‫يقدم هذا الكتاب حماولة لتوثيق جتربة هامة من جتارب املجتمع املدنى تتجاوز الأداء‬‫التقليدى، تعك�س خربة نراها �ضرورية ملنظما...
dBÄ v ¡U Më U UCÁË ŸU{Ë√ b dÄ d dI   ≤∞±∞ q¹dÐ≈ ≠ ≤∞∞π uOÃu¹
©≤∞±∞ q¹dÐ≈ ≠ ≤∞∞π uOÃu¹® dBÄ v ¡U Më U¹UCÁË ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð ∫»U²Jë Ê«uMŽ           œuL×Ä qÄ√ ∫·«dý≈ Ø È—bÁ ...
vK‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡;« b‡‡ ‡ ‡ ‡ dë o‡‡ ‡ ‡ df¹u? ë WE U?×?Ä Ø …d?Ý_« rOEMð W?OF?L?ł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ...
U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ u ;« µ   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ...
µ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð                      b‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ON9…√d*« b?{ eO?OL²?ë ‰UJ...
b‡‡‡‡‡ON9 ≠ ∂«c¼ w Ë ¨W?O?ÁU?Hðô« oO?³?Dð W?FÐU?²?Ä w W?O?ÄuJ(« d?O?ž  U?LEM*« —Ëœ “d?Ð «c¼ sÄ U?ÁöD½«Ë¡U Më ŸU{Ë√ w —uD²...
∑ ≠ dBÄ v ¡U     Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b   dÄ d¹dIð                                    ...
WKFHÄ dOž  UÝUOÝË ”—U2 nMŽ ∫ ¡U       MÃUÐ —U&ô« ≠ ∏…dÝUL    ë iFÐ ‰öš sÄ  U−¹eë Ác¼ d?O       Oð r²¹ YOŠ...
π ≠ dBÄ v ¡U      Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b       dÄ d¹dIð                              ...
WKFHÄ dOž  UÝUOÝË ”—U2 nMŽ ∫ ¡U         MÃUÐ —U&ô« ≠ ±∞‚uIŠË d?A³ÃUÐ —U&ô« W?× UJÄ ‰U−Ä w W?OÃËbë  UOÁUHðôUÐ œ—Ë ...
±± ≠ dBÄ v ¡U     Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b    dÄ d¹dIð«c¼ ÂUJŠ√ oO??³Dð w U?N?ŽU??³ð«Ë U?NðU?Ž«d?Ä WÐU??OMë ¡U?C?Ž√ …œU?...
WKFHÄ dOž  UÝUOÝË ”—U2 nMŽ ∫ ¡U             MÃUÐ —U&ô« ≠ ±≤r¼«d?Á w  UO?² Êu? dF¹ ô rN½≈ «uÃU?Á © • ≤µ[∑ ®  ...
±≥ ≠ dBÄ v ¡U      Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b  dÄ d¹dIðU?LÂ Æ …e?O?«Ë dÐu²?Â√∂ w²E U?; WFÐU?²Ã« e?«d*«Ë ÈdIë iF?Ð w …uIÐ ...
WKFHÄ dOž  UÝUOÝË ”—U2 nMŽ ∫ ¡U        MÃUÐ —U&ô« ≠ ±¥t½√ V½U−Ð «c¼ ¨WÃbNÐ d?š¬ vMÃbNÐË vMÐcŽ ¨«bł —uO?ž ¨W{d2 b¹d...
±µ ≠ dBÄ v ¡U     Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b     dÄ d¹dIðoOŁuð WL?N²Ð rN?²*« ‰UŠ√ b?Á …d¼UIë »uMł  UÐUO?Mà ‰Ë_« ÂUFë vÄU...
WKFHÄ dOž  UÝUOÝË ”—U2 nMŽ ∫ ¡U       MÃUÐ —U&ô« ≠ ±∂w ô≈ dH   ÃUÐ UMà `L  ð sà WO½œ—_« …—UH  ë Ê≈ UMà XÃUÁË ...
±∑ ≠ dBÄ v ¡U    Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b  dÄ d¹dIð             Æ…œËb×Ä Xë“UÄ W«dAë Ác¼ Ê≈ YOŠ ¨…d¼UEë WNł«u...
±π ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð                                         ...
WO½b*«Ë WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ≠ ≤∞‚uI?(« pKð qO½ qł√ sÄ a¹—U²Ã« d?³Ž q¹uDë …√d*« ÕU?HÂË ¨WKÄU U?NÁuI?×Ð WO?ÝUO  ...
≤± ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð       ÎvŽuë l — vKŽ «d?ýR?Ä b?F¹ pÖ Ê√ —U?³?²?Ž« sJ1 ô t½S? W?³ M?ë pKð...
WO½b*«Ë WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ≠ ≤≤WÃËc?³*« œu?N?« nF?{ v?KŽË ¨ W?O?ŠU½ sÄ ÂU?Fë ‰U?−?LKà …√d*« ÃËd?š v?KŽ U¼d?OŁQð...
≤≥ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð‰U?? L? ?F?ë sÄ qÁ_« v?KŽ U?? L?¼b?? Š√ ÊuJ¹ Ê«u?? ?C? ?Ž …dz«œ q? sŽ V ? ?²?M¹Ë...
WO½b*«Ë WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ≠ ≤¥W??OK?L??Fë d??O??Ý ¡U?MŁ√ r²ð w?²Ã« rz«d??UÐ W???IKF??²?*«  UÐu??I??Fë W???F??...
≤µ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIðU??L?? ¨≤∞∞∑ ÂU???Ž •∂≥ vÃ≈ XC??H??? ½« rŁ ≤∞∞∂ ÂU??Ž •∑≤ v?Ã≈ ≤∞∞µ ÂU??Ž •∂≥ sÄÂ...
WO½b*«Ë WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ≠ ≤∂               © ≥® rÁ— ‰Ëbł©≤∞∞∑ ≠ ≤∞∞µ® …d²Hë ‰öš ŸuMë V Š WOMN...
≤∑ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð¡U  Më qGAð YO?Š ¨ WOŽu½ …u− œułË vÃ≈ W?OMN*«  UÐUIMë w ¡U           ...
WO½b*«Ë WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ≠ ≤∏                     ©¥® rÁ— ‰Ëbł  ≤∞∞Ø ≤∞∞∏≠≤∞∞± d¹UM¹ WÃË...
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010

2,788
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,788
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010

 1. 1. ‫يقدم هذا الكتاب حماولة لتوثيق جتربة هامة من جتارب املجتمع املدنى تتجاوز الأداء‬‫التقليدى، تعك�س خربة نراها �ضرورية ملنظماته املختلفة، تت�ضمن حماولة لر�ضد اأو�ضاع‬‫ً‬‫الن�ضاء ومتابعة تطورها من خالل مالحظات العمل امليدانى جلمعيات الئتالف، ف�ضال‬‫عما تتناوله ال�ضحافة القومية واملحلية من ق�ضايا الن�ضاء، كما ن�ضجل فيه جتربة الئتالف‬‫وعدد من اجلمعيات لتقدمي تقرير الظل اأثناء مناق�ضة تقرير م�ضر الدورى ملتابعة‬‫تطبيق اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة اأمام اللجنة املعنية بالأمم‬‫املتحدة ال�ضيداو فى جنيف 0102.. وناأمل اأن ي�ضهم هذا اجلهد فى بناء قدرة منظمات‬ ‫ً‬‫املجتمع املدنى على تطوير اأدائه على امل�ضتوى الوطنى لي�ضبح طرفا فى �ضنع م�ضتقبل‬ ‫ً‬ ‫اأف�ضل لوطننا، ومن اأجل اأن يطل على املجتمع الدوىل مربزا وجه بالدنا احل�ضارى.‬ ‫* *‬‫من بداية ت�ضعينات القرن املا�ضى تطور اأداء اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية ب�ضورة‬‫كبرية وتزايدت تدريجيًا م�ضاحات الأدوار التى يلعبها حيث انتقل فى ممار�ضاته من‬‫حدود الدور اخلدمى الذى ظل ميار�ضه منذ بدء ن�ضاأة اجلمعيات الأهلية فى منت�ضف‬‫القرن التا�ضع ع�ضر اإىل اآفاق دور جديد فى الدفاع عن احلقوق وامل�ضاركة فى اتخاذ‬‫ً‬‫القرار، وهو الأمر الذى يتواكب مع الجتاه الدوىل املتنامى الذى ي�ضتدعى دورا فاعال‬ ‫ً‬ ‫للمنظمات غري احلكومية فى التنمية امل�ضتدامة.‬ ‫* *‬‫وجاء ت�ضكيل ائتالف من اجلمعيات العاملة فى جمال تنمية اأو�ضاع الن�ضاء ا�ضتجابة‬ ‫ً‬‫وتفاعال طبيعيا مع هذا املناخ، خا�ضة فى اإطار متابعة تطبيق اتفاقية الق�ضاء علىجميع‬‫اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة التى �ضدقت عليها م�ضر فى �ضنة 1891 والتى �ضاغها املجتمع‬‫الدوىل باعتبارها املرجعية القانونية لتمكني الن�ضاء فى خمتلف اأنحاء العامل من ممار�ضة‬‫حقوقهن الإن�ضانية الطبيعية فى مواجهة واقع من الظلم والقهر والتمييز ب�ضبب النوع‬ ‫اأدى اإىل احلرمان من احلياة احلرة الكرمية عانت منه املراأة فى كل مكان.‬ ‫* *‬‫وجدت جمعيات الئتالف فى جتمعهم �ضنة 79 فر�ضة جيدة لتفعيل اجلهود املتناثرة‬‫املوجهة لتح�ضني اأو�ضاع الن�ضاء والت�ضدى لأ�ضباب تخلفها عرب متابعة تطبيق هذه‬‫التفاقية على اأر�س الواقع من خالل ا�ضتخدام الآليات املعتمدة دوليًا لتحقيق هذا‬ ‫الغر�س.‬‫هى جتربة رائدة ورائعة حيث اإنها ترجمت قدرة املنظمات غري احلكومية على تكوين‬ ‫فريق عمل.‬
 2. 2. dBÄ v ¡U Më U UCÁË ŸU{Ë√ b dÄ d dI ≤∞±∞ q¹dÐ≈ ≠ ≤∞∞π uOÃu¹
 3. 3. ©≤∞±∞ q¹dÐ≈ ≠ ≤∞∞π uOÃu¹® dBÄ v ¡U Më U¹UCÁË ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð ∫»U²Jë Ê«uMŽ œuL×Ä qÄ√ ∫·«dý≈ Ø È—bÁ WOÄUÝ Æœ ∫d¹d% Øs Š Uý— ∫œ«bŽ≈ …√d*« WOLMð vI²KÄ ∫—«b ≈ ≤µ∑¥∞∂¥¥ fÂUHOKð ≠ …d¼UIë ≠ uOÃu¹ ≤∂ Ÿ—Uý ≥≥ fwid.fwid@yahoo.com Fw. cedaw.moitor@gmail.com bOÝ WHOKš ∫v½Ëd²JOÃ≈ lLł tðU×ý ÂdJÄ ∫vMHë ëdšù«Ë ·öGë ≤∞±± d¹UM¹ ¨vÃË_« WF³Dë
 4. 4. vK‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡;« b‡‡ ‡ ‡ ‡ dë o‡‡ ‡ ‡ df¹u? ë WE U?×?Ä Ø …d?Ý_« rOEMð W?OF?L?ł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b¹“ rK ?Ä W?LO? СUMO?Ý ‰U?Lý W?E U×?Ä Ø W¹ËUMO? ë …√d*« ‚u?I?Š W?OF?L?ł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œË«œ ¡UNÐÂu?OH?ë WE U×?Ä Ø…d?Ý_« W¹U?Ždà Âu?OHë W?C?N½ W?O?FL?ł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v ?O?Ž ÊUC?Ä—…e?O?« WE U?×?Ä Ø W¹d?B*« …√d*« U¹U?CÁ W? ?ÝR?Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —u½ b?LŠ√ ÊU1—U?ÂÊ«u??Ý√ WE U?×? Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b?L? (« uÐ√ tKë b??³?ŽW¹—bMJÝù« W?E U?×?Ä Ø W?O? LM²Ã«Ë …√d*« W?O? F?L?ł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …e?L?Š ¡U?OKŽW?OKO?ŽU?L?Ýô« WE? U?×?Ä Ø W?OÐd?Fë …√d*« W?O?F?L?ł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UDŽ …b?łU?Än¹u?Ý vMÐ WE U?×Ä Ø V¹—b?²Ã«Ë  U?Äb? Kà WOD?³Ië W?O?FL?« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d?OMÄ s ×?ÄU?OM*« WE U×?Ä Ø Ÿ—«uAë W?LFÞ√ vFzUÐ W?¹UŽ— W?OF?Lł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bL?×Ä b?OÝ bL?×Ä◊uO?Ý√ WE U?×Ä Ø WKÄUJ²*«  U?Äb Kà W¹U?Ždë W?OF?Lł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œuL?×Ä v×?² vHD?BÄ ∫  √ Ø ÊuŽuD²*«…d¼U?Ië WE U?×Ä Ø W?O?LM²Ã«Ë —«u×Kà U?M²LK W?O?FL?ł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ `ÃU b?LŠ√…e?O?« WE U?×?Ä Ø W?O?LM²Ã«Ë ‚u?I?×Kà vÄ√ W?O?F?L?ł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈËUBë vN½ ∫W¹eÂd*« …b «dë s‡‡‡‡‡‡‡‡ Š U‡‡‡‡‡ý— ∫b dLKà W|—«œù« WI M*« bÃU‡‡‡‡‡‡‡š v‡‡‡‡‡‡Ä ∫·«dýù« vF U‡‡‡‡‡Aë ”U‡‡‡M¹≈
 5. 5. U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ u ;« µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bON9 ∫‰Ë_« qBHë æ ∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWKFHÄ dOž  UÝUOÝË ”—U2 nMŽ ∫¡U MÃUÐ —U&ô« ∫w½U¦Ã« qBHë æ ±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO½b*«Ë WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ∫YÃU¦Ã« qBHë æ ≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W¹œUB²Áô«Ë WOŽU?L²łô« ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ∫lЫdë qBHë æ µµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …√dLKà W¹dÝ_«Ë WO½u½UIë ‚uI(« ∫fÄU)« qBHë æ ∏± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …√d*« b{ nMFë ∫”œU ë qBHë æ±±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ øs¹dšü«  U¹d( VKÝ Â√ ÆÆ…√d*« W¹d( „UN²½« ∫»UIMë ∫o×KÄ æ±≤≤ WOzUCIë V UM*« vKŽ ‰uB(« qł√ sÄ W¹dB*« …√d*« ‰UC½ æ ÆÆÆÆ d?B?Ä Èd¹d??Ið W?A?ÁUMÄ w W?O?Äu?J(« d?O?ž  U?LEM*« W?Ðd?& oOŁuð æ ‰UJý√ lO?L?ł wK?Ž ¡U?C?Ië W?O?ÁU?Hð« oO?³Dð W?FÐU??²* lÐU? Ã«Ë ”œU? ë±¥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∞ nOMł ≠ …√d*« b{ eO?OL²Ã«±µ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∞ nOMł ≠ WOÄuJ(« dOž  ULEM*« WÐd& oOŁu²Ã WOŠ  «œUNý æ±∑± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ o?Šö*« æ
