Introductie
Supply Chain Risk. Een momenteel veel gehoorde en veel beschreven term in supply chain land. Sinds “De
Crisis”...
De mate van invloed die kan worden uitgeoefend op toelever en vraag risico’s zijn over het algemeen ook
beperkt, maar dit ...
P
 r
 o
 b
 a
 b
 i
 l
 i
 t
 y

             Impact
Analyse
Tijdens de Define fase zijn de belangri...
verandervermogen van organisatie kunnen dit er bij een 2e treatment project meerdere risico’s tegelijk
worden aangepakt.

...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2009 05 28 Artikel Scrm (2)

445 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
445
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2009 05 28 Artikel Scrm (2)

 1. 1. Introductie Supply Chain Risk. Een momenteel veel gehoorde en veel beschreven term in supply chain land. Sinds “De Crisis” zijn meer en meer supply chain professionals zich bewust geworden van de kwetsbaarheid van de supply chain zoals die in de afgelopen decennia door veel organisaties is ontworpen: actief outsourcen van non-core activiteiten, low cost country sourcing, implementatie van lean en JIT principes. Door deze maatregelen konden kosten uit de supply chain worden gehaald, maar een supply chain zonder vet is kwetsbaar en dit zou zomaar een pijnlijke werkelijkheid kunnen worden. Hoewel in literatuur en vakbladen veel te lezen valt over Supply Chain Risk Management worden er slechts weinig praktisch toepasbare methoden aangereikt. Dit heeft er toe geleid dat velen zich momenteel bewust worden van het feit dat supply chain risk wellicht ook voor hen een relevant onderwerp is, maar dat zij erg zoekende zijn naar handvatten om dit onderwerp op een juiste manier op te pakken. Dit artikel biedt de lezer een heldere methode waarmee meer zicht verkregen wordt op de stappen die men moet zetten om het risk management proces volwassen te maken of the professionaliseren. Supply chain risk De ontwikkelde methode richt zich op Supply Chain Risk. De term Supply Chain Risk wordt veelvuldig gebruikt, maar met grote regelmaat blijkt echter dat men het heeft of wil hebben over Supply Risk. Het moge duidelijk zijn dat Supply Risk echter slechts een onderdeel is binnen Supply Chain Risk. Voor een heldere en bruikbare weergave van Supply Chain Risk, kan worden teruggevallen op het model zoals ontwikkeld door Christopher en Peck. Supply Process Demand risk risk risk External to the Control firm but risk internal to the supply network Internal to the firm Environmental risk Model 1: Supply chain risk Het model onderscheid drie duidelijke risicogebieden in de supply chain (toelever risico’s, interne risico’s en vraag risico’s) en omgevingsrisico’s die op hun beurt kunnen leiden tot een risico dat tot uiting komt in één of meerdere van de drie risicogebieden in de supply chain. Op deze omgevingsrisico’s (bijvoorbeeld natuurrampen, brand of politieke onrust) kan doorgaans geen invloed uitgeoefend worden. De drie overige risicogebieden zullen hieronder kort worden toegelicht. Toelever risico’s: toeleverrisico’s zijn alle risico’s welke te maken hebben met de toelevering van producten of diensten. Het kan gaan om te vroeg of te laat geleverd krijgen, foutief geleverd krijgen (hoeveelheid/kwaliteit) of zelfs niet geleverd krijgen. Ook kan gedacht worden aan bijvoorbeeld beschikbaarheid van producten en diensten en sterk schommelende energieprijzen. Interne risico’s: interne risico’s zijn alle risico’s die impact hebben op de continuïteit van de eigen interne organisatie (het primaire proces). Het kan gaan om storingen in of gebreken aan productieapparatuur, gebreken in ICT systemen of menselijk falen. Vraag risico’s: vraag risico’s zijn alle risico’s welke voortkomen uit de markt en dien een directe invloed uitoefenen op de vraag naar een product of dienst. Hier kan gedacht worden aan nieuwe producten gelanceerd door concurrenten of verschuiving van trends waardoor vraag ineens lager of juist hoger is dan verwacht.
 2. 2. De mate van invloed die kan worden uitgeoefend op toelever en vraag risico’s zijn over het algemeen ook beperkt, maar dit kan per sector verschillen. Binnen de automotive industrie bijvoorbeeld, heeft een autoproducent als ketenregisseur een zeer prominente rol in het beheersen van de supply chain waardoor de span of control breder is dan alleen de eigen interne organisatie of enkel de First-tier leveranciers en of klanten. Continue wordt een organisatie geconfronteerd met het mogelijk optreden van risico’s uit alle bovengenoemde categorieën. De uitdaging ligt er in op een zo effectief mogelijke wijze om te gaan met deze risico’s. Wanneer een risico daadwerkelijk een feit wordt dan zal dit een zekere mate van invloed hebben op een organisatie. De ontwikkelde methode is met name bedoeld om op een gestructureerde wijze het risico speelveld in kaart te brengen en te vertalen naar concrete acties die ertoe leiden dat een organisatie zich kan ontwikkelen naar een meer “resillient” en “agile” speler in de supply chain. Een methodologie De ontwikkelde methode betreft een vijf fase cyclus bestaande uit Define, Analyse, Design, Treat en Monitor. De toepassing van deze methode dient vanuit een centraal punt in de organisatie gecoördineerd te worden, en communicatie tussen verschillende deelnemers is cruciaal. Dit