56083625 jdre3

1,971 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,971
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

56083625 jdre3

 1. 1. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI THE BUCHAREST ACADEMY OF ECONOMIC STUDIESJurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice Journal of Doctoral Research in Economics Vol. I nr. 3/2009 Bucureşti 2009
 2. 2. CuprinsCe este just şi ce nu în condiţiile turbulenţelor la nivel internaţional .......................... 3 Dumitru MIRON1. Evaluarea la valoare justa. Diversitate şi convergenţă .......................................... 5 Margareta OPREA2. Rezolvarea contradicţiei interdepartamentale dintre producţie şi marketing ............................................................................................................... 11 Ilinca HOTĂTAN3. Faţa umană a globalizării – o posibilă soluţie a actualei crize economice ............ 21 Alexandru GHIŢIU-BRĂTESCU4. Managementul costurilor în condiţiile crizei financiare actuale mondiale în România şi la nivel european ............................................................................... 33 Eliza-Ştefania BANA (PANCIU)5. Direcţii principale de acţiune privind politica de mediu a Uniunii Europene, în condiţiile crizei economice mondiale ................................................................... 44 Mirela DRĂGHICESCU6. Criza economică şi financiară din perspectiva regulilor de concurenţă şi ajutor de stat .......................................................................................................... 58 Daniela ELEODOR7. Sistemul de sănătate: concept şi importanţă ........................................................... 70 Celestin CONSTANTIN Roxana GĂNESCU8. Particularităţi ale activelor imobilizate. Tratament contabil şi fiscal .................. 79 Laura SĂRAC ALDEA9. Impactul crizei financiare mondiale asupra investiţiilor în IT ............................. 97 Camelia Elena CIOLAC10. Cariera în bancă pe colectare într-o perioadă de criză financiară ...................... 109 Ioana Florentina BUDU11. Rolul profesionistului contabil în condiţiile reformei contabilităţii sectorului public din România .................................................................................................. 117 Claudia Nicoleta BORSAN Octav NEGURITA12. Triunghiul educaţie - cercetare - inovare, element determinant în asigurarea competitivităţii .............................................. 123 Virgil Dan AMZA2 Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice
 3. 3. Contents1. The evaluation at fair value. Diversity and convergence ..................................... 3 Margareta OPREA2. Solving interdepartmental contradiction between production and markting .... 8 Ilinca HOTĂRAN3. The human face of globalization – a possible solution for the current financial crisis................................................ 18 Alexandru GHIŢIU-BRĂTESCU4. Cost management in the conditions of the actual world financial crisis in Romania and at European level ........................................................................ 30 Ştefania–Eliza BANA (PANCIU)5. Major action directions regarding the European Union environmental policy in framework of the global economic crisis .......................................................... 41 Mirela DRĂGHICESCU6. Economic and financial crisis from competition and state aid perspectives ...... 56 Daniela ELEODOR7. The Health system: Concept and importance ....................................................... 67 Celestin CONSTANTIN Roxana GĂNESCU8. Particularities of fixed assets. Accounting and fiscal treatment .......................... 76 Laura SĂRAC ALDEA9. World financial crisis impact on it investments .................................................... 94 Camelia Elena CIOLAC10. Career in bank for collection in times of financial crisis ..................................... 106 Ioana Florentina BUDU11. The role of the accounting expert under the circumstances of the reform of the public sector accounting of Romania ................................. 113 Claudia Nicoleta BORSAN Octav NEGURITA12. Triangle education-research-innovation, determinig factor in ensuring the competitiveness ............................................. 119 Virgil Dan AMZA2 Journal of Doctoral Research in Economics
 4. 4. CE ESTE JUST ŞI CE NU ÎN CONDIŢIILE TURBULENŢELOR LA NIVEL INTERNAŢIONALÎntreaga comunitate ştiinţifică se află, mai profund ca niciodată, adâncită în dilemeconceptuale şi metodologice. Întrebările care se pun cu, putem spune, obstinaţie,vizează aspecte cum ar fi: De unde venim? De ce am ajuns aici, acum şi în aceastăsituaţie? Încotro ne îndreptăm şi dacă este aceea direcţia cea mai bună? Cum sepoate ieşi din criză şi ce va trebui să facem post-criză?Revista noastră este destinată, în primul rând, contribuţiilor ştiinţifice aledoctoranzilor la domeniul ştiinţe economice şi, ca atare şi-a propus să le ofereacestora posibilitatea de a se poziţiona faţă de marile dileme care preocupăcercetarea economică, să pună ideile în dialogul lor firesc, sa asigure fundamentepentru interdisciplinaritate astfel încât soluţiile preconizate să fie multiparametrialeşi să aibă multivalenţă.Şi în acest număr, continuăm publicarea celor mai bune lucrări de cercetareprezentate cu ocazia conferinţei doctorale organizate în cadrul Proiectului„Doctorat şi doctoranzi în triunghiul educaţie-cercetare-inovare‖, selectate prinmecanismul riguros de peer-review şi expuse la radiaţiile judecăţii de valoare acititorilor avizaţi.Este tonifiant să constatăm că tinerii cercetători au capabilitatea de a selectasubiecte de mare complexitate dar suculente în componentă retorică, se apleacăprofund şi curajos asupra paradigmelor economice, sesizează momentele care cerschimbarea în acest sens şi dialoghează. Lucrările cuprinse în acest număr alrevistei evidenţiază tineri aflaţi la începutul drumului complex al explicaţiilor, careşi-au propus să comunice ceva specific, ştiu să facă acest lucru şi, de cele maimulte ori, o fac convingător. Cititorul acestui număr al revistei va lua notă de noilereverberaţii ale unor concepte cum ar fi corectitudine, justeţe, etică folosite încâmpul tematic al economiei pentru a juxtapune adecvat convergenţa cu entropia,bilateralul cu multilateralul, nivelul microeconomiei cu cel al mezo şimacroeconomiei. Componentele de bază ale lanţului creator de valoare suntradiografiate folosind unitatea în diversitate, analiza economică rece dar şicomplexitatea societală şi li se urmăreşte şi „faţa umană‖.Conceptul pivot care se regăseşte în toate lucrările publicate în acest număr este celde criză economică şi financiară care capacitează preocupările tuturor actorilorsocietali, invită la reconfigurări de fond la nivelul filozofiilor economice şi altipului de logică acţională dominantă şi are nevoie de strategii de ieşire din stareade marasm economic, de tactici de ţinere sub control a efecteleor de antrenare, dedemantelare a imobilismelor şi de potenţare a stimulilor. Criza este analizată dinvarii puncte de vedere, autorii insistând pe: reverberaţiile multidomeniale aleproceselor de criză, reconfigurarea elementele de natura optimalităţii dar şi aVol. I nr. 3/2009 3
 5. 5. eficacităţii în condiţii de asimetrie economică pronunţată, noul nivel desustenabilitate la nivelul dezvoltării economice actuale, schimbările iminente şi petermen lung la nivelul fundamentelor competitivităţii dar şi al concurenţei.Este tonifiant să constatăm, din lectura acestor articole, că tinerii cercetători auasumat rolul abordării profesioniste a realităţilor şi pledează argumentat şicuantificabil în acestă direcţie. Dezvoltarea economică modernă trebuie să fie unasustenabilă şi, pentru aceasta, trebuie să cultive valorile leadersipului modern,onestitatea şi profesionalismul şi să se folosească permanent de valenţeletriunghiului „magic‖ – cercetare – dezvoltare-inovare. Prof. univ. dr. Dumitru Miron, Prorector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti4 Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice
 6. 6. EVALUAREA LA VALOARE JUSTĂ. DIVERSITATE ŞI CONVERGENŢĂ Margareta Oprea Academia de Studii Economice din Bucureşti, România oprea_margareta@yahoo.comRezumatCosturile administrării pot fi estimate utilizând comparaţia cu onorariile actuale perceputede alţi participanţi pe piaţă. În momentul în care costurile de administrare ale unui activfinanciar sau ale unei datorii financiare sunt semnificative şi alţi participanţi la piaţă aravea costuri comparabile, emitentul le-ar lua in considerare la determinarea valorii juste aacelui activ financiar sau a acelei datorii financiare. Este probabil ca valoarea justă laînceperea unui drept contractual pentru onorarii viitoare să fie egală cu costurile deiniţiere plătite pentru acestea, cu excepţia momentului în care onorariile viitoare şicosturile conexe nu se încadrează în valorile comparabile pe piaţă. Cea mai bună dovadă avalorii juste o reprezintă preţurile cotate pe o piaţă activă. Dacă piaţa pentru uninstrument financiar nu este activă, entitatea stabileşte valoarea justă utilizând o tehnicăde evaluare. Obiectivul utilizării unei tehnici de evaluare este acela de a stabili ce preţ detranzacţie s-ar fi obţinut la data evaluării într-o tranzacţie desfăşurată în condiţii obiectivemotivată de consideraţii normale de afaceri. Tehnicile de evaluare includ utilizareatranzacţiilor recente de pe piaţă desfăşurate în condiţii obiective între parţi interesate şi încunoştinţă de cauză, dacă există, referiri la valoarea justă actuală a unui alt instrumentcare este în cea mai mare parte acelaşi, o analiză a fluxului de trezorerie decontat şimodele opţionale de stabilire a preţului.Cuvinte-cheie: pret de tranzactie, piata activa, tehnica de evaluare, costuri de administrare, castiguri si pierderiClasificare JEL: M40IntroducereLa baza definiţiei valorii juste stă presupunerea că o entitate respectă principiulcontinuităţii activităţii fără a avea nicio intenţie sau vreo nevoie de a lichida sau dea elimina în mare masură mărimea operaţiunii sale sau de a se angaja într-otranzacţie care nu va avea rezultate negative. Valoarea justă nu este deci valoareape care o entitate ar primi-o sau ar plati-o într-o tranzacţie forţată, lichidareinvoluntară sau vânzare forţată. Totusi, valoarea justa reflecta calitatea credituluiinstrumentului.Valoarea justă a unei datorii cu o caracteristică de a fi ―la vedere‖, de exemplu undepozit la vedere, nu este mai mică decât suma platită la vedere, actualizată de laprima dată de la care s-ar putea cere plata sumei.Vol. I nr. 3/2009 5
