IV. Szenvedélybetegek   lelkigondozása  Teológiai nézőpont  Bereczki Sándor
Római Katolikus Egyház véleménye„Szabó János…. a magyar katolikusegyházban elsőként foglalkozotthivatásszerűen a drogfüggő...
Római Katolikus karizmatikusok      véleménye„A kábítószer bűn. Két okból. Először, mertlassú öngyilkosság. Senkinek...
Freud a bűnrőlA pszichológia nagy igazságokat fedezettfel kutatásai során, de mint tudománynem áll közös alapon a teológiá...
Freud a bűnről (folyt.)Az összes bűnt csak egy kóros érzésséredukálja. Ez azt jelentené, hogy azember nem igazán felelős t...
A Kék KeresztA Magyar Kékkereszt Egyesület célja azalkoholizmusban és más szenvedély-betegségekben szenvedők, lelki és tes...
Carl Jung felfogásaA híres svájci pszichiáter, aki az AA* egyikalapítójának, Bill Wilsonnak alkoholizálóbarátját kezelte, ...
Carl Jung felfogása (folyt.)Wilsont voltaképpen Jung e felfogásavezette el a szellemi kijózanodáshoz.”(Reader’s Digest vál...
Egy pszichiáter véleménye„A megtérésélmény pedig még súlyosszemélyiségzavarok esetén is képesfordulatot hozni a személyisé...
Egy pszichiáter véleménye (folyt.)Az önpusztítás, drogozás ebbőla szempontból nem betegség,hanem bűn, mely azonban a vallá...
A Biblia az alkoholról és egyéb        szerekrőlA Biblia általában Isten ajándékakéntbeszél a borról.Pl.: Gyógysze...
A Biblia az alkoholról és egyéb      szerekről (folyt.)A Biblia ugyanakkor óv a bor veszélyeitől.Méregnek is nevezi.„...
Noé eseteA Biblia ír Noé lerészegedéséről. Nem váltalkoholistává, de éktelen állapotba került.„Noé elkezdte a földet művel...
Lót és lányaiLót részeg állapotában kiszolgáltatottávált, lányai vérfertőzésbe vitték.„Gyere, itassuk le apánkat borral, h...
Kép webhelyeor-zse.hu•Teljes méretű kép - Azonos méretx nagyobbMéret:                  234 × 187Előfordul...
A Biblia az alkoholról és egyéb      szerekről (folyt.)A mirha borhoz keverve kábító hatású.Jézus a megváltással járó...
A mirhafák száraz, szikláshegyoldalakon 3 m magasra nőnekmeg. Kép webhelye archiv.magyarszo.com •Teljes méretű kép - Azono...
A Biblia az alkoholról és egyéb      szerekről (folyt.)A pogány kultuszok prófétái tudatmódosítószereket használtak,...
A Biblia az alkoholról és egyéb      szerekről (folyt.)Feltehető, hogy a Baál-papok tudatmódosítószereket is használt...
A Biblia az alkoholról és egyéb      szerekről (folyt.)A sört is ismerték Babilóniában ésEgyiptomban, amelyet a Misna...
A Biblia a józanságot hangsúlyozza• A részegség kerülése már az Ószövetségben etikai követelmény volt. A részegség nyoma...
A Biblia a józanságot hangsúlyozza         (folyt.)Az Újszövetség hasonló értelembengondolkodik a józanságról.Felt...
A Biblia a józanságot hangsúlyozza        (folyt.)Pál tanításában a pneuma és arészegség egymást kizáró fogalmak.„...
Betegség vagy bűn?A teológia a részegeskedést, a drogozást, aszerencsejátékot bűnnek ítéli.„Mert mindenki saját kívánságát...
A halálba vezető út
Milyen kivezető út található    a szenvedélybetegségből?1. A megtérés – újjászületés – szocializáció –megszentelődés2. ...
1. A megtérés – bibliai szóhasználat1. ‫„ שוב‬Súb” (héber) /„túb”(arám): megfordul,odafordul (Istenhez!)„De még most is íg...
A megtérés – bibliai szóhasználat       (folyt.)2. ἐπιστρέφω [episztrefó] (görög): megfordul,odafordul vagyis elfor...
A megtérés – bibliai szóhasználat      (folyt.)3. μετανοέω [metanoeó]: „A magamrólalkotott eddigi véleményem teljesm...
A megtérés – bibliai szóhasználat        (folyt.)Paenitentiam agite (Vulgata): „tartsatok bűnbánatot!” (lásd: Máté...
MegtérésA megtérés nem csupán a meggyőzőbizonyságtételen alapszik, hanema kijelentésen. Csak az tér megvalóságosan, akinek...
Megtérés (folyt.)„De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztottengem az én anyám méhétől fogva és elhívottaz ő kegyelme á...
Megtérés (folyt.)A bűnből, a kárhozat állapotából, a világból, azördög hatalmából való megtérés, önmagábannem mindig hozza...
Megtérés (folyt.)Ha egy szenvedélybeteg megtér, nem  valószínű, hogy a szenvedélybetegségből is  azonnal teljesen felépü...
Megtérés (folyt.)Nem zárjuk ki a teljes szabaduláslehetőségét, az Úrnak van hatalma aszenvedélybetegségből is megszabadíta...
Megtérés (folyt.)Péter és Pál apostol is ír alkoholisták szabadu-lásáról: „Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sembálványimádó...
Megtérés (folyt.)„Bizony, elég volt abból, hogy a múltban apogányok szokása szerint kicsapongásokban,kívánságokban, részeg...
Megtérés (folyt.)A megtérés egyszeri esemény az életünkben,de mindenkor például szolgálhat.A kierőszakolt „megtérés”, az é...
Megtérés (folyt.)Ha egy sikerorientált lelkigondozó „bekínál”egy szenvedélybeteget „olcsó” kegyelemmel,„olcsó”’ megtérésse...
Megtérés (folyt.)Ha megkérdezünk egy szenvedélybeteget, hogymiért akar megtérni, gyakran az a válasza, hogykönnyebb legyen...
Megtérés (folyt.)Egy szenvedélybeteg esetében „az olcsómegtérés” végzetes lehet. A hamarosanbekövetkező kudarcokat úgy éli...
Megtérés (folyt.)A Szentlélek támaszt vágyat a szenvedély-betegben, hogy felkészüljön és megtérjen.Mi ne sürgessük őt, han...
Megtérés (folyt.)Az egyén felelős a megtéréséért. (Ám az iskegyelemből van!)A megtéréskor a bűnbánatra jutott bűnöst azAty...
Megtérés (folyt.)„Ezek azok, a kik jöttek a nagynyomorúságból, és megmosták az őruháikat, és megfehérítették ruháikat aBár...
A megtérés és az újjászületés úgy összetartozik, mint a pénz két oldalaKép webhelye1apro.hu•Teljes méretű kép - Azonos mé...
ÚjjászületésAz Úrral való közösség a megtéréssel és újjá-születéssel kezdődik el. E kettő elválaszt-hatatlanul összetartoz...
Újjászületés (folyt.)• „Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ...
Félút• Megtörténhet az, hogy a szenvedély- beteg csak fél utat tesz meg, „megtér”, de nem születik újjá. Egy ilyen negat...
Félút (folyt)• Ha a szenvedélybeteg csak a „megtérésig” jut el, de nem születik újjá, és életében nem lesz Jézus Krisztu...
Félút (folyt)Ha a szenvedélybeteg megtérése nem járegyütt újjászületéssel, akkor vele is aztörténhet, amit Jézus mond az ü...
Félúton – Gazda nélkül„Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből,víz nélküli helyeken bolyong nyugalmat keresve,és ami...
