuJð Ê√ vC??²?Ið W??×KB*« X½U?? «–S? ÆW??ÄU?Fë W??×KB?LKà U??I?³Þ È—u??Aë Î ÷d?²?F?¹ ô Âö?ÝùU? ¨W?¦¹b??(« ‰Ëbë v Êü« ·Ëd?F*« qJA?ÃUÐ È—u?Aë q ·ËdEà UÎI³Þ W½Ëd*« lÄ rOK ë oO³D²Ã« u¼ dÄ_« v UÄ qÂË ÆpÖ vKŽ ÆWOÃËœ Ë√ WOK×Ä  «—uDð sÄ b−² ¹ UÄË dBŽ ¨U?N²½U?O Ë ÊU? ½ù« ‚u?IŠ vKŽ Âö?Ýù« ’d?Š ÈbÄ `C?²¹ pÖ sÄË ÆY¹b(« ÂuNH*UÐ WOÞ«dI1bë Ë√ È—uAë √b³* rOK ë oO³D²Ã« vKŽ t dŠË v v²??Š œU??N?²??łô« ÕUÐ√Ë ¨¡«—ü« W¹œb??F??²Ã W? d??Hë ÕUð√ Âö??Ýù« ≠¥ bN²−LKà q?FłË ÆœUN²łô« ◊Ëdý bN²:« v  d? «uð U*UÞ WOM¹bë U¹UCIë ”—«bÃ«Ë Æs¹d??ł√ VO?B¹Ë b?N??²?−¹ ÈcKÃË ¨«Îd??ł√ TD ¹Ë b?N?²??−¹ Ècë v dEMë  UNłË v  U? ö²š« UNMOÐ b−¹ W ËdF*« v?ÄöÝù« tIHë V¼«c* Ê√ b$ UM¼ sÄË ÆtÐ ÕuL Ä dO?ž pÖ Ê≈ bŠ√ qI¹ rÃË ÆU¹UCIë sÄ b¹bFë Ãd?Š ÊËœ ÁdE½ WN?łË sŽ d?³F?Oà ªd?šü« È√dë ÂUÄ√ W? d?Hë `O²¹ Âö?Ýù« ÆÁ—«dI²Ý«Ë tMÄ√ vKŽ ÿUH(«Ë lL²:« dOš tO UÄ vÃ≈ Êu bN¹ lOL'« «œUÄ øÊuMHë sÄ Âö ù« nÁuÄ UÄ ∫UÎ ÄU æ v³M?Ã«Ë ¨¡vý q v t??OÃ≈ u??Žb¹Ë ‰U??L??'« V×¹ s¹œ Âö??Ýù« ≠± vÃULł Ÿ«bÐ≈ t²IOIŠ v u¼ sHÃ«Ë Æ©±®å‰UL'« V×¹ qOLł º« Ê≈ò∫‰uI¹ √b?³?LKà W?¹uÃË_« qF?−¹ Âö?Ýù« Ê√ d?Ä_« v U?Ä W¹U??žË ÆÂö?Ýù« t¹œU?F¹ ô ‰Ë_« vKŽ U?γ?ðd?²?Ä v½U?¦?ë qF?−¹ t½√ vMF0 ¨v?ÃU?L?'« √b?³*« v?KŽ vÁö?š_« ÆÊuMHë ‰UJ?ý√ lO?L?ł ¡«“≈ Âö?Ýûà v?zb?³*« nÁu*« u¼ «c¼Ë ÆtÐ U?ÎD³ðd?ÄË ÆÊU1ù« »U²Â v rK Ä Á«Ë— ©±® µπ
 • 52. …b??ŽU??Á v q¦??L??²¹ Êu?MHë sÄ s È√ v?KŽ rJ×K?à vÄö??Ý≈ —U??O??F??Ä „UM¼Ë Æå`O³Á t×O³ÁË ¨s Š tM Šò ∫‰uIð sÄ ÊuJë v? U?Ä vÃ≈ —U?E½_« XHK¹ tðU?¹¬ sÄ b¹b??Fë v .dJë ʬd??IÃ«Ë —Ëd???ÝË W??−???NÐË ‰U???L??ł sÄ p?Ö tML???C??²?¹ U??ÄË ¨ÊU???Ið≈Ë Ÿ«bÐ≈Ë oÝU?Mð UÄ√ ÆÎöOLł ÊU «–≈ sHë ÂöÝù« i d¹ Ê√ qIF¹ ô UM¼ sÄË ¨ ©±®s¹dþUMKà Âö?Ýù« ÊS?? ÈuMF?ÄË ÈœU?Ä `³??Á sÄ pÖ t?OMF?¹ U0 `³?Ië vKŽ q?L?²?ý« «–≈ ÆtOKŽ o «u¹ ôË tC d¹ oO?ÁdðË ¨WOM¼cë W?F?²*« t b¼ ÊU? «–≈ sHë ÊS Âb?Ið U?Ä vKŽ Uγ?OðdðË ≠≤ sŽ Ãd?š «–≈ sJÃË ¨t?OK?Ž ÷«d?²?Ž« ö? ¨fO?ÝU?Š_« V¹c?NðË ¨—u?F?Aë t½S UÎ œU¼ UÒM ÊuJ¹ Ê√ sŽ ÃdšË ¨ÊU? ½ù« v UO½bë ez«dGë VÞUšË pÖ sŽ Ãd ¹ pÃcÐË ¨UN?Äb¼ vKŽ qLF¹ qÐ ¨…UO(« ¡UMÐ vKŽ bŽU? ¹ ô c¾MOŠ dÄ√ «c¼Ë ¨÷u d*« Y³?FÃ«Ë ÂuÄc*« uNKë sÄ UÎŽu½ d?OB¹ qÐ ¨UÒM ÊuJ¹ Ê√ ÆÂöÝù« ÁdI¹ ô WÐc?NÄ  U?LKÂË WKOL?ł UνU(√ UM?OÃ≈ qL% ¡UMGÃ«Ë vI?OÝu*« X½U? «–≈ ≠≥ —UÞ≈ v ÊU U*UÞ ÂöÝù« tC d¹ ô pÃc ¨WKOLł UÎð«u √Ë ¨WOÁ«— UÎÄUG½√Ë t ?OÝU?ŠQÐË ÊU ½ùUÐ u?L ë u¼ sHë ·b¼ ÊU? U*UÞ È√ ¨vÁö?š_« √b³*« ≠ÈdFý_« v?ÝuÄ vÐ√  u æ v³Më Õb²?Ä« bÁË ÆÁdŽUA?ÄË t½«błËË 5Ð sÄ —U?²? ¹ æ v³Më ÊU?ÂË Æʬd?IÃU?Ð vMG?²¹ u¼Ë ≠Îö?O?L?ł tðu? ÊU?ÂË —UÄe*«Ë ·bë  u æ v³Më lLÝ bÁË ÆUÎðu rNKLł√ Ê«–úà tÐU× √ Ʊ≤ ∫XKB ¨∂∫q×Më ¨±∂∫d−(« ∫dE½« ©±® ∂∞
 • 53. ‰u??Ýdë W?łË“ W??AzU?Ž t??²MЫ vK?Ž dJÐ uÐ√ qšœ b??O?Ž Âu¹ v Ë ÆÃd??% ÊËœ ¨pÖ vKŽ dJ?Ð uÐ√ ÷d?²?ŽU? ·u? bÃUÐ ÊU?Ðd?CðË ÊU?OMGð ÊU?²?¹—U?ł U?N¹bÃË ∫ÎözU???Á œb??Bë «c?¼ v ÃU??−???²??Š« sÄ dJ?Ð uÐ√ Á«bÐ√ U???Ä i — v³M?ë sJÃË WAzUŽ …bO? ë t H½ v³Më v Ë√ bÁË Æ©±®åbOŽ ÂU¹√ UN½S dJÐ UÐ√ U¹ ULNŽœò Æ—UB½_« sÄ qł— vÃ≈ X “ UNà W³¹dÁ ·U “ qHŠ v vMG¹ sÄ qÝdð Ê√ vI?O?Ýu*«Ë ¡U?MGë Ê√ 5³ð æ v³Më sŽ …b?¹b?Ž Èd?š√  U¹Ëd?Ä „UM¼Ë Æ©≤®WOÁöš√ dOž …dJMÄ —uÄ√ ULN³×B¹ rà UÄ ÂöÝù« v  UÄd;« sÄ U Oà Æqłdë h?Á—Ë …√d*« hÁ— 5Ð t??O??? ‚d??H¹ Âö??ÝùU?? h?Ádë U??Ä√ ≠¥ v³Më `LÝ b?ÁË ¨UNO d?O{ ô ö¦Ä ‰U?łdë UN¹œR¹ v²Ã« WO?³FAë  UB?ÁdÃU Î hÁ—Ë Æb?OŽ Âu¹ v Êu?B?Ád¹ r¼Ë ‘U³?Š_« …b¼UA0 W?AzU?Ž …bO? Kà æ Ád??I¹ ô pÃc?? ‰U?łd?ë ÂU?Ä√ U??N??B?Á— U??Ä√ Æt??O? Ãd??Š ô ¡U?? Më ÂU??Ä√ …√d*« Æ…dO¦Â d¹–U×Ä sÄ tO U* ªÂöÝù« ôË ¨vÁö?š_« √b??³*« —UÞ≈ v «œ U?Ä U?ÎÄ«d?Š f?Oà t½S? qO?¦?L??²Ã« U?Ä√ ≠µ  öJA*« sÄ dO?¦Jë W'U?FÄ v ‰UÒF? —Ëœ sÄ ·œUNë qO¦?L²Kà U?Ä bŠ√ dJM¹ qL²?A¹ Ê√ UÎC¹√ Ãd?Š ôË ÆlL²?:« v  UO³K? ë sÄ b¹bFë vKŽ ¡U?CIÃ«Ë Ècë t?O d?²Ã«Ë ‰u³?I*« `¹Ëd²Ã«Ë ¡Èd?³Ã« uNKë sÄ Ê«uÃ√ vKŽ q?O¦L?²Ã« ÆtOKŽ oH²Ä ©±® ≠U¼b??F?Ð U??ÄË ≤π±’ ÈËU??{d??Ië —u??²???ÂbKà Âö??Ýù« v «d???(«Ë ‰ö??(« ∫lł«— ©≤® ±‡ł Âö??Ýù« sŽ ‰«R??Ý WzU?Ä ∫vëe??Gë b??L?×??Ä aO??AÃ«Ë ¨Â±π∑∏ dDÁ ¨W??ŠËbë ÆU¼bFÐ UÄË ±∑¥’ ∂±
 • 54. v `³? √ qÐ ¨t?O? d?O?{ ô d¹u?B?²Ã« pÃc?ÂËƉu?I?F*« ‚UD½ sŽ Ãd? ¹ ô ÆUNMŽ vMž ô …—Ëd{ …dO¦Â ÊUOŠ√ v q¦1 …d UF*« UMðUOŠ ¨UN1d% v W×{«Ë ’uB½ „UMN WL :« qOŁUL²Ã« Ë√ X×Më UÄ√ ≠∂ sÄ vA? ¹ U?Ä vÃ≈ vÃË_« W?ł—bÃUÐ pÃcà Âö?Ýù« .d?% v V³? ë lłd¹Ë rà «–S ÆUÎ1b?Á ÂUM _« œU³Ž qF?H¹ ÊU UL? ¨UNðœU³?Ž Ë√ qOŁUL²Ã« Ác¼ d?OÁuð ö?? ”UMë Èb?à vŽuë W??ł—œ ŸU??Hð—ô «Îd?E½ ‚öÞù« vKŽ «Îœ—«Ë p?Ö sJ¹ »UÐ sÄ ‡ Âö?Ýù« Ê√ dOž Æ.d?ײë V³?Ý Â«bF½ô ªt?O ÃdŠ ôË t?MÄ —d{ sÄ t????OKŽ V?ðd???²¹ Ê√ s?J1 U* ª»U????³Ã« «c¼ `?²???H¹ Ê√ b?¹d¹ ô ‡ lz«—c?ë b???Ý nK²??<Ë ‰U?O??ł_« qJà Ÿd??A¹ Âö??ÝùU? ÆW??OK³??I?²?? ?Ä WM?Ä“√ v d¹–U?×??Ä v öO?ײ ?Ä d³?²F¹ UÄË ¨Èd?š√ v q³I¹ b?Á W¾OÐ v b?F³²? ¹ UÄË ¨—u?BFë Î ÆbOFÐ Ë√ V¹dÁ dš¬ dBŽ v WFÁ«Ë WIOIŠ `³B¹ bÁ dBŽ ¿¿¿ ∂≤
 • 55. fÄU)« qBHë …√d*« U UCÁË Âö ù« ∂≥
 • 56. …√d*« U UCÁË Âö ù« øUNÁuI rCN Ë …√d*« rKE Âö ù« Ê√ `O q ∫ÎôË√ U???NKþ v …√d?*« gO??F?ð v²Ã« ŸU???{Ë_« X½U??? Âö??Ýù« ¡U???ł U??Äb?MŽ ‡ ± ÂöÝù« UNKA?²½U ¨lL ¹ È√— Ë√ Âd²% ‚u?IŠ UNà sJ¹ rK ¨W¾O?Ý UÎŽU{Ë√ rKEë sÄ d??O?¦Jë U?NM?Ž l —Ë ¨U?N?²½UJ?Ä vKŽ√Ë ¨W?¾?O? ?ë ŸU?{Ë_« Ác¼ sÄ ¡«u?Ý qłdë q¦?Ä ÊU? ½S U?N½U?OJÐ d?F?Að UN?KFłË ¨tà ÷d?F?²ð X½U? Ècë v Âœ¬ ¡«u?ž≈ W?LN?ð UNM?Ž jIÝ√Ë ¨W?ŽËd?A*« U?N?Áu?IŠ U?Nà sL?{Ë ¨¡«u? Ð Âœ¬ Èu?ž√ Ècë u¼ ÊUDOAë Ê√ s?ÒOÐË ¨rÃUFë v d?Aë q √ U?NH? uÐ WM'« U½U? UL?Ä UL?N?łdšQ?Ò UNMŽ ÊUD?OAÄ U?LNÃ] “Q?Ò ˚ ∫ʬdIë ‰u?I¹ UL? ¨UÎF?Ä ¡«uŠË Ò Ò ] Ï Ò Ì Ò Ò Î Ò Ò ÎÒ Ì Ò Î] Ò Ì Ò Ò Æ›≥∂ ∫…dI³Ã«¤ ˝ÏtOÏ fH½ sÄ «u??IKš b??Á ¡U? ½Ë ÎôU??ł— U?ÎF??O?L??ł ”UMë Ê√ Âö?Ýù« —d??I¹ ‡ ≤ Æ›±∫¡U Më¤ ˝Ô…bŠ«Ò§ ÔfH½ sÓÄ rÌJIKš ÍÏcÄ ÌrJЗ «uÌIð‹ ”U]MÄ UÒN¹√Ò UÒ¹˚ …bŠ«Ë ÒÏ Î ] Ï Ò ÒÒ ] Ì ]Ò ] Ì ÓÌ …eOÄ ULNMÄ È_ fOÃË ¨v½U ½ù« —U³²Žô« v UÎÄU9 ÊU¹ËU ²Ä …√d*«Ë qłdÃU Ò ∫tÃu?Á v? ÊU? ½ûà ¶« U?N??×MÄ v²Ã« W??Ä«dJÃ«Ë ¨œb?Bë «c¼ v d??šü« vKŽ vK?Ž …√d*«Ë qłdK?à W???Ä«d??? v¼ ›∑∞ ∫¡«d???Ýù«¤ ˝ÒÂœ¬ wÏM?Ð UÒMÄd? ? Îb? ? IÃÒ §˚ Ò Ò Î] Ò Ò Ò t½S?? Âœ¬ vMÐ s?Ž Ë√ ÊU? ?½ù« sŽ .dJë ʬd??Ië Àb??×??²¹ U??ÄbMŽË Æ¡«u?? ë ∂µ
 • 57. t½S? ÁbŠË U?LNM?Ä È√ sŽ Àb×?²¹ Ê√ œ«—√ «–≈ UÄ√ ÆU?F?Ä …√d*«Ë qłdë bB?I¹ Ò Î Æå¡U Mëò `KDBÄË å‰Ułdëò `KDBÄ Âb ² ¹ ozUI?ý ¡U Mëò ∫tÃu?I?Ð …√d*«Ë qłdë 5Ð W??Áö?Fë æ v³Më n Ë ‡ ≥ ozU??I??ý W?LK?JÐ n uÃ«Ë Æ©±®å·Ëd?F*UÐ sNOK?Ž Ècë q¦Ä sNà ‰U?łdë U?LNMOÐ ‚d? ô ¡«uÝ ¶« ÂU?Ä√ ¡U MÃ«Ë ‰U?łdÃ«Ë ¨W¹bMÃ«Ë …«ËU? *« UMà `{u¹ ʬd?Ië pÖ vÃ≈ d?O?A¹ U?L? ¨U?L?NMÄ Òq t?Äb?I¹ Ècë `ÃU?Bë qL?Fë v ô≈ ÚW? Ò³? ÓÏOÒÞ Ú…U??ÒO? ÒŠ Ìt?]MÒO? ÏO? Î×ÌMÒKÒ s?ÏÄÎR? ÌÄ Òu̼ҧ ¢vÒ¦½Ì√ ÎËÒ√ Ôd? ÒÂÒ– sÓÏÄ U?? ÚÏ(U??Ò ÒqÏL? ÒŽ ÎsÒÄ˚ ∫.dJë VO?−²? ¹ ¶«Ë Æ›π∑ ∫q×Më¤ ˝ÒÊuÌKL?F¹ «u̽U? UÒÄ sÒ ?ŠQÐ r̼d?ł√Ò rNM¹e?−MÃÒ § Ò Î Ò Ò Ï Î ÒÏ Ò Î Î Ì ]ÒÏ Î Ò Ò È_ `ÃU?Bë qL??Fë lO?C¹ ôË ¨qłdë ¡U??Žbà VO?−?²? ¹ U?L?? …√d*« ¡U?ŽbÃ Ò qL?Ž lO?{√Ì ô wÓ½√Ò ÎrNЗ ÎrNÃÒ »U?−?²?ÝU?Ò ˚∫≠.dJë ʬd?Ië ‰u?I¹ U?L ‡ U?L?NMÄ ÒÒÒÌ Ï Ï Ì ÓÌ Ò Ì Ò Ò Ò Î dO³F²Ã«Ë Æ›±πµ ∫Ê«dLŽ ‰¬¤ ˝ ÔiÎFÒÐ ÎsÓÏÄ rÌJÌCÎFÒÐ vÒ¦½Ì√ ÎËÒ√ ÔdÒÂÒ– sÓÏÄ rÌJMÓÏÄ ÔqÏÄUÒŽ ¢ dšxà qL?JÄ ULNMÄ ö? Ê√ vKŽ ‰b¹ ˝ ÔiÎFÒÐ ÎsÓÏÄ rÌJÌCÎFÒÐ˚ ∫tÃuI?Ð v½¬dIë Ò ÆUÎFÄ ULN²Â—UAÄ ÊËœ dI² ð Ê√ sJ1 ô …UO(« Ê√Ë ’u?BM?ë ‰ö?š sÄ …√d*« sÄ Âö?Ýû?à vzb?³*« nÁu*« «c¼ b??FÐ q¼ ‡ ¥ Ê√ nBMÄ ÊU? ½≈ lOD²? ¹ ‡ WM Ã«Ë Ê¬d?Ië ‡ Âö?Ýù« È—b?BÄ sÄ W?FÞU?Ië ‡ dÄ_« WI?OIŠ v ‡ „UM¼ Ê≈ øUN?ÁuIŠ rC¼Ë …√d*« œUND{UÐ Âö?Ýù« rN²¹ b?OÃU?IðË  «œU?Ž 5ÐË W?×?L ?ë tL?OÃU?Fð tà s¹b? Âö?Ýù« 5Ð U‡ÎL?‡ÃUþ UÎDKš vKŽ v?Žu??{u*« rJ?(«Ë ¨…√d*« ¡«“≈ 5LK ?*« iF??³Ã T?}??Ý „uKÝË W???OÃUÐ Æ∂±’ ±Ã …—UNDë »U²Â v œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©±® ∂∂
