1

307 views
222 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
307
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1

 1. 1. รหัสโครงการ 11p12c446 โครงการ แชรเลน (SHAREnge) โปรแกรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู ระดับนักศึกษา รายงานฉบับสมบูรณ เสนอตอ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจําปงบประมาณ 2551 โดย ชื่อผูพัฒนา นายรัถพงศ สัตยาบัน นายธัชพล ษรานุรักษ น.ส.เพ็ญพร กออนันตกูล ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร. จิตรทัศน ฝกเจริญผล สถาบันการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 2. 2. 1 กิตติกรรมประกาศ โครงการ “แชรเลน” จะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี หากขาดการสนับสนุนจากฝายตางๆ ดังนี้ โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 11 จากศูนยเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ ซึ่งเปนผูมอบทุนสนับสนุนสําหรับการดําเนินโครงการ ผศ.ดร. จิตรทัศน ฝกเจริญผล อาจารยที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งไดมอบคําปรึกษาที่มีสวนสําคัญกับ แนวคิดหลักของโครงการ และมอบกําลังใจกับคณะผูจัดทําโครงการในโอกาสตางๆ คุณพอ คุณแม และครอบครัวของผูพัฒนาโครงการ ที่ยินดีสนับสนุนใหไดมีโอกาสดําเนินการพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร และคอยหวงใยถามไถปญหาตางๆ เพื่อนๆ และพี่นองในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งไดใหคําปรึกษา และสอนความรูเทคนิคตางๆ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหกับคณะผูพัฒนา ทางคณะผูพัฒนาขอขอบพระคุณทุกๆ ฝายเปนอยางสูง ณ ที่นี้ คณะผูพัฒนา นายรัถพงศ สัตยาบัน นายธัชพล ษรานุรักษ น.ส.เพ็ญพร กออนันตกูล
 3. 3. 2 บทคัดยอ โครงการ “แชรเลน” เปนโครงการพัฒนาเว็บไซตและโครงสรางพื้นฐานที่จะกระตุนใหเกิดชุมชน แหงการเรียนรูผานการตั้งโจทยและการแขงขัน ตามแนวคิดของเว็บ 2.0 บนเว็บไซตโครงการนั้น ทุกคนจะ สามารถแบงบันโจทย - ทําโจทย - จัดการสอบแขงขัน - เขารวมสอบแขงขัน ตามความสนใจของตนเพื่อ สะสมคะแนนประจําหัวขอวิชา โจทยแตละขอจะสามารถอางอิงคําอธิบายไปยังสื่อการสอนเรื่องตางๆ ที่มี อยูมากมายในอินเตอรเน็ต โครงการนี้เปนสื่อการเรียนรูที่โดดเดนดานการมีสวนรวม และความรูสึกเปน เจาของของทุกคน ซึ่งทําใหเกิดคลังโจทยขนาดใหญและชุมชนผูสนใจในแตละหัวขอวิชาขึ้นในที่สุด ความสามารถของระบบ “แชรเลน” สามารถตอยอดตอไปไดอยางงายดาย และไมมีที่สิ้นสุด ผาน การเรียกใช API ของระบบ เพื่อนําไปสรางชองทางใหมๆ ในการแบงปนโจทย หรือรูปแบบใหมๆ ในการ ประยุกตคลังโจทยไปใช (ไมเฉพาะใหอยูบนเว็บไซต) เพื่อการเรียนรูที่สรางสรรคตอไป Abstract The SHAREnge (Share the Challenge) Project is a website-and-infrastructure development project to help reinforce learning community via problem postings and contests according to concepts of web 2.0. With our website, everyone can share problems - solve problems - hold contests - participate contests in their interest to collect scores in various subjects. Each question has the references to its solution in the Internet. This project is dominant in help participation and self-owned-feeling of everyone, which will eventually lead to the large problem corpus and gathering of people interesting in the same things. SHAREnge's system ability can be easily-and-infinitely extended, by calling the system API to create new way of sharing the problems, or using the problem corpus (also in offline mode; not only on the website), for learning creatively in the future.
