• Like
Project-Robots
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Ρομποτική
 • 2. Οριζμοί και Ιζηορικά ΢ηοιτεία Η ρομποηική είλαη εθείλνο ν θιάδνο ηεο επηζηήκεο ηεο κεραληθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζύιιεςε, ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηηνπξγία ξνκπόη. Τα ρομπόη είλαη κεραλέο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ απνζθνπεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ ζηελ εθηέιεζε έξγνπ. Η αληηθαηάζηαζε απηή αθνξά ηόζν ζην θσζικό επίπεδο ηοσ έργοσ όζν θαη ζην επίπεδο λήυης απόθαζης.
 • 3. Σομείς εθαρμογής ηης ρομποηικής ηετνολογίας εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο, ηαηξηθή, νη αγξνηηθέο εθαξκνγέο, έξεπλα θαη δηάζσζε. Η ξνκπνηηθή ηερλνινγία ζηνπο ηνκείο απηνύο, παξά ηελ ύπαξμε πξσηνηύπσλ, είλαη αθόκε ζε πξσηαξρηθό ζηάδην.
 • 4. Οριζμός ηοσ Ρομπόη Η ιέμε ξνκπόη πξνέξρεηαη από ην ζιαβηθό robota πνπ ζεκαίλεη εξγαζία. Σε πνιιέο ζύγρξνλεο ζιαβηθέο γιώζζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έθθξαζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο κε ηελ έλλνηα ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο (αληίζηνηρν ηνπ ρακαιίθη)
 • 5. Ένας ηέηοιος μητανιζμός περιλαμβάνει ζσνήθως ηα ακόλοσθα: Έλα μητανικό σποζύζηημα ην νπνίν ελζσκαηώλεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ ξνκπόη γηα εθηέιεζε έξγνπ. Έλα σποζύζηημα αίζθηζης κέζσ ηνπ νπνίνπ ην ξνκπόη ζπγθεληξώλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ίδην αιιά θαη ην πεξηβάιινλ γύξσ ηνπ. Έλα ζύζηημα ελέγτοσ, ην νπνίν ζπλδηάδεη θαηάιιεια ηελ αίζζεζε κε ηελ δξάζε, έηζη ώζηε ην ξνκπόη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν.
 • 6. Η ρομποηική ζηην αρταία Ελλάδα
 • 7. Οη αξραίνη έιιελεο είραλ ζεό ηερλνιόγν ηνλ Ήθαηζην, πνπ είρε θαηαζθεπάζεη ηνλ Τάισ πνπ ήηαλ έλα ξνκπόη θαηαζθεπαζκέλν από ραιθό θαη κέζα ηνπ έξεε ηρώξ. Απνζηνιή ηνπ ξνκπόη απηνύ ήηαλ λα δηαζρίδεη όιε ηελ Κξήηε γξήγνξα θαη λα πξνζηαηεύεη ηα παξάιηα ηηο από ερζξηθέο επίζεζεο.
 • 8. Η κπζνινγία αλαθέξεη επίζεο όηη ν ζεόο Προμηθέας ιππήζεθε ηνπο αλζξώπνπο θαη ηα δεηλά πνπ πεξλνύζαλ θαη ηνπο έδσζε “ηὴν ἔνηετνον ζοθίαν” (δειαδή ηελ ηερλνγλσζία).
 • 9. Ο πρώηος αναλογικός σπολογιζηής ζηην ιζηορία ηης ανθρωπόηηηας
 • 10. Ο Μητανιζμός ηων Ανηικύθηρων
 • 11. Σο ρομπόη ηοσ Λεονάρνηο νηα Βίνηζι Σηα ρεηξόγξαθα ηνπ Λενλάξλην πνπ αλαθαιύθζεθαλ ην 1950 ππάξρεη ην ζρέδην θαηαζθεπήο ηνπ. Ο Λενλάξλην παξνπζίαζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζε κηα γηνξηή πνπ έθαλε ν Δνύθαο Σθόξηζα ζην Μηιάλν ην 1495.
 • 12. Επιζηήμες και Σετνηηή νοημοζύνη
 • 13. Σι είναι η ηετνηηή νοημοζύνη ? Τερλεηή λνεκνζύλε είλαη ν θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ δεκηνπξγία ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία θέξνπλ αλζξώπηλεο ηδηόηεηεο, κε πην ραξαθηεξηζηηθή ηε ινγηθή.
 • 14. Ποιες επιζηήμες έτοσν επιδράζει ζηην δημιοσργία ηης ρομποηικής?
 • 15. Μηταηρονική Η επηζηήκε πνπ έρεη επηδξάζεη πεξηζζόηεξν ζηε δηακόξθσζε ηεο ξνκπνηηθήο είλαη ε Μηταηρονική (ΜηταλνινγίαΗιεθηρονηθήΠιεξνθνξική) Η ηειεηόηεξε εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο απηήο κέρξη ζήκεξα είλαη ην ρομπόη
 • 16. Μητανολογία Είναι ο επιζηημονικός και επαγγελμαηικός κλάδος που έχει ανηικείμενο ηην ευαρμογή των αρτών της υσσικής για ηον ζχεδιαζμό και καηαζκευή σσστημάτων κίνησης και σσστημάτων παραγωγής και μεταυοράς.
