Powerpoint Tastet Nov 06

355 views
312 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
355
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Powerpoint Tastet Nov 06

 1. 1. TASTET D’OFICIS Lleida, 24 de gener de 2007
 2. 2. Tast et d’ f i ci s O Pl ant ej ament de l a xer r ada 1. L’ ea d’ Àr Educaci ó i Fam l i a í 2. Ant ecedent s del pr oj ect e 3. O ect i us del pr oj ect e bj 4. Par t i ci pant s 5. Responsabi l i t at s 6. Coor di naci ó 7. Aval uaci ó 8. Act e C oenda l 2
 3. 3. Tast et d’ f i ci s O L’ ea d’ Àr Educaci ó i Fam l i a í Regi dor i es di ns l ’ ea: Àr 2. Educaci ó 3. Espor t s ( Reus Espor t i Ll eur e) 4. For m ó ( I M M C andel l ) aci FE as ar Re gi dor i a Educ a c i ó: • Pl ani f i caci ó escol ar ( TM P) • O i ci na M ci pal d’ f uni Escol ar i t zaci ó ( O E) i M com ssi ons d’ i escol ar i t zaci ó • Consel l s escol ar s m ci pal i de cent r es uni • Pr om ó i di vul gaci ó de pr ogr . educat i us oci 3
 4. 4. Tast et d’ f i ci s O Regi dor i a d’Educaci ó 1. C pet ènci es pr òpi es ( 0- 3; Vi gi l ànci a, conser - om vaci ó i m eni m ant ent de C Ps; . . ) EI 3. Par t i ci paci ó en pr oj ect es educat i us d’ nf ant i l , i pr i m i a, secundàr i a, ci cl es f or m i us, i àr at For m ó per sones adul t es . aci 6. Pl a Educat i u d’ or n ( des del cur s 2005- 2006) Ent 2
 5. 5. Tast et d’ f i ci s O Regi dor i a Educaci ó O ect i us a ni vel l ESO bj •I m sar acci ons educat i ves i nnovador es, pul t eni nt en com e t ot s el s agent s i m i cat s pt pl des del di sseny i ni ci al •Pr om e acci ons de cohesi ó soci al i our par t i ci paci ó ent r e el s j oves. •D sm nui r l ’ i i absent i sm i M l l or ar l ’ t e i èxi f or m i u del s al um at nes d’ ESO de l a nost r a ci ut at , sobr et ot pr ocur ant que despr és seguei xi n un i t i ner ar i f or m i u at 4
 6. 6. Tas t e t d ’ Of i c i s Ant ecedent s del pr oj ect e 1. D anda del s I ES em 2. C s 2002- 2003: cr eaci ó de l ’ ur equi p de t r ebal l m xt e ( SS, EAP, I ES, I M i FE, Reg. Educaci ó, t ècni ca t r ansver sal i t at ) 3. Val or aci ó d’ t r es exper i ènci es a al C al unya, i ant i gues aul es- t al l er at al I M M C andel l FE as ar 4. Pr esent aci ó of i ci al del pr oj ect e: j uny de 2003 5. C pr om s pol í t i c d’ om í execuci ó del pr oj ect e 5
 7. 7. Tast et d’ f i ci s O O ect i us del pr oj ect e bj 1. D sposar d’ r ecur s educat i u d’ bi t i un àm m ci pal que r espongui a l a dem uni anda del s I ES 2. Respondr e a l es necessi t at s pr e- l abor al s de det er m nat s al um i nes i augm ar l a ent seva m i vaci ó per l a f or m ó ot aci 3. Cont r i bui r a descobr i r apt i t uds i habi l i t at s per sonal s, per a l a m l l or a i de l ’ oest i m i l a conf i ança en si aut a m ei xos at 6
 8. 8. Tast et d’ f i ci s O Par t i ci pant s I ES: C s 2003- 2004: 3 I ES ( N i i m sor ) . ur ucl pul C s 2004- 2005: 4 I ES. ur C s 2005- 2006: 5 I ES. ur C s 2006- 2007: 5 I ES + 1 Esc Edu Esp. ur Al um t : Per f i l : al um na nes poc m i vat s per ot l ’ udi t eòr i c, N am pr obl em est O b es conduct ual s gr eus. 7
 9. 9. Tast et d’ f i ci s O 12 al um nes per t al l er ( 6 x l l ar d’ nf ant s) . i 2 t al l er s per I ES x quadr i m r e. est 2003-04. De 1 4 4 pl a c e s / 7 3 a l umn e s 2004-05. De 1 7 6 pl a c e s / 9 0 a l umn e s 2005-06. De 2 2 8 pl a c e s / 9 0 a l umn e s 2006-07. Alumnes IES G. IES J. Tapiró IES S. TOTAL 2003-04 Ferrater Vilaseca 4 tallers -- 4 4 3 tallers 2 1 3 2 tallers 7 14 16 37 1 taller 18 3 8 29 TOTAL 27 22 24 73
