นายเจนกิจ เพ่งผล รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1<br />
นายวิรัช วัฒนธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครสวรรค์ เขต 1<br />
นายมานิตย์ สมัครเขตรการ ผอ.โรงเรียน วัดนิเวศวุฒาราม อ.เมืองฯ<br />
นายเทียนชัย ผุฒจรูญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า ประชาประสาทวิทย์ อ.โกรกพระ<br />
นายประยุทธ พุ่มเรือง ครูโรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ อ.เมืองฯ<br />
นางวัฒนา สุทธิสังข์ ครูโรงเรียนวัดพิกุล อ.ชุมแสง<br />
นางสนิท กำเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อ.เมืองฯ <br />
นายมานะ พูลเอี่ยม ครูโรงเรียนวัดดงเมือง อ.เก้าเลี้ยว<br />
นางไพฑูรย์ จุฑานฤปกิจ ครูโรงเรียนวัดดงเมือง อ.เก้าเลี้ยว<br />
นายประมวล เสมือนโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองโก อ.ชุมแสง<br />
นายวิทยา ทรัพย์สมาน ครูโรงเรียนวัดคลองยาง”ประชาพัฒนา” อ.ชุมแสง<br />
นายบุญเสริม กิตินาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นว.1<br />
นายธีรศักดิ์ แย้มฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางประมุง อ.โกรกพระ<br />
นางเจริญศรี ชัยกิจ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงส์(นิโรธธรรมรังสรรค์) อ.เมือง<br />
นางพรทิพย์ ศักดิ์สิทธิ์ประถม ครูโรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา อ.เมือง<br />
นายไพฑูรย์ พูลเขตกิจ ครูโรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา อ.เมือง<br />
นางประไพ มงคลธนารักษ์ ครูโรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) อ.เมือง<br />
นายประสิทธิ์ พงษ์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) อ.เมือง<br />
นางปรีดา สีกาหลง ครูโรงเรียนวัดดอนใหญ่ อ.เมือง<br />
นายจำรูญ ธรรมนิทัศนา ครูโรงเรียนวัดท่าดินแดง อ.เมือง<br />
นายประชุม ใจกล้า ครูโรงเรียนวัดท่าดินแดง อ.เมือง<br />
นายทัศนัย ทองศรี ครูโรงเรียนวัดท่าดินแดง อ.เมือง<br />
นายธนะชัย วิลัยตรวจ ครูโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม อ.เมือง<br />
นายสมเจตน์ ขำนาค ครูโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม อ.เมือง<br />
นางสาลี่ สุขเอม ครูโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร อ.เมือง<br />
นางสมญา สวัสดิ์ชัย ครูโรงเรียนวัดบางม่วง อ.เมือง<br />
นางบังอร เมืองคำ ครูโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร อ.เมือง<br />
นายปิยะ ปิ่นมณี ครูโรงเรียนวัดวังไผ่ อ.เมือง<br />
นางจินตนา ศรีวิเศษ ครูโรงเรียนวัดวังไผ่ อ.เมือง<br />
นางมาลี ทับทิมทอง ครูโรงเรียนวัดวังยาง อ.เมือง<br />
นาวบุญเจียม จั่นเจริญ ครูโรงเรียนวัดวังยาง อ.เมือง<br />
นางจุฑาลักษณ์ ผลประดิษฐาน ครูโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ อ.เมือง<br />
นางรุ่งทิพย์ ผลไพร ครูโรงเรียนวัดสโมสร อ.เมือง<br />
นางชนันธร บัววัฒน์ ครูโรงเรียนวัดหนองปลิง อ.เมือง<br />
นางอัมพร เสาวงษ์ ครูโรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี อ.เมือง<br />
นางวิภา เพ่งผล ครูโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม อ.เมือง<br />
นางผ่องศรี นันทพันธ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม อ.เมือง<br />
นางผานิต พันธุ์กสิกร ครูโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม อ.เมือง<br />
นางอัมพร เขียวระยับ ครูโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อ.เมือง<br />
นางอัมพัน หลวงนา ครูโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อ.เมือง<br />
นางสมบูรณ์ สุขมียิ่ง ครูโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อ.เมือง<br />
นางฉัตรตราภัทร หัสดี ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อ.เมือง<br />
