Tvt osaaminen 08022012

1,387 views

Published on

Tvt osaaminen 08022012

 1. 1. Oppilaitosjohdon LUOTI-webinaari:Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen Merja Sjöblom tuotepäällikkö, Osaamispalvelut TIEKE Tietoyhteiskunnankehittämiskeskus ry
 2. 2. 8.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 3. 3. Terminologiaa • Atk, automaattinen tietojenkäsittely - vanhentunut • Tietotekniikka, lähinnä kuten edellä • Tieto- ja viestintätekniikka sisältää sekä tekniset että viestinnälliset asiat, lyhenne TVT • Mediataito (medialukutaito) tarkoittaa sähköisiin kanaviin kytköksissä olevia tvt-taitoja • Sosiaalinen media – tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita – vuorovaikutteiset verkkopalvelut (keskustelupalstat, yhteisöpalvelut, sisällönjakopalvelut) – Sosiaalisen median sanasto, TSK 2010 • Ja tietenkin lisäksi englanninkieliset versiot, mm. IT, ICT, digital literacy, eSkills, jne.8.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 4. 4. Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -hankkeen ohjausryhmän sekä lasten ja nuorten mediafoorumin jäsenistä koostunut määritelmätyöryhmä v. 2009 Tasapaino teknis-käytännöllisten taitojen ja mediaosaamisen välille perus- ja nuorisoasteella Teknis- käytännölliset Mediataidot taidot Ohjelmistojen hallinta Tietoverkkojen Luova perusteet mediaosaaminen Tiedostojen ja Kriittinen kansioiden hallinta mediaosaaminen Käyttöjärjestelmät, p Sosiaalinen ääte- ja oheislaitteet mediaosaaminen8.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 5. 5. Luova mediaosaaminen (sisällön tuottaminen)… • Henkilö pystyy itse tuottamaan eri tarkoituksiin soveltuvia sisältöjä sekä hyödyntämään ja kehittämään tietoa. Luova mediaosaaminen on henkilön omaa ilmaisua median avulla ja ilmaisutapojen (mm. teksti, ääni, kuva) soveltamista sekä kehittämistä eri yhteyksiin tuorein, uusin tavoin. • Taidot – tekstin, kuvan ja äänen yhdistäminen – puheviestintä- ja vuorovaikutustaidot välineestä riippumatta (puhe, teksti, visuaalinen, auditiivinen) – omaehtoinen tuottaminen ja vaihtoehtojen mahdollisuus – taito ilmaista itseään erilaisin median suomin mahdollisuuksin – osallistuminen – vastaanottaminen, ymmärtäminen, kokonaisuuden hallinta = luovan työn prosessin eri vaiheet – käsitys omista sekä muiden oikeuksista (esim. tekijänoikeudet, kunnianloukkaus/herjaaminen, kiusaaminen, tietosuoja…) – tuotosten, sisältöjen ja ilmaisun arviointi ja tulkinta – käytännöllis-tekniset taidot (tarkoituksenmukaisten välineiden ja ohjelmistojen valinta ja käyttö) – tietoisuus oikeuksista (yksityisyys, sananvapaus, oikeus tiedon saamiseen, osallistumiseen ja itseilmaisuun sekä oikeus turvalliseen kasvuun)8.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 6. 6. Kriittinen mediaosaaminen (sisällön vastaanottaminen ja tulkinta)… • Henkilö osaa arvioida eri medioiden roolit, tehtävät ja vaikutukset vastaanottajalle, hän on lähdekriittinen ja osaa arvioida mediasisältöjä, -palveluja ja –tuottajia • Taidot – analyyttis-kriittinen lukutaito – ymmärrys median eri tarkoitusperistä (esim. kaupallinen, aatteellinen) – tiedonhankinta ja hallinta, tiedon kriittinen rakentaminen (myös tuottamiseen tarvittavat ohjelmat, tilastojen ymmärtäminen, kaavioiden tulkintataidot) – aktiivisen kansalaisuuden taidot – mediaoikeudelliset taidot (yksityisyyden suojaaminen ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemus sekä oikeus turvalliseen kasvuun.) – mediaturvataidot (tietoturva, yksityisyys, haitalliset aineistot, ikärajat) – käytännöllis-tekniset taidot (tarkoituksenmukaisten välineiden ja ohjelmistojen valinta ja käyttö)8.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 7. 7. Sosiaalinen mediaosaaminen (vuorovaikutus)… • kykyä toimia vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, yksilöiden ja yhteisöjen erilaisuus huomioon ottaen kaikissa ympäristöissä. • Taidot – vuorovaikutustaidot, mm. kulttuurien välisen viestinnän taidot – vastuullinen ja eettinen median käyttö, mm. netiketti – yhteisöllisen tiedon luominen, sosiaalinen media oppimisympäristönä – mediaturvataidot (tietosuoja ja terveyskysymykset) – tietoisuus oikeuksista (yksityisyys, sananvapaus, oikeus tiedon saamiseen, osallistumiseen ja itseilmaisuun) – tarkoituksenmukaisten toimintaympäristöjen (mm. verkkopalvelut ja tietokoneohjelmat) valinta, arviointi ja tulkinta.8.