Merchandising bankowy

650 views
549 views

Published on

Merchandising bankowy to program dzian, którego celem jest intensyfikacja sprzedazy produktów banku poprzez system promocji zainstalowany w placówkach banku. a∏ów Merchandising bankowy jest produktem usługowym mającym dwa podstawowe cele: 1) stworzenie profesjonalnego obrazu banku poprzez ujednolicenie jego ekspozycji oraz 2) maksymalizację prawdopodobieństwa dotarcia do istniejących i potencjalnych klientów banku poprzez skuteczną reklamę w miejscu sprzedaży, czyli w banku.

Published in: Marketing
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
650
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Merchandising bankowy

  1. 1. MERCHANDISING BANKOWYMERCHANDISING BANKOWY Merchandising bankowy to program dzia∏aƒ, którego celem jest intensyfikacja sprzeda˝y produktów banku poprzez sys- tem promocji zainstalowany w placówkach banku. Stwarza on mo˝liwoÊç zwi´kszenia sprzeda˝y wybranego produktu (grupy produktów) poprzez prawid∏owà i zgodnà z zasadami mer- chandisingu ekspozycj´ materia∏ów promocyjnych (visual-mer- chandising). Obecnie realizowane koncepcje sprzeda˝y inte- grujà merchandising z projektowaniem wn´trza placówek, do- borem mebli, strojów dla pracowników, projektem sali opera- cyjnej (planowaniem przestrzeni), projektem materia∏ów pro- mocyjnych, zarzàdzaniem akcjami promocyjnymi. Jest to ca- ∏oÊciowe podejÊcie do procesu sprzeda˝y zwane planowaniem sprzeda˝y detalicznej. ZA¸O˚ENIA PODSTAWOWE W programie merchandisingu bankowego zak∏ada si´, ˝e Bank posiada opracowane zasady wykorzystania znaków fir- mowych oraz istnieje bazowa koncepcja projektowania mate- ria∏ów reklamowych oraz informacyjnych. CELE PROGRAMU Merchandising bankowy jest produktem us∏ugowym majàcym dwa podstawowe cele: 1) stworzenie profesjonalnego obrazu banku poprzez ujednolicenie jego ekspozycji oraz 2) maksyma- lizacj´ prawdopodobieƒstwa dotarcia do istniejàcych i poten- cjalnych klientów banku poprzez skutecznà reklam´ w miejscu sprzeda˝y, czyli placówkach banku. 1
  2. 2. Zalety funkcjonowania BMP 1) ujednolicenie identyfikacji wizualnej placówek – profesjonal- ny wizerunek przez ca∏y czas, 2) ujednolicenie zasad prezentacji materia∏ów promocyjnych, informacyjnych, obligatoryjnych oraz wskazówek dla klien- tów, 3) maksymalizacja prawdopodobieƒstwa doprowadzenia do sprzeda˝y, 4) podniesienie ÊwiadomoÊci klientów odnoÊnie us∏ug Êwiad- czonych przez bank, 5) zwi´kszenie sprzeda˝y wybranych us∏ug w placówkach banku, 6) zapobie˝enie powstawaniu luk w zaopatrzeniu w materia- ∏y reklamowe, 7) umo˝liwienie zarzàdzania sprzeda˝à wybranych us∏ug, 8) wyraêne obni˝enie kosztów promocji (marketingu) wobec aktualnych klientów banku, 9) zaanga˝owanie personelu w dzia∏ania promocyjne oraz podniesienie ÊwiadomoÊci obs∏ugujàcych, co do dzia- ∏aƒ marketingowych,10) zapewnienie nabywcom ∏atwiejszego dost´pu do informa- cji o promowanej ofercie,11) wsparcie pracowników obs∏ugi poprzez dostarczenie na- rz´dzi do budowania zainteresowania klientów, zach´ce- nia i nak∏onienia ich do dokonania zakupu,12) spot´gowanie wizerunku produktu, podniesienie postrze- ganej przez klienta wartoÊci oraz uzyskanie akceptacji wy˝szej ceny,13) upowszechnienie marketingowego (pro-sprzeda˝owego) myÊlenia u ka˝dego pracownika Banku,14) podniesienie ÊwiadomoÊci klientów; zmniejszenie liczby py- taƒ klientów do personelu, co znaczàco skraca czas ob- s∏ugi. 2