นางพิทยาธรี พิจารณ์สรรค์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อ.เมือง<br />
นายสวัสดิ์ พุกเนียม ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ อ.เก้าเลี้ยว<br />
นางวิลาวัลย์ พวงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมยาง อ.เก้าเลี้ยว<br />
นายสำเร็จ เกตุตระกุล ครูโรงเรียนวัดมรรครังสฤษฏ์ อ.เก้าเลี้ยว<br />
นางประชุม ทรงยศ ครูโรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้ อ.เก้าเลี้ยว<br />
นางทิวา แก้วเมือง ครูโรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) อ.เก้าเลี้ยว<br />
นางสุพรรณีจันทรสมจินต์ ครูโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) อ.เก้าเลี้ยว<br />
นางพัฒนาภรณ์ กิตติมานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) อ.เก้าเลี้ยว<br />
นายสุพจน์ มากรื่น ครูโรงเรียนเนินศาลา อ.โกรกพระ<br />
นางเกสร สนธิรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระจังงาม อ.โกรกพระ<br />
นายมนู จันทร์ดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ"สามัคคีวิทยา“ อ.โกรกพระ<br />
นายมนัส สุขศิริ ครูโรงเรียนประชาอุทิศ อ.พยุหะคีรี<br />
นางมนัส แก้วเกตุ ครูโรงเรียนภาณุทัตกรีฑาเวทย์ อ.โกรกพระ<br />
นายทรงกริช กรีฑาเวทย์ ครูโรงเรียนภาณุทัตกรีฑาเวทย์ อ.โกรกพระ<br />
นางวรรณี ศรีธูป ครูโรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์) อ.โกรกพระ<br />
นางสุวรรณา เดชอินทร์ ครูโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ"จันทโชตอนุสรณ์“ อ.โกรกพระ<br />
นายประถม ดิษผึ้ง ครูโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ"จันทโชตอนุสรณ์“ อ.โกรกพระ<br />
นางวัลลา เลขะโฆษ ครูโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ อ.โกรกพระ<br />
นางสุขสม ยืนวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) อ.โกรกพระ<br />
นางเรณู เพ็ญศรีสวรรค์ ครูโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) อ.โกรกพระ<br />
นางรัชนี ขะบรูณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) อ.โกรกพระ<br />
นายจำรัส พระโพธ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) อ.ชุมแสง<br />
นายมณเฑียร ฐานพรอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านเนิน อ.ชุมแสง<br />
นางสิริธร แสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดท่านา อ.ชุมแสง<br />
นายสุรเชษฐ์ สุขแสงดาว ครูโรงเรียนวัดหนองโก อ.ชุมแสง<br />
นางนฤมลอินทรเกษตร ครูโรงเรียนบ้านซับผักกาด อ.พยุหะคีรี<br />
นายปียชาติ พิชัย ครูโรงเรียนบ้านธารหวาย อ.พยุหะคีรี<br />
นางฉันทนา ก้อนจันเทศ ครูโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า อ.พยุหะคีรี<br />
นางสุรภา แก้วประทุม ครูโรงเรียนบ้านหนองไม้แดง อ.พยุหะคีรี<br />
นางสมพิศ สุขศรีชวลิต ครูโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ อ.พยุหะคีรี<br />
นายสมศักดิ์ แก้วสม ครูโรงเรียนวัดยางขาว อ.พยุหะคีรี<br />
นางจินตนา ฤทธิไกร ครูโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม อ.พยุหะคีรี<br />
นายธงชัย ติระพันธ์ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม อ.พยุหะคีรี<br />
นางมณทิพย์ จิตต์ไทย ครูโรงเรียนวัดหัวงิ้ว อ.พยุหะคีรี<br />
นายประหยัด ฉิมพาลี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) อ.โกรกพระ<br />
นายเชาว์ น้อยสุภาพ ลูกจ้างประจำวัดสันคู อ.เมือง<br />
นายวิเชียร สินเนียม ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดแหลมยาง อ.เก้าเลี้ยว<br />
นายประวิง กล่อมเกลา ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดบ้านไร่ อ.เมือง<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

งานเกษียณ

2,056 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,056
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานเกษียณ

 1. 1.
