Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Y tưởng hoàn thiện chiến lược truyền thông xây dựng thương hiệu plusssz iq viên bổ sủi bọt multivitamin
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Y tưởng hoàn thiện chiến lược truyền thông xây dựng thương hiệu plusssz iq viên bổ sủi bọt multivitamin

 • 942 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
942
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
57
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh CHÖÔNG 1 : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN1. Caùc yeáu toá cô baûn trong chieán löôïc truyeàn thoâng Marketing Chieán löôïc truyeàn thoâng bao goàm caùc yeáu toá cô baûn sau: 1.1 Ñoái töôïng muïc tieâu Khi truyeàn thoâng vaøo moät thò tröôøng naøo ñoù doanh nghieäp caàn xaùc ñònh roõtrong thò tröôøng khaùch haøng muïc tieâu seõ nhaän thoâng ñieäp truyeàn thoâng cuûa mình laøai? Ñaëc ñieåm nhaân khaåu hoïc nhö theá naøo? Sôû thích nhö theá naøo? Caùc keânh truyeànthoâng coù theå tieáp caän hoï laø keânh naøo vaø vaøo thôøi ñieåm naøo trong ngaøy tieáp caän hoïhieåu quaû nhaát … ñeå coù ñöôïc nhöõng quyeát ñònh veà thoâng ñieäp vaø keânh truyeàn taûithoâng ñieäp. Hình 1.1: Hoaït ñoäng cuûa khaùch haøng muïc tieâu trong 24h Lu ùc n g u û Aên to ái v ôùi g ia ñ ìn , h Gia ûi trí h o a ëc ch ô i th eå th a o toái 23 24 1 2 -TV,Ba ùo ,TV ca ùp , v id e o , QC 22 3 n g o aøi trô øi 21 4 20 5 19 24 Hour 6 Ga ëp b a ïn h aøn g h oaëc b a ïn b eø h o aëc v e à th a ún g n haø 18 Clock 7 Aên sa ùn g Ñi la øm v ieäc :b a ùo , TV, n go aøi 17 8trô øi Ra v eàà 16 9 15 10 La øm v ieäc b u o åi trö a 14 13 12 11 La øm v ieäc b u o åi sa ùn g : b aùo ,QC Ne áu cu o ái tu aàn th ì h oïp m aët g ia ñ ìn h n g o aøi trô øi , Aên trö a v ô ùi b aïn h aøn g in te rn e t h o aëc a ên n h eï : Ba ùo , Ng o aøi trô øi , TV ca ùp (Nguoàn: Giaùo trình “Chuyeân vieân quaûng caùo” cuûa VietnamMarcom)SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 1Lôùp: HC11 - MA01
 • 2. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Ngoaøi ra, doanh nghieäp cuõng caàn xaùc ñònh roõ khaùch haøng muïc tieâu hieän taïivaø khaùch haøng muïc tieâu tieàm naêng nhö theá naøo vì ñoâi khi hai ñoái töôïng khaùch haøngnaøy coù nhöõng ñaëc ñieåm khaùc nhau. Töø ñoù, thoâng ñieäp truyeàn thoâng ñeán hai ñoáitöôïng naøy cuõng seõ khaùc nhau. 1.2 Ñònh vò thoâng ñieäp Gioáng nhö oå ñóa trong maùy tính moät khi ñaõ ñaày muoán ñöa theâm döõ lieäu vaøothì phaûi xoùa bôùt nhöõng döõ lieäu hieän taïi coù trong ñoù. Taâm trí con ngöôøi ngaøy naycuõng vaäy, chæ coù theå ngaám theâm thoâng tin vôùi ñieàu kieän phaûi hy sinh bôùt nhöõng gìñaõ coù ôû ñoù. Doanh nghieäp muoán tieáp tuïc ñoå thoâng tin vaøo vaø mong muoán thoâng tincuûa mình ngaám ñöôïc vaøo taâm trí khaùch haøng thì phaûi choïn loïc, phaûi tieán haønh phaânkhuùc … hay noùi khaùc hôn laø phaûi ñònh vò ñöôïc hình aûnh thoâng ñieäp cuûa mình trongtaâm trí khaùch haøng. Ñònh vò thoâng ñieäp laø vieäc xaùc ñònh ñieàu maø doanh nghieäp muoán vaø seõ noùi veàsaûn phaåm cuûa mình treân thò tröôøng vôùi ngöôøi tieâu duøng vaø thoâng ñieäp ñònh vò ñoùphaûi baùm saùt vaø ñuùng vôùi ñònh vò thöông hieäu coát loõi cuûa mình. 1.3 Muïc tieâu truyeàn thoâng Muïc tieâu truyeàn thoâng laø nhöõng ñieàu maø chieán löôïc truyeàn thoâng mong muoánñaït ñöôïc sau khi thöïc hieän. Coù nhieàu muïc tieâu khaùc nhau cho caùc chieán löôïc truyeànthoâng. Moät chieán löôïc truyeàn thoâng coù theå coù moät hoaëc nhieàu muïc tieâu: 1.3.1 Muïc tieâu xaây döïng söï nhaän bieát Laø laøm cho khaùch haøng tieàm naêng nhaän bieát söï coù maët cuûa doanh nghieäpvaø thöông hieäu saûn phaåm maø doanh nghieäp cung caáp treân thò tröôøng vaø ngay laäp töùcnhôù ñeán thöông hieäu, saûn phaåm cuûa doanh nghieäp khi hoï nhu caàu veà saûn phaåm, dòchvuï maø doanh nghieäp cung caáp.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 2Lôùp: HC11 - MA01
 • 3. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Muïc tieâu naøy thöôøng aùp duïng cho caùc chieán löôïc truyeàn thoâng giôùi thieäusaûn phaåm môùi. 1.3.2 Muïc tieâu ñöa tin Muïc tieâu ñöa tin coù theå laø: - Thoâng baùo cho thò tröôøng, khaùch haøng bieát veà saûn phaåm, dòch vuï môùi treân thò tröôøng. - Thoâng baùo veà vieäc thay ñoåi giaù cuûa saûn phaåm, dòch vuï. - Giôùi thieäu, moâ taû dòch vuï ñaõ saün saøng phuïc vuï. - Uoán naén nhöõng nhaän thöùc sai leäch hoaëc xaây döïng moät hình aûnh ñaëc bieät. - ………… 1.3.3 Muïc tieâu thuyeát phuïc - Thuyeát phuïc ñeå thay ñoåi nhaän thöùc veà tính chaát saûn phaåm - Ñieàu chænh thaùi ñoä, haønh vi cuûa khaùch haøng - Kích thích nhu caàu (thuyeát phuïc khaùch haøng mua haøng ngay) - Thuyeát phuïc khaùch haøng tieàm naêng ñoùn nhaän theâm thoâng tin: taïo ra cô hoäi daãn ñeán vieäc mua haøng - ……… 1.3.4 Muïc tieâu nhaéc nhôû Muïc tieâu naøy coù theå laø: - Nhaéc khaùch haøng raèng trong töông lai hoï seõ coù theå caàn ñeán saûn phaåm/dòch vuï cuûa coâng ty - Nhaéc khaùch haøng nhôù saûn phaåm ñang ñöôïc baùn ôû ñaâu (Ví duï: saûn phaåm ñang ñöôïc baùn taïi heä thoáng sieâu thò treân toaøn quoác … )SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 3Lôùp: HC11 - MA01
 • 4. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh - Duy trì söï nhaän bieát cuûa khaùch haøng ñoái vôùi saûn phaåm/dòch vuï ôû möùc ñoä cao nhaát (Ví duï: OMO, TIDE quaûng caùo lieân tuïc nhaèm duy trì söï nhaän bieát cuûa khaùch haøng veà hình aûnh cuûa mình) - Nhaéc nhôù ngöôøi tieâu duøng nhôù laïi nhöõng thoûa maõn trong quaù khöù vaø tieáp tuïc mua saûn phaåm (Ví duï: nhöõng saûn phaåm coù maët laâu treân thò tröôøng thöôøng söû duïng caùc caâu “coù maët taïi Vieät Nam töø … “) 1.3.5 Muïc tieâu xaây döïng thöông hieäu Vôùi muïc tieâu naøy, trong chieán löôïc truyeàn thoâng thöông hieäu hieän dieänmoät caùch raát roõ raøng vaø thoâng ñieäp maø coâng ty muoán noùi leân thoâng qua thöông hieäucuõng ñöôïc theå hieän moät caùch roõ raøng. 1.3.6 Muïc tieâu laøm thay ñoåi nhaän thöùc Vôùi muïc tieâu truyeàn thoâng naøy, chieán löôïc truyeàn thoâng coù nhieäm vuï laømthay ñoåi nhaän thöùc hieän taïi cuûa khaùch haøng veà coâng ty hoaëc saûn phaåm/dòch vuï cuûacoâng ty. Coâng ty seõ truyeàn ñi nhöõng thoâng ñieäp cuõng nhö nhöõng khaúng ñònh veà mìnhmoät caùch maïnh meõ nhaát. Ñeå roài khi thaønh coâng, moïi ngöôøi coù theå noùi, chaúng haïnnhö: khi nghó veà thöông hieäu OMO thì toâi nghó ngay ñeán giaët saïch moïi veát baån” . 1.3.7 Muïc tieâu baùn haøng Raát roõ raøng trong muïc tieâu naøy laø thuùc ñaåy khaùch haøng ñi ñeán haønh ñoängmua saûn phaåm vaø haønh ñoäng naøy xaûy ra caøng nhanh caøng toát. 1.3.8 Muïc tieâu ñaùnh vaøo ñoái thuû caïnh tranh Muïc tieâu naøy thöôøng ñöôïc ñöa ra cho caùc chieán löôïc truyeàn thoâng cuûa baátkyø ngaønh haøng naøo maø khaùch haøng coù theå deã bò aûnh höôûng bôûi söï noåi baät cuûa saûnphaåm. Ví duï: Unilever lieân tuïc ñöa ra caùc saûn phaåm daàu goäi ñaàu môùi ñeå caïnh tranhvôùi caùc saûn phaåm daàu goäi ñaàu cuûa P&G hoaëc ñoái thuû khaùc.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 4Lôùp: HC11 - MA01
 • 5. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh 1.4 Chieán löôïc tieáp caän vaø chieán löôïc phöông tieän 1.4.1 Moät soá loaïi hình truyeàn thoâng tieáp caän khaùch haøng. 1.4.1.1 Quaûng caùo “Quaûng caùo chính laø quaù trình thoâng tin ñeán moät nhoùm ñoái töôïng cuï theå veàmoät saûn phaåm hay dòch vuï cuï theå thoâng qua moät hay nhieàu phöông tieän truyeànthoâng phuø hôïp vôùi thoâng ñieäp cuûa saûn phaåm, dòch vuï vaøo moät thôøi ñieåm thích hôïpñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû theo yeâu caàu cuûa doanh nghieäp. Caùc nhaø chuyeân moân ñaõ ñaùnhgiaù raèng trong caùc loaïi hình truyeàn thoâng Marketing nhö: khuyeán maïi, PR, baùn haøngcaù nhaân, Marketing tröïc tieáp, event, POSM, thö ñieän töû … thì quaûng caùo laø moät hìnhthöùc truyeàn thoâng Marketing hieäu quaû nhaát bôûi söùc lan toûa cuûa noù” (theowww.chienluocmarketing.com) Chính vì theá maø hieän nay haàu heát caùc coâng ty kinh doanh saûn phaåm, dòchvuï treân thò tröôøng thöôøng söû duïng coâng cuï quaûng caùo ñeå truyeàn thoâng thoâng ñieäpñeán khaùch haøng muïc tieâu cuûa hoï. 1.4.1.2 Quan heä coäng ñoàng Hieän nay, khaùi nieäm PR khoâng coøn xa laï ñoái vôùi nhieàu ngöôøi vaø ngheà PRcoøn ñöôïc xem nhö laø moät ngheà thôøi thöôïng ôû Vieät Nam. Theo Fraser P.Seitel - moätchuyeân gia veà PR ngöôøi Myõ, thì “quan heä coäng laø moät quy trình nhaèm taïo aûnhhöôûng ñeán suy nghó, nhaän thöùc cuûa coäng ñoàng, thoâng qua nhöõng phaåm chaát tích cöïcñöôïc trình baøy theo moät phong caùch thích hôïp, döïa treân quaù trình truyeàn thoâng cuøngthoûa maõn hai chieàu” (theo www.chienluocmarketing.com) Maët khaùc, moät khi ñöùng tröôùc söï choïn löïa naøo ñoù ngöôøi tieâu duøng thöôøngcoù xu höôùng choïn mua saûn phaåm maø hoï coù thieän caûm vôùi thöông hieäu ñoù hôn laø saûnphaåm maø hoï coù aùc caûm. Chính vì lyù do treân, nhieàu doanh nghieäp ngaøy nay ñaõ khoângSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 5Lôùp: HC11 - MA01
 • 6. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minhngaïi ñaàu tö nhöõng khoaûn tieàn lôùn vaøo caùc hoaït ñoäng quan heä coäng ñoàng nhaèm taïora thieän caûm vaø xaây döïng hình aûnh vaø giöõ moái quan heä toát vôùi coäng ñoàng nôi maø hoïñang hoaït ñoäng. 1.4.1.3 Marketing tröïc tieáp Theo hieäp hoäi Marketing tröïc tieáp - moät toå chöùc thöông maïi lôùn treân theágiôùi ñöôïc haàu heát caùc doanh nhaân coâng nhaän ñaõ ñöa ra moät khaùi nieäm veà Marketingtröïc tieáp nhö sau: “Marketing tröïc tieáp laø heä thoáng marketing hoaït ñoäng thöôøngxuyeân coù söï töông taùc cuûa moät soá caùc phöông tieän quaûng caùo vaø truyeàn thoâng nhaèmtaïo ra caùc phaûn öùng vaø giao dòch (coù theå ño löôøng) cuûa moät khu vöïc thò tröôøng.”(trích töø www.chienluocmarketing.com) Nhö vaäy, coù theå thaáy: - Marketing tröïc tieáp laø heä thoáng hoaït ñoäng thöôøng xuyeân maø trong ñoù coù söïtham gia cuûa ngöôøi laøm marketing vaø khaùch haøng tieàm naêng, giöõa hoï coù söï töôngtaùc vaø thoâng tin ñöôïc luaân chuyeån hai chieàu. Ñaây laø ñieåm khaùc bieät giöõa marketingtröïc tieáp vôùi caùc coâng cuï marketing khaùc khi thoâng tin thöôøng laø moät chieàu: khaùchhaøng tieàm naêng chæ nhaän thoâng tin töø ngöôøi laøm marketing. - Do bieát ngay ñöôïc phaûn öùng cuûa khaùch haøng khi thöïc hieän marketing tröïctieáp neân hieäu quaû cuûa caùc chöông trình marketing tröïc tieáp thöôøng ñöôïc deã daøngñaùnh giaù hôn caùc hoaït ñoäng marketing khaùc. Ñaây ñöôïc xem laø öu ñieåm lôùn nhaát cuûamarketing tröïc tieáp. Marketing tröïc tieáp ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc phöông tieän nhö: thö tín,ñieän thoaïi, catalogue, tôø rôi, Tivi, ñaøi vaø caùc phöông tieän môùi nhö nhaân vieân thöôngmaïi, maïng baùn haøng taïi choã vaø internet …SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 6Lôùp: HC11 - MA01