 4. 4. 3 บทนํา การศึกษาเปนสิ่งที่ทุกคนใหความสําคัญ ตลอดเวลาที่ผานมาไดมีความพยายามที่จะพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือ สื่อการเรียนรูตางๆ เพื่อชวยในการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยสื่อการเรียนรูที่โดดเดนที่สุดเห็นจะ เปน สื่อการเรียนรูออนไลน และสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสตางๆ ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดวย สองสาเหตุสําคัญคือ การมีปฏิสัมพันธกับผูใชและมีการปรับปรุงพัฒนาอยางสม่ําเสมอ กระนั้น สื่อการเรียนรูเหลานี้อาจยังสงเสริมการเรียนรูไดไมมากเต็มประสิทธิภาพที่คาดหวังไว เนื่องจากโดยธรรมชาติของคนมักจะเกิดการเรียนรูจากขอสงสัย หรือคําถามมากกวาการรับรูขอมูลโดยตรง จากสื่อไปเรื่อยๆ อาจมีสื่อที่ใชการถามคําถามเพื่อการเรียนรู แตก็ยังมีจุดดอย เชน ปริมาณคําถามที่มีอยูจํากัด ตายตัว ตองรอผูผลิตใสเพิ่มเขาไปเอง, การไมมีผูตอบขอสงสัย, สิ่งสําคัญที่สุดคือการขาดแรงจูงใจที่จะใชสื่อ เพื่อเรียนรู “แชรเลน” เปนสื่อการเรียนรูในรูปแบบของเว็บไซต ที่มุงจะแกปญหาดังกลาว ภายในเว็บไซตจะ มีโจทยปญหาที่ทาทาย ในหลายๆ สาขาวิชา ใหผูใชเขามาตอบเพื่อสะสมคะแนน อาศัยบรรยากาศการ แขงขัน ความไมยอมแพของผูใชเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู โดยโจทยปญหาเหลานี้เปดใหผูใชเปนผูตั้ง โจทยเองไดดวย และมีสวนสําหรับพูดคุยกันในเว็บไซต ทําใหเนื้อหาและกิจกรรมภายในเว็บไซตไมหยุดนิ่ง เพราะสรางขึ้นโดยผูใช (user-driven) นอกจากนี้ ผลพลอยไดคือเกิดชุมชนออนไลน รวมคนที่สนใจดาน เดียวกันไวดวยกัน ซึ่งจะชวยตอยอดการเรียนรูเพิ่มพูนไดอีกมาก และทําใหผูใชเกิดความผูกพันกับเว็บไซต มีแรงจูงใจที่จะเขามาเปนกิจวัตร ระบบติดตอคลังขอมูลคําถามคําตอบตางๆ ของ “แชรเลน”จะติดตอผานทาง Web API ซึ่งจะเปด ใหคนทั่วไปนําไปใชดวยไดทั้งหมด นั่นหมายความวาผูใชทุกคนสามารถใช API เหลานี้ดึงคําถามและ คําตอบในเว็บไซตไปสรางสื่อการเรียนรูอยางอื่นเพิ่มไดอีกมากมาย อาทิเชน การดึงโจทยสงออกไปเปนใช แบบออฟไลนสําหรับทองถิ่นที่ไมมีอินเตอรเน็ต การติดตอสงคําตอบเขาเว็บไซตทางชองทางที่สนุกตื่นเตน มากขึ้น ฯลฯ ทั้งหมดนี้คือความพยายามที่จะขยายวงการเรียนรูใหกวางขึ้น ดวย “การแบงปน”
 5. 5. 4 สารบัญ หัวขอ หนา วัตถุประสงคและเปาหมาย 5 รายละเอียดของการพัฒนา 6 เนื้อเรื่องยอ 6 ภาพตัวอยาง 7 แบบจําลอง 12 เทคโนโลยี เทคนิค และเครื่องมือที่ใชในการพัฒนา 13 รายละเอียดโปรแกรมที่จะพัฒนาและขอบเขตและขอจํากัด 14 กลุมผูใชโปรแกรม 15 ผลของการทดสอบโปรแกรม 16 ปญหาและอุปสรรค 17 แนวทางในการพัฒนาและประยุกตใชรวมกับงานอื่นๆ ในขั้นตอไป 17 ขอสรุปและขอเสนอแนะ 18 เอกสารอางอิง 18 ภาคผนวก 19 คูมือการติดตั้งอยางละเอียด 19 คูมือการใชงานอยางละเอียด 20