Az újjászületés jelei1. Isteni természet részesei vagyunk (2  Péter 1,4)2. Új látásmód ( 2 Korinthus 4,6), új  gondolkod...
Az újjászületés jelei (folyt.)1. Új természetünk meghajlik Isten akarata  előtt, Isten szerinti motivációink lesz-  nek....
Megtérés – újjászületés –     megszentelődés• A megtérés és az újjászületés egyszeri esemény az életünkben, a megsze...
Szocializáció és megszentelődésA szocializáció mindig kölcsönhatás, ahola környezet hat az egyénre és fordítva,az egyén is...
Szocializáció és megszentelődés         (folyt.)A szocializáció színterei:- A családi szocializáció (A motivációt...
Szocializáció és megszentelődés        (folyt.)- A kortársi szocializáció (Ekkor a csoporthoz tartozás erősebbé v...
Szocializáció és megszentelődés         (folyt.)A szenvedélybetegeknél nagy hiányosságokmutatkoznak a szocializáci...
Szocializáció és megszentelődés         (folyt.)• Meg kell tanítani őket a legelemibb dolgokra (pontosság, helyes...
Szocializáció és megszentelődés         (folyt.)• „Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindene...
Szocializáció és megszentelődés         (folyt.)A megszentelődés az Úr Igéjének és Lelkéneka formáló munkája bennü...
Szocializáció és megszentelődés        (folyt.)• Az újjászületett ember nem lesz hibátlan, megmarad benne a bűnre...
Szocializáció és megszentelődés       (folyt.)„Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, defelkelek, mert ha még a se...
Összegzés  A megtéréssel és újjászületéssel radikális  változás következhet be egy szenvedély-  betegnél:2. Tiszta lapp...
Összegzés (folyt.)1. Megváltozik az erőviszonya: Krisztus  ereje benne működik, eddig gonosz  erők irányították.2. Megta...
Összegzés (folyt.)1. Nem lesz gyökértelen, mert hite az Úrba  gyökerezik, megbízható társakat, segítséget  kaphat a közö...
Összegzés (folyt.)1. A megszentelődés lelki karbantartás is, a  megújulásban segít.2. A szenvedélybeteg szocializációs  ...
2. Ördögűzés„Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelekkövetik: az én nevemben ördögöketűznek ki, új nyelveken szólnak, kígy...
2. Ördögűzés (folyt.)Jézus ördögűzésével kapcsolatban kétfontos szempontot figyelhetünk meg: azegyik, amikor a személye el...
2. Ördögűzés (folyt.)„Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez:„Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem,mert nem az Ist...
2. Ördögűzés (folyt.)Az ördögűzés spirituális hadviselés a minketostromló szellemi világgal szemben, és harcazokért, akike...
2.a. A kísértésben lévő ember     lelkigondozásaA kísértéseket az Úr megengedi, hogymegtanuld „a Kánaánért való harco...
A kísértés erő-megnyilvánulásA kísértés nemcsak egy idegen gondolat,hanem támadás ellenünk.Belső konfliktus(oka)t indít el...
A kísértés erő-megnyilvánulás (folyt.) A kísértések különböző fokú erősséggel jelentkezhetnek: gyenge, közepes, erős. Ered...
A kísértés megjelenési formái Rejtett és nyilvánvaló módon tűnik fel.o Szélvihar      a Mester vádolásao Ordító oro...
A kísértés céljai2.  Elbizonytalanítás (látásmód)3.  A Szentlélek vezetésének elhanyagolása4.  Saját ötleteink, vágyain...
Az egyén tennivalói1. Az Úr Jézus Krisztus nevének a segítségül  hívása2. Erős kísértésben a harcos imádság  választása ...
Az egyén tennivalói (folyt.)1. Böjtölés o Nagyon erős kísértések között! o Ez nem érdemszerző böjt, nem Isten  kénysze...
A lelkigondozó tennivalói1. Vizsgálja meg először is a saját szívét!2. Győződjön meg az illető motiváltságáról,  bűnbánat...
A lelkigondozó tennivalói (folyt.)1. Kérjen tanácsot az Úrtól, hogyan segítsen a  kísértésben lévőnek!2. A kísértésbe ese...
2.b. A megcsúszott ember      lelkigondozása• A megcsúszás azt jelenti, hogy már a szermentesen élő beteg egy-két ...
„Ne     ele örülj       sem baj    az Ú    i s , f om n   kel R az é ölkel ak, el     l ho   ...
Kép webhelyewesternhorse.mindenkilapja.hu•Teljes méretű kép - 1.7x nagyobbMéret:                   665 ×...
Kép webhelyerepulomuzeum.hu•Teljes méretű kép - 1.4x nagyobbMéret:                   640 × 480Előfordulh...
A megcsúszott ember lelkigondozása       (folyt.)A megcsúszás és a visszaesés közöttikülönbség nagy.Dávid elesett –...
A megcsúszott ember lelkigondozása       (folyt.)1. Amikor a megcsúszást kudarcnak vesszük  Kié ekkor a felelősség...
A megcsúszott ember lelkigondozása       (folyt.)1. Amikor megaláznak minket a  megcsúszásunkért. Hogyan fogadjuk?...
á  s                                              b  otl         ...
A megcsúszott ember lelkigondozása       (folyt.)1. A megcsúszásokat is megítéli az Úr?  Hogyan fogadom?2. A világ...
2.c. A megkötözött ember       lelkigondozása• A megkötözöttség egy dologra való beszűkülést jelent.• Pl.: Egy fiat...
2.c. A megkötözött ember   lelkigondozása (folyt.)A szabadság elvesztése:- Gondolati szabadság- Érzelmi szabadság- Akar...
2.c. A megkötözött ember     lelkigondozása (folyt.) Miből eredhet a megkötözöttség?• A neveléssel is összefüggésben ...
2.c. A megkötözött ember    lelkigondozása (folyt.)Anális fixáció: „nem adja azt, ami az övé…”pl. képtelen bármitől meg...
2.c. A megkötözött ember     lelkigondozása (folyt.)2. A bennünk rejlő vágyak. A testies vágyak a szelektáló képesség...
2.c. A megkötözött ember   lelkigondozása (folyt.)Kételkedő szavaink is megkötöző erőthordoznak: „Szádnak beszédei álta...
2.c. A megkötözött ember    lelkigondozása (folyt.)3. A Sátán műve. Pók módjára megkötözi azt, aki a hálójába kerül. ...
2.c. A megkötözött ember     lelkigondozása (folyt.)• Megkötöz pl.: betegséggel „Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a ...
2.c. A megkötözött ember   lelkigondozása (folyt.)A Sátán módszere: kifáraszt és elaltat,hogy megkötözzönFelhasználhatj...
2.c. A megkötözött ember    lelkigondozása (folyt.)A megkötözöttség pszichiátriai betegségbe isátmehet. Pl. kényszeres ...
2.c. A megkötözött ember    lelkigondozása (folyt.)Mi a tennivaló?2. A motiváció megléte a szabadulást illetően.3. Hit...
2.d. Megszállott ember szabadulásaMegszállottság?• A gonosz lélek, lelkek betörése a személyiségbe• Az emberben való lako...
2.d. Megszállott ember szabadulása        (folyt.)• A démonok ember feletti erőt kölcsönöznek a megszállottnak• A ...
2.d. Megszállott ember szabadulása        (folyt.)Hogyan alakul ki?Megy az utcán a járókelő, és abokorból ráugrik e...
2.d. Megszállott ember szabadulása        (folyt.)M. Scott Peck keresztyén pszichiáterszemtanúja volt 2 megszállott...
2.d. Megszállott ember szabadulása        (folyt.)• A másiknál 5 éves korban kezdődött megszállottság (félelem, in...
