สัตวปาสงวน( Reserved Animals ) หมายถึง สัตวปาที่หายาก กําหนดตามบัญชีทาย
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 250...
5. ควายปา
6. ละองหรือละมั่ง
7. สมัน
8. เลียงผา
9. กวางผา
10. นกแตวแลวทองดํา
11. นกกระเรียน
12. แมวลายหินออน
13. สมเสร...
1. แมวลายหินออน
ชื่อสามัญ
    Marble Cat
ชื่อวิทยาศาสตร
    Pardofelis marmorata
ลักษณะ
    เปนแมวปาขน...
2. พะยูน
ชื่อสามัญ
    Dugong
ชื่อวิทยาศาสตร
    Dugong dugon
ลักษณะ
    ไมใชปลาแตเปนสัตวเลี้ยงลูกด...
3. เกงหมอ
ชื่อสามัญ
    Fea's Barking Deer
ชื่อวิทยาศาสตร
    Muntiacus feai
ลักษณะ
    ลักษณะคลายเกง...
4. นกกระเรียน
ชื่อสามัญ
    Sarus Crane
ชื่อวิทยาศาสตร
    Grus antigone
ลักษณะ
    เปนนกขนาดใหญที่เคยพ...
5. เลียงผา
ชื่อสามัญ
    Serow
ชื่อวิทยาศาสตร
    Capricornis sumatraensis
ลักษณะ
    เปนสัตวกีบคูมีเข...
6. กวางผา
ชื่อสามัญ
    Goral
ชื่อวิทยาศาสตร
    Naemorhedus griseus
ลักษณะ
    มีลักษณะคลายแพะ ความสูงท...
7. ละองหรือละมั่ง
    ชื่อสามัญ

    Eld's Deer
ชื่อวิทยาศาสตร
    Cervus eldi
ลักษณะ
    ความสูงที่ไห...
8. สมัน
ชื่อสามัญ
    Schomburgk's Deer
ชื่อวิทยาศาสตร
    Cervus schomburgki
ลักษณะ
    เปนกวางขนาดกลาง...
9. กูปรี
ชื่อสามัญ
    Kouprey
ชื่อวิทยาศาสตร
    Bos sauveli
ลักษณะ
    เปนสัตวปาตระกูลเดียวกับกระทิง...
10. ควายปา
ชื่อสามัญ
    Wild Water Buffalo
ชื่อวิทยาศาสตร
    Bubalus bubalis
ลักษณะ
    รูปรางปราดเปร...
11. แรด
ชื่อสามัญ
    Javan Rhino
ชื่อวิทยาศาสตร
    Rhinoceros sondaicus
ลักษณะ
    เปนสัตวเลี้ยงลูกด...
12. กระซู
ชื่อสามัญ
    Sumatran Rhino
ชื่อวิทยาศาสตร
    Didermocerus sumatraensis
ลักษณะ
    จัดเปนแร...
13. สมเสร็จ
ชื่อสามัญ
    Malayan Tapir
ชื่อวิทยาศาสตร
    Tapirus indicus
ลักษณะ
    มีประสาทสัมผัสทางกล...
14. นกแตวแลวทองดํา
ชื่อสามัญ
    Gurney's Pitta
ชื่อวิทยาศาสตร
    Pitta gurneyi
ลักษณะ
    ขนาดลําตัว...
15. นกเจาฟาหญิงสิรินธร
ชื่อสามัญ
    White-eyed River-Martin
ชื่อวิทยาศาสตร
    Pseudochelidon sirintarae
ล...
Assignment 9-Digital Book
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Assignment 9-Digital Book

1,076 views
1,020 views

Published on

หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง สัตว์ป่าสงวน โดย จินตะนา ดีนาง 52030583001 เทคโนโลยีการศึกษา พ.22 อุดรธานี

Published in: Education, Art & Photos, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,076
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Assignment 9-Digital Book