 7. 7. Consideraţii privind evaluarea la valoarea justăCea mai bună dovadă a valorii juste o reprezintă preţurile cotate pe o piaţă activă.Dacă piaţă pentru un instrument financiar nu este activă, entitatea stabileştevaloarea justă utilizând o tehnică de evaluare. Obiectivul utilizării unei tehnici deevaluare este acela de a stabili ce preţ de tranzacţie s-ar fi obţinut la data evaluăriiîntr-o tranzacţie desfăşurată în condiţii obiective motivată de consideraţii normalede afaceri. Tehnicile de evaluare includ utilizarea tranzacţiilor recente de pe piaţădesfăşurate în condiţii obiective între parţi interesate şi în cunoştinţă de cauză, dacăexistă, referiri la valoarea justă actuală a unui alt instrument care este în cea maimare parte acelaşi, o analiză a fluxului de trezorerie decontat şi modele opţionalede stabilire a preţului. Dacă există o tehnică de evaluare utilizată în mod obişnuitde participanţii de pe piaţa pentru stabilirea preţului unui instrument şi dacă aceatehnică s-a demonstrat că oferă estimări credibile de preţuri obţinute în tranzacţiilereale de pe piaţă, entitatea utilizeaza acea tehnică. Tehnica de evaluarea aleasăutilizează la maximum intrările de date de pe piaţă şi se bazează cât mai puţinposibil pe intrările de date specifice entităţii. Ea încorporează toţi factorii pe careparticipanţii de pe piaţă i-ar lua în considerare la stabilirea preţului şi este conformăcu metodologiile economice acceptate pentru stabilirea preţului instrumentelorfinanciare. Periodic, entitatea îşi ajustează tehnica de evaluare şi o testează pentruvaliditate utilizând preţurile tranzacţiilor curente observabile de pe piaţă pentruacelasi instrument (adică fără modificare sau recalculare) sau pe baza oricăror dateobservabile disponibile de pe piaţă.Valoarea justă a datoriei financiare are un element care poate fi caracterizat ca fiind‗la vedere‖ (de exemplu, un depozit la vedere) nu este mai mică decât suma deplată ―la vedere‖, actualizată de la prima dată de la care suma poate fi cerută spreplată. O entitate nu va reclasifica un instrument financiar în sau în afara categorieila valoarea justă în contul de profit şi pierdere în timp ce este deţinut sau emis.Dacă în urma modificării intenţiei sau capacităţii, nu mai este potrivită clasificareaunei investiţii ca fiind păstrată până la scadenţă, ea va fi reclasificată ca fiinddisponibilă pentru vânzare şi va fi reevaluată la valoarea justă, iar diferenţa dintrevaloarea sa contabilă şi valoarea justă va fi contabilizată în categoria câştigurilor şipierderilor.Piaţa activă: preţul cotatUn instrument financiar este considerat cotat pe o piaţă activă dacă preţurile cotatesunt disponibile imediat şi de obicei dintr-un schimb, dealer, broker, grup dinramura respectivă, serviciu de stabilire a preţurilor sau agenţie de reglementare, şidacă acele preţuri reprezintă tranzacţii desfaşurate în condiţii obiective care apar înmod normal pe piaţă. Valoarea justă este definită faţă de un preţ la care a căzut deacord un cumpărător interesat şi un vânzător interesat într-o tranzacţie desfăşuratăîn condiţii obiective. Obiectivul determinării valorii juste pentru un instrumentfinanciar care este comercializat pe o piaţă activă este de a ajunge la preţul la cares-ar efectua trazacţia la data bilanţului pentru acel instrument (adică fără6 Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice
 8. 8. modificarea instrumentului sau a formei sale) pe cea mai avantajoasă piaţă activă lacare entitatea are acces imediat. Totuşi, entitatea ajustează preţul de pe piaţa ceamai avantajoasă pentru a reflecta orice diferenţe în riscul de credit în contrapartidădintre instrumentele comercializate pe acea piaţă şi instrumentul care este evaluat.Existenţa unor cotaţii de preţ publicate pe o piaţă activă este cea mai bună dovadă avalorii juste, şi atunci când există sunt utilizate pentru a evalua activul financiar saudatoria financiară.Preţul cotat potrivit pentru un activ deţinut sau o datorie care va fi emisă este deobicei preţul de ofertă şi, pentru un activ care urmează a fi dobândit sau pentru odatorie deţinută, preţul curent. Atunci când o entitate are active şi datorii care auriscuri de piaţă care se compensează, poate utiliza preţurile medii de pe piaţă cabază pentru schimbarea valorilor juste pentru poziţiile de risc care se compenseazăşi poate aplica preţul de ofertă sau pe cel cerut poziţiei nete deschise, după cumeste cazul. Atunci când nu sunt disponibile preţurile actuale de ofertă şi cel cerut,preţul celei mai recente tranzacţii oferă dovada valorii juste actuale atâta timp câtnu au existat modificări semnificative în circumstanţele economice de la momentultranzacţiei (de exemplu, o modificare în rata dobânzii cu risc zero în urma celeimai recente cotări de preţ pentru o obligaţiune corporativă), valoarea justă reflectamodificarea in condiţii făcând referire la preţurile sau la ratele actuale pentruinstrumentele financiare similare, după cum este mai potrivit. În mod asemănător,dacă entitatea poate demonstra că ultimul preţ al tranzacţiei nu este valoarea justă(de exemplu, pentru că a reflectat valoarea pe care o entitate ar primi-o sau ar plati-o intr-o tranzacţie forţată, lichidare involuntară sau vânzare forţată), acel preţ esteajustat. Valoarea justă a unui portofoliu de instrumente financiare este produsuldintre numărul de unităţi ale instrumentului şi preţul său cotat pe piaţă. Dacă ocotaţie de preţ publicată într-o piaţă activă nu există pentru un instrument financiarîn întregime, dar există piaţă activă pentru părţile sale componente, valoarea justăeste determinată pe baza preţurilor relevante de pe piaţă pentru părţile componente.Dacă o rată şi nu un preţ este cotată pe o piaţă activă, entitatea utilizează acea ratăcotată pe piaţă ca informaţie pentru o tehnică de evaluare pentru a determinavaloarea justă. Dacă rata cotată pe piaţă nu include riscul de credit sau alţi factoripe care participanţii pe piaţă i-ar include în evaluarea instrumentului, entitateaajustează ţinând cont de toţi aceşti factori.Nu există o piaţă activă: tehnica de evaluareDacă piaţa pentru un instrument financiar nu este activă, o entitate stabileştevaloarea justă utilizând o tehnică de evaluare. Tehnicile de evaluare includutilizarea recentelor tranzactii in condiţii obiective de pe piaţă dintre părţiinteresate şi in cunoştinţă de cauză, dacă acestea sunt disponibile, făcând referire lavaloarea justă actuală a unui alt instrument care este aproape la fel, analizafluxurilor de trezorerie actualizate şi modelele de evaluare a opţiunilor. Dacă existăo tehnică de evaluare folosită de obicei de către participanţii pe piaţă pentru aevalua preţul instrumentului şi s-a demonstrat că acea tehnică a oferit estimăriVol. I nr. 3/2009 7
 9. 9. fiabile ale preţurilor obţinute în tranzacţii reale de pe piaţă, entitatea va folosi aceatehnică.Obiectivul stabilirii unei tehnici de evaluare este de a stabili care ar fi preţultranzacţiei la data evaluării într-un schimb efectuat in condiţii obiective motivat deconsiderente normale de afaceri. Valoarea justă este estimată pe baza rezultatelorunei tehnici de evaluare care utilizează la maxim informaţiile de pe piaţă şi sebazează cât de puţin posibil pe informaţiile specifice entităţii. Ar fi de aşteptat ca otehnică de evaluare să ajungă la o estimare realistă a valorii juste dacă (a) reflectărezonabil felul în care este de aşteptat ca piaţa să evalueze preţul acelui instrumentşi (b) informaţiile folosite de tehnica de evaluare reprezintă destul de bineaşteptările pieţei şi evaluarile factorilor risc-venit interveniţi în instrumentulfinanciar.Achiziţia iniţială sau apariţia unui activ financiar sau generarea unei datoriifinanciare reprezintă o tranzacţie pe piaţă care oferă fundamentul pentru estimareavalorii juste a instrumentului financiar. În special, dacă instrumentul financiar esteun instrument de datorie (cum ar fi un împrumut), valoarea sa justă poate fideterminată în funcţie de condiţiile de piaţă care au existat la data achiziţiei sauapariţiei sale, sau la condiţiile actuale de piaţă, sau la ratele dobânzilor care sunt înprezent cerute de către entitate sau de către alte entităţi pentru instrumentelesimilare de datorie (adică scadenţa rămasă, graficul fluxurilor de trezorerie,moneda, riscul de credit, baza dobânzii si a garanţiei similare). Pe de altă parte, cucondiţia să nu existe nicio modificare în riscul de credit al debitorului şi plaje decredit aplicabile după generarea unui instrument de datorie, poate fi generată oestimare a ratei actuale a dobânzii pe piaţă prin utilizarea unei rate-etalon adobânzii care să reflecte o mai bună calitate a creditului decât instrumentul dedatorie respectiv, păstrând constantă plaja creditului şi ajustând pentru modificareaîn rata-etalon a dobânzii de la data apariţiei. Dacă condiţiile s-au modificat de lacea mai recenta tranzacţie de pe piaţă, modificarea respectivă în valoarea justă ainstrumentului financiar care este evaluat este determinată făcând referire lapreţurile sau la ratele curente ale instrumentelor financiare ajustate după cum estecazul, pentru orice diferenţe din instrumentul evaluat.S-ar putea ca aceeaşi informaţie sa nu fie disponibilă de fiecare dată de evaluare.De exemplu, la data la care o entitate face un împrumut sau achiziţionează uninstrument de datorie care nu este tranzacţionat activ, entitatea are un preţ altranzacţiei care este de asemenea preţul pieţei. Totuşi, s-ar putea ca nicioinformaţie nouă asupra tranzacţiei să nu fie disponibilă la următoarea dată deevaluare şi, cu toate că entitatea poate determina nivelul general al ratei dobânzilorde pe piaţă, poate să nu ştie ce nivel al riscului de credit sau al altui risc ar lua înconsiderare alţi participanţi de pe piaţă in evaluarea instrumentului la acea dată. S-ar putea ca o entitate să nu aibă informaţiile din tranzacţiile recente pentru adetermina o plajă corectă de credit pentru rata de bază a dobânzii pentrudeterminarea ratei de actualizare într-un calcul al valorii actualizate. Ar firezonabilă propunerea că, în absenţa unei dovezi care să susţină contrariul, nicio8 Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice
 10. 10. modificare nu a avut loc pe plaja care există la data la care a fost făcut împrumutul.Totuşi, ar fi de aşteptat ca entitatea să facă eforturi rezonabile pentru a determinadacă există o dovadă de modificare, entitatea ia în considerare efectele modificăriiîn determinarea valorii juste a instrumentului financiar.Nu există o piaţă activă: instrumente de capitaluri propriiValoarea justă a investiţiilor în instrumente de capitaluri proprii care nu au un preţcotat pe o piaţă activă şi în derivatele care sunt legate de ele şi care trebuiedecontate prin livrarea unui astfel de instrument de capitaluri proprii necotat poatefi evaluată credibil dacă (a) variaţia în gama estimărilor fiabile ale valorii juste nueste semnificativă pentru acel instrument sau (b) probabilităţile diverselor estimăridin acea gamă pot fi evaluate credibil şi utilizate în estimarea valorii juste.Există multe situaţii în care s-ar putea ca variaţia in gama estimărilor juste credibilepentru investiţiile într-un instrument de capitaluri proprii care nu au un preţ cotatpe piaţă şi în derivatele care sunt legate de ele şi care trebuie decontate prin livrareaunui astfel de instrument de capitaluri proprii necotat să nu fie semnificativă. Înmod normal este posibilă estimarea valorii juste a unui activ financiar pe careentitatea l-a achizitionat de la un partener extern. Totuşi, dacă gama de estimărirezonabile ale valorii juste este semnificativă şi există probabilităţi ca diverseleestimări să nu poată fi evaluate fiabil, unei unităţi i se interzice să evaluezeinstrumentul la valoarea justă.ConcluziiMulte entitaţi utilizează informaţiile privind valoarea justă pe plan intern pentrudeterminarea poziţiei lor financiare generale şi pentru a lua decizii legate deactivele financiare şi datoriile financiare. Ele sunt relevante, de asemenea, pentrumulte decizii luate de utilizatorii situaţiilor financiare, deoarece, în altecircumstanţe, ele reflectă raţionamentul pieţelor financiare în legătură cu valoareaactualizată a viitoarelor fluxuri de trezorerie preconizate aferente unui instrument.Informaţiile legate de valoarea justă permit comparaţii ale instrumentelorfinanciare care au în esenţă aceleaşi caracteristici economice, fără să se ţină seamade scopul în care sunt deţinute şi de moment sau de către cine au fost emise saudobândite. Valorile juste furnizează o bază neutră de evaluare a diligenţeiconducerii prin indicarea efectelor deciziilor sale de cumpărare, vânzare saudeţinere de active financiare şi de asumare, menţinere sau scutire de datoriifinanciare.Atunci când o entitate nu evaluează un activ financiar sau o datorie financiară înbilanţul său contabil la valoarea justă ea trebuie să furnizeze informatii legate devaloarea justă, prin prezentări de informaţii suplimentare, pentru a-i ajuta peutilizatori să compare entităţile pe o bază consecventă.Furnizarea informaţiilor aferente valorii juste nu este solicitată pentru investiţiile îninstrumente de capitaluri proprii şi instrumente financiare derivate necotate legateVol. I nr. 3/2009 9
 11. 11. de astfel de instrumente de capitaluri proprii, dacă valoarea lor justă nu poate fievaluată credibil. Pentru toate celelalte active financiare şi datorii financiare esterezonabil să se preconizeze că valoarea justă poate fi determinată cu suficientăcredibilitate în limitele caracterului oportun şi ale costului. Prin urmare, nu artrebui să existe nicio altă exceptare de la cerinţa de a prezenta informaţii aferentevalorii juste pentru activele financiare sau pentru datoriile financiare.BibliografieDuţescu A. (2002), Ghid de înţelegere şi aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate, Editura CECCAR, BucureştiFEE (Federation des Experts Comptable Europeens) - Accounting Treatment of Financial Instruments, A European PerspectiveFeleaga N.& Malciu L. (2002), Politici şi opţiuni contabile, Editura Economică, BucureştiRistea M. (2003), Bază şi alternativ în contabilitatea întreprinderii, Editura Tribuna Economică, BucureştiRistea M. (2002), Normalizarea contabilităţii – bază şi alternativ, Editura Tribuna Economică, BucureştiRistea M. (2001), Opţiuni şi metode contabile de întreprindere, Editura Tribuna Economică, BucureştiRistea M. & Dima M. (2002), Contabilitatea societăţilor comerciale, Editura Universitară, BucureştiRistea M. & Dumitru C. (2002), Contabilitate financiară, Editura Mărgăritar, BucureştiStandardul Internaţional de Contabilitate (2007) IAS 32 “Instrumente financiare: prezentare”Standardul Internaţional de Contabilitate (2007) IAS 39 “Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”10 Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice
 12. 12. REZOLVAREA CONTRADICŢIEI INTERDEPARTAMENTALE DINTRE PRODUCŢIE ŞI MARKETING Ilinca Hotătan Academia de Studii Economice din Bucureşti, România ilincahotaran@yahoo.comRezumatPeter Drucker spunea: “Vremurile de turbulenţă sunt periculoase, dar cel mai marepericol este tentaţia de a nega realitatea.” (Drucker, F. Peter 2006). Articolul se bazeazăpe o realitate: există numeroase concepţii, considerate a fi general valabile, adoptate fărăa fi studiate, ce se menţin din inerţie, dar care pot avea efecte dramatice. Articolulevidenţiază percepţia oamenilor asupra raportului de interdependenţă dintredepartamentele de producţie şi cel de marketing, acestea fiind privite ca două componenteale oricărei companii. Problema practică prezentată în cadrul articolului identifică o ideepreconcepută, menţinută şi reluată sistematic de către lumea de afaceri: departamentul deproducţie trebuie să execute ceea ce comandă departamentul de marketing, cerererezultată în urma studiilor de piaţă efectuate. Articolul balansează nevoia planificăriicapacităţii de producţie pe baza legăturii dintre cele două departamente. Propunem, pe deo parte, o soluţionare generică a problemei de alocare (mixul de producţie) şi pe de altăparte, corecţia sistemului de remunerare, corecţie de natură să armonizeze activitateacelor două compartimente. După prezentarea şi analizarea mai multor opinii rezultate dincadrul unui chestionar şi după o analiză numerică pe baza rezolvării problemei prezentate,vom putea ilustra o relaţie potrivită între cele două departamente. Aceasta relaţie trebuiesă vină în sprijinul obiectivelor firmei.Cuvinte-cheie: producţie, marketing, interdependenţă, sistem de remunerareClasificare JEL: M11IntroducereÎn contextul unei crize economice mondiale în plin avânt, toate domeniile încearcăsă soluţioneze problemele existente. Care este însă cel mai afectat segment? Acestaeste segmentul format din unităţile producătoare şi piaţă. Ce este de făcut înmomentul în care cei ce produc nu mai pot vinde pieţei? În momentul în careacesteia i se oferă ceva ce nu mai este dorit de cerere sau ceva ce populatis nu îşimai poate permite? Dacă până acum au fost acceptate şi validate o serie deconcepţii greşite, acum este momentul în care toate acestea trebuie reanalizate şitrebuie oferite soluţii. Relaţia dintre departamentul de producţie şi cel de marketingeste înţeleasă eronat aşa cum voi demonstra în studiul efectuat. Această teorie falsăa fost însă transmisă din generaţie în generaţie, până în momentul în care, fiecare areuşit să se autoconvingă de veridicitatea creată în timp a afirmaţiilor.Vol. I nr. 3/2009 11
 13. 13. Marketer-ii au un rol foarte important, însă nu pot face acest lucru singuri, citrebuie să ştie şi cum să întreţină relaţii bune cu partenerii din interiorul şiexteriorul firmei, lucrând împreună pentru a intra în conexiune cu clienţii (PhilipKotler Gary Armstrong 2008). Fără o legătură între departamente şi fără ocomunicare strânsă şi un sistem eficient de remunerare, succesul organizaţiilor estecompromis.De unde ştim când e nevoie de schimbare şi cum facem ca să nu fie nevoie săschimbăm? E simplu: când îţi curge nasul, ştii că eşti răcit şi ai nevoie de aspirină.Din păcate, deja ai răcit – eşti în mijlocul fenomenului şi trebuie să îl depăşeşti câtmai repede, cu costuri cât mai mici şi urmări cât mai puţin grave. Este însăimportant să afli ce a generat disfuncţia pentru ca data viitoare să eviţi, de pildă,statul în curent. Fără să fie de dorit, uneori se întâmplă ca un banal nas care curgesă fie semnul unei maladii mai vechi, cronicizate, a unei disfuncţii profundeorganismului, iar curentul să nu fi fost decât un element favorizant. Şi în cazul defaliment al unei organizaţii, se poate găsi ca motiv iniţial, sistemul ineficient deremunerare, ca urmare a neînţelegerii relaţiei interdepartamentale.Am efectuat un studiu de marketing pe un segment format din 50 de subiecţi,cărora li s-a adresat următoarea întrebare: ―care este, în opinia dumneavoastrălegătura de interdependenţă dintre departamentul de producţie şi cel demarketing?‖. Răspunsurile se pot încadra în aceeaşi sferă de explicaţii, după cumeste prezentat şi în figura 1. 5% 7% 9% 1 46% 2 3 4 5 33% Figura 1. Cercetare 1Răspunsurile primite au fost următoarele:1. 46% dintre subiecţi au răspuns, în diferite forme de exprimare, ideea că―Marketerii trebuie să promoveze şi să vândă ceea ce se produce în departamentulde producţie‖2. 33% au considerat că ―Există o relaţie în dublu sens: marketingul oferăinformaţii din piaţă, producătorul analizează astfel cererea, apoi marketer-ul trebuiesă promoveze oferta‖3. 9% au oferit alte răspunsuri asemănătoare12 Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice
 14. 14. 4. 7% dintre subiecţi consideră că ―Producătorul trebuie să respecte cererea de pepiaţă, cerere care i se aduce la cunoştinţă prin prisma marketer-ului‖5. doar 5% consideră că ―Marketer-ul trebuie să descopere care este cel mai binevândut produs, şi să solicite producerea acestuia‖Cel de-al doilea studiu de caz a constat în răspunsul oferit la întrebarea: ―Care esteelementul principal ce ar trebui luat în considerare în constituirea sistemului deremunerare al departamentului de marketing?‖ (figura 2). 9% 21% 1 2 3 70% Figura 2. Cercetare 2Răspunsurile pot fi clasificate după cum urmează:1. 70% dintre subiecţi consideră că cel mai bine remuneraţi trebuie să fie ―Cei cevând cea mai mare cantitate din producţia realizată‖, deci că sistemul deremunerare trebuie să fie raportat procentual2. 21% consideră că cei mai bine remuneraţi trebuie să fie ―Cei ce identifică celmai bine cererea de pe piaţă‖3. doar 9% consideră că cel mai important este să remunerăm pe ―Cei cepromovează şi vând produsele cele mai scumpe, şi aduc astfel un profit maxim‖Care este situaţia actuală?În urma unei analize efectuate pe baza acestor răspunsuri, am constatat, că părereagenerală este aceea că un marketer eficient este cel care oferă o imagine cât maiclară a pieţei şi care vinde apoi în cantitatea cea mai mare produsele cerute.În contextul crizei economice, un bun întreprinzător trebuie să ştie în primul rândcum remunerează angajaţii. Comportamentul acestora este foarte puternicinfluenţat de modul în care este măsurată activitatea lor. Sistemul de măsurare alcalităţii unei activităţi întreprinse, este un segment dificil de explorat, iar rutinaunui sistem ineficient de măsurare poate aduce doar deficienţe. Care este situaţiaactuală? Aproape toţi managerii departamentului de producţie îi remunerează pecei din departamentul de marketing în funcţie de valoarea cantităţii vândute.Interesul acestora se îndreaptă clar spre a vinde produsele cele mai scumpe pentru aacumula sume cât mai mari şi a primi un procent ridicat. Este o gândire ineficientă,este un concept ce poate aduce o întreprindere în pragul falimentului.Vol. I nr. 3/2009 13