2.d. Megszállott ember szabadulása        (folyt.)• Elmebetegség vagy megszállottság?• Mentális betegekre utaló tün...
2.d. Megszállott ember szabadulása        (folyt.)Miben különbözik?• Jelen kell lenni valamilyen jelentős érzelmi ...
2.d. Megszállott ember szabadulása        (folyt.)• Példa. Két megszállott felismerte magában, hogy van egy önpusz...
2.d. Megszállott ember szabadulása        (folyt.)• Példa. A másodlagos személyiség a szajha, az agresszív, a függ...
Gonoszság?• A megszállottság ritka jelenség, annál általánosabb az emberi gonoszság előfordulása.• Az ember azzal a gono...
„Gyógyítsatok megbetegeket, támasszatokfel halottakat, tisztítsatokmeg leprásokat, űzzetek kiördögöket.”(Máté 10,8)
ördögűzés                Ördög zés                  ű     kísértés •    megkötöz...
2.d. Megszállott ember szabadulása        (folyt.)Az ördögűzők2. Az ördögűzés esetében célszerűbb, ha  nem egyedül...
2.d. Megszállott ember szabadulása        (folyt.)1. Az ördögűzés eltarthat 3-12 óráig is,  ahol konfrontálják a m...
2.d. Megszállott ember szabadulása        (folyt.)1. Az ördögűzéskor nem a szolgák érik el  a sikert, hanem az Úr ...
2.d. Megszállott ember szabadulása        (folyt.)• Az ördögűzők szolgálatukat spirituális hadviselésnek tekintik....
2.d. Megszállott ember szabadulása        (folyt.)• Az ördögűzés radikális műtéthez hasonlítható, ami nemcsak gyóg...
2.d. Megszállott ember szabadulása        (folyt.)1. Az ördögűzéskor a szolgáló testvérek  magasfeszültséggel dolg...
„A tisztátalan lelkekugyanis sok megszállottbólhangosan kiáltozvakimentek, sok béna éssánta is meggyógyult, ésnagy öröm vo...
2.d. Megszállott ember szabadulása        (folyt.)1. A démoni erők óriási energiákkal  rendelkeznek.  Hatalmas ká...
2.d. Megszállott ember szabadulása        (folyt.)1. A szolgáló testvéreknek fel kell  mérniük, hogy itt és most e...
2.d. Megszállott ember szabadulása       (folyt.)Az ördögűzéshez kevés az, hogyelhallelujázgatunk az Úr nagyságán é...
2.d. Megszállott ember     szabadulása(folyt)1. Előfordulhat, hogy az illető nem is  akar megszabadulni a démoni erők...
2.d. Megszállott ember szabadulása        (folyt)1.  A kontár ördögűzés fizikai és lelki   veszélyekkel is járh...
„Ha viszont én IstenLelkével űzöm ki azördögöket, akkor bizonyelérkezett hozzátok azIsten országa.” (Máté12,28)
Összefoglalás A szenvedélybetegekkel való lelkigondozói     beszélgetés sajátos módja1. A szenvedélybetegek közötti ...
A szenvedélybetegekkel való lelkigondozói   beszélgetés sajátos módja (folyt.)1. A lelkigondozó meghallgatja a  szenve...
A szenvedélybetegekkel való lelkigondozói   beszélgetés sajátos módja (folyt.)1. A lekigondozói beszélgetés nem fegyelm...
A szenvedélybetegekkel való lelkigondozói     beszélgetés sajátos módja (folyt.)•  A lelkigondozásnak nem csak verbá...
A szenvedélybetegekkel való lelkigondozói    beszélgetés sajátos módja (folyt.)•  A lelkigondozói beszélgetés csúcsp...
A szenvedélybetegekkel való lelkigondozói    beszélgetés sajátos módja (folyt.)•  A lelkigondozói szolgálatban  nél...
3. Komplex rehabilitációHa a lelkigondozó felismeri, hogy súlyosfüggő, akit gondoz, célszerű, ha őt kórházba,reha-bilitáci...
3. Komplex rehabilitáció (folyt.)A lelkigondozó, ha módjában áll,feltétlenül tartsa a kapcsolatot a beteghozzátartozóival,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Szenvedélybetegek lelkigondozása

1,215 views
1,079 views

Published on

Lelkigon

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,215
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Szenvedélybetegek lelkigondozása

 1. 1. IV. Szenvedélybetegek lelkigondozása Teológiai nézőpont Bereczki Sándor
 2. 2. Római Katolikus Egyház véleménye„Szabó János…. a magyar katolikusegyházban elsőként foglalkozotthivatásszerűen a drogfüggőkkel. Ő súlyosszeretetsérülteknek nevezte a drogosokat…II. János Pál pápa pedig az emberi méltóságelvesztésének veszélyeire hívta fel afigyelmet.”(Bodnár Dániel, Vigilia, 2008.7.14.),
 3. 3. Római Katolikus karizmatikusok véleménye„A kábítószer bűn. Két okból. Először, mertlassú öngyilkosság. Senkinek sincs joga pusztánaz élvezet kedvéért tönkre tenni sajátszervezetét. Másodszor mert mágia. Elváltozotttudatállapotot idéz elő, ami ismeretlen szellemibefolyások előtt nyitja meg az emberi lelket.”(A Magyar Katolikus Karizmatikus MegújulásHírlevele, 2010.III.szám)
 4. 4. Freud a bűnrőlA pszichológia nagy igazságokat fedezettfel kutatásai során, de mint tudománynem áll közös alapon a teológiával.Sigmund Freud tagadta azt, hogy azember bűnös és problémáinak gyökerea bűnre lenne visszavezethető.
 5. 5. Freud a bűnről (folyt.)Az összes bűnt csak egy kóros érzésséredukálja. Ez azt jelentené, hogy azember nem igazán felelős tetteiért?A teológia viszont azt hangsúlyozza,hogy az ember eredendően bűnös ésfelelős a cselekedeteiért.
 6. 6. A Kék KeresztA Magyar Kékkereszt Egyesület célja azalkoholizmusban és más szenvedély-betegségekben szenvedők, lelki és testigyógyulást keresők segítése úgy, hogy akeresztyén hitben Isten szabadító erejétmegismerjék.
 7. 7. Carl Jung felfogásaA híres svájci pszichiáter, aki az AA* egyikalapítójának, Bill Wilsonnak alkoholizálóbarátját kezelte, azt vallotta, hogy „…azalkoholizmusnak csak szellemi vagyvallásos élmény vethet véget – vagyisőszinte megtérés.
 8. 8. Carl Jung felfogása (folyt.)Wilsont voltaképpen Jung e felfogásavezette el a szellemi kijózanodáshoz.”(Reader’s Digest válogatás: A lélek és azértelem ABC-je, 1997. 198. o.)(*Anonim Alkoholisták)
 9. 9. Egy pszichiáter véleménye„A megtérésélmény pedig még súlyosszemélyiségzavarok esetén is képesfordulatot hozni a személyiségmotivációs rendszerében. A vallásosszemlélet általában hangsúlyozzaa személyes felelősség, szabadválasztás szerepét.
 10. 10. Egy pszichiáter véleménye (folyt.)Az önpusztítás, drogozás ebbőla szempontból nem betegség,hanem bűn, mely azonban a vallásoseszmerendszerben jól kezelhető. ”(Dr. Rácz József: A drogfogyasztómagatartás, Medicina, Budapest,1988. 137. o.)