 1. 1. สัตวปาสงวน( Reserved Animals ) หมายถึง สัตวปาที่หายาก กําหนดตามบัญชีทาย พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503 จํานวน 9 ชนิด เปนสัตวปาเลี้ยงลูกดวยนม ทั้งหมด ไดแก แรด กระซู กูปรี ควายปา ละองหรือละมั่ง สมัน เนื้อทราย เลียงผา และกวางผา สัตวปาสงวนเปนสัตวหายาก ,ใกลจะสูญพันธุ หรืออาจจะสูญพันธุไปแลว จึงจําเปนตอง มีบทบัญญัติเขมงวดกวดขัน เพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายแกสัตวปาที่ยังมีชีวิตอยูหรือซากสัตว ป า ซึ่ง อาจจะตกไปอยู ยั งต า งประเทศด ว ยการซื้ อขาย ต อ มาเมื่ อ สถานการณ ข องสัต ว ป าใน ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป สัตวปาหลายชนิดมีแนวโนมถูกคุกคามเสี่ยงตอการสูญพันธุมาก ยิ่ ง ขึ้ น ประกอบกั บ เพื่ อ ให เ กิ ด ความสอดคล อ งกั บ ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศในการ ควบคุมดูแลการคาหรือการลักลอบคาสัตวปาในรูปแบบตาง ๆ ตามอนุสัญญาวาดวยการคา ระหวางประเทศวาดวยชนิดสัตวปาและพืชปาหรือ CITES ซึ่งประเทศไทยไดรวมลงนามรับรอง อนุสัญญาในป พ.ศ. 2518 และไดใหสัตยาบัน เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526 นับเปนสมาชิก ลําดับที่ 80 จึงไดมีการพิจารณาแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับเดิมและตราพระราชบัญญัติ สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ขึ้นใหมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 สัตวปาสงวนตามในพระราชบัญญัติฉบับใหม หมายถึง สัตวปาที่หายากตามบัญชีทาย พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ แ ละตามที่ กํ า หนดโดยตราเป น พระราชกฤษฎี ก า ทํ า ให ส ามารถ เปลี่ยนแปลงชนิดสัตวปาสงวนไดโดยสะดวกโดยออกเปนพระราชกฤษฎีกาแกไขหรือเพิ่มเติม เทานั้น ไมตองถึงกับตองแกไขพระราชบัญญัติอยางของเดิม ทั้งนี้ไดมีการเพิ่มเติมชนิดสัตวปาที่ มีสภาพลอแหลมตอการสูญพันธุอยางยิ่ง 7 ชนิด และตัดสัตวปาที่ไมอยูในสถานะใกลจะสูญ พันธุ เนื่องจากการที่สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุไดมาก 1 ชนิด คือ เนื้อทราย รวมกับสัตวปา สงวนเดิม 8 ชนิด รวมเปน 15 ชนิด ไดแก 1. นกเจาฟาหญิงสิรินธร 2. แรด 3. กระซู 4. กูปรี
 2. 2. 5. ควายปา 6. ละองหรือละมั่ง 7. สมัน 8. เลียงผา 9. กวางผา 10. นกแตวแลวทองดํา 11. นกกระเรียน 12. แมวลายหินออน 13. สมเสร็จ 14. เกงหมอ 15. พะยูน
 3. 3. 1. แมวลายหินออน ชื่อสามัญ Marble Cat ชื่อวิทยาศาสตร Pardofelis marmorata ลักษณะ เปนแมวปาขนาดกลาง น้ําหนักประมาณ 4 - 5 ก.ก. อาศัยอยูในปาดงดิบและปาดิบชื้น สวนใหญมักอยูบนตนไม ชอบออกหากินในเวลากลางคืน อาหารไดแก แมลง งู นก หนู และลิงขนาดเล็ก
