Mide (fazlası için www.tipfakultesi.org)

8,713 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,713
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mide (fazlası için www.tipfakultesi.org)

 1. 1. Mide anatomi cardia fundus corpus antrum Sfinkterler Gastroözofagial Pylor
 2. 2. Mide’nin Yapısı İçten-dışa: Tunica mucosa Tunica submucosa Tunica muscularis Tunica serosa
 3. 3. Mide Arterleri A. gastrica sinistra (truncus coeliacus’un dalıdır) A. gastrica dextra (A. hepatica communis bazende a. hepatica propria’dan gelir) Curvatura ventriculi minör ------------------------------------------------------- A. gastroepiploica dextra (A.gastroduodenalis) A. gastroepiploica sinistra (A. lieanalis) Curvatura ventriculi major Aa. gastricae breves (A. lienalis): Fundusu
 4. 4. Venleri Arterleri takip ederek aynı isimleri alırlar. V. lienalis V. mesenterica sup. V. porta.
 5. 5. Lenf Drenajı Tela submucosa ve tunica seroza altında plexus oluştururlar. Nodi lymphatici gastro-omentales ve Nodi lymphatici gastrici Nodi lymphatici coeliaci’bağlanırlar
 6. 6.  Sempatikleri: İnnervasyonu Preganglionik sempatik lifler 6-9. thoracal segmentlerden n. splanchnicus’larla gelir. Ganglion coeliacumda sinaps yaparak mide damarları etrafında mideye ulaşır. Parasempatikleri: n. vagus’un aşağıda devamı olan Truncus vagalis anterior ve posterior’lardan gelir. TVA: sol n. vagus’tan TVP: sağ n. vagus’tan oluşur.
 7. 7. Nerve Supply  Anterior (Left Vagus)  Posterior (Right Vagus)
 8. 8. MİDENİN FONKSİYONLARI MOTOR SEKRESYON ENDOKRİN
 9. 9. Motor fonksiyonları: Besinlerin depo edilmesi Kimus oluşuncaya kadar mide salgısıyla karıştırılması Besinlerin boşaltılması
 10. 10. MİDENİN SEKRESYONLARI: OKSİNTİK VE PİLORİK BEZLER ☺Oxintik hücreler:korpus ,fundus ,küçük kurvatür dışında yaygındır.Üç tip hc.den oluşmaktadır; Mükoz boyun hc.leri müsin biraz pepsinojen Chief (esas)hc.ler pepsinojen Peptik (ya da paryetal)hc.ler HCL ve intrensek faktör
 11. 11. Mide sekresyonu Kardiak glandüler bölge: Gastroözefageal bileşkede yerleşmiş küçük bir bölümdür. Histolojik olarak bazen bir miktar parietal hücre ihtiva etmekle beraber çoğunlukla mukus salgılayan hücrelerden meydana gelmiştir. Parietal hücre bölgesi: Midenin proksimal 3/4 ünde yer alır. 4 hücre grubu içerir. Mukus hücreleri: Mukus salgılayarak gıda geçişini kolaylaştırır ve koruma sağlar. Zigomatik (chief) Ana hücreleri: Pepsinojen salgılar Oksintik (Parietal) hücreler: HCL ve intrensek faktör salgılar. Argentofin hücreler. Pyloro- antral mukoza bölgesi: G hücreleri (gastrin salınımından sorumlu) bulunur. Gastrin, HCl ve pepsinojen salınımı uyarır. Bu bölgede parietal ve ana hücreler bulunmaz.
 12. 12. Salgı fonksiyonu HCL parietal hücreler tarafından yapılır. Görevi; protein üzerine etkili pepsin in etkili hale gelmesi için uygun pH ı oluşturmaktır. Pepsin; zymojen hücreler tarafından pepsinojen olarak salgılanır. HCl ile aktif hale gelip pepsine dönüşür. Etkili bir proteolitiktir. Mukus ; mide mukozasını korur. Mukopolisakkarid , mukoprotein ve protein içerir.
 13. 13. MİDENİN FONKSİYONLARI Rezervuar fonksiyonu Motor fonksiyonu (motilite) depo ettiği gıdaları karıştırır, parçalar ve ince barsağa iletir. Salgı fonksiyonu Asepsi fonksiyonu: Yutulan bakteri ve zararlı maddeleri yıkıma uğratır ve kusma ile dışarı atar. Hemopoetik fonksiyonu: IF (intrinsik faktör) oluşmasında veya Fe++ absorbsiyonunda görev alır. IF, B-12 vitaminini barsaktan emilmesini sağlar. Su ve glikoz gibi maddeler midede absorbe edilir. Ekskresyon fonksiyonu; kandaki üre ve etilalkol gibi maddeler mide ile atılır.