 2. 2. นายเจนกิจ เพ่งผล รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1<br />
 3. 3. นายวิรัช วัฒนธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครสวรรค์ เขต 1<br />
 4. 4. นายมานิตย์ สมัครเขตรการ ผอ.โรงเรียน วัดนิเวศวุฒาราม อ.เมืองฯ<br />
 5. 5. นายเทียนชัย ผุฒจรูญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า ประชาประสาทวิทย์ อ.โกรกพระ<br />
 6. 6. นายประยุทธ พุ่มเรือง ครูโรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ อ.เมืองฯ<br />
 7. 7. นางวัฒนา สุทธิสังข์ ครูโรงเรียนวัดพิกุล อ.ชุมแสง<br />
 8. 8. นางสนิท กำเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อ.เมืองฯ <br />
 9. 9. นายมานะ พูลเอี่ยม ครูโรงเรียนวัดดงเมือง อ.เก้าเลี้ยว<br />
 10. 10. นางไพฑูรย์ จุฑานฤปกิจ ครูโรงเรียนวัดดงเมือง อ.เก้าเลี้ยว<br />
 11. 11. นายประมวล เสมือนโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองโก อ.ชุมแสง<br />
 12. 12. นายวิทยา ทรัพย์สมาน ครูโรงเรียนวัดคลองยาง”ประชาพัฒนา” อ.ชุมแสง<br />
 13. 13. นายบุญเสริม กิตินาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นว.1<br />
 14. 14. นายธีรศักดิ์ แย้มฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางประมุง อ.โกรกพระ<br />
 15. 15. นางเจริญศรี ชัยกิจ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงส์(นิโรธธรรมรังสรรค์) อ.เมือง<br />
 16. 16. นางพรทิพย์ ศักดิ์สิทธิ์ประถม ครูโรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา อ.เมือง<br />
 17. 17. นายไพฑูรย์ พูลเขตกิจ ครูโรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา อ.เมือง<br />
 18. 18. นางประไพ มงคลธนารักษ์ ครูโรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) อ.เมือง<br />
 19. 19. นายประสิทธิ์ พงษ์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) อ.เมือง<br />
 20. 20. นางปรีดา สีกาหลง ครูโรงเรียนวัดดอนใหญ่ อ.เมือง<br />
 21. 21. นายจำรูญ ธรรมนิทัศนา ครูโรงเรียนวัดท่าดินแดง อ.เมือง<br />
 22. 22. นายประชุม ใจกล้า ครูโรงเรียนวัดท่าดินแดง อ.เมือง<br />
 23. 23. นายทัศนัย ทองศรี ครูโรงเรียนวัดท่าดินแดง อ.เมือง<br />
 24. 24. นายธนะชัย วิลัยตรวจ ครูโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม อ.เมือง<br />
 25. 25. นายสมเจตน์ ขำนาค ครูโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม อ.เมือง<br />
 26. 26. นางสาลี่ สุขเอม ครูโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร อ.เมือง<br />
 27. 27. นางสมญา สวัสดิ์ชัย ครูโรงเรียนวัดบางม่วง อ.เมือง<br />
 28. 28. นางบังอร เมืองคำ ครูโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร อ.เมือง<br />
 29. 29. นายปิยะ ปิ่นมณี ครูโรงเรียนวัดวังไผ่ อ.เมือง<br />
 30. 30. นางจินตนา ศรีวิเศษ ครูโรงเรียนวัดวังไผ่ อ.เมือง<br />
 31. 31. นางมาลี ทับทิมทอง ครูโรงเรียนวัดวังยาง อ.เมือง<br />
 32. 32. นาวบุญเจียม จั่นเจริญ ครูโรงเรียนวัดวังยาง อ.เมือง<br />
 33. 33. นางจุฑาลักษณ์ ผลประดิษฐาน ครูโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ อ.เมือง<br />
 34. 34. นางรุ่งทิพย์ ผลไพร ครูโรงเรียนวัดสโมสร อ.เมือง<br />
 35. 35. นางชนันธร บัววัฒน์ ครูโรงเรียนวัดหนองปลิง อ.เมือง<br />
 36. 36. นางอัมพร เสาวงษ์ ครูโรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี อ.เมือง<br />
 37. 37. นางวิภา เพ่งผล ครูโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม อ.เมือง<br />
 38. 38. นางผ่องศรี นันทพันธ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม อ.เมือง<br />
 39. 39. นางผานิต พันธุ์กสิกร ครูโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม อ.เมือง<br />
 40. 40. นางอัมพร เขียวระยับ ครูโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อ.เมือง<br />
 41. 41. นางอัมพัน หลวงนา ครูโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อ.เมือง<br />
 42. 42. นางสมบูรณ์ สุขมียิ่ง ครูโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อ.เมือง<br />