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 8. 8. Teknis-käytännöllinen osaaminen (tvt:n käyttötaidot) • arkipäivän työelämässä ja koulussa työtehtävien laadukkaaseen hoitamiseen tarvittavien ohjelmien ja sovellusten peruskäyttö ja omaksumiskyky. Osaamiseen liittyy taito käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia teknisiä päätelaitteita, käyttöliittymiä, ohjelmistoja ja välineitä niin, että ne tukevat ja tehostavat tavoitteellista toimintaa ja oppimista. Tekniseen taitoon liittyy myös kyky valita tarkoitukseen sopivat välineet. • Taidot – osaa valita tehtävän mukaisen oikean työvälineen ja ohjelman ja tiedon esittämistyypit – osaa siirtää tietoa eri ohjelmien välillä – osaa tiedonhankinnassa käyttää ja hyödyntää verkon sähköisiä palveluita ja hakea tietoa eri lähteistä ja tuntee hakutekniikoita ja tietokantoja – osaa hakea apua ja tietoa kun kone, ohjelma tai palvelu ei toimi8.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 9. 9. Tieto- ja viestintätekniikan osaamisen tasot • Käyttöjärjestelmä • Oman työn • Oikeudet ja oheislaitteet hallinta • Vaatimukset • Tiedonhallinta • Monikanavaisuus • Vaikutus- • Internet ja • Vuorovaikutus eri mahdollisuudet sähköposti kanavissa • Tiedon lähteet ja • Toimisto-ohjelmat • Yhteisöllinen haku • Kuvankäsittely työskentely • Tiedon • Verkko-opiskelu • Projektimainen Syvällinen hyväksikäyttö ja –työskentely Mediataidot työskentely • Kehityksen • Sosiaalinen • Tiedonhaun osaaminen suuntaviivat media kanavat ja tiedon • Sisällön hallinta • Tietoturva ja - tuottaminen suoja • Ajan hallinta • Tehokas ja • Tiedonhaku ja – • Tietoturva ja – monipuolinen hallinta suoja sovellusohjelmien • Eri kanavien hyödyntäminen soveltaminen Tietotyö- • Ongelmanratkai- Tietoyhteis- Perustaidot • Tekijänoikeudet sukyky • Kriittisyys osaaminen • Itsenäinen kuntataidot • Arviointi ja tiedonhankinta tulkinta • Ohjelmien • Tietoturva ja - yhteiskäyttö suoja8.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 10. 10. Opetushallituksen strategia • Tieto- ja viestintätekniikan näkökulmasta – Kaikki kouluasteet: yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisen tukena – Perusopetus: mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian tehokkaaseen käyttöön – Lukiokoulutus: tietotekniikan käyttö ylioppilastutkinnossa ja lukion opiskelija-arvioinnissa – Ammattikoulutus: tieto- ja viestintätekniikka ei mainita – Vapaa sivistystyö: tieto- ja viestintätekniikkaa ei mainita – Opetushallitusta kehitetään tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön ja digitaalisten oppimisympäristöjen kansalliseksi osaamiskeskukseksi – Opettajankoulutus: uudet opetusteknologiat ja oppimisympäristöt otetaan aktiivisesti käyttöön8.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 11. 11. TVT koulun arjessa –hanke 2008 – 2010… • Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön haasteet – Kouluittain vaihteleva ja riittämätön tekninen infrastruktuuri – Teknisen ja pedagogisen tuen puute – Pedagogisten mallien ja käytänteiden vähäisyys – eOppimateriaalin saatavuus, laatu ja levittäminen – Koulun toimintakulttuurin haasteet – Johtamiskäytänteiden kehittäminen ja muutoksen johtaminen – Yritysten ja koulujen kumppanuusmallit – Opettajankoulutuksen ajantasaistaminen • Toimenpide-ehdotukset – Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma8.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 12. 12. Ope.fi - ennen, nyt ja tulevaisuudessa • ope.fi I – III taitotasot käyttöön vuonna 2000 • ope.web I – III taitotasot vuonna 2008 • Vuonna 2010 käynnistettiin ope.fi-taitotasojen päivitys – Yhteisöllinen työstäminen – Säilytetään kolmiportaisuus – Tieto- ja viestintätekniikan taidot määritellään nyt kansalaistaidoiksi -> oppilaitoksen vastuulla – Opefi.wikispaces.com • Rekisteröitymisen jälkeen voit kommentoida ja muokata sisältöä – Tavoitteena uudet, jatkuvasti päivittyvät taitotasot8.