 14. 14. Mide fazının üç fazı: SEFALİK FAZGASTRİK FAZ İNTESTİNAL FAZ
 15. 15. Mide salgısını inhibe eden feedback mekanizmaları Vagal stimulasyonun azalması Antral pH ın 2 nin altına düşmesi Asit içerik duodenuma ulaşınca sekretin salgılanması
 16. 16. H+ H-K+ ATPaz Antikolinerjik ilaçlar VagusGastrinrese Ca+ Ach res. p H2 reseptör antagonisti Mast hücresi
 17. 17. PEPTİK ÜLSER Ösefagus,mide,duedonum,jejenum ve meckel divertikülünde görülebilen bir hastalıktır. Duedonal ülser patofizyolojisinde hiperasidite,gastrik ülser patofizyolojisinde mukozal savunma faktörleri daha ön planda görülmektedir. Duedonal ülserli hastaların çoğunda asit salgısı normalden fazla iken gastrik ülserlilerde normal veya normalden azdır.
 18. 18. PEPTİK ÜLSER OLUŞUMUNDA ROL OYNAYAN MEKANİZMALARHelicobacter Pylori infeksiyonu,Artmış HCl sekresyonu,Aside karşı yetersiz kalan mukozal defans mekanizmaları, Zedeleyici etkenlere karşı direnç/ Zedeleyici etkenler arasındaki denge bozulursa
 19. 19. Zedeleyici Etkenler HCl Pepsin ve peptik etkinlik Refluks (Duodenumdan geri peristaltizm sonucu mideye safra girmesi) Stazis NSAİİ, glukokortikoidler (PG sentezinin inhibisyonu) Kahve, çay, kafein, kolalı içecekler, sigara, Nikotin; PG sentez inh.
 20. 20. Mukoza direncini oluşturan faktörler Mukus tabakası Gastroduodenal h.’lerden HCO3 –Nötralize edici PG (Asit salgısını frenleyici, sitoprotektif) Mukus+PG Elektronegatif permeabilite bariyeri Mukoza kan akımının yeterli olması Rejenerasyon yeteneği
 21. 21. MİDE ÜLSERİ Duodenum ülserinden sonra ikinci sıklıkla görülür. Tip I: (Primer mide ülseri) vakaların büyük çoğunluğu bu tiptedir. Ülser: küçük kurvaturda asit salgılayan mukoza ile antral mukoza arasındaki geçiş bölgesindedir. (parietal- G hücre geçişi) asit nötralizasyonda bozukluk yaratan fokal mukozal defekt lümen içi asidin mukoza içine nüfüz etmesine neden olur. Tip II: (sekonder ülser): Duodenal ülserlerle birlikte bulunurlar. Nedeni deformite sonucu oluşan gastrik stazdır. Tip III: Pylorik ve Prepylorik ülserler olup, daha ziyade duodenal ülsere ait özellik taşırlar
 22. 22.  Patogenez: 40 yaş üzeri daha sık,sosyoekonomik düzeyi düşüklerde kadın/erkek=2/1, Etiyoloji:Mide mukoza bariyerinin hasarı esas etyolojik mekanizmadır. Safranın mideye geri kaçması: Mukozal bariyerin bozulmasına yol açar İlaçlar: Mukozal bariyerin geçirgenliğini etkileyebilirler. (etanol, indometazin, salisilat) Asit salgılanması
 23. 23. Belirtiler: İstahsızlık, epigastrik huzursuzluk, nadiren şiddetli ağrı, prepilorik ülserlerde duodenal ülser gibi, kanama ve obstrüksiyon daha az görülür
 24. 24. Teşhis ÖMD: Ülser lokalize edilir. Endoskopi: Ülser görülüp çok sayıda biyopsi alınır. Mide suyundan sitolojik tetkik. İyi huylu mide ülserinin özellikleri Radyolojik: Düzgün kenarlı ülser krateri, bu kratere kesintisiz uzanan mukoza kıvrımları, ülser nişinin midenin beklenen sınırının dışarıda olması. Endoskopi: İyi sınırlanmış ülser, keskin yassı kenar ve düzgün taban
 25. 25. Tedavi Diyet; sigara , alkol yasaklanır. Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar kesilir. Medikal: Helikobakter pylori eradikasyonu, asit salgısı fazla ise asit tedavisi, sukralfat sitoprotektif ajanlar Ameliyat endikasyonları Kanserin ekarte edilmediği durumlar Komplikasyon gelişirse 12-15 haftalık tedaviye rağmen iyileşmeyen ülserler Tip I. Ülseri çıkacak parsiyel gastrektomi + gastroduodenostomi kardiyada, wedge rezeksiyon Tip II: neden, duodenal ülser olduğundan duodenal ülser gibi tedavi edilmeli Tip III: Duodenal ülser gibi davranılır.