 15. 15. Dacă departamentul de marketing vinde cele mai scumpe produse şi înregistrează încasări ridicate, de ce este totuşi ineficient pentru companie?Putem demonstra matematic?Pentru a putea demonstra cele prezentate, am luat un exemplu numeric simplu: Produsul P Produsul Q 90$/unitate 100$/unitate 100 unităţi/ 50 unităţi/ săpt săpt Reper achiziţionat 5$ /unitate Resursa D Resursa D 15 min/unitate 7 min/unitate Resursa C Resursa C Resursa B 12 min/unitate 8 min/unitate 15 min/unitate Resursa A Resursa B Resursa A 15 min/unitate 15 min/unitate 10 min/unitate RM 1 RM 2 RM 3 20$ /unitate 20$ /unitate 20$ /unitate Figura 3. Problemă de producţie - exempluAceastă schemă ilustrează activitatea unei organizaţii care vinde două produse: P şiQ. Produsul P se vinde cu 90$ /unitate şi poate fi produs într-o cantitate de 100 deunităţi/ săptămână, în timp ce produsul Q valorează 100$ /unitate şi poate fi produsîntr-o cantitate de 50 unităţi/ săptămână. În continuarea schemei observămresursele precum şi timpul maxim ce poate fi alocat unei resurse. Pentru a puteaproduce, observăm că avem nevoie şi de resursele RM1, RM2 şi RM3, carevalorează în parte 20$, precum şi de un reper suplimentar de 5$.Mai cunoaştem că există o singură resursă A, B, C şi D, fiecare dintre acesteaputând fi utilizate doar 2400 minute pe săptămână.Conştientizând că acesta este planul de producţie al organizaţiei, se efectuează oanaliză asupra ofertei şi a profitului maxim ce poate fi obţinut.14 Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice
 16. 16. La o primă vedere, dacă încredinţăm marketer-ului sarcina de a calcula ce esteeficient să vândă, acesta, necunoscând elementele interne, va face un calcul simpluîn funcţie de profitul şi costul fiecărui produs.Există două situaţii. În prima variantă el va decide să vândă produsul Q deoareceeste mai scump şi deci încasările vor fi mai ridicate. În cea de-a doua situaţie, vacalcula marja profitului pentru fiecare produs. Aceasta se calculează scăzândcosturile din preţ.Pentru produsul Q = 100$-20$-20$= 60$Pentru produsul P = 90$-5$-20$-20$= 45$De aici, acesta va concluziona că este mai eficient să producem şi să vindem înprimul rând tot produsul Q.Continuând calculele, presupunem că am luat decizia de a produce 50Q şi apoi P şicalculăm profitul obţinut. O vânzare de 50 de produse Q, înregistrează încasări de50*60$=3000$. După ce am produs 50Q, observăm că, datorită capacităţii limitatea resurselor mai putem produce doar o anumită cantitate din P. Pentru producerea a50 de produse Q, resursa B a fost utilizată 30min*50unit=1500min. Capacitatea eimaximă este de 2400 de minute, de unde rezultă că mai putem utiliza aceastăresursă timp de 900 minute, suficient pentru a produce 900min/15min=60 unităţidin produsul P. De aici rezultă că avem un profit de 3000$+ 60unit*45$= 5700$.Scăzând cheltuielile operaţionale, în urma acestei decizii de vânzare, vom încheialuna cu pierderi de 300$.Este deci eficient să lăsăm decizia de vânzare departamentului de marketing? Estedeci eficient să vindem ce ne cere acesta? Este deci eficient ca cei mai bineremuneraţi angajaţi să fie cei care vând valoric cel mai mult? Pentru a răspunde laaceste întrebări, să încercăm o abordare prin prisma departamentului de producţie.Primul calcul pe care îl va efectua un lucrător din departamentul de producţie va fisă calculeze locul îngust, locul pentru care cererea este mai mare decât acesta poateoferi. Calculăm astfel minutele necesare pentru a produce cele două produse încantităţi maxime şi observăm că resursa B îşi depăşeşte capacitatea de 2400 deminute:▪ resursa A= 15min*100unităţi P +10min *50unităţi Q= 2000minute▪ resursa B= 15min*100unităţi P+(15min+15min) *50unităţi Q= 3000minute▪ resursa C= (12min+8min)*100unităţi P +8min *50unităţi Q= 2400minute▪ resursa D= 15min*100unităţi P +7min *50unităţi Q= 1850minuteDepartamentul de producţie va calcula în primul rând randamentul locului îngust.Astfel, randamentul resursei B prin prisma produsului P= 45$(marjaprofitului)/15min(minute necesare din resursa B)=3$/minut. Randamentul resurseiB pentru produsul Q este =60$/30min= 2$/minut. De aici deducem că este maiprofitabil să produc produsul P şi nu produsul Q aşa cum apărea la o primăconstatare.Vol. I nr. 3/2009 15
 17. 17. Un agent din departamentul de producţie va stabili că se va vinde toată cantitateadin produsul P. În urma acestei producţii, mai rămân disponibile 900 minute dinresursa B. Acest lucru asigură producerea a 30 de produse Q. Mixul de producţieeficient este deci alcătuit din 100 unităţi P şi 30 unităţi Q.Această problemă de stabilire a mixului de producţie prin prisma locului îngust estede fapt o problemă de programare liniară, ce poate fi rezolvată cu uşurinţă prinintroducerea datelor constante şi variabile şi rezolvarea ei cu ajutorul solver-ului, înMicrosoft Office Excel. Resursa P Q Materii primeA 15 10 P QB 15 30 Mp1 1 0C 20 8 Mp2 1 1D 15 7 Mp3 0 1 Reper 1 0 Pret $90.00 $100.00 Pret materii prime Productie 100 30 Mp1 $20.00 <= <= Mp2 $20.00 Cerere 100 50 Mp3 $20.00 Reper $5.00Cifra de afaceri $12,000.00 ResurseC.O. $6,400.00 Necesar DisponibilCosturi $5,700.00 A 1800 <= 2400Profit $6,300.00 B 2400 <= 2400 C 2240 <= 2400 D 1710 <= 2400 Figura 4. Rezolvarea problemei de programare liniară - solverPentru a rezolva problema relaţiei de interdependenţă dintre departamentul deproducţie şi cel de marketing şi pentru a găsi o soluţie problemelor survenite atât pepiaţă, cât şi în sistemul de remunerare, trebuie să fim capabili să răspundem la celetrei întrebări: Ce să schimbăm? În ce să schimbăm? Cum să producem schimbarea?(Dr. Eliyahu M. Goldratt, 1984). Răspunsurile sunt simple: schimbămcomportamentul agenţilor de vânzare! Îl schimbăm într-un raport eficient între celedouă departamente! Schimbarea o producem prin prisma sistemului de remunerare.Elementul central al modelului analizatDupă cum am remarcat din cercetarea prezentată, elementul de bază în analizacapacităţii de producţie îl reprezintă locul îngust. Când găsim acest loc îngust,trebuie să fim conştienţi că acesta este cea mai importantă resursă. Din acest motiv16 Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice
 18. 18. trebuie să ne subordonăm toată activitatea celui mai ineficient departament. Darcum este posibil?Un exemplu de viaţă dovedeşte că în momentul în care a fost confruntată cuaceastă situaţie, compania X a luat iniţiativa de a recompensa departamentul locîngust în funcţie de ceea ce lucrează, considerând că aşa va economisi bani cu ceicare nu merită. Care a fost efectul? Ei şi-au pierdut toţi clienţii!Dacă am găsit locul îngust, trebuie să ne subordonăm toate activităţile acelui punct.Până ce produsul nostru nu ajunge la client, ca urmare a unei bune colaborări întredepartamentele de marketing şi de producţie, nu vom primi banii. Dacă existălocuri înguste, este inutil să adăugăm activităţi pentru a eficientiza procesul, pentrucă la acel moment, nimic mai mult decât activităţile anterioare nu va putea trece.Trebuie să utilizăm resursa loc îngust pentru a accelera fluxul. Ceea ce producelocul îngust într-o oră este echivalent cu ceea ce produce întreaga organizaţie.Fiecare oră pierduta la locul îngust este o oră pierdută din întregul sistemConcluzii şi cercetări viitoare...Experienţă de viaţă a dovedit pentru toată lumea că integrarea în mediu este vitală.Dacă ne referim la un departament ce nu se poate adapta mediului organizaţional,putem vorbi despre un „renegat‖. Prin integrare ne referim la faptul că trebuie să neadaptăm celorlalţi, trebuie să ne integram într-o reţea socială şi trebuie săconştientizăm că fiecare activitate a unui departament se bazează pe activitateîntreprinsă de parteneri şi ajută de asemenea la desfăşurarea modelelor de lucrupentru alte departamente.Există multe consecinţe negative ale unei abordări greşite ale acestei relaţiiinterdepartamentale. Acestea au fost înmulţite o dată cu apariţia fenomenului decriză economică. Astfel, în situaţia în care piaţa nu cumpără, organizaţiile rămân custocuri mari şi înregistrează pierderi. În concepţia clasică, departamentul deproducţie face ce spune marketingul.Într-o situaţie ideală, departamentul de marketing ar trebui să vândă capacitateaorganizaţiei la preţul cel mai bun. În contextul crizei în special, sistemul deremunerare trebuie să scoată în evidenţă oamenii care sunt capabili să realizezeaceste sarcini. Presupunem că un angajat din departamentul de marketingpromovează un anumit produs, produs care are un randament scăzut al loculuiîngust. Indiferent de cererea înregistrată, pentru organizaţie, activitatea sedovedeşte ineficientă. Apar pe piaţă multe produse ce nu satisfac concomitentclientul şi producătorul. Este de apreciat un angajat ce poate vinde capacitateaexactă a firmei. Trebuie să realizăm că în această perioadă de criză nu putem vorbidespre o stopare a vânzărilor, ci despre o încetinire a acestora şi despre necesitateagestionării mai exacte a resurselor şi a producţie, pentru a nu mai exista pierderisau surplusuri, deoarece organizaţiile nu şi le vor mai putea permite.Remarcăm tendinţa generală a organizaţiilor de a-şi remunera personalul în funcţiede vânzări. Principala problemă este deci faptul că organizaţiile nu ştiu să măsoareVol. I nr. 3/2009 17