 6. 6. µ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð b‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ON9…√d*« b?{ eO?OL²?ë ‰UJý√ W U? ¡UGÃ≈ W?OÁU?Hð« vKŽ dB?Ä XÁb Ê√ cMÄ U?ÄUŽ 5ŁöŁ W?ЫdÁÂUŽ d?BÄ UNOKŽ XÁb? Ë ±π∑π ÂUŽ …b×?²*« 3úà WÄUFë WO?FL« U?NðbL²Ž« w²Ã« åË«b?O ëòlOL?−Ð …√d*« b{ eOO?L²Ã« vKŽ ¡UCIë ¢ w¼Ë W?OÝUÝ_« WO½u½U?Ië …bŽUIë vKŽ ΫœU?L²Ž« ±π∏±vKŽ ÊuJð Ê√ V−¹ WKÄU?Aë WO?LM²Ã« Ê√ vKŽ WO?ÁUHðô« bO?ÂQð vÃ≈ W U?{ùUÐ ¨ ¢ Ád¼UEÄË tÃUJý√…«ËU? *« vKŽ ·«dÞ_« ‰Ëbë W? U? qL?FðË a¹—U?²Ã« p?Ö cMÄË ¨ …√d*«Ë qłdë 5Ð …«ËU? *« Âb?Á «¡«dł≈ –U? ð« ‰öš sÄ W U?)«Ë WÄUFë s¹œU?O*« lOLł w? ‰UłdÃ«Ë ¡U Më 5Ð ‚u?I(« w Æ …«ËU *« Ác¼ ÊULCà WO½u½UÁ dOЫbðË—uD²Ã« rž—Ë ‰Ëbë sÄ dO?³Â œbŽ sÄ UNOKŽ o¹b?B²Ã«Ë U¼œUL²Ž«Ë W?IOŁuë Ác¼ —Ëb rž—ËÊ√ ô≈ ¨ W?O?ÁU?H?ðô« Ác?Nà WÐU?−?²?ÝU?? rÃU?Fë oÞUMÄ sÄ b?¹b?Fë w ¡U? Më ŸU?{Ë√ w? ”u?LK*«¨qL?FÃ«Ë r?OKF?²Ã« U?N?MÄ W?HK²? ? Ä  ôU?−?Ä w WðËU??H?²?Ä W?O?Žu?½  «u?−? œu?łË sŽ n?AJ¹ lÁ«uë ôb?F?Ä rÁU?Hð vKŽ …Ëö?Ž ¨W?×?Bë ¨ —«d?Ië lM dz«Ëœ w W?—U?A*« ¨ wŽU?L?²?łô« ÊU?L?CëFeminization of poverty ¢ dI?Hë YO½Qð ¢ …d¼UEÐ vL? ¹ UÄ  “d √ w?²Ã«Ë ¡U Më 5Ð d?IHë Æ’uB)« tłË vKŽ …√d*« ‚uIŠË WÄUŽ WHBÐ WOLM²Ã«  UOKLŽ iNł√ Ícë dÄ_«W?Âd??Š ‰ö?š sÄ pÃ–Ë W??O?ÁU?H?ðöà wKF?H?ë c?O?HM?²Ã« W?FÐU??²?Ä vÃ≈ wÃËbë lL??²?:« wF??Ý pÃcÃw “d??;« —uD²Ã« vK?Ž ·u?ÁuKà ±ππµ 5?JÐ v²??ŠË ±π∏µ wÐËd?O½ s?Ä Î«¡bÐ W?O?ÃËbë  «d9R*«…u?−? Hë œu??łË —«d?L? ²?Ý« W??OÃËbë d¹—U??I?²Ã«Ë  «d??ýR*« X×?{Ë√ Y?O?Š ¨rÃU??Fë ¡U? ?½ ŸU?{Ë√vKŽË ¨ W?O?ŠU½ sÄ WO?LM²Ã«  U?OKL?Ž vKŽ dŁ_« d?³?Â√ tà ÊU U?2 ¨s¹œUO*« sÄ b?¹bFë w W?O?ŽuMëW?O?L¼√ vKŽ bO?ÂQ?²Ã« vÃ≈ …b?×?²*« 3_« XF?Ý UM¼ sÄË ¨ Èd?š√ WO?ŠU½ sÄ ¡U? Më b?{ e?OO?L?²Ã«W?Oz«dł≈ W?Lłd?ð WÐU¦0 5JÐ qL?Ž ÃU?NMÄ ÊUÂË ¨ W?OÁU?Hðô« Ác¼ vKŽ XÁb? w²Ã« ‰Ëbë W?FÐU²?ÄoO?I? %Ë …√d*« vKŽ lÁ«uë e?O? O?L?²Ã« Wë“ù W??OKO?B?H?ð qL?Ž WDš sL??Cð YO?Š ¨ W?O? ÁU?Hðô« œ«u*¡UM³Ã W?L?ÝU?Š  ôU−?Ä ÃU?NM*« U¼d?³?²Ž« ¨w²Ã«  ôU?:« nK²? ?Ä w qłdë 5ÐË U?NMOÐ …«ËU? *«wŽU??L? ²? łô«Ë wÝU??O? ë sÄ_« oO??I? % qł√ sÄ Âb??I? ²? ÄË ‰œU??ŽË —«d?L? ²? Ýöà qÐU??Á lL??²? −? ÄvMŁUÐ  ôU?:« Ác¼ 5JÐ ÃUNMÄ œb?Š bÁË »u?FAë lO?Lł Èbà w¾?O³Ã«Ë w? UI¦?Ã«Ë ÍœUB?²Áô«Ë—UŁ¬ ¨ …√d??LKà t??łu*« nMFë ¨ …√d?*« W?×? ¨…√d*« rOK?Fð ¨ …√d*« d??I? ∫ XM?L?Cð ôU??−? Ä d?A? Ž…√d*« ‚u?IŠ ¨ —«d?Ië lM dz«Ëœ w? W—U?A*«Ë …√d*« ¨ œU?B²?Áô«Ë …√d*« ¨ W?×K *«  U?Ž«eMëW??O?F? O?³?Dë œ—«u*« …—«œ≈ w …«ËU?? *« Âb??Ž ¨Âö?Žù« w …√d??LKà wD?LMë d¹u??B?²Ã« ¨ W??O½U?? ½ù«Ê√ vKŽ …√d*« ŸU{ËQÐ ÷uNMKà WO ÝR*«  UOÃü« «dOš√Ë ¨ WKHDë b?{ eOOL²Ã« ¨W¾O³Ã« W¹ULŠË Æ’U)« ŸUDIÃ«Ë ¨w½b*« lL²:«Ë wÃËbë lL²:« ¨  UÄuJ(« 5Ð W«dAë ‰öš sÄ pÖ r²¹W??OzU/ù« ·«b¼_« œb??% W?I? OŁË —«b?? ù rÃU?Fë …œU??Á lL??²?ł≈ …b¹b??« W??O?HÃô« l?KDÄ w Ëb¹bFë 5LCð sŽ öC ¨…√d*« 5J9 ‰uŠ ÎU×¹d? Ë ÎU×{«Ë ÎU b¼ XMLCð ¨…b¹b« WOHÃúÃ Æ WO½UL¦Ã« ·«b¼_« WOIÐ w WOŽuMë  «dýR*« sÄ
 7. 7. b‡‡‡‡‡ON9 ≠ ∂«c¼ w Ë ¨W?O?ÁU?Hðô« oO?³?Dð W?FÐU?²?Ä w W?O?ÄuJ(« d?O?ž  U?LEM*« —Ëœ “d?Ð «c¼ sÄ U?ÁöD½«Ë¡U Më ŸU{Ë√ w —uD²Ã« W?FÐU²* UÄUŽ dAŽ vMŁ« cMÄ dB0 åË«b?O ëò ·ö²z« fÝQð —UÞù«Ícë ¢ qEë¢ d¹dIð .bIð ‰öš sÄ pÃ–Ë ¨UNà WIŠöë  UO u²Ã«Ë WOÁUHðô« WOFłd0 dBÄ wU??N?²?KH??ž√ w²Ã«Ë ¨lL??²?:« w? …√d*« t??ł«uð w²Ã« W??ÝU?? ?(« qzU?? *« r?−?Š vK?Ž ¡u?Cë v?IK¹vŽ«dð W?? OMÞË  U?? ÝU??O? Ý ‰ö?? š sÄ ‰Ëbë s?J9 WáU?? ? ?LKà W?? Oì b??F¹ p?ÃcÐ u¼Ë ¨  U?? ÄuJ(«VKG?²Kà  UÄuKF?Ä …bŽU?Á ¡UMÐË b dë v?KŽ qEë d¹dIð b?L²?F¹Ë Æ UNðU?ÄUL?²¼«Ë …√d*«  UłU?O²?Š« U??O? −?O?ð«d?²? Ý« sÄ b?? dë ÊuJ?¹ Ê√ vKŽ ¨ d¹—U??I? ²Ã«Ë  «¡U??B? Šù« d? «u?ð Âb?Ž WK?JA??Ä vKŽ5Ð ÂUN*« oO Mð sJ1Ë ¨ ’Uš qJAÐ …√d*«Ë WÄUŽ ÊU ½ù« ‚uIŠ ‰U−Ä w WKŽUHë  ULEM*« U?ÄuK?F*« d?O? uðË  U??ÂU?N?²½ô« sÄ 5F??Ä Ÿu½ b? dÐ U?N?MÄ q h²? ð YO??×Ð W?LEMÄ s?Ä d?¦?Â√ ÆUNÐ W U)« WÄ“öëoO³Dð ¢ WFÐU²Ä w w½b*« lL²:«  ULEMÄ tÐ ÂuIð Ícë —Ëbë ‚UOÝ w d¹dI²Ã« «c¼ wðQ¹Ë «d?²? w Íd?B*« lL?²?:UÐ ¡U? Më ŸU?{Ë√ b? dà U?Nà W?I?Šöë  UO? u?²Ã«Ë W?O?ÁU?Hðô« œ«u?Ä—ËU×LKà ÎU?I Ë dBÄ w ¡U? Më ŸU{Ë√ w “d;« ÂbI?²Ã« b — ‰öš sÄ pÃ–Ë ¨WHK²? Ä WOMÄ“W??O½b*« ‚u??I? (« ¨¡U?? M?ÃUÐ —U??&ô« ∫ w WK¦??L? ²*«Ë W??O? ÁU??Hðô« U??N? OÃ≈  —U??ý√ w?²Ã« ¨W??O? ? OzdërŁ ©WOB Aë ‰«uŠ_« ‰U−Ä® WO½u½UIë ‚uI(« ¨W¹œUB²Áô«Ë WOŽUL²łô« ‚uI(« ¨WOÝUO ëËd¹d?I²Ã« ‰ËUM?²¹ «dO?š√Ë ¨UN?Ð W U?š WO? uð  —b? w²Ã« pKð ¨…√d*« b?{ nMFë W?OC?Á ‰ËUM²¹XK¦?Ä YO?Š ¢»U?IMë¢ W?O?C?Á w¼Ë ¨Íd?B*« ‚U?O? ë w lÝ«Ë ‰b?ł U?NÃu?Š —«œ W?OŽd? W?O?C?ÁU¹U?CIë d¹d?I?²Ã« ‰ËUM²¹ Ë «c¼ ¨  U¹u? Më 5Ð UL?OÝôË d?z«Ëbë sÄ b¹bFë w W?O? öš W?OC?Á ∫ WOÃU²Ã« Æ ¡U MÃUÐ —U&ô« ≠± Æ WOÝUO Ã«Ë WO½b*« ‚uI(« ≠≤ Æ W¹œUB²Áô«Ë WOŽUL²łô« ‚uI(« ≠≥ Æ © WOB Aë ‰«uŠ_« ‰U−Ä ® WO½u½UIë ‚uI(« ≠¥ Æ ¢ …√d*« b{ nMFë ¢ WOCÁ ≠µ Æ ¢ »UIMë ¢ WOCÁ ≠∂¨WO?ÝUÝ√ WO?FłdL? WOÁU?Hðô« œuMÐ .bIð ÎôË√ ∫ w d¹d?I²Ã« UN?F³ð« w²Ã« WO?−NM*« q¦?L²ð˨d?BÄ w ¡U? Më ŸU{Ë√ b? dð w²Ã« W?OÄuJ(« d?O?žË WO?ÄuJ(«  ULEM?*« iFÐ œuN?ł UN?OKðsÄ ¡Ëd?I*« Âö?Žù« tÃËUMð U?Ä b? — ‰ö?š sÄË WÁö?Fë  «– W?OÃËbë d¹—U?I?²Ã« ‰ö?š sÄ U?C¹√Ë U?Áu?F*« iFÐ vÃ≈ …—U?ýù« lÄ ¨U?N?OÃ≈ …—U?ýù« XI?³Ý w²?ë  ôU:« w “d?;« Âb?I?²Ã« YO?Š‰Ëeð Ë√  «d??G?¦Ã« b? ?ð v²?Š r²¹ Ê√ wG??³M¹ U?Ä ¨ Ϋd??O?š√Ë ¨U??N?O? Âb??Ið “«d?Š≈ ÊËœ XÃU??Š w²Ã« ÆdBÄ w ¡U Më ŸU{Ë√ w ÂbI²Ã« “«dŠ≈ ÊËœ ÎözUŠ nIð w²Ã«  UÁuF*«
 8. 8. ∑ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð ‰Ë_« qBHë WKFHÄ dO U UO Ë ”—U2 nM ∫ ¡U MÃU —U&ô« bONL‡ð—U&ô«Ë WÄUŽ œ«d _UÐ —U&ô« ‚UD½ l ð« …dOš_« W½Ëü« w t½√ vÃ≈ WOÃËbë d¹—UI²Ã« dOAðœËb?(« ÕU?²?H½«Ë …—U?−?²Ã«Ë œU?B?²?Áô« W*u?Ž W?OKL?Ž l?Ä W? U?š ¨’u?B?)« t?łË vKŽ ¡U? MÃUÐqL?A¹Ë ¨ ‰ËbKà ΫdÐU?Ž ÎUL? ?{ ÎU¹dÝ ÎUÞU?A½ d?A³ÃUÐ —U?&ô« `³? √ YO?×Ð ¨ ‚«uÝ_« d¹d?%Ëw qL??FÃ«Ë v M?« ‰ö?G??²?Ýô«Ë ‚d?Ã«Ë W?OÃe?M*« W?Äb??)« w ¡U?? Më ‰ö??G?²??Ý« ◊U??AMë «c¼W?OÐd?Fë WO½U? ½ù« W?O?LM²Ã« d¹d?Ið —U?ý√ bÁË ¨ f?M« WŠU?O?Ý t?OKŽ oKD¹ U?Ä Ë√ ¨W?OKOKë w¼ö*« ©±®‰Ëbë iFÐË Z?OK)« ‰Ëœ U?L?O??ÝôË W?OÐd?Fë Ê«bK?³ÃUÐ …d¼UEë Ác¼ —U??A?²½« vÃ≈ ≤∞∞π ÂU?FÃU?ÄU?L²?¼« dA?³ÃUÐ —U?&ô« Ÿu?{u?Ä ‰U½ pÃcà W?−?O²½Ë ¨ d?B?ÄË Êœ—_«Ë ÊUM³K Èd?š_« W?OÐd?FëW?OK;« œu?N«Ë W?OÃËbë  «d9R*« b?I?Ž ‰öš s?Ä pÖ 5³ð ¨b d?ë …d²? ‰ö?š ÎUOK?×ÄË ÎU?OÃËœ ÆWOÃËbë  UFL²:« W U ‚—Rð v²Ã« WKJA*« pK²Ã ÈbB²Ã« WÃËU;vKŽ ¡«uÝ W?OC?Ië pK²Ã W³? MÃUÐ dB?Ä l{Ë vKŽ ·dF²?ë wÃU(« qBHë ‰ËU?×¹ UM¼ sÄËÈu??²? *« v?KŽ ¡«u?Ý U??OK×??Ä WÃËc??³*« œu??N?« b?? — ‰ËUM²?¹ U?L?? ¨wK;« Ë√ wÃËb?ë Èu?²?? *«oOŁ«u?*UР«e??²Ãô« Èb???ÄË W??O??C???Ië pK²?à Íb??B??²Ã« q?ł√ sÄ pÃ–Ë ¨wÄuJ?(« d??O??žË w?ÄuJ(«vKŽ ¡U?C?Ië W?O?ÁU?Hð« U?N?L?¼√ sÄË ¨W¹d?B*« W?ÄuJ(« U?N?OKŽ XÁb? v?²Ã« W?OÃËbë  U?O?ÁU?Hðô«Ë Æ…√d*« b{ eOOL²Ã« ‰UJý√ lOLłU¼b?N??ý v²Ã« À«b?Š_« pKð U?C?¹√ b? d½ Ê√ œu?N?« pK?²Ã U½b? — ‰ö?š UM?OKŽ ÊU?Â˨œuN?« pKð —uB?Á Ë√ WOÃU?F ÈbÄ vKŽ ·d?F²Ã« lOD²? ½ UNÃö?š sÄ v²Ã«Ë ¨ÍdB*« lL?²:«—U&ô« W?OC?Á tł«uð v²Ã«  U¹b?×²Ã«Ë ZzU?²Më r¼_ U{d?ŽË qBHKà UB? KÄ ÂbI½ W¹U?NMë v Ë ÆÍdB*« lL²:« v ¡U MÃUÐ WOK;«Ë WOÃËbë WD¹d)« vKŽ ¡U MÃUÐ —U&ô« WOCÁ sÄ dBÄ l{Ë—U?&ô«Ë ¨ ÂU?Ž qJ?AÐ d?A?³ÃUÐ —U?&ô« W??O?C?Á XÃËUMð v²?ë W?OÃËbë d¹—U?I?²?ë “dÐ√ sÄ ÊU?ÂbFð dB?Ä Ê√ d³²Ž« ÈcÃ«Ë ¨≤∞∞π WOJ¹d?Ä_« WOł—U)« …—«“Ë d¹dIð u¼ ¨ ’U?š qJAÐ ¡U MÃUЗU?ý√Ë ¨ w M« ‰ö?G?²?Ýô«Ë Í—U³?łù« qL?Fë ÷d?GÐ ¡U? MÃUÐ —U?&öà —u?³?Ž W?NłË —b?B?Ät??OKŽ oKD¹ ÍcÃ«Ë U??ÄU??Ž±∏ sÝ ÊËœ  U¹d?B?*«  U?O??²?Hë sÄ »d??Fë ë˓ …d¼Uþ v?Ã≈ d¹d?I??²Ã«Ê«bK³Ã« w ÊU ½ù« sÄ√  U¹b% ¨ wzU/ù« …b?ײ*« 3_« ZÄU½dÐ ¨ ≤∞∞π ÂUFKà WOÐdFë WO½U? ½ù« WOLM²Ã« d¹dIð ©±® Æ ∏∑ ’ WOÐdFë
 9. 9. WKFHÄ dOž  UÝUOÝË ”—U2 nMŽ ∫ ¡U MÃUÐ —U&ô« ≠ ∏…dÝUL ë iFÐ ‰öš sÄ  U−¹eë Ác¼ d?O Oð r²¹ YOŠ ¢ —UO *« ë˓ ¢ Ë√ ¢ XÁR*« ëËeë¢UL ¨‰U?HÞ_« »U$≈ ·bNÐ WO? M« WŠUO ë  ôbF?Ä b¹«eð vÃ≈ W U{ùUÐ ¨  UO?²Hë »—UÁ√ Ë√sNÐ —U?&ô« r²¹ wðöë ¡U? MKà Country Transate —u?³?Ž WÃËœ b?Fð d?BÄ Ê√ d¹d?I?²Ã« b?Â√vÃ≈ W?O?Ád?A?ë UЗË√ ‰ËœË U?O?ÝË—Ë U?O½«d?ÂË√Ë U?O?? ËœuÃu?ÄË ÊU?²? JГË√ sÄ  U??ÄœU?Ië W? U?šË ÆWLEMÄ WOÃËœ WOÄ«dł≈  UÐUBŽ ‰öš sÄ pÃ–Ë …—UŽbë  UJ³AÐ qLFKà qOz«dÝ≈ÊS? pÖ lÄË ¨—U?&ô« W?×? UJ* d?O¹UF?*« sÄ v½œ_« b?(UÐ dI?ð ô dB?Ä Ê√ d¹d?I?²Ã« nA?ÂËU?Äb?Ið  “d?Š√ d?B?Ä¢ Ê√ d?³?²?Ž«Ë ¨d?O¹U?F*« pKð l{uà Wþu?×K?*«Ë WÃËc?³*« œu?N?« iFÐ „UM¼XK «Ë YO?Š ¨d¹d?I²Ã« œ«b?Ž≈ U?NÁd?G²?Ý« w²Ã« …d?²H?ë ¡UMŁ√ —U&ô« U¹U?×?{ W¹UL?Š w Îö?O¾?{U0— ¨…e−?FÃ«Ë ¡U MÃ«Ë Ÿ—«u?Aë ‰UHÞ√ ¡«u¹ù Ϋe?ÂdÄ ±π qOG?Að wŽUL?²łô« sÄU?C²Ã« …—«“ËôË jI? «—UN?½ WŠu?²?HÄ ÊuJð e?«d*« Ác¼ sJà ¢≤∞∞∏ ÂU?Fë w —U?&ô« U¹U?×Cà W?¹UŽ— XÄb?ÁW?B?B ?²?Ä W¹U?Ž— „UM¼ sJð rà t½√ b?Â√ pÃc? ¨dA?³ÃUÐ —U?&ô« U¹U?×?Cà WKÄU?ý  UÄb?š Âb?IðWÄuJ(« wIKð rž—Ë Æ…—UŽbë vKŽ s¼d?Â√ wzöë  UO½«œu ë W Uš V½Uł_« —U?&ô« U¹U×C÷d?F?²Kà  «¡«d?ł≈ c? ?²ð rà U?N½S? ¨—U&ô« U¹U?×?{ vKŽ ·d?F?²Ã« W?O?H?O? vKŽ ÎU?³¹—bð W¹d?B*« Æ©±®W¹UŽdë wÄbI* rN1bIðË rNOKŽ…d¼Uþ Ê√ vÃ≈ © d?B?Ä ® Ë«b?O ë ·ö?²zô w½U?¦Ã« qEë d¹d?Ið —U?ý√ wK;« Èu?²? *« vKŽË…d?L²? ?Ä Xë“U?Ä wHO?Bë ëËeë —U?²Ý X?% UNðU?O?²Hà d?Ý_« lOÐË  U?O?²HÃ«Ë ¡U? MÃUÐ —U?&ô«X% W?OÃeM*« WÃU?LFë w  U?O?²HÃ«Ë ¡U? Më «b? ²?Ý« vKŽ …Ëö?Ž ¨UO?ŽU?L²?ł« ‰u?³I?Ä ¡UDž X%5½«u?Á w sNà W?O½u½U?Ië W¹U?L?(« »U?O?žË nMFKà W?−?O?²½ Ϋd?N?Á d¦?Â√Ë ¨…u? ?Á b?ý√ qL?Ž ·Ëdþw²Ã« œu?N?« r?ž—Ë ¨ W?OKF?  «¡«d?ł≈ Í√ c? ?²ð rà W?¹d?B*« W?ÄuJ(« Ê√ d¹d?I?²?ë b?Â√Ë ¨qL?Fë Æ U¹bײë iFÐ „UM¼ Xë“UÄ t½√ ô≈ WOÄuJ(« dOž  ULEM*« iFÐ sÄ XÃcЉËbë –U?? ðUÐ ’U??)«Ë W??O??ÁU??Hðô« sÄ ‰Ë_« ¡e??« sÄ ©∂® …œU?*« XB½ ºº «¡«d?ł≈ …—u? w «c¼ vK?−?²¹Ë ¨ …√d*« Âb?I?²Ã W?³?ÝUM*« d?O?Ыb?²Ã« W? U? ·«dÞ_«—U?&ô« W?× UJ?ÄË w UI?¦Ã«Ë wŽU?L?²?łô« „uK ë q¹b?Fð qł√ sÄ W¹—«œ≈Ë W?O½u½U?ÁlO??L??ł ·«dÞ_« ‰Ëbë c?? ?²ð ¢ t?½√ vKŽ ¨¡U??G?³Ã« ‰U??L??Ž√ w U??NÃö?G??²??Ý«Ë …√d*UЗU?&ô« ‰UJý√ lO?L?ł W?×? UJ* ¨U?NMÄ wF?¹dA?²?ë pÖ w U0 ¨ W?³?ÝUM*« d?OЫb?²Ã« ººÆ…√d*« ¡UGÐ ‰öG²Ý«Ë …√d*UÐ ¡U MÃUÐ —U&ô« WC¼UM* WOÄuJ(«  U ÝR*« —ËœvKŽ ¡«u??Ý ¡U?? M?ÃUÐ —U??&ô« W??C¼UM* œu??N??« sÄ b¹b??Fë ‰c?Ð W¹d??B*« W??ÄuJ(« ‰ËU??%UL?O Ë ¨ÍcOHM²Ã« Èu?² *« vKŽ v²Š Ë√ wM¹b?ë Èu² *« vKŽ Ë√ wzUC?IÃ«Ë wF¹dA²Ã« Èu?² *« ÆqOBH²Ã« sÄ ¡wAÐ œuN« pKð ‰ËUM²½ wK¹(1) U.S Department of State, trafficking in persons report, June 2009, the ninth annual report.
