Employer value proposition en 5 stappen naar een sterkwerkgeversmerk 2013

1,162 views

Published on

Waar begin je wanneer je gaat werken aan employer branding? Hoe creeer je een employer value proposition en hoe kan deze bijdrage aan een sterk werkgeversmerk?

Published in: Business

Employer value proposition en 5 stappen naar een sterkwerkgeversmerk 2013

 1. 1. Marlene de KoningSolutions en TalentBrand Consultant#talentbrand
 2. 2. Waarom zijn we hier?83%is het ermee eens datEmployer Branding vangrote invloed is op demogelijkheid omtoptalentte werventalent.linkedin.comPrioriteit van het Employer Brand (opbedrijfsgrootte)69%is het ermee eens datEmployer Brand eenhoge prioriteit voor deorganisatie heeft67%70%67%78%< 500 werknemers501-1000 werknemers1000-10.000 werknemers> 10.000werknemersZie lnkd.in/stateofeb voor meer details
 3. 3. Employer Value Proposition1. Wij hebben nog geen Employer Value Proposition2. Wij zijn een Employer Value Proposition aan het ontwikkelen3. Alleen HR weet wat de Employer Value Proposition van onze organisatie is4. Iedere medewerker weet wat onze Employer Value Proposition is5. Iedere medewerker weet wat deze is en draagt onze Employer ValueProposition uitPoll: Hoe ver bent u met uw employer value proposition?#talentbrand
 4. 4. 4
 5. 5. Talent BrandEmployer BrandingEVPDe bouwstenen van uw werkgeversmerk5
 6. 6. Bepalen Employer Value PropositionOverkoepelende EVPRegionaal Doelgroepgericht ErvaringsgerichtConsistente Look & Feel
 7. 7. Business strategyWorkforce PlanBusiness PlanTalent Strategy
 8. 8. 8#talentbrand
 9. 9. Waarom moet u investeren in uw Talent Brand?Drie redenen om te investeren in uwTalent BrandVerlaag kosten peraanname tot 50%.Verminderpersoneelsverloop tot 28%.Positieve invloed opkandidaten.91%van bedrijven investeerdeminstens evenveel of zelfsmeer in Employer Brandingin 2012.talent.linkedin.com
 10. 10. Vijf stappen om een Talent Brand metuitgebreide sociale mogelijkheden te creërenSTAP 1BetrokkenheidcreëerenSTAP 2Luisteren enlerenSTAP 3Uw aanpakvormgevenSTAP 4Promotie enengagementSTAP 5Meten enaanpassenPoll: Welke van deze vijf stappen is tegenwoordig het meest uitdagendvoor uw organisatie?talent.linkedin.com#talentbrand
 11. 11. Stap 1: Betrokkenheid creëerentalent.linkedin.com• Begin aan de top• Deel interessantegegevens• Ga met partnersrond de tafelzittenSTAP 1BetrokkenheidcreëerenSTAP 2Luisteren enlerenSTAP 3Uw aanpakvormgevenSTAP 4Promotie enengagementSTAP 5Meten enaanpassen#talentbrand
 12. 12. Hoe worden uw managers voorstander van uwTalent Brand?Begin aan de top• Uw CEO en zijn ofhaar team moeten zichachter uw Talent Brandscharen en zichinzetten om dit tepromoten.Zorg dat u beschikt overgegevens• Algemene feitenBenadruk de zakelijke impactvan uw Talent Brand.• Inzichten in LinkedInGegevens over socialeaanwezigheid van uw bedrijf• Aantal werknemersmet een profiel,• Totaal aantalconnecties, etc.• Statistische gegevens overwervingAan wie verliest u talent enop welke gebieden kunt umoeilijk talent wervenGa met partners rondde tafel zitten• Voorbeelden: HR,Communications,Marketing, IT.• Stel eenfunctieoverschrijdendewerkgroep voor uw TalentBrand samen.talent.linkedin.com
 13. 13. Betrokkenheid wordt vaak stap voor stapgerealiseerdTja Lin MeiASMLUitdaging: Zorgen dat de profielen van de (global)managers up to date werden en dat hetmanagement Employer Branding als prioriteit zouzien.Aanpak: Het trainen van recruiters en managementom hun profielen goed in kaart te brengen. Daarbijlaten zien welke grote bijdrage een personal brandaan het employer brand kan leveren.Resultaat: Management was enthousiast over hetnetwerk, stelde eigen profielen samen en werd zelfactiever.talent.linkedin.com#talentbrand
 14. 14. Stap 2: Luisteren en lerentalent.linkedin.com• Begin aan de top• Deel interessantegegevens• Ga met partnersrond de tafelzitten• Bewaakbestaandmateriaal• Verrichtonderzoek: wie,wat, wanneer,waar en hoeSTAP 1BetrokkenheidcreëerenSTAP 2Luisteren enlerenSTAP 3Uw aanpakvormgevenSTAP 4Promotie enengagementSTAP 5Meten enaanpassen#talentbrand