 • 58. v …√d?LKà v½b?²*« l{uÃU? Æs¹dÄ_« 5Ð ‚d?H¹ Ê√ vG?³M¹ t?H?Á«uÄË Âö?Ýù«  U?FL?²?:« Ác¼ v d?A?²M*« qN?'« vÃ≈ lłd¹ WO?Äö?Ýù«  U?FL?²?:« iFÐ ÆÂöÝù« rOÃUF²Ã W−O²½ fOÃË øUÎLz«œ q dKà WF U …√d*« q ∫UÎO U W?O?ŠU?Më v qłdë sŽ ÂU?²?ë U?NÃö?I?²??Ý« …√d?LKà Âö?Ýù« v?DŽ√ b?Ià ‡ ± W³NÃ«Ë ¡«dAÃ«Ë lO?³ÃUÐ pK9 ULO ·dB²Ã« v W¹d(« oKDÄ U?NK ¨W¹œUB²Áô« Æ·d?B?²Ã« W?OK¼√ U?Nà XÄ«œ U?Ä qłdë sÄ Ê–≈ ÊËœ ¨aÃ≈ ÆÆÆ—U?L?¦?²?Ýô«Ë ô≈ Uξ?Oý U?NÃUÄ sÄ c?šQ¹ Ê√ ‰Ułdë sÄ U?NЗUÁ√ sÄ Ád?OGà ôË UN?łËeà fOÃË ÆUN½–SÐ sÄ Ã«Ëeë vKŽ t??²MЫ d?³?−¹ Ê√ »_« ÊU? uÃË v²?Š q?łdKà “u?−¹ ô ‡ ≤ …U²  ¡Uł b?ÁË ÆU¼U{dÐË UN²I «u0 ÊuJ¹ Ê√ b?Ð ô ëËeÃU ¨t³% ô qł— sÄ p?ÃcÐ l d???Oà ªtà Œ√ s?Ы sÄ U???N??ł]Ë“ U?¼UÐ√ Ê√ sÄ uJ?Að æ v³?Më vÃ≈ W¹d???Š …U??²???HK?à qF??łË ¨»_« v?³Më vŽb???²???ÝU?? ÆW?¼—U?? tà v?¼Ë t??²½U?JÄ «c¼ ‰u³Á UN𜫗≈ i×0  —dI ÆtÃu?³Á Ë√ ëËeë «c¼ i — UÄ≈ ∫—UO²šô« Ê√  œ—√ vMJ?ÃË ¨vÐ√ lM U??Ä  e??ł√ b??Á ¶« ‰u??Ý— U¹ò ∫XÃU??ÁË Ã«Ëeë WDKÝ ¡UÐxà fOà È√ Æ©±®å¡vý d?Ä_« «c?¼ sÄ ¡UÐxà fOà t½√ ¡U?? Më rKŽ√ ÆëËeë vKŽ rNðUMÐ Á«dÂ≈ Ê√ qI??F¹ ôË Æ‰U?H?Þ_« W?OÐd?ð v Ë …d?Ý_« v q?łdKà WJ¹d??ý …√d*« ‡ ≥ s¹“«uÄ X?K²š« ô≈Ë ¨5 dDë sÄ W?OÐU−¹≈ W?—UAÄ ÊËœ …d?Ý√ …UO?Š rOI?² ð ÆÕUJMë »U²Â v È—U ³Ã« Á«Ë— ©±® ∂∑
 • 59. sÄ ö æ v³Më q]LŠ b?ÁË Æ‰UHÞ_« vKŽ Uγ?KÝ pÖ dŁ√ fJF½«Ë …dÝ_« Ò rJKÂË Ÿ«— rJKÂò ∫‰U??Á U??ÄbM?Ž W??Âd??²??A*« W??O?Ãu??¾?? *« Ác¼ …√d?*«Ë qłdë v Ÿ«— qłdÃ«Ë ¨t²?OŽ— sŽ ‰u?¾ Ä u¼Ë Ÿ«— ÂU?ÄùU Æt²?OŽ— sŽ ‰u¾? Ä sŽ WÃu¾ Ä v¼Ë UNłË“ XOÐ v WO?Ž«— …√d*«Ë ¨t²OŽ— sŽ ‰u¾ Ä u¼Ë tK¼√ Æ©±®åUN²OŽ— ¨qłdKà W?Lz«bë …√d*« WOF?³ð WL?Nð UÎÄU9 vHM¹ …√d?LKà UM¼ WOÃu?¾ *« œUMÝ≈Ë ÆWOF³²Ã« lÄ oH²ð ô W¹d(«Ë ¨W¹dŠ ÊËœ WOÃu¾ Ä „UM¼ X OK ôË ¨…U?O?(« v WŽËd?A*« U?N?Áu?I?Š sÄ …√d*« lM1 Ê√ qłdKà “u?−¹ ô ‡ ¥ Æ…œU³FKà b− *« vKŽ œœd²Ã« sÄ UNFM1 Ê√ tà “u−¹ v 5KB¹ Ê√ º« ¡U?Ä≈ «uFM9 ôò ∫tÃu?Á pÖ v æ v³Më sŽ œ—Ë b?ÁË ·«d??Ž√Ë W?OÃUÐ b??OÃU?I?ð vÃ≈ «œUM²??Ý« 5LK *« iFÐ ÊU?? «–≈Ë ¨©≤® åb−? *« Î ö??N??ł b??F¹ pÖ ÊS?? …√d*« u??×?½ W??O??Äö??Ýù« nÁ«u*« Ác??NÐ Âe??²K¹ ô W?KÞUÐ Î ÆW×{«uë tLOÃUF²Ã rN ¡uÝ Ë√ tÄUJŠ√Ë ÂöÝùUÐ øÀ«dO*« v q dë sÄ qÁ√ UÎ OB …√d*« c Q «–U* ∫UÎ ÃU ¨À«d??O*« v U???N??I??Š sÄ W??ÄËd??×??Ä Âö??Ýù« q³??Á …√d*« X?½U?? b??Ià ‡ ± s¹d?O¦Jë d?Äcð sÄ rždë vKŽ t?O «—d?IÄ U?IŠ U?Nà qFłË Âö?Ýù« UN?HB½Q? Î Ò oŠ_« r¼ r?¼b??ŠË ‰U??łdë Ê√ ÊËb??I??²??F¹ «u?½U?? s2 „«cMO??Š »d???Fë sÄ Æ¡«bŽ_« ÊuKðUI¹ s¹cë r¼ rN½_ ªÀ«dO*UÐ ÆrK ÄË È—U ³Ã« Á«Ë— ©±® Æ∏’ ±Ã WÄbI*« v WłUÄ sЫ Á«Ë— ©≤® ∂∏
 • 60. v v¦½_« VO?B½ n?F?{ d?ÂcKà  ôU?(« iFÐ v Âö?Ýù« qF?ł b?ÁË dÂcKÏà rÂœôÎË√Ò wÏ t?KÄ rJOÏ u̹˚ ∫.dJë ʬdIë v? pÖ ¡Uł UL? ¨À«dO*« ÏÒ] ÎÌÏ Ì] ÌÌ pÖ d³?²Fð U0— —u?Äúà WK−F²*« …dE?MÃ«Ë Æ›±± ∫¡U Më¤ ˝ÏsOO?¦½Ì_« kŠ Ìq¦Ä Î Ò Ò ÏÓ Ò Î Ï lÄ W¹ËU?? ?²?Ä ‚u??I?Š tà ÊU? ½S?? U?N?I??( U?ÎL?C¼Ë ¨…√d?*« ÊQ?ý sÄ U?Î U??I?²½« «—d??³??Ä pÖ sÄ qF??−¹ Ê√ sŽ Êu?J¹ U?Ä b??FÐ√ Âö??Ýù« Ê√ lÁ«u?Ã«Ë Æqłdë Î tà WK ô À«d??O*« v W??Ád?H??²Ã« Ác¼ V³?? ? ÆW??O½b?²??Ä …dE½ …√d*« vÃ≈ d?EMKà lIð v²Ã«  U?Ä«e?²?Ãô« vÃ≈ lłd¹ tMJÃË Æ…√d*«Ë qłdë s?Ä q W½UJ0 U?ÎÁöÞ≈ ÆULNMÄ q q¼U vKŽ Ò v Ë Ætðd??Ý√ œ«d?? √Ë t??²??łË“ vKŽ ‚U??H½ùU?Ð qłdë ÂeK¹ Âö??ÝùU?? ‡ ≤ W?OK?L?FÐ UML?Á «–S?? ÆU¼d?O?Gà W??OÃU?Ä  U?Ä«e??²Ã« ÈQÐ …√d*« ÂeK¹ ô t? ??H½ XÁuë sÄ qłdë Ác?šQ¹ UÄ nB½ cšQð U?ÄbMŽ …√d*« Ê√ UMà `C²?OÝ WDO? Ð WOÐU? Š U?Ä Ê_ pÃ–Ë ªqłdë l{Ë sÄ qC? √ vÃU?Ä l{Ë v ÊuJð U?N½S? À«d?O*« 5M³Ã« sÄ tðd?Ý√Ë t?²?łË“ vKŽ tMÄ oHM¹ Ê√ U?ÎŽd?ý t?OKŽ V−¹ qłdë Ác?šQ¹ rà «–≈ tð«uš√ vKŽË ¨‚“— œ—u?Ä ULNà sJ¹ rà «–≈ t?OÐ√Ë tÄ√ vKŽË ¨ UM³Ã«Ë v Êu?J¹ À«d??O???Ä sÄ qłd?ë Ác??šQ¹ U???Ä Ê√ «c¼ vM?F??ÄË ÆqzU???Ž sNà s?J¹ ô≈ ‰Q? ð ô UN½S? …√d*« UÄ√ Æ…d?O?¦Jë  UÄ«e?²Ãô« Ác¼ V³? Ð dL?² ?Ä hÁUMð ÂUð ‰ö?I²?Ý« v tO?LMð Ê√ lOD² ?ð YOŠ U?NŁ«dO?Ä v …dŠ v¼Ë ÆU?N ?H½ sŽ U?N?łË“Ë ¨…d?Ý_« œ«d? √ ÁU?& W?OÃU?Ä  UÄ«e?²?ë È√ UN?OK?Ž fOÃË ¨qłdë sŽ v ÊuJO?Ý UNŁ«d?OÄ Ê√ vMF¹ «c?¼Ë ¨¡«dŁ  «– X½U Ê≈Ë v²?Š UN?²I?HMÐ ÂeKÄ ÆdL² Ä œU¹œ“« ∂π
 • 61. ’U?I?²½« Ë√ ¨‚öÞù« vKŽ …√d?LKà rKþ „UM?¼ fOà t½√ `C?²¹ pÖ sÄË ÆUN(U vÃ≈ qO1 UM¼ Ê«eO*« qFà qÐ ¨UN½Qý sÄ …√d*« Y¹—uð Ê√ u¼ œb??Bë «c¼ v t?OÃ≈ d?O?A?½ Ê√ V−¹ Ècë d?Ä_«Ë ‡ ≥ Y¹—uð v? …œdDÄ …b??ŽU??Á ôË U??ÒÄU???Ž U??ÎH??Áu??Ä fOà q?łdë sÄ nBM?ë vKŽ v ¶« r?JO??? u¹ ∫qI¹ r?à ʬd??I?ÃU?? ÆÀU?½ù« qÂË —u??Âc?ë qJà Âö???Ýù« wÏ ÌtKÄ rJO?Ï u̹˚ ∫‰U?Á U/≈Ë ¨5O?¦½_« kŠ q¦?Ä d?Âc?Kà 5Ł—«uÃ«Ë Y¹—«u*« ] ÌÌ Æs¹dO³F²Ã« 5Ð `{«Ë ‚d „UM¼Ë ¨ ˝ÏsOO¦½Ì_« kŠ q¦Ä dÂcKÏà rÂœôÎË√Ò Î Ò Ò ÏÓ Ò Ì Î Ï Ï Ò ] Î Ì Ï U* UÎÄU9 …d¹U?GÄ WI?OIŠ sŽ UM?à nAJ¹ À«dO*« qzU ?ÄË  ôUŠ ¡«dI?²Ý«Ë ’U?I?²½ô« sÄ QDš pÃcÐ j³ðd¹ U?ÄË …√d*« À«d?O?Ä ÊQA?Ð ÊU¼–_« v dI?²?Ý« lЗ√ „UM¼ Ê√ sÒO?³ð ¡«d?I?²?Ýô« «c¼ vKŽ ¡UMÐ À«d?O*«  ôU?×? ÆU?N?²?OK¼√ sÄ 5ŁöŁ sÄ d?¦Â√ „UM¼Ë ¨q?łdë À«dO?Ä nB½ …√d*« U?NO? Àdð jI  ôU?Š U¼d?OE½ Àd¹ ôË v¼ Àd?ð Ë√ tMÄ d?¦?Â√ Ë√ qłdë q¦?Ä …√d*« U?N?O? Àdð WÃU?Š nB?½ …√d*« U???N???O???? Àdð …œb???×???Ä  ôU????Š lЗ√ qÐU????I???Ä v ‰U???łd?ë sÄ Æ©±®qłdë …√dÄ« Ë√ qł—  UÄ «–≈ UÄ WÃUŠ v t½√ pÖ vKŽ …b¹bFë WK¦Ä_« 5Ð sÄË sÄ Xš√ Ë√ Œ√ U??Nà Ë√ tÃË ©v¦½√ Ë√ ÊU?? «Îd?–® bÃË Ë√ bÃ«Ë U?N?à Ë√ tà fOÃË Ê√ U?L Ʃ≤®À«d?O*« v Xš_«Ë Œ_« Èu²? ¹ WÃU(« Ác¼ vH? ÆÂ_« WO?ŠU½ d??A½ ≠ µµπ ‡ µµ∂ ’ 5JJA?*«  U?N??³??ý W??N?ł«u??Ä v Âö??Ýù« ozU??I??Š ∫lł«— ©±® ÆÂ≤∞∞≤ …d¼UIë ¨WOÄöÝù« Êu¾AKà vKŽ_« fK:« Ʊπ∑±  ËdOÐ ≠ U¼bFÐ UÄË ∂±µ’ ≥à WM ë tI ∫oÐUÝ bOÝ ∫lł«— ©≤® ∑∞
 • 62. VOB½ nF{ X?M³Ã« Àdð ÁdOž sÄ Ë√ tMÄ XMÐ UNÃË t?²łË“ XðUÄ «–≈ ÃËeë .dJë ʬdIë v …œb×Ä W?³B½_« Ác¼Ë ¨Èdš√  ôUŠ v «cJ¼Ë ÆÃËeë ¡U??²?? ù« —«œË Æ…d???Ý_« œ«d?? √ 5Ð  U??Ž“U?M*« ‰UJý√ lO???L??ł vKŽ v?C??IðË Y¹—«u*« ÂUE½ vÃ≈ Êu?LJ²×¹ dB?Ä v ◊U³?Á_« sÄ «ÎdO¦? ÊQÐ bN?Að W¹dB*« »U?³??Ý√ vKŽ ¡U??C?IÃ«Ë  U??Ž“UM*« r ??Š v d?O??³? dŁ√ sÄ t?à U* W?O??Äö?Ýù« ÆÀ«dOLKà 5Iײ *« 5Ð ·ö)« ø…œUNAë v …√d*« ÊQ sÄ ’UI ô« «–U* ∫UÎF «— sÄ hI?²½« b?Á Âö?Ýù« ÊQÐ rŽeë vÃ≈ W?N?³?Aë Ác?NÐ ÊuKzU?Ië V¼c¹ ‡ ± rŽ“ «c¼Ë Æq?łdë …œU?N??ý sÄ n?BMë vKŽ U??NðœU??N??ý qF??−Ð …√d*« W??OK¼√ å…œU?N?Aëò 5Ð jK)« u¼ W?N?³?Aë Ác¼ —b?BÄË Æ`?O×? d?O?ž ÂU?Nð«Ë qÞUÐ «Ò–≈ «uÌMĬ s?¹cÄ U??N¹√Ò UÒ¹˚ ∫W1dJ?ë W¹ü« tMŽ Àb??×??²?ð Ècë åœU??N??ýù«ò 5ÐË Ò Ò Ï ] Ò ÓÌ ÏsιÒbO?ÏNÒý «ËÌb?NA?²Ý«Ò§˚ ©tÃuÁ vÃ≈® ˝ÆÆÆÌÁu̳?̲ÎÂU?Ò vÓÚLÒ ?ÌÓÄ ÔqÒłÒ√ ¢vÒÃ≈ ÔsιÒbÏÐ r̲MÒ¹«ÒbÒð Ï Î ÒÎ Æ›≤∏≤ ∫…dI³Ã«¤ ˝ÊUð√Ò dÄ«§ qłdÒ sOKł— U½uJ¹ rÃ] ÊSÒ rJÃÏ Uł— sÄ Ï Ò Ò Î Ò  Ì Ò Ï ÎÒÌ Ò Ò Ì Ò Î Î Ì Ò ÏÓ Ï v{U?Ië ÊUM?¾?LÞ« oI?% U¼—U?O?F?Ä ¡U?C??Ië U?N?OKŽ b?L?²?F¹ v?²Ã« …œU?N?AÃU? ·dBÐË ¨v¦½√ Ë√ ÊU «Îd– b¼UAë fMł sŽ dEMë ·dBÐ …œUNAë ‚bBà Ê√ WMO?³Ã« —u?Nþ vÃ≈ Ád?O?L{ ÊQ?LÞ« «–≈ v{U?IKK ò ∫œu?N?Aë œb?Ž sŽ dEMë Ë√ ¨5ð√d?Ä«Ë qł— Ë√ ¨…√d?Ä«Ë qł— Ë√ ¨5ð√d??Ä« Ë√ 5Kł— …œU?N?ý b?L?²?F¹ Ë√ …—u???Âc?Kà dŁ√ ôË ¨…b????Š«Ë …√d???Ä« Ë√ ¨b????Š«Ë qł— Ë√ ¨5K?ł—Ë …√d???Ä« Æå UMO³Ã« tà tÄbIð UÄ vKŽ ¡UMÐ ¡UCIë rJ×¹ v²Ã« …œUNAë v WŁu½_« ∑±