 26. 26.  Tanı-tedavide altın standart endoskopi Erken endoskopi – Rekurrent kanama ↓ – Cerrahi girişim oranını ↓ – Nonvariseal kanamada mortaliteyi ↓
 27. 27. Kanama kontrolu Endoskopik girişimler Selektif anjiografi ile embolizasyon Cerrahi
 28. 28.  Endoskopik ve radyolojik girişimlerin yaygınlaşması ve başarısı cerrahi girişim gerektiren hasta oranını düşürmüştür. Artık endoskopik ve radyolojik yöntemlerle durdurulamayan veya bu yöntemler denenirken hemodinamisi iyice bozulan hastalar ameliyat edilmektedir. Dolayısıyla cerrahi mortalite artmıştır.
 29. 29. Duodenum Ülseri Duodenum bulbusunda Mukozada ülser, çevresinde inflamatuvar değişiklikler HP, NSAİİ, Zollinger-Ellison sendromu Stres ülseri; kronik hastalıklar, akut ağır stres, glukokortikoid ilaç kullanımı Sigara, alkol HP, DÜ’nde en sık görülen etkendir Kronik gastrit, mide kanserine ve MALT (mukozayla ilişkili lenfoid tümöre) neden olur
 30. 30. Beraber bulunduğu patolojiler Hiperparatiroidizm Kronik respiratuar yet. Siroz; Konjesyon mukozal bariyeri bozar SSS lezyonları, yanıklar Portokaval şant Üremi
 31. 31. Semptom ve bulgular Epigastriumda ağrı: Sızı ve yanma şeklinde antiasitler ve yemekle azalır. Ritmik ve peryodik . DU pankreasa penetre olursa sırta yayılır. Retrosternal ağrı: Özefagusa asit salgı irritasyonu ile Bulantı ve kusma: Ödem ve fibrozis nedeni ile pylor tıkanıklığına bağlı
 32. 32. TEŞHİS: Gastrik analizler: DÜ teşhisi koydurmaz. ZE sendromu ayrımında yardımcı olur. BAO/ MAO > 0,4 ise patolojiktir. ZE sendromunda BAO, 15 mEq/sa büyüktür. Gastrin değeri 200 Mq/ml üzerindedir. ÖMD: %70-80 arasında teşhis koydurucudur. Bulbus da, niş ve kronik ülserde psöudodivertikül görünümü vardır. Endoskopi
 33. 33. P.Ülser Tedavisinde Amaç Asit salgılanmasını bloke etmek Ortamdaki asidi nötralize etmek Koruyucu tabaka oluşturmak H.Pylori’yi ortadan kaldırmak
 34. 34. PEPTİK ÜLSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR1. Asid salgısını azaltan ilaçlar2. Antasid ilaçlar3. Mukozada koruyucu tabaka oluşturan ilaçlar4. Sitoprotektif ilaçlar (Prostoglandin analogları)5. H. Pylori eradikasyonunda kullanılan antibiyotikler
 35. 35. ASİD SALGISINI AZALTAN İLAÇLAR– Proton pompası inhibitörleri– H2 reseptör antagonistleri– Antimuskarinik ilaçlar– Somatostatin analogları (Oktreotid)– Gastrin reseptör antagonistleri (Proglumid)
 36. 36. H+ H-K+ ATPaz Antikolinerjik ilaçlar VagusGastrinrese Ca+ Ach res. p H2 reseptör antagonisti Mast hücresi
 37. 37. Klinik kullanımda olan proton pompa inhibitörleriOmeprazolLansoprazolPantoprazolRabeprazolEsomeprazol
 38. 38. HİSTAMİN H2 RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ H2 reseptörler üzerinde histaminin kompetitif antagonistleridir. Histaminin midedeki asid salgılatıcı etkisini bloke ederler. Yapıca histamine benzerler. Bu grupta yer alan ilaçlar: Simetidin Ranitidin Famotidin Nizatidin
 39. 39. H+ H-K+ ATPaz Antikolinerjik ilaçlar VagusGastrinrese Ca+ Ach res. p H2 reseptör antagonisti Mast hücresi
 40. 40. ANTİMUSKARİNİK İLAÇLAR Parietal hücreler üzerindeki muskarinik M3 ve histaminositler ve G hücreleri üzerindeki muskarinik M1 reseptörlerini bloke eden ilaçlardır. Asid ve pepsin salgısını azaltırlar. Midenin boşalma süresini uzatırlar ve antispazmolitik etkileri (ağrıyı azaltır) bulunur. Pirenzepin ve telenzepin gibi M1 reseptörlerini spesifik olarak bloke eden “gastroselektif” ilaçlar klinik üstünlükleri bulunmadığı için günümüzde çok fazla kullanılmazlar.