 10. 10. π ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð ∫wzUCIÃ«Ë wF¹dA²Ã« Èu² *« vKŽ—U&ô« W?× UJ* qÄU?ý Êu½UÁ ŸËd?AÄ WžU?O sÄ VF?Aë fK: WOF?¹dA²Ã« WM−K?ë XN²½«“dÐ_ Ϋœ«b?F?ðË œ«d? _« w —U?&ö?à W?I?O??Áœ  U?H¹d?F?ð ŸËd?A*« œ«u?Ä X?ML?Cð b??ÁË ¨œ«d? _« wœ«uÄ s?LC²ð U?L ¨d?BÄ w ÎU?ŽuO?ý d¦?Â_« bFð ô v²Ã« ‰UJý_« pÖ w U0 ¨—U?&ô« ‰UJý√ ôU?Š pÖ w U?0 ¨rNzU?Âd?ýË rz«d?« p?Kð w 5Þ—u?²*« vKŽ W??{Ëd?H*«  UÐu?I?F?ÃUÐ W? U?š¨rNðbŽU ?ÄË  ULÂU;« qŠ«dÄ W? U w —U&ô« U¹U×{ ‚u?IŠ W¹UL( œ«uÄË ¨»U?IFë b¹bAð¨W?OÞdAÃ«Ë W?OzU?CIë  ôU?:« w wÃËbë ÊËU?F?²Kà œ«uÄË ¨U¹U?×?Cë …bŽU? * ‚ËbM ¡U?A½≈˨ȗuAÃ«Ë VFAë w K−Ä vÃ≈ qFHÃUÐ Êu½UIë ŸËdAÄ ÂbÁ bÁË Æ ©±®WOÄU²)« œ«u*« wÃ≈ W U{≈W??O??×??Bë Êu??¾??A?ë ÊU?? sÄ W??Âd??²??A??Ä WM v?Ã≈ È—u??Aë fK−??Ä fO?z— t??{d??Ž Ê√ b??FÐË—b √ b?I ¨fK:« w W?ÄUFë W? K« vKŽ t{dŽ r?Ł t²Ý«—bà W¹d?A³Ã« W?OLM²Ã«Ë W¹—u?²ÝbÃ«Ë ÆŸËdA*« œ«uÄ vKŽ t²I «uÄ fK:«fK−??Ä w W?O?? UJë W¹b?U?Ð c?šR¹ rà t½√ b??$ ¨È—u?Aë fK?−?Ä W?I?? «u?Ä sÄ ržd?ÃUÐ sJÃËWM−?Kë 5Ð W??Âd??²???A*« WM−K?ë ŸU??L??²??ł« —u??C??Š V?F??Aë fK−??Ä f?Oz— i — YO??Š V?F??AëWO?ŽUL²łô«Ë W?OM¹bë Êu¾AÃ«Ë WO?ÄuIë W¾³?F²Ã«Ë wÄuIë sÄ_«Ë ŸU? bë ÊU VðUJÄË WOF¹d?A²Ã«—u?C?Š Âb??Ž V³?Ý Ê√ vÃ≈ WM−Kë W?? ?Oz—  —U?ý√Ë ¨Êu½U?I?ë W?A?ÁUM* b?I??F½« ÍcÃ«Ë ¨·U?ÁË_«ËŸËd?AÄ ‰u?Š  U½UOÐ ¡U?IÃù …uŽbë rN?OÃ≈ XNłË s¹c?ë ¡«—“uë »UO?ž u¼ VFAë fK−?Ä fOz—¨rNMŽ 5ÐËbMÄ ‰UÝ—SÐ «uH²Â« s¹cë sÄUC?²Ã«Ë WOKš«bÃ«Ë WOł—U)«Ë ‰bFë ¡«—“Ë r¼Ë Êu½UIëXI «Ë b?ÁË ¨ ÊUJ Ã«Ë …dÝ_« …d¹“ËË W?OÐUOMë fÃU?:«Ë WO½u½UIë Êu?¾Aë WM fOz— d?CŠËvÃ≈  «d??? U???Ië ë˓ rCÐ ÊU?J Ã«Ë …d???Ý_« …d¹“Ë XJ? 9Ë Êu½U???Ië vK?Ž U??O?zb??³???Ä WM−?KëfOz— tC? — UÄ u¼Ë ¨W?O½u½UIë s ë q³Á  U?O²?Hë Z¹Ëe²Ð ÊuÄu?I¹ sÄ W³ÁU?F* Êu½UIë ŸËd?AÄw …—U??&  «d? U?I?ë lO?L?ł Z?¹Ëeð —U?³??²?Ž« sJ1 ô t½√ v?KŽ «b?ÂR??Ä W?O½u½U??Ië Êu?¾??Aë WMw  U?ÄœU?? ?  ö?ÄU??Fë  U?O?²?H?ë vKŽ W? U?š W?¹U?L?Š l{uÐ »«u?Më VÃUÞ U?L? ¨’U?? ?ý_« Æ—«dL²ÝUÐ UNà s{dF²¹ vðöë W¾O ë WKÄUF*« sÄ sN²¹UL( ‰“UM*«VFAë fK−Ä fOz— tłË WÂd²A*« WM−Kë w WO½U¦Ã« …dLKà Êu½UIë ŸËdA* t²AÁUMÄ ¡UMŁ√Ë¢⁄—U? Âö¢ t½QÐ t?H ËË Êu½U?Ië ŸËdA?Ä œ«uÄ W?žU?O w W?—UA*«  U?N−Kà …œU?Š  «œUI?²½«sÄ ’u?B½ qI½ - U?Ä «–≈ —U?O?N½öà ÷d?F?²¹ b?Á Íd?B*« l¹d?A²?ë Ê√ …œUŠ W?−?Nà w «b?ÂR?ÄÊu¾?Aë d¹“ËË t²ÝUzdÐ U?NŽUL²?ł«  bIŽ b?Á WM−Kë X½UÂË ¨UM² U?IŁË VÝUM²ð ô WOÃËœ  UO?ÁUHð«t?OKŽ XI? «Ë ÍcÃ«Ë Êu½U?Ië œ«uÄ W?A?ÁUM* ÊUJ Ã«Ë …d?Ý_« …d¹“ËË W?OÐUOM?ë fÃU:«Ë W?O½u½U?IëÁc¼ Ê√ ‰b??Fë …—«“uÐ l¹d??A??²Ã« …—«œ≈ d¹b??Ä VI??ŽË ¨√b?³?*« YO?Š s?Ä W?IÐU??Ý W?? Kł w WM?−KëÍuM ë d¹d?I?²Kà ¨Íc?O?HMð h KÄ ¨œ«d? _« w —U?&ô« lMÄË W?× UJ* W?O?I?O? M²Ã« W?OMÞuë WM−Kà W?OMHë W½U?Ä_« ©±®http:// ¨© ≤∞∞π ≠≤∞∞∏® ¨œ«d????? _« w —U?????&ô« l?MÄË W?????×????? U?J* W?????O?????I?????O????? ?M²?ë W?????OM?Þuë W?M−?Kà w?½U?????¦Ã« www.mfa.gov.eg/MFA_Portal/ar-EG/comittee/rep/secondreport.htm
 11. 11. WKFHÄ dOž  UÝUOÝË ”—U2 nMŽ ∫ ¡U MÃUÐ —U&ô« ≠ ±∞‚uIŠË d?A³ÃUÐ —U&ô« W?× UJÄ ‰U−Ä w W?OÃËbë  UOÁUHðôUÐ œ—Ë U* W?IOÁœ WL?łdð w¼ ÿUHÃ_«œ«u??Ä w?ÁUÐ W??A??ÁU?MÄ XKł√Ë Êu½U???Ië sÄ œ«u??Ä ±∞ w?KŽ WM−?Kë XI?? «Ë W?¹U??NMë v Ë ¨‰U???HÞ_« ÆWK³IÄ  U Kł wÃ≈  UÐuIFÃUÐ W U)« Êu½UIë ¡UCŽ√ q³Á sÄ W Uš WOL¼QÐ 5¹dB*« dOž sÄ ¢ «d UIë ë˓¢ WOCÁ XOEŠ bÁË ¨ «c¼¨5 K:« ¡U?C?Ž√ q³Á sÄ W?O½u½U?Ië l¹—U?A*« iFÐ XÄb?Á YO?Š ¨ È—uAÃ«Ë VF?Aë w K−?ÄbI?Ž …—ËdCÐ t?O VÃUD¹ fK?:« fOz— vÃ≈ Õ«d²?ÁUÐ ¡UC?Ž_« bŠ√ ÂbIð È—u?Aë fK−?Ä vHÊu??¾?AÃ«Ë Âö??Žù«Ë W?ŠU??O?? Ã«Ë W? U??I??¦Ã«Ë W¹d?A??³Ã« W??O?L?M²Ã« sÄ Wz—UÞ W??Âd?²??A??Ä W?O½U?*dÐ WMÊ√ t³KÞ w b?Â√ Ë ¨nOBë …d?² ‰öš 5?¹dB*« dO?ž sÄ  «d U?Ië ë˓ WAÁUM* W?OF¹d?A²Ã«wF???L??²??:« pÝU???L??²Ã« f1 Èc?ë d??OD)« n?K*« «c¼ `²?? ‚u???Fð ô√ V−¹ W???O½U*d??³?ë …“U??ł_«b?ŠÎ« …d¼U?Eë Ác¼ Ê√ —U?³?²??ŽUÐ q²?I??Ä w W?O½U?? ½ù« b?Ž«u?IÃ«Ë o?OŁ«u*« qJÐ »d?C?¹Ë ¨Íd?B*« ©±® Æ ‰UHÞ_UÐ —U&ô« ‰UJý√oOŁuð ◊Ëd?ý q¹bFð ‰uŠ Êu½U?Á ŸËdA?Ä ÕdDÐ  U³zUMë Èb?Š≈ XÄbIð VFAë f?K−Ä v ˵ rÁ— …œU*« wKŽ ◊d?ý W U?{SÐ Êu½UIë ŸËd?AÄ ÂuI?¹ YOŠ ¨V½U?ł√ sÄ  U¹dB*« ë˓ œu?IŽdI0 W¹dB*« …—UH ë WI «uÄ bOHð …œU?Ný .bIð …—Ëd{ w q¦L²²Ý w²Ã«Ë ¨oOŁu²Ã« Êu½UÁ sÄWDKÝ ¡U?GÃù W U{≈ ¨tMÄ oI?ײë wKŽ —b?ł_« U¼—U³?²ŽUÐ w³Mł_« ÃËeë W?O M WFÐU?²Ã« WÃËbëUÄUŽ ≤µ ‚dHë “ËU& WÃUŠ wH ¨s ë ‚—U?HÐ ’Uš ¡UM¦²Ý« Í√ wKŽ WI «u*« wKŽ ‰bFë d¹“ËsÄ b?ÂQ?²Kà oOŁu?²Ã« bMŽ ÃËeë —u?CŠ ÂeK?¹ UL? ¨W?łËeë rÝUÐ t?OMł nÃ√ ≤∞∞ mK³?Ä Ÿ«b¹≈ r²¹WÃËbà WFÐU²Ã« WB²?<«  UN« sÄ 5ð—œU 5ðœUNý .bIð UC¹√ ŸËd?A*« ÂeK²Ý«Ë ¨t²O Mł ©≤® Æ ÎUFÄ WO×BÃ«Ë WOŽUL²łô« WÃU(« ÊUO³Ã ÃËeë ÍcOHM²Ã« Èu² *« vKŽËÎôU?L?Ž≈ ≠ ÂU?Fë VzU?Më —œUÐ YO?Š ¨W?ÄU?Fë WÐU??OMKà ȗËbë »U?²Jë ’u?B½ i?FÐ q¹b?Fð -¨ UÐuIFë Êu½UÁË ¨qHDë Êu½UÁ ÂUJŠ√ iFÐ q¹bF²Ð ≤∞∞∏ WM à ©±≤∂® rÁ— Êu½UIë ’uBMÃrz«dł —u? W× UJÄ ÊQAÐ ≤∞∞∏ WM à ≤± rÁ— È—Ëbë »U?²Jë —«b ≈ vÃ≈≠ WO½b*« ‰«uŠ_«Ë‰ËUMðË ¨W¹—uNL« Èu² Ä vKŽ WÄUFë WÐUOMë ¡UCŽ√ lOLł vKŽ tLOLFð -Ë ¨‰UHÞ_UÐ —U&ô«U¼UM³ð v²Ã« WH KHÃ«Ë ≤∞∞∏ WM à ±≤∂ rÁ— Êu½UIë UNÐ ¡Uł w²Ã«  ö¹bF²Ã« `ÄöÄ r¼√ »U²JëË√ rNÃö??G??²?Ý« Ë√ ‰U??HÞ_UÐ —U??&ô« rz«d??ł d?? UMŽË ÊU??—_ ÎU½U??OÐË Êu½U??Ië «c¼ w Ÿd??A*«b?Ž«u?Ië r¼_ ÎU?Šdý «c?ÂË U?N?O? W?L¼U ?*« —u Ë ¨W?ŽËd?A*« d?O?ž ÷«d?ž_« w rN?Ä«b ?²?Ý«vÃ≈ ·UCð≠ qHDK?à W Uš W¹UŽ—Ë W?‡¹ULŠ t‡łË√ U?NðUOÞ w qL% v²Ã« W?Oz«dłù«Ë WO?Žu{u*««c¼ w qHD?ë ÷d?Fð WKŠd?Ä s?Ä W¹«bÐ≠ W?Ád?H?²??Ä  U?F¹d?Að U??N?²ML?Cð w²?ë Èd?š_« ÂUJŠ_«lO??L?ł »U??²Jë sL??Cð U??L? ¨‰U??HÞ_« w —U?&ô« ‰U??F?? √ .d?& vÃ≈ ôu?? Î ËË ¨dD Kà ‰U??:« ±π’ ¨ ≤∞∞π fD ž√ ±π ¨ nÝuOë “Ë— ©±® Æ…√d*« WOLMð vI²KÄ sŽ —œU d¹dIð ¨UMëuŠ√ d¹dIð ª eŽ vMÄ ©≤®
 12. 12. ±± ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð«c¼ ÂUJŠ√ oO??³Dð w U?N?ŽU??³ð«Ë U?NðU?Ž«d?Ä WÐU??OMë ¡U?C?Ž√ …œU? ë w?KŽ V−¹ w²Ã«  U?L?O?KF?²Ã«Êu??¾??ý  UÐU??OMÐ 5¹—«œù« 5A??²??H*«Ë Âö??Á_« ¡U??݃— wKŽ t?½√ U?N??L¼√ s?Ä ÊU? v?²Ã«Ë ¨Êu½U??IëoKF²¹ ULO? 5Ðb²M*« 5IŁu*«Ë 5½Ë–Q*« ‰ULŽ√ WFł«dÄ bMŽ≠ X³?¦²Ã« fHMë w‡KŽ W‡¹ôuKà …dÝ_«W??I?OŁË Ë√ ëËeë W??I??OŁuÐ ÊËb*« 5łËeë s?Ä q sÝ Ê√ sÄ ≠ t??OKŽ ‚œU??B?²Ã«Ë ëËe?ë ozUŁuÐË√ ëËeë bI?Ž oOŁuð X‡ÁË W‡KÄU W‡¹œöO?Ä WMÝ …d‡AŽ v½ULŁ sŽ qI¹ ô ëËeë wKŽ ‚œU?B²Ã«w²Ã« ÷«dÄ_« sÄ UL¼uKš sŽ  dHÝ√ 5łËeë wKŽ w³Dë h×?Hë W−O²½ Ê√Ë ¨tOKŽ ‚œUB²Ã«ULN?LKŽ√ bÁ oŁu*« Ë√ ÊË–Q*« Ê√Ë ¨ ULNK ½ W‡×? w‡KŽ Ë√ ULNMÄ q W×? Ë√ …UOŠ wKŽ dŁRðW?HÃU ?Ä œu?łË sŽ oÐU? ë bM³Ã« w U?NOÃ≈ —U?A*« W?F?ł«d*«  dH?Ý√ «–≈Ë ¨h×?Hë «c¼ W?−O?²MÐÍ—«œù« g²????H?*« Ë√ rKI?ë fOz— —d????×?¹ ¨ w³D?ë h×????Hë Ë√ ëËe?ë s Ð W????IK?F????²*« ÂUJ?ŠúÃÍcë ¨ h²?<« …dÝ_« Êu?¾?ý WÐUO½ d¹b?Ä dD ¹Ë ¨ pÃcÐ …d?Âc?Ä ≠‰«uŠ_« V ?×Ð ≠ h²<«W?³? MÃUÐ W?O³?¹œQ²Ã« W?OÃu?¾? *« «c?ÂË W‡OzUM« W‡OÃu?¾? *« ÊQ‡AÐ W?Ä“öë  «¡«d?łù« –U? ð« vÃu?²¹ ©±® ÆWHÃU<« Ác¼ sŽ W¾ýUMë oŁu*« Ë√ ÊË–QLKÃsÄ œb??Ž ¡«d??łS?Ð œ«d?? _« v —U??&ô« W??×?? UJ?* W??O??I??O?? M²?ë W??OMÞuë W?M−Kë XL??²?¼« pÃc??Ât??łË vK?Ž ¡U?? MÃUÐ —U??&ô«Ë ÂU??Ž q?JAÐ d??A??³?ÃUÐ —U??&ô« …d¼Uþ ‰u??