 4. 4. 2. พะยูน ชื่อสามัญ Dugong ชื่อวิทยาศาสตร Dugong dugon ลักษณะ ไมใชปลาแตเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดหนึ่ง ที่อาศัยอยูตามทองทะเลชายฝง ไมมีครีบ หลัง น้ําหนักประมาณ 300 ก.ก. อยูรวมกันเปนครอบครัว หลายครอบครัวจะมาหากิน  รวมกันเปนฝูงใหญ กินพืชจําพวกหญาทะเลตามชายฝง ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ใชเวลาตั้ง ทองประมาณ 1 ป
 5. 5. 3. เกงหมอ ชื่อสามัญ Fea's Barking Deer ชื่อวิทยาศาสตร Muntiacus feai ลักษณะ ลักษณะคลายเกงธรรมดา แตสลําตัวคล้ํากวา หางสั้น ดานบนสีดาตัดกับสีขาวดานลาง ี ํ ชัดเจน ชอบอาศัยอยูเดี่ยวในปาดงดิบตามลาดเขา จะอยูเปนคูเฉพาะในฤดูผสมพันธุ เทานั้น ชอบกินใบไม ใบหญาและผลไม ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ตั้งทองนาน 6 เดือน
 6. 6. 4. นกกระเรียน ชื่อสามัญ Sarus Crane ชื่อวิทยาศาสตร Grus antigone ลักษณะ เปนนกขนาดใหญที่เคยพบตามทองทุงที่ชื้นแฉะ และหนอง บึง เมื่อยืนมีความสูงราว 150 ซ.ม. ออกหากินเปนคูและกลุมครอบครัว และจะจับคูอยูดวยกันตลอดชีวิต มีความ ผูกพันกับคูสูงมาก ชอบกินแมลง สัตวเลื้อยคลาน สัตวน้ํา เมล็ดขาว และหญาออน วาง ไข ครั้งละ 2 ฟอง
 7. 7. 5. เลียงผา ชื่อสามัญ Serow ชื่อวิทยาศาสตร Capricornis sumatraensis ลักษณะ เปนสัตวกีบคูมีเขาจําพวกแพะ ความสูงที่ไหล 85 - 94 ซ.ม. หนักประมาณ 85 - 140 ก.ก. อาศัยอยูตามภูเขาที่มีหนาผา หรือถ้ําตื้น วองไวและปราดเปรียวมาก สามารถวายน้ําขาม ระหวางเกาะ และแผนดินได มีประสาทตา หู และรับกลิ่นไดดมาก ชอบกินพืชตางๆ ออ ี กลูกครั้งละ 1 ตัว ตั้งทองนาน 7 - 8 เดือน
 8. 8. 6. กวางผา ชื่อสามัญ Goral ชื่อวิทยาศาสตร Naemorhedus griseus ลักษณะ มีลักษณะคลายแพะ ความสูงที่ไหล 50 - 70 ซ.ม. หนักประมาณ 22 - 32 ก.ก. มีขาที่ แข็งแรง สามารถกระโดดตามชะงอนผาไดอยางวองไว พบตามยอดเขาสูงชันจาก ระดับน้ําทะเลมากกวา 1,000 เมตร ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดป อาหารไดแก พืช ตามสันเขาและหนาผาหิน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ตั้งทองนาน 6 - 8 เดือน มีอายุประมาณ 8 - 10 ป
 9. 9. 7. ละองหรือละมั่ง ชื่อสามัญ Eld's Deer ชื่อวิทยาศาสตร Cervus eldi ลักษณะ ความสูงที่ไหล 1.2 - 1.3 เมตร หนักประมาณ 95 - 150 ก.ก. ชอบอยูรวมกันเปนฝูง เล็ก ๆ ออกหากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน กินใบหญาใบไมและผลไมเปนอาหาร ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ตั้งทองนานประมาณ 7 - 8 เดือน
 10. 10. 8. สมัน ชื่อสามัญ Schomburgk's Deer ชื่อวิทยาศาสตร Cervus schomburgki ลักษณะ เปนกวางขนาดกลาง และไดชื่อวามีเขาสวยงามที่สุด ความสูงที่ไหล 1 เมตร การแตก แขนงของเขา แขนงทั้ง 2 จะทํามุมแยกออกไปเทากับลํากิ่งเดิม คลายสุม ชาวบานจึง เรียกวา "กวางเขาสุม" ชอบอยูรวมกันเปนฝูงเล็ก ๆ และอยูเฉพาะในทุงโลง ไมอยูตามปา ทึบ เพราะเขาจะเกี่ยวพันเถาวัลยไดงาย ชอบกินยอดหญาออน ผลไมและใบไม