 41. 41. SOMATOSTATİN ANALOGLARI (Oktreotid) Gastrik asid salgılanmasını azaltırlar Mukus salgılanmasını artırır
 42. 42. ANTASİD İLAÇLAR Mide asidini nötralize eden, lokal etkili ilaçlardır. Astrenjan (protein çöktürücü etki) ve Demulsent (ülser yüzeyine yapışma) etkileri vardır. Ülser nedbeleşmesini hızlandırmak, ağrısını gidermek ve nüksü önlemek amacıyla kullanılırlar Aluminyum Bileşikleri Magnezyum Bileşikleri Lokal Etkili Antasidler Kalsiyum Bileşikleri Aluminyum Bileşikleri Magnezyum Bileşikleri Sitemik Etkili Antasidler Sodyum Bikarbonat
 43. 43. MUKOZADA KORUYUCU TABAKA OLUŞTURAN İLAÇLAR SukralfatNekrotik ülser tabakasına bağlanarak asid, pepsin ve safraya karşı koruyucu bir tabaka oluşturur.Safra asitlerini absorbe ederEndojen prostaglandin sentezini stimüle eder Kolloidal Bizmut BileşikleriPeptik ülser yüzeyindeki proteinli eksuda ile birleşerek koruyucu tabaka oluşturur. Karbenoksolon Sodyum İntestinal mukusun sekresyon ve viskositesini artırır
 44. 44. PROSTAGLANDİN ANALOGLARI: MİSOPROSTOL c-AMP nın yapımını azaltırlar “Sitoprotektif” etkisi mevcuttur Bazal, nokturnal ve uyarılmış asid salgılanmasını inhibe ederler. NSAI ilaçların neden olduğu gastrik-mukozal hasarı önlemek için kullanılırlar.
 45. 45. Helicobacter Pylorii ENFEKSİYONUNUN TEDAVİSİ Gram negatif bir basildir. Gastrit Mide ve duedonum ülserleri Gastrik adenokarsinoma Gastrik B-hücreli lenfoma
 46. 46. Helicobacter Pylorii ENFEKSİYONUNUN TEDAVİSİ Çabuk rezistans kazandığı için tek antibiyotikle tedavi önerilmez. Genel olarak uygulanan 14 günlük üçlü tedavidir. H. Pylorii enfeksiyonunun tedavisinden sonra ülser nüksleri çok azalmıştır
 47. 47. H. Pylorii eradikasyonu için tedavi alternatifleri Üçlü tedavi alternatifleri: Aşağıda verilen antibiyotiklerden ikisi Amoksisilin günde 2 kez 1 g Klaritromisin günde 2 kez 500 mg Metronidazol günde 2 kez 400 mg PPI : Omeprazol 2 x 20 mg/gün veya Lansoprazol 2 x 30 mg/gün veya Pantoprazol 2 x 40 mg/gün
 48. 48.  HPnin saptanmasından sonra 2 hafta süre ile1- Proton pompa inhibitörü (Lansoprazol, Omeprazol) (Sabah, akşam)2- Amoksisilin 1 gr tablet (Sabah-Akşam)3- Klaritromisin 500mg Tablet (Sabah-Akşam) Daha sonra genellikle tekdoz (günde 1 defa) sadece Lansoprozol ( yada Omeprazol ) ile 1 yada 2 ay tedaviye devam edilir. Bu tedaviden sonra çoğunlukla 6 ay kadar H2 reseptör Blokerleri ( Famotidin,Ranitidin v.s.) ile idame tedavisi verilebilir.
 49. 49. Cerrahi tedavi endikasyonları Tıbbı tedaviye cevap alınmaması ve ülserin nüks etmesi: Medikal tedavi etkin ve düzenlimi ?H.pylori eradikasyonu yapılmış mı?Sigara bırakılmış mı?Z.E. sendromu araştırılmış mı? Komplikasyonlar , perforasyon, kanama, obstrüksiyon D. Ulcerle beraber gastrik ülser
 50. 50. DUODENAL ÜLSER – CERRAHİ TEDAVİ Perforasyon: *Basit sütür *Definitif cerrahi Kanama: *Gastroduodenotomi + transfiksiyon sütürü + – Trunkal vagotomi (TV) + piloroplasti – TV + antrektomi + gastrojejunostomi (GJ) Obstrüksiyon: *Subtotal gastrektomi + GJ – TV + antrektomi + GJ – TV + drenaj (GJ veya piloroplasti) – PGV + dilatasyon veya drenaj – Yüksek selektif vagotomi – Laterjet siniri korunur