Š ÀU??×?Ð_«Ë  U??Ý«—bëW?O?ŽUL?²?łô« Àu?׳?Kà wÄuI?ë eÂd*« l?Ä ÊËUFð ‰u?ÂuðËdÐ U?N?F?OÁu?ð ‰öš sÄ pÃ–Ë ’u?B?)«—U&öà …œbF²*« —uBë ‰ËUM²ð …bײ*« 3_« sÄ q¹uL²Ð  UÝ«—œ fLš ¡«dłù pÖ ¨WOzUM«ËœôË√Ë ‰U??HÞ_« WÃU??L?ŽË  U??O??²?H?Kà dJ³*« ëËeÃ«Ë W?¹d?A??³Ã« ¡U??C??Ž_« qI½ qL??Að w²Ã« d??A??³ÃUÐÀu?×?³Kà wÄu?Ië e?Âd*« l?Ä ÊËU?F?²ÃUÐ …d?−?NKà W?OÃËbë W?LEM*« X?LE½ YO?Š ¨…—U?ŽbÃ«Ë Ÿ—«u?AëqC?? QÐ t??H¹d?F??²Ã e??Âd??LKà w¦??×?³Ã« q?L?Fë o?¹d? V¹—b??²Ã qL??Ž W??ý—Ë W?OzU?M«Ë W?O??ŽU??L?²??łô«…b¹b??ł  «b?ŠË ¡U??A½≈ vÃ≈ W? U??{ùUÐ ¨œ«d?? _« w —U?&ô« ‰u??Š W?Ý«—bë ¡«d??łù  U?Ý—U??L*«¨œ«d? _« w —U&ô« W?OC?Á lÄ qÄU?F²Kà W?OI?O ?M²Ã« WOMÞuë WM?−Kë w ¡UC?Ž_«  UN?« qš«œpÖ w U0 …√d*« b?{ nMFë W?× UJ?* W U?š …bŠË …√d?LKà wÄu?Ië fK:« qš«œ TA½ Ô√ YO?Š ©≤® Æ¡U Më w —U&ô«qL??FÐ W??Äu?Ä_«Ë WÃu??HDK?à wÄu?I?ë fK:UÐ ‰U??HÞ_UÐ —U??&ô« W?C¼U?MÄ …b?ŠË X?ÄU?Á U??C¹√XN?²?½« b?ÁË ¨dÐu?²??Â√ sÄ ”œU? ë WE? U?×?Ä Èd?I?Ð d?B?ÔIë  U??O?²?Hë ë˓ l?M* W?OMÞuë W?KL?(«wKŽ U?N?I?O³Dð - v?²Ã«Ë …d¼UEë r−?Š vKŽ ·d?F²?Kà WO?H? Ë W?O½«b?OÄ W?Ý«—œ œ«b?Ž≈ sÄ …b?Šuëd¦?Â√ w¼Ë ¨W¹bÄ«u(«Ë 5ý—b³Ã«Ë ”d?LMë uÐ√ e«dÄ ÊuK¦1 …ØÀu?×³Ä ©≤∞∞∞® U‡NÄ«u?Á WMOŽwÃU?L??ł≈ sÄ ©• ∑¥[≥® Ê√ W?Ý«—bë Z?zU?²½  d?N?þ√ b?ÁË …d¼UEë Ác??Nà W?Ý—U2 W¹d??B*« Êb*«w²Ã« Èd??Ië sÄ 5¹d??B?Ä d??O??GÐ ‰U?HÞ√  U??O??²?Hà ë˓  ôU??Š œu?łuÐ r?N?²?? d?F0 «Ëd??Á√ WMO??FëU¼öð w½U??¦Ã« e??Âd*« w W¹b??Ä«u??(« rŁ ‰Ë_« e?Âd*« w? ”d?LM?ë uÐ√  ¡U?łË ¨U??N?O?? Êu??A?O??F¹ÍuM ë d¹d?I?²Kà ¨Íc?O?HMð h KÄ ¨œ«d? _« w —U?&ô« lMÄË W?× UJ* W?O?I?O? M²Ã« W?OMÞuë WM−Kà W?OMHë W½U?Ä_« ©±® ÆoÐUÝ lłdÄ ©≤∞∞π ‡ ≤∞∞∏ ® ¨œ«d _« w —U&ô« lMÄË W× UJ* WOIO M²Ã« WOMÞuë WM−Kà w½U¦Ã« ÆoÐUÝ lłdĨÍcOHMð h KÄ ¨œ«d _« w —U&ô« lMÄË W× UJ* WOIO M²Ã« WOMÞuë WM−Kà WOMHë W½UÄ_« ©≤®
 13. 13. WKFHÄ dOž  UÝUOÝË ”—U2 nMŽ ∫ ¡U MÃUÐ —U&ô« ≠ ±≤r¼«d?Á w  UO?² Êu? dF¹ ô rN½≈ «uÃU?Á © • ≤µ[∑ ® Ê√ 5Š w ¨YÃU?¦Ã« eÂd*« w 5ý—b?³Ã« Æ 5¹dB*« dOž sÄ Ã«Ëeë rNà o³Ý «d? U??Ië  U?O??²?Hë ë˓ sŽ ⁄öÐù«Ë …—u??A?LK?à ±∂∞≤± sšU? ë j)« ‚öÞ≈ - p?Ãc? «d? U?Ië  U?ÂU?N?²?½«  ôU?Š b? dà W?OÃP? ‰U?HÞ_« ë˓  ôU?Š sŽ ⁄ö?Ðûà t?ÁöÞ≈ - ÍcëˠU?O?F?L«Ë  U?O?H¹dë  «bz«d?ë ‰öš sÄ t?à W¹UŽb?ë r²¹ Ícë j)« d?Nþ√Ë ¨Î«dJ³?Ä sN?−¹ËeðËoÞUMÄ wÃ≈ W? U?{ùUÐ ¨W?Ý«—bë Íd?Á w ‰U?HÞ_« ë˓  ôUŠ s?Ä …b¹bŽ  ôU?Š œu?łË W?OK¼_« U?ÂU?N?²½« q¦?Ä  U?Žu?{u?Ä s?Ž ÍËUJAë wIKð j)« U?N?Äb?I¹ w?²Ã«  U?Äb?)« r¼√ sÄË ÆÈd?š√wH??O?Bë ëËeë ® s? ë ‚—U? lÄ V½U??ł√ sÄ  U?−?¹“ «dÐS?  U??O?²??Hë W? U??š qHDë ‚u??I?Š ©±® Æ ‰UHÞ_« ëËeÐ vL ¹ UÄË ©XÁR*« wÄöŽù« Èu² *« vKŽsÄ W¹u?Žu²Ã« WDA½_« sÄ œb?Ž bI?FÐ œ«d _UÐ —U?&ô« lMÄË W?× UJ* W?OI?O M²Ã« WM−Kë X?ÄUÁÊ«“u?Ý WÂd?Š sÄ q XÄU?Á U?L ¨ U¹u?DÄË  U³?O?²ÂË  «d?A½ œ«b?Ž≈Ë  «Ëb½Ë W?OýU?I½  U?IKŠlMÄË W× UJ* WOIO M²Ã« WM−K?Ã«Ë ÊUJ Ã«Ë …dÝ_« …—«“ËË Âö ë qł√ sÄ …√dLKà WOÃËbë „—U³Äœ«d _UÐ —U?&ô« W× UJ* WÃËc³*« W?OMÞuë œuN« W?AÁUMÄ ÊQAÐ ŸUL?²ł« bIFÐ œ«d? _UÐ —U&ô« ©≤®oO? M²Ã« ·b??NÐ ‰U?L?Ž_« ŸUDÁË W?OK¼_«  U?O?F??L?« wK¦2Ë 5O?Äö?Žûà qL??Ž ‘—Ë rOEMðËqL?Fë jDšË  U?Šd?²?I*« s?Ä Î«œb?Ž XÄb?Á b?ÁË ¨…d¼UEKà Íb?B?²Kà q³? ë q?C? √ œU?−¹ù rNMOÐW??HK²?<« Âö??Žù« qzU??ÝË U?NMÄË W??OMF*«  U?? ??ÝR*« lO?L??ł lÄ oO?? M²Ã«Ë œu??N?« —«d??L?²??ÝôlÄ ÊËU?F?²?ÃUÐ Âö? Kà „—U?³?Ä Ê«“u??Ý W?Âd?Š XÄU?Á œu?N??« Ác¼ 5Ð sÄË ¨W?OK¼_«  U?O??F?L?«ËvÃ≈ ·bNð v²Ã«Ë ¢ ÊU?Ä√ ÆÆ X½ ¢ WŽuL−Ä ‚öÞSÐ W?O*UFë X uÝËdJ¹UÄ W?ÂdýË ‰UBðô« …—«“Ë«uFI¹ ô v²Š rN²O? uBš W¹ULŠË X½d²½ù« ÊUÄ√ qzUÝË Â«b ²?Ý« WOHOJÐ »U³Aë vŽË …œU¹“ Æ ©≥®dA³ÃUÐ —U&ô« …dÝUL à W ¹d WOM¹bë W ÝR*« Èu² Ä vKŽÃ«Ë“ .d??& vKŽ ¨t?MÄ W??O??L??Ý— Èu??²? w? W??F??L?ł v?KŽ —u??²??Âbë W¹—u??N??L??« v²??H??Ä b??Â√v²???H???Ä vÃ≈ …e???O???« »uMł  UÐU???OM?à ÂU???Fë vÄU???;« ‰U???Ý—≈ —UÞ≈ w pÖ ¡U???ł ¨ «d??? U???IëWMÝ ±¥ U¼d?LŽ WKHÞ d?ýUF¹ Ê√ WMÝ∑≥ Ád?LŽ wÐd?Ž Èd¦Ã “u?−¹ q¼¢ tÃQ ¹ WÃU?Ý— W¹—uN?L«»_« »UIŽ sÄ bÐô t½QÐ aO?Aë tOKŽ œ—Ë ¨Ã«Ëeë sÄ Ÿu½ È_ ÎUI Ë Ë√ w d?Ž ë˓ bIŽ Vłu0Ác¼ W?N?ł«u* ÎU?Žœ«— »U?I?Fë ÊuJ¹ Ê√Ë ¨ ôU?(« Ác¼ q¦?Ä w ÃËeÃ«Ë vÄU?;«Ë jO?ÝuÃ«Ë Â_«ËÍuM ë d¹d?I?²Kà ¨Íc?O?HMð h KÄ ¨œ«d? _« w —U?&ô« lMÄË W?× UJ* W?O?I?O? M²Ã« W?OMÞuë WM−Kà W?OMHë W½U?Ä_« ©±®http:// ¨© ≤∞∞π ‡≤∞∞∏ ® ¨œ«d????? _« w —U?????&ô« l?MÄË W?????×????? U?J* W?????O?????I?????O????? ?M²?ë W?????OM?Þuë W?M−?Kà w?½U?????¦Ã« www.mfa.gov.eg/MFA_Portal/ar-EG/comittee/rep/secondreport.htm. Æ q¹dÐ≈ dNAà wK;« b dë d¹dIð ¨ WOLM²Ã«Ë …√d*« WOFLł ©≤® ÆoÐUÝ lłdÄ ª eŽ vMÄ dE½« qO UH²Ã« sÄ b¹e* ©≥®
 14. 14. ±≥ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIðU?LÂ Æ …e?O?«Ë dÐu²?Â√∂ w²E U?; WFÐU?²Ã« e?«d*«Ë ÈdIë iF?Ð w …uIÐ d?A?²Mð w²Ã« …d¼UEëjI? ðË U?I?ÝU? d?³?²?F¹ U¼b?ł d?L?Ž w qłdà d? U?Ië t?²?MЫ ÃËe¹ Ècë »_« Ê√ v²?H*« ·U?{√ ©±® Æ 5LN²*« W³ÁUFÄ sÄ bÐôË w Mł ‰öG²Ý« t½QÐ ÀbŠ UÄ UC¹√ n ËË tzUMÐ√ wKŽ t²¹ôË ¡U MÃUÐ —U&ô« WC¼UMÄ v w½b*« lL²:«  U ÝRÄ —ËœÃ«Ë“Ë ÂU?Ž q?JAÐ ¡U? M?ÃUÐ —U?&ô« …d¼U?EÐ w½b*« lL??²?:«  U? ??ÝR?Ä s?Ä b¹b?Fë XL??²¼« ö?L?ŠË qL?Ž ‘—ËË  U?³¹—bðË  «Ëb½ —UÞ≈ w? pÖ ¡U?ł b?ÁË ¨b¹b?×?²Ã« t?łË vKŽ  «d? U?IënMÄ W?? ??ÝR??Ä ¢ XÄU??Á v²Ã« …Ëb?Më d??B??(« ô ‰U?¦?*« qO??³??Ý vKŽ œu??N??« Ác¼ sÄË ¨W??O??ŽuðWKL?Š rOEM?ð ·b?N?²? ð v²Ã«  «ËbMë sÄ WK K ?à W¹«b?³? U¼b?I?FÐ ¢ W? U?I?¦Ã«Ë W?¾?O?³Ã«Ë W?ŠU?O? KÃoÞUM?*UÐ  «d9R??ÄË  «Ëb½ ‰ö??š sÄ d??A?³ÃU?Ð —U?&ô«Ë w?ŠU?O?? ë ëËeë W??C¼U?M* W?O??Äö??Ž≈‰U?ł—Ë WO?F¹dA?²Ã« W?¾O?Në ¡UC?Ž√ lÄ WO?ýU?I½  UIKŠ b?I?ŽË …d¼UEë …—uD Ð WO?Žu?²Kà WO?³F?Aë Æ ©≤® …d¼UEë pKð i¼UM¹ l¹dAð —«b ≈ qł√ sÄ jGCKà ¡UCIë …dL² Ä  UÂUN²½«Ë …œbF²Ä œuNłÊuOŽ eÂdÄ¢ oKÞ√ ¨wLÝu*« ëËeKà ôË WI?HBë ëËeà ôË wŠUO ë ëËeKà ô —UFý X%ËÁU?L?Ý√ UÄ W?C¼UM* ¨¢lO?³Kà gÄ¢ Ê«uMF?Ð WKLŠ W?OÞ«d?I1bÃ«Ë ÊU? ½ù« ‚u?I?Š WO?LMðË  U?Ý«—bà ÆWMOFÄ …b* dÐu²Â√ ∂ WE U×0 W¹bÄ«u(« WM¹b0 »dŽ ¡U¹dŁ√ sÄ sN−¹ËeðË  UO²HÃUÐ …—U−²ÃUÐÊu¾AKà vKŽ_« fK:UÐ …√d*« U¹UCÁ WM lÄ oO M²ÃUÐ …√d*« ‚uI( ÍdB*« eÂd*« bIŽ¡U?A½≈ …—Ëd?CÐ X Ë√ v²Ã«Ë  «d?O?G?B?ë ë˓ W?OÃUJý≈ Ÿu?{u?Ä W?A?ÁUM* …Ëb½ W?O?Äö?Ýù«¨ «d? U?Ië ë˓ s?Ä b?×Kà 5M ?²Ã«  «œU??N?ý —«b? SÐ Âu?Ið …d??Ý_« rÂU?×0 W?B?²? ??Ä W?N?ł ©≥® Æ Ã«Ëeë bIF¹ Ícë ÊË–Q*« W³ÁUFÄË Êu½UIë qOFHðË WÃUŠ WÝ«—œÊ√ ÂU¹_« ÒvKŽ XLJŠ WM?Ý ±∏ ÈdL?Ž U½Q? —uN?ý …bŽ c?MÄ  √bÐ v²B?Á ºº…dÝ√ vÃ≈ vL²½√Ë dÐu²Â√ WE U×Ä ÈdÁ ÈbŠ≈ w gOŽ√ U½Q ¨dIHë …dOÝ√ ÊuÂ√u¼Ë œu??L?×??Ä rŽ ‰eMÄ »UÐ ‚œ Ê√ vÃ≈ ÂU¹_«  d??ÄË ¨wL?O?KFð qL?Â√ r?ÃË …d?O??I?XKL²Â«Ë tð—U¹eÐ …œUF ë vN²MÄ w X½U? vÄ√ ¨bK³Ã« w ·ËdFÄ  UMÐ —U LÝÈbŠ≈ sÄ Ã«Ëeë b¹d¹ «d?O³Â UOÐd?Ž U Oý „UM¼ Ê≈ Èbëuà ‰U?Á ULMOŠ UN?ðœUFÝrN²?I «uÄ «uMKŽ√Ë vðd?Ý« wMOŽ w …œUF ë  b?łË ¨tà vM×ýd¹ t½«Ë  UO?²Hë- 5Äu¹ bFÐË tOMł ·ô¬ dAŽ ÈbÃ«Ë ¡UDŽSÐ œuL×Ä rŽ ÂUÁË ¨wð—UA²Ý« ÊËœw WýËdH?Ä WIý vë wM³×D «Ë W?MÝ ∑≥ ÁdLŽ qł— vKŽ v½u “Ë Ê«d?Ië bIŽqJÐ »U???B??Ä t½« X?LKŽ U??Äb?MŽ qłdë «c?¼ sÄ XÄb?? „U?M¼Ë ¨…b¹b??« d???B??Ä Æ ≥’ ≤∞±∞Ø≤ر∞ ÂuOë ÍdB*« ©±® Æ ≤’ ¨ ≤∞∞π fD ž√ ±≥ ¨ nÝuOë “Ë— ¨π’ ¨ ≤∞∞π fD ž√ ±≥¨ «d¼_« ∫ qO UH²Ã« sÄ b¹e* ©≤® www.ecwronline.org …√d*« ‚uI( ÍdB*« eÂd*« lÁuÄ ©≥®