 11. 11. 9. กูปรี ชื่อสามัญ Kouprey ชื่อวิทยาศาสตร Bos sauveli ลักษณะ เปนสัตวปาตระกูลเดียวกับกระทิงและวัวแดง ความสูงที่ไหล 1.7 - 1.9 เมตร หนัก ประมาณ 700 - 900 ก.ก. อยูรวมกันเปนฝูง 2 - 20 ตัว มีนิสัยปราดเปรียว ตัวเมียจะเปน ตัวนําฝูงหากินและหลบหนีศัตรู ตัวผูตัวใหญที่สุดจะเปนจาฝูง ชอบกินหญา ใบไม และ ดินโป งเปน ครั้งคราว ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ตั้งทองนาน 9 - 10 เดือน
 12. 12. 10. ควายปา ชื่อสามัญ Wild Water Buffalo ชื่อวิทยาศาสตร Bubalus bubalis ลักษณะ รูปรางปราดเปรียวและขนาดลําตัวใหญกวาควายบาน ความสูงที่ไหล 1.6 - 1.9 เมตร หนักประมาณ 800 - 1,200 ก.ก. ชอบนอนแชปลักใหดินโคลนพอกลําตัว เพื่อปองกัน แมลงรบกวน มีนิสัยชอบอยูเปนฝูง จะดุรายมากถาบาดเจ็บ กินใบไม หญา และหนอไม ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ตั้งทองประมาณ 10 เดือน
 13. 13. 11. แรด ชื่อสามัญ Javan Rhino ชื่อวิทยาศาสตร Rhinoceros sondaicus ลักษณะ เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ความสูงที่ไหล 1.60 - 1.75 เมตร น้ําหนัก 1,500 - 2,000 ก.ก. ชอบนอนในปลักโคลนตมหนองน้ํา เพื่อไมใหหนังแตกและถูกแมลงรบกวน มีสายตาไม คอยดีนัก แตมีประสาทสัมผัสในการรับกลิ่นดีมาก ชอบกินยอดไม ใบไม และผลไม ออกลูกครั้งล ะ 1 ตัว ตั้งทองนานประมาณ 16 เดือน มีอายุยืนประมาณ 50 ป
 14. 14. 12. กระซู ชื่อสามัญ Sumatran Rhino ชื่อวิทยาศาสตร Didermocerus sumatraensis ลักษณะ จัดเปนแรดที่พันธุเล็กที่สุด ความสูงที่ไหล 1 - 1.4 เมตร น้ําหนัก 900 - 1,000 ก.ก. มี 2 นอ ปนเขาไดเกง มีประสาทในการรับกลิ่นดีมาก เมื่อพบสิ่งกีดขวางจะไมขาม และมักใช  หัวดันใหพนทางเดิน ชอบกินกิ่งไม ใบไมและผลไม ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ตั้งทองนาน 7 - 8 เดือน
 15. 15. 13. สมเสร็จ ชื่อสามัญ Malayan Tapir ชื่อวิทยาศาสตร Tapirus indicus ลักษณะ มีประสาทสัมผัสทางกลิ่นและเสียงดีมาก ชอบออกหากินในเวลากลางคืน มักมุดหากิน ตามที่รกทึบ ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ตั้งทองนาน 13 เดือน
 16. 16. 14. นกแตวแลวทองดํา ชื่อสามัญ Gurney's Pitta ชื่อวิทยาศาสตร Pitta gurneyi ลักษณะ ขนาดลําตัวยาว 21 ซ.ม. ชอบทํารังบนกอระกําและกอหวาย ซึ่งมีหนามแหลม ใกลลําธาร เล็ก ๆ เพื่อสะดวกตอการหาอาหาร กินไสเดือน ตัวออนดวง ปลวก จิ้งหรีด ตั๊กแตน หอย ทาก และกบ เมื่อตกใจหรือมีอันตรายจะรอง "แตว...แตว..." เพื่อเปนสัญญาณเตือนนก ตัวอื่น วางไขคราวละ 3 - 4 ฟอง
 17. 17. 15. นกเจาฟาหญิงสิรินธร ชื่อสามัญ White-eyed River-Martin ชื่อวิทยาศาสตร Pseudochelidon sirintarae ลักษณะ นกนางแอนชนิดลําตัวยาว 15 ซ.ม. พบครั้งแรกในประเทศไทย ป 2511 ในบริเวณ บึง บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค จะเกาะนอนอยูในฝูงนกนางแอนชนิดอื่น ๆ ตามใบออ และ ใบสนุน โฉบจับแมลงเปนอาหาร ที่มาจากเว็บไซต : www.ku.ac.th/AgrInfo/wild/index.html

×