laatste om lerend vermogen te realiseren bij het toepassen van de methode. Hetgeen door betrokkenen geleerd wordt in een bepaalde fase van de methode dient ook bekend gemaakt te worden bij projectleden die enkel betrokken zijn in de andere fasen van de methode. Een grafische weergaven van de Supply Chain Risk Methodology is weergegeven in model 2. identification analysis communication communication evaluation implementation Model 2: Risk Management methodologie Define De eerste fase in de risk cyclus bestaat uit het definieren van de potentiële supply chain risico’s. Zowel deze fase als de opvolgende fase moeten worden uitgevoerd door een projectteam waarin medewerkers en managers van alle betrokken afdelingen zitting hebben. Als de risico definitie fase is afgerond, is er vanuit een brij aan risico’s een longlist geformuleerd met daarin alle belangrijkste supply chain risico’s waar de organisatie aan blootgesteld wordt. De longlist is tot stand gekomen tijdens bijvoorbeeld een brainstorm sessie, vervolgende worden de geïdentificeerde risico’s geplot in een kans versus impact matrix. Door per risico in kaart te brengen waar dit risico zich bevindt in de kans versus impact matrix, wordt een overzicht verkregen van de belangrijkste risico’s in de supply chain (zie figuur 2). Hierdoor ontstaat een duidelijk overzicht van de risico’s welke als eerste moeten worden aangepakt. Daarnaast zullen een aantal risico’s aangepakt moeten worden op laste van wet en regelgeving (te denken valt aan REACH voor chemische stoffen). De combinatie van de kans versus impact matrix en de verplichtingen vanuit wet en regelgeving resulteert in de longlist van risico’s.
 3. 3. P r o b a b i l i t y Impact Analyse Tijdens de Define fase zijn de belangrijkste supply chain risico’s in kaart gebracht en is een longlist opgesteld. Nu kunnen voor de belangrijkste risico’s van deze longlist (hoog risico en impact + verplichtingen) worden onderzocht wat de precieze Sources, drivers en consequences zijn. Nadat de sources en drivers van een ongewenst effect inzichtelijk zijn gemaakt kan worden bepaald hoe het geïdentificeerde risico precies tot stand komt. Naast het per risico bepalen van Sources, Drivers en Consequences is het van belang dat van alle geïdentificeerde risico’s wordt bekeken hoe deze met elkaar samenhangen. Nadat de samenhang en complexiteit van de risico’s duidelijk is, kunnen de risico’s worden gerangschikt. Hier wordt bepaald welke risico of risico groepen er als eerste, tweede etc moeten worden aangepakt. Omdat risico management impact heeft op de complete organisatie en eventueel organisatiebeleid, is het van essentieel belang dat het top-management bij deze fase ook nauw betrokken is. Aan het einde van deze fase is er een short-list beschikbaar waarop de belangrijkste risico’s staan inclusief hoe deze risico’s ontstaan en waar de oorzaak van deze risico’s ligt. Design De volgende stap in de Supply Chain Risk Management Methodology is de Design fase. Hierin wordt er per risico een Risicoplan gemaakt om de risico’s te kunnen managen. Het risicoplan (plan van aanpak) bevat minimaal de volgende informatie: - beschrijving van het risico, dit is in de vorige fase inzichtelijk gemaakt. - risico management strategie, hierin kunnen we 4 strategieen onderscheiden: o risk avoidance o risk transfer, o risk reduction and o risk acceptance. - Tijdslijn - overzicht betrokken afdelingen en de manager die verantwoordelijk is voor het reduceren van het risico. - Strategiecheck, het komt veelvuldig voor dat bedrijfsstrategie en Riskplan met elkaar conflicteren. Dit dient op management niveau te worden besproken Als de plannen gereed zijn en matchen met de geformuleerde bedrijfsstrategie worden deze gecommuniceerd binnen de organisatie. Treat Tijdens de risk treatment fase worden de project plannen die per risico zijn opgesteld geïmplementeerd. Deze plannen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de eerder aangewezen managers. Het is belangrijk dat er uiteindelijk 1 senior manager eindverantwoordelijk is, mede hierdoor wordt het risico management in de organisatie ingebed. Daarnaast is het vanwege het draagvlak voor de veranderingen essentieel dat deze oplossingen worden geïmplementeerd met support van het complete management. De Treatment fase van risico management heeft in veel gevallen een grote impact op de organisatie en de manier waarop deze gemanaged wordt. Het is erg belangrijk dat wanneer een organisatie voor het eerst een risicocyclus doorloopt dat niet meer dan 3-5 risico’s tegelijk worden aangepakt. Afhankelijk van de
 4. 4. verandervermogen van organisatie kunnen dit er bij een 2e treatment project meerdere risico’s tegelijk worden aangepakt. Monitor Nadat de treatment fase moet het risico management worden geëvalueerd. Na de evaluatie kan worden besloten dat er aanvullende acties nodig zijn om het risico verder te reduceren. Ook kan worden besloten dat bepaalde maatregelen niet meer nodig zijn omdat het risico is gereduceerd, waardoor minder beschermende maatregelen nodig zijn. Conclusie: Eerst longlist -> shortlist -> 1 manager eind verantwoordelijk -> zowel medewerkers als manager betrokken bij project -> draagvlak en involvement senior management -> maximaal 3-5 risico’s bij 1e keer doorlopen cyclus.]M

×