 51. 51. CERRAHİ TEDAVİ Rezeksiyonlar: Subtotal gastrektomi; Gastroduodenostomi Billroth I, Gastrojejenostomi Billroth II Vagotomi Trunkal veya selektif vagotomi ; gastrojejenostomi , Pyloroplasti; Heineke mikulicz, Finney, Jabulay Proksimal gastrik vagotomi Posterior trunkal vagotomi + Anterior seromyotomi Vagotomi+antrektomi
 52. 52. Cerrahi karar Etkili resustasyona cevap vermeyen kanama %50 den fazla kan kaybına sebep olmuş kanama – 24 saatte 4-6 ünite kan replasmanı – 48-72 saat içinde 6-8üniteden daha fazla transfüzyon gerektiren hastalar Şok bulguları Kardiyovasküler bulguların değişmesi  2 saat içinde NDS’nın 10/dk artması,  CVP’nin 2 cm.den fazla düşmesi,  TA’in 15-20 mmHg düşmesi Duran bir kanamanın 250 ml.den daha fazla olarak yeniden başlaması
 53. 53. Cerrahi karar Hastaya-etyolojiye ait faktörler – Yaş > 60 – Komorbitide varlığı – Ülserin yeri  Küçük kurvaturada proksimal yerleşim  Duodenal posterior ülser – Başvuru anında anemi varlığı  Hb≤8 mg/dl
 54. 54. Girişim tipi  Duodenal ülser – Direk kanamaya müdahale  Transfiksiyon dikişi (Oversewing)  Gastroduodenal arter bağlanması – Ülser zemininde üç noktadan bağlama – Ekstraduodenal bağlama tek bağlama – Sup. Pankreatikoduodenal arterle birlikte bağlanması
 55. 55. – Asit baskılayıcı girişimler  Vagotomi  BTV  Selektif vagotomi – Piloroplasti +/- transfiksiyon süturu – Piloromiyotomi – Antrektomi  Proksimal gastrik vagotomi
 56. 56. Girişim tipi Mide ülseri – Wedge rezeksiyon – Subtotal gastrektomi – Total gastrektomi – + Vagotomi – Prepilorik ülser – Duodenal ülser eşlik ediyorsa – Histopatolojik inceleme!
 57. 57. KANAMA: KANAMA: Duodenal ülser kanaması ülserli hastaların %15-20 gözlenir. Kanama genellikle ülserin duodenumarka duvarında gastroduodenal artar ve dallarından birinin erozyone uğraması sonucu mg. KLİNİK: Hematemz Melena Hipovolemi bulguları Epigastrik ağrı TEŞHİS Teşhis , ayırıcı teşhis ve müdahale günümüzde endoskopi ile yapılır.
 58. 58. TEDAVİ Ülserlerin yaklaşık 3/4 alınan medikal önlemlerle durur ancak, %25 i cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyar. Hastaya damar yolu açılır. ( R.L verilir.) Uygun kan tranfüzyonu başlanır sıvı ve elektrolit tedavisi H2 resep blokeri verilir. N.G. uygulanır. Endoskopik olarak : Laser, Bipolar elektrokuagülasyon, skleroterapi uygulanır. CERRAHİ ENDİKASYONLAR Resistasyona cevap vermeyen kanama (4000 ml kana rağmen). 500 mL/fazla kan ihtiyaclar Tekrarlayan kanamalar: (II. Başvuru veya yatış esnasında) Hipovolemi tolere edemiyen CVI li hastalar ve nadir kan gruplu hastalar
 59. 59. CERRAHİ TEDAVİ Dudodenal ülser kanamalarında en sık uygulanan girişimler – Trunkal vagotomi + pyloroplasti +transfiksiyon süturu – Trunkal vagotomi + antrektomi ve/veya transfiksiyon süturu – PGV + duodenotomi + transfiksiyon suturu (Stabile, 2000) Gastroenterol Clin North Am 2000 Mar; 29(1): 189-222
 60. 60. PERFORASYON: Duodenum ön yüz ülseri duvarı erozyone uğratarak perforasyona neden olur. Bu hastaların %5-10 gelişir. KLİNİK: Ani gelişen epigastrik ağrı. Akut karın: Önce kimyasal peritonit sonra bakterityel peritonite çevrilim Mide içeriğinin sağ kolik oluktan aşağı inmesi Akut apandisite karışır. TEŞHİS Lökosit çoğunda 15000/mm3 ve üzerinde Ayakta direk batın grafisinde vakaların 2/3 de serbest hava.