 11. 11. A Biblia az alkoholról és egyéb szerekrőlA Biblia általában Isten ajándékakéntbeszél a borról.Pl.: Gyógyszer ként is használták.„Ezután ne csak vizet igyál, hanem -gyomrodra és gyakori gyengélkedésedrevaló tekintettel - élj egy kevés borral is.”(1 Tim. 5,23)
 12. 12. A Biblia az alkoholról és egyéb szerekről (folyt.)A Biblia ugyanakkor óv a bor veszélyeitől.Méregnek is nevezi.„Ne nézd a bort, hogyan vöröslik, hogyangyöngyözik a pohárban. Bizony simánlecsúszik az! De végül megcsíp, mint akígyó, megmar, mint a vipera.” (Péld.23,31)
 13. 13. Noé eseteA Biblia ír Noé lerészegedéséről. Nem váltalkoholistává, de éktelen állapotba került.„Noé elkezdte a földet művelni, és szőlőtültetett. Egyszer bort ivott, megrészege-dett, és mezítelenre vetkőzött a sátrában.(1 Móz. 9, 20-21)
 14. 14. Lót és lányaiLót részeg állapotában kiszolgáltatottávált, lányai vérfertőzésbe vitték.„Gyere, itassuk le apánkat borral, háljunkvele, és támasszunk apánktól utódot.Leitatták tehát az apjukat borral még azonaz éjszakán, és bement a nagyobbik, és azapjával hált.” (1 Móz. 19,32-33)
 15. 15. Kép webhelyeor-zse.hu•Teljes méretű kép - Azonos méretx nagyobbMéret: 234 × 187Előfordulhat, hogy a képet szerzői jogok védik.Típus: 18KB JPG
 16. 16. A Biblia az alkoholról és egyéb szerekről (folyt.)A mirha borhoz keverve kábító hatású.Jézus a megváltással járó szenvedés elölnem menekült, tiszta tudattal vállalta,ezért utasította vissza a kábítószert,mellyel megkínálták.„…mirhás bort adtak neki; de ő nemfogadta el.” (Márk 15,23)
 17. 17. A mirhafák száraz, szikláshegyoldalakon 3 m magasra nőnekmeg. Kép webhelye archiv.magyarszo.com •Teljes méretű kép - Azonos méretx nagyobb Méret: 400 × 291 Előfordulhat, hogy a képet szerzői jogok védik. Típus: 26KB JPG
 18. 18. A Biblia az alkoholról és egyéb szerekről (folyt.)A pogány kultuszok prófétái tudatmódosítószereket használtak, melytől tudati állapotukmegváltozott. Így ismeretlen szellemi befolyásalá kerültek.A sámánok tevékenységében is fontos kellékekvoltak a „házilag” előállított tudatmódosítószerek, melyek víziókat, hallucinációkatváltottak ki.
 19. 19. A Biblia az alkoholról és egyéb szerekről (folyt.)Feltehető, hogy a Baál-papok tudatmódosítószereket is használtak „…elkezdtek hangosankiabálni és az ő szokásuk szerint késekkel ésborotvákkal metélték magokat, míg csak kinem csordult a vérök. Mikor pedig a dél elmúlt,prófétálni kezdtek egész az esteli áldozatig;de akkor sem lett se szó, se felelet, semeghallgattatás.” (1 Kir. 18,28-29)
 20. 20. A Biblia az alkoholról és egyéb szerekről (folyt.)A sört is ismerték Babilóniában ésEgyiptomban, amelyet a Misna szerint(Peszah III,1) húsvétkor tilos volt inni,a Bibliában szerepel egy szó, a „sekar”(héb.) mint alkohol tartalmú ital,valószínűen a sörre vonatkozik.
 21. 21. A Biblia a józanságot hangsúlyozza• A részegség kerülése már az Ószövetségben etikai követelmény volt. A részegség nyomasztó teher, elítélt állapot (Ésaiás 5,11), a bálványimádás kísérő jelensége (Ámós 2,8) és annak képe (Hóseás 4,11). S aki egészen Istennek szenteli magát (nazir), annak teljesen tartózkodnia kell a szeszes italoktól (4 Mózes 6,3).
 22. 22. A Biblia a józanságot hangsúlyozza (folyt.)Az Újszövetség hasonló értelembengondolkodik a józanságról.Feltétele a bűn elleni küzdelemnek (1 Kor.15,34), elengedhetetlen a Sátán elleniharcban (1 Pét. 5,8), ugyanakkor avilágosság gyermekeihez illő magatartástjellemzi (1 Thessz. 5,5 kk.)
 23. 23. A Biblia a józanságot hangsúlyozza (folyt.)Pál tanításában a pneuma és arészegség egymást kizáró fogalmak.„Ne részegeskedjetek, mert a borralléhaság jár együtt, hanem teljetekmeg Lélekkel.” (Efézus 5,18)
 24. 24. Betegség vagy bűn?A teológia a részegeskedést, a drogozást, aszerencsejátékot bűnnek ítéli.„Mert mindenki saját kívánságától vonzva éscsalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánságmegfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedvehalált nemz.” (Jak. 1,14-15)
 25. 25. A halálba vezető út
 26. 26. Milyen kivezető út található a szenvedélybetegségből?1. A megtérés – újjászületés – szocializáció –megszentelődés2. Ördögűzésd) A kísértés lévő ember lelkigondozásae) Megcsúszott ember lelkigondozásaf) Megkötözött ember lelkigondozásag) Megszállott ember szabadulása3. A komplex rehabilitáció
 27. 27. 1. A megtérés – bibliai szóhasználat1. ‫„ שוב‬Súb” (héber) /„túb”(arám): megfordul,odafordul (Istenhez!)„De még most is így szól az Úr: Térjetek meghozzám teljes szívetek szerint; böjtöléssel is,sírással is, kesergéssel is. És szíveteketszaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetekmeg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mertkönyörülő és irgalmas ő; késedelmes aharagra és nagy kegyelmű, és bánkódik agonosz miatt. (Jóel 2,12-13)
 28. 28. A megtérés – bibliai szóhasználat (folyt.)2. ἐπιστρέφω [episztrefó] (görög): megfordul,odafordul vagyis elfordulás a bűntől, ésodafordulás a megfeszített és feltámadottKrisztushoz, Akit az Atya küldött.„Bánjátok meg (μετανοέω [metanoeó]) azértés térjetek meg (ἐπιστρέφω [episztrefó]),hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy ígyeljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.”(Apostolok cs. 3,19-20)
 29. 29. A megtérés – bibliai szóhasználat (folyt.)3. μετανοέω [metanoeó]: „A magamrólalkotott eddigi véleményem teljesmegváltoztatása.” Erkölcsi megfordulás.„Térjetek meg, mert elközelített amennyeknek országa.” (Máté 3,2)
 30. 30. A megtérés – bibliai szóhasználat (folyt.)Paenitentiam agite (Vulgata): „tartsatok bűnbánatot!” (lásd: Máté 3,2)Tut Buße (Luther) „tartsatok bűnbánatot!”A megtérés magyar nyelven két irányú fogalom (valahonnan valahová való megérkezés)
 31. 31. MegtérésA megtérés nem csupán a meggyőzőbizonyságtételen alapszik, hanema kijelentésen. Csak az tér megvalóságosan, akinek az Úr kijelenti magát.Sault sem tudta meggyőzni az emberi szó,csak az Úr kijelentése.
 32. 32. Megtérés (folyt.)„De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztottengem az én anyám méhétől fogva és elhívottaz ő kegyelme által,Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogyhirdessem őt a pogányok között: azonnal nemtanácskoztam testtel és vérrel.” (Galata1,15-16)
 33. 33. Megtérés (folyt.)A bűnből, a kárhozat állapotából, a világból, azördög hatalmából való megtérés, önmagábannem mindig hozza magával a fizikai vagypszichiátriai betegségekből való gyógyulást is.Például: ha megtér egy tüdőbeteg, nem biztos,hogy a betegsége is elmúlik. Mindenestre újmódon fog viszonyulni a betegségéhez.