  3. 3. KorzyÊci programu 1) sprz´˝enie przekazu promocyjnego (medialnego) z funkcjo- nowaniem placówek 2) wspieranie dzia∏aƒ promocyjnych przy wykorzystaniu naj- bardziej odpowiednich lokalizacji w placówkach 3) mobilizacja personelu placówek do dzia∏aƒ zgodnych z pro- wadzonymi kampaniami promocyjnymi („ka˝dy wie, co bank w danej chwili promuje”) 4) porzàdkowanie obszarów interakcji klienta z bankiem po- przez ekspozycj´ najwa˝niejszych produktów (w danym cza- sie, z punktu widzenia banku) oraz usuwajàc nadmiar infor- macji drugoplanowej (szumu informacyjnego). ELEMENTY PROGRAMU MERCHANDISINGU Program merchandisingu bankowego jest zespo∏em komplek- sowych dzia∏aƒ obejmujàcych swym zakresem czynnoÊci dia- gnostyczno-analityczne, projektowe, realizacyjne, wdro˝enio- we i kontrolne. Dzia∏ania te prowadzone sà w sposób gwaran- tujàcy jakoÊç efektu koƒcowego. Osoby odpowiedzialne Projekt realizowany jest przez specjalnie powo∏any zespó∏ profesjonalistów rekrutujàcy si´ spoÊród analityków - strate- gów marketingowych, specjalistów ds. merchandisingu i mer- chandisingu wizualnego, projektantów wn´trz oraz plastyków. Zespó∏ profesjonalistów koordynowany jest przez Mene˝era Klienta, który jest reprezentantem BDS wobec Banku jak równie˝ adwokatem Banku wewnàtrz BDS. Jako osoba odpo- wiedzialna za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ koordynuje on prace we- wnàtrz firmy.3
  4. 4. ETAPY PROGRAMU MERCHANDISINGU BANKOWEGOCa∏y program sk∏ada si´ z nast´pujàcych etapów: 1. Analiza STREFA SAMOOBSLUGI 2. Projektowanie STR EFA OBS BACK OFFICE 3. Realizacja LUG I I SPR CY ZED AZY RK UL 4. Wdro˝enie AC JA 5. Kontrola PUNKT STREFA SPRZEDAZY SKUPIENIA SZYBKO WOLNOKa˝dy z przedstawionych powy˝ej etapów zawiera kilka ele-mentów sk∏adowych dobieranych w zale˝noÊci od wymagaƒi specyfiki realizowanego zlecenia.Etap analityczny jest niezb´dny do prawid∏owego wpisaniaprogramu merchandisingowego w strategi organizacji, zgod-nie z przyj´tà misjà. Obejmuje on analiz´ wewn´trznà stanuobecnego i po˝àdanych kierunków zmian (obraz wn´trz Ban-ku, wykorzystywane aktualne elementy ekspozycyjne itd.)oraz analiz´ zewnàtrznà (benchmarking), koniecznà dla prawi- d∏owego pozycjonowania nowego wizerunku. Projektowanie sk∏ada si´ z dwóch równolegle pro- wadzonych Êcie˝ek. Pierwsza z nich to wypracowa- nie linii elementów stanowiàcych podstaw´ syste- mu merchandisingowego - tzw. hardware. Plano- wanie przestrzenne, to prowadzony równolegle proces mogàcy obejmowaç swym zakresem pro- jektowanie standardu placówki, jej wn´trza i mo˝- liwych wariantów. Kolejnà faz´ stanowi roz- planowanie elementów hardware wg techniki ABC. Realizacja projektu rozpoczyna si´ od uruchomienia placówki pilota˝owej, która poprzebadaniu i wprowadzeniu niezb´dnych udoskonaleƒ stano-wi wzór do implementacji w ca∏ej sieci. Wdro˝enie systemu re-alizowane jest przy za∏o˝eniu ciàg∏oÊci pracy jednostek Banku.Âcis∏a kontrola ca∏ego procesu pozwala na zapobieganie od-chyleniom od przyj´tego poziomu jakoÊci prac. 4