 15. 15. WKFHÄ dOž  UÝUOÝË ”—U2 nMŽ ∫ ¡U MÃUÐ —U&ô« ≠ ±¥t½√ V½U−Ð «c¼ ¨WÃbNÐ d?š¬ vMÃbNÐË vMÐcŽ ¨«bł —uO?ž ¨W{d2 b¹d¹ ¨÷«dÄ_«¨vš«d lL? ¹ UÄbMŽ Ë√ Èb? ł sÄ qO ð ¡U?Äbë Èd¹ UÄbMŽ –cK²¹ ÊU? ȜUÝrŽ vë  Q? ¨d U?ÝË vMIKÞ U¼b?FÐ —u?N?ý ¥ …b* l{uë «c¼ vKŽ  —d?L²?Ý«ËW?FЗ√ ¨U}?{UÄ t¹d?³?²Ž«Ë v ½« v²M?Ð U¹ vÃUÁ ¨vÁu?IŠ vK?Ž qBŠ√ v œu?L×?ÄwÃU¼√ sÄ  «d??O?¦?Jë q¦?Ä W??IKDÄ X×??³? √Ë rO??×?ł vë v?ðU?O?Š X?Ãu?Š d??N?ý√dEMð U?LK wÄ√Ë Êe?(« sÄ dJ ÃUÐ VO? √Ë …d?O?³? X½U Èb?Ã«Ë WÄb? ¨W¹d?Iëv½ËdÄœ ¨vJ³ð Íb ?ł w V¹cF²Ã«  UÄöŽ Èd?ð Ë√ wMOŽ w ŸuÄbë ÈdðË ÒvÃ≈ô X×??³?? √Ë vðd??Ý√ w v²??Š ”UMë q w W??I??¦Ã«  b??I? W?½U? ½≈ ÂU?DŠ U½√Ë ©±® ºº Æ rNFÄ gOŽ√ Ê√ qL%√—U&ô« WC¼UMÄ qł√ sÄ WÃËc³*« WOÄuJ(« dOžË WOÄuJ(« œuN« r¼_ UM{dŽ o³Ý ULO¡U? Më b{ VJðdð  U?ÂU?N²½« „UM¼ Xë“U?Ä t½√ b?$ œuN?« pKð sÄ rždë vKŽ sJÃË ¨¡U? MÃUÐsÄ v²Ã«Ë œu??N?« p?Kð U?N??N?ł«uð v²?ë  U¹b?×??²Ã« iF??³Ã pÖ lłd¹ b??ÁË ¨sNÐ —U?&ô« ·b??NÐÂuN?H0 w UJë vŽuë œułË Âb?Fà W−O?²½ ¡«uÝ UNÐ —u?BÁ œułuà Ë√ W?OF?L²:« W? UI¦Ã« U?NL¼√b?O?Ž ÕU³? tà X{d?Fð U?Ä pÖ b?ÂR¹Ë ¨W?O½u½U?Ië œ«u*« iFÐ qO?F?Hð Âb?Fà Ë√ ¡U? MÃUÐ —U?&ô«Ã«Ë“ b?{ Âb??I?Ä U??Nà ⁄öÐ w Áu?LD?Ð vK;« lL?²??:« W?O??LMð W?O??F?L?−?Ð W?ŽuD²*« …bz«d?ë qOKš¨ÂU¹√ ¥ w »d??Ž sÄ ‰U?HÞ√ ë˓ WÃU??Š ∏∞ œu?łË sŽ XGKÐ√ W¹d??Ië qš«œ »d?Ž sÄ  «d?? U?ÁWÞd?Aë r ?Á w ÂU¹√ ¥ U¼e−?Š - YO?Š ¨ÁU?³I?Ž b?L×¹ ô U?Ä XO?Ià pÖ XH?A U?ÄbMŽ U?NMJÃË«—UG Ë «—U?³Â W¹dIë wÃU¼√ lL& U?L ¨È—uAë fK−Ä uC?ŽË W¹dIë …bLŽ q³?Á sÄ b¹bN²Ã«Ë ÆWÞdAë r Á sÄ UNłËdš —u ‰eM*« pOÐU³ýË Ê«—bł wKŽ …—U−(«Ë »uDë wÄdÐ «uÄUÁË…—«“Ë tzU?A½SÐ XÄU?Á Ècë sšU ë j)« W? U?šË WO?ÄuJ(« œu?N« —u?B?Ià W?³ MÃUÐ U?Ä√U?N½√ ¢”UMë sÄ b?Š«Ë ¢ ZÄU½d?³Ã tÐ XÃœ√ Y?¹bŠ w? bO?Ž ÕU?³?  b?Â√ b?I? ¨ÊUJ Ã«Ë …d?Ý_«tMJÃË wÃU¼_« WO?ŽuðË  UO²Hë –UI½ù W?ÄuÄ_«Ë WÃuHDKà wÄuIë fK−?LKà sšU ë j)UÐ XKBð« ©≤® ÆWÐU−²Ý« W¹√ b& rK ÈËbł ÊËœW?L?N²Ð 5½Ë–Q*« s?Ä œbŽ vKŽ i?³Ië sÄ r?ždë vKŽ t½√ U?C¹√ b$ U?M½S pÖ vÃ≈ W? U?{≈ËrNMŽ ëd? ù« r²?¹ ¡ôR¼ Ê√ b?$ UM½S? ¨WMÝ ±∏ sÄ qÁ√ ‰U?HÞ√  U?−?¹“ œu?I?Ž sÄ ·ôü« oOŁuði³Ië - …eO?« WE U×Ä vH ¨Íd?B*« qHDë Êu½UÁ UNOKŽ h½ U?L  UÐuIFKà Êu?{dF²¹ ôË≤¥¥ vKŽ t?³??²JÄ v d?¦?Ž YO??Š ◊U?O?Fë Èd?Á w  «d? U??Ië Z¹Ëe?²Ð ÂU?Á wŽd??ý ÊË–Q?Ä vKŽ‚œU?Bð WI?OŁË Öu/ ∑¥ Ë Ã«Ë“_« —u U?NOKŽË W?Äu?² ?ÄË  U½UO?³Ã« WOÃU?š ë˓ WI?OŁË Öu/qO?³?Ý ¡ö??š≈ ◊U?O?Fë WÐU?O½  —d??Á sJÃË Ã«Ë“_« iFÐ sÄ lÁu?Ä —«d??Á≈ Öu/ µ∑ Ë Ã«Ë“ wKŽ ©≥® ÆWÃUHJÐ ÊË–Q*« pÖZ¹Ëe????²?Ð rNð« Èc?ë ÊË–Q*« V?M¹“ …b????O???? ë `M?ł W????LJ×????Ä  √Òd?Ð …d¼U????Ië W?E U????×????Ä v Ë Æ ±∑ ¨’ ±µ∑ œbFë ≤∞∞π d³L ¹œ WOÃËbë ¡U³½_« …b¹dł ¨◊uOÝQÐ WKÄUJ²*« W¹UŽdë WOFLł UNðb — WOH× W UBÁ ©±® Æ ¥ ’ ≤∞±∞Ø≤Ø∑ ‚ËdAë ©≥® Æ π ’ ≤∞±∞Ø≤ص b uë ©≤®
 16. 16. ±µ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIðoOŁuð WL?N²Ð rN?²*« ‰UŠ√ b?Á …d¼UIë »uMł  UÐUO?Mà ‰Ë_« ÂUFë vÄU;« ÊU? YOŠ ¨ «d? UIë‰Ë√ vÃ≈ ≤∞∞π d?¹UM?¹ ‰Ë√ sÄ …d?????²????H?ë ‰ö????š W?MÝ ±∏ sÄ q?Á√ WK?HÞ ±∏µ∂  U?????−¹“ œu?????I????Ž ©±® Æ ≤∞∞πd³L u½ ©≤® WÃUŠ WÝ«—œ U? Ëd?F*«  «b?O? ë Èb?Š≈  √bÐ v²?Š WMÝ …d?A?Ž W?O½U?¦Ã« XGKÐ Ê≈ U?Ä ºº…dA?Ž qDF²¹Ë UÄu¹ qL?F¹ dOI? ÈbÃ«Ë Ê√ U0Ë ¨UMЫuÐ√ ‚dÞ w W¹dIÃUÐ W³ÞU? ÂÆëËeKà WO½u½U?Ië s ë XKLÂ√ b?Á sÂ√ rà Ê√Ë v²Š dJ³*« vł«Ë“ …dJHÐ VŠ— b?Ir¼bŠ√ sÄ wł«Ëeà  «dÄ …bŽ ¡U¹dŁ_« iFÐ vKŽ ÷dFKà ¢W³ÞU)« ¢ wM²³×D « U?O??²? …b?Ž t??OKŽ ÷d?Fð Y?O?Š W?³ÞU??)« sJ ?Ä qš«œ r?²ð  «¡U?IKë pK?ð X½U?ÂË—d?ÁË ÒvKŽ r¼bŠ√ —U?O?²š« lÁË Â«u?Ž√ ¥ cMÄË …d?Ä  «–Ë ¨…bŠ«Ë sN?MOÐ sÄ —U²? ¹ÂU9≈ qÐU?I?Ä tOMł nÃ√ ±µ mK?³Ä Èbëuà œb?Ý b?Á t½√ b?FÐ UL?O? XLKŽË vРëËeëbŠ«Ë d?Ný ÊuC?ž w Ë ¢w dŽ ë˓ bI?FТ ¡UH)« w r?²¹ Ê√ WD¹dý ëËeë pÖ51 vIÃ√ U?Äu¹ ∑∞ —Ëd?Ä b?FÐË ¨WM?Ý µ∏ dL?Fë s?Ä mK³¹ Èœu?F?Ý qł— wë XH? “b?FÐË ¨và UJKÄ `³B?²Ã  ôu?IM*« và „dð bÁ t½√ U?H?OC?Ä nðUNë ‰ö?š sÄ ‚öDëÁd?³?š√ v²?Š W?OÝU?Ý_« tðU½U?OÐ s?Ä È√ wKŽ ‰b?²Ý√ rÃË q?L(« X?HA?²?« —œU?ž Ê√vM{dŽ v²?Š dš¬ Á¡Uł Ê≈ U?Ä ÈbÃ«Ë sJÃË nÁuë XO³ÃU? X׳? √ Æ «c¼ vKL×ÐvF?{Ë b?FÐ W?O½U?¦Ã« …d?LKà XłËeðË tÃe?M0 t? K−?Oà d?O?G?Bë vKHÞ c?š√Ë t?OKŽvM½_ «dE½ tOMł ·ô¬ ±∞ Èbëuà l œ UÄUŽ µµ dLFë sÄ mK³¹ qł— sÄ bŠ«Ë ÂUFÐrÃË W¹d?Ië ×Uš «dO?G UMJ ?Ä dłQ?²Ý«  uMÐ XMÐ sÂ√ rÃË oÐU? ë w XłËeðb?Á t½√ U?N?O? d?I?¹ v²Ã« ‚«—Ë_« Èb?Š≈ wKŽ và lÁË rŁ b?Š«Ë d?N??ý sÄ d?¦?Â√ YJ1ëËeë s?Ý wë q √ rà È√ U???ÄU???Ž ±∂ b??Fð√ r?à U½√Ë W???IKDÄ V?Ià XKL???ŠË vMI?KÞ ºº ÆWO½u½UIë ¡U MKà w M« ‰öG²Ýô«Ê√ b$ UM½S ¨¡U? MÃUÐ —U&ô« ‰UJý√ √uÝ√ sÄ bF¹ w M« ‰ö?G²Ýô« Ê√ sÄ rždë vKŽÂ√ W?OL?Ý—  U?ÄuKF*« pKð X½U? ¡«uÝ WKJA*« Ác¼ r?−Š sŽ …œu?łu*«  U?ÄuKF*« v …—b½ „UM¼Ác¼ œu?łË b?ÂR?ð v²Ã«  ôU?(« iFÐ U½b??łË wH?×?Bë b? dë —U?Þ≈ v UMMJÃË ¨W?O?L??Ý— d?O?ž…—Ëd{ rŁ sÄË ‘U?IMë …bzUÄ vKŽ UN?F{Ë v UMÄ WÃËU×?Ä UN{dŽ UMO?KŽ ÊU rŁ sÄË WKJA*« ÆÍdB*« lL²:« v —U&ô« sÄ ŸuMë «c¼ œułË ÈbÄ ‰uŠ W³ÝUM*«  UÄuKF*« dO uð ©≥® WÃUŠ WÝ«—œ’U ?ý_« bŠ√ lÄ UMKÐUIð ¨U?½dHÝ  «“«u?ł w v¼ UL U½ƒU?LÝ√  UO?² s×½w „U?M¼ qL???FKà W???O???L??ýU???Në W???O½œ—_« W?JKL*« w?Ã≈ d??H??? ÃU?Ð UMFM?Á√Ë ¢ŸÆ·¢ Ÿb¹mK³?Ä qÐUI?Ä szUÐeKà ¢ UÐËdA?ÄË  ôuÂQ?Ä®  U³KDë .b?I²Ã ¢W?Ołd?HÝ¢  U¹d?O²? UÂUMÁ«—Ë√ e?O?N?& w U½√bÐË —u?Hë wKŽ UMI? «u? …U²? qJà U?¹dN?ý t?OMł ·ô¬ W?FЗ√UMKÐUIð U¼b?FÐË ¨WÐuKD*« ‚«—Ë_« W UÂË d?H ë  «“«uł ëd ?²ÝUÐ UMLÁË ¨d?H KÃ Æ ∏ ’≤∞∞πر≤Ø≤π ÂuOë ÈdB*«∫—bB*« ©±®
 17. 17. WKFHÄ dOž  UÝUOÝË ”—U2 nMŽ ∫ ¡U MÃUÐ —U&ô« ≠ ±∂w ô≈ dH ÃUÐ UMà `L ð sà WO½œ—_« …—UH ë Ê≈ UMà XÃUÁË ¢ŸÆÈÆ√¢ vŽbð …bOÝ lÄr¼Ë d?B?Ä w s¹œułu?Ä 5O½œ—√ »U?³?ý sÄ ÎU¹—u? ÃËe²½ Ê√ w¼Ë …b?Š«Ë WÃU?ŠmK³½ Ê√ ÊËœ pÖ wKŽ UMI «Ë q¹uÞ dOJHð bFÐË ¨Êœ—_« w qLFë »U× √ rN H½√«uÄU?ÁË Ád– oÐU ë rN²*« U?NFÄË U¼U½b?łu …bO ë w?Ã≈ UM³¼– ÂU¹√ bFÐË ¨UMK¼√wKŽ UMIHð«Ë WO½œ—_« …—UH ë sÄ WIŁuÄ UN½≈ UMà «uÃUÁË WO dŽ ë˓ œuIŽ d¹dײÐwKë lÄ U?MKÐU?I?ð Êœ—_«Ë d?B??Ä 5Ð œËb?(« w?KŽË ≤∞∞∏ t?O½u?¹ d?N??ý w d?H?? ëÊQÐ UM¾?łu „UM¼Ë ¨qÂU?AÄ È√ ÊËœ W?O½œ—_« WJKL*« wÃ≈ UMKšœË w d?Ž r¼UMłËeðsÄ d??O??¦?Jë tÐ b??łu¹Ë …b½U???Âuà Ë√ ‚bMHÃU?Ð t??³??ý√ t??O?? rO??I½ ·u??Ý Èc?ë ÊUJ*«qÐU?I?Ä …—U?Žbë w qL?Fë 5O½œ—_« UM?ł«Ë“√ UMÄ VKÞ „UM¼Ë ¨ U¹d?B*«  U?O?²?HëW U{ôUÐ WÃuLF qÐUI*« «c¼ sÄ W³ ½ UM×MÄ r²¹Ë WF²*« v³ž«— sÄ ô«uÄ√ rNOIKðd?B* …œu?Fë UM³?KÞË U½œU? ?ł√ lO?³½ Ê√ lÞU?Á qJAÐ U?MC? — ÆÈd?N?Aë d?ł_« wÃ≈b?Š√ UMOÃ≈ ¡U?ł YÃU??¦Ã« Âu?Oë w Ë ¨ Êœ—_« w W¹d?B*« …—U?H? Kà ¡u?−?KÃUÐ U½œb¼Ëv²?Š ¨Õd??³*« »d?CÃUÐ UMOK?Ž Èb?F?²? UMC?? d? szUÐeKà ‰ËeM?ë UMÄ VKÞË Ã«Ë“ô«5LOI*« 5L?N²*« ¡UŽb²ÝUÐ WÄU?Fë WÐUOMë XÄUÁ bÁË ¨»dNKà W d?Hë U½eN²½« UM½√WFЗ_« ë˓_«Ë 5¹dB*« W?F³ ë 5LN?²*« f³×Ð WLJ;« XLJŠ UL? ÆdBÄ wqG???Aë lÄ WM?Ý …b* v½œ—_« jO???Ýuë f³???ŠË  «uMÝ fL???š 5H¹e?*« 5O½œ—ô« ©±® ÆlOL−Kà –UHMÃ«Ë W öš—U?&ô« W?C¼UM* WÃËc?³*« œu?N?« sÄ b¹b?Fë „UM¼ Ê√ b?ÂR½ Ê√ UMMJ1 oÐU? ë ÷d?Fë sÄvÃ≈ W?³?? MÃU?³? ¨b??FÐ w UJë —b?IÃU?Ð qF?HÔð rà U?N?½S? œu?N?« pK?ð sÄ rždë vKŽ sJÃË ¨¡U?? MÃUÐÊu½UÁ vÃ≈ W³? MÃUÐ ‰U¦*« qO³Ý vKŽ b?