 • 7. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh 1.4.1.4 Khuyeán maõi Coù hai hình thöùc khuyeán maõi chính maø ngöôøi laøm marketing thöôøng söûduïng: khuyeán khích baùn haøng (Trade Promotion) vaø khuyeán khích mua haøng(Consumer Promotion) - Ñoái vôùi hình thöùc khuyeán khích baùn haøng thì muïc tieâu cuûa caùc nhaømarketing thöôøng laø: tìm kieám vò trí tröng baøy thuaän lôïi cho saûn phaåm taïi caùc ñieåmbaùn haøng; taùc ñoäng vaø khuyeán khích baùn haøng töø caùc nhaø phaân phoái hoaëc caùc nhaânvieân baùn haøng cuûa coâng ty … ; khuyeán khích baùn löôïng haøng toàn tröõ hieän taïi trongkho hoaëc phaùt trieån maïng löôùi phaân phoái ñeán khu vöïc thò tröôøng môùi hoaëc taêng soálöôïng ñieåm baùn haøng treân khu vöïc thò tröôøng hieän taïi. Töø nhöõng muïc tieâu treân, caùccoâng cuï khuyeán khích baùn haøng thöôøng ñöôïc söû duïng nhö: caùc vaät duïng hoã trôï tröngbaøy taïi ñieåm baùn haøng; boä coâng cuï hoã trôï baùn haøng (taøi lieäu höôùng daãn baùn haøng,höôùng daãn söû duïng, höôùng daãn tröng baøy …); khuyeán maõi cho nhaø phaân phoái hay cöûahaøng baùn leû; chöông trình thi ñua baùn haøng; tham gia hoäi chôï vaø trieån laõm … - Ñoái vôùi hình thöùc khuyeán khích mua haøng thì ñoái töôïng nhaém ñeán laø ngöôøitieâu duøng vaø muïc tieâu laø thuùc ñaåy hoï tìm ñeán saûn phaåm cuûa coâng ty. Ngöôøi laømmarketing thöôøng ñöa ra caùc phaàn thöôûng khuyeán khích cho haønh ñoäng ñoù. Moät soáhình thöùc khuyeán khích mua haøng thöôøng ñöôïc söû duïng nhö: giaûm giaù (giaûm giaù baùnhaøng, quaø taëng keøm theo saûn phaåm, taëng theâm khoái löôïng saûn phaåm hoaëc baùn goäpnhieàu ñôn vò saûn phaåm); phieáu giaûm giaù, phieáu quaø taëng (coupon); chieát khaáu; duøngthöû (sampling); söï kieän ñaëc bieät (special events); thi ñua vaø xoå soá may maén (contestand sweeptakes); quaø taëng (premium); quaø taëng quaûng caùo …SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 7Lôùp: HC11 - MA01
 • 8. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh 1.4.1.5 Baùn haøng caù nhaân Laø moät hình thöùc giao tieáp giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi khi ngöôøi baùn coá gaéngthuyeát phuïc khaùch haøng tieàm naêng löïa choïn vaø mua saûn phaåm/ dòch vuï cuûa coâng ty.Baùn haøng caù nhaân bao goàm caùc hoaït ñoäng töông taùc tröïc tieáp giöõa ngöôøi baùn vaøngöôøi mua thoâng qua caùc phöông tieän vieãn thoâng hoaëc maët ñoái maët. Luùc ñoù, ngöôøibaùn coù theå thaáy hoaëc nghe tröïc tieáp nhöõng phaûn öùng cuûa khaùch haøng tieàm naêng vaøthay ñoåi thoâng ñieäp sao cho phuø hôïp. 1.4.2 Öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng trong hoaït ñoäng quaûng caùo Phöông tieän Öu ñieåm Khuyeát ñieåmtruyeàn thoângTruyeàn hình Gaây chuù yù cao, baét maét; haáp Khoù nhaém vaøo moät thaønh phaàn daãn; laøm ngöôøi tieâu duøng lieân nhaân khaåu hoïc nhaát ñònh. Ngay töôûng ñeán chaát löôïng; Coù theå caû khi coâng ty coù moät ñoaïn phim keát hôïp nghe, nhìn, töø ngöõ vaø quaûng caùo thuyeát phuïc cao, cuõng haønh ñoäng. khoù maø chaéc laø khaùch haøng seõ ñöùng daäy vaø ñi mua saûn phaåm ngay.Truyeàn thanh - Deã nhaém vaøo moät ñoái töôïng - Khoâng nhìn thaáy, khoâng ngöôøi nghe naøo ñoù (baèng caùch chöùng minh saûn phaåm ñöôïc. choïn ñaøi, chöông trình). - Khaùch haøng khoâng phaûi luùc - Khoâng ñaét. naøo cuõng taäp trung, chuù yù. - Coù theå thoâi thuùc khaùch haøng mua ngay moät SP ñang quaûng caùo.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 8Lôùp: HC11 - MA01
 • 9. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân MinhBaùo - Ñöôïc ñaùnh giaù laø ñaùng tin - Khoù nhaém vaøo caùc ñoái töôïng caäy nhaát döïa treân caùc yeáu toá khaùc ngoaøi - Coù ñuû dieän tích ñeå dieãn ñaït yeáu toá ñòa lyù. thoâng ñieäp cuûa mình ñeán khaùch haøng - Thôøi gian coù hieäu löïc ngaén - Coù theå nhaém vaøo moät ñoái (khaùch haøng boû ñi hoaëc xeù boû töôïng nhaân khaåu hoïc naøo ñoù trong ngaøy) caên cöù treân yeáu toá ñòa lyù. - Chaát löôïng hình aûnh thaáp.Taïp chí - Coù theå nhaém vaøo ñoái töôïng - Thôøi gian chuaån bò laâu. ñoïc döïa treân nhaân khaåu hoïc hoaëc moái quan taâm ñaëc bieät. Nhö taïp chí: Ñeïp, Oâtoâ xe maùy - Thôøi gian hieäu löïc laâu vì ngöôøi ñoïc coù theå giöõ laïi hoaëc caét trang hoï thích ra daùn nôi khaùc - Chaát löôïng hình aûnh toát.Baûng ngoaøi - Coù theå nhaém vaøo moät khu - Thoâng ñieäp phaûi ngaén goïn vìtrôøi hoaëc vöïc ñòa lyù nhaát ñònh khaùch haøng thöôøng ñi löôùt quatraïm xe buyùt - Coù theå ñaët gaàn nôi baùn haøng - Ñoái töôïng nhìn thaáy thöôøng - Nhìn thaáy nhieàu laàn chæ giôùi haïn trong nhöõng ngöôøi coù vieäc ñi ngang qua khu vöïc aáy.Internet - Töông ñoái chính xaùc trong - Coù theå bò xoùa boû ngay tröôùc vieäc nhaém vaøo moät ñoái töôïng khi ñoïc vì coù theå ñöôïc xem laø thö naøo ñoù. Thaäm chí coù theå ñieàuSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 9Lôùp: HC11 - MA01
 • 10. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh chænh thoâng ñieäp nhaém ñeán raùc ñieän töû. töøng caù nhaân. - Neáu coù ñöôïc moät cô hoäi thì khaû naêng ñoïc ñöôïc thoâng ñieäp cuûa coâng ty laø raát cao. - Khaû naêng öùng duïng coâng ngheä nghe nhìn raát ña daïng.Thö tín - Cho pheùp nhaém chính xaùc - Coù theå bò xem laø thö raùc vaø bò vaøo moät ñoái töôïng naøo ñoù boû ñi tröôùc khi ñoïc. - Ñuû dieän tích cho nhöõng thoâng ñieäp phöùc taïp - Coù theå keøm theo phieáu giaûm giaù hoaëc gôûi maãu haøng 1.5 Ño löôøng, kieåm tra, ñaùnh giaù chieán löôïc Moät soá lyù do caùc coâng ty thöïc hieän caùc bieän phaùp ño löôøng, ñaùnh giaù caùc hoaïtñoäng truyeàn thoâng cuûa mình laø: - Traùnh maéc caùc loãi trong quaù trình chaïy keá hoaïch gaây thieät haïi lôùn veà chi phí - Ñaùnh giaù hieäu quaû caùc chieán löôïc ñöôïc löïa choïn. Neáu chieán löôïc ñaõ ñaït hieäuquaû roài thì laøm gì ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû hôn. Tuy nhieân, thöïc teá ôû Vieät Nam raát nhieàu coâng ty khoâng thöïc hieän ño löôøng,ñaùnh giaù hoaït ñoäng truyeàn thoâng cuûa mình vì caùc lyù do sau: - Toán chi phí cao - Maát nhieàu thôøi gian - Khoù nghieân cöùu, khoù ñöa ra caùc tieâu chuaån ño löôøngSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 10Lôùp: HC11 - MA01
 • 11. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh - Söï baát ñoàng trong vieäc quyeát ñònh ño löôøng vaán ñeà gì giöõa caùc phoøng ban.Chaúng haïn nhö: giaùm ñoác Kinh doanh thì muoán ño löôøng hieäu quaû chöông trìnhkhuyeán maõi trong khi giaùm ñoác Marketing thì muoán ño löôøng hình aûnh cuûa nhaõnhieäu … . Töø ñoù, gaây gia taêng chi phí neáu thöïc hieän. Moät soá phöông phaùp ño löôøng hoaït ñoäng truyeàn thoâng: - Tröôùc khi chaïy keá hoaïch media: coù theå söû duïng caùc phöông phaùp nhö:Phöông phaùp thí nghieäm hoaëc phöông phaùp phoûng vaán tröïc tieáp ngöôøi tieâu duøng Phöông phaùp thí nghieäm (chaúng haïn nhö kieåm tra söï chaáp nhaän cuûa hìnhaûnh trong maãu quaûng caùo baùo hoaëc tivi): ñöa ra moät soá löïa choïn cho maãu quaûng caùohoaëc cho hoï xem hình aûnh maãu quaûng caùo sau ñoù ño möùc ñoä nhôù sau khi xem maãunaøo löu vaøo trí nhôù hoï nhaát hay ño löôøng phaûn öùng, tình caûm cuûa hoï ñoái vôùi caùcmaãu quaûng caùo. Hoaëc söû duïng tröïc tieáp baèng ñieän thoaïi, email ñeå phoûng vaán tröïctieáp. Phöông phaùp phoûng vaán tröïc tieáp ngöôøi tieâu duøng: tieán haønh chaïy thöûmaãu quaûng caùo baùo hoaëc tivi 1 hoaëc 2 kyø sau ñoù phoûng vaán yù kieán ngöôøi tieâu duøng - Sau khi chaïy keá hoaïch media: söû duïng phöông phaùp phoûng vaán tröïc tieápngöôøi tieâu duøng ñeå ño löôøng, ñaùnh giaù möùc ñoä hieäu quaû cuûa chieán löôïc.2. Quaûng caùo trong truyeàn thoâng xaây döïng thöông hieäu 2.1 Vai troø cuûa quaûng caùo Trong chieán löôïc truyeàn thoâng xaây döïng thöông hieäu, vai troø cuûa quaûng caùolaø truyeàn ñaït nhöõng thoâng ñieäp cuûa thöông hieäu thoâng qua caùc phöông tieän nhö:baùo, taïp chí, truyeàn thanh, truyeàn hình, baûng bieåu …. Ñeå muïc ñích cuoái cuøng laø laømcho ngöôøi tieâu duøng nhaän bieát ñöôïc hình aûnh thöông hieäu treân thò tröôøng vaø deã daøngtìm mua saûn phaåm.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 11Lôùp: HC11 - MA01
 • 12. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh 2.2 Caùc loaïi hình quaûng caùo 2.2.1 Quaûng caùo loâi cuoán 2.2.1.1 Loâi cuoán döïa treân lyù trí Ñaây laø phöông phaùp thu huùt höôùng vaøo söï quan taâm cuûa khaùch haøng hoaëcsöï caân nhaéc veà caùc ñaëc ñieåm, lôïi ích, coâng duïng cuûa saûn phaåm ñeå thuyeát phuïckhaùch haøng. Nhöõng quan taâm coù theå laø: - Caân nhaéc veà giaù caû - Tính giaù trò cuûa saûn phaåm (coù giaù trò, hieäu quaû, cao caáp …) - Caân nhaéc veà tính môùi laï, coâng duïng höõu ích cuûa saûn phaåm - Caân nhaéc veà chaát löôïng cuûa saûn phaåm 2.2.1.2 Loâi cuoán caûm xuùc Ñaây laø phöông phaùp thu huùt höôùng vaøo caûm xuùc (coù theå laø caûm xuùc tíchcöïc hoaëc tieâu cöïc), taâm lyù cuûa khaùch haøng ñeå gaây söï taùc ñoäng, quan taâm hoaëc muasaûn phaåm. Phöông phaùp thu huùt höôùng vaøo caûm xuùc tieâu cöïc laø nhaém vaøo söï lo aâu,sôï haõi cuûa khaùch haøng nhö: sôï beänh taät, sôï tai naïn, sôï giaø nua, xaáu xí … ñeå taïo söïthay ñoåi trong haønh vi cuûa hoï. Ngöôøi laøm quaûng caùo söû duïng hình aûnh thoâng ñieäp laøñöa ra caùc giaûi phaùp laøm giaûm söï lo aâu ñoù vaø giaûi quyeát vaán ñeà baèng caùch söû duïngsaûn phaåm cuûa coâng ty hoï, qua ñoù khuyeán khích khaùch haøng söû duïng saûn phaåm.Ñoäng cô mua haøng luùc naøy thieân veà caûm xuùc hôn laø söï caân nhaéc lyù trí. Chaúng haïnnhö: quaûng caùo baûo hieåm, quaûng caùo myõ phaåm, caùc saûn phaåm veä sinh caù nhaân … Phöông phaùp thu huùt höôùng vaøo caûm xuùc tích cöïc thöôøng nhaém vaøo nhucaàu muoán töï theå hieän cuûa moãi ngöôøi hoaëc nhu caàu tình caûm, xaõ hoäi, ñòa vò, uy tín … .Chaúng haïn nhö: caùc saûn phaåm cao caáp höôùng vaøo ñòa vò, uy tín, ñaúng caáp cuûa ngöôøiSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 12Lôùp: HC11 - MA01
 • 13. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minhsöû duïng nhö: chôi golf, xe hôi, nöôùc hoa …; nhöõng saûn phaåm höôùng vaøo tính caù nhaânnhö: bia, nöôùc giaûi khaùt, ñieän thoaïi di ñoäng … hoaëc saûn phaåm höôùng vaøo nhu caàutình caûm nhö: caùc saûn phaåm chaêm soùc beù, thöùc aên, quaø taëng … 2.2.1.3 Keát hôïp lyù trí vaø caûm xuùc Ñoâi khi, quyeát ñònh mua haøng cuûa ngöôøi tieâu duøng döïa vaøo caû caûm xuùcvaø lyù trí. Do ñoù nhöõng ngöôøi laøm quaûng caùo phaûi keát hôïp caû hai phöông phaùp thuhuùt treân ñeå cuøng taïo ra söï thay ñoåi haønh vi cuûa ngöôøi tieâu duøng. 2.2.2 Quaûng caùo thoâi thuùc 2.2.2.1 Ñöa ra baèng chöùng khoa hoïc/ kyõ thuaät Trong nhieàu tröôøng hôïp, ngöôøi laøm quaûng söû duïng caùc trích daãn thoâng tinkhoa hoïc, nhöõng keát quaû nghieân cöùu hoaëc nhöõng xaùc minh bôûi caùc nhaø khoa hoïchoaëc caùc cô quan nghieân cöùu khoa hoïc nhaèm taêng tính thuyeát phuïc cho thoâng ñieäpquaûng caùo cuûa hoï. Chaúng haïn: söõa Anlene - moät thöông hieäu söõa ñöôïc ñònh vò laøsaûn phaåm cung caáp canxi cho cô theå - ñaõ söû duïng keát quaû nghieân cöùu cuûa caùc nhaønghieân cöùu Hoa Kyø veà tình traïng loaõng xöông cuûa ngöôøi Vieät Nam trong caùc maãuquaûng caùo cuûa hoï ñeå khuyeán caùo ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam neân quan taâm hôn ñeánvieäc cung caáp canxi haøng ngaøy cho cô theå. 2.2.2.2 Chöùng minh Laø vieäc ñöa ra nhöõng minh hoïa, thoâng tin chöùng minh nhöõng coâng ngheähoaëc nhöõng ñieåm ñoät phaùt cuûa saûn phaåm/ dòch vuï. Luùc naøy, tivi laø phöông tieän toátnhaát ñeà truyeàn taûi thoâng ñieäp vaø thuyeát phuïc ngöôøi tieâu duøng veà saûn phaåm hoaëcdòch vuï.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 13Lôùp: HC11 - MA01
