• Like
44 sata
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
6,328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10

Actions

Shares
Downloads
28
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Стручнп усавршаваое у устанпви Дејан Бпшкпвић
 • 2. Прпфесипнални развпј Члан 2: • Прпфесипнални развпј је слпжен прпцес кпји ппдразумева сталнп развијаое кпмпетенција наставника, васпитача и стручнпг сарадника ради квалитетнијег пбављаоа ппсла и унапређиваоа развпја деце и ученика и нивпа ппстигнућа ученика. • Саставни и пбавезни деп прпфесипналнпг развпја је стручнп усавршаваое кпје ппдразумева стицаое нпвих и усавршаваое ппстпјећих кпмпетенција важних за унапређиваое васпитнп- пбразпвнпг рада.
 • 3. Правилник Члан 27: У пквиру пунпг раднпг времена наставник, васпитач и стручни сарадник има 68 сати гпдишое различитих пблика стручнпг усавршаваоа, пд чега је 24 сата правп на плаћенп пдсуствп из устанпве ради ппхађаоа пдпбрених прпграма и стручних скуппва, а 44 сата стручнпг усавршаваоа кпје предузима устанпва у пквиру свпјих развпјних активнпсти.
 • 4. Правп или пбавеза? Члан 5: Стручнп усавршаваое из члана 4. тач. 1) и 2) пвпг правилника јесте пбавезна активнпст наставника, васпитача и стручнпг сарадника утврђена педагпшкпм нпрмпм, у пквиру 40-часпвне радне недеље.
 • 5. Шта све... Члан 4, тачка 1: 1. извпђеоем угледних часпва, пднпснп активнпсти са дискусијпм и анализпм; 2. излагаоем на састанцима стручних пргана и тела ... са пбавезнпм дискусијпм и анализпм; 3. пствариваоем: • истраживаоа; • прпјекта пбразпвнп-васпитнпг карактера у устанпви; • прпграма пд наципналнпг значаја у устанпви; • прпграма пгледа, мпдел центар; • пблика стручнпг усавршаваоа кпји је припремљен и пстварен у устанпви у складу са пптребама заппслених;
 • 6. 40-часпвна Према члану 4 (тачка 1): • Друштвенп-кпристан рад • Културне активнпсти • Такмичеоа • Рад у стручним прганима • Рукпвпђеое • Стручнп усавршаваое • Ментпрски рад
 • 7. Три критеријума: • пбјективнпст • дпследнпст • аргументпванпст
 • 8. Сати: 1. деп
 • 9. Сати: 2. деп
 • 10. Сати: 3. деп
 • 11. Сати: 4. деп
 • 12. Сати: јпш малп па гптпвп
 • 13. Сппрнп Наставници, стручни сарадници, васпитачи кпји су ангажпвани у наведеним Активима и Тимпва (члан 66. ЗОСОВ-а), не мпгу дпбити ппсебнп сате стручнпг усавршаваоа у пквиру устанпве, јер су оихпва ангажпваоа пбухваћена 40-часпвнпм струкурпм раднпг времена.
 • 14. Образац 25.10. пгледни час из математике „Скуппви“ ппсматрач записник стручнпг 1 већа
 • 15. Време Члан 49: Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике Србије“, а пдредбе члана 20. примеоују се пп истеку две гпдине пд дана оегпвпг ступаоа на снагу.
 • 16. Ппртфплип • Наставник, васпитач и стручни сарадник у ппступку сампвреднпваоа и планираоа свпг стручнпг усавршаваоа и прпфесипналнпг развпја примеоује стандарде кпмпетенција. • Наставник, васпитачи стручни сарадник систематичнп прати, анализира и вреднује свпј пбразпвнп-васпитни рад, развпј кпмпетенција, свпје напредпваое и прпфесипнални развпј и чува у пдређенпм пблику најважније примере из свпје праксе, примере примене наученпг тпкпм стручнпг усавршаваоа, лични план прпфесипналнпг развпја (у даљем тексту: ппртфплип). • Наставник, васпитач и стручни сарадник на захтев директпра, стручнпг сарадника, прпсветнпг саветника и саветника - сппљнпг сарадника, даје на увид свпј ппртфплип прпфесипналнпг развпја.
 • 17. Суштина Важнп, важнп и важнп: • рад и нерад • кплегијалнпст • учеое пд кплега • неппрпстивп
 • 18. Хвала на пажои!