Llei PCAA. Activitats Ramaderes i Indústria Agroalimentària.pps
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,126
On Slideshare
1,126
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental d’Activitats. Tramitació electrònica i procés de suficiència i idoneïtat Anna Torres Ciutat Responsable de Prevenció Ambiental Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida ACTIVITATS RAMADERES I INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
 • 2. INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
  • CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009
  • VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTACIÓ ENTRADA
  • ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA
 • 3. CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009 Epígraf 7 (7.1, 7.2a, 7.2b, 7.3) i epígraf 11 (11.2,a, 11.2b, 11.3) Epígraf 7 INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I DEL TABAC   I.1 3 Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda (t/d) (valor mitjà anual) > 200 I.1 2 Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de: a Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d’elaboració de productes acabats (t/d) > 75 b Matèria primera vegetal, amb una capacitat d’elaboració de productes acabats (t/d) (valor mitjà trimestral) > 300   I.1 1 Escorxadors amb una capacitat de producció de canals (t/d) > 50
 • 4. Epígraf 11 ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERES I.1 3 Instal.lacions per a l’eliminació o l’aprofitament de canals o restes d’animals, amb una capacitat de tractament (t/d) > 10 I.2 2 Instal.lacions d’aqüicultura a Intensiva, amb una capacitat de producción (t/a) > 1.000 b Extensiva, amb una capacitat de producción (t/a) > 1.000
 • 5. INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
  • CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009
  • VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTACIÓ
  • ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA
 • 6. VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTACIÓ PRESENTADA
  • Sol·licitud + Formulari dades tècniques. Ordre MAH/611/2010
  • Estudi d’Impacte Ambiental (art 18 PCAA) signat
  • Projecte bàsic signat per un tècnic competent
  • Documentació preceptiva sobre accidents greus si s’escau
  • Informe urbanístic/còpia sol·licitud de l’inf a l’Aj (>1mes)
  • Característiques del sòl per activitats potencialment contaminants del sòl
  • Personal tècnic responsable de l’execució del projecte
  • Declaració dades que gaudeixen de confidencialitat
  L’art 17 PCAA estableix la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud d’autorització ambiental
 • 7. INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
  • CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009
  • VERIFICACIÓ FORMAL
  • ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA
 • 8. ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA FORMULARI: Dades tècniques estructurades Valorar si la documentació és adequada. Detectar insuficiències o deficiències en l’estudi d’impacte ambiental, projecte o altra documentació presentada a tràmit
 • 9. ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA
  • En quins punts hem de fer especial atenció:
  • Evitar contradiccions dins de la documentació tècnica i entre la documentació tècnica: Projecte, EIA, Formulari tècnic.
  • Justificar les dades amb documentació acreditativa, balanços, contractes, ....
  • La documentació acreditativa ha d’estar degudament complimentada i signada
 • 10.
  • En quins punts hem de fer especial atenció:
  • Informació detallada dels processos que permetin valorar les dades tècniques i avaluar les seves potencials incidències ambientals proposant mesures correctores si s’escau.
  • Informació sobre la ubicació i distàncies en què es troba l’activitat vers altres activitats, vials, nuclis urbans i habitatges aïllats per tal de poder establir les mesures correctores necessàries per tal de minimitzar l’impacte d’aquesta al seu entorn (sorolls, olors, emissions difuses, ...)
 • 11. ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA
  • Capacitat de tractament de matèries primeres
  • Capacitat màxima de tractament => determina classificació annex PCAA
  Altres dades a destacar a l’omplir el formulari:
  • Consums d’aigua i aigües residuals
  • Balanç d'aigües: entrades=sortides
  • Aigües sanitàries (núm de treballadors, dies treball/any,
  • núm hores funcionament/any)
  • Mesures d’estalvi d’aigües: recirculació ≠reutilització
  • Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece
  • el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
 • 12.
  • Residus generats
  • Producció anual tenint en compte la capacitat màxima de tractament.
  • Sistema d’emmagatzematge de residus: Cal concretar, ex: sota cobert, sòl pavimentat, contenidor estancs, sistema de recollida de possibles vessaments, ...
  • Les activitats de l'epígraf 11.3 Instal·lacions per a l’eliminació o l’aprofitament de canals o restes d’animals estan afectades pel Reglament CE 1069/2009 pel que estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes i els productes derivats no destinats a consum humà (SANDACH) i al Reglament UE 142/2011 que el desenvolupa. Caldrà justificar que es dona compliment a aquesta normativa quan sigui d’aplicació a una determinada activitat.
  Altres dades a destacar a l’omplir el formulari:
 • 13. Altres dades a destacar a l’omplir el formulari:
  • Contaminació lluminosa
  • Llei 6/2001 , de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
  • Decret 82/2005 , de 3 de maig, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
  • Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 6/2001 amb l’article 54 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives : L'enllumenat exterior, tant de titularitat pública com privada, ha de complir les prescripcions de la Llei 6/2001 i les del decret que la desplega no més enllà del 31 de desembre de 2011.
