Les seqüències didàctiques (Grup 1)

1,445
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,445
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Les seqüències didàctiques (Grup 1)

 1. 1. Les seqüències didàctiques Què són i per què serveixen?
 2. 2. Sumari <ul><li>Què és una seqüència didàctica? </li></ul><ul><li>Com dissenyar una bona seqüència didàctica? </li></ul><ul><li>Elements importants d’una seqüència didàctica </li></ul><ul><li>Per què dissenyar seqüències didàctiques? </li></ul><ul><li>Quin paper té l’avaluació en una seqüència didàctica? </li></ul><ul><li>Conclusió </li></ul><ul><li>Bibliografia </li></ul>
 3. 3. 1. Què és una seqüència didàctica? <ul><li>Una seqüència didàctica és un cicle d ’ ensenyament format per una successió d ’ activitats que desemboquen en un producte final . </li></ul><ul><li>Comporta normalment entre 5 i 15 mòduls d ’ activitats individuals i col·lectives acuradament planificades i adaptades a cada situació educativa. </li></ul>
 4. 4. 1. Què és una seqüència didàctica? <ul><li>És a dir, és un cicle relativament curt on se segueixen els passos que el/la docent considera que cal fer per a la realització d ’ un producte. </li></ul><ul><li>Durant el procés es realitza l ’ aprenentatge. </li></ul><ul><li>Aprendre a aprendre és tan important com difícil. La seqüència didàctica facilita l ’ aprenentatge i ensenya a aprendre . </li></ul>
 5. 5. 2. Com dissenyar una bona seqüència didàctica? <ul><li>A l’hora de dissenyar una seqüència didàctica, és important tenir en compte el document Del currículum a la programació , del Dept. d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. </li></ul><ul><li>Dóna orientacions per abordar les programacions a cada centre </li></ul>
 6. 6. 2. Com dissenyar una bona seqüència didàctica? <ul><li>Abans de dissenyar-la caldrà tenir en compte: </li></ul><ul><ul><li>concretar els criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació </li></ul></ul><ul><ul><li>organitzar les hores dedicades a cada àrea o matèria </li></ul></ul><ul><ul><li>distribuir els continguts de cada àrea o matèria al llarg del curs o del cicle </li></ul></ul><ul><ul><li>pensar en les mesures adequades d’atenció a la diversitat </li></ul></ul><ul><ul><li>organitzar l’acció tutorial </li></ul></ul>
 7. 7. 2. Com dissenyar una bona seqüència didàctica? <ul><ul><li>l’oferta de matèries optatives i la definició de matèries optatives dissenyades pel centre </li></ul></ul><ul><ul><li>crear àmbits de coneixement o agrupacions de matèries </li></ul></ul><ul><ul><li>organitzar o dissenyar els projectes interdis-ciplinaris, de treballs de síntesi i de projecte de recerca (ESO) </li></ul></ul><ul><ul><li>implementar, si escau, projectes didàctics propis </li></ul></ul>
 8. 8. 2. Com dissenyar una bona seqüència didàctica? <ul><li>Passos per organitzar una seqüència didàctica: </li></ul><ul><li>1. Lectura atenta del continguts del currículum de l’àrea i de les competències associades </li></ul><ul><li>2. Primer esbós dels possibles projectes en funció de les hores de cada àrea i dels continguts del currículum. </li></ul><ul><li>3. Relectura del currículum i distribució dels continguts en el primer esbós de les unitats per constatar que tots els continguts hi queden reflectits. </li></ul>
 9. 9. 2. Com dissenyar una bona seqüència didàctica? 4. Selecció dels recursos més adients per cada projecte 5. Redacció de cadascuna de les seqüències d’activitats amb la incorporació dels diversos recursos. 6. Redacció dels criteris d’avaluació – objectius d’aprenentatge i activitats d’avaluació per cada unitat. 7. Incorporació de les seqüències didàctiques a la plataforma de treball per tal que l’alumnat iniciï la seva tasca. Exemple de seqüència didàctica a ESO
 10. 10. 3. Elements importants d’una seqüència didàctica <ul><li>Elements d’una seqüència didàctica basada en l’enfocament per competències (MERC) d’acord amb la nova pedagogia segons Marc Prensky (2008), combinació basada entre: </li></ul>
 11. 11. 3. Elements importants d’una seqüència didàctica <ul><li>L’aprenentatge centrat en l’alumne </li></ul><ul><li>L’aprenentatge basat en problemes </li></ul><ul><li>L’aprenentatge basat en casos en els quals l’educador és una guia </li></ul><ul><li>Ajuda els alumnes a aprendre per si mateixos </li></ul>