 • 17. Πληροθορική Εξεπλά ηα ζεσξεηηθά ζεκέιηα θαη ηε θύζε ησλ πιεξνθνξηώλ, ησλ αιγνξίζκσλ θαη ησλ ππνινγηζκώλ, θαζώο θαη ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ηνπο ζε απηνκαηνπνηεκέλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, κε θύξηα ρξήζε ηνλ έιεγρν ζπζηεκάησλ, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ δηαλνκή πιεξνθνξηώλ.
 • 18. Είδη Ρομπόη
 • 19. ΣΤΠΟΙ ΕΝΟ΢ ΡΟΜΠΟΣ  Καξηεζηαλό ξνκπόη  Κπιηλδξηθό ξνκπόη  Σθαηξηθό ξνκπόη  Αξζξσηό ξνκπόη  Παξάιιειν ξνκπόη  Δίηξνρν ξνκπόη   Αλζξσπόκνξθν ξνκπόη Τειεξνκπόη
 • 20. Καρηεζιανό ρομπόη    Τξεηο γξακκηθνί θύξηνη άμνλεο ειέγρνπ Χξεζηκνπνηείηαη ζηνπο κύινπο θαη ζηηο κεραλέο επηινγήο Δελ έρνπλ κεραληθή επειημία
 • 21. ΚΤΛΙΝΔΡΙΚΟ ΡΟΜΠΟΣ   Απνηειείηαη από έλα νξηδόληην βξαρίνλα ζηεξεσκέλν ζε κηα θαηαθόξπθε θνιώλα Xξεζηκνπνηείηε ζηελ ζπλαξκνιόγεζε θνκκαηηώλ , ζηνλ ρεηξηζκό εξγαιεηνκεραλήο θαη ζηελ ζπγθόιιεζε κεγάισλ θνκκαηηώλ
 • 22. ΢ΦΑΙΡΙΚΟ ΡΟΜΠΟΣ    Απνηειείηαη από κηα ζηξεθόκελε βάζε Απμεκέλε επειημία Απμεκέλε ηαρύηεηα θίλεζεο ησλ αμόλσλ
 • 23. ΑΡΘΡΩΣΟ ΡΟΜΠΟΣ   Απνηεινύληαη από ηξία ζηαζεξά κέιε πνπ ελώλνληαη κε ζηξνθηθέο αξζξώζεηο θαη είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε κηα ζηξεθόκελε βάζε Χξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ζπλαξκνιόγεζε θαη ζπγθόιιεζε κεγάισλ θνκκαηηώλ θαη ζην βάςηκν κε
 • 24. Ανδροειδή    Πάλσ από 950.000 ξνκπόη εξγάδνληαη ζηηο βηνκεραλίεο όινπ ηνπ θόζκνπ Μέρξη ζήκεξα γίλνληαη πνιιά πεηξάκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο αλζξσπνεηδνύο Σθνπόο λα δηεπθνιύλνπλ ηε δσή ησλ αλζξώπσλ
 • 25. Ρομπόη από ηο 1960 μέτρι ζήμερα
 • 26. UNIMATE 1961 («Γιούνιμεϊτ») Πξόθεηηαη γηα ην πξώην ξνκπόη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε βηνκεραλία θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηελ θαηαζθεπή απηνθηλήησλ. To Unimate κεηέθεξε ζηδεξέληα εμαξηήκαηα ζην ζθειεηό ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ θαηαζθεπαδόηαλ.
 • 27. RANCHO ARM 1963 («Ράντσο αρμ») Σο ζσγκεκριμένο ρομπόη είναι μία από ηις πρώηες προζπάθειες ηφν επιζηημόνφν ενός νοζοκομείοσ ζηην Καλιθόρνια να δημιοσργήζοσν ηετνηηά μέλη για άηομα με ειδικές ανάγκες.
 • 28. SHAKEY 1970 («Σέικι») Τν Shakey είλαη ην πξώην θηλνύκελν ξνκπόη πνπ κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεί ινγηθέο δηεξγαζίεο. Δεκηνπξγήζεθε από ηνπο επηζηήκνλεο ηνπ ηερλνινγηθνύ ηλζηηηνύηνπ SRI ζηηο ΗΠΑ.
 • 29. DANTE I 1992 («Δάντης») Είλαη ην ξνκπόη πνπ επέηξεςε ζηνλ άλζξσπν λα κειεηήζεη γηα πξώηε θνξά από πνιύ θνληά ηνλ θξαηήξα ελόο ελεξγνύ εθαηζηείνπ. Δεκηνπξγήζεθε από ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κάξλεγθη Μέινλ ζηηο ΗΠΑ.
 • 30. Asimo («Άσιμο») Έλα ξνκπόη πνπ είλαη ζε ζέζε λα ηξέρεη, λα πεξπαηά, λα επηθνηλσλεί κε ηνπο αλζξώπνπο, λα αλαγλσξίδεη εθθξάζεηο θαη πεξηβάιινληα θαη λα αιιειεπηδξά κε απηά.