 15. 15. Besluit wie, wat, wanneer, waar en hoeOp welke punten komt uw geclaimde imago niet overeen met de perceptie van uw imago?Hoe verschilt de feedback per doelgroep?Wat zijn de grootste problemen die u moet aanpakken?Wanneer• Normale cadans• Wijziging in strategieof leiderschap• Afname inwervingsresultatenWie• Denk intern en extern• Neem bestaandevoorbeelden op(zoals kandidaten dieaanbod hebbengeweigerd)Waar enhoe• Focusgroepen• Persoonlijkegesprekken• Enquêtes• Ideeënbussentalent.linkedin.comWat• Ga het volgende na:• Wat trekt talent aan?• Waardoor blijft talentbehouden?• Wat moet wordenverbeterd?#talentbrand
 16. 16. Stap 3: Uw aanpak vormgeventalent.linkedin.com• Wees reëel• Wees persoonlijk• Wees dapper• Wees consistent• Stel uw doelen• Begin aan de top• Deel interessantegegevens• Ga met partnersrond de tafelzitten• Bewaak bestaandmateriaal• Verrichtonderzoek: wie,wat, wanneer,waar en hoeSTAP 1BetrokkenheidcreëerenSTAP 2Luisteren enlerenSTAP 3Uw aanpakvormgevenSTAP 4Promotie enengagementSTAP 5Meten enaanpassen#talentbrand
 17. 17. talent.linkedin.comAuthenticiteit is cruciaal#talentbrand
 18. 18. Begin met het resultaat in gedachtenVoorbeelden van doelen voor uw Talent Brand-programma• Het acceptatiepercentage voor aanbiedingen verhogen met X%• Personeelsverloop verminderen met X%• Responspercentages van werknemersenquêtes verbeteren met X%• De vertrouwdheid met uw Talent Brand in externe enquêtes verbeteren met X%• Het aantal werknemers met een geoptimaliseerde aanwezigheid in socialemedia verdubbelen• De Talent Brand-index-score verhogen met X% in vergelijking met belangrijketalentconcurrenten of voor functies/regios met een hoge prioriteittalent.linkedin.com#talentbrand
 19. 19. Stap 4: Promotie en engagement• Werk het profiel vanuzelf en uw team bij• Stimuleer uw merkvia vacatures• Verfraai uwbedrijfspagina• Gebruik gerichtestatusupdates• Start uw carrièrepagina• Benut advertentiesin profielen vanwerknemers• Creëer ambassadeursvoor uw merktalent.linkedin.comDM• Wees reëel• Wees persoonlijk• Wees dapper• Wees consistent• Stel uw doelen• Begin aan de top• Deel interessantegegevens• Ga met partnersrond de tafelzitten• Bewaak bestaandmateriaal• Verrichtonderzoek: wie,wat, wanneer,waar en hoeSTAP 1BetrokkenheidcreëerenSTAP 2Luisteren enlerenSTAP 3Uw aanpakvormgevenSTAP 4Promotie enengagementSTAP 5Meten enaanpassen#talentbrand
 20. 20. Acht gouden regels voor het promoten(en beschermen) van uw Talent BrandKijk in de spiegel.Wees een voorbeeld voor uw werknemers.Biedt uw werknemers mogelijkheden.Beschrijf de doelen en toon hen een duidelijk,eenvoudig stappenplan.Informeer uw managers.Gebruik gegevens om steun te krijgen, zorgen wegte nemen en uit te leggen waarom u voor bepaaldenetwerken hebt gekozen.Pas uw boodschappen aan.Hoe relevanter uw boodschap is voor eenbepaalde doelgroep, des te groter het effect .Breng uw cultuur tot leven.Het gaat niet alleen op de baan. Deel de verhalenen emoties van uw medewerkers.Benut het virale effect.Probeer voor betere resultaten op een creatieve manierervoor te zorgen dat mensen over uw uitstekendebedrijfscultuur spreken.Maak het visueel interessant.Opvallende en kleurrijke afbeeldingen, grafieken,en videos kunnen uw merk tot leven brengen.Neem niet te veel hooi op uw vork.Laat zien dat uw inspanningen schaalbaar en haalbaarzijn in het ene netwerk voordat u overstapt naar eenander netwerk.talent.linkedin.com#talentbrand
 21. 21. Benut het virale effect en gebruik gerichtestatusupdatesTips voor gerichte statusupdatesDeel vacatures, relevante nieuwsverhalenover uw bedrijf, gesprekken metwerknemers uit uw blog en dergelijke.Zoek combinatiesBeschrijf vooraf wat u gaat zeggen enbouw een dialoog met uw volgers op.Kom met een planOnthoud de boodschap die u wiltoverbrengen en bedenk hoe u dezeintegreert.Blijf bij uw merktalent.linkedin.com71%van volgers van bedrijvenop LinkedIn isgeïnteresseerd incarrièrekansen bij bedrijvendie ze volgen.#talentbrand