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 13. 13. Ope.fi kansalaistaitona sekä osaamisen kehittäminen I-III tasoilla • Ope.fi =opettajan henkilökohtaiset tieto- ja viestintätekniikan kansalaistaidot – vertaistukea hyödyntäen, työnantajan henkilöstökoulutuksessa tai omatoimisesti opiskellen • Ope.fi I = varmistaa koko koulun tai oppilaitoksen opetus- ja toimintakulttuurien uudistamisessa tarvittavat tiedot ja taidot, sekä valmiudet hyödyntää yhteistä, jaettua osaamista. Tavoitteena on tukea organisaation mahdollisuuksia hyödyntää teknologian mahdollisuuksia oman opetustyön ja muun toiminnan joustavassa ja tehokkaassa järjestämisessä. Työssä hyödynnetään tämän päivän sähköisiä mahdollisuuksia. • Ope.fi II = täydentää henkilökohtaisia asiantuntijavalmiuksia, joilla voidaan tukea yhteistä, eri työyhteisöjen jäsenten perusvalmiuksien kehittämistä. Koulutuksissa kehitetään asiantuntijavalmiuksia, joita tarvitaan kehitettäessä koulutuksen tietoyhteiskuntaosaamista oppilaitosten välisessä tai kansallisessa (verkosto)yhteistyössä sekä erilaisia oppimisympäristöjä yhdistävässä toiminnassa. Toisen tason koulutuksissa on mahdollisuus erikoistua henkilöä itseänsä kiinnostavien eri osa-alueiden asiantuntijaksi. • Ope.fi III = kehitetään ja sovelletaan henkilökohtaista erityisosaamista sekä rohkeutta tarttua vastaan tuleviin mahdollisuuksiin toimittaessa vaativissa kansallisissa ja kansainvälisessä yhteistyössä asiantuntijana tai kehittäjäverkoston tai –ryhmän koordinaattorina/vastaavana.8.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 14. 14. Ope.fi I-taso Tavoite: Koko työyhteisön perusosaamisen varmistaminen. Lähtötaso perinteisen työyhteisön toimintakulttuurin uudistamiseksi. Osaamisalueet: • Työyhteisön kehittäminen osana toimintaympäristöä • Toiminta sähköisissä oppimis- ja osallistumisympäristöissä. Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot, itseilmaisu digitaalisessa ympäristössä • Pedagoginen osaaminen • Tiedonhallinta ja –hankintataidot, oman työn ja asiantuntijuuden kehittäminen • Tieto- ja viestintätekninen perusosaaminen • Työyhteisön johtaminen ja verkosto-osaaminen. Sähköinen hallinto. • Yksityisyys, turvallisuus ja tekijänoikeudet8.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 15. 15. Ope.fi I –tason näyttö 1. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseksi on laadittu ajan tasalla oleva suunnitelma/strategia koko oppilaitoksen käyttöön. 2. Koulussa on toiminnallisesti riittävät tieto- ja viestintätekniset välineet, medialaitteet, sähköiset palvelut ja ohjelmistot sekä (langaton verkko) nopea Internet-yhteys opetuksen, hallinnon ja oppilaitoksen muun toiminnan tukena sekä mahdollistamassa muun viestinnän ja vuorovaikutuksen. Laiteympäristön yhteensopivuudesta on huolehdittu. Opettajilla on riittävästi henkilökohtaisia päätelaitteita käytettävissään ja perusosaaminen niiden hyödyntämiseksi. 3. Henkilöstöpolitiikassa/paikallisissa opetussuunnitelman perusteissa/tutkintojen perusteissa on linjattu tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä koskevat toimet. Tarvittavat sopimukset ja pelisäännöt ovat ajan tasalla (mm. opettajien ja opiskelijoiden tekijänoikeuksista on sovittu ja huolehdittu järjestelmän käyttöoikeuksista, sosiaalisen median suositukset laadittuna). 4. Koko henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiuksista ja pedagogisesta osaamisesta on huolehdittu. Henkilöstöllä on säännöllisesti mahdollisuus päivittää ammatissa tarvitsemaansa osaamista. 5. Johdolla on selkeä näkemys TVT pedagogisesta hyödyntämisestä oppilaitoksessa ja suunnitelma henkilöstön työn tukemisesta valitun pedagogisen näkemyksen mukaisesti. Johtaja on osallistunut esim. TVT pedagogisen johtamisen välineenä koulutukseen tai osoittaa muulla tavoin päivittävänsä omaa osaamistaan säännöllisesti. 6. Oppilaitoksen pedagogisesta ja teknisestä tuesta on huolehdittu (suhdeluku / opettaja 1:30/1:50/1:75). 7. Erityisopetuksessa ja opintojen ohjauksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksen ja ohjauksen tukena. 