 • 14. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh 2.2.2.3 So saùnh Quaûng caùo so saùnh coù theå ñöôïc xem laø hình thöùc cô baûn nhaát cuûa quaûngcaùo thoâi thuùc (theo Advertising and Promotion) vaø xu höôùng naøy ñang ñöôïc söû duïngphoå bieán. Caùc nhaø quaûng caùo thöôøng so saùnh tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp ñieåm noåi baätcuûa thöông hieäu mình vôùi ñoái thuû caïnh tranh hoaëc vôùi nhöõng ñaëc tính nhö: nhanhnhaát, maïnh nhaát, … 2.2.2.4 Söû duïng bieåu töôïng caù nhaân Laø vieäc xaây döïng hoaëc söû duïng moät bieåu töôïng caù nhaân naøo ñoù ñeå truyeàntaûi thoâng ñieäp quaûng caùo ñeán ngöôøi tieâu duøng. Bieåu töôïng naøy coù theå laø moät conngöôøi (nhö söû duïng nhöõng ngöôøi noåi tieáng vôùi nhöõng caù tính phuø hôïp vôùi thöônghieäu) hoaëc coù theå laø nhöõng con vaät ñöôïc xaây döïng coù nhöõng caù tính nhö con ngöôøinhö: chuoät Mickey, vòt Donal … 2.2.2.5 Söû duïng hình töôïng Hieän nay, trong nhieàu maãu quaûng caùo ngöôøi ta thaáy raát ít thoâng tin veàthöông hieäu hoaëc coâng ty maø chuû yeáu chæ thaáy hình aûnh hoaëc hình töôïng minh hoïa.Quaûng caùo hình töôïng thöôøng ñöôïc söû duïng khi trong thò tröôøng caùc saûn phaåm khoùnhaän bieát ñöôïc söï khaùc bieät nhö: nöôùc ngoït, röôïu, myõ phaåm, thôøi trang … 2.2.2.6 Haøi höôùc Quaûng caùo haøi höôùc laø moät hình thöùc quaûng caùo loâi cuoán nhöng hình thöùcnaøy cuõng coù theå ñöôïc xem laø moät hình thöùc khaùc cuûa quaûng caùo thoâi thuùc. Baèngvieäc xaây döïng nhöõng hình töôïng hoaëc tình huoáng haøi höôùc trong maãu quaûng caùo caùcnhaø laøm quaûng caùo mong muoán seõ thoâi thuùc khaùch haøng nhanh choùng tieáp caän saûnphaåm. Ñoái vôùi hình thöùc naøy thì tivi vaø radio laø phöông tieän phuø hôïp nhaát ñeå theåhieän yù ñoà quaûng caùo.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 14Lôùp: HC11 - MA01
 • 15. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh 2.2.2.7 Keát hôïp Laø vieäc keát hôïp caùc kyõ thuaät quaûng caùo loâi cuoán hoaëc thoâi thuùc ñeå truyeàntaûi thoâng ñieäp quaûng caùo ñeán ngöôøi tieâu duøng3. Quan heä coäng ñoàng (PR) trong truyeàn thoâng xaây döïng thöông hieäu 3.1 Quan heä coäng ñoàng laø gì? Ñaõ coù raát nhieàu ñònh nghóa, khaùi nieäm khaùc nhau veà PR. Theo Rex Harlow -hoïc giaû haøng ñaàu veà PR, cho raèng: ñaõ coù ñeán hôn 500 khaùi nieäm khaùc nhau veà PR,tuy nhieân caùc ñònh nghóa, khaùi nieäm ñoù thöôøng ñi ñeán thoáng nhaát vôùi nhau veà moätvaán ñeà coát loõi laø: “PR laø moät quaù trình quaûn lyù veà truyeàn thoâng nhaèm nhaän bieát,thieát laäp vaø duy trì nhöõng quan heä höõu ích giöõa moät toå chöùc, caù nhaân vôùi nhöõngcoäng ñoàng lieân quan coù quyeát ñònh tröïc tieáp hay giaùn tieáp tôùi söï thaønh baïi cuûatoå chöùc, caù nhaân ñoù” vaø “PR laø moät hoaït ñoäng nhaèm hoã trôï cho hoaït ñoängMarketing laøm cho khaùch haøng bieát ñeán coâng ty ngaøy moät nhieàu hôn” (theowww.marketingchienluoc.com) 3.2 Vai troø cuûa PR trong truyeàn thoâng xaây döïng thöông hieäu Trong boái caûnh thò tröôøng hieän nay, haøng hoùa, dòch vuï ña daïng, phong phuù khieánngöôøi tieâu duøng gaëp nhieàu khoù khaên trong vieäc phaân bieät, ñaùnh giaù saûn phaåm. Moãidoanh nghieäp ñeàu coá gaéng taïo ra cho mình moät phong caùch, moät hình aûnh, moät aántöôïng, moät uy tín rieâng cho saûn phaåm (thöông hieäu) cuûa mình nhaèm ñöa hình aûnhcuûa mình vaøo taâm trí khaùch haøng. Caùc coâng cuï thöôøng ñöôïc doanh nghieäp söû duïnglaø: quaûng caùo, PR, giaù caû hoaëc chính baûn thaân saûn phaåm vôùi muïc tieâu laø laøm theánaøo ñeå ñöa hình aûnh thöông hieäu cuûa mình vaøo taâm trí khaùch haøng. Trong ñoù, coù theånoùi hoaït ñoäng PR coù taùc ñoäng tích cöïc trong vieäc quaûng baù hình aûnh thöông hieäuñeán ngöôøi tieâu duøng.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 15Lôùp: HC11 - MA01
 • 16. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Vai troø chính cuûa PR laø giuùp doanh nghieäp truyeàn taûi caùc thoâng ñieäp ñeán khaùchhaøng vaø nhöõng nhoùm coâng chuùng quan troïng cuûa hoï. Khi truyeàn ñi caùc thoâng ñieäpnaøy, PR giuùp khaùch haøng deã daøng lieân töôûng ñeán saûn phaåm moãi khi ñoái dieän vôùimoät thöông hieäu. Ví duï: chöông trình “Cuøng xaây Ngoâi nhaø mô öôùc” cuûa coâng tytheùp Pomina, moät hoaït ñoäng töø thieän gaây ñöôïc tieáng vang lôùn vaø ñaõ daønh ñöôïcnhieàu thieän caûm töø coäng ñoàng. Hôn nöõa, thoâng ñieäp cuûa PR ít mang tính thöông maïido söû duïng caùc phöông tieän trung gian nhö: caùc hoaït ñoäng taøi trôï, töø thieän hoaëc caùcbaøi vieát treân baùo vì chöùa ñöïng löôïng thoâng tin ña daïng, phong phuù neân deã gaây caûmtình vaø deã ñöôïc coâng chuùng chaáp nhaän. PR ñaëc bieät hieäu quaû trong caùc tröôøng hôïp: tung saûn phaåm môùi, taùi tung saûnphaåm, naâng cao uy tín, nhöõng doanh nghieäp coù ngaân saùch haïn cheá, nhöõng doanhnghieäp gaëp khuûng hoaûng. 3.3 Caùc lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa PR - Tö vaán chieán löôïc vôùi laõnh ñaïo coâng ty - Quan heä baùo chí: toå chöùc hoïp baùo, soaïn thaûo thoâng caùo baùo chí, thu xeáp caùc buoåi phoûng vaán … - Toå chöùc caùc söï kieän: khai tröông, ñoäng thoå, khaùnh thaønh, kyû nieäm, … - Xöû lyù caùc ruûi ro, khuûng hoaûng: khieáu naïi, tranh chaáp, söï coá saûn phaåm … - Caùc hoaït ñoäng taøi trôï coäng ñoàng - Quan heä ñoái noäi - ………SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 16Lôùp: HC11 - MA01
 • 17. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh 3.4 Ñoái töôïng cuûa PR Chính baûn thaân cuïm töø “coäng ñoàng” ñaõ noùi leân söï taäp hôïp cuûa nhieàu ñoái töôïngcoäng ñoàng khaùc nhau. Nhöõng ñoái töôïng coäng ñoàng khaùc nhau coù nhöõng nhu caàukhaùc nhau vaø ñoøi hoûi nhöõng phöông thöùc truyeàn thoâng khaùc nhau. Döôùi ñaây laø moätsoá phöông thöùc phaân loaïi coäng ñoàng phoå bieán: Coäng ñoàng beân trong vaø beân ngoaøi - Coäng ñoàng beân trong laø nhöõng ñoái töôïng beân trong doanh nghieäp. Hoï coùtheå laø: giaùm saùt vieân, nhaân vieân, tröôûng boä phaän, coå ñoâng vaø hoäi ñoàng quaûn trò. - Coäng ñoàng beân ngoaøi bao goàm nhöõng ñoái töôïng khoâng coù moái quan heätröïc tieáp ñeán doanh nghieäp, toå chöùc nhö: baùo chí, chính quyeàn, giôùi giaùo duïc, khaùchhaøng, nhaø cung caáp vaø coäng ñoàng daân cö nôi toå chöùc, doanh nghieäp hoaït ñoäng. Coäng ñoàng truyeàn thoáng vaø töông lai - Coäng ñoàng truyeàn thoáng laø nhaân vieân vaø khaùch haøng hieän höõu. - Coäng ñoàng töông lai laø: hoïc sinh, sinh vieân vaø khaùch haøng tieàm naêng. Coäng ñoàng uûng hoä, choáng ñoái vaø khoâng roõ thaùi ñoä Ñoái vôùi coäng ñoàng ngöôøi uûng hoä doanh nghieäp coù theå truyeàn thoâng ñeå cuûngcoá moái quan heä. Nhöng ñoái vôùi yù kieán thuoäc loaïi ngôø vöïc doanh nghieäp caàn truyeànthoâng vôùi nhöõng chöùng côù ñaày thuyeát phuïc vaø kieân ñònh. Thoâng thöôøng coäng ñoàngnhöõng ngöôøi chöa coù thaùi ñoä roõ raøng laø cöïc kyø quan troïng (ñaëc bieät laø lónh vöïc chínhtrò) bôûi doanh nghieäp vaãn coøn coù cô hoäi thuyeát phuïc hoï uûng hoä mình. Töøng coäng ñoàng coù theå ñoùng moät vai troø quan troïng ñoái vôùi söï thaønh coâng cuûamoät doanh nghieäp. Do ñoù, khoâng moät doanh nghieäp naøo coù theå xem thöôøng caùc moáiquan heä vôùi caùc coäng ñoàng ñang thay ñoåi cuûa mình.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 17Lôùp: HC11 - MA01
 • 18. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh CHÖÔNG 2 : CÔ SÔÛ THÖÏC TIEÃN1. Giôùi thieäu veà VPÑD Tradewind Asia taïi Vieät Nam 1.1 Sô löôïc veà Tradewind Asia (TWA) Ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1992 taïi Tp. HCM - vaên phoøng chính ñaët taïi Hungary -baét ñaàu vôùi hoaït ñoäng chính laø phaân phoái caùc saûn phaåm döôïc phaåm töø caùc nöôùc nhö:Hungary, Ba Lan, Ñöùc, Hy Laïp, Taây Ban Nha vaø Myõ taïi thò tröôøng Vieät Nam. Muïctieâu cuûa TWA laø trôû thaønh chuyeân gia haøng ñaàu veà lónh vöïc tieáp thò, xaây döïngthöông hieäu cho caùc maët haøng tieâu duøng vaø döôïc phaåm taïi thò tröôøng Vieät Nam vaøcaùc nöôùc Ñoâng Döông. Traûi qua gaàn 15 naêm hoaït ñoäng, TWA ñaõ ñaït ñöôïc muïc tieâu ñoù khi gaët haùiñöôïc nhieàu thaønh coâng treân thò tröôøng Vieät Nam: - Naêm 1993 baét ñaàu tieáp nhaän vaø thöïc hieän caùc hoaït ñoäng giôùi thieäu saûn phaåmvieân boå suûi boït Vitamin Plusssz ñaàu tieân taïi thò tröôøng Vieät Nam vaø ñaõ phaùt trieånthaønh coâng Plusssz trôû thaønh nhaõn hieäu Vitamin haøng ñaàu treân thò tröôøng Vieät Namñeán ñaàu naêm 2003. - Naêm 1997 môû chi nhaùnh taïi Haø Noäi - Töø naêm 1998 ñeán 2004 tieáp nhaän vaø phaùt trieån thaønh coâng nhaõn hieäu söõa Giañình Enfa cuûa Mead Johnson - Hoa Kyø trôû thaønh nhaõn hieäu söõa daãn ñaàu taïi thòtröôøng Vieät Nam vôùi doanh thu khoaûng 20 trieäu USD vaøo naêm 2003. Hieän taïi, ñaõchuyeån giao hoaït ñoäng xaây döïng thöông hieäu naøy veà cho VPÑD cuûa Mead Jonhsontaïi Vieät Nam.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 18Lôùp: HC11 - MA01
 • 19. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh - Töø thaùng 10 naêm 2003, baét ñaàu thöïc hieän caùc hoaït ñoäng Marketing chothöông hieäu môùi: vieân suûi boït MyVita taïi thò tröôøng Vieät Nam (ñaõ chuyeån giao laïicho coâng ty CP döôïc phaåm SPM) - Töø naêm 2005 ñeán nay tieáp tuïc ñaûm nhieäm hoaït ñoäng tieáp thò, xaây döïngthöông hieäu vaø chaêm soùc khaùch haøng cho taát caû caùc doøng saûn phaåm Plusssz truyeànthoáng (Plusssz Multivitamin Orange, Plusssz Vitamin C Lemon, Plusssz Vitamin COrange) cuõng nhö hai doøng Plusssz môùi laø: Plusssz IQ vaø Plusssz Sport TennisActive taïi thò tröôøng VN. Moät soá ñòa chæ lieân laïc vôùi TWA taïi VN: VP taïi TP. HCM: R1-49 Höng Gia 1, P. Taân Phong, Q7 Ñieän thoaïi: 08. 410 1601 VP CN taïi Haø Noäi: 23-B4, Phoá Cöï Loäc, P. Thöôïng Ñình, Thanh Xuaân, Haø Noäi Ñieän thoaïi: 04. 557 2036SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 19Lôùp: HC11 - MA01
 • 20. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh 1.2 Cô caáu toå chöùc 1.2.1 Sô ñoà cô caáu toå chöùc Tröôûng VPÑD GÑ KD Toaøn Quoác GÑ Marketing Trôï lyù KD NV Marketing Nhieäm vuï cuûa töøng vò trí: • Tröôûng vaên phoøng ñaïi dieän: - Quaûn lyù chung caùc hoaït ñoäng marketing vaø kinh doanh taïi Vieät Nam • Giaùm ñoác Marketing: - Ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån cuûa caùc nhaõn haøng - Hoaïch ñònh caùc chieán löôïc marketing cho caùc nhaõn haøng • Nhaân vieân Marketing: - Xaây döïng vaø thöïc hieän caùc keá hoaïch quaûng caùo, khuyeán maõi … cho nhaõn haøng mình phuï traùch. • Giaùm ñoác kinh doanh toaøn quoác: - Giaùm saùt, hoã trôï baùn haøng vaø xaây döïng caùc keá hoaïch baùn haøng treân toaøn quoác cuøng vôùi coâng ty phaân phoái ñoäc quyeàn Advance Distribution (AD).SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 20Lôùp: HC11 - MA01
