(Rúbrica lectura en veu alta i exposició oral)

8,704 views
8,700 views

Published on

1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
 • M'ha agradat la rúbrica de la Lectura en Veu Alta. L'agafo com a model, amb modificacions, per fer la meva. Gràcies.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
8,704
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,472
Actions
Shares
0
Downloads
219
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

(Rúbrica lectura en veu alta i exposició oral)

 1. 1. Montserrat Bertran DUES MOSTRES DE RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ • LA LECTURA EN VEU ALTA • L’EXPOSICIÓ ORAL1. RÚBRICA PER AVALUAR LA LECTURA EN VEU ALTA. CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR1.1. JUSTIFICACIÓEn la lectura en veu alta l’alumne ha de saber que es llegeix per transmetre alguna cosa a algú i que, per tant, l’acte llegir vaacompanyat d’alguna intenció. Per exemple, • El periodista llegeix les noticies. Vol informar. • Un conta contes llegeix un conte. Vol implicar i/o commoure al seu públic. • Un poeta vol commoure quan llegeix poesia. • El director d’un banc comunica a l’assemblea d’accionistes els beneficis o les pèrdues que el darrer any ha tingut l’empresa. • Un polític fa el mateix quan vol que arribi el seu missatge. Vol convèncer, aclarir, criticar, alguna que altra vegada proposar, denunciar, explicar • …Tenint en compte els diferents propòsits de lectura, la rúbrica que proposo està pensada per avaluar la lectura en veu alta d’unconte. Per tant, la intencionalitat del lector serà, entre d’altres, la d’implicar i commoure l’auditori. 1
 2. 2. Montserrat Bertran1.2. RÚBRICA PER AVALUAR LA LECTURA EN VEU ALTA Execel.lent Satisfactori Moderadament bé Domini insuficient 4 100% 3 75% 2 50% 1 25%Dicció Hi ha hagut una bona El text s’ha entès bé, El text ha costat El text ha estat llegit articulació i pronuncia però amb alguns errors d’entendre. Algunes amb poca claredat. No de tots el sons vocàlics d’articulació i paraules no s’han s’ha entès. i consonàntics. pronuncia:1 neutralitza captat. la o. No domina el sistema En general no fa les vocàlic: no distingeix vocals obertes, fa obertures, ni les alguna neutralització neutres de la o.Fluïdesa La lectura s’ha fet La lectura ha estat Al llegir s’han canviat i No hi ha hagut adequadament. No hi adequada tot i que hi s’han omès alguns seguretat en la lectura. ha hagut ni pauses, ni ha hagut errors mots. equivocacions al llegir (desfiguracions i A voltes es mostrava les paraules canvis) en la lectura S’ha entrebancat en dubte i en ocasions d’algunes paraules. algunes paraules. s’ha deletrejatRitme S’ha llegit a una S’ha llegit a una No s’ha fet una No s’han respectat els velocitat adequada, ni velocitat adequada interpretació adequada signes de puntuació. molt ràpid, ni molt lent. però amb alguns errors dels signes de en els signes de puntuació. No hi ha hagut un S’ha mantingut el ritme puntuació. ritme coherent amb el1 Els indicadors d’aquest criteri dependran del coneixement i domini que tinguin els alumnes de la llengua. Depèn de la llengua d’origen i dels trets diferencials amb elcatalà es posaran uns o altres indicadors. 2
 3. 3. Montserrat Bertran adequat segons el que Hi ha hagut canvis de Hi ha vacil·lació, que requeria el text: requeria cada fragment ritme inadequats al pauses i retrocessos excessivament ràpida i segons la llarg de la lectura. en la lectura o lenta. intencionalitat de cada personatge. S’ha respectat la puntuació.Veu Hi ha hagut una bona En general s’ha llegit S’ha pogut seguir el No s’ha llegit amb prou adequació de la amb bon volum de veu. text, però s’han forçat força. No s’ha projectat modulació de la veu, les cordes vocals i s’ha la veu i no se l’ha segons cada En algunes ocasions notat exagerat i poc sentit. personatge i/o situació. s’ha perdut força, però natural, o massa fluix i hi ha hagut capacitat sense projectar. S’ha utilitzat un volum de recuperar el volum. de veu adequat. Tot l’auditori podia seguir perfectament la lectura.Interpretació emotiva del El lector ha aconseguit, La lectura no ha estattext a través d’una lectura feta de forma expressiva i plena expressiva, no hi ha d’emotivitat, que el hagut emotivitat i no receptor captés els s’ha captat el missatge sentiments dels personatges i el missatge del conte. 3