 12. 12. 3. Elements importants d’una seqüència didàctica <ul><li>1. Presa de decisions : </li></ul><ul><ul><li>Tema i tasca final: han d’ésser d’interès i motivació per als alumnes </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats comunicatives i d’ensenyament-aprenentatge: aquí s’hi inclouran els passos que s’han de seguir </li></ul></ul>
 13. 13. 3. Elements importants d’una seqüència didàctica <ul><li>2 Objectius : </li></ul><ul><ul><li>Objectius generals: es correspondran amb la programació realitzada </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectius específics d’ensenyament-aprenentatge: aquests s’han de correspondre en base als continguts que desenvoluparem en les diferents competències </li></ul></ul>
 14. 14. 3. Elements importants d’una seqüència didàctica <ul><li>3 Continguts : </li></ul><ul><ul><li>Usos comunicatius: són els procediments, aquests es correspondran amb els continguts generals que es treballaran a cada nivell </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflexió sobre els usos: són els conceptes, aquests es correspondran amb els que hem seleccionat en la programació </li></ul></ul>
 15. 15. 3. Elements importants d’una seqüència didàctica <ul><li>4.Materials : </li></ul><ul><ul><li>Textos i documents de consulta: serà la llista de tot el que s’hagi d’utilitzar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Textos de llibres </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Articles de revistes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informació localitzada a la xarxa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gravacions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul></ul>
 16. 16. 3. Elements importants d’una seqüència didàctica <ul><li>5.Argumentació de les estratègies de treball a l’aula : </li></ul><ul><ul><li>Idees prèvies: connexió entre el que sap l’alumne i la motivació </li></ul></ul><ul><ul><li>Organitzadors previs: són els textos que ens serviran per a treballar els continguts </li></ul></ul><ul><ul><li>Models textuals: són els textos que ens serviran de model per a obtenir el producte final </li></ul></ul><ul><ul><li>Habilitats: són les que treballarem: la parla, l’escolta, l’escriptura, la lectura </li></ul></ul>
 17. 17. 3. Elements importants d’una seqüència didàctica <ul><li>6. Seqüenciació temporal de les activitats : </li></ul><ul><ul><li>Temps que preveiem i l’ordre de les activitats: l’índex i l’ordre de les fitxes que treballarem </li></ul></ul><ul><li>7.Planificació de l’avaluació : </li></ul><ul><ul><li>Elements i procediment de l’avaluació: què tindrem en compte a l’hora d’avaluar la seqüència didàctica </li></ul></ul>
 18. 18. 4. Per què dissenyar seqüències didàctiques? <ul><li>És necessari per tal que quedin ben delimitats els punts que es tractaran: </li></ul><ul><ul><ul><li>Com es durà a terme la tasca </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quan es durà a terme la tasca </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per què es durà a terme la tasca </li></ul></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>Per qui és útil aquest plantejament: </li></ul><ul><ul><ul><li>Professor: per ajudar-lo a portar a terme l’ensenyament per tasques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alumnes: per ajudar-los a ser conscients del que s’espera d’ells en el procés d’aprenentatge </li></ul></ul></ul>4. Per què dissenyar seqüències didàctiques?
 20. 20. <ul><li>Quins resultats s’obtenen amb aquesta metodologia: </li></ul><ul><ul><ul><li>Millorar el nivell de l’alumnat, ja que aquest treballa textos d’una manera contextualitzada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’alumne esdevé més autònom a l’hora de produir textos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els continguts es donen a partir de les mancances dels alumnes </li></ul></ul></ul>4. Per què dissenyar seqüències didàctiques?
 21. 21. <ul><li>Per tal de seguir la programació </li></ul><ul><li>Per no eternitzar l’aprenentatge, ja que la tasca és unitària : es duu a terme en un període de temps </li></ul><ul><li>És factible , perquè tots els alumnes poden realitzar-la </li></ul>4. Per què dissenyar seqüències didàctiques?
