7 mediakasvatus ja_ops

896 views

Published on

Sosiaalisen median koulutus, 2.-3.4.2012, Parkano

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
896
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
139
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

7 mediakasvatus ja_ops

 1. 1. Mediakasvatus & OPS,koulu mediakasvattajanaMikko Horila
 2. 2. Mediakasvatus ja OPS Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004) ei mainita mediakasvatusta sinällään, mutta median käyttö mainitaan kyllä osana viestintäkasvatusta. Erityisesti mediakasvatus keskittyy äidinkielen ja kuvataiteen osa-alueisiin, mutta sitä löytyy ylemmillä luokilla myös musiikista, terveystiedosta, elämänkatsomustiedosta ja yhteiskuntaopista. Viestintätekniikan hallinta ja viestinnän keinot ovat erityisasemassa.
 3. 3. Mediakasvatuksen tavoitteena on: että oppilas oppii toimimaan mediassa turvallisesti ja asianmukaisesti: Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia mediatekstejä ja kuvia ja tuottaa niitä myös itse. oppilas kykenee ilmaisemaan itseään ja toimimaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. oppilas hallitsee tieto- ja viestintävälineiden käytön ja kykenee hankkimaan tietoa eri mediakanavia hyödyntäen. Median monilaatuisuuden takia oppilaan on myös ymmärrettävä tiedon sisältö ja luonne erottaakseen luotettavan ja olennaisen tiedon kaiken muun keskeltä. oppilas pystyy näin lukemaan ja katselemaan omalle ikätasolle suunnattua mediasisältöä. Mediaa käytetään opetuksen välineenä sekä kohteena. (Opetushallitus 2004.)
 4. 4. Mediakasvatus eri kouluvuosina Kahtena ensimmäisenä vuotena pyritään oppilaalle rakentamaan riittävä medialukutaito omalle ikäkaudelle soveltuvien tekstien ja median ymmärtämiseen. Oppilas tutustutetaan erilaisiin kulttuureihin elokuvien ja muun median avulla, ja samalla median keinoin tuotettuun fiktioon. Näin oppilaalle kehittyy käsitys todellisuuden ja fiktion eroista. (Opetushallitus 2004, 52.) Seuraavina vuosina median merkitystä mielikuvien tuottajana ja manipuloijana nostetaan esille lisää. Televisio-ohjelmia, elokuvia, mainoksia ja sarjakuvia, jopa tietokonepelejä tarkastellaan kriittisesti, ja tutuksi tulevat myös erilaiset taiteet, kirjallisuus, kertomukset ja kansanperinteet. (Opetushallitus 2004, 56; 151; 237–238.)
 5. 5. Mediakasvatus eri kouluvuosina Neljännen vuoden päätteeksi oppilaan tulisi osata hakea ohjatusti tietoa eri lähteistä, arvioida ja perustella omaa mediankäyttöään ja tehdä tähän liittyen omia valintoja. Hän ymmärtää toden ja fiktion erot ja osaa havainnoida ja arvioida niitä. Hän on tutustunut kuvakerronnan perusteisiin ja osaa näitä käyttäen ilmaista itseään. Lukuvuosina 1-6 tutuiksi tulevat niin sähköiset tietolähteet, sosiaaliset verkostot kuin julkiset palvelutkin. Mediaa osataan käyttää tavoitteellisesti tiedonhankintaan sekä viihteeseen. (Opetushallitus 2004, 151; 237–238.)
 6. 6. Mediakasvatus eri kouluvuosina Ylemmillä luokilla ilmaisun keinoihin tekstein ja kuvallisin metodein syvennytään tarkemmin. Kuvataiteessa painotetaan kuvallista ilmaisua ja viestintää, tähän liittyen myös kuvantulkintaa, kuvantekotapoja ja mediateknologina hallintaa. Välineet ja materiaalit tulevat tutuiksi, ja niitä opitaan käyttämään. Kuvia ja mediaa analysoidaan ja tulkitaan kriittisesti pohtien niiden etiikkaa, käyttötarkoitusta ja tekijää. (Opetushallitus 2004, 238–239.)
 7. 7. Tavoite peruskoulun päätteeksi!”Peruskoulun päätteeksi oppilaan tulisi pystyä toimimaanomatoimisesti ja monipuolisesti median parissa,hyödyntämään tietoteknisiä laitteita ja viestimiä.”Päättöarvioinnin hyvän osaamisen kriteereiden (Opetushallitus2004; 69–70; 219; 229; 239–240.) mukaisesti oppilaan tulisihallita melkoinen määrä erilaisia mediataitoja:
 8. 8. Peruskoulun jälkeen oppilaan tulisi: kyetä tulkitsemaan kriittisesti median välittämiä tietoja, tilastoja ja graafisia esityksiä, ymmärtää, että tekstillä on jokin tarkoitus ja lähettäjä, jolla on ratkaiseva merkitys tekstin kielelliselle ulkoasulle, muodolle ja sisällölle, lukea ja ymmärtää erilaisia tekstejä, myös mediatekstejä, sekä käyttää toimivia lukustrategioita, tunnistaa tavallisia fiktiivisiä tekstilajeja sekä erityylisiä fakta- ja mediatekstejä, erityisesti uutisia, mainoksia ja erilaisia artikkeleita sekä kykenee suhtautumaan niihin analyyttisesti ja kriittisesti, osata käyttää kirjastoa, hakuteoksia ja tietokantoja sekä fiktiivisiä tekstejä, asiatekstejä ja suullisesti välitettyä tietoa lähteinään,