 6. 6. 5 วัตถุประสงคและเปาหมาย วัตถุประสงค 1. เพื่อกระตุนและสรางแรงจูงใจในการเรียนรูของคนทั่วไป ดวยการแขงขัน 2. เพื่อรวมรวบ และเผยแพรโจทยหรือขอสอบในหัวขอวิชาตางๆ ทั้งที่สรางขึ้นใหม และที่เคยมีอยูใน วงแคบ ใหกระจายในวงกวาง 3. เพื่อสรางชองทางในการนําความรู โจทยหรือขอสอบที่มีไปตอยอดใหเกิดการเรียนรูที่มากขึ้น 4. เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการแขงขันตางๆ เปาหมาย ที่ตองการใหเกิดขึ้นในสังคม 1. เกิดชุมชนออนไลนของผูที่มีความถนัดและสนใจเรียนรูในดานเดียวกัน มีการสื่อสารแลกเปลี่ยน อยางตอเนื่อง 2. เกิดคลังโจทยขนาดใหญในหัวขอวิชาตางๆ ใหสามารถนําประยุกตไปใชตอดานตางๆ ได 3. โจทยหรือขอสอบที่เคยเขาถึงไดยาก มีผูเขาถึงไดในวงกวาง หรืออยางนอยสามารถเขาถึงไดสะดวก ขึ้น 4. การจัดแขงขันแนวถาม-ตอบปญหา จัดไดงายและรวดเร็ว เสียคาใชจายนอยลง เปาหมาย การพัฒนา 1. พัฒนาฐานขอมูลเพื่อรองรับคลังโจทย 2. พัฒนาเว็บไซตเพื่อเปนชองทางพื้นฐานในการเขาถึงคลังโจทย และสรางองคประกอบภายในตางๆ เพื่อสงเสริมการเกิดชุมชนการเรียนรู 3. พัฒนา API สําหรับเพิ่มโจทยและเรียกใชโจทย
 7. 7. 6 รายละเอียดของการพัฒนา เนื้อเรื่องยอ กรณี 1) พี่น้ําหวานผูเชี่ยวชาญการใชงาน Linux ตองการกระตุนใหคนสนใจ Linux มากขึ้น ทวา ประสบปญหาคือ ขาดกลุมเปาหมาย และ ไมมีเวลาขอทุนในการจัดการแขงขันอยางเปนทางการ เมื่อไดเขา มาในเว็บ SHAREnge ที่มีการจัดเตรียมระบบการจัดการแขงขันไวพรอม พี่น้ําหวานจึงเริ่มจัดทําโจทย เกี่ยวกับ Linux จํานวน 50 ขอ พรอมเฉลยทันที เมื่อจัดทําเรียบรอยจึงเขามาสรางการแขงขันในเว็บ SHAREnge กําหนดวันแขงขัน และประกาศจัดการแขงขันไดเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง กรณี 2) นายสุธีเขาเว็บ SHAREnge เพื่อสมัครเขาแขงขันทดสอบความรูการใชคําสั่ง Linux เพราะ เพื่อนบอกวามีรุนพี่ที่โรงเรียนจัดขึ้น หลังเขารวมแขงขันและตรวจคําตอบ สุธีพบวาตนเองอยูในอันดับที่ดี มาก เกิดเปนกําลังใจใหสนใจการใชคําสั่ง Linux มากขึ้นกวาเดิม นอกจากนั้นสุธียังพบวาภายในเว็บไซตมี โจทยคําถามเกี่ยวกับการเรียนรูในสาขาตางๆ ที่ผูใชบริการเว็บไซตชวยกันเขียนขึ้นมาเปนจํานวนมาก สุธี ตั้งใจทําอยางสนุกสนานเพื่อสะสมคะแนนในระยะยาวใหอยูในอันดับตนๆ ของเว็บ เมื่อพบปญหาที่ทํา ไมได สุธีจึงสงขอความถามผูมีคะแนนมากกวาในสาขานั้นๆ และไดรับคําตอบพรอมมิตรภาพ กรณี 3) เด็กชายเอชอบเขียนโปรแกรม เมื่อพบกับเว็บ SHAREnge ที่มีคลังโจทยเก็บไวมากมาย และยังมี API เพื่อเรียกใชโจทยจากในคลังไดสะดวกสบาย จึงเขียนโปรแกรม Windows Application เปน เกมสําหรับเลนหลายคน แขงขันตอบคําถามที่มาจากเว็บ SHAREnge
 8. 8. 7 ภาพตัวอยาง หนาสมัครสมาชิกเพื่อทํากิจกรรม เชน แชร หรือ เลน
 9. 9. 8 หนาสําหรับเพิ่มคําถามเขาสูระบบ แบบตัวเลือก
 10. 10. 9 หนาสําหรับเพิ่มคําถามเขาสูระบบ แบบเติมคําตอบและแบบถูกผิด หนาสําหรับตอบคําถามที่อยูในระบบ
 11. 11. 10 หนาเฉลยคําถาม หลังจากเรียกดูเฉลย หนาเกี่ยวกับการแขงขัน
 12. 12. 11 หนาเอกสารเกี่ยวกับ API ตางๆ

×