 • 21. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh - Xaây döïng chæ tieâu doanh soá trong töøng thaùng, quyù, naêm. - Phoái hôïp vôùi coâng ty AD quaûn lyù ñoäi nguõ giaùm ñoác kinh doanh khu vöïc cuõng nhö trôï lyù kinh doanh vaø nhaân vieân kinh doanh. • Trôï lyù kinh doanh: keát hôïp vôùi coâng ty AD thöïc hieän caùc nhieäm vuï sau: - Xöû lyù ñôn haøng töø giaùm ñoác kinh doanh vaø nhaân vieân kinh doanh. - Toång hôïp doanh soá haøng ngaøy, haøng thaùng, haøng quyù. - Saép xeáp caùc buoåi hoïp hoaëc caùc buoåi huaán luyeän cho nhaân vieân kinh doanh toaøn quoác. 1.2.2 Löïc löôïng nhaân söï Hieän taïi, vôùi ñoäi nguõ nhaân vieân Marketing treû, coù trình ñoä, naêng ñoäng, chuyeânnghieäp cuøng kinh nghieäm veà tieáp thò vaø xaây döïng thöông hieäu, TWA ñaõ saün saøng ñeåñoùn ñaàu caùc cô hoäi phaùt trieån taïi thò tröôøng Vieät Nam. Beân caïnh ñoù, söï phoái hôïp toát vôùi löïc löôïng nhaân vieân kinh doanh huøng haäu vaøcoù kinh nghieäm thò tröôøng cuûa coâng ty phaân phoái AD laø theá maïnh cuûa TWA khi thöïchieän caùc chieán dòch tung saûn phaåm ra thò tröôøng moät caùch nhanh choùng vôùi ñoä phuûthò tröôøng cao. Maët khaùc, thoâng qua löïc löôïng sale naøy nhöõng thoâng tin phaûn hoài töøthò tröôøng cuõng seõ nhanh choùng ñöôïc tieáp nhaän vaø ñieàu chænh cho phuø hôïp. Baûngthoáng keâ löïc löôïng nhaân söï sau ñaây cuûa coâng ty AD seõ noùi leân ñieàu ñoù:SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 21Lôùp: HC11 - MA01
 • 22. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Baûng 2.1 - Löïc löôïng nhaân vieân kinh doanh haøng thöïc phaåm Mieàn Haø Caùc tænh Stt Vò trí HCM Meâkoâng Trung Noäi phía Baéc Toång 1 Giaùm ñoác KD toaøn quoác 1 - - - - 1 2 Giaùm ñoác KD khu vöïc 1 1 1 1 - 4 3 Giaùm saùt Kinh doanh 6 2 3 11 4 Giaùm saùt Promoter 9 - - 2 - 11 5 Nhaân vieân Kinh doanh 36 19 32 12 34 133 6 Promoter 93 12 41 85 85 316 Toång 146 32 74 102 122 476 Baûng 2.2 - Löïc löôïng nhaân vieân kinh doanh döôïc phaåm Mieàn Haø Caùc tænh Stt Vò trí HCM Meâkoâng Trung Noäi phía Baéc Toång 1 Giaùm ñoác KD toaøn quoác - - - 1 - 1 2 Giaùm ñoác KD khu vöïc 1 - - 1 - 2 3 Giaùm saùt Kinh doanh 1 1 1 1 2 6 4 Nhaân vieân Kinh doanh 10 4 7 6 9 36 5 Coäng taùc vieân - 3 2 - 2 7 Toång 12 8 10 9 13 52 (Nguoàn: Baùo caùo nhaân söï 2007 cuûa coâng ty AD) 1.3 Chieán löôïc cuûa coâng ty vôùi caùc doøng saûn phaåm Plusssz Qua thôøi gian hôn 10 naêm phaùt trieån, TWA ñaõ thaønh coâng khi xaây döïngPlusssz trôû thaønh moät thöông hieäu maïnh gaén lieàn vôùi doøng saûn phaåm vieân boå suûi boïttreân thò tröôøng Vieät Nam. Hình aûnh vaø teân goïi Plusssz ñaõ im ñaäm trong taâm trí ngöôøitieâu duøng, nhaéc ñeán Plusssz laø hoï nghó ngay ñeán vieân boå suûi boït vaø ngöôïc laïi. Tuynhieân, theo thôøi gian Vieät Nam ñaõ daàn loät xaùc, môû cöûa ñeå ñoùn nhaän, ñeå hoøa nhaäpnhòp soáng soâi ñoäng cuûa theá giôùi vaø cuoäc soáng, nhaän thöùc cuûa ngöôøi Vieät Nam daànthay ñoåi theo. Hoï naêng ñoäng hôn, coù kieán thöùc hôn veà tieâu duøng, thích khaùm phaùSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 22Lôùp: HC11 - MA01
 • 23. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minhnhöõng thöông hieäu môùi vôùi nhöõng thieát keá thöông hieäu, saûn phaåm ñeïp maét, thíchtieâu duøng nhöõng thöông hieäu ngoaïi nhaäp … Cuõng töø ñoù, hình aûnh thöông hieäuPlusssz trôû thaønh hình aûnh cuõ vaø ñöùng tröôùc nguy cô bò loãi thôøi, giaø nua. Hôn nöõa,thò tröôøng vieân suûi boït ñaõ xuaát hieän nhieàu ñoái thuû caïnh tranh cuøng tranh giaønhmieáng baùnh thò phaàn gaây aùp löïc lôùn cho söï phaùt trieån cuûa thöông hieäu Plusssz.Nhaèm muïc tieâu laøm môùi hình aûnh, phaân taùn löïc löôïng caïnh tranh vôùi Plusssz vaø vôùitaàm nhìn chieán löôïc cuûa nhaø quaûn trò coâng ty ñaõ thöïc hieän chieán löôïc ña daïng hoùasaûn phaåm vôùi böôùc ñaàu laø giôùi thieäu hai doøng saûn phaåm môùi: Plusssz IQ - Naïp ñieäncho trí naõo - daønh cho giôùi nhaân vieân vaên phoøng, sinh vieân, hoïc sinh vaø PlussszSport Tennis Active - Maõnh löïc beàn söùc - daønh cho giôùi chôi Tennis. Hieän taïiPlusssz coù taát caû 5 doøng chính: - PMO : Plusssz Multivitamin Organe - PCL : Plusssz Vitamin C - Lemon - PCO : Plusssz Vitamin C - Orange - PIQ : Plusssz IQ - PTA : Plusssz Sport Tennis Active Moãi doøng Plusssz vôùi nhöõng tính naêng khaùc nhau ñöôïc ñònh vò vaø höôùng ñeánnhöõng phaân khuùc thò tröôøng khaùc nhau: vôùi Plusssz truyeàn thoáng thì höôùng ñeán khuùcthò tröôøng bình daân trong khi PIQ höôùng ñeán phaân khuùc thò tröôøng daønh cho nhaânvieân vaên phoøng, sinh vieân, hoïc sinh, soáng ôû thaønh phoá lôùn vaø laø taàng lôùp trung löu.PTA thì höôùng ñeán khuùc thò tröôøng nhöõng khaùch haøng chôi theå thao (Tennis, Golf,caàu loâng, boùng chuyeàn …) vaø coù thu nhaäp cao.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 23Lôùp: HC11 - MA01
 • 24. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh 1.3.1 Ñònh vò PMO, PCO, PCL Thaáu hieåu khaùch haøng (Insight) Vôùi hoaït ñoäng haøng ngaøy cuøng taùc ñoäng cuûa moâitröôøng xung quanh cô theå con ngöôøi bò maát nhieàu naêng löôïng,giaûm söùc ñeà khaùng vaø coù nguy cô maéc caùc loaïi beänh. Vitaminvaø khoaùng chaát laø hai nhoùm chaát quan troïng giuùp taêng söùc ñeàkhaùng. Tuy nhieân, khaåu phaàn aên haøng ngaøy chöa ñuû hoaëckhoâng thuaän tieän cho vieäc boå sung caùc loaïi vitamin vaø khoaùngchaát thieát yeáu ñoù. Caàn moät saûn phaåm tieän duïng hôn vaø cung caápñöôïc vitamin vaø khoaùng chaát caàn thieát. Phaân khuùc saûn phaåm (Segmentation) Plusssz laø saûn phaåm vieân boå suûi boït boå sung vitamin vaø khoaùng chaát thieátyeáu haøng ngaøy cho cô theå vaø laø doøng saûn phaåm chöùc naêng chuyeân bieät. Lyù do tin töôûng saûn phaåm (Reason to believe) Chaâu Aâu laø nôi ñaàu tieân phaùt minh vaø saûn xuaát vieân neùn suûi boït, laø caùinoâi cuûa coâng ngheä saûn xuaát vieân neùn suûi boït tieân tieán taïo ra nhöõng saûn phaåm chaátlöôïng cao. Plusssz laø moät saûn phaåm ñöôïc nhaäp khaåu töø Chaâu Aâu. Giaù trò saûn phaåm (Product value) - Giaù trò lyù tính: cung caáp vitamin vaø khoaùng chaát giuùp gia taêng söùc ñeà khaùng cho cô theå moãi ngaøy. - Giaù trò caûm tính: khoûe moãi ngaøy.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 24Lôùp: HC11 - MA01
 • 25. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Khaùch haøng muïc tieâu (Target customer) Taát caû moïi thaønh vieân trong gia ñình, nhöõng ngöôøi coù nhaän thöùc vaø quantaâm ñeán söùc khoeû haøng ngaøy. Tính caùch thöông hieäu (Personality) Theå hieän söï khoeû khoaén, vui töôi Döôùi ñaây laø sô ñoà toùm taét ñònh vò cuûa PCL, PCO vaø PMOSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 25Lôùp: HC11 - MA01
 • 26. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Hình 2.1 - Ñònh vò PCL, PCO vaø PMO PCL PCO Con ngöôøi caàn cung caáp SP cuûa Chaâu AÂu Vitamin vaø khoaùng chaát moãi ngaøy ñeå gia taêng söùc ñeà khaùng. Lyù do tin Thaáu hieåu töôûng Söùc khoûe Tính caùch ÑÒNH VÒ Taát caû nhöõng ngöôøi PMO Khaùch haøng coù nhu caàu quan taâm muïc tieâu ñeán söùc khoûe haøng ngaøy Giaù trò saûn Phaân khuùc phaåm Vieân boå suûi boït boå sung Vitamin vaø • Lyù tính: gia taêng söùc ñeà khaùng cho cô theå khoaùng chaát thieát • Caûm tính: khoûe moãi ngaøy yeáu, doøng SP chöùc naêng chuyeân bieät.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 26Lôùp: HC11 - MA01
 • 27. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh 1.3.2 Ñònh vò PTA Thaáu hieåu khaùch haøng (Insight) Nhöõng ngöôøi chôi Tennis muoán mình coù nhöõngcuù ñaùnh boùng maïnh meõ. Nhöng khi chôi hoï seõ bò maát moätlöôïng nöôùc, muoái khoaùng (Canxi, Kali, Natri, Photpho,Magie) khi chôi nhieàu hoaëc chôi döôùi nhieät ñoä cao. Hoïthöôøng khoâng bieát ñieàu naøy. Ñeå laáy laïi söùc ñeå tieáp tuïc chôi hoï thöôøng söûduïng: nöôùc khoaùng, nöôùc taêng löïc (Sting, Number 1,Lipovitan …) … Nhöng nhöõng loaïi thöùc uoáng ñoù laïi khoângcung caáp ñöôïc nhieàu chaát vaø thöôøng coù löôïng ñöôøng cao. Ngöôøi chôi Tennis muoán coù moät caùch ñeå cungcaáp nhöõng khoaùng chaát vaø löôïng nöôùc ñaõ bò maát ñoàngthôøi nhanh choùng laáy laïi naêng löôïng ñeå quay laïi traän ñaáuvôùi nhöõng ñöôøng boùng maïnh meõ ñeå giaønh chieán thaéng. Phaân khuùc saûn phaåm (Segmentation) - Doøng saûn phaåm chuyeân bieät cung caáp Vitamin vaø khoaùng chaát - Laø moät thöông hieäu nhaùnh cuûa doøng Plusssz Sport. Lyù do tin töôûng saûn phaåm (Reason to believe) - Saûn phaåm cuûa Plusssz, moät thöông hieäu haøng ñaàu veà chaát löôïng saûn phaåm vieân boå suûi boït ña khoaùng chaát. - Saûn phaåm nhaäp khaåu töø Chaâu Aâu.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 27Lôùp: HC11 - MA01
 • 28. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Giaù trò saûn phaåm (Product value) - Giaù trò lyù tính: Giuùp laáy laïi naêng löôïng nhanh nhaát vaø ngaên ngöøa nguy cô bò ñau nhöùc cô vaø nhoài maùu cô tim. - Giaù trò caûm tính: laáy laïi naêng löôïng ñeå trôû laïi vôùi nhöõng ñöôøng boùng maïnh meõ vaø giaønh chieán thaéng. Khaùch haøng muïc tieâu (Target customer) - Ñoái töôïng chính: caùc doanh nhaân vaø nhöõng ngöôøi taàng lôùp A, B coù sôû thích chôi Tennis - Ñoái töôïng môû roäng: nhöõng ngöôøi chôi caùc moân theå thao khaùc. Ghi chuù: Quy ñònh möùc thu nhaäp caù nhaân cuûa töøng taàng lôùp khaùch haøng (Nguoàn: Phoøng Marketing cuûa coâng ty) • Taàng lôùp A: töông ñöông 1000USD trôû leân • Taàng lôùp B: 500 - 999 USD • Taàng lôùp C: 300 - 499 USD • Taàng lôùp D: 150 - 299 USD • Taàng lôùp E, F … : döôùi 150 USD Tính caùch thöông hieäu (Personality) Maïnh meõ, naêng ñoäng vaø yeâu thích vaø chôi tennis. Döôùi ñaây laø moâ taû toùm taét ñònh vò cuûa Plusssz Sport Tennis ActiveSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 28Lôùp: HC11 - MA01
 • 29. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Hình 2.2 – Ñònh vò Plusssz Sport Tennis Active Nhöõng ngöôøi chôi Tennis thöôøng ñoát • SP Töø chaâu AÂu chaùy nhieàu naêng löôïng & nguy cô maát • Moät nhaõn haøng moät löôïng lôùn chaát ñieän phaân. Laø cuûa Plusssz. nguyeân nhaân laøm giaûm söùc ñeà khaùng Lyù do maát naêng löôïng vaø meät moûi. tin töôûng Reason to Thaáu hieåu believe Maïnh meõ, thích theå thao, naêng Tính caùch ÑÒNH VÒ Khaùch haøng muïc tieâu • KH Chính: doanh Giaù trò nhaân, taàng lôùp A&B, coù Phaân khuùc saûn phaåm sôû thích laø chôi Tennis • Môû roäng : nhöõng ngöôøi chôi theå thao - Vieân boå suûi boït boå sung • Lyù tính : nhanh choùng phuïc hoài naêng löôïng vaø (boùng baøn, caàu loâng ...). Vitamin vaø khoaùng chaát choáng nguy cô ñau nhöùc cô vaø nhoài maùu cô tim. thieát yeáu, doøng SP chöùc • Caûm tính : laáy laïi naêng löôïng ñeå trôû laïi vôùi naêng chuyeân bieät. nhöõng ñöôøng boùng maïnh meõ vaø giaønh chieán - Laø moät thöông hieäu thaéng. h hSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 29Lôùp: HC11 - MA01