 34. 34. Megtérés (folyt.)Ha egy szenvedélybeteg megtér, nem valószínű, hogy a szenvedélybetegségből is azonnal teljesen felépül.Általában háromféle változásra számíthatunk:3. Rövid távú változás (1- 6 hónap)4. Hosszú tává változás (1-7 év)5. Élethosszig tartó szabadulás (teljes absztinencia)
 35. 35. Megtérés (folyt.)Nem zárjuk ki a teljes szabaduláslehetőségét, az Úrnak van hatalma aszenvedélybetegségből is megszabadítani.Néhány bibliai példát gondolunk át ezzelkapcsolatban.
 36. 36. Megtérés (folyt.)Péter és Pál apostol is ír alkoholisták szabadu-lásáról: „Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sembálványimádók, sem házasságtörők, sem bujál-kodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nye-részkedők, sem részegesek, sem rágalma-zók,sem harácsolók nem fogják örökölni Isten or-szágát. Pedig ilyenek voltak közületek néme-lyek: de megmosattatok, megszentelődtetek,és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztusnevében és a mi Istenünk Lelke által.” (1 Kor.6,9-11)
 37. 37. Megtérés (folyt.)„Bizony, elég volt abból, hogy a múltban apogányok szokása szerint kicsapongásokban,kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézo-lásokban, tivornyázásokban és szentségtelenbálványimádásokban éltetek.Azért haragusznak rátok, sőt káromolják Istent,mert nem rohantok velük együtt a kicsapon-gásnak ugyanabba a posványába.”(1 Pét. 4,3-4)
 38. 38. Megtérés (folyt.)A megtérés egyszeri esemény az életünkben,de mindenkor például szolgálhat.A kierőszakolt „megtérés”, az érzelmekfelajzásával kiváltott „megtérés” kárt okoz azegyénben. Lehet, hogy Isten országának aközelében marad, de oly módon, hogy kívülmarad Isten országának erőterén. Nemkövetkezik be nála az újjászületés.
 39. 39. Megtérés (folyt.)Ha egy sikerorientált lelkigondozó „bekínál”egy szenvedélybeteget „olcsó” kegyelemmel,„olcsó”’ megtéréssel, akkor az azt hiszi, hogy amegtérés olyan mint egy „varázsszer”, mellyelkönnyen bármit is elérhet.Úgy gondolja, hogy mond egy imádságot, ésattól minden megváltozik.
 40. 40. Megtérés (folyt.)Ha megkérdezünk egy szenvedélybeteget, hogymiért akar megtérni, gyakran az a válasza, hogykönnyebb legyen az élete. Megnyugodjon.Öröme legyen. Ne igyak stb. Önmagában azabsztinencia kevés.Azért kell megtérnie, hogy Jézus Krisztussalközössége legyen, és elnyerje az üdvösséget,az örök életet.
 41. 41. Megtérés (folyt.)Egy szenvedélybeteg esetében „az olcsómegtérés” végzetes lehet. A hamarosanbekövetkező kudarcokat úgy éli meg,hogy neki semmi sem sikerül, sem aleállás, sem a megtérés. Csalódottanhátat fordít az evangéliumnak. Ha újramegtérésre hívjuk, üldözöttnek érzimagát.
 42. 42. Megtérés (folyt.)A Szentlélek támaszt vágyat a szenvedély-betegben, hogy felkészüljön és megtérjen.Mi ne sürgessük őt, hanem imádkozzuk azért,hogy bűnbánatra jusson, és az Úr jelentse kimagát neki.Amikor megérik, komoly döntést tud hozni.Még egy egészséges embernek is nehéz lépés amegtérés, nem szólva egy beteg emberről!
 43. 43. Megtérés (folyt.)Az egyén felelős a megtéréséért. (Ám az iskegyelemből van!)A megtéréskor a bűnbánatra jutott bűnöst azAtya Krisztus golgotai áldozatában való hitealapján bűnbocsánatban és megtisztulásbanrészesíti.
 44. 44. Megtérés (folyt.)„Ezek azok, a kik jöttek a nagynyomorúságból, és megmosták az őruháikat, és megfehérítették ruháikat aBárány vérében.” (Jelenések 7,14)Így szabadul ki az Ördög igézetéből.Lezárul a múltja.
 45. 45. A megtérés és az újjászületés úgy összetartozik, mint a pénz két oldalaKép webhelye1apro.hu•Teljes méretű kép - Azonos méretx nagyobbMéret: 640 × 325Előfordulhat, hogy a képet szerzői jogok védik.Típus: 36KB JPG
 46. 46. ÚjjászületésAz Úrral való közösség a megtéréssel és újjá-születéssel kezdődik el. E kettő elválaszt-hatatlanul összetartozik.Mi tehát az újjászületés?A megtérőt a Szentlélek új életre szüli újjá.Abban a pillanatban, amelyben megbántukbűneinket, és élő hittel Jézus Krisztushozfordulunk, a Szentlélek által újjászületünk.
 47. 47. Újjászületés (folyt.)• „Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;• A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.” (János 1,12-13)
 48. 48. Félút• Megtörténhet az, hogy a szenvedély- beteg csak fél utat tesz meg, „megtér”, de nem születik újjá. Egy ilyen negatív példát találunk az Újszövetségében, Simon, a varázsló esetét. Hitre jutott, megkeresztelkedett, de nem született újjá. (L. Apostolok cs. 8)
 49. 49. Félút (folyt)• Ha a szenvedélybeteg csak a „megtérésig” jut el, de nem születik újjá, és életében nem lesz Jézus Krisztus Úr, erő nélkül marad, nem fejlődik, nem jár a megszentelődés útján.
 50. 50. Félút (folyt)Ha a szenvedélybeteg megtérése nem járegyütt újjászületéssel, akkor vele is aztörténhet, amit Jézus mond az üresenmaradt, kitakarított, felékesített, degazda nélküli házról:
 51. 51. Félúton – Gazda nélkül„Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből,víz nélküli helyeken bolyong nyugalmat keresve,és amikor nem talál, akkor így szól: Visszatérekházamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér,kisöpörve és felékesítve találja.Aztán elmegy, vesz maga mellé még másik hét,magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ottlaknak. Annak az embernek az utóbbi állapotapedig rosszabb lesz az elsőnél.” (Lukács 11,24-26)
 52. 52. Az újjászületés jelei1. Isteni természet részesei vagyunk (2 Péter 1,4)2. Új látásmód ( 2 Korinthus 4,6), új gondolkodásmód.3. Új érzések, gyűlölet helyét elfoglalja a szeretet. Kedélyünk, hajlamunk, életmódunk megváltozik.
 53. 53. Az újjászületés jelei (folyt.)1. Új természetünk meghajlik Isten akarata előtt, Isten szerinti motivációink lesz- nek. Döntéseinket imádkozva hozzuk meg.2. A társas kapcsolatunk, az emberekhez való viszonyunk is megváltozik.3. A Lélek gyümölcse jelen lesz az életünkben. (Galata 5, 22)
 54. 54. Megtérés – újjászületés – megszentelődés• A megtérés és az újjászületés egyszeri esemény az életünkben, a megszentelődés vagy más szóval a növekedés élethossziglan tartó folyamat.• A megszentelődés, helyesebben a megszenteltetés (Krisztus műve bennünk!) folyamatában többre jutunk, és kilépünk a kiskorúság állapotából.
