Deprescripció

733 views
646 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
733
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
162
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Deprescripció

 1. 1. “ Deprescripció” Aust Prescr 2011;34:182-5
 2. 2. • Cessació super visada per un cl ínic d’un t r act am de l l ar ga dur ada ent• hi ha m t poca evidència per guiar l a ol supr essió de medicam s ent
 3. 3. Quan hem de valorar la deprescripció?
 4. 4. • pol ifar màcia r eaccions adver ses• manca d’ef ect ivit at• caigudes• m al t ia t er m , dem al inal ència o f r agil it at
 5. 5. Polifarmàcia• s’associa a m det er ior am f ísic i és ent cognit iu, inst it ucional it zació, hospit al it zació i m t or r eduir el núm o de f àr m t e ef ect es er acs posit ius• en >70 anys, el 50%poden deixar-se
 6. 6. Aportacions d’estudis• 2%del s r et ir at s s’han r eint r oduir m l or a d’est at cognit iu i de sal ut il gl obal• 20-85%es m enen nor m ensos ant ot (ant iHTA) r educció de caigudes i m l or a cognit iva il (psicot r ops)
 7. 7. Reaccions adverses• r econsider ar el cost -benef ici si hi ha r eaccions adver ses signif icat ives caigudes i t r ast or ns cognit ius• dif icul t at s per r econèixer-l es: • ens hi r esist imi no hi pensem • es poden confondr e am sim om de b pt es m al t ia al
 8. 8. Manca d’efectivitat• un cl ínic individual no pot aval uar l ’ef ect ivit at d’un medicament est em“pr evenint ” m al t ies al • l ’NNT és massa gr an si no fa ef ect e en el s r esul t at s int er m j os, no cal cont inuar-l o (r isc de it dany sense benef ici)
 9. 9. C aigudes• l a pol ifar màcia i el s f àr m que act uen acs sobr e el SNC augm en el r isc en un ent 50%• l a r el ació am el s f àr m CV és m b acs enys cl ar a
 10. 10. Aportacions d’estudis• r educció del 66%de caigudes al r et ir ar f àr m psicot r opics ( ECR-pl acebo) acs• es podr ia r eduir el 1 de f r act ur es de 0% m uc evit ant l ’ús de BZD en gent gr an al
 11. 11. Malaltia terminal, demència i fragilitat • r eaval uar f àr m de car a a aj ust ar acs el s obj ect ius de t r act ament t r act am s “pr event ius” a l l ar g ent pl aç (HT DLP ost eopor osis) t enen A, , val or l im at it • am l a f r agil it at , el bal anç r isc- b benef ici canvia (hi ha m ef ect es és adver sos)
 12. 12. Quines son les conseqüències de deprescriure?
 13. 13. • Cap canvi en l ’est at cl ínic Resol ució d’una r eacció adver sa• M l or a de l a f unció i l a qual it at de vida il Síndr om de r et ir ada es
 14. 14. C ap canvi en l’estat clínic• m l or a l a sat isfacció del pacient il es dism inueix el r isc d’ef ect es adver sos i d’int er accions f ut ur es• es r edueix el cost
 15. 15. Resolució d’una reacció adversa • r eaccions dosis-dependent s: es r esol quan desapar eix el f àr m de l a sang ac (3-5 vides m j anes) it • al gunes r eaccions ( p del ir i) pot .e. t ar dar a desapar èixer m del que és s’esper a per l a seva far macicinèt ica
 16. 16. Millora de la funció i la qualitat de vida • m l or a l ’aval uació gl obal ( 88% i l a il ) f unció cognit iva en gent gr an m l or a l ’est at cognit iu i l a conduct a de il pacient s en dem ència • r edueix l es caigudes m l or a l ’adher ència i dism il inueix el s er r or s de medicació
 17. 17. Síndromes de retirada• si es fa l a r et ir ada am pr udència, son b cl inicam poc signif icat ius ent el s m f r eqüent s am el s m és b edicam sent que act uen sobr e el SNS ( ISRS, al s 7 dies i es r esol en en menys de 10)• BZD l evodopa i cor t icoides, m gr eus si , és es r et ir en br uscament
 18. 18. • r ebot : bet a-bl oquej ant s ( t aquicar dia, HT inhibidor s de l a bom de pr ot ons A), ba (hiper secr eció àcida), hipnòt ics (insom ni) int er accions: vigil ar INR si es r et ir a om azol el pacient am T epr b AO• r eapar ició de sim om de l a m al t ia pt es al or iginal : incidència baixa
 19. 19. C om deprescriure?
 20. 20. • Pr epar a: abans de com ar el f àr m enç ac Reconeix: quan consider ar-ho?• Pr ior it za: un f àr m cada cop pr im el ac , er de m r isc o que ha causat r eaació és• Deshabit ua: dosis decr eixent s ( BZD, opioides, bet a-bl oquej ant s, est er oides...)• Monit or it za: síndr om de r et ir ada es
 21. 21. Punts clau• l a pol ifar m àcia pot donar l l oc a pit j or s r esul t at s de sal ut hemde saber quan s’ha de deixar de pr endr e un f àr m i com ac “depr escr iur e’l ”• consider ar-ho en : pol ifar m àcia, r eaccions adver ses, t r act am ent inef ect iu, caigudes o canvis d’obj ect iu t er apeút ic
 22. 22. • si es fa poc a poc, l es síndr om es d’abst inència i de r ebot son l l eus• L’apr oximació pr udent a l a depr escr ipció incl ou dos pr incipis: par ar un f àr m cada cop i baixar dosis poc a ac poc

×