 • 63. ÂU?Ä√ …œU?N?Aë d?O?ž d?š¬ d?Ä√ sŽ Àb?×?²ð U?N½S? U?N?OÃ≈ —U?A*« W¹ü« U?Ä√ ‡ ≤ sÚ¹b?ë VŠU??? tÐ Âu???I¹ Èc?ë åœU??N???ýù«ò s?Ž Àb???×??²?ð U???N½≈ ¨¡U???C???Ië œU??ý—ù«Ë `BM?ë qO??³??Ý vKŽ pÃ–Ë ¨tM?Ú¹œ vKŽ ÿU??H??(« sÄ ‚U??¦??O??²??Ýöà U¹U?C??Ië v rÂU?(« v?{U?Ië vÃ≈ U?ÎN??łu?Ä U?ÎF¹d??Að fOÃË ¨sÚ¹bë V?ŠU?Bà UÎ1b?Á s¹b?N?²?:«  UI?¦Ã« ¡U?LKFë sÄ œb?Ž rN?Hë «c¼ b?Â√ b?ÁË Æ U?Ž«eMÃ«Ë  u?²Ký aO?AÃ«Ë Áb?³?Ž b?L?×?Ä aO?AÃ«Ë r?O?Ië sÐ«Ë W?O?L?Oð sЫ q¦?Ä U?Φ¹b?ŠË Ær¼dOžË s¹b¼U?AÐ ô≈ rJ×¹ ô t½√ vC?²I¹ U?Ä Ê¬dIë v? fOÃË ∫rOIë sЫ ‰u?I¹ Ê√ ‚u?I(« »U?× √ pÃc?Ð dÄ√ U/≈ ≠t½U?׳?Ý≠ ¶« ÊS? ¨5ð√dÄ«Ë b¼U?ý Ë√ pÃcÐ d?ÄQ¹ rÃË ¨©W¹ü« t?OKŽ XB½ Ècë® »U?BMë «c?NÐ rN?ÁuI?Š «uEH?×¹ ÆpÃcÐ ô≈ «uCI¹ ô√ r¼dÄ√ bÁ ÊuJ¹ Ê√ sŽ öC ¨tÐ «uLJ×¹ Ê√ ÂUÒJ(« Î WKKFÄ UN?OÃ≈ —UA*« W¹ü« tMŽ XŁb% Ècë åœUNýù«ò ‰U?−Ä v v²ŠË ‡ ≥ U¼d?ÒÂc?² U?L¼«b?Š≈ v Mð Ê√ ‰U?L²?ŠUÐ …b?Š«Ë …√d?Ä« sÄ ôbÐ 5ð√d?Ä« …œUN?ý Î Ê√ “u−¹ ô ˝¢Èdš_« U?L¼«Òb?Š≈ dÂc²?Ò UÒL?¼«ÒbŠ≈ ©v Mð® ]qCð ÊÒ√˚ Èdš_« Ò Î Ì Ò Ì Î Ò ÏÓ Ò Ì Ì Î ÏÒ Ÿ«u½√ q? v vL???²???Š d???Ä√ Ë√ ¡U?? ?Më v l?³Þ ÊU???O?? ?Më Ê√ pÖ s?Ä rN???H¹ t½√ È√ ¨Ê«d*«Ë …d?³?)UÐ oKF?²¹ d?Ä√ u?¼ U/≈Ë ¨…√d*« U?N?Ý—U9 v²Ã«  «œU?N?Aë ÆdOOG²Ã«Ë —uD²Ã« UNOKŽ √dD¹ v²Ã« —uÄ_« sÄ UNðœU?Ný ÊS œU?Nýù« Ÿu?{uÄ v …√dLKà …d?³)« d «uð bM?Ž t½S UM¼ sÄË b?L?×Ä aO?Aë lł—√ pÃcÃË Æq?łdë …œUN?Aà W¹ËU? ?Ä ÊuJð WÃU?(« Ác¼ v …√d*« ÊQ?ý s?Ä sJ¹ rà t½√ vÃ≈ sÚ¹bë v?KŽ 5ð√d?Ä« …œU?N??ý v V³? ë Áb??³?Ž ∑≤
 • 64. ¨W¹—U?−²Ã« ‰U?L?Ž_«Ë  U{ËU?F*« sÄ U¼u?×½Ë W?OÃU*«  öÄU?F*UÐ ‰U?G²?ýô« UÒO ¹—Uð U?ÎFÁ«Ë pÖ ÊU bÁË Æ—u?Ä_« Ác¼ v WHOF{ U?Nðd«– ÊuJð pÃcK Æ—uBFë dÄ vKŽ ¡U Më v WFO³Þ fOÃË ¨dOOG²Ã«Ë —uD²Kà UÎF{Uš W??³??ÝU??;«  U??B??B??? ð v qłdë f? UMð Âu??Oë …√d?*« X×??³?? √ b??ÁË ‰U?ł— s ? UMð ‰U?L?Ž√  «b?O?Ý „UM¼ `³? √Ë ¨‰U?LŽ_« …—«œ≈Ë œU?B?²?Áô«Ë sÚ¹bë vKŽ 5ð√d?Ä« œUN?ý≈ …—Ëd{ V?łu²? ¹ bF¹ rà Ècë d?Ä_« ¨‰UL?Ž_« Æ©±®…bŠ«Ë sÄ ôbÐ Î oO?Cë rN?Hë Ê√Ë ¨Îö √ U?Nà q×?Ä ô W?N³?Aë Ác¼ Ê√ `C?²¹ pÖ sÄË ¡v ¹ vÃU²ÃUÐË ¨¡UDš√ ‚u ¡UDš√ v lÁu¹ Ê√ t½Q?ý sÄ WO½¬dIë ’uBMKà ÆWOÄU ë tzœU³ÄË W×L ë tLOÃUFðË ÂöÝù« vÃ≈ øUOKFë V UMLKà …√d*« W ôË sÄ Âö ù« nÁuÄ UÄ ∫UÎ ÄU Ê√ U???NK? ¨WÃËbë v? U???OKŽ V? UMÄ vÃu?ð sÄ …√d*« l?M1 ô Âö???Ýù« ‡ ± U??N?ð¡U??H??ÂË U??N?ð«d??³??š l?ÄË U??N??²??F???O??³Þ lÄ Â¡ö???²¹ U??Ä V? UM*« sÄ qG???Að “«u?ł ÂbŽ v? ¡UN?I?Hë t?OKŽ bL?²?Ž« Ècë Èu?³Më Y¹b?(« UÄ√ ÆU?Nðö¼R?ÄË tà ÊS ¨©≤®å…√dÄ« r¼dÄ√ «uÒÃË ÂuÁ `KH¹ sÃò ∫u¼Ë WÄUŽ nzUþË …√d*« vÃuð XMÐ rN??OKŽ «uJÒKÄ ”—U?? q¼√ Ê√ æ v³Më m?KÐ U?Äb?MF? ÆW?? U?š W??³??ÝUMÄ vKŽ vK?ð ô …√d*« Ê√ ¡U?N??I?H?ë tMÄ Z²M²??Ý« b?ÁË ÆY?¹b?(« «c¼ ‰U??Á Èd? ?? WN?ł«uÄ v ÂöÝù« ozUI?Š ∫»U²Â v WN?³Aë Ác¼ vKŽ œdë v ‰uIë qO?BHð dE½« ©±® Ƶ∑¥ ‡ µ∂∞ ’ 5JJA*«  UN³ý Æ7HÃ«Ë È“UG*« v È—U ³Ã« Á«Ë— ©≤® ∑≥
 • 65. VOG¹ Ê√ “u−¹ ô sJÃË ¨W ö)« Ë√ WÃËb?ë WÝUz— vMF0 WÄUŽ W¹ôË ‰Ułdë Õb²Ä«Ë ¨qL?Më …—uÝ v Q³Ý WJKÄ vKŽ vMŁ√ b?Á .dJë ʬdIë Ê√ UMM¼– sŽ d¹b?Ið Èb?Ä sŽ d³?Fð W?ÄU¼ WÃôœ tà d?Ä√ «c¼Ë Æ—u?Ä_« W'U?F?Ä v UN?²?LJŠ v VBMÄ vK?Ž√ v v¼Ë U?N d?Bð s ?ŠË U?Nð¡U?H?ÂË …√d?LKà .dJë ʬd?Ië ÆWÃËbë WO?ÄöÝù« —u?BFë nK²? Ä v Âö?Ýù« ¡ULKŽ sÄ ÊËd?O¦Â dE?½ bIà ‡ ≤ …√d*« vÃu²ð Ê√ “«u?−Ð ÂeŠ sЫ ÂUÄù« ‰UÁ b?I ¨WOÄb?Ið …dE½ …√d*« qLŽ vÃ≈ vN??I??H?ë V¼c*« VŠU?? W??H??OM?Š vÐ√ ÂU??Äù« È√— U??ÎC¹√ u¼ «c?¼Ë ¨rJ(« v ¡U?CIë …√d*« vÃu?²ð Ê√ “Uł√ b?I? Èd³Dë d¹d?ł sЫ ÂUÄù« U?Ä√ Æ—uN?A*« W?H?OK?)« Ê√ ÈË— b?ÁË Æ¡UM¦?²?Ý« ÊËœ t??O? vC?I¹ Ê√ qłdKà “u??−¹ ¡vý q W³? (« ¡UCÁ W?OÄËe<« ¶« b?³Ž XMÐ ¡UH?Aë vÃË bÁ »UD)« sÐ dL?Ž v½U¦Ã« Æ©±®WÄ«dBÃ«Ë …d³)« VKD²ð WO½bÄ WOM¹œ WHOþË v¼Ë ¨WM¹b*« ‚uÝ vKŽ v U?OKŽ V UMÄ vÃuð v UN?IŠ sÄ …√d*« Âd?×¹ ô Âö?Ýù« ÊU «–≈Ë ‡ ≥ XO?³?ë ×U?š …√d*« ◊U?A½ v?GD¹ ô√ vG?³M¹ t?½S? pÃcà Îö¼√ XÄ«œ U??Ä WÃËbë …d?Ý_U ÆÃË“Ë ‰U?HÞ√ sÄ UNðd?Ý√ u×½ W?OÝU?Ý_« U?N²?OÃu¾? 0 UN?ÄUO?Á vKŽ —U??O??N½UÐ U½«c¹≈ p?Ö ÊU??  —U?N?½« «–S? ¨l?L?²??:« ¡U?MÐ v vÃË_« WM³?Kë v¼ XO³Ã« ×U?š …√d*« qLŽ 5Ð WÄ¡«u?*« u¼ Ê–≈ »uKD*«Ë ÆtÝUÝ√ sÄ lL?²:« ÆtK lL²:« W×KBÄ qł√ sÄ XO³Ã« v UN²OÃu¾ ÄË ‚U ¬ —«œ ∂≥’ ≠ vÃË_« W?IK(« ≠ …d U?FÄ ÈËU?² ∫ÈËU{d?Ië nÝu¹ Æœ ∫lł«— ©±® ≤à Âö???Ýù« sŽ ‰«R??Ý W?zU??Ä ∫v?ëe??Gë b???L??×???Ä ∫U???ÎC¹√ lł«—Ë ¨Â±π∑∏ b???Gë Æ≤∑∂ ¨≤∂≤ ¨≤∂∞’ ∑¥
 • 66. øqLFÃ«Ë rOKF ë v UNI Ë …√d*« »U sÄ Âö ù« nÁuÄ UÄ ∫UÎ œU d???O???ž U??N?MÄ VKD?¹ ô …√d*« vK?Ž Âö??Ýù« t???{d???H¹ Ècë »U???−???(« ‡ ± V½U?ł sÄ  U?I¹UC?LKà ÷d?F?²ð ô v²?Š U¼dNE?ÄË UN? Ðö?Ä v ÂU?A²?Šô« t½Qý sÄ U?NOKŽ «bO?Á fOÃË UNà W¹U?LŠË …√dLKà W½U?O UM¼ »U−?(U Æqłdë Î “UH?Á v s¹bOë ¡UHš≈ Ë√ t?łuë ¡UHš≈ »U?−(« vMF¹ ôË ÆUN²?ÂdŠ qA¹ Ê√ iFÐ v b??OÃU?IðË  «œU??Ž vÃ≈ lłd¹ U/≈Ë ¨Âö?Ýù« rO?ÃU?Fð sÄ fOà «c??N? ÆUNMŽ ôu¾ Ä ÂöÝù« fOà  UFL²:« Î sÄ ‰«e¹ ôË p?Ãc? u¼ Âö??Ýù« v qzU??C??Hë sÄ u¼ U??L?? »U?−??(«Ë  U??³¼«dë t?¹bðdð U??Ä pÖ v?KŽ qOÃbÃ«Ë ÆW??O??×??O?? ?*« W½U¹bë v? qzU??C??Hë dO?ž UNMÄ d?NE¹ ôË ¨U¼dFýË …√d*« r? ł q vDGð fÐöÄ sÄ  U?O×?O *« Æ©±®…öBë v U¼dFý vDGð Ê√ …√d*« sÄ VKD¹ qO$ù«Ë Æ5HJÃ«Ë tłuë Ë√ WOÐdž WÃËœ fOzdà W?łË“ X½U ¡«uÝ …bOÝ ÊUJOðUçë UÐUÐ q³?I² ¹ UÄbMŽË ÆU¼dFý vDGð U¼b$ …—uNAÄ WL$ u¼ f?JF?ë qÐ ¨rO?KF????²Ã« v? U???N????I????Š sÄ …√d?*« lM1 ô Âö????Ýù«Ë ‡ ≤ qłdë v?KŽ U?γ??ł«Ë «Îd??Ä√Ë W?C?¹d? rK?Fë VKÞ qF??−¹ t½√ u¼Ë ¨`?O?×??Bë rKFë VKÞò ∫æ v³M?ë Y¹b??Š v pÖ ¡U???ł U??L?? ơ«u?? ë v?KŽ …√d*«Ë sÄ  «d?O?¦Jë ¡U?L?Ý√ ·dF?¹ 5LK *« a¹—UðË Æ©≤®årK Ä q vKŽ WC¹d ÃËeð U?ÄbM?ŽË Æ»œ_«Ë d?F?Aë ÊuM Ë s¹b?ë ÂuKŽ v sG?³½ vðö?ë ¡U? Më ‡ WÐU??²JÃ«Ë …¡«d?Ië ∆œU??³?Ä XL?KFð b?Á X½U??ÂË ‡ W?B??H?Š …b?O?? ë æ v³Më Æ”u²½—u q¼√ vÃ≈ vÃË_« ‰uÝdë fÃuÐ WÃUÝ— sÄ dAŽ ÈœU(« ÕU× ù« lł«— ©±® ÆWÄbI*« v WłUÄ sЫ Á«Ë— ©≤® ∑µ
 • 67. UN?LOKF²Ã ôULJ²?Ý« tMO¹eðË j)« 5 % UN?LKF²Ã W¹ËbFë ¡U?HAë UNà ÂbI?²Ý« Î s¹bë —uÄ√ v t?I √ ‰u?Ýdë WłË“ WAzU?Ž …bO? ë X½UÂË ÆWÐU?²JÃ«Ë …«¡dIë v U?NMŽ c?š_UÐ t? ?H½ ‰uÝd?ë v Ë√ bÁË ÆW?ÐU×?Bë sÄ d?O?¦? sÄ rKŽ√Ë Æs¹bë —uÄ√ U*UÞ qL?F?ð Ê√ U?N?I?Š sL? ¨qL?Fë sÄ U?ÎC?¹√ …√d*« lM1 ô Âö?Ýù«Ë ‡ ≥ U??Nð«—b??Ià VÝU?M*« qL??Fë —U??²?? ð Ê√ U??NÃË ¨q?L?F?ë vÃ≈ W??łU??Š v X½U?? v U?N??I?Š sÄ …√d*« lM?9 W?OM¹œ ’u?B?½ b?łuð ôË ÆU?Nðö?¼R?ÄË U?Nð¡U??H?ÂË sÄ d?O¦JÃUÐ Âu?Ið ‰uÝdë b?NŽ v v²?Š …√d*« X½U b?ÁË ÆqLFë Ë√ rOKF?²Ã« Ë√ vŠd'« …«Ë«b?Ä Ë√ ‘uO?'« …bŽU ?Ä v ¡«uÝ ¨WHK²?<« ÂUN*«Ë ‰U?LŽ_« Æ„«c½¬ WKŠd*« WFO³Þ UN²C²Á« ‰ULŽ√ sÄ pÖ dOž …√d*« W¹UL?ŠË W½UO? v W×?{«uë ÂöÝù« rOÃU?Fð 5Ð o¹dH²Ã« v?G³M¹ ‡ ¥ özUŠ n?IðË …√d*« ÂbIð ‚u?Fð v²Ã« W¾?O ë  «œUF?Ã«Ë WOÃU³?ë bOÃUI?²Ã« iFÐË Î ÁcN ¨W?OÄöÝù«  UF?L²:« iFÐ v qL?FÃ«Ë rOKF²Ã« v UNI?Š 5ÐË UNMOÐ vLM?ð Ê√ t?L??N¹ …√d*« Âd?? Ècë Âö??Ýù« Ê≈ Æ¡vý v Âö??Ýù« sÄ X ??Oà U¼œôË√ W??OÐdð vKŽ —b??Á√ U??NKF?−?¹ Ê√ t½Q?ý s?Ä pÃc? ¨U??N?²??O??B? ??ý …√d*« t?F??L?²?−?Ä d¹u?Dð vKŽ qL?F?¹ Èu?Á qO?ł ¡UMÐ v? pÃcÐ ÂU?N?Ýù«Ë ¨U??NðUMÐË ÆÁ—U¼œ“«Ë tÄbIðË øW dBFë …UO(« lÄ V UM ô »U (« q ∫UÎF U qÂ_« v WO?Žd*« U¼bOÃU?Ið UNÃË ¨’U)« U?NFÐUÞ U?Nà 3_« sÄ WÄ√ q ‡ ± W??Ä_« W?? U??IŁ sŽ d??³??F¹ pÖ q?ÂË ¨aÃ≈ ÆÆÆÆsJ *«Ë f?³K*«Ë »d??AÃ«Ë ∑∂