 61. 61.  MEDİKAL TEDAVİ Damar yolu açılır. Sıvı -elektrolit tedavisine başlanır Geniş spektrumlu antibiyotikler verilir. NGS takılır. Mide içeriği aspire edilir. CERRAHİ TEDAVİ Primer sütür Primer sütür + PGV. (pylorda darlık yoksa) Primer sütür + T.V + Drenaj
 62. 62. PİLOR STENOZU Kronik ülserler pylorda darlığa sebep olarak mide çıkışını engellerler. Hasta başlangıçta mide tonusu ile bunu yenmeye çalışırsa da sonra dilate olarak pelvis içini dolduran çanak mide gelişir. KLİNİK Provake kusmalar (Hipokloremik, Hipokalemik Alkaloz) ........... Epigastrik dolgunluk ve ağrı Ülser şikayeti FİZİK MUAYENE Klepotaj; yemekten 3 saat sonra bile çalkantı sezi TEŞHİS Baryumlu grafi ve Endoskopi (Kar yada manzarası )
 63. 63.  TEDAVİ Balon dilatasyonuna cevap alınmazsa Vagotomi + antrektomi + gastrojejunostomi Vagotomi + drenaj PGV + HM pyloroplasti
 64. 64. PENETRASYON Ağrı devamlıdır ve sırta vurur. Medikal tedaviye cevap vermez. Pankreasa penetre olurlar. Akut pankreatit , Duodenal arter penetre olup kanama yapar
 65. 65. GASTRİT Bu terim stres ülserleri , hemorajik gastrit , alkalen gastrit ve nüks gastrit gibi terimleri içine alan jenerik bir isimdir. Etyoloji şok, sepsis ,yanık : Stres ülserleri (Curling ülserleri) İlaçlar: Alkol, aspirin NSAE Kardiak cerrahi Genel debilite ve malnutrisyon KLİNİK: Kanama hafif- şok kadar gidebilir. TEŞHİS: Anamnez ve endoskopi
 66. 66. TEDAVİ: Profilaksi ; risk altında bulunan hastaların mide PH 4 nü üstünde tutacak tedbir ANTİASİTLER: Simetidine göre daha başarılıdır. Özellikle sepsis vakalarında Cimetidin etkili olmuştur. Somatidin ve PG deneme aşamasındadır. İntragasrik adrenalin lavajı Sol gastrik arterde vazopressin verilmesi Kanayan yere elektrokoagülasyon Laser uygulaması CERRAHİ TEDAVİ T Vagotomi + Pyloroplasti, TV+ Antrektomi, Total gastrektomi
 67. 67. Girişim tipi Akut eroziv gastrit – Primer sorun (sepsis, NSAİD vs.) ortadan kaldırılmalı – Cerrahi son çare olmalı – Vagotomi + piloroplasti ve midedeki kanama odaklarının transfiksiyonu? – Total – totale yakın gastrektomi – Mortalite % 50 - 75
 68. 68. ZOLİNGER - ELLİSON SENDROMU Pankreas içinde ve çevresinde bulunan bir gastrinomanın aşırı gastrin salgılaması sonucu oluşan gastrik hipersekresyon ve ve şiddetli peptik ülser diyatezi ile uyumlu sendromdur. KLİNİK: Peptik ülser : Midede birden fazla yerde atipik bölgelerde. Tedaviye direçli komplikasyonu fazla (kanama ve delinme) TEŞHİS: Hem hiperasidite hem de gastrin düzeyinde artış vardır. Gastrin düzeyi 500 qq/ml fazladır. TEDAVİ: H2 reseptör Blokeri + Antikalinejikler , Omeprazol Cerrahi ; mümkünse tümör bulunur ve çıkarılır, dirençli vakalarda total gastrektomi
 69. 69. ERKEN KOMPLİKASYONLAR Kanama Duodenal güdük sızması: Billroth II operasyondan sonra mg. postop 4-5 gün . Duodenal güdükte iskemi , aşırı fibroz, afferent lob obstrüksiyonu ile mg gelişir. Güdükten sızma sonucu akut batın ve sarılık mg Pankreatit; Pankreasa penetre ülserlerin disseksiyonu bağlı olarak pankreas duktal sistemi ve parankim zedelenmesi ile mg 24-48 sa mg Gastrik boşalmada güçlük: Nedeni mekanik bir tıkanıklık olmadan gıdaların barsağa geçişi azalmış veya durmuştur. Vagotomi ve kalan mide parçasının otonisine bağlı olabilir. Karın ağrısı, bulantı ve kusma vardır. Mide grafisinde verilen kontrast madde anastomozdan geçmez. Tedavi : gastrokinetik ilaçlar
 70. 70. GEÇ KOMPLİKASYONLAR DUMPİNG SENDROMU Erken Dumping:Yemeklerden 10-30 dk sonra olurTerleme , Çarpıntı, Halsizlik, Kızarma gibi Vazomotor belirtilerAbdominal ağrı,diyare,bulantı Kusma gibi abdominal belirtiler Geç Dumping:Yemeklerden 2-4 saat sonra olur.Terleme Çarpıntı Halsizlik Kızarma gibi vazomotor belirtiler vardır
 71. 71. Dumping Fizyopatoloji: Midenin rezervuar özelliği ortadan kalktığında hiperosmolar karbonhidratlar ince barsağa ani geçişleri bu tabloyu oluşturmaktadır. Karbonhidrat mideden barsağa ani geçişi intravasküler alandan barsak lümenine sıvı geçişine sebep olur. Bu olayda; Serotonin, GİP, VİP. Vazotensin, gibi intestinal hormonlar salınır. Geç dumpingde ince barsağa geçen yüksek konsantrasyonlu karbonhidratlar enteroglukogon salınımına sebep olur. Bu hormon Beta hücrelerini uyararak aşırı insülin salınımına bu da hipoglisemiye yol açar. Erken dumpingde karbonhidratlar kötüleştirirken geç dumpingde yaralıdır