 55. 55. Szocializáció és megszentelődésA szocializáció mindig kölcsönhatás, ahola környezet hat az egyénre és fordítva,az egyén is mindig visszahat a környezetére.Az ember lényegében azokat a normákat,értékeket, hagyományokat, nézeteket,attitűdöket sajátítja el, amelyek az adottkultúrában, környezetében használatosak.
 56. 56. Szocializáció és megszentelődés (folyt.)A szocializáció színterei:- A családi szocializáció (A motivációt és az értelmi képességeket a család alapozza meg.)- Az iskolai szocializáció (A beilleszkedés szempontjából fontos szerepe van az iskolai kortárs csoportoknak.)
 57. 57. Szocializáció és megszentelődés (folyt.)- A kortársi szocializáció (Ekkor a csoporthoz tartozás erősebbé válik mint a felnőttekhez való viszony)- A szakmai szocializáció (A folyamat során az egyén belép egy szakma képviselőinek sorába, majd egyre magasabb szinten látja el szakmai szerepét. )
 58. 58. Szocializáció és megszentelődés (folyt.)A szenvedélybetegeknél nagy hiányosságokmutatkoznak a szocializációt illetően. A rosszcsaládi háttér, az alkoholista szülők csak rosszmintát adtak gyermekeik elé. Az alacsonyiskolai végzettség is hátrány.Hiányoznak az erkölcsi értékek. Negatívviselkedés: agresszió, tolvajlelkület, verekedésstb. jellemzi őket.
 59. 59. Szocializáció és megszentelődés (folyt.)• Meg kell tanítani őket a legelemibb dolgokra (pontosság, helyes kommunikáció stb.)• Ha a megtérés csak egy kézfeltartással történik, akkor a szocializációs hiányosságok nem rendeződnek el. A szenvedélybeteg így nem tud beilleszkedni a gyülekezetbe.
 60. 60. Szocializáció és megszentelődés (folyt.)• „Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” (1 Thesszalonika 5,23• „Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.” (2 Korinthus 7,1)
 61. 61. Szocializáció és megszentelődés (folyt.)A megszentelődés az Úr Igéjének és Lelkéneka formáló munkája bennünk. Krisztus a mimegszentelőnk, nem a mi erőfeszítésünkeredménye! )Ez azonban nem ment fel minket a felelősség alól.Az újjászületésünkkor elkötelezzük magunkat,hogy egész életünkben harcolni fogunk a Sátán,a bűn és a világ szennye ellen, vagyis Isten irántifélelemmel visszük véghez a mimegszentelődésünket.
 62. 62. Szocializáció és megszentelődés (folyt.)• Az újjászületett ember nem lesz hibátlan, megmarad benne a bűnre való hajlam.• Ha meg is botlik, elesik, de nem marad fekve, elterülve a bűneiben, hanem felkel újra, ragaszkodik az Úrhoz.
 63. 63. Szocializáció és megszentelődés (folyt.)„Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, defelkelek, mert ha még a setétségben ülnék is,az Úr az én világosságom!Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztemellene; mindaddig, a míg leperli peremet ésmeghozza ítéletemet. Kivisz engem avilágosságra, meglátom az ő igazságát.”(Mikeás 7,8-9)
 64. 64. Összegzés A megtéréssel és újjászületéssel radikális változás következhet be egy szenvedély- betegnél:2. Tiszta lappal indulhat.3. Az antiszociális személyiségzavart illetően komoly változás következhet be.4. Motivációs rendszere is átalakul, a Szentlélektől nyert motivációja is érvényesülhet.
 65. 65. Összegzés (folyt.)1. Megváltozik az erőviszonya: Krisztus ereje benne működik, eddig gonosz erők irányították.2. Megtanul egyedül is harcolni, imádkozni Jézus nevében a váratlanul feléledő craving, mohó vágyak, sóvárgások, késztetések ellen.
 66. 66. Összegzés (folyt.)1. Nem lesz gyökértelen, mert hite az Úrba gyökerezik, megbízható társakat, segítséget kaphat a közösségben.2. A megcsúszás esetében nem az önvádnak adja át magát, ami tovább ront állapotán, hanem bűnbánatot tarthat, a Bárány vérében megtisztulhat és így nem kerül a gonosz sötét útvesztőjébe.
 67. 67. Összegzés (folyt.)1. A megszentelődés lelki karbantartás is, a megújulásban segít.2. A szenvedélybeteg szocializációs hiányosságai csökkeni fognak, ha a hiteles példaképeket talál a közösségben.3. A bibliai értékrendet megismeri, magáévá teszi és feladja azt az életmódot, amit a szubkutútában folytatott.
 68. 68. 2. Ördögűzés„Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelekkövetik: az én nevemben ördögöketűznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókatvesznek kezükbe, és ha valami halálosatisznak, nem árt nekik, betegre teszik rá akezüket, és azok meggyógyulnak.” (Márk16,17-18)
 69. 69. 2. Ördögűzés (folyt.)Jézus ördögűzésével kapcsolatban kétfontos szempontot figyelhetünk meg: azegyik, amikor a személye ellen irányul agonosz támadása, és elűzi a Sátánt:„Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva:Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak nekiszolgálj!” (Máté 4,10)
 70. 70. 2. Ördögűzés (folyt.)„Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez:„Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem,mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanemaz emberek szerint.” (Máté 16,23)A másik figyelemre méltó dolog pedig az,amikor másokból űz ki démonokat: „Ha viszontén Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkorbizony elérkezett hozzátok az Isten országa.”(Máté 12,28)
 71. 71. 2. Ördögűzés (folyt.)Az ördögűzés spirituális hadviselés a minketostromló szellemi világgal szemben, és harcazokért, akiket már a gonosz bekerített,nyomorgat, fogságban tart, pszichiátriai ésszomatikus, testi betegségekkel is megterhel.Ebből nem vonhatunk le általános szabályokat,mert nem minden betegség mögött vandémoni megkötözöttség vagy megszállottság.
 72. 72. 2.a. A kísértésben lévő ember lelkigondozásaA kísértéseket az Úr megengedi, hogymegtanuld „a Kánaánért való harcot”,amikor azonban megerősödtél, a konkrétkísértés megszűnik.
 73. 73. A kísértés erő-megnyilvánulásA kísértés nemcsak egy idegen gondolat,hanem támadás ellenünk.Belső konfliktus(oka)t indít el bennünk.(Megtegyem? Ne tegyem?)Ekkor a belső fékek vagy működnek vagyrosszul fognak vagy egyáltalán nemműködnek bennünk!
 74. 74. A kísértés erő-megnyilvánulás (folyt.) A kísértések különböző fokú erősséggel jelentkezhetnek: gyenge, közepes, erős. Eredete: Sátántól, saját szívemből, körülményekből, emberektől erednek
 75. 75. A kísértés megjelenési formái Rejtett és nyilvánvaló módon tűnik fel.o Szélvihar a Mester vádolásao Ordító oroszlán félelemo Róka-holló barátság megfosztáso Kígyó észrevétlenségo Csapdák a szolgálat gyengítéseo Koldus alacsony igényszint
 76. 76. A kísértés céljai2. Elbizonytalanítás (látásmód)3. A Szentlélek vezetésének elhanyagolása4. Saját ötleteink, vágyaink előtérbe kerülése5. Kockázat megítélésének zavara6. Kompromisszumok a világgal7. A kívánság bűnné válása
 77. 77. Az egyén tennivalói1. Az Úr Jézus Krisztus nevének a segítségül hívása2. Erős kísértésben a harcos imádság választása (tusakodás= öldököljétek meg… Kol 3,5)3. Harcmód: – Védekezés (az áldozati vér oltalmát keressük) – Támadás (a vágynak, gonosz gondolatnak az Úr Jézus Krisztus nevében hittel történő megtagadása, Titusz 2,11-14)
 78. 78. Az egyén tennivalói (folyt.)1. Böjtölés o Nagyon erős kísértések között! o Ez nem érdemszerző böjt, nem Isten kényszerítése, hanem elmélyítheti az Urra figyelésünket.