 • 68. ¨—uÄ_« sÄ d?O¦? v 5HK² Ä ”U?Më ¶« oKš bÁË ¨U¼bzUI?ŽË UNð—U?CŠË W?Ä_ `KB¹ ô b?Á W?Ä_ `KB¹ U?ÄË U?O½bë W¹U?N½ vÃ≈ ·ö?²?šô« «c¼ qEO?ÝË U?NO?KŽ VOF?¹ ôË ©È—U ë® U?NÐ ’U?š È“ U?Nà ö¦?Ä W¹bMNë …√d?*U ÆÈd?š√ Î sJÃË ¨vKL?Ž d?Ož ÊuJ¹ b?Á È“ t½√ rž— W?OÐd?Gë œö³Ã« v? v²Š pÖ b?Š√ «d¹b½√ W¹bMNë ¡«—“uë W? ?Oz— t¹bðdð X½U U?L? bMNë v W¹œU?Fë …√d*« t ?³Kð q?L?????Fë s?Ž W¹b?MN?ë …√d*« ‚u?????F?¹ Èeë «c?¼ Ê≈ b?????Š√ qI?¹ rÃË ¨Èb?½U?????ž ÆÃU²½ù«Ë rŽ_« v? ‡ s¹d??A???Fë Êd???Ië  U?¹«bÐ v²???Š X½U??? W??O?ÄË—Ë_« …√d*« ‡ ≤ b??Š√ U??N??OKŽ V?F¹ rÃË ÆWK¹u?Dë fÐö*« f³?KðË U¼d??F??ý vDG?ð ‡ VKž_« l{u?ë vÃ≈ Êü« d???Ä_« q Ë Ê√ vÃ≈ U???N?¹“ sÄ —uD?ð  √bÐ U???NMJ?ÃË ÆpÖ bFÐ pÖ d?OG²¹ U0—Ë ¨d?O¹UFÄ Ë√ b?Ž«uÁ ÈQÐ Âe²K¹ b?F¹ rà Ècë „UM¼ vÃU(« Æ„UM¼ ¡U¹“_«  uOÐ Á—dIð UÄ vKŽ ¡UMÐ …d²  U?H «u?Ä U?N ?³KÄ v U?NMÄ VKD¹ ô Âö?Ýù« ÊS W?LK *« …√d*« U?Ä√ ‡ ≥ W?{dŽË ¡«d?žûà «Î—U¦?Ä ÊuJð ô v²Š U¼d?NEÄ v ÂU?A²?Šô« sÄ d¦?Â√ WMOF?Ä vÄö?Ýù« Èe?ë «c¼ Ê√ U?Î×?O?×?? fOÃË ¨qłdë V½U??ł sÄ  U?I¹U?C??LKà sÄ  «dO¦? b$ WÃËbë  U ÝRÄ q vH ÆÃU?²½ù«Ë qLFë sŽ …√d*« ‚uF¹ WI¹dDÐ sNÃUL?Ž√ sÝ—U1Ë vÄöÝù« ÈeÃUÐ sÄe²K¹ WHK² Ä —U?LŽ√ v ¡U Më ”UÝ√ dOž vKŽ WLzUÁ WLN²Ã« ÁcN? Æ U³−;« dOž sÄ sNðöOÄ“ q¦Ä W¹œUŽ ÆrŽeë «c¼ X³¦ð WOLKŽ WÝ«—œ ¡«dłSÐ bŠ√ rI¹ rÃË ¨‰uIFÄ ∑∑
 • 69. rN?ð«œU???ŽË rN????L???O????Á «Ëd¹ Ê√ ÊËœu¹ 5?OÐd???G?ë Ê√ d???Ä_« v U????Ä q Ê≈ qJ Æ¡U?Oý_« W?F?O³Þ b?{ «c¼Ë Æ ÊUJÄ q v …œU?O ÃUÐ v?E% r¼bOÃU?IðË UN?²OB ?ý UNà ÊuJð Ê√ WL?K *« …√d*« oŠ sÄË ¨…eOL?²*« UN²O?B ý U?Nà WÄ√ «c¼ W?OÄË—Ë_«Ë W¹bMNë …√d?LKà U?L? ¨„uK Ã«Ë f³K*« v …e?O?L*« UN?ðUL?ÝË ÆUÎC¹√ o(« V UM?*« vKŽ√ ÊbKI??²¹ d??{U??(« U½d??B??Ž v  U??LK? ??Ä ¡U? ?½ „UM¼ ‡ ¥ d?OEMÐ …b?O? ÃU? ¨vÄö?Ýù« ÈeKà sNz«bð—« rž— ÂU?O?Á d?O?š sNKL?FÐ sL?I¹Ë UÒ¹“ Èbðdð ‡ WOÄöÝù« ‰Ëbë d?³Â√ sÄ WÃËœ WÄuJŠ ”√dð X½U v²Ã« ‡ uðuÐ U?N?ÁuF?¹ ôË ¨tłË d?O?š vKŽ U¼—Ëœ ÈœRðË vÄö?Ýù« Èeë sÄ «Òb?ł U?γ¹d?Á g¹œö−M?Ð WÄuJŠ W ?Ozdà W³? MÃUÐ ÊQAë pÃc?ÂË ¨UNðU?³ł«Ë ¡«œ√ sŽ pÖ ÆUÎNÐUAÄ UÒ¹“ Èbðdð v²Ã« ø U Ëeë œbF Âö ù« ÕU √ «–U* ∫UÎMÄU «c¼ d?J²??³?¹ rÃË ¨ U??łËe?ë œb??Fð `?O??³¹ s?¹œ ‰Ë√ Âö??Ýù« sJ?¹ rà ‡ ± œuO?IÐ  UłËeë œb?Fð œb×¹Ë Ã«Ëeë Êu?¾ý rEM¹ s¹œ ‰Ë√ ÊU? qÐ ¨ÂUEMë öÐ UΊU³Ä  U?łËeë œbFð ÊU ÂöÝù« ¡Uł UÄbMŽË ÆWO?ÝUÁ ◊ËdýË …b¹bý Æd????šPÐ Ë√ qJ?AÐ 3_« v²????ý Èbà q?Ð ¨»d???Fë Èb?à jI???? fOà ƜËb????Š vKŽ ¡U?C?Ië v ×b?²Ã« »uKÝ√ l³?²¹ ÊU? …b¹b?'« tðU?F¹d?Að v Âö?Ýù«Ë  «œU?Ž vKŽ ¡U?C?Ië VF?Bë s?L? ¨lL?²?:« v …bzU? ë W?¾?O? ë  «œU?Fë «c¼ U½b?łË UM?¼ sÄË ¨…b?Š«Ë W?F? œ W?I?O?×??Ý —u?B?Ž cMÄ WK Q?²??Ä b?OÃU?IðË Æ UłËeë œbFð WOCÁ v UÎC¹√ ×b²Ã« ∑∏
 • 70. lЗQÐ œËb???Š öÐ U???ÎIKDÄ ÊU??? Ècë  U??łËe?ë œb??Ž Âö???Ýù« œb??Š ‡ ≤ vM¦Ä ¡UÒ Më sÄ rÌJÃÒ Ò»UÒÞ UÒÄ «uÌ×J½UÒ ˚∫.dJë ʬdIë v ¡Uł UL ¨ UłË“ ¢ Ò Î Ò Ï ÏÓ Ò ÏÓ Ï sJ?¹ rà j?I??? l?ЗQÐ b¹b????×????²Ã« «c?¼ sJÃË ¨›≥ ∫¡U???? ?Më¤ ˝ÒŸUÒЗ§ ÒÀöÌŁ§ ÌÒ Ò Æ UłËeë 5Ð ‰bFë …—Ëd{ u¼Ë vÝUÝ√ ◊d?AÐ UÎÞËdAÄ ÊU qÐ ¨UÎIKDÄ v³Më —c?Š b?ÁË ¨—u?Ä_« q v sNMOÐ WKÄU?F*« v o¹d?H?²Ã« Âb?Ž vMF¹ «c¼Ë lÄ qO1 ÊUð√d?Ä« tà X½U sÄò ∫‰U??I? ◊d??Aë «c??NР«e??²Ãô« Âb??Ž sÄ æ Æ©±®åjÁUÝ tOIý bŠ√Ë WÄUOIë Âu¹ ¡Uł Èdš_« vKŽ UL¼«bŠ≈ VFB¹ v²Ã« —uÄ_« sÄ  UłËeë 5Ð ‰bFë Ê√ vÃ≈ .dJë ʬdIë t³½ ‡ ≥ WKÄU ‰bFë s¹“«uÄ rOI¹ Ê√ lOD² ¹ sK ‰ËUŠ ULNÄ ÊU ½ù« Ê√Ë ¨UNIOI% «uÌÃÏb?ÎFÒð ÊÒ√ «u?ÌF?O?ÏDÒ²?Î Òð sÒÃÒ§˚∫tÃu?Á v pÃcРʬd??Ië Õd?B¹Ë Æ U?łËeë 5Ð Æ›±≤π ∫¡U Më¤ ˝ r²Î dŠ uÃÒ § ¡UÒ MÄ sOÐ Î Ì Ò Ò Î Ò Ï ÏÓ Ò Î Ò vKŽ ÊS??  U?łËe?ë 5Ð —c?F??²?Ä ‰b??Fë Ê√ u¼Ë pÃc?? d?Ä_« ÊU?? «–≈Ë W?Š«d v pÖ œ—Ë b?ÁË ¨…b?Š«Ë WłËeÐ vH?²J¹ Ê√ WÃU?(« Ác¼ v qłdë Æ›≥ ∫¡U Më¤ ˝Ú…b?Š«ÒuÒ «uÌÃb?Fð ô√Ò r²?Hš ÊS?Ò ˚ ∫.dJë ʬd?Ië v Õu{ËË ÒÏ Ï ÎÒ ] Î ÌÎÏ Î ÆÊUÄeë sÄ UνdÁ dAŽ WFЗ√ cMÄ vÄöÝù« l¹dA²Ã« «c¼ ¡Uł bÁË Ÿd??²??? ¹ rÃË ¨l?ЗQРëËeë ÷d???H¹ rà Âö???Ýù« Ê√ 5³??²?¹ pÖ sÄ ‡ ¥ ÊËœË W?LJ×?Ð t?'U?F¹ Ê√ Âö?Ýù« œ«—√ U?ÎLzU??Á U?ÎF?Á«Ë «c¼ ÊU? b?I?? ¨œb?F?²Ã« u¼ ÂöÝù« v q? _« Ê√ UMà `{u¹ «c¼Ë ÆlL²?:« v WHO?MŽ …e¼ À«bŠ≈ Æ∂≥≥’ ±Ã ÕUJMë »U²Â v WłUÄ sЫ Á«Ë— ©±® ∑π
 • 71. vKŽ vIÐ√ b?Á ÂöÝù« ÊU? Ê≈Ë ¨¡UM¦?²Ýô« u¼ œb?F²Ã« Ê√Ë ¨…b?Š«uРëËeë vKŽ pÖ sÄË ÆW?? U?š  ôU?Š W?'U?F*Ë W?Ãu?I?F?Ä  «—d?³* ¡UM?¦?²?Ýô« «c¼ s¹œUOÄ v ‰Ułdë sÄ ÊËdO¦Jë  u1 YOŠ »Ëd(«  UÁË√ v ‰U¦*« qO³Ý “«u?' WO?zUM¦²?Ý« WÃU?Š pK²? ÆqzU?Ž öÐ ¡U ?Më sÄ  «dO?¦Jë qEðË ¨‰U?²?Ië Æ·«d×½ô« sÄ ¡U MKà W¹ULŠ œbF²Ã« U?NðU??³?ł«uÐ ÂU?O??Ië sŽ t?O? e??−?Fð UÎMÄe?Ä U??Î{d?Ä …√d*« ÷d9 b?Á t?½√ U?L? ·«d×½ô« sÄ ÃËeKà W¹U?L× ¨»U?$ù« vKŽ …—œUÁ dOž ÊuJð Ë√ ¨W?OłËeë Æ‚uI(« lOLł v vÃË_« WłËeë l?Ä ÈËU ²ð Èdš√ …√dÄUРëËeë tà ÕU³¹ vKŽ U?ÎC¹√ vC?I¹ pÃcÐ t½S? ¡UM¦?²?Ýô« «c¼ vKŽ vIÐ√ b?Á Âö?Ýù« ÊU? «–≈Ë ô Ècë œb?F?²?ë u¼Ë ¨—UŁ¬ sÄ t?OKŽ Vðd??²¹ U?ÄË ŸËd?A*« d?O?ž œb??F?²Ã« dDš ÆvÐdGë rÃUFë tOKŽ ÷d²F¹ øW dBM W e bF rK Ä dOG WLK *« ë˓ .d% q ∫UÎF U Ë√ W?O×?O ?Ä® WLK *« d?Ož sÄ rK *« ë˓ e?O−¹ Âö?Ýù« Ê√ `O×? ‡ ± pÖ b?F¹ vÃË_« WK¼uKÃË ÆrK *« d?Ož sÄ W?LK *« ë˓ e?O−¹ ôË ©W¹œu?N¹ vH??²½« p?Ãcà vI??O??I??(« V³??? ë ·d??Ž «–≈ sJÃË ¨…«ËU?? *« Âb??Ž q?O??³??Á sÄ «c¼ v W?O??Äö?Ý≈ dE½ W?N?łË „U?MN? Æ…«ËU? *« «b?F½« r?¼Ë ‰«“Ë ¨V−?Fë WLJŠ vKŽ W?OM³Ä ÂöÝù«  U?F¹dAð qÂË ¨pÖ v W?LJ(« `{uð œbBë Æ·«dÞ_« qJà WOIOIŠ W×KBÄË WMOFÄ Æv ?HMë s?J Ã«Ë åW?L?ŠdÃ«Ë …œu*«ò vKŽ Âu??I¹ Âö?Ýù« v ëËeë ‡ ≤ —«dL²Ýô« sLCð W?LOKÝ fÝ√ vKŽ …dÝ_« vM³ð Ê√ vKŽ ÂöÝù« ’d×¹Ë ∏∞
 • 72. W??IÐU? ë W?¹ËU?L?? ë ÊU¹œ_« q Âd??²?×?¹ s¹œ Âö?Ýù«Ë ¨W??O?łËe?ë W?Áö??FKà …b??O??I?F?ë sÄ √e??−?²¹ ô «Î¡e??ł U??ÎF??O??L?ł 5?IÐU?? ë ¡U??O?³½_U?Ð ÊU1ù« qF??−¹Ë —u?ÄQ??Ä rK *« ÊS?? W¹œu?N¹ Ë√ W??O?×?O?? ?Ä sÄ rK ??Ä ÃËeð «–≈Ë ÆW?O??Äö?Ýù« sÄ UN?FM1 Ê√ ‡ WOÄö?Ýù« dEMë WN?łË sÄ ‡ tà “u−¹ ôË ¨UNðb?OIŽ «d?²ŠUÐ «cJ¼Ë Æb?³F*« Ë√ W? OMJë vÃ≈ p?Ö qł√ sÄ »U¼cÃ«Ë UNM¹œ dzU?Fý W?Ý—U2 t²łË“ …bOIFà ÃËeë V½Uł sÄ Â«d²Šô« dBMŽ dO uð vKŽ ÂöÝù« ’d×¹ Æ—UON½ô« sÄ …dÝúà W¹ULŠË ÊUL{ pÖ v Ë ¨UNðœU³ŽË …b?O??I?Fà «d??²?Šô« d??BMŽ ÊS?? W?LK ??Ä sÄ rK ??Ä d?O?ž ÃËe?ð «–≈ U?Ä√ ‡ ≥ ¶« ¡U??O???³½QÐË ¨W???IÐU?? ?ë ÊU¹œ_UÐ sÄR?¹ rK *U??? ¨«Îœu??I??H???Ä ÊuJ¹ W???łËeë Âö?Ýù« v³MÐ sÄR¹ ô rK *« d?O?ž sJÃË ¨r¼d?Áu¹Ë rN?Äd?²?×¹Ë ¨5IÐU? ë b{ ŸU?A¹ UÄ q ‡ …œUF?ë v ‡ ‚=bBÔ¹Ë ¨UÎHz«“ U?ÒO³½ Ád³?²F¹ qÐ ¨tÐ ·d?²F¹ ôË ÆŸUA¹ UÄ d¦Â√ UÄË ¨V¹–UÂ√Ë  «¡«d² « sÄ ÂöÝù« v³½ b{Ë ÂöÝù« qE²?Ý U?N½S? t?²?łË“ ÂU?Ä√ pÃcÐ rK *« d?O?ž ÃËeë Õd?B¹ rà «–≈ v²?ŠË «c¼Ë ¨U?NðbO?IFà U?N?łË“ V½Uł sÄ Â«d?²Šô« Âb?Ž —u?Fý …QÞË X% gO?Fð dBMŽË ¨√b?³Ä WO?CÁ WOC?IÃU ÆWKÄU:«Ë W?O{d²Ã«  U?LK tO Èb?& ô dÄ√ ÆWOłËeë WÁöFë —«dL²Ýô ”UÝ√ WłËeÃ«Ë ÃËeë 5Ð ‰œU³²*« «d²Šô« d?O?ž sÄ rK *« ë˓ ÂÒd?Š 5?Š t? ?H½ lÄ U?ÒO?IDMÄ Âö?Ýù« ÊU? b?ÁË ‡ ¥ Ècë V³ ë fHMà pÃ–Ë ¨W¹œuN?OÃ«Ë WO×O *« d?Ož s¹bÐ s¹bð v²Ã« WLK *« ÆrK *« dOGÐ WLK *« ë˓ ÂdŠ tKł√ sÄ ∏±
 • 73. ÆW¹d??AÐ UνU¹œ√ b??Fð U¼«b??Ž U??ÄË W¹ËU?L?? ë ÊU¹œ_U?Ð ô≈ sÄR¹ ô rK *U?? sŽ «Îb??O??FÐ ‡ WÃU??(« Ác¼ v W??łËeë …b??O??I??Fà «d??²?Šô«Ë d??O??Áu??²Ã« d??BMF?? ôË ¨W?O?łËeë W??Áö?Fë vKŽ U?γK?Ý dŁR¹ «c¼Ë ¨«Îœu?I?H?Ä Êu?J¹ ‡  ö?ÄU?:« ÆWOłËeë WÁöFë v WÐuKD*« åWLŠdÃ«Ë …œu*«ò oI×¹ ¿¿¿ ∏≤
 • 74. ”œU ë qBHë œUI ô« W d U UCÁ nK Ã«Ë WÄ_« …b ËË ∏≥
 • 75. œUI ô« W d U UCÁ nK Ã«Ë WÄ_« …b ËË øœUI ô« W d b{ Âö ù« Ê√ `O q ∫ÎôË√ Õu?{Ë v pÖ ¡U?łË ¨œUI?²?Žô« W¹d?Š ÊU ?½ûà ÂöÝù« qH? b?Ià ‡ ± “u??−¹ ö?? Æ›≤µ∂ ∫…d??I??³Ã«¤ ˝Ïs¹ÓbÄ w?Ï ÒÁ«Òd? Â≈ ô˚ ∫.dJë ʬd??Ië v ÂUð Ï Î tM¹œ —UO²?š« v ÊU ½ù« W¹d× ¨dš¬ s¹œ ‚UM²?Ž«Ë tM¹œ „dð vKŽ bŠ√ ÂUž—≈ q³?I¹ ô «Îb?OÂQð p?Ö vKŽ ʬdIë b?O?ÂQð ÊU? UM¼ sÄË ÆœU?I²?Žô« ”U?Ý√ v¼ Æ›≤π ∫nNJë¤ ˝ÎdHJOKÒ ¡UÒý sÒħ sÏÄROKÒ ¡UÒý sÒLÒ ˚ ∫tÃuÁ v q¹ËQ²Ã« Ì Î ÒÎ Ò Ò Î ÌÎ Ò pÖ bÂ√ b?ÁË ¨WOM¹bë W¹œb?F²ÃUÐ ·«d²?Žô« vMF¹ WOM¹bë W¹d?(« —«dÁ≈ ‡ ≤ lÄ ÊuKJA¹ rN½Q?Ð œuN?OKà ·d?²Ž« U?LMO?Š WM¹bL?Kà —u²?Ýœ ‰Ë√ v æ v³Më Æ…bŠ«Ë WÄ√ 5LK *« W??H?OK?)« ¡UDŽ≈ ÊU?? Âö?Ýù« U??NML??C¹ v²Ã« W??OM¹bë W?¹d?(« oK?DMÄ sÄË rNðUO?Š vKŽò ÊUÄ_« ”bIë ÊUJÝ s?Ä 5O×O? LKà »UD)« sÐ dL?Ž v½U¦Ã« ÆåtM¹œ V³ Ð ržd¹ ôË rNMÄ bŠ√ —UC¹ ô ¨rN½U³K Ë rN zUMÂË ”U???Ý√ vKŽ W???OM?¹bë  U???A??ÁU?M*« W¹d???Š U???ÎC¹√ Âö???Ýù« qH??? b???Ià ‡ ≥ ‰u?I¹ pÖ v Ë ¨s¹d?šü« sÄ W?¹d? ? ë Ë√  «dðU?N*« sŽ b?O?FÐ vŽu?{u?Ä ∏µ
