ยินดีต้อนรับ การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 1. นางกาญจนา นพรัตน์ 2  นายดำรง ...
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะการคิด ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม บุคลากรมีคุณภาพ พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ชุ...
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 2. บริหารและจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น...
ความหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  การบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย...
1. องค์กรและโครงสร้าง 2. กระบวนการดำเนินงาน 3. การตรวจสอบและประเมินตนเอง การประกันคุณภาพการศึกษา
1. คณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา 2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสาระ 3. คณะกรรมการประกันคุณภาพ...
โครงสร้างการประกันคุณภาพ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่าย บริหารทั่วไป ฝ่าย วิชาการ ฝ่าย กิจการ...
<ul><li>การควบคุมคุณภาพการศึกษา </li></ul><ul><li>การตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา </li></ul><ul><li>การประเมินตนเ...
1. ด้านผู้เรียน 2. ด้านกระบวนการ 3. ด้านปัจจัย การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
การดำเนินงานตามโครงสร้าง ผู้อำนวยการ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะอนุกรรมการ ประเมินตนเอง คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพร...
ผู้เรียน เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนมีความสุข ด้านผู้เรียน
ด้านกระบวนการ สถานศึกษา ด้านกระบวนการ
ด้านปัจจัย ผู้บริหาร ครู หลักสูตรสถานศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก ชุมชน ด้านปัจจัย
1. จัดทำระบบสารสนเทศกลุ่มสาระ 2. สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มสาระ 3. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ 4. ประเมินผลก...
บทบาทของคณะกรรมการประกันระดับชั้น 1. จัดทำระบบสารสนเทศภายในระดับชั้น 2. สรุปผลการดำเนินงานของระดับชั้น 3. ประเมินผลด้าน...
การตรวจสอบและประเมินตนเอง ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัย การตรวจสอบและประเมินตนเอง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ ฝ่ายบริหา...
ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัย ฝ่ายนโยบายและแผน เอกสารประเมินตนเอง SAR  (Self Assessment Report )
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินภายนอก รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินท...
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินภายนอก รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินท...
จบแล้วจ้า
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Koy

1,180 views

Published on

การประกันคุณภาพการศึกษา

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,180
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Koy

 1. 1. ยินดีต้อนรับ การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 1. นางกาญจนา นพรัตน์ 2 นายดำรง ศรพรม 3. นายพินิจ วรางกูล 4. นางสาวสิวพร ไพรกังวาล 5. นางสาวนัดดา สมหวัง 6. นางสาวสุเนตตา ครุฑสุวรรณ 7. นางสาวอัจฉราภรณ์ เทียมคลี 8. นางสาววลัยพร แอกทอง 9 . นางสาวปิยะมาศ เสียงสนั่น 10. นางสาวอินทิรา แพงเจริญ
 2. 2. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะการคิด ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม บุคลากรมีคุณภาพ พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วม สืบสานวัฒนธรรมไทยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. 3. 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 2. บริหารและจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. พัฒนาอาคารสถานที่และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดสวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ 5. จัดการศึกษาเชิงบูรณาการและการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
 4. 4. ความหมายการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
 5. 5. 1. องค์กรและโครงสร้าง 2. กระบวนการดำเนินงาน 3. การตรวจสอบและประเมินตนเอง การประกันคุณภาพการศึกษา
 6. 6. 1. คณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา 2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสาระ 3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชั้น 4. คณะกรรมการประเมินภายใน องค์กรและโครงสร้าง
 7. 7. โครงสร้างการประกันคุณภาพ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่าย บริหารทั่วไป ฝ่าย วิชาการ ฝ่าย กิจการนักเรียน ฝ่ายสนับสนุนและส่งเสริม ฝ่ายนโยบาย และแผน
 8. 8. <ul><li>การควบคุมคุณภาพการศึกษา </li></ul><ul><li>การตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา </li></ul><ul><li>การประเมินตนเอง </li></ul>บทบาทหน้าที่ กระบวนการดำเนินงาน 1. กระบวนการดำเนินงานตามโครงสร้าง 2. กระบวนการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษา
 9. 9. 1. ด้านผู้เรียน 2. ด้านกระบวนการ 3. ด้านปัจจัย การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
 10. 10. การดำเนินงานตามโครงสร้าง ผู้อำนวยการ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะอนุกรรมการ ประเมินตนเอง คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับกลุ่มสาระ คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับชั้น <ul><li>คุณภาพการศึกษา </li></ul><ul><li>ด้านผู้เรียน </li></ul><ul><li>ด้านกระบวนการ </li></ul><ul><li>ด้านปัจจัย </li></ul>
 11. 11. ผู้เรียน เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนมีความสุข ด้านผู้เรียน
 12. 12. ด้านกระบวนการ สถานศึกษา ด้านกระบวนการ
 13. 13. ด้านปัจจัย ผู้บริหาร ครู หลักสูตรสถานศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก ชุมชน ด้านปัจจัย
 14. 14. 1. จัดทำระบบสารสนเทศกลุ่มสาระ 2. สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มสาระ 3. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ 4. ประเมินผลการเรียน 5. ประเมินนักเรียนเป็นระยะ บทบาทของคณะกรรมการประกันระดับกลุ่มสาระ
 15. 15. บทบาทของคณะกรรมการประกันระดับชั้น 1. จัดทำระบบสารสนเทศภายในระดับชั้น 2. สรุปผลการดำเนินงานของระดับชั้น 3. ประเมินผลด้านพฤติกรรมเป็นระยะ 4. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 16. 16. การตรวจสอบและประเมินตนเอง ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัย การตรวจสอบและประเมินตนเอง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายสนับสนุนส่งเสริม
 17. 17. ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัย ฝ่ายนโยบายและแผน เอกสารประเมินตนเอง SAR (Self Assessment Report )
 18. 18. ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินภายนอก รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ดีมาก พอใช้ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 6 ดี พอใช้ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 5 ดีมาก พอใช้ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มาตรฐานที่ 4 ดีมาก ดี ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มาตรฐานที่ 3 ดีมาก ดี ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มาตรฐานที่ 2 ดีมาก ดี ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านินมที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 1 ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน รายการคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพ
 19. 19. ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินภายนอก รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ดีมาก ดี สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มาตรฐานที่ 14 ดีมาก พอใช้ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 13 ดีมาก ดี สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาตรฐานที่ 12 ดีมาก ดี สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา มาตรฐานที่ 11 ดีมาก ดี ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 10 ดีมาก ดี ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาตรฐานที่ 9 ดีมาก พอใช้ ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ มาตรฐานที่ 8 ดีมาก ดี ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มาตรฐานที่ 7
 20. 20. จบแล้วจ้า

×