 4. 4. Montserrat Bertran 2. RÚBRICA EXPOSICIÓ ORAL2 Amb aquesta rúbrica podem avaluar l’exposició oral formal dels alumnes. Hi ha algun apartat que cal acabar d’afinar. 2.1. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL - COMPONENT ESTRATÈGIC Molt bé Bé Acceptable Ha de millorar 4 3 2 1 Té una bona postura Té bona postura i es nota que és Els moviments que fa no sempre són Té una postura massa rígida. No utilitza i els moviments que fa són naturals. conscient de la necessitat de gestualitzar. naturals i en ocasions dóna l’esquena gestos per interactuar amb l’audiència i Utilitza gestos que transmeten Però li falta un punt de naturalitat i a l’auditori. Utilitza només alguns gestos facilitar la comprensió del discurs.Gestualitat predisposició per interactuar amb desimboltura. per interactuar amb l’audiència i facilitar Els moviments que fa no són naturals. l’audiència i que faciliten la comprensió la comprensió del discurs. Té algun tic Mostra nombrosos tics gestuals del discurs. gestual que demostra un cert neguit o inseguretat.Mirada Estableix contacte visual En ocasions, perd el contacte visual amb Només manté contacte visual amb la No estableix contacte visual amb el públic amb tots els membres del públic mentre l’auditori o només mira una part del primera fila de públic o amb alguna mentre dura l’exposició. No adapta dura l’exposició i adapta el discurs a les públic. persona concreta. el discurs a les reaccions reaccions que observa No sempre adapta el discurs a les que observa en l’audiència. en l’audiència. reaccions que observa en l’audiència.Volum El volum i l’entonació són adequats. El El volum algunes vegades Falla el volum o l’entonació. El volum és excessivamenti entonació missatge és percebut per tots els és adequat i d’altres és excessivament alt alt o baix. L’entonació és monòtona, no membres de l’audiència al llarg de tota o baix. Només a estones l’entonació és variada. la presentació. L’entonació no és és variada. monòtona, és variada.Ritme El ritme és adequat, ni massa lent ni El ritme algunes vegades El ritme és inestable. El ritme és excessivamenti pronúncia massa ràpid. és adequat i d’altres és excessivament La pronúncia dels sons és fosca i dificulta ràpid o lent. La pronúncia Per regular-lo, va més a poc ràpid o lent. la comprensió de les paraules. dels sons i les síl·labes és descurada i fa a poc en els moments clau En alguna ocasió hi ha algun error en la incomprensible i fa pauses que remarquen mots o pronúncia dels sons la major part del missatge. separen idees. La pronúncia dels sons i les síl·labes és2 Font: adaptació de la rúbrica extreta de COMcomunicar (Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya) 4