 • 76. w¼ wϲÃ] UÏÐ r?NÃÎ œU?ł§ ÏWMÒ ?×Ä ÏWE?Žu?LÃÎ «Ò§ W?LJ×ÃÎ UÏÐ ÒpЗ Ïq?O?³?Ý vÃÒ ≈ Ÿœ‹˚ ∫ʬd?Ië ÒÏ Ì Ï ÒÒ Ò Ò Î Ò ÏÎÒ ÏÒÎÏ ÏÓ Ò Ï Ò ¢ Ì Î Ê√ vG??³M¹ W??×??L?? ë ∆œU??³*« Ác¼ ”U??Ý√ vKŽËÆ›±≤µ ∫q?×Më¤ ˝ÌsÒ ? Š√Ò Î vÃ≈ …uŽbë Ác¼ ʬdIë tłË b?ÁË ¨5LK *« dOžË 5LK *« 5Ð —«u(« ÊuJ¹ UÒMÒMÎOÒÐ Ô¡«Òu?ÒÝ ÔWÒLÏKÒ ¢v?ÒÃ≈ «ÎuÒÃUÒFÒð Ï»U?Ò²ÏJÎÄ ÒqμÒ√ UÒ¹ ÎqÌÁ˚ ∫‰UI? »U²Jë q?¼√ vÃ≈ —«u(« Ït]KÄ ÏÊËÌœ sÓÏÄ UÚÐUÒÐΗÒ√ UÚCÎFÒÐ UÒMÌCÎFÒÐ ÒcÏ ]²Ò¹ ôÒ§ U?Ú¾ÎOÒý ÏtÏÐ Ò„ÏdÎA̽ ôÒ§ Òt]KÄ ]ô≈ Òb̳ÎFÒ½ ]ôÒ√ ÎrÌJÒMÎOÒÐÒ§ Ê√ «c¼ vMF?ÄË Æ›∂¥∫Ê«d?L?Ž ‰¬¤ ˝ÒÊu?LKÎ ?Ä U]½QÐ «ËÌb? N?ý‹ «uÌÃu?I?Ò «ÎuÃ] uð ÊS?Ò Ì Ï Ì ÒÏ ÒÎ Ì ÒÒ tMŽ  d³Ž UÄ «c¼Ë ÆtÐ lM²I¹ Ècë t?M¹œ qJK W−O²½ vÃ≈ qB¹ rà «–≈ —«u(« Ò > ≠vÃU??Fð≠ tÃu??IÐ XL??²??š v²Ã« ©ÊËd?? UJë® …—u??Ý sÄ …d?O??š_« W¹ü« U??C¹√ Î Æ›∂∫ÊËd UJë¤ ˝s¹œ wÃÏ § rJM¹œ rJÃÒ ˚ ∫æ bL×Ä ÊU à vKŽ 5ÂdALKÃ Ï Ï Ò Ò ÎÌÌÏ ÎÌ vKŽ Âu?Ið v²Ã« v¼ WO?IO?I(« …b?OI?FÃU ∫œU?I²?Žô« ”UÝ√ u¼ ŸUM?²Áô« ‡ ¥ Ê√ v dŠ œd qÂË ÆÂU?ž—ù« Ë√ bOKI²Ã« œd−?Ä vKŽ fOÃË ¨5IOÃ«Ë ŸUMÁù« ÁbI²F¹ UÄ ÊU uÃË v²Š ¨b¹d¹ UÄ —UJ _« sÄ t? HMà vM³²¹ Ê√Ë ¡UA¹ UÄ bI²F¹ Ác?NÐ k?H?²?×¹ t?½√ U*UÞ pÖ sÄ t?F?M1 Ê√ b?Š√ lOD²?? ¹ ö? ¨W¹œU??(≈ «Î—UJ √ Ác¼ d???A½ ‰ËU???Š «–≈ U??Ä√ Æ”U?Më sÄ «Îb???Š√ U??N?Ð È–R¹ ôË t?? ???HMà —U?J _« v²Ã« r?N?L??O??Á lÄ ÷—U??F??²ðË ¨”UMë  «b??I??²??F?Ä l?Ä iÁUM²ð v²?ë —UJ _« WÃËbKà ÂU??Fë ÂUEMë vK?Ž Èb?²?Ž« b??Á ÊuJ¹ pÃcÐ t½S?? ¨¡ôuÃUÐ U?N?à ÊuM¹b¹ ÂUEMë v?KŽ Èb?²?F¹ ÊU?? ½≈ È√Ë ¨”UMë ”u?H?½ v „uJAÃ«Ë WM²??Hë …—UŁSÐ pÖ v dÄ_« qB¹ bÁË ¨»UIFKà ÷d?F²¹ 3_« sÄ WÄ√ È√ v WÃËbKà ÂUFë q²I? Æq²IÃUÐ ‰Ëbë rEFÄ U?NOKŽ VÁUFð v²Ã« vLEFë W?½UO)« WL?Nð bŠ vÃ≈ WM²??H?ë tð—UŁù sJ?ÃË ¨jI?? bð—« t½_ fO?à W??O??Äö??Ýù« W??F¹d??Aë v? bðd*« ∏∂
 • 77. 5ÐË tMO?Ð bð—« «–≈ U?Ä√ ÆW??O?Äö??Ýù« WÃËbë v ÂU??Fë ÂUEMë d??OJFðË WK?³K³Ã«Ë lOD²? ¹ ö rN?ÝuH½ v „uJAë d?O¦¹Ë ”UMë 5Ð pÖ d?AM¹ Ê√ ÊËœ t ?H½ Æ—ËbBë vH ð UÄ vKŽ lKD*«u¼ ÁbŠË ¶U ¨¡u Ð tà ÷dF²¹ Ê√ bŠ√ U?O?½bë v fOà bðd*« »U??I?Ž Ê√ v?Ã≈ 5Łb?;« ¡U??LKFë iFÐ V?¼– b?ÁË vKŽ ¡U?MÐ Âö?Ýù« v? s¹bðd??LKà q²??Á sÄ Àb??Š U??Ä Ê√Ë ¨…d??šü« v U/≈Ë V³?? Ð U/≈Ë ¨Áb?ŠË œ«bð—ô« V?³? Ð sJ?¹ rà t½S? W¹u??³Më Y¹œU??Š_« iFÐ WÃu?I?F?Ä dE½ W?N?łË Ác¼Ë Æ ©±®5LK *«Ë Âö?Ýû?à s¹bðd*« ¡ôR¼ WЗU?×?Ä Æ—U³²ŽôUÐ …d¹błË ødO F ë W d b{ Èb — ÊULK sÄ 5LK *« nÁuÄ q ∫UÎO U tK ÊuJÃU? ¨œËbŠ öÐ Âö?Ýù« v WÃu?HJÄ dO?³F?²Ã«Ë d?OJH²Ã« W¹d?Š ‡ ± wÏ U?Ä rÌJÃÒ d?] ?ݧ˚ ∫ʬd?Ië hMÐ pÃcà ‰U?−?Ä U?LNM?OÐ UÄË t?{—√Ë tzU?L? Ð ] Ò ÒÒ ˝ÒÊËÌdJ?H? ?²¹ Âu? ?IÃÏÓ Ô UÒ¹ü p?ÃÏ – wÏ ]Ê≈ tM?Ä U?? F? ?O? ?L? ł ÷—_« w?Ï U?? ħ Ï «Òu? ?L? ?] Ä ] Ò ÒÒ Ô Î Ò ÒÒ Ì Î ÏÓ Ú Ï Ò Ï Î Ò ÒÒ Ò W??O?KI??F?ë r¼«u??Á Êu?KDF¹ s?¹cë vKŽ ʬd???Ië »U??Ž b???ÁË Æ›±≥∫W??O?ŁU??'«¤ Æ U½«u?O(« W³ðd?Ä sÄ jŠ√ W?³ðdÄ v rNKF?łË ¨UN?²H?OþË ¡«œ√ sŽ WO? («Ë vKFðË ¨rKFë vKŽ i% v²Ã«  U¹ü«  «d?AŽ vKŽ qL²?A¹ .dJë ʬdIÃ«Ë sÄË ¨©≤®ÊU ½û?à UÒONÃ≈ U?ÎHOKJ?ð ÷—_« …—ULŽ sÄ q?F&Ë ¨qIF?ë ÊQý sÄ ¨∑≥ ¨∑≤ ¨≥ ’ ÈbO?FB?ë ‰UF?²*« b³?Ž aOAKà Âö?Ýù« v WOM¹bë W¹d?(« ∫lł«— ©±® «c¼ ·—U??F*« —«œ  d??A½ b??ÁË ©a?¹—Uð ÊËœ® W??O½U??¦Ã« W??F??³Dë ‡ vÐd??Fë d?JHë —«œ ‡ ∏∏ Æ…dOš_«  «uM ë v …b¹bł WF³Þ v »U²Jë Æ∂± ∫œu¼ ©≤® ∏∑
 • 78. W½U?BÄ d?O³?F?²Ã« W¹dŠË ¨»uKDÄ v?LKFë Y׳ÃU? Æ©±®U?ÒOM¹œ Uγ?ł«Ë dOJH?²Ã« v ÂöÝûà vzb?³*« nÁu*« u¼ «c¼Ë ÆÊU ½ù« dO?š qł√ sÄ pÖ ÊU U*UÞ ÆdO³F²Ã«Ë dOJH²Ã« W¹dŠË Y׳ë W¹dŠ WOCÁ v Èd? ð  «b?I?²?FÄË ¨U?NÐ e?²?Fð  U?Ýb?I?Ä WÄ√ q?Jà Ê√ ÂuKF*« sÄ ‡ ≤ WOB ý s¹uJð v ÈuIë ÁdOŁQð tà tK pÃ–Ë ÆUN?OKŽ ’d% UÎLOÁË ¨UN½UO Ë√ qFHÃUÐ Ë√ ‰uIÃUÐ  UÝbI*« Ác¼ vKŽ ¡«b²Žô«Ë ÆUN² UIŁ WžUO Ë ¨WÄ_« ÂU?Fë ÂUEMë vKŽ ¡«b²?Ž« bF¹Ë ¨W?Ä_« WO?ð«– vKŽ ¡«b²?Ž« bF¹ U?NMÄ W¹d ? ÃUÐ sÄ ÂU?Fë U?NÄUE½ Êu?Bð Ê√Ë ¨U?NðU?ÝbI?Ä vL?% Ê√ W?Ä√ q oŠ sÄË ¨U?NO? sÄ 5?LK ?*« nÁu???Ä U?Mà `{u?¹ «c¼Ë ƉUJý_« s?Ä qJý ÈQ?Ð tÐ Y³????Fë ¨UNÐ ÊËe?²F¹ v²Ã« rNðU?ÝbIÄ vKŽ Èb?²Ž« t½QÐ «ËdF?ý bI ¨Èb?ý— ÊULKÝ ÆÁ—d³¹ UÄ tà nÁuÄ u¼Ë ÆpÖ vKŽ rN{«d²Ž« ÊUJ ¨rNO³½ WÄdŠ sN²Ä«Ë W¹d×Ð tà WK ô Èb?ý— ÊULKÝ W?OCÁ v dÄ_« Ê√ U?Mà `C²¹ «cJ¼Ë ‡ ≥ ¡U?Oý_« vL? ½ Ê√ U½œ—√ «–≈ W½U¼ù«Ë d?O?NA?²Ã« W¹d?Š ‰uŠ —Ëb¹ qÐ ¨d?O?³F?²Ã« 5LK *« s×?½Ë ÆU?N? ?H½ vKŽ W?Ä√ ÁU?{dð ô U?Ä «c¼Ë ¨W?O?I?O?I?(« U?NzU?L?ÝQÐ Ë√ ≠Âö ë UL?NOKŽ≠ v OŽ Ë√ vÝu* W½U¼≈ XN?łË «–≈ —bIë fHMÐ VCG½ Èb?ý— ÊULKÝ q²?Á vKŽ W?I «u*« vMF¹ ô «c¼ s?JÃË ¨¶« ¡UO?³½√ sÄ v³½ È_ Æt²LÂU×Ä sJ1 v²Š WOÄöÝ≈ ÷—√ vKŽ gOF¹ ô t½_ ªt²LÂU×Ä v²Š Ë√ vKŽ Èb?ý— ÊU?LKÝ WO?C?Á v ‰«e¹ ôË vÐd?Gë Âö?Žù« bŽU?Ý b?Ià ≠¥ ÆUL?NMOÐ o¹d?H²Ã« vG?³M¹Ë ¨W½U¼ù«Ë dO?NA?²Ã« W¹dŠË d?O³?F²Ã« W¹d?Š 5Ð jK)« ÆœUIFë œuL×Ä ”U³Ž –U²Ýúà WOÄöÝ≈ WC¹d dOJH²Ã« ∫»U²Â lł«d¹ ©±® ∏∏
 • 79. bF¹ UNÐ d?ONA²Kà  «cÃUÐ WOÄö?Ýù«  UÝbI*« …dz«bà Èbý— ÊULKÝ —U?O²šU …b?L?F?²?Ä WÃËU?×?Ä Èd??š√ W?O?ŠU½ sÄ b?F¹Ë ¨t?³½U?ł sÄ U?ÒO?Ðœ√Ë UÒ¹dJ U?ÎÝö? ≈ `O?? ? o? √ t?ÄU??Ä√ Ÿb??³*« V¹œ_U?? ÆW?O??Äö??Ýù«  U?Ýb??I*« sÄ W¹d?? ?? Kà ¨WJzUAë  UŽu{u*« sÄ UÎŽu{u?Ä —U² ¹ t½S fKH*« V¹œ_« UÄ√ ¨Ÿ«bÐûà …dz«œ vÃ≈ U?N?Ãö?š sÄ qšb?Oà ”U?Më  «b?I?²?F?0 qB?²ð X½U? «–≈ W?? U? ÐË Æœ«—√ UÄ pÃcÐ Èbý— ÊULK à - bÁË ¨…dNAë sÄ ‰Ë√ u¼ s?J¹ rK ÆU??ÎÄU?9 ÁuK¼U??−??²¹ Ê√ 5?LK *U?Ð vÃË_« ÊU?? b??ÁË ôË tðUÐU??²Jà ÊuJ¹ s?ÃË ¨r¼d?š¬ ÊuJ?¹ sÃË W?O??Äö?Ýù«  U??Ýb??I*« rłU¼ sÄ UνdÁ dAŽ WFЗ√ ‰«uÞ bL Ècë s¹bë «c¼ vKŽ dOŁQð È√ ÁdOž  UÐU²Jà ÆtMÄ qOMë  œ«—√ v²Ã«  «—UO²Ã« q b{ ‰«e¹ ôË ÊUÄeë øWOA uÃ«Ë …u IÃU r Âö ù« v œËb(« Ê√ `O q ∫UÎ ÃU u¼ fJFë qÐ ¨nMFë vN²A¹Ë …u Ië v Vžd¹ UÎM¹œ fOà ÂöÝù« ‡ ± v tMJÃË ¨W?ŠUL Ã«Ë rŠ«d?²Ã«Ë WL?Šdë vÃ≈ uŽb¹ s¹œ t½√ u¼Ë ¨`O?×Bë UνUL?{ lL²?:« v rK ë —«dÁ≈Ë sÄ_« »U?³²²?Ý« vKŽ ’d×¹ t? H½ XÁuë rN??? ??H½_ W¹U???L??ŠË ¨ÊU??Ä√Ë sÄ√ v? rN??Áu??I???( Uνu?? Ë ¨œ«d?? _« W?¹d??( WÐu??I??Ž lC¹ 5?Š Âö?Ýù«Ë Ær?¼d?Ý√Ë r?Nëu??Ä√Ë rNÃu??I??ŽË r¼bzU??I??ŽË ∫5OÝUÝ√ s¹dBMŽ Á—U³²Ž« v lC¹ UÄ W¾OD) ¨XÁË È√ v tà ÷d??F?Ä u¼ qÐ ¨QD)« sÄ U??ÎÄu?B?F?Ä f?Oà ÊU? ½ù« ‡ √ «uKF U?Ä vKŽ ÊuÄbM¹ s¹cë 5¾D<« ÂU?Ä√ WÐu²Ã« »UÐ Âö?Ýù« `² UM¼ sÄË ÆrNÝuH½ «ËdND¹ Ê√ ÊËb¹d¹Ë ∏π
 • 80. t? ?H½ vKŽ UÎM?¾?LDÄ UÎMĬ tðU?O?Š gO?F¹ Ê√ t?L?N?¹ lL?²?:« v œd? q ‡ » …d¼Uþ vÃ≈ œ«d _« iFÐ  U «d×½« ‰u?ײð Ê√ “u−¹ ôË ÆtðUJK²2Ë tðdÝ√Ë Æ5MÄü« ŸËdðË lL²:« sÄQÐ nBFð WÄ«b¼ vÃ≈ U??Žœ t½S? 5Äd??:« W?³??ÁU?F* œËb??(« l{Ë b?Á Âö??Ýù« ÊU? «–≈Ë ‡ ≤ bÁ U?NO ◊—uð sÄ Ê√ v{U?Ië È√— «–≈ WÐu²ÃUÐ UNH?ÁË vÃ≈Ë ¨ UN³?AÃUÐ UNz—œ «Ë¡—œ«ò ∫æ v³Më ‰u?I¹ pÖ v Ë ÆU?Ίu?B½ WÐuð »U?ð t½√Ë tKF? vKŽ Âb½ sŽ «uK U?łd Ä rK LKà -b?łË ÊS ¨r²FD²Ý« U?Ä 5LK *« sŽ œËb(« Î ©±® Æ åWÐuIFë v TD ¹ Ê√ sÄ dOš u?HFë v TD ¹ Ê_ ÂUÄù« ÊS ¨tKO³Ý Æ`ÄU ²Ã« vN²MÄ vKŽ ‰b¹ Y¹b(« «c¼Ë bÁ Âö?Ýù« Ê_ «ÎdE½ U¼cO?HMð VFB¹ v²?ë —uÄ_« sÄ U½eë WÐu?IŽ Ê≈ ‡ ≥ «Ë√— rN½√ ÊË—dI¹ œuNý WFЗ√ pÖ vKŽ bNA¹ Ê√ U½eë W1dł  u³¦Ã ◊d²ý« œ«b?Ž v ÊuJ¹ Ê√ œUJ¹ d?Ä√ «c¼Ë ¨t?O? W?N?³ý ô `?¹d u?×½ vKŽ U?N?Žu?ÁË Âö?Ýù« a¹—Uð v U²?F?ÁË 5²Kë rłdë v²ŁœU?Š ÊS UM¼ sÄË Æ ö?O?ײ? *« «Î—«dÄ æ v³Më ‰ËUŠ bÁË Æœu?NAë …œUNAÐ fOÃË ¨·«d²?Ž« vKŽ ¡UMÐ U²½U ULN?MJÃË ¨·«d²Žô« «c¼ sŽ 5O½U'« sÄ ö? vM¦¹ Ê√ WHK² Ä  «d?² vKŽË Ò rà v²Ã« WÐu?I?Fë c?O?HMð sÄ «Òd?H?Ä v³Më t?F?Ä b?−¹ rà «Î—«d? ≈ pÖ vKŽ «d? √ v³Më Ê√ `{«uë sÄË ¨W1d?'«  U³Ł≈ WÐu?FBà vÄöÝù« a¹—U?²Ã« v —dJ²ð ÆcOHM²Ã« «cNà Á—U u¼Ë WÐuIFë cOHM²Ð dÄ√ ±Ã ÈËUMLKà d¹b?Ië iO ∫lł«—® ÆU?L¼dO?žË t—b?² ?Ä v rÂU(«Ë Èc?Äd²Ã« Á«Ë— ©±® Ʃ±π∑≤  ËdOÐ ≠ U¼bFÐ UÄË ≤≤∂ ’ π∞
