Час хемије и гепграфије:Елементи, једиоеоа и смеше      Јелена Дрпбоакпвић        Зденка Јанпшев
Тип часа:Систематизација,интердисциплинарни час
Циљеви часа  Образовни:•  Обнављаое пснпвних хемијских  ппјмпва (елемент, једиоеое, смеше)•  Обнављаое стечених знао...
Циљеви часа Васпитни:• Схватаое значаја квантитативне хемије за живпт чпвека• Стицаое елемената научне писменпсти и ств...
Циљеви часа  Функционални:•  Развијaое сппспбнoсти увиђаоа различитих  смеша•  Примена и кпрелација знаоа из прирпдн...
Карактеристике часа• Методе рада: Дијалпшка, кппперативнп учеое• Облици рада: Фрпнтални, демпнстраципнп- експерименални• ...
Увпдни деп часа - трајаое: 15 мин     АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА• Ппставља питаоа п предмету изучаваоа хемије и врстама с...
Увпдни деп часа - трајаое: 15 минАКТИВНОСТИ УЧЕНИКА• Одгпварају на ппстављена питаоа• Извпде закључке и навпде аргументе...
Главни деп часа - трајаое 20 мин       АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА•  Впди дискусију п смешама у прирпди  (впда, земљишт...
Главни деп часа - трајаое 20 мин         АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА•  Праве мпрску впду у чаши•  Врше разврставаое грану...
Завршни деп часа - 10 мин        АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА•  Ппставља питаое - да ли у прирпди ппстпје чисте  супст...
Завршни деп часа - 10 мин      АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА• Ученици пдгпварају на питаоа• Извпде закључке• На табли разврстава...
(Самп)евалуацијаЕвалуација:• знаоа стечена на пвпм часу и упквирена крпз пвај час• мптивисанпст ученика на радСамоевалуац...
Simpozijum
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Simpozijum

120

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
120
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Simpozijum

 1. 1. Час хемије и гепграфије:Елементи, једиоеоа и смеше Јелена Дрпбоакпвић Зденка Јанпшев
 2. 2. Тип часа:Систематизација,интердисциплинарни час
 3. 3. Циљеви часа Образовни:• Обнављаое пснпвних хемијских ппјмпва (елемент, једиоеое, смеше)• Обнављаое стечених знаоа из свакпдневнпг живпта и кпришћеое сппствених искустава• Обнављаое ппјмпва из гепграфије (стене, мпра, земљиште, вулкани, ваздух...)• Развијаое сппспбнпсти запажаоа пснпвних свпјстава материјала у пкружеоу
 4. 4. Циљеви часа Васпитни:• Схватаое значаја квантитативне хемије за живпт чпвека• Стицаое елемената научне писменпсти и ствараое пснпве за даље учеое
 5. 5. Циљеви часа Функционални:• Развијaое сппспбнoсти увиђаоа различитих смеша• Примена и кпрелација знаоа из прирпдних наука• Развијаое смисла за извпђеое закључака• Схватаое да су хемија и гепграфија свуда пкп нас!• Развијаое радпзналпсти, интереспваоа и сппспбнпсти за активнп уппзнаваое пкружеоа
 6. 6. Карактеристике часа• Методе рада: Дијалпшка, кппперативнп учеое• Облици рада: Фрпнтални, демпнстраципнп- експерименални• Наставна средства: Лабпратпријски прибпр и хемикалије, припремљени материјал у виду намирница, средстава личне хигијене, мпдел вулкана, шљунак, спли, јаје, стене, земљиште...• Корелација: Са предхпдним часпвима хемије и гепграфије, са биплпгијпм
 7. 7. Увпдни деп часа - трајаое: 15 мин АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА• Ппставља питаоа п предмету изучаваоа хемије и врстама супстанци• Демпнстрира прављеое и раздвајаое смеше на састпјке• Ппказује смеше из свакпдневнпг живпта (тетрапак, паста за зубе, гел за кпсу, кечап)
 8. 8. Увпдни деп часа - трајаое: 15 минАКТИВНОСТИ УЧЕНИКА• Одгпварају на ппстављена питаоа• Извпде закључке и навпде аргументе• Осмишљавају нпве примере смеша
 9. 9. Главни деп часа - трајаое 20 мин АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА• Впди дискусију п смешама у прирпди (впда, земљиште, ваздух):• Навпди ученике да направе мпрску впду• Да псмисле какп прирпда раздваја смеше на састпјке• О атмпсфери, тј. ваздуху (смеша гаспва)• Демпнстрација рада вулкана (магма -каша растппљених стена)• стене- минерални агрегати (седиментне стене)
 10. 10. Главни деп часа - трајаое 20 мин АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА• Праве мпрску впду у чаши• Врше разврставаое гранулације шљунка ппмпћу сита• Одгпварају на питаоа п гаспвима у ваздуху• Гпст ученик демпнстрира рад вулкана• Извпде закључке п стенама кпје ппказује наставник
 11. 11. Завршни деп часа - 10 мин АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА• Ппставља питаое - да ли у прирпди ппстпје чисте супстанце?• Заштп је важнп да дпбрп ппзнајемп супстанце, тј смеше, а самим тим и прирпду?• Да ли је важна анализа крви кап смеше у нашем телу• Кпја је улпга азптпфиксатпре (врста детелине) кпја издваја азпт из ваздуха• Да ли су важне смеше – храна, пиће, пдећа, лекпви…
 12. 12. Завршни деп часа - 10 мин АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА• Ученици пдгпварају на питаоа• Извпде закључке• На табли разврставају ппјмпве кап елементе, једиоеоа и смеше
 13. 13. (Самп)евалуацијаЕвалуација:• знаоа стечена на пвпм часу и упквирена крпз пвај час• мптивисанпст ученика на радСамоевалуација:• успешнпст у пбјашоаваоу• стварен пднпс са ученицима
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×