Podnikatelský plán

1,214 views
970 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,214
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Podnikatelský plán

 1. 1. PODNIKATELSKÝ PLÁN„CO? A JAK?“ Projekt Mám rodinu a podnikám CZ.1.04/3.4.04/76.00243
 2. 2. POJMY Podle právního výkladu se pod pojmem „podnikání“ rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. Osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, nebo osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
 3. 3. PODNIKATEL Podnikatel jako osoba musí mít vzhledem k definovanému významu slova podnikání i určité specifické vlastnosti a dispozice. Podnikatel by v prvé řadě měl být podnikavý, tzn. mít určité know-how, Dobré komunikační a organizační vlastnosti, ale také být poctivý, důsledný, cílevědomý, vytrvalý a samostatný.
 4. 4. MOTIVACE K PODNIKÁNÍ Podnikateli, který se chystá začít podnikat, by v prvé řadě neměla chybět motivace, která bývá obvykle právě důvodem k začátku podnikání. Motivátorem v této podobě můţe být kultura, ve které potenciální podnikatel ţije, rodina, učitelé či vlastní iniciativa. A jak jste na tom vy?
 5. 5. MOTIVACE K PODNIKÁNÍ Právě vlastní iniciativa by měla být hnacím strojem, který vede podnikatele ke splnění vlastních cílů a přání prostřednictvím podnikání. Velkou roli zde hraje i stát a jeho daňový systém, který můţe být pro rozhodnutí začít podnikat motivační či, v případě např. vysoké sazby daně z příjmu, demotivační. Nejdůleţitějším motivačním faktorem, který by měl mít kaţdý podnikatel, je schopnost nalézt, porozumět a vyuţít trţní příleţitost.
 6. 6. RIZIKO PODNIKÁNÍ Při vymezování pojmů bychom neměli zapomenout zmínit také pojem „podnikatelské riziko“. Většina podnikatelských aktivit souvisí s procesem rozhodování, a to zejména s rozhodováním za nejistoty, kdy podnikatel nezná pravděpodobnost neúspěchu v budoucnosti. Znamená to, ţe rozhodování podnikatele je spojeno s určitou mírou podnikatelského rizika.
 7. 7. DOPORUČENÍ Proto není vhodné, aby se podnikatelem stal člověk, který se nerad rozhoduje a nechce za svá rozhodnutí nést zodpovědnost!!! Amelia Earhart – příběh 8
 8. 8. PLÁNOVÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PLÁNY Plánování v ekonomickém pojetí je součástí kaţdého stádia existence podniku. Je nezbytné pro zahájení podnikání a zároveň důleţité při realizaci podnikatelských aktivit. Co chci, co budu dělat? – Cíle mého podnikání. Jak to budu dělat? – Podnikatelský záměr = jak stanovených cílů dosáhnu?
 9. 9. CÍL NEBO SEN?První krok k tomu, abyste odţivota dostali to, co chcete, jerozhodnout se, co to je.
 10. 10. ZÁKLADEM PLÁNU JSOU CÍLEProč je dobré mít cíle? Kam směřujete? Kde chcete být za 5, 10 let?Akční plán: Napište si alespoň 3 krátkodobé a 3 dlouhodobé cíle. SMART.
 11. 11. KRITÉRIA STANOVENÝCH CÍLŮCíl by měl být: pozitivní – co chceme x co nechceme. motivující = smysluplný. „chci x měl bych x musím“ pod kontrolou – splnitelný a akceptovatelný. konkrétní a měřitelný – jak to bude vypadat, kdyţ cíle dosáhnete – jak poznáte, ţe jste cíle dosáhli? termínovaný – časově ohraničený.
 12. 12. DOBRÁ RADA NAD ZLATO Cíle, které si v ţivotě stanovujete, by měly být opravdu Vaše. Jen Vy rozhodujete o tom, jaké cíle ve svém ţivotě opravdu mít chcete. Dejte svým cílům konkrétní termíny, ať se můţete vydat na cestu. Nemiřte moc nízko – člověk roste s vysokými cíli, zároveň pozor na velkou výšku, abyste cíl neminuli.
 13. 13. PODNIKATELSKÝ PLÁN Zvaţuje-li potenciální podnikatel svou kariéru, vyplatí se před samotným začátkem provést analýzu svého podnikatelského záměru. Čím více rizikových faktorů zváţí na začátku a připraví se na ně, tím méně bude jeho podnikání v budoucnu ohroţeno.
 14. 14. ANALÝZA Analýzu je moţné provést snad na všech okolnostech týkajících se podnikání – trh, zákazníci, konkurence, dodavatelé, finanční potřeby, příleţitosti a hrozby, samotná osoba podnikatele, volba právní formy podnikání, politická situace, legislativa atd. Vyplatí se zjistit slabá místa zamýšleného podnikání a eliminovat tak moţné neúspěchy a mnohdy i velké finanční i jiné ztráty.
 15. 15. SWOT ANALÝZA Pokud je provedena poctivě, můţe podnikateli ukázat řadu pozitivních i negativních faktorů, které je potřeba zváţit. Analýza pomůţe zjistit, zda se lze připravit na potenciální rizika a nebezpečí, minimalizovat slabé stránky podnikatele, vyuţít příleţitostí a silných stránek a vybudovat tak v budoucnu prosperující firmu.
 16. 16. SWOT ANALÝZA POMOCNÉ ŠKODLIVÉ (k dosažení cíle) (k dosažení cíle) (atributy organizace) STRENGHTS (silné stránky) WEAKNESSES (slabé stránky) VNITŘNÍ OPPORTUNITIES (příleţitosti) THREATS (hrozby) (atributy prostředí) VNĚJŠÍ
