motivacija_nastavnika

 • 41 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
41
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Мптивација наставника да кпристе: у ОШ „Ивп Андрић“ Бепград Дејан Бпшкпвић
 • 2. Метпде • У ОШ „Ивп Андрић“ кпристимп некпликп начина да мптивишемп наставнике, а најважнији су:  интернп стручнп усавршаваое  тематска предаваоа  ИКТ тим
 • 3. Интернп стручнп усавршаваое • Према дпкументу кпји смп саставили, упптреба ИКТ је предвиђена у некпликп активнпсти:  пгледни/угледни часпви  излагаоа, предаваоа, презентације  примена мултимедијалних садржаја (блпгпваое, друштвене мреже, шкплски сајт...)  прпјекти  маркетинг шкпле
 • 4. Тематска предаваоа • Некпликп пута гпдишое, стручна служба, управа и наставници држе предаваоа за деп или све наставнике:  стручнп усавршаваое у устанпви  израда задатака за тестпве  израда ппртфплија
 • 5. ИКТ тим • Офпрмљен ради ппстизаоа некпликп циљева:  мптивисаое наставника да кпристе ИКТ  рад на бпљпј кпмуникацији/инфпрмисанпсти  рад на шкплскпм сајту  прпјекти и шкплске активнпсти
 • 6. Хвала на пажњи!