 72. 72. Dumpingde Teşhis ve Tedavi TEŞHİS: Genellikle klinik olarak konur. Mide boşalmasının sintigrafik çalışmalarla gösterilmesi gerekir. Normal boşalan midede dumpingden uzaklaşır. TEDAVİ: Az az , sık sık gıda alınır., Sıvılar yemekten 30 dk sonra alınır. Konsantre karbonhidrat alımı engellenir. Ocreatide. CERRAHİ TEDAVİ: Billroth II, Billroth I çevrilir. Jejenum ans interpozisyonu
 73. 73. ALKALEN REFLÜ GASTRİT Gastrik cerrahi uygulanan hastaların %5-15 oranında görülür. Hastalarda epigastriumda ağrı, yemekle artar, hasta kusarak rahatlamaz. Kusmalar safralıdır. Fizyoloji: Pilorun sfinkter mekanizmasının ortadan kaldırılması ile intestinal içeriğin mideye reflüsü ile gelişir. Bu konuda safra tuzları suçlanmaktadır. TEŞHİS: Endoskopi yapılarak mukozal biyopsi alınmalı, anastomoz gözden geçirilerek afferent ans. sendromu ekarte edilmeli. TEDAVİ: H2 reseptör blokerleri , Metoclopramid, kolastiramin gibi safra tuzu bağlayıcılar kullanılır. Cerrahi tedavi: Roux Y gastrojejunostomi , Brown anastomoz
 74. 74. AFFERENT LOOP OBSTRÜKSİYONU Billroth II ameliyatında afferent loop un uzun bırakılması ile oluşur Obstrüksiyona yol açan nedenler, bükülme, volvulus, invajinasyon ve internal herniasyondur. Erken postop dönemde stumph açılmasına neden olur. Klinik Karın ağrısı , bulantı, kusma Teşhis: Gastrografin ile yapılan çalışma Tedavi: Distal uç kapatılır. Proksimal uç Roux Y tarzında afferent loop anastomoz edilir.
 75. 75. DİYARE En sık trunkal vagotomiden sonra ortaya çıkar. Nedeni tam bilinmemekle beraber gastrik hipoasidite, mide poşunda fermentasyon sonucubakteri çoğalması azalmış safra tuzları suçlanmakta Tedavi Codein fosfat, Lomotil
 76. 76. NUTRİSYONEL BOZUKLUKLAR Asid sekresyon kapasitesinin azalmasına bağlı Fe eksikliği anemisi , intrensek faktör eksikliğine bağlı Megaloblastik anemi.
 77. 77. MARJİNAL ÜLSER: (ANASTOMATİK ÜLSER) Gastrektomi ve billroth II tipi anastomozu takiben jejunal tarafta görülür. Nedeni: vagotominin tam yapılmaması, ye yetersiz rezeksiyon sonucu asit ve pepsin sekresyonu azaltılamamıştır. Klinik Ameliyattan 10 ay -3 yıl sonra peptik ülser şikayeti , kanama ve perforasyon gibi komplikasyonlar sıktır. Teşhis Endoskopi Tedavi İlk ameliyatın tipine göre değişir. Vagotomi tamamlanır. Rezeksiyon yapılır
 78. 78. TEDAVİ C. Anastomoz ülseri: İlk ameliyat İkinci ameliyat Gastroenterostomi Vagotomi veya rezeksiyon Yetersiz rezeksiyon Rerezeksiyon İnkomplet vagotomi + Revagotomi +rezeksiyon yetersiz rezeksiyon Komplet vagotomi + Total gastrektomiyeterli rezeksiyon Proksimal gastrik Vagotomi + antrektomivagotomi
 79. 79. GASTROJEJUNOKOLİK FİSTÜL Marjinal ülserin komplikasyonudur. Klinik Şiddetli diyare, kilo kaybı, malnütrisyon. Tedavi Fistül ayrılır. Kolon primer kapatılır. Anastomoz eksize edilip. Uygun peptik ülser cerrahisi uygulanır
 80. 80. Diğer Komplikasyonlar BEZOAR FORMASYONU Billroth I ve Billroth II operasyondan sonra görülür. Vagotomi etkisi , mide motilite bozukluğu , anastomozun çalışmasıdır. GASTRİK REMNANT KARSİNOMU Ameliyattan 15-20 yıl sonra uygulanır. Faktörler: Alkalen reflü gastrit, vagotomi, Nitratların Nitrosaminlere .dönüşmesi, H. Pylori Teşhis Gastroskopi+ Biyopsi Tedavi Remant çıkarılır. Komşu jejenum ve duodenum rezeke edilir. SAFRA TAŞI Vagotomi nedeni ile staz, safra asit emiliminin azalması
 81. 81. MİDE TÜMÖRLERİ BENİGN TÜMÖRLER Bunlar epitel ve mezenkimal dokudan kaynaklanır. Epitel kökenli, Adenomatöz polipler; çapı büyüdükçe ve multıpl oldukça malign transformasyon şansı artar. Mezenkimal orjinliler; Leiomyoma, nörojenik tümörler, fibron ve lipomlardır. Ya tesadüfen yada GİS kanaması ve pilor obstrüksiyonu ile ortaya çıkar. biyopsi alınır. Küçük ve tek polipler endoskopik olarak çıkarılır. Çok sayıda ise malignleşme potansiyeli olduğundan parsiyel gastrektomi yapılır.