 79. 79. A lelkigondozó tennivalói1. Vizsgálja meg először is a saját szívét!2. Győződjön meg az illető motiváltságáról, bűnbánatáról!3. Ne sürgesse, ne akarja rávenni arra, aminek megtételére még nem képes!4. Ne kínálja meg az „olcsó” kegyelemmel!5. Buzdítsa a kitartó harcra!
 80. 80. A lelkigondozó tennivalói (folyt.)1. Kérjen tanácsot az Úrtól, hogyan segítsen a kísértésben lévőnek!2. A kísértésbe esett illető „kificamodott tagját” kell helyretennie!3. A Szentlélek erejével kell harcolnia a bajban lévőért!4. Törődjön vele a visszatérő kísértés miatt!
 81. 81. 2.b. A megcsúszott ember lelkigondozása• A megcsúszás azt jelenti, hogy már a szermentesen élő beteg egy-két alkalommal visszatér a szerhez vagy játékhoz, de ismét talpra áll belső vagy külső motivációval.• A visszaesés viszont tartós állapotot jelent, amikor a már felépült beteg ismét folyamatosan szert fogyaszt, játszik, függőségi állapotba kerül.
 82. 82. „Ne ele örülj sem baj az Ú i s , f om n kel R az é ölkel ak, el l ho nv ek, len ma rdo ilá g ha ség jd ő zno o ss söt em sz o l gál inté m, m ágo étsé , megyö tat zi per ert v m. Az gben l rt ha nyö nek em étk ÚR ako rk ö em et, ezt h ar mi döm . Ki és i em a gj s, igaz visz a gazsá ellen át sá g v i l á g ot e. D áb a gos e n.” s ág (Mi ra , k 7, és 8-9 ) 82
 83. 83. Kép webhelyewesternhorse.mindenkilapja.hu•Teljes méretű kép - 1.7x nagyobbMéret: 665 × 606Előfordulhat, hogy a képet szerzői jogok védik.Típus: 106KB JPG 83
 84. 84. Kép webhelyerepulomuzeum.hu•Teljes méretű kép - 1.4x nagyobbMéret: 640 × 480Előfordulhat, hogy a képet szerzői jogok védik.Típus: 100KB JPG 84
 85. 85. A megcsúszott ember lelkigondozása (folyt.)A megcsúszás és a visszaesés közöttikülönbség nagy.Dávid elesett – Saul visszaesett.Péter elesett – más hívők visszaestek2 Péter 2,20-22
 86. 86. A megcsúszott ember lelkigondozása (folyt.)1. Amikor a megcsúszást kudarcnak vesszük Kié ekkor a felelősség?2. Amikor a megcsúszást nem rendezzük el az Úrral. Hová vezet ez?3. Amikor elbagatellizáljuk a megbotlást. Mást hibáztatunk?
 87. 87. A megcsúszott ember lelkigondozása (folyt.)1. Amikor megaláznak minket a megcsúszásunkért. Hogyan fogadjuk?2. Mekkora veszteség ér a megcsúszás miatt? Hogyan rendezzük?
 88. 88. á s b otl s á k é ti szt e tek 1,10) y legy ” (Fil ó; hog pjára. m i a j ak na ss z és isztusn i a ro a Kr ho gy m a l ó k tek , ü l v lh e ssé n é l k m e gíté„H ogy
 89. 89. A megcsúszott ember lelkigondozása (folyt.)1. A megcsúszásokat is megítéli az Úr? Hogyan fogadom?2. A világosság visszanyerése? Hogyan segíthetünk?3. Felkelsz vagy fekszel? A mi felelősségünk?
 90. 90. 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása• A megkötözöttség egy dologra való beszűkülést jelent.• Pl.: Egy fiatal nő (félelem, hogy örökölte a rákbetegséget)• A kacérkodással.
 91. 91. 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)A szabadság elvesztése:- Gondolati szabadság- Érzelmi szabadság- Akarati szabadság
 92. 92. 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.) Miből eredhet a megkötözöttség?• A neveléssel is összefüggésben hozható Az ember olyan nevelést kap, amely egy fajta megkötöttséget eredményez, mely fixálódik, rögzül. Itt egy példát veszünk alapul: az anális fixációt.
 93. 93. 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)Anális fixáció: „nem adja azt, ami az övé…”pl. képtelen bármitől megválni (zsugori,gyűjtögető) vagy túlzott tisztaságszeretet(rendmániás, kényszeres)2-3 éves kor: a túlságosan szigorú szoba-tisztaságra nevelés anális fixációteredményezhet (Freud)
 94. 94. 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)2. A bennünk rejlő vágyak. A testies vágyak a szelektáló képességünk zavarát idézhetik elő. Fellép a porszívó effektus, a fogyasztói társadalom szellemisége: válogatás nélkül mindent befogadunk. Ezért mi felelősek vagyunk.
 95. 95. 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)Kételkedő szavaink is megkötöző erőthordoznak: „Szádnak beszédei általestél tőrbe, megfogattattál a te szádnakbeszédivel.” (Példab. 6,2)
 96. 96. 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)3. A Sátán műve. Pók módjára megkötözi azt, aki a hálójába kerül. Gulliver utazásai. Életünk bizonyos területein megkötöz
 97. 97. 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)• Megkötöz pl.: betegséggel „Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a Sátán megkötözött ímé tizennyolcz esztendeje, nem kellett-é feloldani e kötélből szombatnapon?” (Luk. 13,16) 18 éve gerincbeteg asszony.
 98. 98. 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)A Sátán módszere: kifáraszt és elaltat,hogy megkötözzönFelhasználhatja a nyüglődő „hívőket” ismások megkötözésére.
 99. 99. 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)A megkötözöttség pszichiátriai betegségbe isátmehet. Pl. kényszeres vásárlás, testedzés-addikció stb.Egy bizonyos függőség alakul ki: a Sátánnaképpen ez a célja, az ember ne Istentől függjönegészséges módon, hanem beteges módon ateremtett dolgoktól.
 100. 100. 2.c. A megkötözött ember lelkigondozása (folyt.)Mi a tennivaló?2. A motiváció megléte a szabadulást illetően.3. Hit Jézus Krisztus szabadító erejében.4. A szolgáló testvér felkenetése egy adott helyzetben, a megkötözöttel való egységben harc a szabadulásért, ördögűzés.
 101. 101. 2.d. Megszállott ember szabadulásaMegszállottság?• A gonosz lélek, lelkek betörése a személyiségbe• Az emberben való lakozása
 102. 102. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)• A démonok ember feletti erőt kölcsönöznek a megszállottnak• A megszállott viselkedése idegenné válik• Életének a teljes irányítása a gonosz kezében van
 103. 103. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)Hogyan alakul ki?Megy az utcán a járókelő, és abokorból ráugrik egy démon?Fokozatosan alakul ki, ha az emberidőnként mindig enged egy kicsit aGonosznak.
 104. 104. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)M. Scott Peck keresztyén pszichiáterszemtanúja volt 2 megszállottszabadulsának.Két megszállott esetében kiderült, hogyelsődleges ok a magányosság volt.Egyik betegnél akkor kezdődött, amikor12 éves korban intenzíven érdeklődött azokkultizmus iránt.•Forrás:M.Scott Peck: Ördögi emberek
 105. 105. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)• A másiknál 5 éves korban kezdődött megszállottság (félelem, indulat-áttétel, téves elképzelés stb.)• Nemcsak a démoni gonoszság áldozatai voltak, hanem az emberinek is.
