Vaikiyam

5,101 views

Published on

4 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,101
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
562
Comments
4
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vaikiyam

  1. 1. Disedikan oleh : Pn.Parames Kuala Lumpur š츢Âõ «¨Áò¾ø 7. ¯¨Ã - º¨ÀܼĢø-¬º¢Ã¢Â÷ -1. «Ãõ - ¸ò¾¢¨Âò ¾£ðÊÉ¡÷ _______________________________________ __________________________________________ 8. ¯¨È - ¸¡¸¢ò¨¾ - ¨Åò¾¡÷2. «Èõ - À½ò¨¾ - ¦¸¡Îò¾¡÷ _______________________________________ __________________________________________ 9. ±Ã¢ - Ìô¨À¸¨Ç - ¦¿ÕôÀ¢ðÎ -±Ã¢ò¾¡÷3. «¨Ã - ÀÆò¨¾ - ¦ÅðÊÉ¡÷ ________________________________________ __________________________________________ 10. ±È¢ - À¨ÆÂ4. «¨È - Å£ðÊø - º¡Âõ ⺢ɡ÷ __________________________________________ __________________________________________ 11. ²Ã¢ - Á£ý¸û – À¢Êò¾¡÷5. þ¨Ã - §¸¡Æ¢ìÌ - §À¡ð¼¡÷ _________________________________________ __________________________________________ 12 ²È¢ - ÌÃíÌ - ²È¢ÂÐ6. þ¨È - ¾¢ÉÓõ -ŽíÌÅ¡÷ _________________________________________ __________________________________________
  2. 2. Disedikan oleh : Pn.Parames Kuala Lumpur 13. ¸Ã¢ - ÐõÀ¢ì¨¸ 21. «ÕóÐ - ¿£÷ __________________________________________ __________________________________________ 14 ¸È¢ - º¨Éò¾ - Õº¢Â¡¸ 22 «ÚóÐ - ¸Â¢Ú1 _________________________________________ _________________________________________ 15. ¸¨Ã - ¸¼Ä¢ý - µÃò¾¢ø – ÀóÐ 23. ̨à - ¾¢Õ¼¨Éì ¸ñ¼ - ¿¡ö _________________________________________ _________________________________________ 16. ¸¨È - н¢Â¢ø - ÀðΠŢð¼Ð 24. Ì¨È - ¿ñÀ÷¸¨Ç – ÜÈìܼ¡Ð _________________________________________ _________________________________________ 17. Àâ - ºÅ¡Ã¢ - ¦ºö§¾ý 25. Á¡Ã¢ - ¦ÅûÇõ ²È¢ÂÐ _________________________________________ _________________________________________ 18. ÀÈ¢ - ÀØò¾ô ÀÆí¸¨Ç 26. Á¡È¢ - ¨À þ¼õ - Å¢ð¼Ð _________________________________________ _________________________________________ 19. «Ã¢ - ¸¡ö ¸È¢¸¨Ç 27. ¦À¡Ã¢ - Á£¨É - ¯ñ§¼ý _________________________________________ _________________________________________ 20. «È¢ - áø¸¨Ç Å¡º¢òÐ -¾¸Åø¸¨Ç 28. ¦À¡È¢ - §Á¡¾¢Ãò¾¢ø - ¦ÀÂ÷ _________________________________________ _________________________________________
  3. 3. Disedikan oleh : Pn.Parames Kuala Lumpur 29. ¬É¢ - Á¡¾õ 37. ¸É¢ - ÀÆõ __________________________________________ __________________________________________ 30 ¬½¢ - ÍÅâø 38 ¸½¢ - âÁ¢ìÌû Å¢¨ÄÔÂ÷ó¾ - ¦À¡Õû¸û _________________________________________ _________________________________________ 31. ÀÉ¢ - ¦Å¢ø - ¯Õ¸¢ÂÐ 39. ¾É¢ - ¡ռÛõ - §Àº¡Áø _________________________________________ _________________________________________ 32. À½¢ - ¬º¢Ã¢ÂḠ- Å¢ÕõÒ¸¢§Èý 40. ¾½¢ - ¿£÷ -¾¡¸ò¨¾ _________________________________________ _________________________________________ 33. ÁÉõ - §¿¡ÌõÀÊ - ¦ºÂøÀ¼ìܼ¡Ð 41. «¨Ä - ¸¼Ä¢ý - «¾¢¸Á¡¸ _________________________________________ _________________________________________ 34. Á½õ - âì¸ÙìÌ - þÕôÀ¾¢ø¨Ä 42. «¨Æ - Ţơ×ìÌ _________________________________________ _________________________________________ 35. «ýÉõ - ÀȨŠ43. §¸¡Ä¢ - º¢ÚÅ÷¸û- Å¢¨Ç¡ξø _________________________________________ _________________________________________ 36. «ñ½õ - ¸£§Æ - Ӹšö - ¸¡Âõ ²üÀð¼Ð 44. §¸¡Æ¢ - þ¨Ã §¾Ê «¨Æó¾Ð _________________________________________ _________________________________________
  4. 4. Disedikan oleh : Pn.Parames Kuala Lumpur 45. À¨º - ÀÂýÀÎò¾¢ - ´ðÊÉ¡ý 53. Ðì¸õ - þÈôÒî ¦ºö¾¢¨Â __________________________________________ __________________________________________ 46 À¡¨º - ¿£ñ¼ 54. àì¸õ - «ÇÅ¡É - ¯¼ø¬§Ã¡ì¸¢Âò¾¢üÌ _________________________________________ _________________________________________ 47. ºð¨¼ - Ò¾¢Â - «½¢ó¾¡ý 55. ¿Ê - ¿¡¼¸ò¾¢ø - ¿Êò¾¡÷ _________________________________________ _________________________________________ 48. º¡ð¨¼ -̾¢¨Ã¨Â -«Êò¾¡÷ 56. ¿¡Ê - ¦Àü§È¡¨Ã þÆó¾ - ¦ºýÈ¡ý _________________________________________ _________________________________________ 49. Á¨Ä - ²Úõ À¢üº¢Â¢ø ®ÎôÀð¼É÷ 57. Àø - þÕ §Å¨Ç - ÐÄìÌÅ¡ý/Å¡û _________________________________________ _________________________________________ 50. Á¡¨Ä - âì¸¨Ç - ¦¾¡Îò¾¡÷ 58. À¡ø - ¯¼ø ¬§Ã¡ì¸¢Âò¾¢üÌ _________________________________________ _________________________________________ 51. Á¾õ - ¡¨É - Á¢¾¢òÐì ¦¸¡ýÈÐ 59. ¾Ê - ÀÂýÀÎò¾¢ ¿¼ôÀ¡÷ _________________________________________ _________________________________________ 52. Á¡¾õ - ÅÕ¼ò¾¢ø - ̨Èó¾ ¿¡ð¸û 60. ¾¡Ê - ¿£ÇÁ¡¸ þÕìÌõ _________________________________________ _________________________________________
  5. 5. Disedikan oleh : Pn.Parames Kuala Lumpur 69. «½¢ - ¾¢ÉÓõ -à ¬¨¼¸¨Ç 61. ÓÊ - ¸ð¨¼Â¡¸ / ¿£ÇÁ¡¸ __________________________________________ __________________________________________ 70. ¬½¢ - À¼ò¨¾ Á¡ð¼ - ÍÅâø 62. ãÊ - À¡¨É¢ý - ãÊÉ¡÷ _________________________________________ _________________________________________ 71. źõ - À½ô¨À - þÕó¾Ð 63. ¦ÀðÊ - À¨Æ ¦À¡Õð¸¨Ç - §À¡¼¡÷ _________________________________________ _________________________________________ 72. Å¡ºõ - §Ã¡ƒ¡ ÁÄâý - ¸Å÷ó¾Ð 64. §ÀðÊ - Àò¾¢Ã¢ì¨¸ ¿¢ÕÀ÷ - ¸ñ¼¡÷ _________________________________________ _________________________________________ 73. «¨É - ¾¡ö ¾ý À¢û¨Ç¨Â 65. ÁÊ - н¢ _________________________________________ _________________________________________ 74. ¬¨½ -«ÃºÃ¢ý - ¸¡ÅÄ¡Ç¢ - º¢¨È¢ø 66. Á¡Ê - ¸£§Æ þÈí¸¢ Åó¾¡ý/Å¡û _________________________________________ _________________________________________ 75. ÒðÎ - º¡ôÀ¢Îžü¸¡¸ - ¾Â¡÷ ¦ºö¾¡÷ 67. ÍÎ - ¾£Å¢ÃÅ¡¾¢¸¨Çò ÐôÀ¡ì¸¢Â¡ø _________________________________________ _________________________________________ 76. âðÎ - ¸¾¨Å âðÊÉ÷ 68. ÝÎ - ¦Åó¿£÷ - ¦¾Ã¢Â¡Áø _________________________________________ _________________________________________