 19. 19. corect relaţia de interdependenţă dintre departamentul de producţie şi cel demarketing. În momentul în care este remunerat cel care înregistrează încasărimaxime, acesta va fi stimulat să se axeze către produsele mai scumpe, fără aconştientiza existenţa unei marje a profitului sau a unei capacităţi de producţie.Am demonstrat numeric faptul că, decizia de a vinde cel mai scump produs este odecizie ineficientă.Care este limitarea unei organizaţii în momentul în care remunerează angajaţii?Banii existenţi la momentul respectiv în companie. Dacă vânzările înregistratedepăşesc milioane de euro, dar costurile aferente producerii acelor bunuri suntexorbitante, este ineficient să ofer salarii în funcţie de vânzări. Vom oferi practicbani care de fapt nu există, bani care au fost acoperiţi şi depăşiţi de investiţiarealizată.Care este deci relaţia de interdependenţă dintre departamentul de marketing şi celde producţie? Un sistem de remunerare care să vizeze pe cei care pot vindecapacitatea maximă a organizaţiei în condiţii de eficienţă.Mediul de afaceri nu a fost niciodată mai provocator ca acum. Viteza de schimbaredin piaţă creează stres pentru ca toate corporaţiile să răspundă rapid şi eficient.Schimbarea a devenit regula, nu excepţia. În mediul actual si dinamic de afaceri,viteza şi flexibilitatea sunt o necesitate. De la a fi în măsură să răspunzi rapid lacondiţiile afacerii, până la a reacţiona la schimbările dramatice ale cereriiclientului, un dezechilibru de capacitate poate avea rezultate devastatoare. Ocapacitate prea mare poate duce la un ROI scăzut al intrărilor, la scăderea moralădăunătoare şi la sisteme de închidere prea costisitoare. În acelaşi timp, o capacitateprea mică poate duce la pierderi de vânzări şi la distrugerea fidelităţii clienţilor.Deschidem astfel oportunitatea de studiu şi cercetare pentru analiza mai multormodele de integrare dinamică a departamentelor în structura unei organizaţiiprecum şi pentru analiza sistemului de remunerare, astfel încât să se asigure opermanentă colaborare între elementele definitorii ale unei organizaţii.Acest articol a fost elaborat ca parte a proiectului “Doctorat şi doctoranzi întriunghiul educaţie-cercetare-inovare (DOC-ECI)“, proiect cofinanţat dinFondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial DezvoltareaResurselor Umane 2007-2013 şi coordonat de Academia de Studii Economice dinBucureşti.18 Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice
 20. 20. BibliografieAbad L. Prakash (McMaster University. Ontario, Canada), Sweeney J. Dennis (University of Cincinnati, Ohio, USA), 1982, Decentralized Planning with an Interdependent Marketing-Production System, OMEGA The International Journal of Management Set vol 10, No 4, pp. 353 to 359. Printed in Great Britain, available at <http.www.sciencedirect.com>Abdul-Kader, Walid, Capacity improvement of an unreliable production line—an analytical approach, Computers & Operations Research, 33 (2006) 1695– 1712, available at www.elsevier.com/locate/corBarsch Paul, 07.01.2009, Why Capacity Management Matters to Marketers, available at <http://www.mpdailyfix.com/2009/07/why_capacity_ management_matter.htmlBărbulescu Constantin, Bâgu Constantin, 2001, Managementul producţiei: vol. 1: Sisteme de organizare a producţiei, Tribuna Economica, BucurestiCapacity management – the meaning of capacity, available at <http:// tutor2u.net/ business/ production /capacity_introduction.htm> [10 November 2009]Chopra Sunil, Meindl Peter, Supply Chain Management – Strategy, Planning, and Operation, second edition, publisher: Prentice Hall, date published: April 7, 2006Drucker, F. Peter, 2006, Lumea în viziunea lui Peter Drucker, Editura Meteor PressDearden James A., Lilien L. Gary, Yoon Eunsang, 24 September 1998, Marketing and production capacity strategy for non-differentiated products: Winning and losing at the capacity cycle game, Intern. J. of Research in Marketing 16_1999, 57–74, available at <http.www.sciencedirect.com>,Gavrilă Tatiana, Lefter Viorel, 2004, Managementul general al firmei, Editura Economică, BucureştiGeary S., Disney S.M., Towill D.R., 2005, On bullwhip in supply chains— historical review, present practice and expected future impact, The International Journal of Production Economics 101 (2006) Management Science, pp. 2-18, available at <www.elsevier.com/locate/ijpe>Goldratt, Eliyahu M., Cox, Jeff, 2004, The Goal: A Process of Ongoing Improvement (Paperback, North River Press, Great Barrington , MA.Gonzalez-Benito T Oscar, Gonzalez-Benito Javier, 2 march 2005, Cultural vs. operational market orientation and objective vs. subjective performance: Perspective of production and operations, Industrial Marketing Management 34 (2005) 797– 829, available at <http.www.sciencedirect.com>Hsieh Chung-Chi, Wu Cheng-Han, 20 December 2006, Capacity allocation, ordering, and pricing decisions in a supply chain with demand and supply uncertainties, European Journal of Operational Research 184 (2008) 667– 684, available at <www.elsevier.com/locate/ejor>Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Principiile marketingului, ediţia a IV-a, 2008, Editura Teora, BucurestiVol. I nr. 3/2009 19
 21. 21. Mohebbi E., Choobineh F., Pattanayak A, 4 December 2006, Capacity-driven vs. demand-driven material procurement systems , Int. J. Production Economics 107 (2007) 451–466, available at <www.elsevier.com/locate/ijpe>Nath Prithwiraj, Nachiappan Subramanian, Ramanathan Ramakrishnan, 2008, The impact of marketing capability, operations capability and diversification strategy on performance: A resource-based view, Industrial Marketing Management xxx (2008), available at <http.www.sciencedirect.com>O‘Farrel Renee, Production & Capacity Planning, available at <http://www.ehow.com /about_5426843 _production-capacity - planning.html> [10 November 2009]O‘Farrel Renee, Production Planning Optimization, available at <http://www.ehow.com /about_5598582_ production-planning- optimization.html>[10 November 2009]Pal P, Bhunia A.K., Goyal S.K., 2007, On optimal partially integrated production and marketing policy with variable demand under flexibility and reliability considerations via Genetic Algorithm, Applied Mathematics and Computation 188 (2007) 525–537, available at <www.elsevier.com/locate/amc>Ren-qian Zhang, Research on Capacity Planning under Stochastic Production and Uncertain Demand, Systems Engineering - Theory & Practice Volume 27, Issue 1, January 2007 Online English edition of the Chinese language journalShim Jae K. Phd, Siegel Joel G. Phd, Siegel Joel G. Phd, 1999, Operations Management, Barrons Business Review SeriesVenkatesh R., Mahajan Vijay, Muller Eitan, 1 March 2000, Dynamic co-marketing alliances: When and why do they succeed or fail?, Intern. J. of Research in Marketing 17_2000.3–31,available at <www.elsevier.com.>Wu Desheng, Olson David L., 2008, Supply chain risk, simulation, and vendor selection, The International Journal of Production Economics Management Science, pp. 646-656, accesat la 28 Oct 2009, available at <www.elsevier.com/locate/ijpe>*** Journal of Business Logistics20 Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice
 22. 22. FAŢA UMANĂ A GLOBALIZĂRII – O POSIBILĂ SOLUŢIE A ACTUALEI CRIZE ECONOMICE Alexandru Ghiţiu-Brătescu Academia de Studii Economice din Bucureşti, România alexghitiu@yahoo.comRezumatNumai o parte a creşterii rezultatului în timp poate fi explicată statistic prin schimbările încantitatea factorilor convenţionali de producţie. Valoarea reziduală a creşterii trebuie săfie explicată în mare parte de shimbările în calitatea forţei de muncă, adică de dezvoltarearesurselor umane. Statele dezvoltate deţin, ca principal aspect, accentul şi înţelegerea pusepe dezvoltarea capitalului lor uman. Trebuie specificat faptul că, deşi toate ţările care auieşit din subdezvoltare au înglobat dezvoltarea resurselor umane, este adevărat că uneleţări care au reuşit cu succes să implementeze educaţia în cadrul forţei de muncă nu aureuşit neapărat să iniţieze o dezvoltare economică puternică şi sustenabilă. Aceastăexperienţă a arătat că investiţia în capitalul uman este o condiţie necesară a dezvoltăriieconomice, dar nu una suficientă.Astăzi dezvoltarea este luată cu asalt de criza economică financiară prezentă în multe ţări,şi este în mare parte axată pe programele de stabilizare economică şi ajustare structurală,conduse de de Uniunea Europeana. Prin urmare, prima consecinţă a acestor programe afost ignorarea aspectelor sociale ale dezvoltării. Reacţiile au apărut imediat, solicitând caşi aceste programe să ia în conşiderare condiţiile sociale.Acest articol porneşte de la ideea că Rapoartele de Dezvoltare Umană sunt publicate de oserie de ani la nivel global şi naţional şi au subliniat de multe ori lipsa unei legături directeîntre creşterea economică şi dezvoltarea umană. Lucrearea încearcă să prezinteposibilitatea creşterii nivelului de protecţie faţă de astfel de fenomene financiare prininvestiţia în resursele umane şi în capitalul intelectual.Cuvinte-cheie: globalizare, capital uman, dezvoltare, indicele dezvoltarii umaneClasificare JEL: A12, A13, F01, F02, J24IntroducereGlobalizarea, cu toate că este deseori dezbătută ca fiind un fenomen cauzator deturbulenţă şi schimbare, constituie, de fapt, termenul folosit pentru efectul colectiv,schimbarea care are loc în urma implicării globale. Globalizarea este cauzată depatru forme principale de mişcare a capitalului în cadrul economiei globale şianume: capitalul uman, capitalul financiar, capitalul resurselor şi capitalul puterii.Globalizarea poate fi văzută ca un fenomen tehnologic, economic, politic,comportamental şi al schimbărilor culturale apărut la nivel mondial; iniţiat şi făcutposibil de mijloacele moderne de comunicare, transport şi infrastructură legală, cuVol. I nr. 3/2009 21
 23. 23. toate că trebuie să admitem faptul că fenomene precum globalizarea pot fiobservate şi în trecut, pe parcursul istoriei. În concluzie, globalizarea este untermen folosit pentru a descrie modul în care oamenii devin „mai interconectaţi‖global din punct de vedere economic, politic şi cultural.Impactul globalizării poate fi văzut la fiecare pas în orice domeniu, din cauzaefectului oraşului global putem observa îmbunătăţiri în economie, politică,medicină, învăţământ, comerţ, transport şi multe altele. Anumite impacte sunt deasemenea cu două feţe prezentand o serie de avantaje cat si dezavantaje,din cauzacontinuei creşteri a interdependenţelor între ţări în cadrul unor serii de domenii, caurmare a volulmului şi varietăţii crescânde a tranzacţiilor peste graniţă a serviciilorşi bunurilor, rapidei difuziuni a tehnologiei şi a legislaţiei din ce în ce mai puţinrestrictive.Globalizarea ar trebui privită dintr-o perspectivă umană. Mulţi recunoscoportunităţile unei vieţi mai bune şi mai prospere pe care globalizarea o oferă. Înopinia mea, consider că „speranţele lor sunt realizabile, dar numai dacăglobalizarea este supusă unei guvernanţe mai bune la toate nivelele. Mai mulţioameni ca niciodată nu vor să fie lăsaţi în urmă de trenul globalizării, dar vor săştie cu siguranţă în ce direcţie se îndreaptă şi că acţionează la o viteză desupravieţuit‖. (World Commission on the Social Dimension of Globalization,2004)Globalizarea – o perspectivă de ansambluExistă mai multe subdiviziuni ale globalizării, printre acestea cele mai importantesunt globalizarea politicilor, a investiţiilor, comerţului, globalizarea culturală şitehnologică. Globalizarea comerţului se referă la un fenomen deja existent şianume acela că oamenii au un acces mai larg şi mai mare la un număr foarte marede produse şi servicii nemaivăzute până atunci. Când vorbim despre reguliinternaţionale şi legi realizate de guverne pentru a proteja o serie de domeniiprecum investiţiile, comerţul, drepturile umane şi multe altele, atunci ne referim laglobalizarea politicilor. „Globalizarea investiţiilor are loc prin investiţii străinedirecte, prin care companiile multinaţionale investesc direct resurse într-o ţarăstrăină, sau prin investiţii indirecte, unde indivizi şi instituţii cumpără şi vândbunuri financiare ale altor ţări.‖ (Oduroye, 2007)Din cauza vitezei foarte mari cu care informaţia circulă astăzi prin intermediulmedia, comerţului şi desigur al călătoriilor şi al trendurilor şi ideiilor care suntlansate, avem de a face cu o globalizare a culturilor, spre exemplu un consumatordin România se poate bucura de aceeaşi pereche de încălţăminte Nike precum unconsumator din China.Un alt aspect al globalizării este schimabarea revoluţionară în tehnologie, în specialîn domeniul transportului şi comunicaţiilor, fapt care a transformat lumea într-unoraş global. Costurile de transport au scăzut ca urmare a avansurilor tehnologicecare fac pieţele străine să fie mult mai accesibile pentru comerţ. Dacă nu ar exista22 Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice
 24. 24. modalităţi electronice, miliarde de dolari în bunuri financiare şi monende deschimb nu ar putea fi schimbate zilnic pe glob.Un lucru care trebuie neapărat subliniat este acela că globalizarea, din punctul meude vedere, este un subiect foarte popular în zilele noastre. Dacă luăm în considerare„libertatea nelimitată a mişcării de capital şi libertatea aproape deplină a migrării,lumea începând cu 1914 era poate chiar mai globalizată ca astăzi.‖ (Della Posta,Uvalic, 2008) Deducem ca procesul nu ar fi nou, globalizarea desfăşurându-se înetape , începând cu primul (1870-1914), în vreme ce cel actual ar fi debutat în1950, desfăşurându-se apoi treptat şi continuând sa se intensifice.Globalizarea este, de asemenea, nedreaptă şi neuniformă, deoarece în timp ce ţăriputernic dezvoltate economic ridică bariere împotriva importurilor din ţări maipuţin dezvoltate, ele susţin în acelaşi timp ideea comerţului liber în ceea ce priveştepropriul lor regim de export. Putem spune ca acest paradox rămâne sub semnulîntrebării, principala oportunitate ridicată de aici este unanimitatea soluţiilorstrategice propuse la nivel naţional.Este evident pentru noi faptul că globalizarea are „diferite efecte asupra diferitelorţări şi asupra diferitelor grupuri de oameni, ar fi imposibil să aducă aceleaşioportunităţi sau provocări tuturor ţărilor în acelaşi timp.‖ (Della Posta, Uvalic,2008) Diferenţele regionale persistă, totuşi globalizarea trebuie să ia în calculaspectele individuale ale unui stat. S-a observat că strategiile de atragere şi utilizarea ISD, CTN şi împrumuturilor externe sunt diferite de la o ţară la alta cu uneleefecte benefice pentru multe ţări în dezvoltare.Datorită percepţiilor şi opiniilor extrem de variate ale specialiştilor cu privire lafenomenul globalizării, se pot reliefa o serie largă de oportunităţi şi ameninţări aleacestui fenomen. Oportunităţile sunt legate de schimbările în diviziunea muncii înceea ce priveşte producţia, cererea agregată şi ratele scăzute de şomaj, unificareapieţei în scopul îmbunătăţirii şi a eficientizării pieţelor şi a mecanismului de preţuriprin liberalizarea comerţului dintre ţări şi, de asemenea, investiţiile. O altăoportunitate este aceea că poate produce o rată mai scăzută a inflaţiei deoarecefavorizează o mai mare penetrare a importuilor din partea ţărilor producătoare debunuri mai ieftine.De asemenea există aspecte posibil negative ale globalizării, precum fragmentareacondiţiilor structurale, autonomiei reduse a economiilor naţionale, instabilitateaadusă de pluralitatea modelelor economice şi probleme în guvernarea economieiglobale.Spiritul care a stat la bază a fost acela de a face globalizarea să fie o forţă pozitivăpentru toţi oamenii şi toate ţările. Nu există tratamente sau soluţii simple, în schimbeste necesară o nouă abordare a acestui fenomen. În opinia mea perspectivadominantă asupra globalizării trebuie să revină de la o preocupare asupra pieţelorcătre o abordare mai deschisă şi centrare asupra oamenilor.Vol. I nr. 3/2009 23
 25. 25. Valoarea capitalului umanCompaniile recunosc importanţa investiţiei în angajaţii lor acum mai mult caniciodată. Ele încep să înţeleagă ideea că pentru a fi în fruntea economiei globaletrebuie să acorde mai mult interes pentru a-şi dezvolta şi reţine oamenii.Derek Stockley defineşte capitalul uman după cum urmează: „recunoaştereaoamenilor din organizaţii şi afaceri este o valoare esenţială şi importantă carecontribuie la dezvoltarea şi creşterea, în aceeaşi manieră a activelor corporaleprecum echipamente şi bani. Atitudinile colective, aptitudinile şi competenţeleumane contribuie la performanţa organizaţiei şi a productivităţii. Orice cheltuialăpentru pregătire, dezvoltare, sănătate este o investiţie, nu doar un cost.‖ Acestacontinuă să susţină, „Competiţia este atât de acerbă şi schimbarea este atât derapidă, încât orice avantaj competitiv câştigat de introducerea unor noi procese sautehnologii poate fi de scurtă durată dacă competitorii adoptă aceeaşi tehnologie.Dar pentru a implementa schimbarea, oamenii lor trebuie să aibă aceleaşi sau maibune aptitudini şi abilităţi.‖ (Stockley, 2009, http://derekstockley.com.au/newsletters-05/018-human-capital.html)Este observabilă o schimbare în valorile strategice ale clienţilor de la tangibil laintangibil.Câştigătorul premiului Nobel, economistul Gary S. Becker afirmă că „resursa debază în orice companie sunt oamenii. Cele mai de succes companii şi ţări vor fiacelea care vor folosi capitalul uman în modul cel mai eficient.‖ (Becker, Gary S.1993)Din punctul meu de vedere, Capitalul uman este un concept valoros deoarecerecunoaşte ideea că oamenii trebuie mai degrabă trataţi precum bunuri valoroase,decât precum o cheltuială.Economiştii privesc cheltuielile pentru educaţie, pregătire, îngrijire medicală, şi aşamai departe ca pe o investiţie în capitalul uman. Oamenii sunt în consecinţădenumiţi „capital uman‖ deoarece nu pot fi separaţi de cunoştinţele lor, aptitudini,sănătate, sau de valori în modul în care pot fi separaţi de bunurile lor financiare şifizice.De la globalizare capitalul uman se concentrează pe comportamentul economic alindivizilor, în special pe modul în care acumularea lor de aptitudini şi cunoaştere lepermite să-şi sporească productivitatea şi câştigurile, deci implicit să creascăbogăţia şi productivitatea societăţilor în care trăiesc. Astfel, investiţia în aptitudinişi cunoaştere aduce câştiguri economice, individuale şi prin urmare colective. Inacest mod pot fi interconectate latura economică şi cea socială, împreună cu cea dedezvoltare (atât individuală, cât şi a organizaţiei).Dacă privim mai în profunzime importanţa capitalului uman în organizaţie, atuncivom ridica de asemenea importanţa capitalului uman la nivel global. Capitaluluman constituie un avantaj competitiv pentru companii, şi de asemenea unindicator cheie al succesului unei întreprinderi. Acesta este în mare parte rezultatul24 Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice
 26. 26. parţial al mişcării de la o economie manufacturială la una a serviciilor. În concluzieeste important ca organizaţiile să măsoare şi să raporteze managementuluicapitalului uman dacă vor să controleze, monitorizeze şi să investească mai bine în„bunul lor cel mai valoros‖. Aceasta a devenit şi mai necesară odată cu numărulcrescând de dovezi că managementul capitalului uman este direct corelat cuperformanţa, competitivitatea şi nu în ultimul rând, valoarea acţionarilor.Proiectarea măsurilor pentru evaluarea managementului capitalului uman esteprimul pas, şi necesită conectarea indicatorului la un mobilizator cheie alperformanţei, care va fi aliniat la strategia afacerii. Măsurarea şi reportarea este celde-al doilea pas care deşi necesită resurse şi devotament din parteamanagementului va produce o imagine extrem de valoroasă pentru audienţeleinterne cât şi pentru cele externe. Obiectivul este acela de a veni în ajutorulconducerii, de a lua decizii optime de care compania va beneficia. Precum putemobserva şi din figura 1, riscul asociat capitalului uman este cel mai semnificativ dinpunct de vedere al unei organizaţii. Figura 1. Riscurile pentru o companie în cazul unei ameninţăriSursa: preluare după ancheta Economist Intelligence Unit, februarie 2007Evidenţa dezvoltării umaneDezvoltarea umană constă în punerea oamenilor în centrul dezvoltării. Este vorbadespre oameni care realizează potenţialul pe care îl deţin şi care îşi folosesc lamaxim capabilităţiile, crescându-şi puterea de alegere şi bucurându-se de libertateade a-şi trăi vieţile pe care le doresc. Începand cu 1990, rapoartele de dezvoltareumană s-au confruntat cu o serie de provocări, printre care: sărăcia, sexul,Vol. I nr. 3/2009 25