 • 81. ÂUFÞ≈Ë t? H½ ÂUFÞ≈ qł√ s?Ä ‚dÝ lzUł ‚—U?Ý b¹ lDI¹ ô ÂöÝù« ‡ ¥ WÁd? à sJÃË t²?łU( ô ‚d ¹ Ècë `−?³²*« ‚—U ë V?ÁUF¹ tMJÃË ¨ÁœôË√ v½U?'« «c¼ q¦ÄË ÆlL?²:« v œU? Hë W?ŽUý≈Ë ¨rN?ŠbÂË s¹dšü« V?  ¨tMÄ ‚d?Ý sÄ rŠd¹ Ë√ oHA¹ rà t? H½ u¼ t½_ ªb?Š√ sÄ WI?Hý o×?² ¹ ô oŠ sL ¨tM?Ä ‚dÝ Ècë ‰U*« vÃ≈ WłU?(« bý√ v tMÄ ‚Ëd? *« ÊuJ¹ bÁË v WÐuI?Fë Ác¼ oO³D?ð ÊS pÖ sŽ öC? Ë ÆtÁu?IŠ sŽ l «b¹ Ê√ lL?²:« Î WÁd? ë ÀËbŠ …—b½ t²?−O²½ X½U ‡ W?I³DÄ X½U U?LMOŠ ‡ vÄöÝù« lL?²:« »«uÐ√ X½UÂË ¨W?Ý«dŠ öÐ t²?ŽUCÐ „d²¹ ÊU d?łU²Ã« Ê√ Wł—bà lL?²:« v Àb??% sJð rà p?Ö sÄ rždë vK?ŽË ¨U?N??Áö??ž≈ ÂUJ?Š≈ ÊËœ „d?²?𠉓UM*« vH²Jð v²Ã«  UFL²:« v²?ý v ÀœUŠ u¼ UÄ ·öš vKŽ «c¼Ë ¨ UÁd ë W?ł—bÐ U¼—«d?JðË  U?Ád? ë —U?A??²½« vKŽ pÖ l−?A?¹ –≈ ¨W?H?H? ?Ä WÐu??I?FÐ Æ©±®…dODš …d¼Uþ  UFL²:« iFÐ v qJAð X׳ √ ¡U?CI?Ã«Ë ¨vŽUL?²?łô« ‰b?Fë dO? uð u¼ W?Ád? ë WÐu?IŽ oO?³Dð ◊d?ý ‡ µ t?F b¹ l «bÐ s?Þ«uÄ t?O d?F?A¹ ô Ècë dÄ_« ¨l?L²?:« v dI?Hë `³?ý vKŽ ÂUŽ W?Ád ë b?Š cOHMð »UD)« sÐ d?LŽ W?HOK)« nÁË√ UM¼ sÄË ¨W?Ád ë vÃ≈ W?I³?DÄ œËb(« X½U? U?ÄbMŽË Æ„«cMO?Š 5LK *« œöÐ U?Nðb?Ný v²?ë WŽU?:« ô ÂUAë vÃ≈ WJÄ sÄ dzU ë ÊU ‰Ë_« ÁbNŽ v ÂöÝù« v ‰œUŽ u×½ vKŽ U?Ä UÎHKÝ rKF¹ ÊU? ‚—U?Ý qJ ÆtLMž vK?Ž VzcÃ«Ë ¶« ô≈ tI¹dÞ v ·U? ¹ WÁd? ë W1dł »UJð—« q³?Á …dÄ nÃ√ dJH¹ ÊU? pÖ qł√ sÄË ¨WÐuI?Fë v¼ ÆU¼bFÐ UÄË ¥± ’ ≤à vëeGë bL×Ä aOAKà ÂöÝù« sŽ ‰«RÝ WzUÄ ∫lł«— ©±® π±
 • 82. øqC? √ UL?N¹Q? ÆœËb?(« oO³?Dð …—b½ X½U U?M¼ sÄË Ærz«d'« s?Ä U¼dO?ž Ë√ W?FCÐ vKŽ W?ÐuI?Fë oO?³Dð vÃ≈ pÖ Èœ√ Ê≈Ë ¨lL?²:« v sÄúà »U?³?²²?Ý« ølL²:« v sÄ_« uH dOJFðË 5Äd:UÐ Êu− ë ¡ö²Ä« Ë√ œ«d √ øÁ—«dI²Ý«Ë tMÄ√Ë lL²:« Â√ Âd:« ∫tFÄ nÞUF²Ã« oײ ¹ Ècë sÄ ø…b uKà Âö ù« …u œ r — 5LK *« ‚dH »U √ UÄ ∫UÎF «— W?Ád??H?²?Ä d??{U?(« U½d?B??Ž v W?O?Äö??Ýù« »u?F?Aë Ê√ b??Š√ dJM¹ ô ‡ ± «c¼ sJÃË ÆÊU¼dÐ vÃ≈ ÃU?²?×¹ ô ”uLKÄ l?Á«Ë «cN? ¨UN?MOÐ UL?O? WŽ“UM²?ÄË 3_«Ë »u?F??Aë W?O?IÐ ÊQ??ý pÖ v rN½Q?ý 5L?K *« a¹—Uð v WKŠd??Ä b?F¹ XŽUD²Ý« U?LÂË ÆbÐ_« vÃ≈ pÃc ÊuKEO?Ý rN½√ pÖ vMF¹ ôË ¨Èdš_« v²Ã«Ë ‡ UNMOÐ UL?O Ÿ“UM²Ã«Ë WÁdHë qÄ«uŽ vKŽ VKG²ð Ê√ W?OÄË—Ë_« »uFAë WOÄö?Ýù« »uFAë ÊS ‡ ÊËdA?Fë ÊdIë UL¼bNý 5²?O*UŽ 5ÐdŠ vÃ≈  œ√ U?LO? W?ÁdHë qÄ«u?Ž vKŽ U?ÎC¹√ VKG?²ð Ê√ ÂU¹_« q³I?²? Ä v l?OD² ð ·u?Ý W??×KB??Ä q?ł√ sÄ d??L??¦*« ÊËU??F??²Kà W???Lzö??Ä W??G??O?? sŽ Y×??³Ã«Ë ¨U??N?MOÐ ÆUNK WOÄöÝù«  UFL²:« d?OŁQð  «–Ë W¾?ODÐ X½U Ê≈Ë œb?Bë «c¼ v …dL?² ?Ä  ôËU×?Ä „UM¼Ë ‰Ëbë q? rCð v²?ë vÄö??Ýù« d?9R*« W???LEMÄ q?¦??Ä l?{«u??²???ÄË œËb??×???Ä  ULEM?Ä sÄ U¼dOžË W?LEM*« Ác¼ v qLF?ë d¹uDð sJ1 t½√ ô≈ ¨WO?ÄöÝù« WÄúÃË ÆoŁË_« ÊËUF²Ã« sÄ WÄbI²Ä WKŠdÄ vÃ≈ UNÐ ‰u uKà Èdš√ WOÄöÝ≈ rEŽ√ q UJ²Ã«Ë nÃP²Ã«Ë ÊËU?F²Ã«Ë …bŠuë v ÂöÝù« rOÃUFð v W?OÄöÝù« ÆÂU¹_« q³I² Ä v  ôËU;« Ác¼ ÕU$ UNà sLC¹ bMÝ π≤
 • 83. sÄU??C?²Ã«Ë …b??Šuë vÃ≈ u?Žb¹ W??OK _« Á—œU??B?Ä v Âö??ÝùU? ‡ ≤ ˝«u?Ád?ÒHÒð ôÒ§ UÚF?O?ÏL?ł ÏtKÄ q³?×Ð «u?ÌLÏB?Ò²?Ž«§˚ Ÿ“UM²Ã«Ë W?ÁdHë sÄ —c?×¹Ë Ì] Ò ] Ï ÎÒ Ï ÎÒ s¹d?šü« ÂôPÐ —u??F?Aë vÃ≈ u?Žb¹Ë ¨›¥∂∫‰U??H½_«¤ ¨›±∞≥∫Ê«d?L?Ž ‰¬¤ ‰uI¹ U?L ‡ b?Š«uë b ?'« q¦Ä U?NK WÄ_« qF?−¹Ë ¨UN?HO?H ð v W?—UA*«Ë d?N? ÃUÐ ¡U??C?Ž_« dzU?Ý tà vŽ«bð u?C?Ž t?MÄ vJ²?ý« «–≈ò ‡ æ v³Më UÒL½≈˚ ∫…u?š_« WDЫ— WÃeM0 …b?O?I?Fë WDЫ— Âö?Ýù« d³?²?F¹Ë Æ© ±®åvL(«Ë ] vš¬ WM¹b*« vÃ≈ æ v³Më dłU¼ ULMOŠË Æ›±∞∫ «d−(«¤ ˝…uš≈ ÊuÌMÄRLÄ ÒÎ Ò ÏÎÌ Î ¡U?ÝQ³Ã« v 5M?ÄUC?²?Ä 5ÐU×?²?Ä …uš≈ «u?׳? Q? ¨—UB?½_«Ë s¹dłU?N*« 5Ð ÆvB% Ê√ sÄ d¦Â√ pÖ v æ v³Më Y¹œUŠ√Ë Ê¬dIë  U¹¬Ë Æ¡«dCÃ«Ë 5LK *« 5Ð WÁd?HÃ«Ë ÂU I½ô« vÃ≈  œ√ …d?O¦Â W?Oł—Uš »U?³Ý√ „UM¼ ‡ ≥ v²Ã« …d²Hë vÃ≈ UNMÄ dO³Â —b?Á v »U³Ý_« Ác¼ lłdðË ¨Y¹b(« dBFë v „dð qŠ— U??ÄbMŽË ÆvÄö??Ýù« rÃU??Fë œöÐ vKŽ —U??L?F??²?Ýô« U??N??O? sL??O¼ …bŽU?Ië X½UÂË ¨œËb(«  öJAÄ q¦?Ä UNO U?³³Ý u¼ ÊU …b¹b?Ž  öJAÄ Î qL?Ž UM¼ sÄË Æåb?Ô ð ‚=dÓ ò ∫√b?³?Ä v¼ tðUÝU?O? à jDš UN?ÝU?Ý√ vKŽ v²Ã« Ó VNMÐ ÂU?ÁË Æ…d?ÓLF?²? *« œö?³Ã« »uF?ý 5Ð W?O?ÁdFë  U?O?³?BFë ¡U?O?Š≈ vKŽ ô Ècë È—U?C?(« U?N??HK ðË U¼—U?I? ≈ vÃ≈ pÖ Èœ√Ë ¨œö??³Ã« Ác¼  «d?O?š v½UFð vÄöÝù« rÃU?Fë »uFý rEFÄ ‰«eð ôË ¨ÂuOë v²?Š WOÁUÐ Á—UŁ¬ ‰«eð Æ—ULF²Ýô« UNHKš v²Ã«  öJA*« sÄ Æ©U¼bFÐ UÄË µ±¥ ’ µÃ d¹bIë iO ∫lł«—® ÁdOžË rK Ä ÂUÄù« Á«Ë— ©±® π≥
 • 84. ¨—U??L?F??²??Ýô« U?N??HKš v²?ë …d?O??¦Jë  öJ?A*UÐ Êu??LK *« qG??A½« ≠ ¥ ÆsÄUC²Ã«Ë …bŠuë v ÂöÝù« rOÃUFð sŽ «uKHžË UN?MÄUCðË ¨U¼œu?Nł …bŠË v?Ã≈ s% ‰«eð ô WO?ÄöÝù« »uF?Aë sJÃË ‰«e¹ ôË ÆUN?FOLł »u?FAë ÁcNà dO?)« qO³Ý v U¼«uÁ lO?L&Ë ¨UNMOÐ U?LO W?HK²??<« rÃU?Fë oÞUM?Ä v 5LK *« ÂôPÐ d??F?A¹ vÄö?Ý≈ bK?Ð È√ v rK *« d?O?? uð vKŽ qL??F¹ Ê√ t½Q??ý sÄ «c¼Ë ¨W?O??Äö?Ýù« W?Ä_« s?Ä «Î¡e?ł t?H?? uÐ rÃU????Fë —U?DÁ√ 5Ð …b????ŠuÃ«Ë s?ÄU???C????²Ã« …œU????Ž≈  ôËU???; aÝ«— ”U????Ý√ W? U?I?¦Ã« s¹œU?O?Ä v U??NMOÐ U?L?O? qÄUJ²Ã«Ë œu?N?'« b?O?Šu?ð vMF0 ¨vÄö?Ýù« vKŽ œuF¹ UÄ qÂË ¨l UM*«Ë  «d?³)« ‰œU³ðË ¨sÄ_«Ë WÝUO ?Ã«Ë œUB²Áô«Ë bŽ«u?Á aOÝdð v ‰U?ÒF —ËbÐ ÂU?OIë vKŽ —bÁ√ rN?KF−¹ U2 ¨dO?)UÐ 5LK *« ÆtK rÃUFë v sÄ_«Ë Âö ë ø5LK *« nK s ‰u Ä Âö ù« q ∫UÎ ÄU ŸUD²?Ý« b?Á Âö?Ýù« Ê√ pAKà ÎôU?−?Ä Ÿb¹ ô U?0 5³ð a¹—U?²Ã« ozU?I?Š ‡± ‰uÞ√ sÄ X½U? W?Fz«— …—U?C?Š rO?I¹ Ê√ Á—u?Nþ sÄ …d?O?B?Á W?OMÄ“ …d?²? b?FÐ ULO ÊUOFKà WKŁUÄ pÖ vKŽ b¼«uAë ‰«eð ôË ¨a¹—U²Ã« v «ÎdLŽ  «—UC(« rCðË ¨ÊuM?HÃ«Ë ÂuKFë  ôU?−??Ä v²?ý v d¹e?ž r?KŽ sÄ Êu?LK *« t??HKš vKŽ s¼d?³ð WO?Äö?Ýù« WOÐd?Fë  UÞuD<« sÄ W?HÃRÄ U?Î ô¬ rÃU?Fë  U³?²JÄ —UŁü« pÖ vÃ≈ ·U??C¹ ¨W?I¹d?Ž …—U?C??Š sÄ Êu?LK *« t?O?Ã≈ q Ë U?Ä Èb?Ä U?Ä W??LEŽ vKŽ b?N??Að v²Ã«Ë vÄö?Ýù« r?ÃU?Fë q v …d??A?²M*« W?O??Äö?Ýù« ÆWOÄöÝù« ÊuMHë tOÃ≈ XK Ë π¥
 • 85. «c¼ UMÄu?¹ v²?Š U?N?*U?F?Ä sÄ v?I?³ð U?ÄË fÃb?½_« v 5LK *« …—U??C?ŠË WDA½ WL?łdð WÂd?×Ð UÄË—Ë√ XÄUÁ bÁË ÆU?N H½ UÄË—Ë√ v? pÖ vKŽ b¼Uý u¼ pÖ ÊU??ÂË Æ5?LK *« ÂuK?Fà d??A??Ž YÃU??¦Ã«Ë d??A??Ž v½U??¦Ã« 5?½d??Ië v ÆW¦¹b(« UNð—UCŠ UÄË—Ë√ tOKŽ XMÐ Ècë ”UÝ_« vKŽ YŠË ¡U?L?KFÃ«Ë rKFKà d?O?³?? d¹b?Ið vKŽ .dJë ʬd?I?ë qL?²?A¹ ‡ ≤ v²Ã« vÃË_« f?L?)«  U¹ü«Ë Æ÷—_« …—U?L??ŽË t?²?Ý«—œË ÊuJë v? dEMë «c¼Ë¨©±®qÄQ?²?Ã«Ë …¡«d?IÃ«Ë rKFë W??O?L¼√ vÃ≈ t??³Mð vNÃù« vŠu?ë sÄ XÃe½ ÕU²?H½« ÊS «cJ¼Ë ÆW¹«b?³Ã« cMÄ ÊuLK *« U?NOÃ≈ t³?²½« WÄU¼ WÃôœ tà X½U? dÄ√ ô W¹uMF*«Ë W¹œU*« 5²OŠUMKà qÄUAë tÄu?NH0 È—UC(« —uD²Ã« vKŽ ÂöÝù« ÆqOÃœ vÃ≈ ÃU²×¹ ÂöÝù« Ê_ ªÁ—“Ë qLײ¹ ô ÂöÝù« ÊS ÂuOë 5LK *« nK ð UÄ√ ‡ ≥ v½U???F*« „«—œ≈ sŽ Êu???LK ?*« nK ð U???ÄbMŽË Æn?K ??²?ë ‰UJý√ q b???{ dJH*« ‡ v³?½ sÐ pÃU?Ä d?³?F¹Ë Æ…U?O?(« Ê«b?O?Ä v «u?HK? ð Âö?Ýûà W?O?I?O?I?(« Ècë nK ?²?ë Ê≈ò ∫‰u?I¹ 5Š U?ÎÁœU? «Îd?O?³?Fð pÖ s?Ž ‡ qŠ«dë Èdz«e?'« sÄ WI?ײ ?Ä WÐuIŽ u¼ U/≈Ë ¨Âö?Ýù« t³³?Ý fOà ÂuOë ÊuLK? *« tMÄ v½UF¹ iFÐ s?E¹ U??L?? ¨tÐ r?NJ ??L???²Ã ô tMŽ rN???OK ??²Ã 5?LK *« v?KŽ Âö??Ýù« Æ5LK *« nK ðË ÂöÝù« 5Ð WK „UM¼ fOK Æå5K¼U'« qL?²??A¹ È—U?C?Š —uD?ð q vKŽ U?Î×??²?HMÄ qEO??ÝË Âö?Ýù« ‰«e¹ ô ‡ ¥ rNHK ²Ã WO?IOI(« »U³Ý_« sŽ ÊuLK *« g²H¹ U?ÄbMŽË ¨ÊU ½ù« dOš vKŽ Ƶ ≠ ± ∫oKFë ©±® πµ