$ UM½S WOCIë pKð W?Nł«u* W³ÝUM*«  U?F¹dA²Ã« l{ËÊ√ U?L? ¨W?O? UJë W?ł—bÃU?Ð b?FÐ qF?H¹ rà Êu½U?Ië «c¼ ÊS?  «d? U?Ië ë˓ Âd?−?¹ ÈcÃ«Ë qHDëlłd¹ b?ÁË ¨Êu½U?Ië œ«u?Ä iFÐ v?KŽ 5½Ë–Q*«Ë wÃU¼_« q³?Á sÄ r²¹ Ècë q?¹U?×?²Ã« iFÐ „UM¼¨¢U¼“«u?ł v XM³?ë …d?²?Ý¢  «d? U?Ië ë˓ …dJ rŽbð v²Ã« WŁË—u*« b?O?ÃU?I?²Ã« iFÐ vÃ≈ pÖ’uB?)« tłË vKŽ ¡U? MÃUÐ —U&ô«Ë ÂU?Ž qJAÐ dA?³ÃUÐ —U&ô« lMÄ Êu½U?Á vÃ≈ W³ ?MÃUÐ UÄ√ ÆÊü« v²Š VFAë fK−Ä tOKŽ o «u¹ rà Êu½UIë «c¼ Ê√ b$sÄ b?×Kà WÃËc?³*« œu?N« W?O?³ÃU?ž Ê√ v¼Ë W?ÄU¼ W?−O?²MÐ o³?Ý U2 Ãd? ½ Ê√ lOD²? ½ pÃc?ÂÈdš_« ‰UJ?ýúà ÂU²Ã« q¼U−?²Ã« qÐUI?Ä w ¨ «d U?Ië ë˓ vKŽ  e— b?I ¨¡U ?MÃUÐ —U&ô« U??O??²??H?Kà w M« ‰ö???G??²??Ýô« w d??B??(« ô ‰U??¦?*« qO??³??Ý vK?Ž XK¦9 v²?Ã«Ë ¨—U??&ô« sÄd?Ý_« iFÐ „UM?¼ YO?Š ÍœU?B?²?Áô« ‰ö?G??²?Ýô«Ë ¨…—U?Žbë ‰U?−?Ä w  U?¾??łöÃ«Ë  U¹d?B*«v …—b½ œułË bÂ√ U2 ¨ÎU¹œU?B²Á« sNÃöG²Ý« qł√ sÄ q?LFë vKŽ UNðUO² d?³& v²Ã« W¹dB*« ƉUJý_« pKð sŽ  UÄuKF*« d «uð U ÝRÄË WÃËbë  U ÝRÄ 5Ð WOIO?I(« W«dAKà «—UI² « „UM¼ Ê√ o³Ý U2 `C²¹ UC¹√ Æ ±∏ ’ ≤∞±∞Ø≤ر WÄ«dJë ©±®
 18. 18. ±∑ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð Æ…œËb×Ä Xë“UÄ W«dAë Ác¼ Ê≈ YOŠ ¨…d¼UEë WNł«u* w½b*« lL²:« U¹b?×??²Ã« sÄ œb?Ž vÃ≈ Ë«b??O? ë ·ö?²?zô w½U?¦Ã« qEë d?¹d?Ið —U?ý√ ¨ «c¼ v?KŽ …Ëö?ŽË ∫ WOCIë pKð vKŽ qLFë tł«uð w²Ã« Æ dBÄ w WOCIë ‰uŠ  UÄuKFÄË  «¡UBŠ≈Ë  U½UOÐ d «uð ÂbŽ ≠ U?Oì nF?{ lÄ ‰U?HÞ_« lOÐË  «d? UIë Z?¹Ëeð UN?L¼√ sÄ w²Ã«Ë W?O?³K ë …—UŁ¬Ë d?I?Hë ≠ Æ WOF¹dA²Ã« W¹UL(« d uð ÂbŽË WÐUÁdëw `ÃU?B?Ä U?Nà œËb??(« ×U?šË qš«œ sÄ œ«d? √Ë W?OÐU?B?Ž  ö?OJA?ðË  U?L?OEMð œu?łË ≠ Æ œ«d _« w —U&ô« WOKLŽd?B??Ië rNðU?O??²? qO??G?Að vÃ≈ d??Ý_« ¡u?Ë b¹b??Aë d?I?Hë V?³? Ð rOK?F?²Ã« sÄ »d?? ?²Ã« ≠ Æ »dFë sÄ s ë —U³Jà sN−¹Ëeð Ë√ ‰“UMÄ  UÄœU ÂW?OÃu??¾? ?Ä Í√ s?Ä ÊuÐd?N?²¹Ë W?MN*« Ác¼ sÄ Êu?Áeðd?¹ wÃU¼úà 5 Ëd?F??Ä …d?ÝU?L??Ý œu?łË ≠ Æ ⁄öÐù« ÂbŽË W¹d Ã«Ë ¡UHšù« w rNFÄ dÝ_« nÃUײà WO½u½UÁ
 19. 19. ±π ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð w U ë qBHë WO b*«Ë WO UO ë ‚uI(«Ë W dB*« …√d*« bONL‡ðWO½b*«Ë WO?ÝUO ë UNÁuI?Š vKŽ ‰uB(« sÄ …√d*« sJ9 w²Ã« dOЫb²Ã« iFÐ d?BÄ  c ð«UNð“e?ŽË ¨¢Ë«bO ë¢ …√d*« b?{ eO?OL²Ã« ‰UJý√ lO?Lł vKŽ ¡UC?Ië WOÁU?Hð« UN?OÃ≈  —Uý√ w²Ã«Ë…œU¹“ vÃ≈ XŽœ w²Ã«Ë W?O?HÃúà W?OzU/ù« ·«b¼_« UN?OKŽ  b?Â√Ë 5JÐ ÃU?NMÄ  UO? uð b?FÐ U?LO?wÝUO ë ‰U?:« w —«dIë –U ð«  UOKLŽ lO?Lł w ¡U Më œbŽ …œU¹eÐ WKOHJë d?OЫb²Ã« –U ð« Æ wÃËbÃ«Ë wK;« 5¹u² *« vKŽ¨ W?OÝU?O Ã«Ë W?ÄU?Fë …UO?(« w …√d*« W?—UA0 oKF?²¹ U?LO? “d;« Âb?I?²Ã« sÄ rždë vKŽËdOAðË ¨ Èdš_« WOÐdFë ‰Ëbë iF³Ð W½—UIÄ W?F{«u²Ä ‰U:« «c¼ w WÃËc³*« œuN« Xë“UÄw …√d*« b{ e?OOL?²Ã« —«dL?²Ý« vÃ≈ ≤∞±∞ ÂUFKà …√d?LKà wzU/ù« …bײ?*« 3_« ‚ËbM  U½UOÐ5ÐË WO*UFÃ«Ë WOMÞuë  UÄ«e²Ãô« 5Ð WFÝ«Ë  «u− „UM¼ Ê√Ë WOÝUO Ã«Ë WO½b*« ‚uI(« ‰U−Ä ©±® ÆWOÝUO ë Êu¾AÃ«Ë WÃËbë ‰U−Ä v W Uš w*UFë Èu² *« vKŽ …√d*« lÁ«ËUL? ÍdB*« lL?²:« v ¡U MKà W?O½b*«Ë WO?ÝUO ë ‚u?I(« wÃU(« qB?Hë ‰ËUM²¹ UM¼ sÄW—UA*« r−?ŠË WOÝUO ë ‚uI(« qB?Hë sÄ ‰Ë_« ¡e« ‰ËUM²¹ YOŠ ¨b dë …d²? UNðbNýrŽœË e¹eFð qł√ sÄ W?OÄuJ(« dOžË WO?ÄuJ(« œuN« r¼_ UÁdD²?Ä W¹dB*« …√dLKà WO?ÝUO ëW?O½b*« ‚u?I?×Kà ÷d?F?O? w½U?¦Ã« r ?Ië U?Ä√ ¨WÃU?F? W?O?ÝU?O?Ý W?—U?A?Ä qł√ sÄ W¹d?B*« …√d*«VBMÄ q?¦?Ä W¹œU??O?I?ë V UM*« …√d*« vÃuð b?? dë …d??²? ‰ö??š U¼“dÐ√ sÄ ÊU?? v²Ã«Ë ¡U?? MKàUÄUB²?Žô«Ë  UłU−²Šô«¢ dO?³F²Ã« W¹dŠ v o(«Ë WO M« v o(«Ë WÃËb?ë fK−Ä ¡UCÁ ÆWOLÝdë ‚«—Ëô« vKŽ ‰uB(« v o(« «dOš√Ë qIM²Ã«Ë dH ë W¹dŠ v o(«Ë ¨¢WOzU Më ©≤® WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*«…d??ýU?³??Ä 5½«u??ÁË tà WKLJ?*« 5½«u?I?Ã«Ë —u?²??ÝbKà ÎU??I??³Þ W¹d??B*« …√d*« l²9 sÄ r?ždë vKŽ Æ π∏’ ¨≤∞±∞ dBÄ ¨W¹dA³Ã« WOLM²Ã« d¹dIð ªwzU/ù« …bײ*« 3_« ZÄU½dÐË wÄuIë jOD ²Ã« bNFÄ ©±®…UO?(« w Ϋ—Ëœ œdHë VFK¹ ÁU?C²?I0 Ícë dýU?³*« dOžË d?ýU³*« „uK ë U?N½√ vKŽ WO?ÝUO? ë W—U?A*« ·dFð ©≤®lL?²?:« w W?ÄU?Fë ·«b¼_« b¹b?%Ë  «—«d?Ië –U? ð« w dŁR¹ ÊQÐ W? d?Hë t¹bà ÊuJðË l?L²?−?LKà W?O?ÝU?O? ëbKIð q¦?Ä …d?ýU³?Ä W?O?ÝUO?Ý  UÞU?A½ ‰ö?š sÄ UNMŽ d?O?³?F²Ã« sJ1 W?O?ÝU?O ë W?—U?A*« W?OKLŽË ¨ U?N?I?OI?%Ëw „«d²?ýô«Ë WÄUFë U¹U?CIë WAÁUMÄ ¨ U?ÐU ²½ô« w aOýd?²Ã«Ë X¹uB²Ã« ¨ »e?Š W¹uCŽ ¨ wÝU?OÝ VBMÄ`z«dAë W?OKŽU Ë wŽU?L²łô« u?LMë  «dýR?Ä sÄ ÎUÄU¼ «d?ýRÄ WO?ÝUO ë W?—UA*« b?FðË ¨ WOÝU?O ë  ö?L(« Æ lL²−LKà wÝUO ë —uD²Ã«  «dýRÄ sÄ UO Oz— ΫdýRÄ d³²Fð UL ¨ lL²:« w WHK²<«  U¾HëË
 20. 20. WO½b*«Ë WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ≠ ≤∞‚uI?(« pKð qO½ qł√ sÄ a¹—U²Ã« d?³Ž q¹uDë …√d*« ÕU?HÂË ¨WKÄU U?NÁuI?×Ð WO?ÝUO ë ‚u?I(«W?—U?A*« pKð oO?I?% qł√ sÄ U?N?ÄUÄ√ W?³?I?Ž nIð v²Ã«  U?Áu?F*« sÄ b¹b?Fë „UM¼ Xë“U?Ä t½S?w UN?KO¦9Ë WOÐU?OMÃ«Ë WO?ÝUO? ë …UO?(« w UN²?—UA?Ä ÊS wÃU?²ÃUÐË ¨lL²?:« v UNà WÃU?FHë ÆqłdÃUÐ W½—UI*UÐ …œËb×Ä Xë“UÄ W³ ²M*« fÃU:«W—U?AÄ Ê√ b?Â√ YOŠ ≤∞∞π Ë«b?O ?ë ·ö²zô w½U?¦Ã« qEë d¹dIð t?OÃ≈ —Uý√ U?Ä pÖ qFÃW?O?ÝUO? ë …√d*« W?—U?A?Ä Xë“ U?L? ¨W¹d?B*« …√d*« l{Ë  U?IKŠ nF?{√ bF?ð WO?ÝU?O? ë …√d*«»U ?²½ôUÐ jI bŽU?IÄ WFЗ√ vKŽ …dO?š_« WO½U*d³Ã«  UÐU? ²½ô« w XKBŠ YO?Š ¨ W¹UGKà WO?AÄU¼w 5MO?FLKà b?ŽU?IÄ ±∞ wÃU?L?ł≈ sÄ  «bO?Ý µ 5OF?²Ã W?OÝU?O ?ë …œUO?Ië l œ U2 ©• ± sÄ qÁ√®wF¹d??A???²Ã« fK:«® ÊU*d??³?ë w …√d*« qO??¦?9 vKŽ √dÞ Ícë l?ł«d??²Ã« vÃ≈ d??O??A¹ U?0 ¨ fK:« Æ ≤∞∞µ  UÐU ²½« w • ±—π vÃ≈ ≤∞∞∞  UÐU ²½« w •≤—¥ W³ ½ sÄ ©‰Ë_«W?ÄU?F?ë W?¾?³?F?²?Kà Íe?Âd*« “U?N??« sŽ —œU?Bë d?B?Ä w? …√d*« l{Ë d¹d?Ið ‰ËUM?ð U?L?‰˫b??UÐ  «b??O?I?*« ¡U? ?Më W?³?? ½ ‰ö??š sÄ W??O??ÝU??O? ë …U??O??(« w …√d*« l?{Ë ¡U?B??Šù«ËW½—U?IÄ VF?Aë fK−Ä w ¡U? Më W¹uC?Ž ‰öš sÄ ÎU?C¹√Ë ¨‰Ułdë W?³ MÐ W½—U?IÄ W?OÐU ?²½ô« Æ ‰Ułdë œbFÐkŠuà ‰U??łdë W??³?? MÐ W??OÐU?? ??²½ô« ‰Ë«b??« v  «b??O?I?*« ¡U? ?Më V ½ W½—U??I??Ä bMF??vÃ≈ ±π∏∂ ÂU?Ž •±∏ sÄ ©≤∞∞∞ ≠ ∏∂® …d?²?Hë ‰ö?š 5ðd?Ä v?ëu?Š ¡U? Më W?³? ½ nŽU?Cð‰Ë«b??ł v  «b???O??I*« ¡U?? ?Më V ½ …œU?¹“ XëuðË ¨≤∞∞µ ÂU??Ž •≥∏ v?Ã≈ rŁ ≤∞∞∞ ÂU??Ž •≥µ ©±® Æ ≤∞∞∑ ÂUŽ ‰UłdKà •∂∞ qÐUIÄ •¥∞ vÃ≈  UÐU ²½ô« ©±® rÁ— ‰Ëbł ©≤∞∞∑≠±π∏∂® …d²Hë ‰öš »U ²½ô« ‰Ë«bł w s¹bOI*« ¡U MÃ«Ë ‰Ułdë V ½ —uDð •  UÐU ²½ô« Æ ≤∞∞π dBÄ ¨¡UBŠù«Ë WÄUFë W¾³F²Kà ÍeÂd*« “UN« d¹dIð ¨dBÄ v qłdÃ«Ë …√d*« l{Ë ©±®
 21. 21. ≤± ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð ÎvŽuë l — vKŽ «d?ýR?Ä b?F¹ pÖ Ê√ —U?³?²?Ž« sJ1 ô t½S? W?³ M?ë pKð ŸU?Hð—« sÄ rždë vKŽËsÄ b¹b?Fë nA YO?Š ÆWO?ÝUO? ë W?—UA*« W?OL¼QÐ Íd?B*« lL?²:« v ¡U? Më Èbà vÝUO? ëb?A??(« W?OKL?Ž YO??Š sÄ W?OÐU?? ?²½ô« W?OK?L?Fë v ¡U? M?ë ‰ö?G?²?Ý« r?²¹ t½√  U?Ý«—bÃ«Ë d¹—U??I?²Ã« Æ»U ²½ô« WOKLŽ bFÐ sNà ÁƒUDŽ≈ r²¹ ‰U*« sÄ mK³Ä dOE½  «dOIHë ¡U Më W UšË W¾³F²Ã«Ëv «—u¼bð „U?M¼ Ê√  U½U?O?³Ã« d??O?A?²?? ¨VF?Aë fK−??Ä v …√d*« qO?¦?9 vë W?³? M?ÃUÐ U?Ä√v VF?A?ë fK−?Ä v ¡U? M?ë W?³? ½ XGKÐ Y?O?Š ©≤∞∞µ ≠±π∑π® …d?²?Hë ‰ö?š …√d?*« qO?¦9 Æ ¡UCŽ_« wÃULł≈ sÄ •≤ sÄ qÁ« ≤∞∞µ …—Ëœ ©≤® rÁ— ‰Ëbł ©≤∞±∞ ≠±π∑π® …d²Hë ‰öš VFAë fK−Ä v ¡U MÃ«Ë ‰Ułdë qO¦9 V ½ • Æ ≤∞∞π ÂUŽ ¡UBŠù«Ë WÄUFë W¾³F²Kà ÍeÂd*« “UN« ¨ dBÄ w qłdÃ«Ë …√d*« l{Ë d¹dIð ∫ —bB*«–U? ð« rŽœË  U??ÄuKF*« e?Âd?Ä d?¹d?Ið d?O?A??O? W?OK;« fÃU??:« W¹u?C?Fà W?³?? MÃUÐËYO??Š VF??Aë fK−??Ä W¹u??C??Ž lÄ tÐU??Að t½√ Íd??B*« ¡«—“u?ë fK: lÐU??²Ã« —«d??I먱π∏≤ wÄUŽ 5Ð UÄ •±—≤ vÃ≈ •π—≤ sÄ WOK;« fÃU:UÐ  «uCFë W³ ½ XCH ½« ©±® ≤∞∞∏ •µ vÃ≈ ≤∞≤∞ ÂUŽ •±—∏ sÄ pÖ bFÐ lHðd²Ã ±πππw  UE U?;« dz«Ëœ iFÐ w ¡U? Më W?—UA?Ä »UO?ž d¹—U?I²?ë iFÐ  dNþ√ b?ÁËfÃU??:« W¹u??C??Ž w? ¡U?? Më W??—U??A??Ä U??C¹√Ë È—u??A?Ã«Ë VF??Aë w K?−??Ä sÄ qÂW¹b?OKI²?ë W U?I¦Ã« …Q?ÞË w pÖ Ëb³¹Ë ƉU?¦*« qO?³Ý vKŽ © W?OÐd?Gë WE U?×Ä ® W?OK;«rŽœË  U?ÄuKF*« eÂd?Ä sŽ —bB¹ Íd?Ný d¹d?Ið ¨WOðU?ÄuKFÄ d¹—U?Ið ªøWO?ÝUO ?ë …UO(« v ‰U?F —Ëœ …√d?LKà q¼ ©±® Æ ≤∞∞π d³L²³Ý ¨—«dIë –U ð«
