Zorgidee 2014: Pitches

1,268 views
1,157 views

Published on

Op de zorginnovatiemarkt werden 24 innovatieve zorgprojecten gedemonstreerd: 1. Genny Mobility, 2. Into d'mentia, 3. I-TRAVLE@home, 4. ATOM (A Touch of Memory), 5. Design op Maat, 6. Rijsimulatoronderzoek bij senioren, 7. Robots in de zorg, 8. Geautomatiseerde Boccia Schans, 9. E-Learning delirium, 10. Mopas, veiligehied voor thuis en onderweg, 11. Bella Stoma, 12. Footy, 13. Zora, 14. bpost op afspraak, 15. HelloMyDear, 16. Limburgs Netwerk Dementie, 17. INCASA (Integrated Care to Stimulate Adherence), 18. Mobitrace, 19. Obstacle, 20. CardiMoni, 21. Pro Domo, 22. Pathomation, 22. Pathomation, 23. Atendi en 24. FastFinder

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,268
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
112
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zorgidee 2014: Pitches

 1. 1. PITCHES   ZORGIDEE 2014 Innovaties in de zorg Donderdag 6 februari 11.00 tot 17.00 – Universiteit Hasselt – Campus Diepenbeek
 2. 2. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   1. GENNY MOBILITY
 3. 3. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   2. INTO D’MENTIA
 4. 4. !"#$%&'(%')*#+'' ,-%&./%'0%1$"2%/ 3456*7.85'9*12.(%%' :';%<18"1.'=>?@
 5. 5. !"#$$"%&'(')*+'% #$)&$$,%-'./ 0''( '') 1+212' +)%3)-' 4+(5.$*3" 6/%7'-3'1 3)-' 4*$)& +)*3&(')*+$8). /$9'7331893(:;)*3<(')*+$ =;)*3<(')*+$
 6. 6. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   3. I-TRAVLE@HOME
 7. 7. .eu   Individualised     Technology-­‐  and     Robot-­‐assisted  training   Virtual  Learning  Environment     Serious  games  for  arm  training   Stroke  &  MS  (originally)     Autonomous  Use     Personalized  (adapKvity)       INTERREG  projects  (2008  -­‐  2012  -­‐  2014)  
 8. 8. Feasibility       Proof-­‐of-­‐concept     (8  weeks  training)       UHasselt  EDM   UHasselt  REVAL/BIOMED   ADELANTE  Nl   RMSC  Overpelt   M.  Vandermaesen   (EDM)  
 9. 9. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   4. ATOM (A TOUCH OF MEMORY)
 10. 10. !"#"$%&'()(*"++,"&$-( (#"'+("./"0&"$1"(
 11. 11. !"#$#$%&'()
 12. 12. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   5. DESIGN OP MAAT
 13. 13. Design op maat Open tools voor self-management bij diabetes
 14. 14. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   6. Evaluatie en ondersteuning van veilige mobiliteit bij ouderen
 15. 15. !"#$%#&'()(*)+*,(-.&(%*'*/)"#*)"('$'/() 0+1'$'&('&)1'2)+%,(-(*) !"#$%$&'$&()) *++',&$-%')+./01'%)$,)02&","3$')',)4'%#'/05',) )6'7/""58')02&","3$')',)9'%:7'89003/'$8) )6'7%0058')10,+)";)8';7'++$')',)+".$00%)$+"%'3',&) )6'7%0058')10,+)";)";,03')$,)9"75$,+&'%%$,5)
 16. 16. !"#$%#&'()(*)+*,(-.&(%*'*/)01")-'2.'0%$#&+-) !"#$%&''$( )*+&'&,$&,(&-(.$(/*#0 ( 1*$'0#*$23(*4.$#$-(5$,($$-(6*0-&,&$%$(+$2$#7&-0( ( ( ( ( ( ( 82/$,,$-($-(%"'&.$#$-(%"-3(( 9($$-(:6#$$-&-0(%**#(.$(+$**#.$'&-0(%"-(#&;%""#.&0<$&.( 9($$-(,#"&-&-0(%**#(<$,(+$<*4.$-(%"-(#&;%""#.&0<$&.(
 17. 17. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   7. ROBOTS IN DE ZORG
 18. 18. Vrije  Universiteit  Brussel    Robots  in  de  zorg   11/02/14 pag. 25
 19. 19. Vrije  Universiteit  Brussel    Robots  in  de  zorg   •  Sociale robots •  Assistentierobots 11/02/14 pag. 26