 • 30. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh2. Toång quan thò tröôøng vieân boå suûi boït Thôøi tieát thay ñoåi, moâi tröôøng oâ nhieãm, laøm vieäc, hoïc haønh, lo toan ñôøi soánghaøng ngaøy caêng thaúng … khieán cho söùc ñeà khaùng cuûa moãi ngöôøi ngaøy caøng giaûm suùtvaø coù nguy cô maéc nhieàu loaïi beänh. Vitamin vaø khoaùng chaát ñoùng vai troø quantroïng trong vieäc taêng söùc ñeà khaùng baûo veä cô theå cuõng nhö laáy laïi nhöõng naênglöôïng ñaõ maát trong caùc hoaït ñoäng haøng ngaøy. Vôùi nhöõng taát baät cuûa cuoäc soáng coâng nghieäp thì nhu caàu boå sung theâm vitaminvaø khoaùng chaát nhanh choùng vaø hieäu quaû baèng caùch uoáng trôû neân caáp thieát. Do ñoù,beân caïnh nguoàn vitamin vaø khoaùng chaát trong khaåu phaàn aên haøng ngaøy, ngöôøi tieâuduøng coù theå boå sung theâm baèng caùc saûn phaåm uoáng tieän duïng nhö: vieân boå suûi boït,boät dinh döôõng, boät giaûi khaùt (boät cam) … Ñoái vôùi saûn phaåm vieân boå suûi boït, hieän treân thò tröôøng coù hai loaïi saûn phaåmchính: vieân boå suûi boït Vitamin C vaø vieân boå suûi boït ña nguyeân toá goïi laøMultivitamin. Trong hai loaïi thì Multivitamin ñöôïc öa chuoäng hôn vì bao goàm nhieàuvitamin vaø khoaùng chaát nhö: Vitamin B1, B2, B5, B6, B8, B12, C, E, PP, Canxi,Keõm Oxyd, Ñoàng Sulfat, Magieâ…, moãi loaïi vitamin coù taùc duïng khaùc nhau. Vôùilöôïng vitamin vaø khoaùng chaát hôïp lyù trong moãi vieân neùn, vieân Multivitamin giuùpcon ngöôøi vöôït qua ñöôïc nhöõng meät moûi, caêng thaúng haøng ngaøy vaø ngaên ngöøa caùcloaïi beänh nhö: teâ lieät, ñau nhöùc cô, nhoài maùu cô tim, khoâ da… . Beân caïnh caùc saûnphaåm coù chöùa caùc loaïi vitamin vaø khoaùng chaát neâu treân, hieän thò tröôøng coù theâmmoät saûn phaåm môùi vôùi söï keát hôïp theâm: nhaân saâm, L - cartinine, cafein trong thaønhphaàn giuùp cung caáp naêng löôïng cho hoaït ñoäng trí naõo, caûi thieän trí nhôù vaø taêng khaûnaêng taäp trung.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 30Lôùp: HC11 - MA01
 • 31. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Baét ñaàu xuaát hieän ñaàu tieân treân thò tröôøng Vieät Nam vaøo naêm 1993 laø vieân boåsuûi boït Plusssz Vitamin C (nhaäp khaåu töø Ba Lan) vôùi hai höông vò cam vaø chanhcung caáp löôïng vitamin C caàn thieát haøng ngaøy cho söùc khoûe con ngöôøi. Laø ngöôøitieân phong cuøng theá maïnh laø saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát töø Chaâu Aâu - caùi noâi cuûa coângngheä saûn xuaát vieân neùn suûi boït tieân tieán - höôùng ñeán ñaùp öùng nhu caàu cho giôùi tieâuduøng töø bình daân trôû leân, Plusssz ñaõ ñöôïc xaây döïng trôû thaønh thöông hieäu daãn ñaàuthò tröôøng vieân boå suûi boït taïi Vieät Nam vôùi doanh soá baùn khoaûng 80 trieäu saûnphaåm/naêm. Cuõng töø ñoù, “ngöôøi Vieät Nam ñöa theâm moät thuaät ngöõ môùi vaøo trong töøñieån cuûa mình laø C suûi” (theo DNSG). Theo thôøi gian, thoùi quen uoáng vieân boå suûiboït Plusssz trôû neân phoå bieán vaø treân thò tröôøng baét ñaàu xuaát hieän laàn löôït caùc vieânboå suûi boït khaùc cuûa Vieät Nam cuõng nhö nhaäp khaåu töø caùc nöôùc: Phaùp, Ñöùc, BaLan…cuøng chia seõ thò phaàn vôùi Plusssz. Thò tröôøng caïnh tranh khoác lieät khieán thò phaàn cuûaPlusssz giaûm maïnh chæ coøn 35% trong naêm 2006. Hieän thò tröôøng caùc saûn phaåm vieânboå suûi boït raát ña daïng vôùi nhieàu nhaõn hieäu khaùc nhau ñöôïc nhaäp khaåu töø nöôùc ngoaøicuõng nhö ñöôïc saûn xuaát trong nöôùc. Vôùi nhöõng taùc duïng vaø giaù caû khaùc nhau, ngöôøitieâu duøng coù theå löïa choïn tuøy theo nhu caàu vaø khaû naêng cuûa mình. Chaúng haïn nhö:Plusssz cam/chanh, Plusssz Multivitamin, Plusssz IQ, Plusssz Sport Tennis Active(NK töø Ba Lan) vôùi giaù töø 19.000ñ - 35.000ñ/tuyùp; Myvita cam/ chanh (coâng ty CPdöôïc phaåm SPM Vieät Nam) vôùi giaù töø 10.000ñ -19.000ñ/tuyùp; Berocca (Roche -Phaùp) coù giaù töø 60.000ñ - 66.000ñ/tuyùp; Laroscorbine (Roche - Phaùp) giaù25.000ñ/tuyùp, Upsa C (NK töø Phaùp) giaù 25.000ñ/tuyùp; Supradyne (NK töø Phaùp) giaù55.000ñ/tuyùp hoaëc Bolero Cam/Chanh (NK töø Ñöùc) giaù 20.000ñ/tuyùp… Cho ñeán nay, theo thoáng keâ cuûa taäp ñoaøn nghieân cöùu thò tröôøng döôïc phaåmquoác teá IMS Health: taïi Vieät Nam coù khoaûng gaàn 100 nhaõn hieäu vieân suûi boït khaùcSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 31Lôùp: HC11 - MA01
 • 32. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minhnhau cuûa hôn 80 coâng ty saûn xuaát vaø phaân phoái. Chöùng toû thò tröôøng vieân boå suûi boïttaïi Vieät Nam ñang raát soâi ñoäng vaø caïnh tranh voâ cuøng gay gaét. Döôùi ñaây laø sô ñoà ñònh vò moät soá saûn phaåm vieân boå suûi boït theo giaù taïi thòtröôøng TP. HCM: Hình 2.3 - Ñònh vò theo giaù moät soá nhaõn haøng vieân boå suûi boït treân thò tröôøng TP.HCM NGOAÏI NHAÄP Berocca Supradyn Laroscorbine Upsa - C Bolero 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000BÌNH DAÂN CAO CAÁP MyVita TRONG NÖÔÙC Giaûi thích sô ñoà: Sô ñoà ñònh vò ñöôïc ñöa ra döïa treân tieâu chí giaù caû cuûa caùc loaïi saûn phaåm vaøphaân theo khu vöïc haøng nhaäp khaåu vaø haøng saûn xuaát trong nöôùc:SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 32Lôùp: HC11 - MA01
 • 33. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh - Haøng nhaäp khaåu: thöông hieäu naøo coù giaù caøng cao thì caøng naèm phía treâncuûa truïc ngang vaø töông öùng vôùi vò trí giaù cuûa noù. - Haøng saûn xuaát trong nöôùc: thöông hieäu naøo coù giaù caøng cao thì caøng naèmphía döôùi cuûa truïc ngang vaø öùng vôùi vò trí giaù cuûa noù.3. Ñaëc ñieåm saûn phaåm PIQ 3.1 Thaønh phaàn PIQ - Nhaân saâm: theo ñoâng y Nhaân saâm giuùp caûi thieän naêng löïc laøm vieäc cuûanaõo boä, naâng cao khaû naêng tö duy, taêng cöôøng söùc ghi nhôù. Coøn theo caùc nhaønghieân cöùu phöông Taây thì Nhaân saâm giuùp caûi thieän naêng löôïng vaø sinh khí ñaëc bieättrong suoát thôøi gian meät moûi, caàn taäp trung cao trong coâng vieäc, hoïc taäp. - L - Carnitine: taïo ra naêng löôïng cho cô theå, giuùp taêng trí nhôù, xoa dòucaêng thaúng, giaûm meät moûi, taêng cöôøng sinh löïc cho cô theå. Tuy nhieân, soá löôïng L-carnitine ñöôïc cô theå töï saûn xuaát khoâng ñuû cung caáp löôïng L - Carnitine caàn thieát. - Cafein gaây söï kích thích leân caùc daây thaàn kinh laøm taêng möùc ñoä truyeànñaït cuûa thaàn kinh. Vôùi nhöõng öu ñieåm cuûa caùc thaønh phaàn treân, PIQñaõ taïo ra söï khaùc bieät lôùn treân thò tröôøng vieân boå suûiboït khi keát hôïp 3 thaønh phaàn treân coäng vôùi caùc nhoùmVitamin trong coâng thöùc cuûa mình, coù taùc duïng ñaëc bieättrong vieäc cung caáp naêng löôïng cho hoaït ñoäng cuûa trínaõo, giuùp caûi thieän trí nhôù, taêng khaû naêng taäp trung ñeåquay trôû laïi vôùi phong ñoä ñænh cao.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 33Lôùp: HC11 - MA01
 • 34. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Baûng 2.3 - Thaønh phaàn cuûa PIQ Thaønh phaàn Moät vieân/4000mg Vitamin C 0.57 mg Vitamin PP 1.00 μg Vitamin E 82.60 mg Vitamin B1 2.60 mg Vitamin B2 4.05 mg Vitamin B5 73.40 mg Vitamin B6 30.00 mg Vitamin B12 40.00 mg Magieâ carbonat 30.00 mg Keõm sulphat monohydrat 9.00 mg Mangan gluconate 8.00 IU L-carnitine tartrate 0.42 mg Cafein 0.50 mg Chieát xuaát nhaân saâm 3.60 mg 3.2 Ñònh vò PIQ Thaáu hieåu khaùch haøng (Insight) Coù nhöõng luùc baïn caàn tænh taùo, taäptrung ñeå : laøm vieäc, hoïc haønh, laùi xe … Nhöõng luùc cô theå meät moûi, ñaàu oùccaêng thaúng, maát taäp trung baïn thöôøng laøm gì?Uoáng cafeù? Uoáng nöôùc taêng löïc? Huùt thuoác? …Nhöng taát caû ñeàu chæ coù taùc duïng trong ngaénhaïn vaø thöôøng khoâng coù lôïi cho söùc khoeû Baïn caàn saûn phaåm giuùp tænh taùo, taäp trung nhöng toát cho söùc khoeû.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 34Lôùp: HC11 - MA01
 • 35. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Ñieåm khaùc bieät cuûa PIQ PIQ vôùi söï keát hôïp toái öu giöõa Nhaân saâm, L - Carnitine vaø Cafein giuùp naïpnaêng löôïng cho trí naõo, caûi thieän trí nhôù vaø taêng khaû naêng taäp trung. Phaân khuùc saûn phaåm (Segmentation) Doøng saûn phaåm chuyeân bieät cung caáp Vitamin vaø khoaùng chaát. Lyù do tin töôûng saûn phaåm (Reason to believe) - Plusssz - Thöông hieäu haøng ñaàu veà chaát löôïng saûn phaåm vieân boå suûi boït. - Saûn phaåm nhaäp khaåu töø Chaâu Aâu. - Taùc duïng toái öu cuûa caùc thaønh phaàn: Nhaân saâm, L - Carnitine, Cafein vaø caùc loaïi vitamin. Giaù trò saûn phaåm (Product value) - Giaù trò lyù tính: cung caáp naêng löôïng cho trí naõo, caûi thieän trí nhôù vaø taêng khaû naêng taäp trung. - Giaù trò caûm tính: giuùp quay laïi phong ñoä laøm vieäc ñænh cao Khaùch haøng muïc tieâu vaø chaân dung khaùch haøng muïc tieâu - Khaùch haøng muïc tieâu: • Chính: Nam, Nöõ nhaân vieân vaên phoøng, sinh vieân, hoïc sinh • Môû roäng: ngöôøi laùi xe … - Chaân dung khaùch haøng muïc tieâu: • Nghieâm trang, chín chaén • Coù kieán thöùc, kyõ naêng • Ñam meâ coâng vieäc, caàu tieán • Ñam meâ nghieân cöùu, hoïc taäp • Naêng ñoängSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 35Lôùp: HC11 - MA01
 • 36. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh • Nam, nöõ soáng ôû caùc thaønh phoá lôùn. • Coù möùc thu nhaäp khaù trôû leân (taàng lôùp A, B, C, D) • Quan taâm ñeán söùc khoûe haøng ngaøy Tính caùch thöông hieäu (Personality) Naêng ñoäng, nghieâm trang, luoân coù söï ñam meâ.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 36Lôùp: HC11 - MA01
 • 37. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Hình 2.4 - Ñònh vò Plusssz IQ • SP cuûa Chaâu AÂu Con ngöôøi thöôøng xuyeân thöùc khuya ñeå laøm vieäc, hoïc taäp, xem tivi, laùi xe • Nhaân saâm +L- … vaø hoï thöôøng duøng cafe, nöôùc carnitine + vitamin vaø khoaùng chaát taêng löïc, thuoác laù ñeå taäp trung vaøo Lyù do tin coâng vieäc. • Moät nhaõn hieäu cuûa töôûng Plusssz. Thaáu hieåu Naêng ñoäng Tính caùch - ÑT chính: NV VP, sinh ÑÒNH VÒ Khaùch haøng muïc vieân, hoïc sinh - ÑT môû roäng: laùi xe … ti â - Nam vaø Nöõ. - Soáng ôû TP.HCM vaø HN Giaù trò saûn - Taàng lôùp A, B, C, D phaåm Phaân khuùc • Lyù tính : Cung caáp naêng löôïng cho trí naõo, Vieân boå suûi boït boå sung caûi thieän trí nhôù vaø taêng khaû naêng taäp trung. Vitamin vaø khoaùng chaát • Caûm tính: giuùp quay laïi phong ñoä laøm thieát yeáu, doøng SP chöùc vieäc ñænh cao. Coù lôïi cho söùc khoûe. naêng chuyeân bieät.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 37Lôùp: HC11 - MA01
 • 38. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh4. Daïo quanh thò tröôøng 4.1 Xaùc ñònh ñoái thuû caïnh tranh Vôùi thaønh phaàn, coâng duïng vaø khaùch haøng muïc tieâu hieän taïi cuûa PIQ thìkhoâng coù ñoái thuû caïnh tranh tröïc tieáp. Tuy nhieân, PIQ cuõng gaëp khoù khaên bôûi phaûichia seû khaùch haøng cho caùc ñoái thuû caïnh tranh giaùn tieáp treân thò tröôøng nhö : gaàn100 nhaõn hieäu vieân suûi boït khaùc hieän ñang coù maët treân thò tröôøng vôùi nhöõng tieàmlöïc khaùc nhau. Trong ñoù coù caû caùc saûn phaåm vieân suûi boït khaùc cuûa Plusssz. 4.2 Thoâng tin veà moät soá ñoái thuû caïnh tranh giaùn tieáp Haøng nhaäp khaåu Ñaëc ñieåm cuûa nhöõng nhaõn hieäu ñöôïc nhaäp khaåu: - Thöông hieäu nöôùc ngoaøi - Chaát löôïng saûn phaåm cao - Truyeàn thoâng raàm roä vaø chuyeân nghieäp - Höôùng ñeán khuùc thò tröôøng trung löu trôû leân - Giaù thaønh cao hôn saûn phaåm trong nöôùc Moät soá nhaõn hieäu nhaäp khaåu ñöôïc ñaàu tö maïnhveà truyeàn thoâng vaø coù thöông hieäu noåi tieáng treân thò tröôøng nhö: Berocca,Laroscorbine cuûa taäp ñoaøn döôïc Roche Phaùp, Upsa C cuûa Myõ, Supradyn cuûa taäpñoaøn Bayer. Nhöõng thöông hieäu naøy ñaõ coù maët khaù laâu treân thò tröôøng, chaát löôïng,giaù thaønh cao, coù tính naêng ñieàu trò vaø thöôøng coù nguoàn ngaân saùch truyeàn thoâng lôùn.Tuy nhieân, caùc hoaït ñoäng truyeàn thoâng chính yeáu ñöôïc thöïc hieän laø quaûng caùo vaøPR. Taát caû ñeàu laø ñoái thuû caïnh tranh tröïc tieáp cuûa Plusssz Vitamin vaø PlussszMultivitamin.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 38Lôùp: HC11 - MA01