 27. 27. democraţia, drepturile omului, libertatea culturală, globalizarea, limitarearesurselor de apă şi schimbarea climatică.Raportul de dezvoltare umană, începând cu cel care va fi complet anul acesta şimergând înapoi până la cel din 1999, a luat o poziţie foarte serioasă în explicareaimportanţei de a vedea faţa umană a globalizării.Migrarea înăuntrul şi în afara graniţelor a devenit o temă din ce în ce maiproeminentă în cadrul dezbaterilor naţionale şi internaţionale, şi este subiectul deanaliză al Raportului de Dezvoltare Umană 2009 (Human Development Report2009). ―Punctul de plecare porneşte de la faptul că distribuţia globală decapabilităţi este extraordinar de inegală, şi că acesta este un mare motivator pentrumişcarea oamenilor. Migrarea le permite acestora să-şi extindă alegerile - în ceeace priveşte veniturile, accesarea servicilor şi participarea, spre exemplu – daroportunităţile deschise oamenilor variază de la cei care au un grad ridicat decompetenţe la cei cu competenţe şi capabilităţi destul de limitate. Aceste inegalităţicare stau la bază ,care pot fi datorate distorsiunilor politcilor, vor constitui una dintemele raportului.‖ (Human Development Report, 2009). Există o serie de factoricare ne atrag atenţia asupra impactului pozitiv al migrării asupra dezvoltării umane,prin fapte precum venitruile crescânde ale gospodăriilor şi îmbunătăţirea accesuluila educaţie şi la serviciile de sănătate. De asemenea migrarea poate avantajagrupurile tradiţional dezavantajate, în special femeile. În acelaşi timp, există şiriscuri asupra dezvoltării umane unde migrarea are loc ca o reacţie la ameninţări şila negarea dreptului de a alege, şi unde oportunităţile normale de mişcare suntconstrânse de diverşi factori. Raportul Dezvoltării Umane 2009 se axează, înprimul rând, pe nevoile oamenilor din ţările aflate în curs de dezvoltare şi pe modulîn care disparităţile în ceea ce priveşte oportunităţile determină deciziile pe carepersoanele le iau atunci când se află în căutarea unei vieţi mai bune. Săracii au celemai puţine oportunităţi şi resurse pentru deplasare în interiorul ţării şi dincolo dehotare; în acelaşi timp, câştigurile lor, datorate migraţiei, sunt cele mai mari.Politicile naţionale şi locale din cadrul ţărilor joacă un rol critic în permiterea unorrezultate ale dezvoltării umane mai optime atât pentru aceia sunt constrânşi să semute din cauza conflictelor, degradării mediului sau din alte motive sau care alegsă facă acest pas pentru a-şi îmbunătăţi nivelul de trai. ―Restricţiile ţărilor pot ridicacosturile şi de asemenea şi riscul migrării. În acelaşi mod, pot aparea şi rezultatenegative la nivel de ţară unde drepturile civice de bază, precum dreptul la vot,şcolarizare, şi sănatate sunt refuzate acelora care s-au mutat în cadrul linilorprovinciale pentru a lucra şi a trăi.‖ (Human Development Report, 2009). Raportulde Dezvoltare Umană pentru anul 2009 ne arăta cum o abordare umană adezvoltării poate fi o modalitate de a redresa problemele care stau la baza şi careerodează potenţialele beneficii ale mobilităţii şi/sau ale forţei migrarii. Indiciidezvoltării umane calculaţi pentru a evidenţia progresul aşa cum sunt prezentaţi înfigura 2 şi figura 3 ne arată o discrepanţă între ţări în ceea ce priveşte dezvoltarea.Există trei categorii în care intră ţările analizate: dezvoltare umană mare, medie şi26 Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice
 28. 28. scăzută; iar apoi sunt clasificate în raport cu progresul lor pe termen lung, mediu şiscurt. Figura 2. Trenduri ale Indicelui de Dezvoltare Umană – statele dezvoltateSursa: http://hdr.undp.org/en/statistics/Human Development Indices A statistical update 2008 Figura 3. Trenduri ale Indicelui de Dezvoltare Umană – statele slab dezvoltateSursa: http://hdr.undp.org/en/statistics/Human Development Indices A statistical update 2008Pieţele globale, tehnologia globală, ideile globale şi solidaritatea globală pot aducela un nivel mai înalt vieţile oamenilor de pretutindeni. Provocarea este aceea de aasigura ca beneficiile şi efectele să fie împărţite în mod egal şi justificat, şi ca acestnivel crescând al interdependenţelor să funcţioneze pentru oameni, nu doar pentruprofitul unor grupuri sau ţări.Desigur, dacă stăm să analizăm în profunzime, globalizarea nu este un fenomennou, dar actuala eră a globalizării, condusă de pieţe globale, competitive, depăşeşteguvernarea pieţelor şi repercursiunile asupra oamenilor. Caracterizată de ―un spaţiutot mai limitat, timp tot mai puţin şi de dispariţia graniţelor‖, globalizarea a deschisuşa către o serie de oportunităţi‖. (Human Development Report, 1999)Dezvoltarile în tehnologia comunicaţiilor şi a biotehnologiilor, dacă suntdirecţionate către nevoile oamenilor, pot aduce avansuri pentru întreaga umanitate.Dar pieţele pot merge prea departe şi să „stoarcă‖ activităţile necorelate pieţei caresunt atât de vitale pentru dezvoltarea umană. „Apăsările fiscale constrâng proviziileVol. I nr. 3/2009 27
 29. 29. servicilor sociale. O limitare a timpului reduce furnizarea şi calitatea muncii. Şiorice mic imbold răneşte mediul. Globalizarea creşte de asemenea insecuritateaumană, pe parcurs ce răspândirea crimei globale, a bolilor, şi a volatilităţiifinanciare depăşesc acţiunile de a le ataca.‖ (Human Development Report, 1999) Speranţa de viaţă (ani) Rata de ocupare brută combinată (%) Rata adulţilor alfabetizaţi (%) primele 20 de state lumea ultimele 20 de state Figura 4. Rezultatele dezvoltării inegale la nivel global, la nivelul primelor 20 de state ca nivel al Indicelui Dezvoltării Umane şi la nivelul ultimelor 20 de state ca nivel al IDUSursa: http://hdr.undp.org/en/statistics/Human Development Indices A statistical update 2008Putem argumenta că globalizarea necesita o conducere, deoarece oameni din totecolţurile lumii devin conectaţi şi afectati de fenomene şi evenimente ce au loc într-un colţ opus al globului, segmentul ţărilor şi oamenilor săraci riscă să fie împins lamargine, deoarece având o guvernanţă mai puternică şi putând fructificaoportunităţile pe care le oferă o piaţă competitivă reglementată de reguli speciale şilimite, în timp ce un accent mai puternic poate fi pus pe dezvoltarea umană. Oconducere este de asemenea necesară pentru a putea implementa ca ţel, scop globalscăderea discrepanţei între ţările sărace şi cele bogate (precum putem observa şi înfigura nr.4) şi pentru a creşte dreptul la alegere şi de asemenea pentru a exista unnivel mai mare de egalitate şi dreptate.Faţa umană a globalizăriiTrebuie să privim globalizarea prin ochii oamenilor, ridicându-ne deasuprareţinerilor noastre, şi capturând cu credinţă speranţele şi fricile umanităţii noastre.Globalizarea trebuie scoasă din sălile de conferinţă şi cabinetele de guvernare şiadusă în aşa fel încât să satisfacă nevoile oamenilor, în comunităţile în care trăiesc.Dimensiunea socială a globalizării se referă la locuri de muncă, sănătate şi educaţie– dar merge mult mai departe de acestea‖, în cadrul vieţii de zi cu zi şi a muncii:totalitatea aspiraţiilor pentru o participare democratică şi prosperitate materială. Omai buna globalizare este cheia unei vieţi mai bune şi mai sigure pentru oamenii de28 Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice
 30. 30. pretutindeni în secolul 21‖. (Comisia Mondiala a Dimenisuni Sociale aGlobalizării, 2004)Un process prin care o asemenea perspectivă poate fi realizată este unul care poatefi implementat la toate nivelele, începând cu împuternicirea comunităţilor locale şio guvernanţă naţională îmbunătăţită şi mai bine contabilizată, reguli globalecorecte, şi instituţii care sunt orientate pro-oameni.Trendul curent al globalizării trebuie să se schimbe, prea puţini beneficiază deoprtunităţile sale. Prea mulţi nu au nimic de spus în configurarea acestuia şi nici oinfluenţă în cauzele şi efectele sale.―Rezultatele globalizării sunt acelea pe care noi le vedem, acestea depind însă depoliticile, regulile şi instituţiile care guvernează cursul acesteia, valorile careinspiră actorii săi, şi capacitatea acestora de a influenţa procesul ―. (ComisiaMondiala a Dimenisuni Sociale a Globalizării, 2004)Globalizarea trebuie să se bazeze pe nişte valori universale împărţite pentrudrepturile omului şi moralitate. Lipsa de moralitate şi etica globalizării apar acolounde succesul sau falimentul pe piaţă au devenit ultimul standard alcomportamentului, şi acolo unde acela care este în top şi are cel mai înalt nivel deputere deţine totul şi slăbeşte strucutra comunităţilor şi societăţilor. Consider căavem de a face cu o anumită dorinţă a oamenilor de a reafirma valorile etice debaza în viaţa publică, aşa cum putem observa în încercările unei ―globalizări maietice ―.Valorile sunt de asemenea forţa locomotorie din spatele multor campanii publicepentru cauze universale, care variază de la abolirea muncii copiilor până lainterzicerea minelor terestre.Factorul uman intervine acolo unde criza economică este atribuită factorilor puricomportamentali precum lipsă de motivaţie, lipsă de disciplină şi lipsă deresponsabilitate socială. ―O din ce în ce mai mare experienţă a crizei economice afost asociată cu mai mult interes asupra celor trei factori, o descoperire care este înmare parte pe aceeaşi linie cu recentele iniţiative de dezvoltare umană din Tailandaşi din regiune, către o mai mare includere, în iniţierea dezvoltării politicilor, pentrua manevra criza economică a factorului uman.‖ (Carr et al., 2002)Natura umana este în mare parte vinovată pentru actuala criză economică; ne-ampierdut echilibrul, ar trebui chiar să luam în considerare acordarea a 10 % din cele700 de miliarde de dolari pentru a păstra oameni cu venituri foarte mici în caselelor.Acele ţări şi respectiv persoane din conducere care au luat anumite deciziiinoportune se îmbogăţesc în continuare şi în consecinţă cei de la baza piramideiierarhice a puterii economice care nu au participat la luarea acelor deciziidăunătoare sau au participat cel mai puţin, au cel mai mult de suferit. Unii poatevor argumenta că interesul propriu şi ţelurile înalte sunt o perspectivă bună dar,Vol. I nr. 3/2009 29
 31. 31. după părerea mea, cea mai mare provocare este de a ţine acest propriu interesdeparte de a răni alte persoane.Modul în care câştigi mulţi bani şi îţi creezi bogăţie este de a furniza semenilor tăibunuri şi servici care nu sunt sustenabile din punct de vedere moral. O prea marepreocupare asupra măreţului concept de „bun comun‖ poate de fapt să creezeproblema, nu să fie soluţia, provocarea este de a reintroduce responsabilitatea careface parte din natura umană, ideea de a fi prudent, de a visa dar nu cu banii altoroameni, şi dacă nu rezultă un final fericit atunci tu ca individ să îţi asumiresponsabilitatea.Frauda şi rea-credinţa precum şi presiunea de la nivele superioare ale guvernăriiasupra celor care fac împrumuturi sunt parte din ceea ce a avut loc la nivel global.Soluţia este de a schimba stimulentul, există o cale de mijloc între comerţ şispiritualitate. Oamenilor le-a fost permis mai mult decât ar fi trebuit să cheltuiebanii altor oameni dar problema este că atunci cand banii nu-ti apartin nu eşti la felde prudent cu ei.ConcluziiIn opinia mea trebuie luat în considerare faptul că dacă afacerile continuă să seglobalizeze, ne vom pierde treptat interesul de a dezvolta şi invesţii local, vomdormi pe plan local dar vom gândi global. O foarte puternică criză de umanitate ne-a adus unde suntem, lăcomia este de asemenea implicată aici. Gandhi a spus cevafoarte important şi universal valabil şi anume că „Pământul are destule resursepentru a satisface orice nevoie posibilă în afară de una şi aceasta este lăcomiaumană.‖Suntem martori la un supraconsum de moralitate, de umanitate şi la un subconsumde supravieţuire şi acestea nu fac nimic decât să întărească starea de crizăeconomică.O abordare organică a creşterii economice, adică o creştere economicasănatoasă ar trebui adoptată, deoarece trebuie să ne gândim la actualul nostrusistem economic ca la un organism viu.De globalizare nu putem scăpa, deoarece revoluţia mijloacelor a facut posibil catoate componentele de producţie şi serviciile să călătorească prea repede, uniisusţin că economia se îndreaptă spre o revoluţie a aşteptărilor. Trebuie să învăţămsă ne schimbăm, ne putem schimba modul în care vieţuim şi, în consecinţă, şirezultatele şi modul în care ne creem existenţa, dar nu putem ajunge la acesteadecat dacă ne schimbăm modul în care gândim. Dacă oamenii nu au capacitatea dea se schimba, de a inova atunci organizaţiile şi de asemenea societăţile vor cădea.Parerea mea subliniază idee că globalizarea ne-a adus într-un stadiu identic cu celal celulelor corpului uman. Am devenit interconectaţi în aşa măsură încât este inutilsă derulăm afaceri cinstite sau să cream o politică guvernamentală corectă sau obancă globală doar ca să ne salvăm , procesând aceleaşi calcule egoiste în modulnostru de operare.30 Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice
 32. 32. Acesta este modul de operare al conducatorilor politici si economici pe care ilpromoveaza: discutarea unui sistem global, unitar. Din nefericire, aceasta nu varezolva prezenta criză economică deoarece problema reala este aceea ca am violatlegile naturale. Sistemul nostru nu trebuie sa se bazeze numai pe politici corecte,inţelegeri onorabile si onestitate; trebuie sa opereze ca elemente ale unui singursistem prin care îi considerăm pe ceilalţi la fel de importanţi ca pe noi inşine.Globalizarea reprezintă faptul că descoperim interconectarea noastră prin aceea căsuntem părţi ale aceluiaşi sistem. Astfel incât, trebuie să realizam faptul că totuleste comun şi singura cale de supravieţuire este ca tuturor să le pese de toţi ceilalţi.Singurele lucruri care pot fi considerate "personale" sunt cele de strictă necesitatepentru existenţa individuală, în timp ce celelalte trebuie să aparţină tuturor -resursele naturale, bunurile şi producţia, educaţia, îngrijirea sănătăţii şi toatecelelalte. Până când nu vom începe să ne comportam în acest mod, criza nu va luasfârşit şi nu contează cât de greu ne va fi ca să îndreptăm aceste lucruri operând culogica noastra egoistă, vom continua să suferim câte o criza una dupa alta.BibliografieBecker, Gary S. 1993, „The Importance of Human Capital‖, citat online la <http://www.altaassociates.com/pdf/06-AUG-CC.pdf>, accesat la 1 mai 2009Bran, Florina, Ioan, Ildiko, 2009, Globalizarea şi mediul, Editura Universitară, BucureştiC. Carr (Universitatea Massey Noua Zeelandă/Aotearoa), Gillian Long (Agenţia Guvernamentală Commonwealth), Floyd H. Bolitho (Universitatea de Nord, Australia, Catedra de Economie şi Artă) 2002, „Psychology & Developing Societies‖, „Managing Economic Crisis: A Human Factors Approach‖ Aus- Thai Project, Vol. 14, No. 2, pp. 277-309Della Posta, Pompeo, Uvalic, Milica 2008, „Globalization, Development and Integration: A European Perspective‖ Amy Verdun (ed.), Palgrave Macmillan (ed.), pp. 97, pp. 105Marin, Dinu, Globalizarea ca proiect de modernitate/Globalization as a project of modernity Simpozionul "Economie, societate, civilizatie" http://www.dinumarin.ro/publicatii.php?sectiune=publicatii&subsectiune=RevisteMarin, Dinu, 2006, Globalizarea. Modelul explicativ, Supliment al revistei „Economie teoretică şi aplicată‖Marin, Dinu, 2004, Globalizarea şi aproximările ei, Editura Economică, BucureştiOduroye, Ayorinde 2007, „Technology, Globalization And Intellectual Capital‖, citat online la <www.nigerianmuse.com>, accesat la 30 aprilie 2009Preda, Marian, 2002, Politica socială românească între sărăcie şi globalizare, Editura Polirom link: http://www.libertaspublishing.ro/carti/2237/politica- sociala-romaneasca-intre-saracie-si-globalizareVol. I nr. 3/2009 31
 33. 33. Stiglitz, Joseph E., 2005, Globalizarea. Speranţe şi deziluzii, trad. Dan Criste, Editura Economică, BucureştiStockley, Derek, „Human capital concept - definition and explanation‖, publicat online la <http://derekstockley.com.au/newsletters-05/018-human- capital.html>, accesat la 1 mai 2009The Economist, 2007, Economist Intelligence Unit survey, February 2007, accesat la 30 aprilie 2009The Human Development Report Office (HDRO) 1999, „Human Development Report 1999, Globalization with a Human Face‖, publicat online la <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1999>, accesat la 30 aprilie 2009The Human Development Report Office (HDRO) 2009, „Human Development Report 2009‖, publicat online la <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009>, accesat la 30 aprilie 2009The Human Development Report Office (HDRO) 2009, „Human Development Indices A statistical update 2008‖, publicat online la <http://hdr.undp.org/en/statistics/>, accesat la 30 aprilie 2009World Commission on the Social Dimension of Globalization 2004, „A Fair Globalization: Creating Opportunities For All‖, (prima ediţie 2004, reeditat în aprilie 2004), pp. 7-8, pp. 2432 Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice
 34. 34. MANAGEMENTUL COSTURILOR ÎN CONDIŢIILE CRIZEI FINANCIARE ACTUALE MONDIALE ÎN ROMÂNIA ŞI LA NIVEL EUROPEAN Eliza-Ştefania Bana (Panciu) Academia de Studii Economice din Bucureşti, România elizabana@yahoo.comRezumatLa nivel mondial in anul 2009 se pot identifica trei aspecte ale crizei financiare mondiale:o criză a creditarii, o criză a sistemului economic şi o criză psihologică legată de consum.Nu vom aborda în acest material decât latura economică şi anume impactul crizei asupradezvoltării întreprinderilor româneşti în actualele condiţii ale mediului economic, precumşi schimbările de logică care se impun la nivel european. În acestă lucrare am dorit sătratăm importanţa costurilor în furnizarea de informaţii necesare managementului pentruluarea celor mai bune decizii în condiţii de criză. Am avut în vedere următoarele obiectivepe care o întreprindere trebuie să le urmărească în condiţiile unui mediu economicnefovorabil cum ar fi: importanţa costurilor salariale în structura costurilor întreprinderii,analiza costurilor ascunse, politica de investiţii în condiţii de criză, cheltuielile cufinanţarea pe termen scurt, reajustarea contractelor comerciale şi limitarea cheltuielilor cuprestaţiile externe, politica de creştere a vânzarilor prin diminuarea cheltuielilor depublicitate, tema calificării forţei de muncă, prin initierea de programe naţionale dereconversie a forţei de muncă.Cuvinte-cheie: contabilitate managerială, preţuri de cesiune internă, costuri ascunseClasificare JEL: M40, M41IntroducereLa nivel mondial in anul 2009 se pot identifica trei aspecte ale crizei financiaremondiale: o criză a creditarii, o criză a sistemului economic şi o criză psihologicălegată de consum. Nu vom aborda în acest material decât latura economică şianume impactul crizei asupra dezvoltării întreprinderilor româneşti în actualelecondiţii ale mediului economic, precum şi schimbările de logică care se impun lanivel european.În acestă lucrare am dorit să tratăm importanţa costurilor în furnizarea de informaţiinecesare managementului pentru luarea celor mai bune decizii în condiţii de criză.Am avut în vedere următoarele obiective pe care o întreprindere trebuie să leurmărească în condiţiile unui mediu economic nefovorabil cum ar fi: importanţacosturilor salariale în structura costurilor întreprinderii, analiza costurilor ascunse,politica de investiţii în condiţii de criză, cheltuielile cu finanţarea pe termen scurt,reajustarea contractelor comerciale şi limitarea cheltuielilor cu prestaţiile externe,politica de creştere a vânzarilor prin diminuarea cheltuielilor de publicitate, temaVol. I nr. 3/2009 33
 35. 35. calificării forţei de muncă, prin initierea de programe naţionale de reconversie aforţei de muncă.Vremurile de criză au caracteristicile lor. Prima si cea mai importantă este că aducmari schimbări. Schimbări ce nu apar când o economie merge cu motoarele turate,când apar noi locuri de muncă, iar salariile se umflă de la un an la altul, pentru că,atunci când avem de-a face cu o dinamică economica pozitivă, e greu de crezut căexistă vreo motivaţie pentru măsuri importante.―Criza e mai propice deciziilor drastice. In asemenea momente apar constrângerile,apar presiunile si mai ales întrebarile grele, care cer răspunsuri categorice. Suntmomente de cumpănă, iar ignorarea lor, temperarea răspunsurilor – deşi criza lecere – reprezintă greşelile vremurilor tulburi. Sunt trenuri ale marilor schimbăricare trec o singura dată prin staţie.‖(Revista Capital, Ion Tiriac, 2009, p2).Sub dublul efect al presiunii concurenţei şi al crizei financiare mondiale,întreprinderile simt nevoia să-şi cunoască mai bine costurile, pentru a determina, cucea mai mare precizie posibilă, preţurile de vânzare şi marjele realizabile pentrufiecare produs. Nu e vorba numai de previziune, dar trebuie oferite mijloacelenecesare pentru a putea urmări executarea deciziilor; aşa se explică dezvoltarea pecare au luat-o în prezent controlul managerial şi instrumentul său privilegiat,contabilitatea analitică, de care nu s-ar putea lipsi, astăzi, nicio întreprindere maiimportantă, atât in România, cât şi la nivel european, pentru că în spatele raportuluicerere-ofertă al concurenţei prin preţ se regăseşte, în mod indirect, concurenţaprin cost.„Informaţiile privitoare la costurile de producţie sunt utilizate în evaluareabunurilor şi măsurarea profitului şi constituie rezultatul colectării datelor însistemul contabilităţii de gestiune. Informaţiile privind costurile sunt furnizate, îngeneral, de sistemele contabile care se dovedesc insuficiente pentru luareadeciziilor. În mod tradiţional, elementele costurilor sunt reunite după o logicăindustrială (pe produs, pe lucrare) sau organizaţională (pe centru de analiză saude responsabilitate), dar niciodată după o logică „socială”.(Contabilitateacosturilor - o abordare manageriala- Charles T. Horngren, Srikant M. Datar,George Foster, 2007, p252).În consecinţă, a calcula, monitoriza şi controla costurile reprezintă doar unul dinaspectele performanţei de care ne vom ocupa în acest studiu.A gestiona costurilepresupune organizarea unei contabilitaţi manageriale care să permită calculul,analiza şi raportarea acestora în funcţie de nevoile managementului.Princontabilitatea managerială nu trebuie să se rezolve numai aspectele operative şioperaţionale legate de costuri, ci mai mult, chiar şi aspectele strategice legate demisiunea şi viziunea organizaţiei.Ca urmare, considerăm că ar fi necesarăorganizarea unei Contabilităţi Manageriale Strategice, mai ales datorită nevoii destabilire a unor obiective strategice viabile, integrate în cerinţele pieţei si care săţină seama de competitorii existenţi şi potenţiali.34 Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice

×