  6. 6. Disedikan oleh : Pn.Parames Kuala Lumpur 77. ±Ø -¸¡¨Ä¢ø ¾¡Á¾Á¡¸ 85. ÅÉõ - «Æ¢òÐ - ţθû ¸ð¼ôÀθ¢ýÈÉ __________________________________________ __________________________________________ 78. ²Ø - ÅÂÐ 86. Å¡Éõ - ÀȨŸû ÀÈó¾É _________________________________________ _________________________________________ 79. ¦ÅðÊ - ´ðÊÉ¡ý 87. ±Î - Ìô¨À¸¨Ç Ìô¨Àò¦¾¡ðÊ¢ø _________________________________________ _________________________________________ 80. §ÅðÊ - ¸ðÊÉ¡÷ 88. ²Î - ¸¢Æ¢ò¾¡ýû _________________________________________ _________________________________________ 81. ¿¢Äõ - ¸¡ö¸È¢¸û ¦ºÆ¢ôÀ¡¸ 89. ÅÃõ - _________________________________________ _________________________________________ 82. ¿£Äõ -ÀûÇ¢î º£Õ¨¼Â¢ý ¿¢Èõ 90. Å¡Ãõ - ÀûÇ¢ìÌ ÅÃÅ¢ø¨Ä _________________________________________ _________________________________________ 83. ¸üÚ - ¬º¢Ã¢Ââ¼õ - ¦¸¡ñ§¼ý 91. ¸¨¼ - ¦À¡Õð¸û Å¡í¸¢É¡÷ _________________________________________ _________________________________________ 84. ¸¡üÚ - Å£º¢Â¾¡ø - ¸¾× À¼¡÷ ¦ÅÉ 92. ¸¡¨¼ - ÀȨŠþÉò¨¾ _________________________________________ _________________________________________
  7. 7. Disedikan oleh : Pn.Parames Kuala Lumpur 93. ¸ðÊ - н¢¸¨Ç 101. ¦¸¡Î - ÀÃ¢Í __________________________________________ __________________________________________ 94. ¸¡ðÊ - À¡¨¾ ¦¾Ã¢Â¡¾ - ÅÆ¢ 102. §¸¡Î - Òò¾¸ò¾¢ø - ŨÃó¾¡ý/û _________________________________________ _________________________________________ 95. ¸Î - À½ô¨À - þÕó¾Ð 103. «Ê - ¦À¡ö §Àº¢Â - §¸¡Ä¡ø _________________________________________ _________________________________________ 96. ¸¡Î - Á¢Õ¸í¸û 104. ¬Ê - À¡¼ÖìÌ ¿¼Éõ _________________________________________ _________________________________________ 97. «¨º - ¸¡üÚ Å£º¢Â¾¡ø/¿¢Ä¿Îì¸ò¾¡ø 105. ¸Ê - â¨É -¸¡Ä½¢ _________________________________________ _________________________________________ 98. ¬¨º -󾢸¡Äò¾¢ø - À½¢Òâ 106. ¸¡Ê - Ò¾¢Â - µðÊÉ¡÷ _________________________________________ _________________________________________ 99. Ó𨼠- §¸¡Æ¢Â¢ý - ¦À¡È¢ò¾¡÷ 107. ÀÊ - Òò¾¸õ _________________________________________ _________________________________________ 100. ã𨼠- à츢 - ²üȢɡ÷ 108. À¡Ê - À¡¼¨Ä _________________________________________ _________________________________________