 106. 106. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)• Elmebetegség vagy megszállottság?• Mentális betegekre utaló tüneteket mutathat: depresszió, hisztéria, gondolatfűzés meglazulása.• Megszállott vagy elmebeteg?
 107. 107. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)Miben különbözik?• Jelen kell lenni valamilyen jelentős érzelmi problémának is, hogy a megszállottság fellépjen.• Nem egyetlen esemény alapján mondható megszállottnak, hanem a sorozatos megnyilvánulások összessége alapján.
 108. 108. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)• Példa. Két megszállott felismerte magában, hogy van egy önpusztító rész bennük, mely önálló és tőlük idegen személyiséggel rendelkezik.• Az egyiknek második személyisége olyan volt, mint egy megtestesült ellenállás.
 109. 109. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)• Példa. A másodlagos személyiség a szajha, az agresszív, a független szerepét játssza.• A másodlagos személyiség gonosznak mutatkozott.
 110. 110. Gonoszság?• A megszállottság ritka jelenség, annál általánosabb az emberi gonoszság előfordulása.• Az ember azzal a gonoszsággal, amit magában hordoz, másoknak is nagy kárt okoz.
 111. 111. „Gyógyítsatok megbetegeket, támasszatokfel halottakat, tisztítsatokmeg leprásokat, űzzetek kiördögöket.”(Máté 10,8)
 112. 112. ördögűzés Ördög zés ű kísértés • megkötözöttségmegszállottság
 113. 113. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)Az ördögűzők2. Az ördögűzés esetében célszerűbb, ha nem egyedül végezzük.
 114. 114. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)1. Az ördögűzés eltarthat 3-12 óráig is, ahol konfrontálják a megszállottat a tényekkel.3. Az Úr nevének és erejének segítségül hívása, az Úr jelenlétébe kell jutni.
 115. 115. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)1. Az ördögűzéskor nem a szolgák érik el a sikert, hanem az Úr végzi el a gyógyítást. Az alkalmatlan eszköz viszont kárt okoz.
 116. 116. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)• Az ördögűzők szolgálatukat spirituális hadviselésnek tekintik. A hadvezérek a háború idején minden durva eszközt bevetnek a győzelem érdekében, az ördögűzés esetében azonban a szeretet az egyetlen fegyver!
 117. 117. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)• Az ördögűzés radikális műtéthez hasonlítható, ami nemcsak gyógyító, hanem életmentő is lehet.• Az ördögűzés egyfajta „agymosás.”
 118. 118. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)1. Az ördögűzéskor a szolgáló testvérek magasfeszültséggel dolgoznak.3. Fel kell ismerniük mindenekelőtt, hogy milyen ördögi erőkkel van dolguk.
 119. 119. „A tisztátalan lelkekugyanis sok megszállottbólhangosan kiáltozvakimentek, sok béna éssánta is meggyógyult, ésnagy öröm volt abban avárosban.” (Apcs 8,7-8)”
 120. 120. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)1. A démoni erők óriási energiákkal rendelkeznek. Hatalmas károkat okozhatnak fizikailag és lelkileg (pl. disznónyáj)
 121. 121. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)1. A szolgáló testvéreknek fel kell mérniük, hogy itt és most elbírnak-e a jelenlévő ördögi erőkkel. Be vannak-e töltve az „itt és most”-ra Szentlélekkel?!
 122. 122. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt.)Az ördögűzéshez kevés az, hogyelhallelujázgatunk az Úr nagyságán ésfenségén, ha nem vagyunk olyanállapotban, hogy átáradjon rajtunkkeresztül az Úr hatalmas ereje.Ugyanis az ördögűzés nem nélkülünktörténik!!
 123. 123. 2.d. Megszállott ember szabadulása(folyt)1. Előfordulhat, hogy az illető nem is akar megszabadulni a démoni erőktől. (Az erőltetés rosszabb állapotot vált ki.)
 124. 124. 2.d. Megszállott ember szabadulása (folyt)1. A kontár ördögűzés fizikai és lelki veszélyekkel is járhat.2. Alapos felkészülés, a közösség imádsága, böjtje nélkülözhetetlen. Ha nem jön létre a lelki atmoszféra, ha nem tapasztalható az Úr kézzel fogható jelenléte, kudarcot vallunk a „túlerővel” szemben.
 125. 125. „Ha viszont én IstenLelkével űzöm ki azördögöket, akkor bizonyelérkezett hozzátok azIsten országa.” (Máté12,28)
 126. 126. Összefoglalás A szenvedélybetegekkel való lelkigondozói beszélgetés sajátos módja1. A szenvedélybetegek közötti lelkigondozói szolgálatra csak az alkalmas, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik és küldetése van az Úrtól.2. A lelkigondozói beszélgetés alapja Isten Igéje.
 127. 127. A szenvedélybetegekkel való lelkigondozói beszélgetés sajátos módja (folyt.)1. A lelkigondozó meghallgatja a szenvedélybeteget és imádkozik azért, hogy a valós problémáját felismerje.2. A lelkigondozó időkeretben végzi a beszélgetést.3. A lelkigondozó ittas, droghatás alatt lévővel nem kezdeményez beszélgetést.
 128. 128. A szenvedélybetegekkel való lelkigondozói beszélgetés sajátos módja (folyt.)1. A lekigondozói beszélgetés nem fegyelmező, moralizáló beszélgetés, hanem segíti a szenvedélybeteg motivációs készségének kibontakozását.2. Érvényes itt is Ézsaiás 40,11: „Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti.” (Kizárva a kényszer, erőltetés!)
 129. 129. A szenvedélybetegekkel való lelkigondozói beszélgetés sajátos módja (folyt.)• A lelkigondozásnak nem csak verbális része van, hanem non-verbális is, szeretetközlés is. A szenvedélybeteg ambivalens módon fogadja a szeretetet, mert tart a bekebelezéstől, de ha megismeri a lelkigondozó őszinteségét, megnyílik.
 130. 130. A szenvedélybetegekkel való lelkigondozói beszélgetés sajátos módja (folyt.)• A lelkigondozói beszélgetés csúcspontja az, ha a szenvedélybeteg felismeri, hogy egy Harmadik személy is jelen van, és szóhoz jut. Ha „van vevőkészüléke,” és meghallja szavát, akkor hajlandó lesz a változtatásra, meg is fog térni.
 131. 131. A szenvedélybetegekkel való lelkigondozói beszélgetés sajátos módja (folyt.)• A lelkigondozói szolgálatban nélkülözhetetlen az Isten Igéje, az imádság, a világos látás, a Szentlélekkel való betöltetés a konkrét helyzetben, amikor a szenvedély-beteg szabadulásáért imádkoznak. Nem könnyű feladat a szenvedélybetegek lelkigondozása, de az Úrral áldásos lesz munkánk!
 132. 132. 3. Komplex rehabilitációHa a lelkigondozó felismeri, hogy súlyosfüggő, akit gondoz, célszerű, ha őt kórházba,reha-bilitációs intézetbe tanácsolja. Akapcsolatot továbbra is tartsa vele, éslátogassa meg, törődjön vele!A leépült betegnek feltétlenül orvosisegítségre is szüksége van.A lelkigondozó soha ne lépjen túlkompetenciája határain.
 133. 133. 3. Komplex rehabilitáció (folyt.)A lelkigondozó, ha módjában áll,feltétlenül tartsa a kapcsolatot a beteghozzátartozóival, hiszen nagy szükségükvan a lelki támogatásra, ők maguk istesti-lelki kárt szenvednek.

×