 • 39. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh • Berocca höôùng ñeán nhu caàu cungcaáp döôõng chaát hoã trôï cho vieäc ñieàu tròbeänh. Nhaém ñeán ñoái töôïng khaùch haøng coùthu nhaäp cao (coù giaù khoaûng treân6.000ñ/1vieân) • Laroscorbine laø moät saûn phaåm khaùc cuûa Roche nhaém ñeán phaân khuùc thaáp hôn Berocca, saûn phaåm cho gia ñình (coù giaù 2.500ñ/vieân) • Upsa C cuõng nhö Berocca nhöng nhaém ñeán phaân khuùc khaùch haøng thaáp hôn, hoã trôï laáy laïi naêng löôïng cho cô theå sau nhöõng hoaït ñoäng lieân tuïc hoaëc trong thôøi gian ñieàu trò beäïnh (giaù 2.500ñ/vieân) • Supradyn - moät saûn phaåm ñöôïcnhaäp khaåu töø Myõ, coù maët ôû Vieät Namkhoaûng 10 naêm. Höôùng ñeán caïnh tranh tröïctieáp vôùi nhoùm khaùch haøng cuûa Berocca(giaù: 5.500ñ/ 1 vieân) Haøng trong nöôùc Hieän taïi, coù raát nhieàu coâng ty döôïc phaåm trong nöôùc beân caïnh vieäc phaân phoáisaûn phaåm vieân boå suûi boït töø caùc nöôùc taïi thò tröôøng Vieät Nam cuõng thöïc hieän saûnxuaát saûn phaåm naøy. Tuy nhieân, caùc saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát taïi Vieät Nam thöôøng coùchaát löôïng khoâng cao ñoàng thôøi cuõng khoâng ñöôïc ñaàu tö nhieàu ngaân saùch cho vieäcxaây döïng thöông hieäu neân döôøng nhö raát khoù caïnh tranh treân thò tröôøng (tröø tröôøngSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 39Lôùp: HC11 - MA01
 • 40. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minhhôïp thöông hieäu MyVita cuûa coâng ty CP döôïc phaåm SPM). Nhöng söï coù maët cuûacaùc nhaõn hieäu ñoù ñaõ khieán mieáng baùnh thò phaàn saûn phaåm vieân boå suûi boït cuûa caùccoâng ty lôùn bò nhoû ñi. Moät soá ñaëc ñieåm cuûa saûn phaåm vieân suûi boït saûn xuaát trongnöôùc: - Giaù thaønh thaáp - Thöôøng ít ñöôïc ñaàu tö quaûng baù thöông hieäu - Höôùng ñeán phaân khuùc khaùch haøng bình daân • MyVita ñöôïc xem laø thöông hieäu vieân boå suûi boïttrong nöôùc thaønh coâng nhaát treân thò tröôøng vôùi caùc ñaëcñieåm sau: - Ñöôïc saûn xuaát trong nöôùc neân giaù thaønh thaáp (khoaûng 1.000ñ/1vieân) - Höôùng ñeán phaân khuùc khaùch haøng treû - Coù heä thoáng phaân phoái roäng khaép - Hoaït ñoäng truyeàn thoâng raàm roä5. Chieán löôïc truyeàn thoâng 2006 - 2007 cuûa PIQ 5.1 Heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu cuûa PIQ Logo Bao bì Kệ trưng bàySVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 40Lôùp: HC11 - MA01
 • 41. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Mũ PG Đồng phục PG Wobble Leaflet Standee Print ad Print ad Xe hơi BannerSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 41Lôùp: HC11 - MA01
 • 42. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh 5.2 Chieán löôïc truyeàn thoâng 2006 - 2007 5.2.1 Muïc tieâu chieán löôïc - PIQ laøm phaân taùn aùp löïc caïnh tranh leân thöông hieäu meï – Plusssz - Khai thaùc nhöõng phaân khuùc khaùch haøng môùi vaø chuyeân saâu maø caùc ñoái thuû khaùc chöa thaâm nhaäp. - Söû duïng keát hôïp caùc coâng cuï truyeàn thoâng ATL vaø BTL trong naêm ñaàu giôùi thieäu saûn phaåm. 5.2.2 Muïc tieâu Marketing - Naêm 2006: • Giôùi thieäu PIQ ra thò tröôøng • Khuyeán khích duøng thöû saûn phaåm - Naêm 2007: • OÅn ñònh vaø gia taêng doanh soá PIQ • Khuyeán khích mua haøng 5.2.3 Muïc tieâu truyeàn thoâng - Naêm 2006: Giôùi thieäu hình aûnh PIQ treân thò tröôøng. - Naêm 2007: Cuûng coá vaø nhaéc nhôù hình aûnh thöông hieäu PIQ. 5.2.4 Keá hoaïch chieán löôïc truyeàn thoâng ñaõ thöïc hieän Trong naêm 2006 vaø quyù 1/2007 trieån khai keá hoaïch truyeàn thoâng toånglöïc lieân tuïc nhaèm giôùi thieäu hình aûnh PIQ ñoàng thôøi hoã trôï cho vieäc ñaït doanh soátöøng thaùng. Keá hoaïch söû duïng caùc coâng cuï truyeàn thoâng toång theå nhö sau:SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 42Lôùp: HC11 - MA01
 • 43. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh DIEÃN GIAÛI PHÖÔNG TIEÄN NOÄI DUNG Quaûng caùo Thanh Nieân, Tuoåi Treû, PN HCM, An Ninh Thuû Ñoâ, Haø Noäi môùi, Boå trí naõo, taäp trung Baùo, taïp chí Tieàn Phong, Thôøi Trang Treû, cao TBKTSG, DNSG, DN Cuoái Tuaàn, Tieáp Thò Gia Ñình, SGTT VTV1, VTV 3, HTV7, Ñaø Naüng, ABOVE THE LINE Bình Ñònh, Ñaêk Laêk, Khaùnh Hoøa, Ñoàng Nai, Bình Döông, Vónh Long, Boå trí naõo, taäp trung Truyeàn hình Caø Mau, Haø Taây, Haûi Phoøng, Laøo cao Cai, Thaùi Nguyeân, Quaûng Ninh, Thanh Hoùa, Ngheä An Internet Caùc trang phoå bieán PR Keát hôïp chaïy caùc baøi treân caùc baùo Advertorial vaø internet 10 caâu chuyeän Taøi trôï cuoäc thi "soác 5 giaây" treân Taøi trôï (Sponser) taïp chí Theá Giôùi Vaên Hoùa Trung taâm thaønh phoá, caùc building Dieãu haønh, phaùt Roadshow lôùn leaflet Khuyeán maõi Ngöôøi tieâu duøng Quaø taëng BELOW THE LINE Nhaø thuoác leû Quaø taëng, chieát khaáu Nhaø thuoác só Quaø taëng, chieát khaáu Tröng baøy Poster, wobble, standee, keä tröng Nhaø thuoác baøy Sieâu thò Tröng baøy keä, wobble Taïi caùc nhaø thuoác, sieâu thò vaø caùc Sampling Duøng thöû saûn phaåm tröôøng ÑH, CÑ Treân cô sôû söû duïng caùc phöông tieän treân, töøng quyù seõ coù nhöõng baûng keáhoaïch chi tieát cho töøng hoaït ñoäng.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 43Lôùp: HC11 - MA01
 • 44. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh 5.2.4.1 Toång hôïp keá hoaïch quaûng caùo baùo quyù 4/2006 vaø quyù 1/2007 Phaùt Chiết SốÑaàu Baùo Kích Thöôùc Ñôn giaù Giaù tònh Tổng chi phí Noäi dung haønh khấu KỳThanh Nieân HN 1/2 trang (trang ND) 30.000.000 10% 27.000.000 4 108.000.000 Adv vaø PrintTuổi Trẻ HN Nguyeân trang cuối QC 57.750.000 7% 53.707.500 3 161.122.500 PrintTGPN Thöù 2 1/3 trang ñöùng 17.000.000 35% 11.050.000 5 55.250.000 Adv vaø PrintPNHCM Thöù 3,6 Nguyeân trang đñầu 25.200.000 10% 22.680.000 5 113.400.000 Adv vaø Print 1/2 trang ngang ñaàuANTĐ HN 9.000.000 24% 6.840.000 2 13.680.000 Print trang TVTDTieàn Phong HN 1/2 trang ngang 13.000.000 13% 11.310.000 6 67.860.000 Adv vaø PrintHNM HN Chaân trang (38 x 9) 9.360.000 7% 8.704.800 5 43.524.000 PrintT.T.T 5,15,25 1/2 trang ñöùng 15.000.000 28% 10.800.000 2 21.600.000 AdvThôøi baùo 1/2 trang ngang 8.000.000 15% 6.800.000 5 34.000.000 Adv vaø Print Thöù 5KTSG Chaân trang 3.000.000 15% 2.550.000 4 10.200.000 PrintDNSG Thứ 3 2/3 trang ñöùng 14.400.000 30% 10.080.000 2 20.160.000 Adv 1/3 trang ñöùng 6.000.000 30% 4.200.000 1 4.200.000 PrintDNCT Thứ 6 2/3 trang ñöùng 17.160.000 35% 11.154.000 2 22.308.000 Adv 1/3 Trang ñöùng 8.580.000 35% 5.577.000 4 22.308.000 PrintTTGÑ Thöù 3 2/3 trang ñöùng 45.000.000 33% 30.150.000 4 120.600.000 Prind 1/2 trang ngang 32.750.000 33% 21.942.500 7 153.597.500 Adv 1/3 trang ñöùng 22.500.000 33% 15.075.000 7 105.525.000 Prind adSGTT Thöù 5 1/2 trang (trang ND) 26.000.000 13% 22.620.000 4 90.480.000 Adv 2, 4, 6 Tin saûn phaåm 2.420.000 0% 2.420.000 3 7.260.000 Tin KM Toång 75 1.175.075.000SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 44Lôùp: HC11 - MA01
 • 45. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Ghi chuù: - Phaùt haønh HN: Phaùt haønh haøng ngaøy - Trang ND : Trang noäi dung - Trang cuoái QC : trang cuoái quaûng caùo - Trang TVTD : Trang tö vaán tieâu duøng - TGPN : Theá Giôùi Phuï Nöõ - PNHCM : Phuï Nöõ Hoà Chí Minh - ANTÑ : An Ninh Thuû Ñoâ - HNM : Haø Noäi Môùi - T.T.T : Thôøi Trang Treû - DNSG : Doanh Nhaân Saøi Goøn - DNCT : Doanh Nhaân Cuoái Tuaàn - TTGÑ : Tieáp Thò Gia Ñình - SGTT : Saøi Goøn Tieáp Thò - Adv vaø Print : Advertorial vaø Prind ad (baøi vieát vaø maãu quaûng caùo) - Tin KM : Tin khuyeán maõi - Giaù tònh: giaù sau khi ñaõ tröø chieát khaáuSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 45Lôùp: HC11 - MA01
 • 46. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh 5.2.4.2 Toång hôïp keá hoaïch quaûng caùo truyeàn hình quyù 4/2006 vaø quyù 1/2007 (caùc ñaøi chính) DUNG CHIEÁT GIAÙ SOÁ LAÀN KEÂNH MAÕ CHÖÔNG TRÌNH THÔØI GIAN GIAÙ TOÅNG LÖÔÏNG KHAÁU TÒNH PHAÙTVTV1 Phim cuoái tuaàn B9 Phim 15 21:05 18.000 22% 14.040 4 56.160 4 56.160VTV3 Ai laø trieäu phuù C14A Gameshow (Cut 2,3) 15 20:00 - 21:00 31.500 22% 24.570 4 98.280Tröôùc gameshow ALTP, RCV C13A 15 21.600 22% 16.848 3 50.544 Haõy choïn giaù ñuùng C14A Gameshow (Cut 1,2) 15 20:00 - 21:00 31.500 22% 24.570 3 73.710 Troø chôi aâm nhaïc C14A Gameshow (Cut 2,4) 15 20:00 - 21:00 31.500 22% 24.570 2 49.140 Haønh trình vaên hoùa C14A Gameshow (Cut 2,3) 15 20:00 - 21:00 21.600 22% 16.848 4 67.392 Rung chuoâng vaøng C16 Gameshow (Cut 2,3) 15 20:50 - 21:50 18.000 22% 14.040 4 56.160 Ai laø ai C14 Gameshow (Cut 2,3) 15 19:50 - 21:00 21.600 22% 16.848 4 67.392 Ñaáu tröôøng 100 C16 Gameshow (Cut 2,3) 15 21:10 - 22:10 18.000 22% 14.040 4 56.160 28 518.778HTV7 Chung söùc GTT2 Gameshow (Cut 2,3) 15 20:00 - 21:00 33.000 21% 26.070 4 104.280 Haùt vôùi ngoâi sao GTT2 Gameshow (Cut 2,3) 15 20:00 - 21:00 33.000 21% 26.070 3 78.210 Noát nhaïc vui GTT2 Gameshow (Cut 2,3) 15 21:10 - 22:00 33.000 21% 26.070 4 104.280 Vöôït leân chính minh GTT2 Gameshow (Cut 2,3) 15 20:20 - 21:00 28.000 21% 22.120 4 88.480 Chuyeän khoâng cuûa rieâng ai GTT2 Gameshow (Cut 2,3) 15 20:20 - 21:00 19.000 21% 15.010 3 45.030 Hoäi ngoä baát ngôø GTT2 Gameshow (Cut 2,3) 15 20:00 - 20:30 28.000 21% 22.120 3 66.360 Chuùc möøng sinh nhaät GTT2 Gameshow (Cut 2,3) 15 20:00 - 20:20 24.000 21% 18.960 4 75.840 Tröôùc caùc gameshow CS, GTT2 Gameshow 15 27.000 21% 21.330 3 63.990 HVNS, NNV Phim toái thöù 3 GTT4 Phim (tröôùc phim) 15 21:10 - 23:00 27.000 21% 21.330 4 85.320 32 711.790 Tổng 64 1.286.728SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 46Lôùp: HC11 - MA01
 • 47. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Ghi chuù: - Dung löôïng : thôøi gian cuûa maãu quaûng caùo treân tivi, ñöôïc tính baèng giaây - ÑVT cuûa giaù : 1.000ñ - Soá löôïng : soá laàn phaùt maãu quaûng caùo - Cut 1, 2, 3, 4 : thöù töï phaùt phaàn quaûng caùo trong chöông trình ñang phaùt soùng - ALTP : Ai laø trieäu phuù - RCV : Rung Chuoâng Vaøng - CS : Chung söùc - HVNS : Haùt vôùi ngoâi sao - NNV : Noát nhaïc vuiSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 47Lôùp: HC11 - MA01
 • 48. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh 5.2.4.3 Toång hôïp keá hoaïch quaûng caùo truyeàn hình quyù 4/2006 vaø quyù 1/2007 (caùc ñaøi tænh) CHÖÔNG DUNG THÔØI CHIEÁT GIAÙ SOÁ LAÀN KEÂNH MAÕ GIAÙ TOÅNG TRÌNH LÖÔÏNG GIAN KHAÁU TÒNH PHAÙTTHÒ TRÖÔØNG MIEÀN TRUNGÑAØ NAÜNG TV 5% Phim tröa TR2 Phim 30 11:30 - 13:00 2.365 17% 1.963 10 19.630 Phim toái T3 Phim 30 20:00 - 22:30 2.200 17% 1.826 20 36.520 30 56.150BÌNH ÑÒNH 4% Phim tröa Phim 30 11:30 - 13:00 900 20% 720 10 7.200 Phim toái Phim 30 20:00 - 22:30 1.900 20% 1.520 25 38.000 35 45.200DAKLAK 4% Phim toái Phim 30 19:45 - 21:15 2.200 23% 1.694 25 42.350 25 42.350KHAÙNH HOØA 12% Phim tröa S3 Phim 30 11:30 - 13:00 5.500 20% 4.400 10 44.000 Phim toái T5B Phim 30 20:00 - 22:30 8.000 20% 6.400 13 83.200 23 127.200THÒ TRÖÔØNG ÑOÂNG NAMÑOÀNG NAI 6% Phim toái RTV1 Phim 30 20:40 - 22:30 3.850 35% 2.503 25 62.563 25 62.563BÌNH DÖÔNG 8% Phim toái BTV2 Phim 30 20:40 - 22:30 5.000 45% 2.750 30 82.500 30 82.500SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 48Lôùp: HC11 - MA01