  8. 8. Disedikan oleh : Pn.Parames Kuala Lumpur 117. ÀðÎ - Àð¼¡ø ¦ºöÂôÀð¼ - Ò¼¨Å 109. «Ú - ÃõÀò¨¾ì ¦¸¡ñÎ- ÁÃò¨¾ __________________________________________ __________________________________________ 118. À¡ðÎ - §Á¨¼Â¢ø - À¡ÊÉ¡û 110. ¬Ú - ÅÂÐ _________________________________________ _________________________________________ 119. ÌñÎ - 111. ¸Ãõ - þÕ - þ¨½òРŽì¸õ _________________________________________ _________________________________________ 120. ÜñÎ - ÌÕÅ¢¨Â - «¨¼òÐ ÅÇ÷츢ȡ÷ 112. ¸¡Ãõ - º¨Áò¾ _________________________________________ _________________________________________ 121. ¦¸¡Ê - ¸õÀò¾¢ø - ²üȢɡ÷ 113. ¿¸õ -¨¸Å¢ÃÄ¢ý - Ü÷¨Á¡¸ _________________________________________ _________________________________________ 122. §¸¡Ê - 114. ¿¡¸õ - _________________________________________ _________________________________________ 123. ÌðÊ - â¨É¢ý -À¡ø 115. ¸¨Ä - ¾ü¸¡ôÒ - ¸üÚ즸¡û¸¢È¡û/ý _________________________________________ _________________________________________ 124. ÜðÊ - Ìô¨À¸¨Ç 116. ¸¡¨Ä - ±ØóÐ ÌÇ¢ô§Àý _________________________________________ _________________________________________
  9. 9. Disedikan oleh : Pn.Parames Kuala Lumpur 125. «ÄÌ - ÀȨÅìÌì Ü÷¨ÁÂ¡É 133. Üâ - ¬Ô¾í¸¨Çì ¸ÅÉÁ¡¸ __________________________________________ __________________________________________ 126. «ÆÌ - ¸ñÎ ÁÂí¸¢É¡÷ 134. ÜȢ - «È¢×¨Ã¸¨Ç _________________________________________ _________________________________________ 127. «Ç¢ - Å¡í¸¢ì¦¸¡ÎôÀ¾¡¸ ¯Ú¾¢ 135. ¾¨Ä - Å¢Àò¾¢ø - «ÊôÀð¼Ð _________________________________________ _________________________________________ 128. «Æ¢ - ±Ø¾¢Â¢Õó¾ ±Øò¨¾ 136. ¾¨Æ - ¬Î - ¦ºÊ¸Ç¢ý _________________________________________ _________________________________________ 129. «¨Ä - ¸ôÀø ¸¼Ä¢ø ãú¸¢ÂÐ 137. ÀȨŠ- «ÄÌ _________________________________________ _________________________________________ 130. «¨Æ - À¢Èó¾ ¿¡û Ţơ×ìÌ 138. ÀèŠ- Á£ý¸û ¯Â¢÷ Å¡ú¸¢ýÈÉ _________________________________________ _________________________________________ 131. Å¡ø - ¿¡ö - ¸ñ¼×¼ý - ¬ðÊÂÐ 139. ¦¸¡ø¨Ä - Å£ðÊø _________________________________________ _________________________________________ 132. Å¡û - ºñ¨¼Â¢ø - §¾¡øÅ¢ÔüÈ¡ý 140. ¦¸¡û¨Ç - ¸¡ÅÄ¡Ç¢¨Â _________________________________________ _________________________________________
  10. 10. Disedikan oleh : Pn.Parames Kuala Lumpur 141. ¾ý - ¸¡½¡Áø §¾ÊÉ¡ý 149. ¾í¸û - Å£ðÊø ¾¢Õ¼÷¸û __________________________________________ __________________________________________ 142. ¾¡ý - ÌüÈÅ¡Ç¢ «üÈÅý - Å¡¾¡ÊÉ¡ý 150. ¾¡í¸û _________________________________________ _________________________________________ 143. ¾õ - Á¡½Å÷¸û - ¬º¢Ã¢ÂÕ¼ý _________________________________________ 144. ¾¡õ - ¿Ä¨É§Â - Å¢ÕõÒž¡¸ _________________________________________ 145. ´Õ - Ò¾¢Â Òò¾¸õ Å¡í¸¢§Éý _________________________________________ 146. µ÷ - «Æ¸¢Â ¬¨¼ _________________________________________ 147. «Ð - Ã¡Ó Å¡í¸¢Â _________________________________________ 148. «·Ð - µ÷ «Æ¸¢Â ÁÄ÷ _________________________________________

×