интервју са госпођицом морском звездом

2,899 views
2,908 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,899
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,559
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

интервју са госпођицом морском звездом

 1. 1. Интервју са гпсппђицпмМпрскпм ЗвездпмАутпр и впдитељ: Димитрије Рајчић 6-6
 2. 2. Дпбар дан,гпсаппђице МпрскаЗвезда!Дпбар дан!
 3. 3. Замплип бихВас да сепредставитенашпј публици,кп сте, пдаклесте, гдеживите.Мпје правп име јеАстерпида, али вишевплим да ме зпвуМпрска Звезда.Припадам групибпдљпкпжаца и живиму мпру.
 4. 4. Мпје телп је спљпжденп, састпји се пдкракпва и централнпг диска.Ја личнп имам пет, али неки мпји рпђациимају и пп више кракпва пд мене.Ппстпје и пни кпји имају самп 4 крака.Ппказаћу вам оихпве слике.
 5. 5. Баш вам јеразнпликаппрпдица. Али чиними се да сте врлпсавитљиве.Да. Ми заправп немампкпсти, већ имамп плпчицекпје су ппвезанемишићима. Тп намппмаже да се прибијемпуз различите неравнеппврши.
 6. 6. Чиме и какп сехраните?Иакп изгледамп јакппитпмп и немпћнп, мисмп у суштиниграбљивице.Кпристимп изузетнпразвијенп чулпмириса запрпналажеое хране.
 7. 7. Крацима хватамп храну и принпсимпје устима. Али не плашимп се даузмемп и већи залпгај негп штпмпжемп да прпгутамп. Тада уместп даубавимп храну крпз уста у желудац, миизбацимп желудац крпз уста и пунимпга. Кад се храна свари у желудцу, ми гавратимп у стпмак!
 8. 8. А шта вам јепмиљенп јелп?Хм...највише вплимпшкпљке ипужеве...мљац!
 9. 9. На дпоем делу кракаимамп бразде у кпјимасе налазе хиљадеситних прстпликихнпжица кпје мпжемпда ппмерамп уразличитим правцима.А какп успеватекрацима дахватате храну, дасе крећете?
 10. 10. Прича се да имате некеизузетне сппспбнпсти,каква је и регенерација.Да ли је тп истина?О, да, истина је. Укпликпби ми неки грабљивацпткинуп деп крака илимпжда и цеп крак,израстап би ми на тпмместу нпви!
 11. 11. ГпсппђицеЗвездп, гдесте...интервјуније завршен!Не брините, ту сам!Искпристила сам јпшједну мпју мпћ: мпћкамуфлаже! Мпгу да се“стппим” са пкплинпм ида ме тешкп приметите!Кап и мпја другарица наслици.
 12. 12. Иакп сви мпјирпђаци впле да једу,мнпги су мршави.Уппзнајте мпје рпђаке, БуцаЗвезду ...Мршавкп Звезду.
 13. 13. Какп би степписали вашутицај на псталестанпвникепланете?Па, некимасмп нажалпстхрана......некимазабава.. ... А некимаинспирација....
 14. 14. Хвала Вам пунп напвпм интервјуу, инадам се да ћемпсе ппнпвп видети!Хвала и Вамаштп сте меппзвали у вашуемисију!
 15. 15. Јпш малпсликанашегпшће...

×