 • 49. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân MinhKHU VÖÏC MEKONGVÓNH LONG 15% Phim tröa Phim 30 11:30 - 13:00 5.400 24% 4.104 10 41.040 Phim chieàu Phim 30 17:00 - 18:30 4.300 24% 3.268 10 32.680 Phim toái Phim 30 20:15 - 21:30 7.200 24% 5.472 15 82.080 35 155.800CAØ MAU 4% Phim toái Phim 30 21h45 2.250 45% 1.238 30 37.125 30 37.125THÒ TRÖÔØNG MIEÀN BAÉCHAØ TAÂY 5% Phim tröa Phim 30 11:45 - 12:45 2.250 27% 1.643 10 16.425 Phim toái Phim 30 20:45 - 22:00 3.500 27% 2.555 15 38.325 25 54.750HAÛI PHOØNG 8% Phim tröa S5 Phim 30 12:00 - 12:55 3.250 22% 2.535 10 25.350 Phim toái T3 Phim 30 21:20 - 22:55 5.000 22% 3.900 16 62.400 26 87.750LAØO CAI 1% Tröôùc baûn tin cuûa VTV 30 18:45 - 19:00 600 20% 480 10 4.800 Phim toái Phim 30 20:30 - 22:30 600 20% 480 20 9.600 30 14.400THAÙI NGUYEÂN 3% Phim toái Phim 30 21:00 - 22:00 1.485 22% 1.158 25 28.958 25 28.958QUAÛNG NINH 9% Thôøi söï ñòa phöông Thôøi söï 30 20:00 - 21:00 5.000 20% 4.000 10 40.000 Phim toái Phim 30 21:00 - 23:45 4.750 20% 3.800 15 57.000 25 97.000SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 49Lôùp: HC11 - MA01
 • 50. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh THANH HOÙA 7% Phim toái Phim 30 21:00 - 22:30 3.000 18% 2.460 30 73.800 30 73.800 NGHEÄ AN 8% Phim chieàu Phim 30 17:00 - 19:00 3.000 40% 1.800 15 27.000 Phim toái Phim 30 20:20 - 21:30 4.800 40% 2.880 20 57.600 35 84.600 Tổng 429 1.046.145 5.2.4.4 Toång hôïp caùc hoaït ñoäng PR quyù 4/2006 vaø quyù 1/2007 Hoaït ñoäng PR chuû yeáu ñöôïc thöïc hieän trong giai ñoaïn ñaàu giôùi thieäu saûn phaåm (cuoái naêm 2006) vaøthöïc hieän laïi trong quyù 2 cuûa naêm 2007 cuøng vôùi vieäc thay ñoåi hình aûnh trong caùc maãu quaûng caùo (chuyeån töø vieäc söûduïng hình töôïng sang söû duïng hình aûnh con ngöôøi trong caùc maãu quaûng caùo). Keát hôïp vôùi caùc phöông tieän truyeànthoâng ñaïi chuùng, thoâng ñieäp cuûa caùc hoaït ñoäng PR ñaõ ñöôïc truyeàn taûi ñeán khaùch haøng moät caùch hieäu quaû nhaát. Baûng toùm taét sau seõ toùm taét nhöõng hoaït ñoäng PR ñaõ thöïc hieän trong töøng thôøi gian cuï theå:SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 50Lôùp: HC11 - MA01
 • 51. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh HOAÏT THÔØI ÑOÄNG NOÄI DUNG MUÏC ÑÍCH ÑOÁI TÖÔÏNG GIAN 10 caâu chuyeän veà: ñaëc tính cuûa L-Carnitine vaø Giôùi thieäu veà caùc thaønh phaàn Chaïy Advertorial nhaân saâm; söï laõng phí do söï maát taäp trung; caùc caâu nhaân saâm vaø L-carnitine; giôùi chuyeän veà nhöõng ngöôøi noåi tieáng söû duïng PIQ nhö: thieäu hình aûnh PIQ vaø höôùng Khaùch haøng Thaùng 8, Hoa haäu Mai Phöông Thuyù, AÙ haäu Tröông Chi daãn tieâu duøng thoâng qua caùc muïc tieâu cuûa 9/2006 Truùc Dieãm, caùc cascaduer, thuû khoa vôùi 10 ñieåm nhaân vaät noåi tieáng cuõng nhö PIQ tuyeät ñoái cuûa tröôøng ÑH Kieán Truùc vaø caùc nhaân nhöõng nhaân vieân ñôøi thöôøng. vieân vaên phoøng, baùc só ... PG phaùt leaflet taïi caùc khu vui chôi, nhaø saùch, nhaø Roadshow vaên hoùa, trung taâm thöông maïi, raïp chieáu phim, Taát caû khaùch Thaùng 9, quaùn cafeù, cao oác vaên phoøng vaø chaïy dieãu haønh Giôùi thieäu hình aûnh PIQ haøng cuûa caùc 10/2006 treân caùc truïc ñöôøng chính cuûa trung taâm TP HCM ñòa ñieåm treân vaø Haø Noäi - Taøi trôï chöông trình ca nhaïc "Cuøng PIQ chaøo ñoùn taân sinh vieân naêm hoïc 2006 - 2007" taïi nhaø vaên Giôùi thieäu hình aûnh PIQ Sinh vieân caùc Thaùng hoùa Thanh Nieân. tröôøng ÑH 9/2006 Taøi trôï - Taøi trôï cuoäc thi "soác 5 giaây" treân taïp chí Vaên Taát caû khaùch Hoaù Thoâng Tin (VHTT): baïn ñoïc vieát thö keå veà Ñeå khaùch haøng lieân töôûng vaø haøng laø baïn Thaùng 10, caâu chuyeän hoaëc tình huoáng trong cuoäc soáng laøm nhôù ñeán coâng duïng, hình aûnh ñoïc cuûa taïp 11/2006 hoï thöïc söï bò soác vaø gôûi veà taïp chí VHTT, nhöõng cuûa PIQ chí VHTT baøi vieát hay seõ ñöôïc giaûi thöôûng töø nhaø taøi trôï.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 51Lôùp: HC11 - MA01
 • 52. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh 5.2.4.5 Toång hôïp caùc hoaït ñoäng khuyeán maõi PIQ naêm 2006 vaø quyù 1/2007 Trong naêm 2006 vaø quyù 1/2007, muïc tieâu öu tieân trong hoaït ñoängkhuyeán maõi laø khuyeán khích caùc nhaø thuoác leû ñaët haøng vaø baùn haøng. Do ñoù, haàu heátcaùc chöông trình khuyeán maõi ñöôïc thöïc hieän daønh cho ñoái töôïng naøy. Caùc hình thöùckhuyeán maõi ñaõ thöïc hieän: - Chieát khaáu (tröôùc thueá) treân toång giaù trò ñôn haøng töø 1 ñeán 5% cho caùc ñôn haøng töø 5 tuyùp, 10 tuyùp, 25 tuyùp, 50 tuyùp vaø treân 100 tuyùp. - Quaø taëng döïa treân quy ñònh töøng möùc giaù trò caùc ñôn haøng nhö: PCO,PMO, PCL, daàu aên Neptune, boät giaët OMO, nöôùc suùc mieäng Lysterine, thuoác nhoûmaét Vrohto, vieân ngaäm Strepsil, Salonpas … Beân caïnh ñoù, nhaèm khuyeán khích ngöôøi tieâu duøng mua vaø söû duïngPIQ, trong thôøi gian naøy coâng ty cuõng ñaõ thöïc hieän chöông trình khuyeán maõi “Vaønggoõ cöûa” töø 18/11/2006 ñeán 24/12/2006 (thöïc hieän chung cho taát caû caùc saûn phaåmPlusssz) daønh cho ngöôøi tieâu duøng: vaøo ngaøy 24/12/2006 oâng giaø Noel seõ ñeán baát kyøgia ñình naøo trong ñòa baøn TP. HCM, neáu trong gia ñình ñoù coù baát kyø tuyùp Plusssznaøo thì seõ ñöôïc taëng ngay moät vieân Plusssz baèng vaøng trò giaù ½ chæ vaøng. 5.2.4.6 Toång hôïp caùc hoaït ñoäng tröng baøy PIQ naêm 2006 vaø quyù 1/2007 • Muïc tieâu: - Khuyeán khích tröng baøy saûn phaåm taïi caùc ñieåm baùn trong giai ñoaïn giôùi thieäu PIQ ra thò tröôøng - Taêng maät ñoä xuaát hieän, nhaän dieän hình aûnh PIQ taïi moãi ñieåm baùn vaø duy trì hình aûnh PIQ taïi caùc ñieåm baùn • Moät soá hình thöùc tröng baøy: - Tröng baøy poster/ woblle/ standee/ keä tröng baøySVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 52Lôùp: HC11 - MA01
 • 53. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh - Tröng baøy tuû baùn • Hoaït ñoäng ñaõ vaø ñang thöïc hieän - Chöông trình “Thöû taøi tröng baøy cuøng PIQ” töø 6/9/2006 ñeán 6/11/2006 khi tham gia tröng baøy boä tröng baøy goàm: keä tröng baøy, poster, leaflet, woblle, tröng baøy tuû ñeå nhaän ñöôïc moät trong hai cô hoäi: + Ñöôïc traû thöôûng tröng baøy: 1 tuyùp PCO vaø 2 tuyùp PMO/ thaùng + Ñöôïc tham gia ruùt thaêm may maén vôùi caùc giaûi thöôûng giaù trò cao: 1 giaûi nhaát trò giaù 10 trieäu/ giaûi; 2 giaûi nhì trò giaù 3 trieäu/ giaûi; 4 giaûi ba trò giaù 1 trieäu ñoàng vaø 100 giaûi khuyeán khích trò giaù 100 ngaøn ñoàng/ giaûi. - Chöông trình traû thöôûng tröng baøy haøng thaùng: + Tröng baøy vaø laáy haøng goàm: 2 tuyùp PIQ + 10 tuyùp PMO/ thaùng ñöôïc theâm 2 tuyùp PMO. + Treo poster seõ coù möùc traû thöôûng töø 2 ñeán 6 tuyùp PMO/thaùng tuøy theo dieän tích cuûa vò trí treo poster (thoûa thuaän) 5.2.4.7 Toång hôïp hoaït ñoäng duøng thöû PIQ naêm 2006 vaø quyù 1/2007 Vôùi muïc tieâu giôùi thieäu saûn phaåm PIQ ñeán ngöôøi tieâu duøng, khuyeánkhích hoï duøng thöû vaø mua veà duøng, ñoàng thôøi hoã trôï caùc ñaïi lyù baùn PIQ thuaän lôïihôn trong thôøi gian ñaàu. Trong nhöõng thaùng cuoái naêm 2006 vaø quyù 1/2007 coâng tyñaõ toå chöùc caùc ñôït duøng thöû saûn phaåm (sampling) taïi moät soá nhaø thuoác lôùn, sieâu thò,trung taâm thöông maïi ôû moät soá thaønh phoá trong caû nöôùc nhö: Haø Noäi, TP. HCM,Bình Döông, Daêk Laêk, Khaùnh Hoøa, Ñaø Naüng, Hueá….Vôùi toång ngaân saùch daønh chohoaït ñoäng naøy khoaûng gaàn 30.000USD.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 53Lôùp: HC11 - MA01
 • 54. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh 5.2.5 Moät soá hình aûnh cuûa caùc hoaït ñoäng truyeàn thoâng PIQ ñaõ thöïc hieän: Quaûng caùo Prind adSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 54Lôùp: HC11 - MA01
 • 55. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh TVC Internet ad GalaxySVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 55Lôùp: HC11 - MA01
 • 56. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Advertorial Taøi trôï cuoäc thi treân taïp chí VHTTSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 56Lôùp: HC11 - MA01
 • 57. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Roadshow SamplingSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 57Lôùp: HC11 - MA01
 • 58. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh6. Ñaùnh giaù chieán löôïc truyeàn thoâng PIQ laàn ñaàu tieân ñöôïc tung ra thò tröôøng vaøo ngaøy 23/8/2006. Hoã trôï cho vieäctung saûn phaåm môùi ra thò tröôøng laø caùc hoaït ñoäng truyeàn thoâng toång löïc ñöôïc thöïchieän moät caùch chuyeân nghieäp vaø baøi baûn (töøng giai ñoaïn khaùc nhau coù nhöõng hoaïtñoäng truyeàn thoâng hôïp lyù nhaèm khai thaùc toái ña söï chuù yù cuûa khaùch haøng vaø thuùcñaåy hoaït ñoäng baùn haøng taïi taát caû caùc ñieåm baùn PIQ). Nhôø ñoù, ñeán cuoái quyù 1/2007toång doanh soá baùn cuûa PIQ taïi thò tröôøng TP. HCM laø 85.010 tuyùp chieám 50% toångdoanh soá baùn PIQ toaøn quoác vaø saûn phaåm ñaõ coù maët ôû gaàn 900 nhaø thuoác trong heäthoáng 1737 nhaø thuoác hieän taïi taïi TP. HCM cuûa Plusssz. Böôùc ñaàu, hoaït ñoängtruyeàn thoâng toång löïc ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu marketing, cuõng nhö muïc tieâutruyeàn thoâng ñaõ ñeà ra trong naêm 2006 vaø quyù 1/2007. Baûng 2.4 - Baûng toång hôïp doanh soá PIQ taïi TP. HCM 2006 vaø quyù 1/2007 ÑVT: Tuyùp Toång 2006 2007 Toång doanh doanh soá thu T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 baùn 510 6.000 14.000 8.100 9.000 18.000 9.500 4.900 15.000 85.010 2.295.270.000 (Nguoàn: Baùo caùo toång keát tình hình kinh doanh quyù 2/2007 cuûa coâng ty)Ghi chuù: Giai ñoaïn thaùng 1/2007 laø thôøi gian chuaån bò ñoùn Teát Nguyeân Ñaùn do ñoùcaùc nhaø thuoác ñaõ coù hoaït ñoäng ñaët haøng ñeå döï tröõ. Beân caïnh ñoù, ñaây laø thôøi gian maøhoïc sinh caáp III chuaån bò cho thôøi gian oân thi ñaïi hoïc, nhu caàu veà saûn phaåm taêng cao.Do ñoù, doanh soá cuûa T1/2007 ñaõ taêng ñoät bieán so vôùi caùc thaùng coøn laïi.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 58Lôùp: HC11 - MA01
 • 59. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân MinhCHÖÔNG 3 : MOÄT SOÁ YÙ TÖÔÛNG ÑEÀ XUAÁT NHAÈM HOAØNTHIEÄN CHIEÁN LÖÔÏC TRUYEÀN THOÂNG CUÛA PIQ Maëc duø, ñeán thôøi ñieåm naøy hoaït ñoäng truyeàn thoâng cuûa PIQ ñaõ ñaït ñöôïcnhöõng thaønh coâng nhaát ñònh. Tuy nhieân, hoaït ñoäng truyeàn thoâng xaây döïng thöônghieäu PIQ cuõng coøn phaûi tieáp tuïc thöïc hieän trong thôøi gian daøi saép tôùi. Vôùi mongmuoán hoaøn thieän hôn nhöõng hoaït ñoäng truyeàn thoâng ñoù vaø trong khuoân khoå baøi vieátchuyeân ñeà toát nghieäp naøy thoâng qua nhöõng thoâng tin tìm hieåu ñöôïc ngöôøi vieát xinñöa ra nhöõng yù kieán ñeà xuaát döôùi ñaây 1. Muïc tieâu truyeàn thoâng - Gia taêng toái ña söï xuaát hieän hình aûnh PIQ treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng phoå bieán. Töø ñoù taêng ñoä phuû thoâng ñieäp treân thò tröôøng - Taïo hình aûnh PIQ gaàn guõi vôùi ñôøi soáng haøng ngaøy 2. Moät soá ñeà nghò truyeàn thoâng 2.1 Söû duïng hình aûnh ngöôøi Vieät Nam trong caùc maãu quaûng caùo Vôùi ñònh vò xuaát xöù laø haøng nhaäp khaåu töø chaâu Aâu neân coâng ty ñaõ söûduïng hình aûnh ngöôøi nöôùc ngoaøi cho taát caû caùc maãu quaûng caùo veà PIQ töø khi baétñaàu tung ra thò tröôøng ñeán nay. Moät hình aûnh ngöôøi nöôùc ngoaøi nghieâm trang, ñammeâ coâng vieäc, say meâ hoïc taäp …. Tuy nhieân, theo ñaùnh giaù caù nhaân ngöôøi vieát thìhình aûnh ñoù quaù nghieâm tuùc vaø khoù gaàn. Trong khi ñoù giôùi nhaân vieân vaên phoønglaøm vieäc taïi caùc thaønh phoá lôùn ôû Vieät Nam hieän nay ñaõ mang moät hình aûnh khaùctröôùc: hoï coù kieán thöùc, kyõ naêng toát, chuyeân nghieäp, treû trung, naêng ñoäng, hoøa ñoàngvaø thaønh ñaït. Coøn giôùi sinh vieân hoïc sinh thì naêng ñoäng, saùng taïo vaø luoân ñam meâSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 59Lôùp: HC11 - MA01
