motivacija_nastavnika

221 views
146 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

motivacija_nastavnika

  1. 1. Мптивација наставника да кпристе: у ОШ „Ивп Андрић“ Бепград Дејан Бпшкпвић
  2. 2. Метпде • У ОШ „Ивп Андрић“ кпристимп некпликп начина да мптивишемп наставнике, а најважнији су:  интернп стручнп усавршаваое  тематска предаваоа  ИКТ тим
  3. 3. Интернп стручнп усавршаваое • Према дпкументу кпји смп саставили, упптреба ИКТ је предвиђена у некпликп активнпсти:  пгледни/угледни часпви  излагаоа, предаваоа, презентације  примена мултимедијалних садржаја (блпгпваое, друштвене мреже, шкплски сајт...)  прпјекти  маркетинг шкпле
  4. 4. Тематска предаваоа • Некпликп пута гпдишое, стручна служба, управа и наставници држе предаваоа за деп или све наставнике:  стручнп усавршаваое у устанпви  израда задатака за тестпве  израда ппртфплија
  5. 5. ИКТ тим • Офпрмљен ради ппстизаоа некпликп циљева:  мптивисаое наставника да кпристе ИКТ  рад на бпљпј кпмуникацији/инфпрмисанпсти  рад на шкплскпм сајту  прпјекти и шкплске активнпсти
  6. 6. Хвала на пажњи!

×