 10. 10. Tast et d’ f i ci s O Tal l e r s : C s 2003- 2004: ur 5 or gani t zaci ons - > 4 t al l er s x 3 I ES: cui na, j ar di ner i a, el ect r i ci t at / const r ucci ó i ci cl om or ot C s 2004- 2005: ur 6 or gani t zaci ons - > 6 t al l er s x 4 I ES: Const r ucci ó/ pi nt ur a, El ect r i ci t at / Lam st er i a, pi Jar di ner i a, Ll ar d’ nf ant s, C er ç i Fust er i a i om C s 2005- 2006: ur 7 or gani t zaci ons - > 6 t al l er s x 5 I ES ( m ei xos at any ant er i or , per ò di f er ent t em al i t zaci ó) por C s 2006- 2007: ur 8 or gani t zaci ons - > 7 t al l er s x 5 I ES + 1 Esc. d’Educaci ó Especi al ( nou: Per r uquer i a i est èt i ca) 8
 11. 11. Tast et d’ f i ci s O Curs 2005-2006 1r Quadrimestre TALLERS Dilluns Dimarts Dijous CONSTRU/PINTURA IES Baix Camp ELECTR/LAMPISTERIA IES Gabriel IES Salvador Ferrater Vilaseca LLAR INFANTS IES Gaudí IES Josep (Ginesta) Tapiró (Montsant) COMERÇ AL DETALL IES Salvador IES Gabriel Vilaseca Ferrater FUSTERIA IES Baix IES Josep Tapiró IES Gaudí Camp TALLERS Dilluns Dimarts Dijous 2n Quadrimestre CONSTRU/PINTURA IES Gabriel Ferrater ELECTR/LAMPISTERIA IES Gaudí IES Josep Tapiró LLAR INFANTS IES Baix Camp COMERÇ AL DETALL IES Josep IES Gaudí Tapiró FUSTERIA IES Salvador IES Gabriel Vilaseca Ferrater JARDINERIA IES Baix Camp IES Salvador Vilaseca 9
 12. 12. Tast et d’ f i ci s O Responsabi l i t at s Aj unt a m nt : e • coor di naci ó t ècni ca del pr oj ect e ( r euni ons, docum aci ó t ècni ca i adm ni st r at i va, m òr i a, …) ent i em • r ecer ca r ecur sos ( em eses o ent i t at s, . . ) pr • cost os i gest i ó econòm ca: i 1 9000€ ( 2003- 2004) 23000€ ( 2004- 2005) 28000€ ( 2005- 2006) 30000€ ( 2006- 2007) - > C · l abor aci ó del Pl a d’ or n ol Ent • aval uaci ó ( 3 qüest i onar i s di f er ent s, bui dat ges, . . ) • di vul gaci ó 10
 13. 13. Tast et d’ f i ci s O Responsabi l i t at s I ES: • sel ecci ó al um nat • gest i ons i nt er nes cor r esponent s ( aut or i t zaci ons, r edacci ó cr èdi t s var i abl es, aval uaci ó al um , t ut or s …) nat • apor t aci ó d’ nf or m ó i docum aci ó i aci ent gener al ( aval uaci ons) 11
 14. 14. Tast et d’ f i ci s O Responsabi l i t at s Em e s e s / e nt i t a t s : pr • Adequaci ó d’ espai s • cont r act aci ó de docent s • com a de m er i al i el em s de pr at ent segur et at l abor al • segui m ent de l es i ndi caci ons educat i ves EAP: • super vi si ó en l a sel ecci ó de l ’ um al nat • m br e com ssi ó aval uaci ó f i nal em i 12
 15. 15. Tast et d’ f i ci s O Coor di naci ó • Re uni o ns f i x e s : Aj unt am ent - I ES - 1 ª set em e ( i ni ci ) : hor ar i s, br di st r i buci ó t al l er s, accés, l l i st es, … - 2ª gener / f ebr er ( segui m ) : t al l er s ent 2n quadr . , val or aci ó 1r quadr i . - 3ª j uny ( t ancam ) : val or aci ó f i nal , ent pr evi si ó cur s següent . Reuni ó t al l er s: 1 i ni ci al i 1 f i nal . • Co muni c a c i ó c o nt i nua . ( ent r e t ot es l es par t s vi a c/ e, t el èf on, t r obades punt ual s, vi si t es) 13
 16. 16. Tast et d’ f i ci s O Aval uaci ó Aval uaci ó al f i nal de cada quadr i m r e est 2. Qüest i onar i t ancat per cada al um ne 3. Qüest i onar i ober t pel s t ut or s Aval uaci ó f i nal cur s: 5. Qüest i onar i ober t pel s t al l er s Pl ani f i caci ó del Tast et següent en f unci ó de l es aval uaci ons M òr i a anual em 14
 17. 17. Tast et d’ f i ci s O Act e de C oenda l 1. R ecol zam ent i nst i t uci onal al pr oj ect e: al s exper t s, pr of essor at i al um nat i m i cat del s I ES pl 2. Ent r ega de di pl om al s al um es nes par t i ci pant s ( val i desa si m i ca) bòl 3. Act e ober t a l es f am l i es de l ’ um , í al nat per t al d’ encor at j ar - l os a cont i nuar f or m - se per cr éi xer pr of essi onal i ant per sonal m .ent 14

×