 20. 20. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   8. GEAUTOMATISEERDE BOCCIA SCHANS
 21. 21. Geautomatiseerde Boccia Schans
 22. 22. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   10. MOPAS, VEILIGHEID VOOR THUIS EN ONDERWEG
 23. 23. Vraag uit de markt: Geef de senior een veiliger gevoel bij de dagelijkse gang en wandel Anders vertaald: Zorg dat een senior altijd en overal hulp kan inroepen waar nodig Onze interne taakstelling: Ontwikkel een device dat altijd weet waar iemand is en meerdere alarmfuncties heeft in eigentijds en flexibel design
 24. 24. De nieuwe generatie zorgtelefoon: - Overal draagbaar, overal traceerbaar - Opvolging door familie / mantelzorger - Achterwacht via UMO en/of PAC - Koppelbaar met medische opnemers
 25. 25. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   11. BELLA STOMA
 26. 26. !"#$%&'()(*&"(%&((*& +%,"$&,,-&!""#$-$*&./0*1&
 27. 27. ! +,,'-("./* * 0#12#"'3,)$4* ** * !"#$%&'()* *********5)6(1(*3,)$4* *
 28. 28. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   12. FOOTY
 29. 29. MOBILAB • multidisciplinair expertisecentrum • toegepast wetenschappelijk onderzoek • raakvlak welzijn en technologie • 4 onderzoekslijnen biomedische technologie sport- en revalidatietechnologie orthopedische technologie levenslang zelfstandig wonen en leven 1 Zorg Idee 2014
 30. 30. MOBILAB - FOOTY Klinische en kwantitatieve metingen Nieuwe definitie functionele voettypes 2 Zorg Idee 2014
 31. 31. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   13. ZORA
 32. 32. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   14. BPOST OP AFSPRAAK
 33. 33. bpost komt aan elke voordeur, nu ook met een gebundelde boodschappendienst. Anders maar voor iedereen “hetzelfde” Roos en Wim, ouders met een beperking maar actief werkend met 2 jonge kinderen, willen een zekere maar gewone oplossing zodat ze hun leven zo normaal en goed mogelijk kunnen organiseren Julie en François, werken beiden, willen graag boodschappen aan huis na 19 uur Filip, 35 jaar, heeft CVS, en kiest voor hulp bij zijn boodschappen zodat hij zijn energie voor andere dingen kan gebruiken Albert, 82 jaar, heeft hulp nodig voor het leveren van zijn maaltijden, was en boodschappen De zorgorganisatie achter dit wooncomplex wil de levering van boodschappen graag eenvoudig aanbieden om mobiliteit te optimaliseren en meer service en zorg te kunnen aanbieden 1
 34. 34. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   15. HELLOMYDEAR – MIJN LEVENSVERHAAL
 35. 35. Levensverhalen - Veilig online & prachtig in boek    
 36. 36. Wij zoeken…     à Zorginstanties die belang hechten aan de verhalen van hun bewoners & cliënten à  Vrijwilligers die verhalen willen optekenen CONTACT •  Stand 15 - HelloMyDear •  sarah@hellomydear.be •  +32 485 47 00 14
 37. 37. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   16. LIMBURGS NETWERK DEMENTIE
 38. 38. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   17. INCASA (INTEGRATED CARE TO STIMULATE ADHERENCE)
 39. 39. INCASA Integrated Care to Stimulate Adherence !!!!"#$%&#$'()*!+,$*$#-./#!0123452!6!! !!!!!78391:29!;10<2744=!>,,$!?#&! ()&#*$#$#)!@.)!A#%&..)>#!!"#"$%&'( )&%*+,-'.(((#)!>,,$!?#&! ,)&B(''#-#)!@.)!)(#CB#! .DD-(E./#%!*#F)&!,D!>#+#! D-.G,$H#)!H#&!.-%!>,#-!?#&! @#$A#&#$#)!@.)!>#!&?#$.D(#&$,CB! #)!!?#&!%/HC-#$#)!@.)!D./F)&#)! A#&$,''#)?#(>I! 34"5%,$5( )%67.$( /0+$1''2(