  5. 5. Kampania merchandisingowa Zainstalowany system merchandisingowy stanowi bardzo sil- ne medium przekazu, skierowane do aktualnych klientów (wzmacniajàc wizerunek banku i u∏atwiajàc cross-selling) oraz do potencjalnych klientów banku (np. poprzez zewn´trzne for- my wielkoformatowe, naklejki, ekspozytory podÊwietlane lub niepodÊwietlane, itp.). Wykorzystanie potencja∏u systemu merchandisingowego mo˝liwe jest poprzez prowadzenie okreÊlonej liczby akcji pro- mocyjnych (np. 6-8 razy w roku). Funkcjonowanie programu wspomagane jest poprzez bazy danych. Umo˝liwia to zarzà- dzanie przep∏ywem materia∏ów w taki sposób, by w∏aÊciwa wiadomoÊç znalaz∏a si´ „przed oczami“ odpowiedniego nabyw- cy. Dalsze zagadnienia, na które wp∏ywa funkcjonujàcy pro- gram to: planowanie ruchu klientów na sali operacyjnej, mo- dulowanie przep∏ywu klienta w placówce, segmentacja nabyw- ców pod kàtem formy prawnej, otwartoÊci na innowacje - kontakt osobisty, wizerunek, itd. Wdro˝enie procedur „kampanii merchandisingowej“ mo˝liwe jest tak˝e z wykorzystaniem istniejàcego systemu w Banku. Utrzy- many w jednolitej stylistyce i ustandaryzowany formatem zestaw elementów ekspozycyjnych mo˝e zostaç skutecznie wykorzysta- ny w realizowanym programie merchandisingowym. Koniecznym pozostaje opracowanie tworzenia przekazu i ekspozycji materia- ∏ów reklamowych (inform.) Banku na istniejàcych elementach. Kampania merchandisingowa obejmuje nast´pujce etapy: 1) Dystrybucja materia∏ów promocyjnych i ich ekspozycja w placówkach banku, realizowana na terenie ca∏ej Polski w terminie 3 dni od chwili rozpocz´cia „kampanii” i 5 dni od daty dostarczenia materia∏ów. Przeprowadzenie kam- panii w tak szybkim tempie umo˝liwia jej skorelowanie z in- nymi mediami (np. kampania prasowa, outdoorowa, radio- wa lub telewizyjna). Z drugiej strony zapobiega powstaniu dysonansu informacyjnego, jaki móg∏by powstaç pomi´dzy placówkami Banku w obliczu zró˝nicowanej ekspozycji. Istot´ kampanii stanowi w∏aÊciwa ekspozycja materia∏ów, wed∏ug zaleceƒ Banku oraz zasad merchandisingu wizual- nego jak np. multifacing, miejsca martwe, miejsca hity, Êcie˝ki klientów oraz ogólnych zasad percepcji. 2) Opieka nad marketingowà stronà wyglàdu placówek Banku. Zalecenia Banku oraz wiedza merchandiserów zapewni pra- wid∏owe u∏o˝enie displayów, standów, pojemników oraz in- nych narz´dzi wspierania sprzeda˝y tak aby zapewniç ich maksymalnà dost´pnoÊç przy minimalnym utrudnieniu pro- cesów komunikacyjnych.5
  6. 6. 3) Obiektywna ocena wyglàdu placówek Banku oraz niezale˝- na kontrola pracowników odpowiedzialnych za promocj´ i wspieranie sprzeda˝y.4) Przygotowanie raportu z ka˝dej wizyty przedstawiciela firmy BDS w placówkach Banku. Pracownicy BDS dostarczà pewne i wiarygod- ne informacje o wyglàdzie lokali banku, na podstawie kwestiona- riuszy oraz w∏asnych obserwacji. Zapewnimy tak˝e statystycznà oraz jakoÊciowà analiz´ tych da- nych, przedstawionà w raporcie koƒcowym, zawierajàcym ca∏o- Êciowe wnioski. Termin opracowa- nia raportu nie przekracza 7 dni od daty zakoƒczenia kampanii.5) Dokumentacja na CD-ROM’ie. Szybki dost´p do wszystkich zebranych i opracowanych materia∏ów mo˝liwy jest dzi´ki ich logicznej kompilacji na p∏ytach CD. Na noÊniku tym znajduje si´ przede wszystkim miejsce na: • dane zebrane na podstawie kwestionariuszy, ich analiza i wnioski, • dokumentacj´ fotograficznà placówek banku (tylko na ze- wnàtrz), • uwagi, obserwacje i propozycje przedstawiane przez specjalistów BDS; • aktualizowane informacje na temat placówek Banku, np. oferta produktowa lub godziny otwarcia, • inne informacje. 6
  7. 7. Business Development Solutions Sp. z o.o. ul. Strzelecka 8/8, 60-135 Poznań, PL Managing Partner: dr Marcin Chlodnicki m.chlodnicki@bds.com.pl Wwzornictwouslug.worpress.com L @mchlodnicki Hmchlodnicki Imchlodnicki

×