 17. 17. ANALÝZA TRHU Jedna z nejdůleţitějších analýz, které by měl podnikatel provést. Jen tak zjistí například jeho moţné rezervy, získá informaci o tom, zda je trh přesycen nebo nenasycen, kdo na něm jiţ operuje nebo se chystá, jeho velikost a tedy i případné podnikatelské příleţitosti atd. Jak jsme na tom?
 18. 18. ANALÝZA ZÁKAZNÍKŮ Podnikatel získá představu o jejich segmentaci, tedy do jakých skupin a podle čeho je moţné zákazníky rozdělit a tím na ně lépe působit marketingovými aktivitami. Zjistí potřeby jednotlivých segmentů, jejich velikost atd., coţ začínajícímu podnikateli snáze pomůţe vybrat, na jaký segment zákazníků by bylo nejoptimálnější se zaměřit a jak marketingově prodej podpořit (např. výrobek pro školáky bude mít jiný obal neţ výrobek pro dospělé, jinou propagaci atd.).
 19. 19. ANALÝZA DODAVATELŮ Snad ţádná firma se neobejde bez dodavatelů, ať uţ materiálu, polotovarů, zboţí nebo sluţeb, proto je účelné zjistit také moţnosti v této oblasti. S jakými dodavateli lze navázat spolupráci. Jaké jsou jejich obchodní, dodací a platební podmínky, kvalita výrobků. Jak rychle jsou schopní i ochotní vyhovět vašim poţadavkům, jaká je s nimi komunikace atd.
 20. 20. ANALÝZA KONKURENTŮ Pokud podnikatel nezná dokonale svou konkurenci, nemůţe se jí vyrovnat ani ji překonat. Odborníci poukazují na to, ţe podnikatel by měl znát své konkurenty tak dobře, jako zná sám sebe. Je důleţité si uvědomit, ţe konkurence na trhu byla dříve, s největší pravděpodobností tedy má jiţ okruh svých stálých zákazníků, zná daný trh a trţní prostředí a ví, jakým způsobem cílit na zákazníka.
 21. 21. BENCHMARKING Poznej svého nepřítele! Potenciální podnikatel chce na trh přijít zcela nově. A pokud nezná své soupeře, neví, jak komunikuje a působí na zákazníky, jak velký podíl na trhu konkurenti mají, jaké mají slabiny atd., neví ani, jak se konkurenci vyrovnat nebo ještě lépe – jak ji překonat.
 22. 22. ANALÝZA FINANČNÍCH POTŘEB Neexistuje podnikání, které by snad nevyţadovalo v začátku alespoň minimální kapitálové potřeby. Uţ zaloţení ţivnosti stojí peníze, nehledě na zřízení provozovny, sídla společnosti včetně vybavení například kanceláře apod., rady právníků atd.
 23. 23. KOLIK BUDU POTŘEBOVAT Vhodné je zaměřit se hlavně na cash-flow (reálný tok peněz, tedy kdy a v jaké výši je nutné vydat finanční prostředky a kdy naopak peníze na účty přijdou), aby se podnikatel nedostal do problémů s nedostatkem hotovosti. Vyplatí se vypsat si konkrétní odhadnuté nároky na počáteční kapitál, včetně finančních potřeb na překonání období, neţ podnikatel obdrţí první finanční prostředky ze svého podnikání.
 24. 24. PODNIKATELSKÝ PLÁN Podnikatelský plán je dokument, kterým podnikatel oslovuje finanční sektor v případě, ţe chce zaujmout investora nebo si půjčit od banky za účelem rozvoje podnikatelské myšlenky. Při jeho zpracování se podnikatel dozví objektivní informace o firmě, cílové skupině, finanční náročnosti a návratnosti. Pomáhá lépe se orientovat jak v začátcích, tak v průběhu podnikání.
 25. 25. JAK SESTAVIT PODNIKATELSKÝ PLÁN Obsahuje všechny důleţité informace týkající se různých aspektů podnikání - cíle podnikatele, financování, rizikové faktory, silné a slabé stránky konkurence či strategie vedoucí k dosaţení stanovených cílů. Existují různé varianty, záleţí tedy na podnikateli, jakou formu bude podnikatelský plán mít.
 26. 26. CO DÁL? Tak to máme hotové, hurááááááááá!!! Stačí jen začít.
 27. 27. NA ZÁVĚRŢivíte se správnou prací? Děláte to, co Vás baví? Děláte to, co Vás baví a vynikáte v tom? Pokud ANO, máte nejlepší startovní pozici na cestě za úspěchem.
 28. 28. JAK TO DOTÁHNOUT DÁLE?Dále neţ ostatní to dotáhnete pokud: To, co Vás baví, spojíte s tím, co umíte, a začnete se tím ţivit. Pokud Vás něco baví, ale nevynikáte v tom, přestaňte se tím ţivit. Řešte jen věci, nad kterými máte kontrolu, smiřte se s tím, ţe některé věci nemůţete ovlivnit, ušetříte mnoho sil. Nejdůleţitějším měřítkem Vašeho úspěchu je Váš dobrý pocit z vlastního výkonu.
 29. 29. ZDROJE Toman Ivo: Debordelizace hlavy Borhoňková Irma: Sám sobě koučem Škrla Petr: 101 příběhů a metafor z manaţerské praxe Lucie Bieliková: TVORBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU - Diplomová práce http://www.podnikatel.cz/specialy/zacinajici- podnikatel/
 30. 30. DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST A PŘEJI MNOHO NEJEN PODNIKATELSKÝCH ÚSPĚCHŮ. Mgr. et Bc. Jana Žaludová in puncto education Poradenské a konzultační středisko pro strategický rozvoj ve vzdělávání tel.: 608 531 222 email: zaludova@inpunctoedu.cz

×