 22. 22. WO½b*«Ë WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ≠ ≤≤WÃËc?³*« œu?N?« nF?{ v?KŽË ¨ W?O?ŠU½ sÄ ÂU?Fë ‰U?−?LKà …√d*« ÃËd?š v?KŽ U¼d?OŁQðËfK:« UNÐ ÂUÁ W?Ý«—œ W−O²Më Ác¼  bÂ√ b?ÁËÆÈdš√ WOŠU½ sÄ WO?H¹dë …√d*« 5JL²ÃfÃU?:« w? …√d*« qO?¦9 b??{ Î U ?IzU?Ž b??OÃU?I?²Ã«Ë  «œU??Fë XK¦?Ä Y?O?Š …√d?LKà w?Äu?Ië¨ W¹œËb??(«  UE? U?;« U??L??O??ÝôË d??B??Ä  UE U??×??Ä rE?F??Ä w ¨ W??OK;«Ë W??O??³??F??Aëb?ÁË ¨ wÝU??O? ë qL?F?Kà ¡U? Më W??Ý—U?L* W?Ä“öë W??OÃU*« œ—«u*« hI½ vÃ≈ W?? U?{ùUÐvKŽ W?O?ÝU?O? ?ë …√d*« W?—U?A?Ä W?O?L¼QÐ lL?²?:« wŽË l? — …—Ëd?CÐ W?Ý«—bë X Ë√ Æ WOK;« sNðUOFLł w ULOÝôË  U¹u² *« W UÂU?C¹√ „UMN?? W?O?ÝU?O? ë »«e?Š_« w …√d?LKà W??O?ÝU?O? ë W?—U?A?LKà W?³?? MÃUÐ U?Ä√…U?O?×Kà U?N1b?I?ðË W?O?ÝU?O? ë W?OzU? Më  «œU?O?Ië s¹u?Jð w »«e?Š_« —Ëœ w nF?{vKŽ Âb?Ið rà ¨ d?B?Ä w W?O?ÝU?O? ë »«e?Š_« Ê√ vÃ≈ ZzU?²Më iFÐ d?O?AðË ¨ W?ÄU?Fë—Ëœ Ê√ rž— 5²??IÐU?? ë 5²??O½U*d?³?ë 5ð—Ëbë ‰ö??š U?N??Lz«u?Á s?L?{ ¡U?? Më `O??ýdð©WOÝUO ë »«eŠ_« Í√ ® UNOKŽ V& YOŠ WOL¼_« mÃUÐ —Ëœ œbBë «c¼ w »«eŠ_«rN ð Ê√Ë ¨ WÄbI²?Ä VOð«dð w UNF{ËË WOzU ½ d UMŽ UNO×?ýdÄ rz«uÁ sLC²ð Ê√ «œUO?Ië `Oýdð o¹d?Þ sŽ UNÐ —«dI?ë lM e«d* qłdë —UJ²?Š« d ? w »«eŠ_«œbŽ √bÐ ÊU*d³Ã« qš«œ WðuJë ÂUE½ —«dÁ≈ bFÐ t½≈ dÂcÃUÐ d?¹b«Ë ¨ UNLŽœË WOzU MërN??Lz«u?Á vK?Ž  «b?O?? ë `O?ýd?ð sŽ Êö?Žù« w W??O?L??Ýdë W??O?ÝU??O? ë »«e??Š_« sÄbGë »eŠ ¨ ©…b?OÝ ≤∞® wÞ«dI1bë »e?Š ¨ ©  «bOÝ ¥® Íd UMë »e?(« ¨WOÐe(« Æ ©W×ýdÄ ≤µ® Ê«ušù« ¨© «bOÝ ∏®Wðu? b¹b??% vÃ≈ ≤∞∞π u?O½u¹ d?N??ý ‰ö?š W¹d?B*« W??ÄuJ(«  Q? pÃcà W?−??O?²½Ë¨…√d?LKà UO? U{≈ «b?FI?Ä ∂¥ hOB? ²Ð «—«d?Á  c ?ð« YOŠ VF?Aë fK−Ä w …√d?LKÃb?ŽUI*« œb?Fà ∂¥‡Ã« bŽU?I*« ·U?Cð YOŠ ¨Áb?ŽU?IÄ sÄ •±≤ sÄ d?¦Â√ U?N?³O?B½ qF−?OÃfOz— Âu??I¹ b??ŽU?I??Ä …d?A??Ž U?NMO?Ð sÄ® ¥µ¥ w¼Ë VF??Aë fK: W??OÃU?(« W??OÃU?L??łù«5²?OF¹d?Að 5²¹ôuà wF¹d?A?²Ã« q¹bF?²Ã« «c¼ o³DO?ÝË ¨©UN?zUC?Ž√ 5OF?²Ð W¹—u?NL?« ÆjI VFAë rÝUÐ ºº W¹—uNL« fOz— ∫ÁU½—b √ bÁË ¨tB½ wðü« Êu½UIë VFAë fK−Ä —dÁvÃË_« 5?ðœU*« sÄ q? v v?ÃË_« …d?? I ? ? Hë h?MÐ ‰b?? ?³? ?²? ? ¹ ∫v?ÃË_« …œU*« ∫WOðü«  «dIHë ±π∑≥ WM à ≥∏ rÁ— Êu½UIë sÄ W¦ÃU¦Ã«Ë»U?? ? ?²½ô« o¹dD?Ð VF??Aë f?K−??Ä ¡U?? C? Ž√ —U??O? ?²? š« ÊuJ?¹ ∫vÃË_« …œU*« ÆÂUFë Íd ë dýU³*«»U ²½ô ¨WOÐU ²½« dz«Ëœ vÃ≈ WOÐdFë dBÄ W¹—uNLł r Ið ∫W¦ÃU¦Ã« …œU*«»U? ? ²½ô Èd?š√ dz«Ëœ vÃ≈ r ? Ið U?L? ¨Î«u?C? Ž 5FЗ√Ë W?FЗ√Ë WzU??L?FЗ√5KBHà pÖ ÊuJ¹Ë …√d?*« vKŽ UNO `ýd?²Ã« dB²?I¹ ¨«uCŽ 5²?ÝË WFЗ√ Æ5OF¹dAð
 23. 23. ≤≥ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð‰U?? L? ?F?ë sÄ qÁ_« v?KŽ U?? L?¼b?? Š√ ÊuJ¹ Ê«u?? ?C? ?Ž …dz«œ q? sŽ V ? ?²?M¹Ë Æ5ŠöHë ÆpÃcÐ ’Uš Êu½UIà UI³Þ dz«Ëbë Ác¼ lOLł œb%Ëd?B?²?I?¹ v²Ã« VF?Aë fK−??Ä dz«Ëœ v  UÐU? ?²½ô« Èd?& ∫W??O½U?¦Ã« …œU*«r²¹ V?F? Aë f?K: W??ÄU?? Ž  UÐU?? ? ?²½« ‰Ë√ v …√d*« v?KŽ U??N? ?O? `ýd?? ²Ã« ºº ©±® Êu½UIë «cNÐ qLFë a¹—Uð bFÐ U¼ƒ«dł≈ ∫ ¡U MKà WOÝUO ë W—UA*« rŽœË WOÄuJ(« œuN«qš«œ …√d?LKà WO? U{≈ b?ŽU?IÄ hO?B ?²Ð ’U)«Ë oÐU? ë —«d?Ië qOF?Hð —UÞ≈ vwÄu??Ië fK?:« œu?N??ł w XK?¦9 v²Ã«Ë W??O??ÄuJ(« œu??N??«  œb??Fð VF??Aë fK−??Ä UE U??×??Ä iFÐ w? 5E U??;« sÄ œb??ŽË ÊU? ?½ù« ‚u?I??( wÄu??Ië f?K:«Ë …√d??LKàUÐU? ²½ô« ÷u?š w W?³ž«dë W?OzU? Më  «œUO?Ië qO¼Qð ‰ö?š sÄ pÃ–Ë ¨W¹—u?NL?«œ«b?Žù WOMÞuë  U?Ý«—bë e?ÂdÄ …√d?LKà wÄu?Ië fK:« Q?A½√ YO?Š ¨≤∞±∞ WO½U*d?³Ã«t?łË vKŽ wÝU?O? ë „d?²?F*« ÷u?šË ÂU?Ž qJAÐ W?ÄU?Fë …U?O?(« w W?—U?A?LKà …√d*«‰ö?š sÄ W?OK;«Ë W?O½U*d³Ã«  U?ÐU ?²½ô« w W? ? UM*« vKŽ …—œU?Á U?NKFłË ’u?B?)«¡U?? Më  «—U??N??ÄË  «—b??Á l —  «—Ëœ rO?EMðË qO¼Q??²?Ã«Ë V¹—b??²Ã« U??N??L¼√  U??Oì …b??Ž Æ  U×ýd*«W?—UA*« ‰Ëbë  U?O½U*d?³Ã ‰Ë_« d9R*« …√dLK?à wÄuIë fK:« W? ?Oz— XLE½ UL?ÂÊU*d?³Ã«¢ Ê«uMŽ X% ¢ jÝu?²*« qł√ sÄ œU?%ô« ∫ ¢ Í“u?—U?Ý ‡ „—U?³Ä¢ …—œU?³?Ä ww  U?O½U*d³Ã« 5Ð wÝU?O? ë —«u(« e¹e?Fð vÃ≈ ·b¼ ÈcÃ«Ë ¢ WO?LM²Kà ‰U?F „d?×L?Âw WL¼U? *«Ë ¨ jÝu²*« qł√ sÄ œU?%ô« …—œU³?Ä w …bŽ«uë d UMFë r?ŽœË WIDM*« ÆWIDM*« w  UO½U*d³Ã« —Ëœ rŽœÊU?? ½ù« ‚u???I??( wÄu??Ië f?K:«Ë …√d??LK?à wÄu??Ië fK?:« rE½ —UÞù« f?H½ w ËsÄ œb??Ž w W?O??³¹—b?²?ë  «—ËbÃ«Ë qL?Fë ‘—ËË  «¡U??IKë sÄ «œb??Ž 5E U??;« iFÐËU?N²?—U?AÄ W?OL¼√Ë ¨ …√d?LKà wÝU?O? ë lÁ«uë jOAM?ð qł√ sÄ W¹—uN?L?«  UE U×?ÄsÄ »U? ²½ô« Ë√  U?OK;« Ë√ ÊU*d³Kà `O?ýd²Ã« ¡«u?Ý  U¹u²? *« W U? vKŽ WO?ÝUO? ë ©≤® Æ wÝUO ë wŽuë l — qł√vKŽ …√d?L?Kà wÄu?Ië fK:U?Ð W?O?F¹d?A??²Ã« WM−Kë nJ?Fð ¨o³?Ý U?Ä vÃ≈ W?? U?{ùUÐËl{uà VF?Aë f?K−?Ä Êu½U?ÁË W?O?ÝU?O? ë ‚u?I?(« …d?ýU?³?Ä Êu½U?Á W?F?ł«d?ÄË W?Ý«—œW¹UŽbë vKŽ ‚U?H½ûà bŠ l{uÐ oKF?²¹ ULO? W U?šË 5½u½UIë qOF?H²Ð WKO?HJë q³ ëu?O½u¹ ±∏ ¨dA?Ž sÄU¦Ã« œb?Fë ¨lЫdë ÍœU?Fë œUI?F½ô« …—Ëœ ¨lÝU²Ã« wF¹d?A²?ë qBHë ª VF?Aë fK−Ä …d?A½ ©±® Æ ≤∞∞π WMÝ‚uI(« sŽ ŸU? bKà WOMÞuë WOFL?« ¨Ê«uÝ√ WE U; ÍdNAë b? dë d¹dIð ¨vK×Ä b «— ¨bL?(« uÐ√ tKë b³Ž ©≤® Æ http://www.nadrf.com/archives.php  U¹d(«Ë
 24. 24. WO½b*«Ë WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ≠ ≤¥W??OK?L??Fë d??O??Ý ¡U?MŁ√ r²ð w?²Ã« rz«d??UÐ W???IKF??²?*«  UÐu??I??Fë W???F??ł«d??ÄË W??OÐU??? ??²½ô«fK: W???OÐU?? ??²½ô« dz«Ëb?ë q¹b??Fð Êu½U??Á ŸËd??A???Ä vÃ≈ W?? U??{ùUÐ «c¼ ¨W??O?ÐU?? ??²½ô«≤∂ UN?O  UE U;« Èu?² ?Ä vKŽ …√dLKà …dz«œ ≥≤ hOB? ²Ð wC?I¹ ÍcÃ«Ë ¨VFAë¨ W???OKN???Ábë ¨ …d¼U???Ië®  UE U???×??Ä ≥ w? 5ðdz«œË WE? U??×???Ä qJà …dz«œ l?Á«uÐ …dz«œhO?B?? ðË dz«Ëbë iFÐ w q¹b??Fð „UM¼Ë ¨ ÊUJ ë œ«b?F??²Ã U?I? Ë pÃ–Ë ©W?O??Ád?Aë ÆdBÁ_«Ë dÐu²Â√ ∂ ¨ Ê«uKŠ  UE U×Ä w …b¹bł dz«Ëœ WOÝUO ë W—UA*« rŽbà w½b*« lL²:«  U ÝRÄ —Ëœ¡U?? Më 5?J9Ë rŽœ w w?½b*« lL??²??:«  U??LE?MÄ tÐ Âu??Ið Ícë —Ëb?ë ‚U??O??Ý wqO?³?Ý vKŽ U?NMÄ v²Ã«Ë  U? ?ÝR*« sÄ b¹b?Fë XF?Ý ¨wÝU?O? ë ‰U?:« w U?L?O?ÝôËW?OMÞuë W?O?F?L?« ¨© XÂ√ ® WO?LM?²Kà W?Lzö*« ‰U?Bðô« qzU?ÝË eÂd?Ä d?B?(« ô ‰U?¦*«÷—_« eÂdÄ ¨l¹“u²Ã«Ë W?Lłd²Ã«Ë dAMKà «d¼_« eÂdÄ ¨ U¹d?(«Ë ‚uI(« sÄ ŸU bKÃXÄU?Á YOŠ ¨aëÆÆƨW?OÃËbë dO? W¾?O¼ ¨W¹—bMJÝùUÐ Íb¹u ë b?NF?*« ¨ÊU ½ù« ‚u?I(W?—U??A*« W??O?H??O? ‰u?Š W??O?³?¹—b?²Ã«  «—Ëbë sÄ b?¹b?Fë b??I?FÐ  U?? ?ÝR*« p?Kð sÄ qÂ…—«œ≈ W?OH?O?ÂË WO?ÝUO? ë …U?O(« sÄ q?C √ W?—UA?Ä qł√ sÄ  UÐU? ²?½ô« w WÃUF?HësÄ œbŽ b?IŽ vÃ≈ W U?{ùUÐ W×ýd?LKà bŽU ?