 43. 43. นางฉัตรตราภัทร หัสดี ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อ.เมือง<br />
 44. 44. นางพิทยาธรี พิจารณ์สรรค์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อ.เมือง<br />
 45. 45. นายสวัสดิ์ พุกเนียม ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ อ.เก้าเลี้ยว<br />
 46. 46. นางวิลาวัลย์ พวงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมยาง อ.เก้าเลี้ยว<br />
 47. 47. นายสำเร็จ เกตุตระกุล ครูโรงเรียนวัดมรรครังสฤษฏ์ อ.เก้าเลี้ยว<br />
 48. 48. นางประชุม ทรงยศ ครูโรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้ อ.เก้าเลี้ยว<br />
 49. 49. นางทิวา แก้วเมือง ครูโรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) อ.เก้าเลี้ยว<br />
 50. 50. นางสุพรรณีจันทรสมจินต์ ครูโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) อ.เก้าเลี้ยว<br />
 51. 51. นางพัฒนาภรณ์ กิตติมานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) อ.เก้าเลี้ยว<br />
 52. 52. นายสุพจน์ มากรื่น ครูโรงเรียนเนินศาลา อ.โกรกพระ<br />
 53. 53. นางเกสร สนธิรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระจังงาม อ.โกรกพระ<br />
 54. 54. นายมนู จันทร์ดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ"สามัคคีวิทยา“ อ.โกรกพระ<br />
 55. 55. นายมนัส สุขศิริ ครูโรงเรียนประชาอุทิศ อ.พยุหะคีรี<br />
 56. 56. นางมนัส แก้วเกตุ ครูโรงเรียนภาณุทัตกรีฑาเวทย์ อ.โกรกพระ<br />
 57. 57. นายทรงกริช กรีฑาเวทย์ ครูโรงเรียนภาณุทัตกรีฑาเวทย์ อ.โกรกพระ<br />
 58. 58. นางวรรณี ศรีธูป ครูโรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์) อ.โกรกพระ<br />
 59. 59. นางสุวรรณา เดชอินทร์ ครูโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ"จันทโชตอนุสรณ์“ อ.โกรกพระ<br />
 60. 60. นายประถม ดิษผึ้ง ครูโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ"จันทโชตอนุสรณ์“ อ.โกรกพระ<br />
 61. 61. นางวัลลา เลขะโฆษ ครูโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ อ.โกรกพระ<br />
 62. 62. นางสุขสม ยืนวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) อ.โกรกพระ<br />
 63. 63. นางเรณู เพ็ญศรีสวรรค์ ครูโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) อ.โกรกพระ<br />
 64. 64. นางรัชนี ขะบรูณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) อ.โกรกพระ<br />
 65. 65. นายจำรัส พระโพธ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) อ.ชุมแสง<br />
 66. 66. นายมณเฑียร ฐานพรอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านเนิน อ.ชุมแสง<br />
 67. 67. นางสิริธร แสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดท่านา อ.ชุมแสง<br />
 68. 68. นายสุรเชษฐ์ สุขแสงดาว ครูโรงเรียนวัดหนองโก อ.ชุมแสง<br />
 69. 69. นางนฤมลอินทรเกษตร ครูโรงเรียนบ้านซับผักกาด อ.พยุหะคีรี<br />
 70. 70. นายปียชาติ พิชัย ครูโรงเรียนบ้านธารหวาย อ.พยุหะคีรี<br />
 71. 71. นางฉันทนา ก้อนจันเทศ ครูโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า อ.พยุหะคีรี<br />
 72. 72. นางสุรภา แก้วประทุม ครูโรงเรียนบ้านหนองไม้แดง อ.พยุหะคีรี<br />
 73. 73. นางสมพิศ สุขศรีชวลิต ครูโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ อ.พยุหะคีรี<br />
 74. 74. นายสมศักดิ์ แก้วสม ครูโรงเรียนวัดยางขาว อ.พยุหะคีรี<br />
 75. 75. นางจินตนา ฤทธิไกร ครูโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม อ.พยุหะคีรี<br />
 76. 76. นายธงชัย ติระพันธ์ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม อ.พยุหะคีรี<br />
 77. 77. นางมณทิพย์ จิตต์ไทย ครูโรงเรียนวัดหัวงิ้ว อ.พยุหะคีรี<br />
 78. 78. นายประหยัด ฉิมพาลี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) อ.โกรกพระ<br />
 79. 79. นายเชาว์ น้อยสุภาพ ลูกจ้างประจำวัดสันคู อ.เมือง<br />
 80. 80. นายวิเชียร สินเนียม ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดแหลมยาง อ.เก้าเลี้ยว<br />
 81. 81. นายประวิง กล่อมเกลา ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดบ้านไร่ อ.เมือง<br />

×