 22. 22. Verander uw werknemers in ambassadeursTips met dank aan TNS Employee Insights.Zie www.slideshare.net/linkedin-talent-solutions voormeer informatie over dit onderwerp.Zorg voor de steun van uw management.Krijg steun van het hoger management om brede deelnamete bevorderen.Stimuleer mensen om verhalen te delen envertellen.Deel authentieke verhalen, fotos en bedrijfsevenementen viaallerlei media zodat uw werknemers (en volgers) items opnieuwkunnen plaatsen en virale discussie kunnen stimuleren.Geef werknemers voorlichting over uwmerk.Hoe meer verbonden ze met het merk zijn, des te betereambassadeurs ze worden.Bewaak het succes.Meet interactie en stel actieplannen op om een basis teleggen met betrokken, enthousiaste merkambassadeurs.talent.linkedin.com#talentbrand
 23. 23. Raadpleeg de handleiding voor geavanceerdetipstalent.linkedin.com
 24. 24. Uw Talent Brand promoten buiten LinkedInTwitter Facebook YouTube SlideShare Pinteresttalent.linkedin.com#talentbrand
 25. 25. Stap 5: Meten en aanpassen• Werk het profiel vanuzelf en uw team bij• Stimuleer uw merkvia vacatures• Verfraai uwbedrijfspagina• Gebruik gerichtestatusupdates• Start uw carrièrepagina• Benut advertentiesin profielen vanwerknemers• Creëer ambassadeursvoor uw merktalent.linkedin.com• Wees reëel• Wees persoonlijk• Wees dapper• Wees consistent• Stel uw doelen• Begin aan de top• Deel interessantegegevens• Ga met partnersrond de tafelzitten• Bewaak bestaandmateriaal• Verrichtonderzoek: wie,wat, wanneer,waar en hoeSTAP 1BetrokkenheidcreëerenSTAP 2Luisteren enlerenSTAP 3Uw aanpakvormgevenSTAP 4Promotie enengagementSTAP 5Meten enaanpassen• Beoordeelbelangrijkeindicatoren• Gebruik TalentBrand omprioriteiten toe tewijzen#talentbrand
 26. 26. Als u niet meet, kunt u niet managenslechts een van de drietalent.linkedin.com#talentbrand
 27. 27. Voorbeelden van statistische gegevensBelangrijke succesindicatoren voor Talent Brand• Uw aanbiedingen worden vaker geaccepteerd• Personeelsverloop neemt af• Interne enquêtes bevestigen dat werknemers uw bedrijf een goede werkplek vindenIntern• Meer mensen bekijken videoverhalen van uw werknemers• U verdubbelt het aantal werknemers met een geoptimaliseerde aanwezigheid in sociale mediaOnline• Uw Talent Brand-index-score stijgt ten opzichte van andere bedrijven en in de segmentendie het meest interessant voor u zijnTalent Brand Indextalent.linkedin.com#talentbrand
 28. 28. Hoe Talent Brand Index werktBereik vanTalent Brand1.873.354 ledenProfielen van werknemers bekijkenEen connectie van uw werknemers wordenTalent dat in u als werkgever geïnteresseerd isBedrijfs- encarrièrepaginas onderzoekenUw bedrijf volgenVacatures bekijken en solliciterenEngagementvan TalentBrand264.362 ledenTalent dat met u als werkgever vertrouwd istalent.linkedin.com#talentbrand
 29. 29. Welk percentage van de mensen die u kennen, toont interesse?Engagementvan TalentBrandBereik vanTalent BrandTalentBrandIndexHoe Talent Brand Index werktBereik vanTalent Brand1.873.354 ledenEngagementvan TalentBrand264.362 leden=talent.linkedin.comBenchmark uw score, bijvoorbeeld t.o.v.belangrijkste concurrenten#talentbrand
 30. 30. Op weg naar uw Talent Brand• Werk het profiel vanuzelf en uw team bij• Stimuleer uw merkvia vacatures• Verfraai uwbedrijfspagina• Gebruik gerichtestatusupdates• Start uw carrièrepagina• Benut advertentiesin profielen vanwerknemers• Creëer ambassadeursvoor uw merktalent.linkedin.com• Wees reëel• Wees persoonlijk• Wees dapper• Wees consistent• Stel uw doelen• Begin aan de top• Deel interessantegegevens• Ga met partnersrond de tafelzitten• Bewaak bestaandmateriaal• Verrichtonderzoek: wie,wat, wanneer,waar en hoeSTAP 1BetrokkenheidcreëerenSTAP 2Luisteren enlerenSTAP 3Uw aanpakvormgevenSTAP 4Promotie enengagementSTAP 5Meten enaanpassen• Beoordeelbelangrijkeindicatoren• Gebruik TalentBrand omprioriteiten toe tewijzen#talentbrand
 31. 31. Volgende stappen: Download de handleidingen neem contact met ons op voor hulp.talent.linkedin.comVragen?#talentbrandSTAP 1BetrokkenheidcreëerenSTAP 2Luisteren en lerenSTAP 3Uw aanpakvormgevenSTAP 4Promotie enengagementSTAP 5Meten enaanpassenGa naar talent.linkedin.com voor meer informatie over onzeoplossingen#talentbrand

×