 82. 82. MALİGN TÜMÖRLER: Mide tümörlerinin %95’i karsinom, %4’ü lenfoma, %1’i leiomyosarkom Tüm dünyada insidansını giderek azalmasına rağmen halen özellikle Japonyada önemli bir sağlık problemidir. 40 yaş altında nadirdir. Ortalama yaş 63 olur. E/K oranı 2/1 dir.
 83. 83. Etyoloji Çevre faktörü: Amerikaya göç eden I kuşak Japon larda II. Kuşaktan sık görülür. Sosyo ekonomik durum: Kötü olanlarda yüksektir. Diyet: hayvani gıdadan fakir Nişastadan zengin beslenenlerde , tütsülenmiş tuzlanmış balık yiyenlerde fazladır. Nitrat tuzları midede bakterilerin etkisi ile redüksiyona uğrar sonuçta kanserojen nitrosamitler oluşur. Heredite: Ailede ca olanlar ve kan grubu A olanlarda fazladır. Meslek: Madanci, Asbant ve maden işçilerinde yüksektir. Pernisiyon anemi: Atrofik gastrik: Risk 3-4 kat yüksek risk faktörü Hipokloridri ve intestinal metaplazidir. Adenomaz polip: Büyük ve multipl olması Geçirilmiş gastrik operasyonlar H.Pylori
 84. 84. PATOLOJİ Makroskopik olarak Polipoid tip: Daha çok kardia ve fundusta Ülseratif tip: Daha çok küçük kurvatur. Preplorik bölgede İnfiltratif tip:
 85. 85.  KLİNİK: Abdominal rahatsızlık, postprandialdir. Epigastrik dolgunluk vardır. İştahsızlık ve ete karşı tiksinti Kilo kaybı Bulantı kusma: Hematemez. FİZİK MUAYENE Epigastrik kitle Sol supraklavikular LAP: Wirchow nodulu Blumner rafı: (Douglasta solid peritoneal tümör) Overe metastaz. Krukenberg tümör Asit: noduler hepatomegali
 86. 86. TEŞHİS Anemi %65 vakada pozitif. Çift konrast mide duodenumu grafisi: Dolma defekti, rijidite. Ülser nişhi , Endoskopi: Lezyon görülür Biyopsi alımı: Mide suyunda atipik hücre araştırma, US, BT.
 87. 87. EVRELEME EVRE I: Lezyon mukoza ve submukoza EVRE II: Lezyon muskularis propriyaya ulaşmış EVRE III: Lezyon muskularis propriaya (+) LAP EVRE IV: Lezyon serozaya ulaşmış çevreye ve uzağa metastaz.
 88. 88. TEDAVİ Genel durum kötü ve peritonitis karsinomatoza olmadıkça Eksplorasyon yapılmalı Erken Mide ca ve mide distalinde: Radikal distal subtotal gastrektomi (%80) Mide proksimalinde ve kardia: Total gastrektomi Palyatif rezeksiyon tümör çıkarılabiliyorsa. Gastroentertomi: Tümör çıkarılamıyorsa. Kemoterapi 5 FU kullanılır. 5 yıllık survi: mide ca : %5-12 . Erken mide ca : %50-90 dir.
 89. 89. GASTRİK LENFOMA (Non Hodking lenfomanın en sık görülen tipi): %2 mide kanserine çok benzer yalnız semptomlar daha hafiftir. Tümör submukozal invaze ederse kesin sınırlarını saptamak zordur. Ortalama tümör çapı 10 cm dir.Kesin tanı: Gastroskopi ve biyopsi ile konur.Lokalize vakalarda radiakal subtotal gastrektomi + radyoterapi,diffüz vakalarda kemoterapi + radyoterapi,
 90. 90. GASTRİK LEYOMİYOSARKOM: %1 oranında görülür. Santral nekroz nedeni ile ülserleşerek GİS kanamalara yol açar ve karın ağrısı vardır. Teşhis: Baryumlu mide duodenum grafisi ve gastroskopi ile konur. Tedavi: Geniş rezeksiyon: Tümör kalmayacak şekilde 5 yıl survi %50

×