 • 86. lłdð W?O?ł—U?š »U³?Ý√ „UMN? ¨»U?³?Ý_« Ác¼ 5Ð sÄ Âö?Ýù« «Ëb?−¹ sK œö?³Ã« XÁU??Ž√ v²Ã« —U?L?F?²??Ýô« œu?N?Ž  U?HK ??Ä vÃ≈ U?NMÄ d?O?³?? V½U?ł v iFÐ v?Ã≈ W?? U??{ùUÐ ≠ Á—Ëb?Ð «c¼Ë ¨W??OÐU??−?¹ù« W??Âd??(« sŽ W???O??Äö??Ýù« W??OÐU?−?¹ù« d? UMF?Kà 5LK *« ÊU??O?? ½ vÃ≈ U??ÎC¹√ Èœ√ ≠ W?OK?š«bë »U?³??Ý_« ÆÂöÝù« v …UO(« WÂd( WF «bë rOIÃ«Ë vÄö????Ýù« rÃU????FK?à v½b???²?*« lÁ«uÃ«Ë Âö????Ýù« 5Ð j?K)« “u????−¹ ô ‡ µ v W?KŠd??Ä b???F¹ Âu???Oë Êu??L?K *« tM?Ä v½U??F?¹ Ècë nK ???²ÃU??? Æd?? U???F*« vÃ≈ pÃc? ÊuKEO?Ý rN½√ ‰«u?Š_« sÄ ‰U?Š ÈQÐ p?Ö vMF¹ ôË ¨rN? ¹—Uð ô U??L? ¨nK? ?²Ã« «c?¼ ¡«—Ë t½QÐ Âö??Ýù« ÂU?Nð« “u??−¹ ôË Æa¹—U??²Ã« W¹U??N½ ÆWOMOðöë UJ¹dÄ√ ‰Ëœ nK ð ¡«—Ë UN½QÐ WO×O *« ÂUNð« “u−¹ sÄ Âö??Ýù« nÁu??Ä vK?Ž rJ(« ÊuJ¹ Ê√ v?C?²??I?ð W?O??L?KFë W½U??Ä_« Ê≈ vKŽ fOÃË ¨ÂöÝù« ‰u? _ WHBMÄ W?OŽu{uÄ W?Ý«—œ vKŽ UÒOM³Ä …—U?C(« ÆWIOI(UÐ UNà WK ô WI³ Ä ÂUJŠ√Ë  UÄUNð«Ë  UŽUý≈ ”UÝ√ ¿¿¿ π∂
 • 87. l U ë qBHë ‰u‡‡ ‡ ôƒU‡‡ Âö ù« rOÃUF iF π∑
 • 88. Âö ù« rOÃUF iF ‰u ôƒU øÃU ù« WÂd qKI ÂuBë Ê√ `O q ∫ÎôË√ ʬd?Ië d?³?š√ b?I? ¨Âö?Ýù« U?NÐ œd?HM¹ rà v²Ã«  «œU?³?Fë sÄ Âu?Bë ‡ ± «uÌMĬ s¹ÏcÄ UÒN¹√Ò UÒ¹˚ ∫WI?ÐU ë 3_« vKŽ U?ÎC¹√ UÎ{Ëd?HÄ ÊU Âu?Bë Ê√ .dJë Ò Ò ] ÓÌ ôË ¨›±∏≥ ∫…d?I?³Ã«¤ ˝ÎrÌJÏKγ? ÒÁ sÏÄ Òs¹Ïc]Ä vÒKÒŽ ÒVϲ? Ì U?ÒL?Ò ÌÂU??ÒO?ÓÏBÄ ÌrÌJÎOÒK?ÒŽ ÒVϲ?Ì „UM¼ sJÃË ¨ÂuBë …dOF?ý ·dFð «c¼ UMÄu¹ v²Š Èdš√  U½U¹œ „UM¼ ‰«eð Ú q¦L²¹Ë Æ U½U¹bë sÄ ÁdO?ž v ÂuBÃ«Ë ÂöÝù« v ÂuBë 5Ð `{«Ë ‚d Ï Ï U?ÎI??³Þ ÂU??Fë sÄ 5F?Ä d??N?ý v? vðQ¹ Âö?Ýù« v Âu??Bë Ê√ v ‚d??Hë «c¼ »«d?AÃ«Ë ÂUFDë sŽ ÂU?²Ã« ŸUM²?ÄôUÐ Âu¹ q ÂUO? √b?³¹Ë ¨Èd−?Në .uI?²Kà Ê√ vMF¹ «c¼Ë ÆfL?Aë »Ëd?ž v²?Š d−?Hë ŸuKÞ sÄ  «u?N?Aë q sŽË vKŽ rzU?? u¼Ë ‡ œU?²??F*« qL?Fë X?ÁË u¼Ë ‡ tK t?Äu¹ —U??N½ vC?I?¹ rK *« Ê√ iF?³?ë r¼u?²¹ tKł√ sÄ Èc?ë V³? ë u¼ «c¼ q?FÃË Æt?OÃ≈ —U?A*« u??×Më ÆlL²:«Ë œdHë Èbà ÃU²½ù« WÂdŠ qKI¹ WI¹dDë ÁcNÐ vÄöÝù« ÂuBë tO ÷d²?H¹ ÂuBÃU ¨WLN²Ã« Ác¼ sÄ ¡ÈdÐ dÄ_« WI?OIŠ v ÂuBÃ«Ë ‡ ≤ b1 Ê√ t½Q?ý sÄ «c¼Ë ÆÕ«Ë—_UÐ v?ÄU ?²?Ã«Ë ”uH?Më W?O?HB?ð vKŽ qL?F¹ t½√ sJ¹ rà u?à U2 d?¦??Â√ qL??FÃ«Ë ÃU?²?½ù« vKŽ —b?Á√ t?KF?& W??O?ŠË— W??ÁUDÐ œd??Hë ππ
 • 89. v ÊuLK *« »—UŠ bÁË ¨UNÐ ÊUN² ¹ ô …uÁ WOŠËdë WÁUDë Ác¼Ë ÆUÎLzU Êu¹dB*« œuM'« »—U?ŠË ¨«ËdB²?½«Ë ÊuLzU r¼Ë ‰u?Ýdë ÂU¹√ —bÐ …Ëež Æ«Ëd?B?²½«Ë ÊU?C?Ä— d?N?ý v pÖ ÊU? YO?Š Êu?LzU? r¼Ë ±π∑≥ ÂU?Ž ÆUÎÄU9 `O×Bë u¼ fJFë ÊU qÐ ¨rNÞUA½ sÄ ÂuBë qKI¹ rÃË Âu?Bë d?N??ý v ÃU?²½ù« WKÁ sÄ W??O?Äö?Ýù« œö?³Ã« iF?Ð v Á«d½ U?Ä ‡ ≥ 5EIO²Ä «uKE¹ Ê√ s?¹dO¦Jë …œUŽ sL ÆÂuBë dO?ž Èdš√ »U³Ý√ vÃ≈ lłd¹ ‡ r¼b−M ¨ÂuMë sÄ UÎO U UÎD Á ÊËcšQ¹ ôË ÆqOKë rEFÄ ÂuBë dNý v vKŽ ÊuK?³?I¹Ë ¨rN??łU??²½≈ qI¹ UM¼ sÄË Æ—U??NMë ¡UM?Ł√ 5³?F??²?Ä ‡ p?Ãcà «ÎdE½ ÊuJ¹ bÁË ÆÊuLzU? rN½QÐ pÖ sŽ ÊË—c²F¹Ë ÆqÁU¦ð v? Ë ¡j³Ð rNÃULŽ√ UL? ‡ ◊UAM?ë vKŽ dOŁQð È√ Âu?BKà ÊU uK Æ—U?NMë ‰Ë√ v «c¼ r¼—«c?²Ž« ÆtMÄ …dšQ²Ä …d² v ÊuJ¹ qÐ ¨—UNMë ‰Ë√ v ÊuJ¹ ô pÖ ÊS ‡ ÊuLŽe¹ ÆW¹uÐdðË WOŽUL²ł«Ë WOŠË—Ë WO?× …dO¦Â bz«u ÂuBKà Ê√ X³Ł bIà ‡ ¥ vKŽ vð«cë b?IMÃ«Ë rOO?I²Ã«Ë q?ÄQ²Ã«Ë W?Fł«d?LKà W¹uMÝ W d? t½√ ÷ËdH*U? sÄ hK ²Ã«Ë  UO?³K ë vKŽ ¡UCIë ·bNÐ vŽUL²?łô«Ë ÈœdHë 5¹u² *« lL?²?:« WÂd?Š l b¹ Ê√ t½Q?ý sÄ «c¼Ë ¨W?O?ŽU?L?²łô« ÷«d?Ä_« sÄ d?O?¦Jë ÆqC √ vŽuÐË ¨d¦Â√ ’öšSÐË ¨ŸdÝ√ vD Ð sÄ qC?? √ fi« bM W?? d?? vM?GKà `O?? ? …U??Âeë Ê√ `O?? ? q ∫U?? ÎO U ødOIHë W d v œU?B?²?Áô« a¹—Uð v W?O?ÄU?E½ W?³¹d?{ ‰Ë√ Âö?Ýù« v …U?Âeë b?Fð ‡ ± Vz«dCë Êu{dH¹ «u½U ÂUÒJ(« Ê√ u¼ pÖ q³Á Àb×¹ ÊU ÈcÃU ÆrÃUFë rN???{«d??ž_ U???ÎI???O??I???% ‰«u??Ä_« v?Ã≈ rN??²???łU???Š —b??IÐË ¨r?Nz«u¼√ V ???Š ±∞∞
 • 90. U*Ë Ær¼bŠË ¡«dIHë q¼U vKŽ lI¹ Vz«dCë Ác¼ ¡VŽ ÊUÂË ÆWOB Aë ¨WMO?F??Ä W?³? ½ U?Nà œb??ŠË U?N?F?L?ł rO?EM²Ð ÂU?Á …U?Âeë ÷d?? Ë Âö?Ýù« ¡U?ł Æ©±®¡«d?I??Hë U?N?MÄ vH?Ž√Ë ¨5D?Ýu?²*«Ë ¡U?O?Mž_« oðU?Ž vK?Ž lIð U?NK?F?łË …œU??³??Ž t? ??H½ X?Áuë v u¼ U/≈Ë ¨U??OÃU??Ä U??ÄUE½ j?I? f?Oà …U??Âeë l¹d??AðË Ò Î sÄ UÎ u?š fOà ¨UNF œ vKŽ —œU?Ië rK *« UN¹œR¹ ¨Z(«Ë ÂUOBÃ«Ë …ö?BÃU ÆtM¹œ rOÃUF²Ã WÐU−²Ý«Ë ¶« vÃ≈ UÎÐdIð sJÃË ¨W¹cOHM²Ã« WDK ë q¦??Ä …U??Âeë ¡«œ√ sŽ r¼e??−??FÐ æ ‰u??Ýdë sÄ“ v ¡«d??I??Hë d?F??ý ‡ ≤ vKŽ ‰u??B???(« …e??O??Ä ¡U??OMžúà vD?F¹ Ê√ t½Q??ý sÄ «c?¼ Ê√ «Ë√—Ë Æ¡U??OMž_« V½– ô t½√ lÄ »«u¦Ã« «c¼ sÄ ¡«dIHë ÊUÄdŠË …UÂeKà rNz«œQÐ ¶« sÄ »«u¦Ã« ¨æ v³M?ë vKŽ tÐ ÊËd???F??A¹ U??Ä ÷d??F?Ð ¡«d??I??Hë ÂU???ÁË Ær¼d??I?? v? rNà ¨¶ bL(«Ë ¨¶« ÊU?×³Ý ‰uIÐ È√® d?O³J²Ã«Ë bOL?×²Ã«Ë `O³ ²?ÃUÐ r¼U ËQ Ê√ t½Qý sÄ «c¼ Ê√ rNà sÒOÐË ¨…ö? q VIŽ …dÄ 5ŁöŁË UÎŁöŁ ©d?³Â√ ¶«Ë ¡U?OMž_« WÃeMÄ sŽ qIð ô Áb?MŽ rN²?ÃeMÄ qF?−¹Ë ¶« bMŽ rNðU?ł—œ sÄ l d¹ Æ©≤®…UÂeë ÊËœR¹ s¹cë u¼ W?ÄU?Ž W?H?BÐ ”UMë 5Ð WK{U?H*« v ʬd?Ië Áb?L?²?Ž« Ècë —U?O?F*« ‡ ≥ bMÏŽ rJÄdÂ√Ò ]Ê≈˚ ∫.dJë ʬdIë v ¡Uł U?L `ÃUBë qLFÃ«Ë ÈuI²Ã« —U?OFÄ Ò Î Ì ÒÒÎ ÂuI¹ qLŽ q qL?A¹ ÂUŽ ÂuNHÄ ÈuI?²Ã«Ë Æ›±≥ ∫ «d−(«¤ ˝ rÂUÒIð√Ò tKÄ Î Ì Î Ï] lH½Ë ¶« t?łË tÐ bB?Á U*UÞ ‡ UÒ¹uO½œ Ë√ U?ÒOM¹œ qL?Fë «c¼ ÊU UÒ¹√ ‡ ÊU? ½ù« tРƱπ∂∞ W³¼Ë W³²JÄ ‡ π±’ ‡ ÂöÝù« ‰uŠ  UN³ý ∫VDÁ bL×Ä ∫lł«— ©±® vÁU?³Ã« b?³?Ž œ«R?? b?L?×?Ä oO?I?% ≥≤µ’ ≤à ȗU? ?³Ã« `O?×? Õd??AÐ È—U?³Ã« `²? ©≤® ÆWOHK ë WF³D*« ±∞±
 • 91. Ë√ …U??Âe?ë ¡«œ√ vKŽ nÁu???²¹ ô ¶« sÄ »d???IÃU??? ÆrNMŽ È–_« l? œË ”UMë ÂU?Fë tłu?²Ã« vKŽ UÎC¹√ nÁu?²¹ qÐ ¨V ?× W?OÄö?Ýù« dzUF?Aë sÄ U¼dO?ž tMŽ —b?B¹ UÄË ¨‰U?LŽ√ sÄ tðU?OŠ v? tÐ ÂuI¹ U?Ä q v ÊU ½ù« V½U?ł sÄ vKŽ …dO?³Â W?OL¼√ oKF¹ Âö?Ýù«Ë Ɖ«uÁ√ sÄ t?L sÄ Ãd ¹ U?ÄË „uKÝ sÄ U/≈Ë  UOMÃUÐ ‰ULŽ_« U/≈ò ∫ æ v³Më ‰u?I¹ UL?  UO?MÃUÐ ‰UL?Ž_U ¨W?OMë …UÂeë ëdš≈ lOD² ¹ ô Ècë dOIHë Ê√ vMF¹ «c¼Ë Æ©±®åÈu½ UÄ ∆dÄ« qJà XÄ«œ U??Ä W?O?Më Ác¼ vKŽ »U??¦¹ t½S?? tÐ vÂe??Oà ‰U??Ä t¹bà ÊU?? uà Ê√ vML??²¹Ë ”UMë ÂU?Ä√ d¼UE²Ã« pÖ ¡«—Ë sÄ bB?I¹Ë …UÂeë vMGë Ãd? ¹ bÁË ÆW?ÁœU Æ¡vAÐ pÖ vKŽ »U¦¹ ö rNMOÐ W½UJÄ vKŽ ‰uB(«Ë ød eM)« r( qÂ√ Âö ù« Âd «–U* ∫UÎ ÃU W½U¹bÃU? Æd¹eM)« r( qÂ√ XÄdŠ v²Ã« ÊU¹œ_« ‰Ë√ Âö?Ýù« sJ¹ rà ‡ ± UÄË—Ë√ v Èœu??N¹ Êü« v?²?Š b??łu¹ ôË Æd?¹eM)« r( qÂ√ Âd??% W¹œu??N??Oë ¨pÖ œu?NO?ë vKŽ bŠ√ VF?¹ rÃË Æ—b½ UL?O? ô≈ d¹eM)« r( qÂQ¹ UJ¹d?Ä√Ë tOKŽ≠ `O *« b?O ë ¡Uł UÄbMŽË Æœu?NOKà WOM¹bë  «œUFë »d?Gë Âd²×¹ qÐ qÐ ”u??ÄUMë iIMO?à  Q¹ rà t½QÐ ‡ qO??$ù« v ¡U??ł U?L?? ‡ Õd? ≠Âö?? ë ‰U(« WFO?³DÐ UNMOÐ sÄË ÆW¹œuNOë  UF¹dA²Ã« d?OGOà  Q¹ rà t½√ È√ ¨tKLJOà d¹e?M)« Êu?J¹ Ê√ pÖ v?KŽ ¡U?MÐ v?IDM?*« d????Ä_«Ë Æd¹e?M)« r( q?Â√ .d????% Æ©≤®UÎC¹√ WO×O *« v UÎÄd×Ä ÈcÄd?²Ã«Ë ¨±± ‚öDÃ«Ë ¨µ ÕUJMÃ«Ë ¨¥± ÊU1ù«Ë ¨±rÁ— vŠuë »UÐ ∫È—U? ³Ã« ©±® Æµπ …—UNÞ vzU MÃ«Ë ¨±∂ œUN'« qzUC Ʊπ∑∏ dDÁ ‡ ¥≤’ ÈËU{dIë —u²ÂbKà «d(«Ë ‰ö(« ∫lł«— ©≤® ±∞≤
 • 92. œ«b²Ä« .dײë «c¼Ë Æd¹eM)« r( qÂ√ UÎC¹√ ÂÒdŠ ÂöÝù« ¡Uł UÄbMŽ ‡ ≤ t??OKŽ .d?Jë ʬd??Ië h½ b??ÁË ÆW??IÐU?? ë W?¹ËU??L?? ë  U½U¹bë v? t1d??×??²Ã «c¼ V½U???−Ð ‡ Èd??š√ W???O??ŠU½ s?Ä „UM¼Ë Æ©±®l{«u???Ä W??FЗ√ v W???Š«d?? UÄ pÖ s?ÄË Æ.dײë «c¼ b?ÂRð Èdš√  «—d?³ÄË »U?³Ý√ ‡ vM¹bë .d?ײë v U?LO?Ý ôË W?×?BÃUÐ —U{ d¹eM?)« r( qÂ√ Ê√ sÄ ÊuL?K *« ¡ULKF?ë t²?³Ł√ r( .d% UNO œ—Ë v²Ã« WO½¬dIë  U¹ü« ÊS pÖ sŽ ÎöC Ë Æ…—U(« oÞUM*« W²?O*« qÂ√ —d{Ë ÆÂbÃ«Ë W?²O*« qÂ√ .d?% lÄ .d×?²Ã« «c¼ XFLł b?Á d¹eM)« Ê√ vKŽ ‰b¹ U2 ¨…—U?{ œ«uÄË  UÐËdJO?Ä sÄ ULN?O lL?−²¹ U* oI?×Ä ÂbÃ«Ë Æd¹eM)« r( qÂ√ vKŽ UÎC¹√ V× M¹ —dCë t??ÄœË d¹eM)« r?( v U??Ä vKŽ X³K?Gð b??Á W??¦¹b??(« qzU??Ýuë X½U?? «–≈Ë ©W? KJ²*« UN?ðUC¹uÐË W?OD¹d?Aë …œËbë® …—uD)« …b¹b?ý Ê«b¹œ sÄ tzUF?Ä√Ë nAJ¹ rà d¹eM)« r( v Èdš√  U ¬ „UM¼ X Oà t½QÐ UMà sLC¹ Ècë sL ¶«Ë Æ…bŠ«Ë W ¬ sŽ UMà nAJOà WK?¹uÞ UνËdÁ ÊU ½ù« ÃU²Š« bI? øbFÐ UNMŽ ʬd?Ië UMà b?ÂR?¹Ë Æt?F?HM¹ U?ÄË Ád?C¹ U?Ä rKF¹Ë t?Ð È—œ√ ÊU? ½ù« oKš Ècë Æ›∑∂ ∫nÝu¹¤ ˝rOÏKŽ rKŽ ÍÏ– q ‚uÒ §˚ ∫tÃuÁ v WIOI(« Ác¼ Ò Ô ÎÏ ÏÓ Ì Ò Î Ò v Ë Æ U?Äd?;« U?N?O? `O?³O?  «—Ëd?Cë »U? ?Š Âö?Ýù« V ?×¹ ‡ ≥ ÊS? UM¼ sÄË Æ «—u?E;« `O?³ð  «—Ëd?Cë ∫‰u?Ið …—u?N??A?Ä …b?ŽU?Á pÖ ‰ËUM²Ã ‡ t?ðU?O??Š vKŽ U??NMÄ vA?? ¹ v²Ã« ‡ W??×K*« …—Ëd??Cë tðQ??'√ «–≈ rK *« ʬd?Ië pÖ vÃ≈ dO?A¹ UL? Æt?OKŽ ÃdŠ ö? d¹eM)« U?NMÄË WÄd?;« WL?FÞ_« Ʊ±µ ∫q×MÃ«Ë ¨±¥µ ∫ÂUF½_«Ë ¨≥ ∫…bzU*«Ë ¨±∑≥ ∫…dI³Ã« ©±® ±∞≥