 • 60. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minhnghieân cöùu, hoïc taäp … Do ñoù, toâi ñeà xuaát yù kieán söû duïng hình aûnh ngöôøi Vieät Namtrong caùc maãu quaûng caùo trong giai ñoaïn tôùi cuûa PIQ nhaèm taïo söï gaàn guõi cuõng nhöñeå ngöôøi söû duïng deã daøng thaáy ñöôïc hình aûnh cuûa mình khi söû duïng PIQ haøng ngaøy.Cuï theå hình aûnh nhö sau: - Nam, nöõ nhaân vieân vaên phoøng: • Treû trung, naêng ñoäng, hoøa ñoàng • Taùc phong laøm vieäc chuyeân nghieäp • Thaønh ñaït - Nam, nöõ sinh vieân hoïc sinh • Say meâ nghieân cöùu, hoïc taäp • Naêng ñoäng, hoøa ñoàng 2.2 Söû duïng coâng cuï email vaø trang Yahoo Beân caïnh keá hoaïch söû duïng caùc keânh truyeàn thoâng truyeàn thoáng ñaõ thöïchieän laø baùo, taïp chí, ñaøi truyeàn hình. Toâi coù yù kieán ñeà xuaát söû duïng theâm phöôngtieän khaùc laø: quaûng caùo treân yahoo mail, yahoo messenger vaø söû duïng email ñeå gôûithö baùo. 2.2.1 Thueâ vò trí quaûng caùo treân trang yahoo mail vaø yahoo messenger Vôùi söï phoå bieán cuûa vieäc söû duïng yahoo mail vaø yahoo messengertrong giao dòch haøng ngaøy thì vieäc moãi nhaân vieân trong coâng ty (ngoaøi vieäc söû duïngñòa chæ email cuûa coâng ty) cuõng nhö moãi sinh vieân, hoïc sinh coù moät ñòa chæ yahoomail vaø yahoo messenger ñeå lieân laïc laø ñieàu taát yeáu. Do ñoù, toâi ñeà xuaát thueâ vò tríñaët banner quaûng caùo PIQ ôû 2 hoäp thö treân. Cuï theå nhö sau: - Moãi trang ñaët moät banner quaûng caùo PIQSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 60Lôùp: HC11 - MA01
 • 61. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh - Chæ xuaát hieän ôû nhöõng ñòa chæ cuûa ñoái töôïng söû duïng laø: nhaân vieân vaên phoøng, sinh vieân, hoïc sinh taïi Vieät Nam - Chi phí: 5.000USD/ thaùng/ 5 trieäu löôït xuaát hieän (giaù tham khaûo taïi coâng ty quaûng caùo tröïc tuyeán On Top Rank - Haø Noäi) - Lyù do thuyeát phuïc: • Yahoo laø moät trang web lôùn • Coù theå xuaát hieän höôùng vaøo ñoái töôïng söû duïng laø khaùch haøng muïc tieâu cuûa PIQ taïi Vieät Nam • Chi phí tính cho moät laàn xuaát hieän khoaûng 10ñ (treân moãi trang). Ñaây chi phí hôïp lyù vaø chaáp nhaän ñöôïc • Coù theå baét ñaàu baát kyø luùc naøo Löu yù: ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû toát nhaát khi söû duïng coâng cuï naøy thì trang web cuûaPIQ phaûi ñöôïc naâng caáp hôn nöõa: toác ñoä truy caäp trang web nhanh hôn, thoâng tinphong phuù hôn. 2.2.2 Mua döõ lieäu caùc ñòa chæ email coù choïn loïc vaø gôûi thoâng ñieäp cuûa PIQ haøng ngaøy - Muïc tieâu: Truyeàn taûi thoâng ñieäp “PIQ - boå trí naõo, taäp trung cao” vaø gôïi yù,nhaéc nhôû vieäc uoáng PIQ ñeå laáy laïi söï taäp trung tieáp tuïc laøm vieäc ñeán ñoái töôïngchính laø nhaân vieân vaên phoøng laøm vieäc taïi caùc coâng ty vaø ñoái töôïng môû roäng laø taátcaû nhöõng ñoái töôïng söû duïng yahoo mail vaø yahoo messenger haøng ngaøy. - Hình thöùc: Vaøo hai khoaûng thôøi gian laø: 11:00 vaø 15:30 laø luùc maø tinh thaàn laømvieäc cuûa moãi ngöôøi ñang xuoáng, hoï caûm thaáy meät moûi vaø khoâng coøn söï taäp trungSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 61Lôùp: HC11 - MA01
 • 62. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minhcao nhö ñaàu giôø laøm vieäc. Luùc naøy hoï thöôøng nghæ giaûi lao trong vaøi phuùt ñeå uoángcafeù hoaëc moät thöùc uoáng naøo ñoù ñeå laáy laïi söï taäp trung vaø laøm vieäc tieáp tuïc. Vaøothôøi ñieåm naøy coâng ty seõ gôûi ñeán taát caû ñòa chæ email trong danh saùch moät email gôïiyù söû duïng PIQ ñeå cung caáp naêng löôïng cho trí naõo giuùp laáy laïi söï taäp trung tieáp tuïccoâng vieäc. - Caùc loaïi email döï kieán söû duïng: • @vnn.vn • @hn.vnn.vn • @hcm.vnn.vn • @dng.vnn.vn • @fpt.com • @congty.com (mail coâng ty taïi VN) • @congty.com.vn (mail coâng ty taïi VN) - Chi phí: 200.000ñ (Chi phí treân bao goàm: khoaûng 10 trieäu ñòa chæ thuoäc caùc loaïi email neâu treân vaø 01 ñóa chaïy chöông trình - giaù tham khaûo taïi coâng ty D.A.C.S.I.T, Haø Noäi) - Thôøi gian döï kieán baét ñaàu thöïc hieän: thaùng 11/2007 2.3 Keá hoaïch taøi trôï cuoäc thi “Giaùng Sinh Muoân Maøu” treân baùo SGTT Muïc ñích chöông trình Taêng söï thieän caûm, gaây söï chuù yù ñeán hình aûnh thöông hieäu Nhaéc nhôù ngöôøi tieâu duøng laø baïn ñoïc cuûa baùo SGTT veà hình aûnh PIQ Ñoái töôïng tham gia Taát caû ngöôøi tieâu duøng laø baïn ñoïc cuûa baùo SGTTSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 62Lôùp: HC11 - MA01
 • 63. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh Ban toå chöùc: - Toå chöùc chính: baùo SGTT - Ban giaùm khaûo goàm: + Bieân taäp vieân trang “Nhaø Ñeïp” vaø phoùng vieân aûnh cuûa baùo SGTT + Moät ñaïi dieän cuûa coâng ty Hình thöùc thöïc hieän - PIQ keát hôïp cuøng baùo SGTT toå chöùc cuoäc thi “Giaùng Sinh muoân maøu” töø ngaøy 12/11/2007 ñeán 31/12/2007. - PIQ laø nhaø taøi trôï ñoäc quyeàn. - Moät soá quyeàn lôïi SGTT daønh cho nhaø taøi trôï: + Ñöôïc ñaët 01 logo taøi trôï treân dieän tích baùo söû duïng cho cuoäc thi trong suoát thôøi gian dieãn ra cuoäc thi. + Ñöôïc ñaêng 02 kyø giôùi thieäu saûn phaåm trong chuyeân muïc “Saûn phaåm tieáp thò” cuûa baùo SGTT (goàm 70 chöõ vaø 1 hình aûnh). + Ñöôïc ñaêng 02 kyø chaân trang treân dieän tích baùo söû duïng cho cuoäc thi. + Ñöôïc nhaän 15 tôø baùo bieáu moãi tuaàn ñeå tuyeân truyeàn. Noäi dung chöông trình: - Baïn ñoïc tham gia cuoäc thi baèng caùch göûi 1 hình chuïp (chöa chænh söûa) thöïc teá taïi nhaø taùc phaåm caây thoâng hoaëc hang ñaù tuyeät vôøi nhaát maø hoï cuøng gia ñình ñaõ trang hoaøng keøm theo moät baøi vieát khoaûng 200 - 500 töø keå veà nhöõng chuyeän vui trong quaù trình thöïc hieän hoaëc nhöõng ñieàu öôùc vaøo muøa Giaùng Sinh naêm nay.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 63Lôùp: HC11 - MA01
 • 64. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh - Caùch gôûi baøi thi: coù 2 hình thöùc gôûi baøi döï thi + Gôûi baèng ñöôøng böu ñieän: toøa soaïn baùo SGTT 25 Ngoâ Thôøi Nhieäm, P6, Q3, TP. HCM. + Gôûi baèng email goàm file baøi vaø file aûnh (dung löôïng toái thieåu 1MB, chöa chænh söûa) veà ñòa chæ email: giangsinhmuonmau@sgtt.com.vn + Haïn choùt gôûi baøi döï thi qua 2 hình thöùc treân vaøo luùc 17:00 ngaøy: 20/12/2007 - Chaám ñieåm: keát quaû seõ ñöôïc tính bình quaân theo ñieåm baøi vieát vaø hình aûnh cuûa Ban giaùm khaûo döïa treân caùc tieâu chí: chaát löôïng baøi vieát, hình aûnh, tính chaân thaät vaø caûm xuùc qua baøi vieát. - Cô caáu giaûi thöôûng: toång giaù trò giaûi thöôûng laø 20.000.000ñ. Bao goàm: + 01 giaûi xuaát saéc (hình vaø baøi hay nhaát): 6.000.000ñ/giaûi + 02 giaûi Caây thoâng ñeïp nhaát: 2.000.000ñ/giaûi + 02 giaûi Hang ñaù ñeïp nhaát: 2.000.000ñ/giaûi + 03 giaûi baøi vieát hay nhaát: 1.000.000ñ/giaûi + 06 giaûi khuyeán khích: 06 phieáu mua haøng taïi Coop Mart trò giaù 500.000ñ/phieáu Caùch thöùc toå chöùc - Kích thöôùc trang baùo cho cuoäc thi: 1 trang - Toång chi phí taøi trôï: 100.000.000ñ - Chi phí cuï theå nhö sau:SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 64Lôùp: HC11 - MA01
 • 65. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh SOÁ STT DIEÃN GIAÛI LÖÔÏNG ÑÔN GIAÙ TOÅNG Giaûi thöôûng 10 Giaûi xuaát saéc 1 6.000.000 6.000.000 Giaûi Caây thoâng ñeïp nhaát 2 2.000.000 4.000.000 1 Giaûi Hang ñaù ñeïp nhaát 2 2.000.000 4.000.000 Giaûi baøi vieát hay nhaát 3 1.000.000 3.000.000 Giaûi khuyeán khích 6 500.000 3.000.000 2 28% chi phí trang baùo 8 33.000.000 73.920.000 3 Thueâ oâng giaø Noel 1 150.000 150.000 4 Thueâ trang phuïc oâng giaø Noel 1 130.000 130.000 Chi phí toå chöùc (thieát keá trang baùo, 5 1 5.800.000 5.800.000 theo doõi, toång hôïp …) Toång 100.000.000 - Lòch ñaêng baùo: Kyø Ngaøy ñaêng Noäi dung 1 12/11/2007 Phaùt ñoäng cuoäc thi 2 19/11/2007 Phaùt ñoäng cuoäc thi 3 26/11/2007 Toùm taét theå leä vaø giaûi thöôûng + 2 baøi döï thi 4 03/12/2007 Toùm taét theå leä vaø giaûi thöôûng + 2 baøi döï thi 5 10/12/2007 Toùm taét theå leä vaø giaûi thöôûng + 2 baøi döï thi 6 17/12/2007 Toùm taét theå leä vaø giaûi thöôûng + 2 baøi döï thi 7 24/12/2007 Coâng boá baïn ñoïc ñaït giaûi + trao giaûi 8 31/12/2007 Toång keát cuoäc thi Ñaùnh giaù keát quaû chöông trình Vôùi soá löôïng phaùt haønh hieän taïi cuûa SGTT laø : 145.000 baûn/kyø thì trongsuoát 8 tuaàn xuaát hieän cuoäc thi hình aûnh cuûa PIQ ñeán ñöôïc vôùi ít nhaát khoaûngSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 65Lôùp: HC11 - MA01
 • 66. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh1.160.000 löôït baïn ñoïc. Trong ñoù, chöông trình thaønh coâng khi coù ít nhaát 1.450 baïnñoïc (chieám 1% löôïng phaùt haønh 1 kyø baùo) tham gia cuoäc thi. Thoâng tin lieân heä - Toøa soaïn baùo SGTT : 25 Ngoâ Thôøi Nhieäm, P6, Q3 - ÑT: 08. 930 5377 Fax: 08. 930 5378 - Email chöông trình: giangsinhmuonmau@sgtt.com.vnSVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 66Lôùp: HC11 - MA01
 • 67. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.s Ñinh Tieân Minh KEÁT LUAÄN Vôùi nhöõng muïc tieâu ñaõ ñöôïc ñaët ra vaø qua thôøi gian 3 thaùng thöïc hieän ñeà taøinaøy cô baûn ñaõ giaûi quyeát ñöôïc nhöõng vaán ñeà sau: - Tìm hieåu ñöôïc nhöõng muïc tieâu cô baûn cuûa moät chieán löôïc truyeàn thoângxaây döïng thöông hieäu cho saûn phaåm môùi - Plusssz IQ. - Tìm hieåu keá hoaïch thöïc hieän nhöõng hoaït ñoäng cuï theå cho moät chieán löôïctruyeàn thoâng toång löïc nhaèm giôùi thieäu hình aûnh saûn phaåm môùi treân thò tröôøng. - Tìm hieåu ñöôïc caùch thöùc xaây döïng keá hoaïch cho töøng hoaït ñoäng cuï theåtrong thöïc teá Tuy nhieân, vôùi nhöõng haïn cheá veà: thôøi gian, kinh nghieäm thöïc teá cuûa baûnthaân veà ngaønh saûn phaåm cuõng nhö nhöõng haïn cheá thoâng tin veà hoaït ñoäng cuûa coângty aûnh höôûng trong quaù trình thöïc hieän neân ñeà taøi vaãn coøn moät soá vaán ñeà chöa theågiaûi quyeát ñöôïc nhö: - Xaây döïng keá hoaïch hoaøn chænh cho töøng ñeà xuaát cuï theå - Môû roäng ñeà xuaát hoaït ñoäng truyeàn thoâng sang caùc hình thöùc nhö: khuyeánmaõi, tröng baøy, caùc hoaït ñoäng kích hoaït thöông hieäu … - Môû roäng phaïm vi nghieân cöùu treân caû nöôùc Nhöng keát quaû hieän taïi cuûa ñeà taøi naøy laø nhöõng noã löïc, coá gaéng heát söùc cuûaem trong quaù trình thöïc hieän. Raát mong nhaän ñöôïc söï thoâng caûm cuõng nhö nhöõngnhaän xeùt, ñaùnh giaù töø thaày höôùng daãn vaø töø coâng ty ñeå em coù cô hoäi hoaøn chænh ñeåtaøi naøy toát hôn.SVTH: Voõ Thò Phöông Thaûo Trang 67Lôùp: HC11 - MA01