 9. 9. Peruskoulun jälkeen oppilaan tulisi: osata poimia oleellinen tieto eri lähteistä ja pohtia lähteiden luotettavuutta, pystyä tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja eri viestintävälineitä ymmärtää pääpiirteissään asia- ja mediatekstien asiasisältö, kyetä havainnoimaan eettisiä ulottuvuuksia arkipäivästä, taiteesta, mediasta tai muilta elämän alueilta ja kyetä perustelemaan ero eettisesti kehittyneemmän ja kehittymättömämmän arvion välillä, osata ilmaista itseään kuvallisin keinoin, osata käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja ja työskentelytekniikoita,
 10. 10. Peruskoulun jälkeen oppilaan tulisi: osata tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia osata hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja internetin kulttuuripalveluja, osata kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua, osata analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta, osata ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä.
 11. 11. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstäsuunnitelma Liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ovat linjanneet tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttöä kouluopetuksessa. Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma julkistettiin Arjen tietoyhteiskunta -hankkeen seminaarissa 1.12.2010 Linjaukset ja toimenpiteet koskevat koko peruskoulutusjärjestelmää kuten koulun toimintakulttuuria, opettajankoulutusta, tekniikkaa ja yhteyksiä, opetustiloja sekä oppimateriaaleja. Kolmivuotisen hankkeen loppuraportissa esitellään konkreettisia toimenpiteitä, jotka perustuvat 20 hankkeessa mukana olleen koulun kokemuksiin sekä aiheeseen liittyvän tutkimushankkeen tuloksiin.
 12. 12. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstäsuunnitelma Keskeiseksi kysymykseksi suunnitelmassa nousee opettajien valmius käyttää opetuskäyttöön tehtyjä tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvia palveluja. Toisen tärkeän kokonaisuuden muodostavat opettajien ja oppilaiden käytössä oleva laitetekniikka sekä tietoliikenneyhteydet. Suunnitelmassa käsitellään yhteyksiä ja laitteita, pedagogisia malleja, oppimateriaaleja, koulun toimintakulttuurin kehittämistä sekä koulujen ja yritysten kumppanuutta. Suunnitelmassa on myös arvioitu, mitä ehdotusten toteuttaminen valtakunnallisesti tulisi maksamaan. Toimenpiteiden laajentaminen koko suomalaiseen perusopetukseen maksaisi vuosina 2011-2015 yhteensä 397 miljoonaa euroa. Tästä laitteiden osuus olisi 182 miljoonaa ja palvelujen 112 miljoonaa euroa.
 13. 13. Poimintoja suunnitelmasta Verkkoon perustetaan kansallinen opetuksen tietopalvelu, joka sisältää mm. verkkopohjaiset alustavaihtoehdot ja oppimisympäristöt, työvälineet, opetussuunnitelmat ja linkit materiaalipankkeihin. Oppilaille varmistetaan riittävät valmiudet toimia verkossa. Tiedon jakamisesta siirrytään ideoiden yhteiseen tuottamiseen ja tiedon yhdistämiseen. Otetaan käyttöön tätä tukevia sovelluksia ja välineitä. Sähköiset oppimateriaalit kootaan yhden hakupalvelun saavutettaville. Tämä väylä olisi edu.fi, joka olisi sekä opettajien että oppilaiden käytössä. Sähköisten oppimateriaalien arvonlisäveron tulisi olla sama kuin painettujen materiaalien.
 14. 14. Poimintoja suunnitelmasta Ajanmukaistetaan tietoverkot. Koulujen opetustilat varustetaan valokuituyhteyksillä valtion, opetuksen järjestäjien ja yritysten yhteistyönä. Opettajien ja opetustilojen tieto- ja viestintätekniselle varustukselle asetetaan tavoitetaso. Opettajankoulutuslaitosten tutkintovaatimukset ajanmukaistetaan mediakasvatuksen ja TVT:n käytön osalta. Opettajien täydennyskoulutukseen lisätään TVT:n opetuskäyttöä ja verkostoyhteistyön osaamista kehittäviä teemoja. Opettajien välistä yhteistyötä lisätään ja sisällytetään TVT:n opetuskäyttö osaksi paikallisia suunnitelmia. Kehitetään koulujen verkostoyhteistyötä. Luodaan eettiset pelisäännöt sekä koulujen keskinäiseen että koulun ja yritysten väliseen verkostoyhteistyöhön.
 15. 15. OPH & mediakasvatus Oppimisympäristöhankkeet  http://www.oph.fi/oppimisymparistohankkeet_2010  http://www.oph.fi/oppimisymparistohankkeet_2009  http://www.oph.fi/oppimisymparistohankkeet_2008 Mediakasvatusta yhteistyössä kodin ja koulun kanssa  http://edu.fi/yleissivistava_koulutus/aihekokonaisuudet/osallistuva _kansalaisuus_ja_yrittajyys/aktiivinen_kansalaisuus/kuukausiteema t/marraskuu_lapset_nuoret_ja_perhe/mediakasvatusta_yhteistyoss a_kodin_ja_koulun_ka

×