 • 14. Altres dades a destacar a l’omplir el formulari:
  • BREFs aplicables referits a aquests tipus d’activitats
  • Food, Drink and Milk Industries
  • Slaughterhouses and animals by products industries
 • 15. EXPLOTACIONS RAMADERES
  • CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009
  • VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTACIÓ ENTRADA
  • ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA
  art 67 de la PCAA: Especificitats de les explotacions ramaderes
 • 16. n Places de pollastres d’engreix, <=85.000 i > 55.000 I.2 m Places de conills > 20.000 I.2 l Instal.lacions ramaderes destinades a la cria semiintensiva, entenent com a tal, aquell sistema en què l’alimentació es realitza fonamentalment a pastura, però els animals es troben estabulats durant un cert període de l’any, normalment hivern, o bé durant la nit. La capacitat d’aquestes explotacions als efectes de la seva classificació en cada un dels anexos es calcularà proporcionalment als períodes en què els animals romanguin a les instal.lacions i de manera genèrica equival al 33% de la capacitat de les instal.lacions de cria intensiva I.2 i Places per a una o més d’una de les espècies animals especificades en qualsevol dels annexos d’aquesta Llei, i/o places de la mateixa espècie d’aptituds diferents, la suma de les quals sigui superior a 500 unitats ramaderes procedimentals (URP), definides a partir de les equivalències de procediment entre instal.lacions previstes en la Directiva 96/61/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet) > 500 URP I.2 f Places d’oví i de cabrum > 2.000 I.2 e Places de vacum de llet > 300 I.2 d Places de vacum d’engreix > 600 I.2 ii) Places per a truges reproductores en cicle tancat > 530 I.1 c i) Places per a truges reproductores > 750 I.1 ii) Porcs d’engreix (de més de 20 kg) amb un nombre de places > 2.500 I.1 b i) Porcs d’engreix (de més de 30 kg) amb un nombre de places > 2.000 I.1 a Aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d’aus amb un nombre d’emplaçaments > 40.000 I.1 Epígraf 11.1 Instal.lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de: Annex
 • 17. EXPLOTACIONS RAMADERES
  • CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009
  • VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTACIÓ ENTRADA
  • ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA
  art 67 de la PCAA: Especificitats de les explotacions ramaderes
 • 18. VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTACIÓ PRESENTADA
  • Sol·licitud + Formulari dades tècniques
  • Estudi d’Impacte Ambiental (art 18) signat pel personal tècnic competent
  • Projecte bàsic signat per un tècnic competent
  • Informe urbanístic/còpia sol·licitud de l’inf a l’Aj (>1mes)
  • Característiques del sòl per activitats potencialment contaminants del sòl
  • Personal tècnic responsable de l’execució del projecte
  • Declaració dades que gaudeixen de confidencialitat
  L’art 17 PCAA estableix la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud d’autorització ambiental
 • 19. + PLA DE GESTIÓ DE DEJECCIONS RAMADERES
 • 20. EXPLOTACIONS RAMADERES
  • CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT ANNEXOS LLEI 20/2009
  • VERIFICACIÓ FORMAL DOCUMENTACIÓ ENTRADA
  • ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA
  art 67 de la PCAA: Especificitats de les explotacions ramaderes
 • 21. ANÀLISI DE SUFICIÈNCIA
  • En quins punts hem de fer especial atenció:
  • Informació sobre la ubicació de l’explotació (polígon, parcel·la i paratge, coordenades UTM), de les naus i de les infraestructures
  • Distàncies en què es troba l’activitat vers altres activitats, vials, nuclis urbans i habitatges aïllats per tal de poder establir les mesures correctores necessàries per tal de minimitzar l’impacte d’aquesta al seu entorn (sorolls, olors, emissions difuses, ...)
  • Fer constar si les instal.lacions es troben ubicades en espais protegits o en zona de policia d’una llera.
 • 22. FORMULARI: Dades tècniques estructurades Dades a destacar a l’omplir el formulari:
  • Gestió de les Dejeccions ramaderes
  • Donar compliment al Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes .
 • 23. Altres dades a destacar a l’omplir el formulari:
  • Producció de residus: (Codi de productor?)
  • - Cadàvers animals:
  • Pòlissa d'assegurança agroramadera o compromís
  • - Residus zoosanitaris:
  • Contracte amb gestor autoritzat o compromís
 • 24.
  • BREFs
  • Documents de referència sobre les millors tècniques disponibles:
  • La ramaderia intensiva: La producció avícola
  • La ramaderia intensiva: Sector porcí
  Altres dades a destacar a l’omplir el formulari:
  • Gestió de les aigües residuals:
  • Solament si la gestió de les aigües residuals és
  • diferent de la gestió dels fems i purins
 • 25. www.gencat.cat Gràcies per la vostra atenció