 • 93. ÆÆ›±∑≥ ∫…d?I??³Ã«¤ ˝Ït? OKŽ Òr?Ł≈ ö?Ò ÔœU??Ž ôÒ§ ⁄U?Ð Òd? O?ž ]d?D{‹ sL? Ò ˚ ∫.dJë ÎÒÒ Î Ò Ô Ò ÎÒ Ì Î Ï Ò rK *« ÊU ô≈Ë …—ËdCë pKð œËbŠ Èb?F²ð Ê√ “u−¹ ô WŠUÐù« Ác¼ sJÃË ÆUÎLŁ¬ ø‰U dë vK V cÃ«Ë d d(« Âö ù« Âd «–U* ∫UÎF «— v ‰U??łdKà V¼c?ÃUÐ r²?? ?²?Ã«Ë d¹d??(« f³Ã .d??×?²?Ð ‰u?I?ë b?L??²??F¹ ‡ ± pÖ v?Ã≈ V¼– U????L??? ‡ æ v³?Më sŽ  U?¹Ëd*« sÄ b?¹b???F?ë vKŽ Âö????Ýù« WÐöBë qłdë W?FO?³Þ sÄ Ê√ v r¼dE½ WNłË h K²?ðË ‡ ¡ULKFë —uN?Lł «ÎbOFÐË ¨nFCë d¼UEÄ sŽ «ÎbO?FÐ ‰Ułdë vÐd²¹ Ê√ b¹d¹ ÂöÝù«Ë Æ…uIÃ«Ë rKE?ë d¼UEÄ sÄ «Îd???NEÄ Áb??F¹Ë Âö??Ýù« tЗU???×¹ Ècë ·d??²Ã« d¼U?EÄ sŽ v —U?B?²?½ô«Ë ÕU?HJë vKŽ «Î—œU?Á q?łdë ÊuJ¹ v²?Š pÃ–Ë ¨vŽU??L?²?łô« V¼cÃUÐ s¹e²Ã« ÊU U*Ë ÆdÄ_« vC²Á« «–≈ UÎC¹√ ‰U²Ië s¹œUOÄË …UO(« „—UFÄ Æ‰Ułdë vKŽ ÂöÝù« ULNÄd?Š bI ·d²Ã« d¼UEÄ sÄ Ê«bF¹ d¹d(« ¡«bð—«Ë VŠ sÄ t??OKŽ  dD U?ÄË U??N?²Łu½√ vC?²??I* …U?Ž«d?Ä …√d??LKà U?L?N??ŠUÐ√ tMJÃË Æ©±®WM¹eKà W?O??×? …—Ëd??{ „UM¼ X½U?? «–≈ t½S? .d??×?²Ã« «c¼ sÄ r?ždë vKŽË ‡ ≤ Ê–√ b?I Æt?FM1 ôË pÖ tà `?O³¹ Âö?Ýù« ÊS? d¹d?×Kà qłdë f³KÐ vC?Ið ªd¹d(« f³Ã v «uFë sÐ dOÐeÃ«Ë ·uŽ sÐ sLŠdë b³Ž sÄ qJà æ v³Më Æ©≤®ULNL ł v WJŠ sÄ Ê«uJA¹ U½U ULN½_ WŠËbë ‡ U¼b?FÐ UÄË ∏∞’ ÈËU{dI?ë —u²ÂbKà ÂöÝù« v «d?(«Ë ‰ö(« ∫lł«— ©±® Ʊπ∑∏ dDÁ ‡ Ʊπ∑≥  ËdOÐ ¨qO'« —«œ ‡ ∏±’ ≤à v½UÂuAKà —UÞË_« qO½ ∫lł«— ©≤® ±∞¥
 • 94. tÐU?²? v? ©Â±∏¥∞ ÂU?Ž vëu?Š v uð® v½U?Âu??Aë ÂU?Äù« V¼– b?ÁË ‡ ≥ f³Ã sŽ vNMë v æ v³Më Y¹œU?Š√ ÊQÐ ‰u?Ië vÃ≈ å—UÞË_« qO½ò d?ON?Aë W?ł—œ UM¼ W?O¼«dJ?Ã«Ë Æ.d?×?²Ã« vKŽ fOÃË jI? W?O¼«dJ?ë vKŽ ‰bð d¹d?(« sŽ qI?¹ ô U??Ä „UM¼ ÊQ?Ð «c¼ t¹√— v½U???Âu??Aë Èu??I?¹Ë Æ.d??×??²?ë sÄ nš√ d?O?ž sÄË Æd¹d(« «u? ?³Ã b?Á »“U?Ž sÐ ¡«d?³Ã«Ë f½√ rNMÄ U?ÒOÐU?× s¹d?A?Ž Ê√ U?ÎC¹√ b??F?³¹ U?L? ÆÂd??×?Ä u¼ U?Ä vKŽ WÐU??×?Bë ¡ôR¼ Âb?I¹ Ê√ ‰u??I?F*« Æ©±®t1d% ÊuLKF¹ r¼Ë WÐU×Bë dzUÝ rNMŽ XJ ¹ V¼– b??I? ‰U??łdKà Áu??×½Ë -U? ?? Á–U? ?ð« È√ V¼cÃUÐ r²?? ?²Ã« U??Ä√ ‡ ¥ ÆW¹u?³M?ë Y¹œU?Š_« iFÐ vKŽ «ÎœU??L?²?Ž« U?ÎC¹√ t1d??% vÃ≈ ¡U?LKFë —u??N?L?ł V¼cÃUÐ r²?? ?²Ã« W¼«dJÐ ‰u?Ië vÃ≈ «u??³¼– ¡U?LKFë sÄ W?ŽU?L??ł „UM¼ sJÃË sÄ W??³¹d?ÁË .d?×??²Ã« sŽ …b?O??FÐ t¹eM²Ã« W?¼«d?ÂË ÆjI? t?¹eMð W¼«d? ‰U??łdKà sÄ «Îœb???Ž „U?M¼ Ê√ vK?Ž U???ÎC¹√ pÖ v? «Ëb???L???²???Ž«Ë ¨“«u???'« Ë√ W???ŠUÐù« b?O³?Ž sÐ W×KÞË ¨’U?ÁË vÐ√ sÐ b?FÝ rNMÄ V¼cÃU?Ð «uL?² ð b?Á WÐU×?Bë s¹cë Æ»“U??Ž sÐ ¡«d??³Ã«Ë ¨…d?L??Ý sÐ dÐU??łË ¨W?H¹c??ŠË ¨VO?N?? ˨¶« Æ©≤®.dײKà fOÃË t¹eM²Kà vNMë Ê√ «uLN ≥à oÐU?Ý bO?Ý aO?AKà WM ë t?I? ∫UÎC¹√ lł«— ÆU¼b?FÐ U?ÄË ∑≥’ ≤à —UÞË_« qO½ ©±® Ʊπ∑±  ËdOÐ ≠ U¼bFÐ UÄË ¥∏±’ UÄË ¥∏∏ ¨U¼bFÐ UÄË ¥∏≤’ YÃU¦Ã« bK:« ‡ oÐU?Ý bOÝ aOAKà ∫WM ë tI ∫lł«— ©≤® ÆU¼bFÐ ±∞µ
 • 95. »U Jë U u Ä W HBë Ÿu{u*« WÄbIÄ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ µ ‰Ë_« qBHë .dJë ʬdIë øÈd?AÐ nOÃQð Â√ vNÃ≈ vŠË ʬd?Ië q¼ ∫ÎôË√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ±± øW?IÐU?? ë  U½U¹bë sÄ U??ÎI?O?HK?ð ʬd?Ië ÊU? q¼ ∫U??ÎO½UŁ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ±¥ øb¹b??−Ð  Q¹ rà ʬd??Ië Ê√ `O?×?? q¼ ∫U??ΦÃUŁ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ±µ hM?ë W????×???? v p?JA¹ U????Ä Ê¬d????I?ë lL????ł »U????ý q?¼ ∫U????ÎFЫ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆøv½¬d??Ië ±∑ v U ë qBHë æ v Më ød?A?³Ã« qJà Â√ »d?F?Kà Âö?ÝùUÐ b?L?×?Ä ¡U?ł q¼ ∫ÎôË√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤≥ øæv³Më  UłË“ œb?Fð »U³Ý√ U?Ä ∫UÎO½UŁ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤¥ øW¹u³Më WM ë v 5IOë ÈbÄ UÄ ∫UΦÃUŁ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∂ ±∞∑
 • 96. ≤π øW¹u??³Më Y?¹œU?Š_« v? ÷—U?Fð „U?M¼ q¼ ∫U??ÎFЫ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ YÃU ë qBHë nMFë WOCÁË œUN'« WIOI Ë WOÄö ù« U u Hë ≥≥ ønO??? ÃU?Ð Âö???Ýù« d???A??²?½« q¼ ∫ÎôË√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≥µ ø«Î—U?L?F?²?Ý« W?O?Äö?Ýù«  U?Šu?²?H?ë X½U? q¼ ∫U?ÎO½UŁ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W??³??²JÄ o¹d??ŠË W1b??Ië  «—U??C??(« sÄ 5L?K *« nÁu??Ä U??Ä∫U??ΦÃUŁ ≥∑ øW¹—bMJÝù« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¥∞ øÂö?Ýù« v œU??N?'« W?I?O?I?Š U??Ä ∫U?ÎFЫ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¥≤ ønMFÃ«Ë ·dD²Ã« vÃ≈ uŽb¹ s¹œ ÂöÝù« q¼ ∫UÎ ÄUš ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¥µ ø»U¼—ù«Ë VBF²Ã« sÄ ÂöÝù« nÁu?Ä UÄ ∫UÎÝœUÝ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l «dë qBHë ÊU ù« U UCÁË Âö ù« µ± øÊU ½ù«Ë ¶« 5Ð W?ÁöFë WIO?IŠ UÄ ∫ÎôË√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ µ≥ øv½U ½ù« qIFë sÄ Âö?Ýù« nÁuÄ UÄ ∫UÎO½UŁ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ µµ øq«u²Ã« vÃ≈ uŽb¹ s¹œ ÂöÝù« q¼ ∫UΦÃUŁ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ µ∂ øÊU ½ù« ‚uIŠË WOÞ«d?I1bë sÄ ÂöÝù« nÁuÄ UÄ ∫UÎFЫ— ÆÆÆÆÆÆÆ µπ øÊuMHë sÄ ÂöÝù« nÁu?Ä UÄ ∫UÓÎ ?ÄUš ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ±∞∏
 • 97. fÄU)« qBHë …√d*« U UCÁË Âö ù« ∂µ øUNÁu?IŠ rCN¹Ë …√d*« rKE¹ Âö?Ýù« Ê√ `O× q¼ ∫ÎôË√ ÆÆÆÆÆÆÆ ∂∑ øUÎLz«œ qłdKà W?FÐUð …√d*« q¼ ∫UÎO½UŁ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∂∏ øÀ«dO*« v qłdë sÄ qÁ√ Uγ?OB½ …√d*« cšQð «–U* ∫UΦÃUŁ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∑± ø…œUNAë v …√d*« ÊQý s?Ä ’UI²½ô« «–U* ∫UÎFЫ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∑≥ øUOKFë V UMLKà …√d*« W¹ôË s?Ä ÂöÝù« nÁuÄ UÄ ∫U?Î ÄUš ÆÆÆÆÆÆ ∑µ øqLFÃ«Ë rOKF²Ã« v UNIŠË …√d*« »U?−Š sÄ ÂöÝù« nÁuÄ UÄ ∫UÎÝœUÝ ∑∂ øW¹dBFë …U?O(« lÄ VÝUM²¹ ô »U−?(« q¼ ∫UÎFÐUÝ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∑∏ ø UłËeë œb?Fð ÂöÝù« ÕUÐ√ «–U* ∫UÎMÄUŁ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∏∞ øW¹dBMŽ W?Že½ bF¹ rK ?Ä dOGÐ W?LK *« ë˓ .d% q¼ ∫U?ÎFÝUð ÆÆÆÆ ”œU ë qBHë nK Ã«Ë WÄ_« …b ËË œUI ô« W d U UCÁ ∏µ øœU?I²?Žô« W¹dŠ b?{ Âö?Ýù« Ê√ `O×? q¼ ∫ÎôË√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∏∑ Æød?O³?F²Ã« W¹d?Š b{ Èb?ý— ÊULKÝ s?Ä 5LK *« nÁuÄ q¼ ∫U?ÎO½UŁ ∏π øWOA?ŠuÃ«Ë …u IÃUÐ r ²ð ÂöÝù« v œËb(« Ê√ `O?× q¼ ∫UΦÃUŁ π≤ ø…bŠuKà ÂöÝù« …u?Žœ rž— 5LK *« ‚dHð »U³?Ý√ UÄ ∫UÎFЫ— ÆÆÆÆÆ π¥ ø5LK *« nK ð sŽ ‰u¾ Ä ÂöÝù« q¼ ∫UÎ ÄUš ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ±∞π
 • 98. l U ë qBHë Âö ù« rOÃUF iF ‰u ôƒU ππ øÃU??²½ù« W?Âd??Š qKI?¹ Âu?Bë Ê√ `?O?×?? q¼ ∫ÎôË√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ sÄ qC? √ ¶« b?MŽ W? d? vMGKà `?O?²ð …U?Âeë Ê√ `O?×? q?¼ ∫U?ÎO½UŁ ±∞∞ ødOI?Hë W d ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ±∞≤ ød¹eM)« r( qÂ√ Âö?Ýù« ÂdŠ «–U* ∫U?ΦÃUŁ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ±∞¥ ø‰Ułdë vKŽ V¼cÃ«Ë d¹d(« ÂöÝù« ÂdŠ «–U* ∫UÎFЫ— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ±∞∑ »U²Jë  U¹u²×Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ±±∞