 5. 5. Montserrat Bertran clara i correcta. Els documents impresos, les diapositives, Els documents impresos, Hi ha algun error en els documents i/o Els documents impresos, les diapositives, etc., presenten nombrosos errors de les diapositives, etc., no presenten errors presentacions, però això no dificulta la etc., presenten alguns errors de forma o forma i de contingut. No tenen una unitat de forma ni de contingut. Tenen una comprensió. de contingut. No sempre tenen una unitat d’estil i enterboleixenMitjans unitat d’estil i són útils per millorar la d’estil i a vegades enterboleixen la la comprensió de l’exposició. comprensió de l’exposició. comprensió de l’exposició.de suportRecursos orals Utilitza nombrosos i variats recursos orals Utilitza algun recurs oral, sobretot Intenta utilitzar algun recurs oral però no No utilitza cap mena de recurs oral. que ajuden a l’auditori a seguir el discurs: l’exemple. en té domini. fa servir exemples, té sentit de l’humor i utilitza algun acudit... A estones capta l’atenció, però no implica l’auditori. No capta l’atenció, no implica l’auditori en Capta l’atenció, implica l’auditori, A estones, capta l’atenció, implica la comunicació i no adapta el discurs als n’observa les reaccions i adapta el l’auditori, n’observa les reaccions i interessos dels destinataris. discurs als interessos dels destinataris. adapta el discurs als interessos dels destinataris. 5
 6. 6. Montserrat Bertran2.2. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL - COMPONENT DISCURSIU Molt bé Bé Acceptable Ha de millorar 4 3 2 1CoherènciaCohesió Sentén perfectament tot el que explica. Es percep algun error, però és poc En ocasions, costa entendre No s’entén el que vol explicar. ElAdequació El missatge és clar, concís i precís. significatiu. el que explica. El missatge missatge conté un excés d’incisos o té algun contingut superflu. construccions Utilitza el vocabulari adequat al tema que aporten informació supèrflua o òbvia. L’orador inclou un apartat de conclusió on El discurs inclou un apartat En el discurs només es fa un El discurs no inclou resumeix els arguments més importants de conclusió però només exposa una part acomiadament. cap apartat de conclusió ni del tema exposat. dels arguments del tema exposat. d’acomiadament.Conclusió Fa un acomiadament. Fa acomiadament. 6
 7. 7. Montserrat Bertran2.3. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL - COMPONENT LINGÜÍSTIC Molt bé Bé Acceptable Ha de millorar 4 3 2 1 Empra un lèxic adequat No sempre empra un lèxic adequat al Fa molts errors de lèxic No empra un lèxic adequat al tema, a l’audiència, al grau de tema, a l’audiència, al grau de formalitat i al tema, a l’audiència, al grau formalitat i al propòsit al propòsit de la comunicació. de formalitat ni al propòsitVocabulari de la comunicació. de la comunicació. El vocabulari és correcte i ric. Vocabulari variat però amb algun error. Vocabulari pobre i amb algun error. Construeix les frases correctament. Evita Fa algun error, però això no dificulta en Comet algun error en la construcció de Construeix frases les oracions massa llargues, cap cas la comprensió de l’exposició. les frases. incorrectes o incompletes. Utilitza no utilitza mots crossa A vegades, no les acaba. oracions massa llargues, mots crossa iSintaxi ni tics lingüístics. En alguns casos, utilitza oracions massa tics lingüístics que dificulten la llargues, mots crossa o tics lingüístics. comprensió del missatge. 7
 8. 8. Montserrat Bertran2.4. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL - COMPONENT SOCIOLINGÜÍSTIC Molt bé Bé Acceptable Ha de millorar 4 3 2 1 Sha ajustat al temps establert. Sha excedit o li ha mancat temps, però Ha fallat bastant en la gestió del temps. Ha acabat molt ràpid no gaire. o ha utilitzat molt més temps del previst.Temps Respon amb rigor En alguna ocasió ha dubtat i no ha estat No sempre respon amb rigor No respon amb rigor ni coneixement les i coneixement les preguntes que originen rigorós en la seva resposta. i coneixement les preguntes que originen preguntes l’exposició i les que li formula l’audiència, l’exposició que originen l’exposició niDomini un cop finalitzat el discurs. o les que li formula l’audiència, les que li formula l’audiència, un cop finalitzat el discurs. un cop finalitzat el discurs.del tema 8

×