 22. 22. UNITÀRIA 4. Per què dissenyar seqüències didàctiques? <ul><li>Perquè ajuda a no perdre de vista les característiques que ha de tenir una tasca </li></ul>FACTIBLE REALISTA PROPERA VINCULADA OBJECTIUS CURRICULARS AVALUABLE
 23. 23. 5. Quin paper té l’avaluació en una seqüència didàctica? <ul><li>L’avaluació és un exercici de recollida sistemàtica d'informació per tal de prendre decisions (Weiss 1972). Ha de ser: </li></ul><ul><ul><li>Exhaustiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Raonada </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparent </li></ul></ul><ul><ul><li>Global </li></ul></ul><ul><ul><li>Ponderada. </li></ul></ul>L’avaluació és una de les parts d’una SD, la qual tindrà unes fases i unes característiques determinades
 24. 24. 5. Quin paper té l’avaluació en una seqüència didàctica? <ul><li>En el procés avaluatiu d'una SD, o de qualsevol programa, hem de tenir en compte: </li></ul><ul><li>Els criteris d’avaluació </li></ul><ul><li>Quan avaluarem? QUAN </li></ul><ul><li>Què avaluarem? QUÈ </li></ul><ul><li>Amb quins instruments i tècniques? COM </li></ul><ul><li>Per què fem una determinada avaluació ? </li></ul>Per tal que una avaluació tingui èxit, hi ha d'haver uns objectius establerts prèviament i els alumnes els han de conèixer al principi de la SD, de la tasca, etc.
 25. 25. 5. Quin paper té l’avaluació en una seqüència didàctica? Característiques de l’avaluació d’una SD
 26. 26. 5. Quin paper té l’avaluació en una seqüència didàctica? <ul><li>Procés d’avaluació d’una SD: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Planificació (establiment de criteris: el QUÈ i el QUAN) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Elaboració (creació d’instruments d’avaluació: el COM) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Administració (portar-la a terme) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Resultats </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Conclusions </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Propostes </li></ul></ul></ul></ul>
 27. 27. Conclusions <ul><li>La seqüència didàctica és una eina vàlida per dur a terme l’ensenyament comunicatiu </li></ul><ul><li>La seqüència didàctica cal que es basi en el currículum del curs i que estigui programada sobre uns elements bàsics (els continguts, materials, estratègia a l’aula, seqüència temporal, avaluació) </li></ul><ul><li>Els protagonistes de la seqüència didàctica han de ser els alumnes </li></ul>
 28. 28. <ul><li>La seqüència didàctica els ensenya a pensar a partir de i a través dels continguts. </li></ul><ul><li>Ha d’estar basada en l’enfocament per competències en lloc de l’enfocament tradicional. </li></ul><ul><li>La planificació de l’avaluació de la SD és un element clau per l’èxit de la mateixa seqüència </li></ul>Conclusions
 29. 29. Bibliografia <ul><li>Obres en paper </li></ul><ul><li>AAVV.”El treball per tasques, eix de les programacions per als cursos de català per a adults”. Llengua i ús, núm. 42 (2008), p. 50-57 </li></ul><ul><li>CAMPS, A (coordinadora). (2003). Seqüències didàctiques per aprendre a escriure . Barcelona: Graó. </li></ul><ul><li>MARTÍN PERIS, Ernesto. “Què vol dir treballlar a classe amb tasques comunicatives? (I). Llengua i ús , núm. 21 (2001), p. 54-65 </li></ul><ul><li>MARTÍN PERIS, Ernesto. “Què vol dir treballlar a classe amb tasques comunicatives? (I). Llengua i ús , núm. 21 (2001), p. 55-60 </li></ul><ul><li>OBAYA VALDIVIA, Adolfo i PONCE PÉREZ, Rubén. “ La secuencia didáctica como herramienta del proceso enseñanza aprendizaje en el área de Químico Biológicas ”. ContactoS , núm. 63 (2007), 19-25 </li></ul>
 30. 30. Bibliografia <ul><li>Recursos web </li></ul><ul><li>AL·LÈS, Guida. Recursos per a la seqüència didàctica . [En línea].[S.l. : s.n.], 2010. [Consulta: 4 de novembre de2011] </li></ul><ul><li>AL·LÈS, Guida. ”¿Cómo programar?”. A : Competents=Gu Gai Gara = Competentes : para una educación basada en competencias = per una educació basada en competències. [En línia]. [S.l. : s.n.], [2009?]. [Consultat: 5 de novembre de 2011] </li></ul><ul><li>Del currículum a les programacions . [En línia]. [S.l.] : Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat, 2009. [Consultat: 5 de novembre de 2011] </li></ul><ul><li>SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Metodología y actividades de aula en la enseñanza-aprendizaje de la L2 . [En línia]. Múrcia : Región de Murcia. Consejería de Educación, Ciencia y Investigación, [20-?] [Consultat: 3 de novembre de 2011] </li></ul>
 31. 31. Autors: Maria Badia Pau Bombardó Mercè Capdevila Catalina Massanet Paula Ramon Metodologia de l’ensenyament de la llengua catalana UOC
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×