8. Oppilaiden käytössä on riittävästi resursseja. Oppilaiden tietotekniikan perustaitojen osaamisen varmistamisesta on sovittu paikallisissa opetussuunnitelman perusteissa. 9. Yhteistyössä kotien kanssa hyödynnetään aktiivisesti TVT mahdollisuuksia. 10. Oppilaitoksen laatukriteereissä huomioidaan myös TVT opetuskäyttö. Eri medioiden käytön sujuvuuden varmistamiseksi on laadittu paikalliset suositukset. 11. Koulunsa päättävien opiskelijoiden perusosaaminen on varmistettu. 12. Yhteistyöstä kunnan (Koulutuksen järjestäjän) tietohallinnon kanssa on sovittu ja koulun tuki hoituu sovitulla tavalla. 13. Toiminta erilaisissa oppimisympäristöissä on suunnitelmallista ja sujuvaa. 14. Oppilaitos ennakoi sidosryhmiensä kanssa systemaattisesti alan kehitystä ja sen edellytyksiä osaamiselle. 15. Koulussa on tarjolla vapaavalintaisia kursseja, jossa opiskelijat voivat opiskella tai tehdä omia sähköisessä muodossa olevia tuotoksia. 16. Koulutuksen järjestäjä huolehtii laadukkaasta koulutuksen toimintaympäristöstä ja kehittää sitä säännöllisesti.8.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 16. 16. Ope.fi II –taso Tavoite: Työyhteisöjen yhteistyössä tarvittavan ja kansallisen tason asiantuntijuuden kehittäminen. Perustaso alueellisissa tai kansallisissa alan kehittämisverkostoissa toimimiselle. Osaamisalueet • Työyhteisöjen kehittäminen kansallisessa toimintaympäristössä • Toiminta sähköisissä oppimis- ja osallistumisympäristöissä. Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot, vuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä • Pedagoginen ja ohjausosaaminen • Tieto- ja viestintätekninen osaaminen • Verkosto- ja tietohallinnon johtaminen ja kehittäminen • Tiedonhallinta ja –hankintataidot, oman työn ja asiantuntijuuden kehittäminen. Työyhteisöjen vuorovaikutus ja viestintä. • Säädösympäristön asiantuntemus, eettiset ja sosiaaliset ja turvalliset yhteistyö- ja viestintätaidot8.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 17. 17. Ope.fi III -taso Tavoite: Kansainvälisesti toimivien alan verkostojen toimintaa tukevan ja kansainvälisesti hyödynnettävissä olevan asiantuntijuuden kehittäminen. Perustaso alan kansainvälisissä verkostoissa toimimiselle. Osaamisalueet: • Koulutusjärjestelmien kehittäminen kansainvälisessä toimintaympäristössä • Toiminta kansainvälisissä verkostoissa ja osallistumisympäristöissä. Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot sekä monikulttuurinen vuorovaikutus kansainvälisessä ympäristössä • Oman asiantuntija-alan pedagoginen ja ohjausosaaminen • Tieto- ja viestintätekninen osaaminen • Kansainvälinen verkostoyhteistyö ja/tai asiantuntijuus • Tiedonhallinta ja –hankintataidot, vuorovaikutus ja viestintä. Oman asiantuntijuuden huippuosaamisen kehittäminen ja tuki vertaisoppimiselle • Eettinen ja kestävä kehitys8.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 18. 18. Hyödyllisiä tutkimuksia ja raportteja • Facebook ja YouTube – ne on meidän juttu! Kansallinen tutkimus lasten ja nuorten sosiaalisen median ja verkkopalveluiden käytöstä 2011 • Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 – 2016 kehittämissuunnitelma, OKM 2011 • Osaaminen ja sivistys 2020, Opetushallituksen strategia 2011 • TOINEN KOULU, TOINEN MAAILMA, Oppimisen tulevaisuus 2030, Tulevaisuuden tutkimuskeskus 2011 • Opetusteknologia koulun arjessa II, jyu 2011 • Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä, OPH 2011 • Lukion tulevaisuus 2030, Otavan Opiston Osuuskunta 2011 • Lukio 2.0, Suomen lukiolaisten liitto 2011 • Silmät auki sosiaaliseen mediaan, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 2011 • Osaava ja luova Suomi, Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus, 2010 • Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2020, 2010 • Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma, Arjen tietoyhteiskunta 2010 • Merkkejä tulevaisuuden oppimisympäristöistä, OPH 2010 • Koulu 3.0, OPH 20108.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 19. 19. Konsultti Kärmesaho neuvoo opetusteknologia-asioissa by saurau Linda Saukko-rauta http://saukkorauta.wordpress.com/8.2.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

×