Ä qLŽ o¹d s¹uJðË W?OÐU ²½ô«  ö?L(«¨ 5½«uIë W?AÁUMÄ ¨ WOÝU?O ë WOŠUMë sÄ …√d*« b?O¹QðË rŽœ X b¼ v²Ã« qLFë ‘—Ë Æ …√d*UÐ W U)«  UOÁUHðô«ËÀ«b??Š≈ v?Ã≈ vF?? ð W???O½b??Ä W???Âd??Š œu??łË v?Ã≈ …—U??ýù« UMM?J1 ¨pÖ vK?Ž …Ëö??ŽËUMM?J1 œb??Bë «c¼ w Ë ¨ ¡U?? ?Më 5Ð U??L??O??ÝôË lL??²??:« q?š«œ wÝU??O?? ë „«d??(«U?N? H½ vKŽ X?IKÞ√ w²Ã«Ë ¨¡U? Më sÄ W?ŽuL?−?Ä U?NÐ XÄU?Á w²Ã« WÂd?(« vÃ≈ …—U?ýù« U?LEM*« XÐdŽ√ b?ÁË ¨ dB?Ä w Y¹—u?²Ã« u¹—UMOÝ ÀËb?Š lM* ¢ Y¹—u?²Ã« b{ ¡U? ½¢rCð U?N½√ U??L?O?ÝôË W?O?L?Ý— W?Âd?Š vÃ≈ U?NK?¹u?% w U?N?²?O½ sŽ W?O?½b*« W?Âd?(« Ác?NÃw «dO?³Â «—Ëœ W¹dB*« …√d?LKà Ê√  U³Ł≈ U?N b¼ Ê√Ë ¨lL²?:« w WÁuÄd?Ä  UOB? ý ©±® Æ tO UOÝUÝ√ Î ö ÄUŽ ÊuJð bÁË dOOG²Ã«  UÐUIMë v qO¦L²Ã« W³ ½Ë …√d*«YO?Š n?F?Cë tÐu?A¹ W??OÃU?L?Fë Ë√ W??OMN*« ¡«u?Ý  UÐU??IMë v …√d*« qO??¦9 ‰«“U?ĨW?OÃUL?Fë  UÐU?IMë w •≥Ë ¨ •±∑ vKŽ W?OMN*«  UÐU?IMë v U?N²?—U?AÄ W?³? ½ b¹eðôœu??łË vÃ≈ ¡U??B??Šù«Ë W??ÄU??Fë W??¾??³??F??²Kà Íe??Âd*« “U??N??«  «¡U??B??Š≈  —U??ý√ YO??Š•≤∏ vÃ≈ ≤∞∞µ ÂU?Ž •≥≤ sÄ W??OMN*«  UÐU?IMë v ¡U?? Më qO?¦9 V ½ v? ÷U?H? ½«‰U?łdë qO¦?9 W³? ½ XF?Hð—« qÐU?I*« v Ë ≤∞∞∑ ÂUŽ •≥∑ vÃ≈ X?FHð—« rŁ ≤∞∞∂ ÂU?Ž Æ ¥ ’ ¨ ≤∞∞πر±Ø±µ ÂuOë ÍdB*« ©±®
 25. 25. ≤µ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIðU??L?? ¨≤∞∞∑ ÂU???Ž •∂≥ vÃ≈ XC??H??? ½« rŁ ≤∞∞∂ ÂU??Ž •∑≤ v?Ã≈ ≤∞∞µ ÂU??Ž •∂≥ sÄÂU??Ž cMÄ i¹d??L?²?ë WMN??Ä —UJ²??Š« v ¡U? M?Kà «—«d?L??²??Ý« „UM¼ Ê√  U½U??O??³Ã« `{uðd³²FðË •π≤ i¹dL²Ã« WÐUI½ v sN²?—UAÄ W³ ½ XGKÐ YOŠ ≤∞∞∑ ÂUŽ v²ŠË ≤∞∞µ ƉUłdKà •∏ qÐUIÄ WOMN*«  UÐUIMë v qO¦L²Ã« ‰UJý√ wKŽ√ v¼≤∞∞µ ÂUŽ •≤∂ sÄ WO?ŽUL²łô« sN*« WÐUI½ v ¡U? Më WL¼U Ä W³ ½ XF?Hð—« ULÂ≤∞∞µ ÂU?Ž •∑¥ sÄ ‰Ułd?ë qO¦9 W?³? ½ XC?H ½« qÐU?I*« v Ë ≤∞∞∑ ÂU?Ž •µ∂ vÃ≈¡U???³Þ_« WÐU???I½ v ¡U??? Më W???L¼U??? ???Ä W??³??? ½ XF???Hð—« U???C¹√ Æ ≤∞∞∑ ÂU???Ž •¥¥ vÃ≈ Æ ≤∞∞µ ÂUŽ •≥µ W³ MÐ W½—UIÄ ≤∞∞∑ ÂUŽ v •≥∑ W³ MÐ 5¹dDO³Ã«5³ð t½√ ô≈  UÐU?IMë fÃU?−?Ä v W¹u?C?FKà ¡U? MKà wÐU?−¹ù« qO?¦?L?²Ã« sÄ rždÃUÐËÂU??Ž v²??ŠË ≤∞∞µ ÂU??Ž cMÄ •µ 5O??I??O??³D²?ë WÐU??I½ v …√d*« W??L¼U?? ??Ä W??³?? ½  U??³ŁÂU?Ž •µµ sÄ 5OŠU?O? ë s¹b?ýd*« WÐUI½ v s?N²?L¼U? Ä W?³ ?½ ÷UH? ½« lÄ ¨≤∞∞∑≤∞∞µ ÂU?Ž •¥µ sÄ ‰U??łdë qO?¦9 W?³?? ½ ŸU?Hð—« qÐU?I??Ä ≤∞∞∑ ÂU?Ž •≥∑ vÃ≈ ≤∞∞µ Æ ≤∞∞∑ ÂUŽ • ∂≥ vÃ≈sK¦1 ô sN½S?  UÐU?IMë v ¡U? Më W?—U?A?Ä sÄ rždÃUÐ t½√ vÃ≈  U?½UO?³Ã« d?O?AðËv U??N?KO??¦9 X?KF??ł YO??Š Èe???Ä— qJAÐ  b???łË Ë√  UÐU??IMë Ác?¼ v W¹œU??O???Á lÁ«u??ĨWÃœU??O?Bë W?ÐU?I½ v …b??Š«Ë …b??O?Ý œu??łË v pÖ 5³ðË ¨WK?O?¾??{  UÐU?I?Më fÃU?−??ĉöš X?9 UL? ¨5OH?×Bë WÐU?I½ fÃU−?Ä v  «uC?Ž ¥Ë 5ÄU;« WÐU?I½ v 5²MŁ«ËÀöŁ XK Ë WÐU?IMë …—«œ≈ fK−?Ä vH ¨W?OKO?¦L?²Ã« sN*« WÐU?I½  UÐU ?²½« b? dë …d²?sKJA¹ pÃcÐ s׳? √Ë 5K¦L*« WÐUI½  UÐU ?²½« v fK:« W¹uCFà  U¹dB?Ä  «bOÝ ©±® Æ …—«œù« fK−Ä ¡UCŽ√ lЗ Æ ≤∞ ’≤∞∞πر≤ر∑ ÂuOë ÈdB*« ©±®
 26. 26. WO½b*«Ë WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ≠ ≤∂ © ≥® rÁ— ‰Ëbł©≤∞∞∑ ≠ ≤∞∞µ® …d²Hë ‰öš ŸuMë V Š WOMN*«  UÐUIMë ¡UCŽ√ V ½ Æ ≤∞∞π ¡UBŠù«Ë WÄUFë W¾³F²Kà ÍeÂd*« “UN« ªdBÄ v qłdÃ«Ë …√d*« l{Ë ∫—bB*«
 27. 27. ≤∑ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð¡U Më qGAð YO?Š ¨ WOŽu½ …u− œułË vÃ≈ W?OMN*«  UÐUIMë w ¡U Më qO¦9 W³? ½ dOAðË ôU?−Ä w U?N?²Â—U?A?Ä qIð 5Š w rOKF?²Ã«Ë i¹d?L?²ÃU W?O?ŽuMë WH?Bë  «–  ôU?:« iFРUÐU?IMë Ác¼ fÃU?−?Ä w U?ŽU? ð« …u?−?Hë Ác¼ œ«œe?ðË ¨ WO?LK?FÃ«Ë W?O?ÝbMNë sN*« q¦?Ä Èd?š√5O?H×?Bë WÐU?I½Ë WÃœU?OBë ¨ ¡U?³Þ_« ¨ 5ÄU?;U  U?ÐUIMë iFÐ w? ¡U Më qO?¦9 qI¹ YO?ŠsÄ tK fK:« ÊU 5ð—Ëœ bFÐ ≤∞∞∑  UÐU ²½« w …bŠ«Ë …√dÄ« UN K−Ä W¹uCFÐ  “U w²Ã« Æ ‰UłdëW?O?MF*«  U?L?EM*« U?L??O?Ý ôË ¨ U¼œb??Ž b¹«eðË W??O?ÄuJ?(« d?O??ž  U?LEM*« W??Âd?Š w?ÄUMð rž—ËW½—UIÄ Î«œËb×Ä ‰«“UÄ  ULEM*« Ác¼  «—«œ≈ fÃU−?Ä w ¡U Më qO¦9 Ê√ dOž ¨ ¡U Më U¹UCIÐe?«d?Ä vÃ≈ …√d?*« ‰u? Ë W?³? ½ Ê√ vÃ≈ d?O??A¹ U0 ¨  U?LEM*« Ác¼ w? ¡U? Më W¹u?C?Ž W??³? MÐ Æ UC¹√ ŸUDIë «c¼ w …œËb×Ä Xë“UÄ —«dIë lM WO½b*« ‚uI(«Ë …√d*« ∫ UO½UŁ ∫ W¹œUOIë V UM*« wÃuðË …√d*« ≠±…√d*« —Ëœ ‰uŠ —Ëb¹ ÍcÃ«Ë —«dIë –U ð« rŽœË  UÄuKF*« eÂdÄ sŽ —œUBë d¹dI²Ã« bÂ√ÂU?Ž •∑—± sÄ U??OKFë nzU?þuë w ¡U? Më W??³? ½ ŸU??Hð—« vÃ≈ W?O??ÝU?O? ?ë …U?O?(« w W?¹d?B*«sÄ W?³ M?ë XFHð—« b?I? …“U²?L*« W?ł—bë nzUþuà W?³ M?ÃUÐ UÄ√ ¨ ≤∞∞∏ ÂU?Ž •≤¥—± vÃ≈ ±π∏∏W?ł—œ nzUþu?Ð ¡U? Më W?³? ½ XF??Hð—« U?L? ¨ ≤∞∞∏ Ë ±π∏∏5ÄU?Fë f?H½ 5Ð U?Ä •±¥ vÃ≈ •±W¾?Hë sÄ dOH?Ý WH?OþË sKGý wzöë ¡U M?ë W³ ½ XGKÐ U?L •≤∂ u×½ v?Ã≈ •π sÄ ÂUFë d¹b*«o×KÄ WHOþË w ¡U Më W?³ ½ XGKÐ UL ¨ WHOþuë Ác¼ w 5MOF*« wÃU?Lł≈ sÄ •≥±—∂ …“U²L*«…—«“Ë XŁb?ײ?Ý« «c¼ vKŽ …Ëö?Ž ¨ ©±® W?HOþuë Ác¼ w 5MO?F*« wÃU?Lł≈ sÄ •≥π—≥ wÝU?ÄuKÐœ‰Ë√ 5Fð - UL ¨ UNà …d¹“Ë »UDš …dOAÄ …dOH ë XMOŽ ÊUJ Ã«Ë …dÝ_« …—«“Ë w¼ ¨ …b¹bł U?FÄU?« …cðUÝ√ iFÐ 5?OFð vKŽ …Ëö?Ž ¨ W¹—bMJÝù« W?FÄU?ł w¼Ë WO?ÄuJŠ W?FÄU? W ?Oz—fÃU?−?Ä W¹u?C?ŽË W?O?¦?×?³Ã«Ë W?O1œU?Â_«  U? ?ÝR*« sÄ œb?Ž W?ÝUz—Ë …œU?L?Ž w  «b?O? ë sÄsÄ œb?Ž 5O?Fð vÃ≈ W? U?{ùUÐ «c¼ ¨ W¹d?B*«  U?F?ÄUUÐ V?¹—b²Ã« W?¾?O¼ ¡U?C?Ž√ Íœ«u½  «—«œ≈fOz— ¨ vH?A² ?Ä ÊËUF?Ä WH?Oþu ‰U?łdë ÈuÝ q³?Á sÄ UNKG?A¹ sJ¹ rà nzUþË w  «b?O ëWO?ÄöÝù« …u?Žbë ‰U−?Ä w UC¹√Ë ¨ WOK? WLJ×Ä …dz«œ f?Oz— ¨ wzUMł ÷UÁ ¨ …b¹d?ł d¹d%błU? *« b?ŠQÐ WO?ÄöÝù« …u?Žbë w UN?IŠ W?Ý—UL* Í—«œù« ¡U?CIë rJŠ vKŽ …b?OÝ XK?BŠ Æ·UÁË_« …—«“uà WFÐU²Ã« Æ ≤∞∞π d³L²³Ý ¨ ≥≥ œbFë W¦ÃU¦Ã« WM ë ¨ —«dIë –U ð« rŽœË  UÄuKF*« eÂdÄ ¨ WOðUÄuKFÄ d¹—UIð ©±®
 28. 28. WO½b*«Ë WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ≠ ≤∏ ©¥® rÁ— ‰Ëbł ≤∞∞Ø ≤∞∞∏≠≤∞∞± d¹UM¹ WÃËbKà ≠Í—«œù« “UNUÐ W¹œUOIë UOKFë …—«œù« nzUþË v ÀU½ù« W³ ½¨ s¹œU?O*« sÄ b¹bFë w U?OKFë nzUþuë qG?ý w ÂbIð sÄ W¹d?B*« …√d*« tð“dŠ√ U?Ä rž—ËU??N??L¼√ qF?à V UM*« sÄ b?¹b??Fë U¼bKI?ð ÊËœ ‰u??% w²Ã«  U??Áu??F*« sÄ b¹b??F?ë „UM¼ ‰«“U??L??W U?š nzUþËË sNÄ vKŽ b?ÂR¹ ÍcÃ«Ë ¨WOF?L²:« W? UI¦?ë t{dHð Ícë qL?FKà wŽuMë rO ?I²Ã«Î«dE½ —uÂcÃUÐ W U)« sN*UÐ sLI¹ Ê√ sFD² ¹ ô ¡U Më Ê√Ë ¨ ÀU½ùUÐ W Uš Èdš√Ë —uÂcÃUÐ Æ WOłuÃuO³Ã« sNBzUB)…d?²?Hë ‰ö?š ‰U?:« «c¼ w e?O?O?L?²?ë vKŽ ‰bð w²Ã« b¼«u?Aë sÄ «œb?Ž b? d?½ Ê√ UMMJ1Ë ∫ b dKà …œb;«5½U??F¹ sÓô  U¹d?B*«  U??O?H??×?Bë Ê√ 5O??H?×?BK?à wÃËbë œU?%ô« W??LEMÄ d¹d?I?ð b?Â√ æWÐU?IM?à W?O?Äu?L?F?ë W?O?F?L?« s?Ä jI? •≥¥ sK¦1Ë W¹œU??O?Á V UMÄ vÃ≈ sN?Ãu? Ë b?{ e?O?O??L?²Ã«fK−??Ä w sNKO?¦?9 Ê√Ë ¨ ∑∞∞∞ q √ sÄ …u?C?Ž ≤¥∞∞ ‰œU??F¹ U?Ä Í√ W¹d??B*« 5O?H??×?Bëqš«œ …b???Š«Ë …√d??Ä« œu???łË vMF0 ¨ •∑—∑ vK?Ž b¹eð ô «u???C??Ž ±≥ ÁƒU???C??Ž√ mÃU???³Ã« WÐU???IMëwzd*« ÂöŽù« ® Èdš√ WOÄöŽ≈  ôU−0 W½—UIÄ W¹œUOIë V UM*« wÃuð sÄ •±∞ W³ MÐ fK:«U?LO? W? Uš ‰U?łdë vKŽ —u?BI?Ä ‰U?−Ä wH?×?Bë qLFë ‰U?−?Ä Ê√ —U³?²?Ž« vKŽ © ŸuL? *«Ë ©±® Æ WOÝUO ë U¹UCIÃUÐ oKF²¹Ë√ U?NMO?O?Fð q³?I¹ ôË W?ÄU?Fë WÐU?OMë w wzU?C?Ië pK ë w «e?O?O9 t?ł«uð …√d*« Xë“ ô æ ÆU¼dOž ÊËœ  ôU:« iFÐ vKŽ dB²Á« bÁ  UO{UIë 5OFð Ê√ UL ¨tHzUþuà ÂbI²Ã« v²Š Æk U;« VBMÄ q¦Ä ¡U Më ÂUÄ√ WIKGÄ lÁ«u*« iFÐ Xë“ ô æ Æ ∂ ’ ¨ ≤∞±∞ ¨ ”—UÄ ±¥ ¨ ÂuOë ÍdB*« ©±®
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×