 40. 40. INCASA Integrated Care to Stimulate Adherence !"#$%"&'""'()*+,-.'/)) •  !"#$%&'(&)#*()+,-$('.+,/)**(0$/('(&/() •  1/2$(0,/'0."*-*3/4/-.)5./(.$-.6) •  7/0'+*8/.+,/3*) •  9$/0'(&..+,/3*) •  :/;/&'(&) •  <0=+*8/>)?$*+,"-$&-*33*@.) •  :/#/'%'&0/)+$33=('+*8/)3/4),='.*-4.)) •  A-'#*+B) •  <#*%=*8/)) •  1/C-='D.&/3*D)E)D$.4/(/F/+8#'4/'4) •  <F/+4)$")2'/D4/3*(*&/3/(4)
 41. 41. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   18. MOBITRACE
 42. 42. patient safety Identitovigilantie ISO BELAC 5 rights patient centered care normen accreditatie hemovigilantie lean patiëntvriendelijk traceability kwaliteit visitaties
 43. 43. specifiek ontwikkeld voor healthcare: Bloedtransfusie 2D hi-res scanner desinfecteerbaar Parameters EWS follow-up Staalafname Bloedgassen Formulieren Medicatie Logistiek valbestendig minimale opleiding echte mobiliteit één user interface voor diverse systemen
 44. 44. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   19. OBSTACLE
 45. 45. ;<='#>1'4'5(/9&'#'8:"#$( ;?/!( !"#$%&''( )*+),+,)-.( /012345'( 6'478"5"$%'(%8(&'(279%1:"#$( !"#$%&'""()*+,)-).(/0$1,232$%45664)78)-)91:;<<)!6%%$(4) ===>?@(>A$)1)===>?@(>A$B/6&$A""C) )
 46. 46. !"#$%&'() •  !"#"$%%&'()*++,",#(",($*-.+,$'/0'1,2*3"2'$%4&+$'' •  5)*++,+,'6%,'73,",#+,'6%,'3-2+*+,'.+$' .34"&"$+"$(8*34&+.+,' •  9*3:+(("3,+&+';-&86+*&+,+*('' •  <,$+#*%=+'",'$;-"(>3*#'233*'?388+&",#'%%,' #+?+,2+'()*++,",#($33&('@'2%$%4%,?+,'
 47. 47. !"#$%&'() •  !"#$%&'()$&"*+",&-'./0'"*.1234. •  2&5#$"&+"*.*00$./0*5",67$8"$(."*.#"97*"$(.:. /&*&;)"$(&".1(&8*00,<%*=>"4. •  2&5#$"&+"*.*00$.#"97*"$(./"5.+"/"*>". •  ?7@@","*.00*.+050#0*'./"5.A%,@/&++","*."*. @$7<"((&7*"",.0+)&"(.
 48. 48. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   20. CARDIMONI
 49. 49. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   21. PRO DOMO
 50. 50. !"#$%&'()*"#+$,&-!"#-.#/#-- ! #$%&'"()*"+,&-)$"" !"
 51. 51. !"#$%#&#'$(#$)*+,$&#,-)./0$01*).2*2.-3$245.6$1#+-+$ ! !"#$%&'()* ! +,)'(&*$"-,"().*-,)*#'/$"$)*0#$1$)*),,"*())#-,&($-$* #23#44().$)*56#76"$,&($8* ! 923#44().$)*&$4&$)*/##"*4$)(#"$)* ! :##"."#$(;#)().<*=$&,,3=,"$*/$>#;#)().* ! ?,)2,44().*-,)*@A*=$4&,,)/$*;#)().$)* * !"
 52. 52. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   22. DIGITALE PATHALOGIE
 53. 53. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   23. ATENDI – ZORGWACHTLIJST
 54. 54. WACHTLIJSTBEHEER OUDERENZORG! ! Geen overzicht aanbod woonzorgcentra! Aanbod zoeken en vergelijken! ! Geen Transparantie wachtlijst! Opvolging positie op wachtlijst! Opvolging centraal wachtlijstdossier!
 55. 55. WACHTLIJSTBEHEER OUDERENZORG! ! Doorverwijsdruk ziekenhuis! Efficiënte doorstroom! Achterhaalde wachtlijsten! woonzorgcentrum! Centrale wachtlijstregistratie – gedeelde wachtlijsten! Administratieve vereenvoudiging!
 56. 56. PITCHES #zorgidee   PITCHS  #1   24. FASTFINDER
 57. 57. UgenTec – Automated Lab & PCR analysis Wouter Uten
 58. 58. Advantages Time efficient 90 min ! 3 min (20sec analysis) More Accurate & Standardized 99.6% correct FastFinder – Automated lab & PCR analysis! Universal Cancer diagnostics, infection diseases, companion diagnostics,!..

×