Jpnm percubaan tamil k2 2011

8,502 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,502
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
260
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jpnm percubaan tamil k2 2011

 1. 1. SULIT «¨¼Â¡Ç «ð¨¼ ±ñ / À¢ÈôÒô Àò¾¢Ã ±ñ ӨȦÂñ MAJLIS GURU BESAR MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2011 TAHUN 6 BAHASA TAMIL - PENULISAN 037 Julai 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Untuk Kegunaan Pemeriksa 1. ¸ð¼ò¾¢ø ¯ÁÐ «¨¼Â¡Ç «ð¨¼ ±ñ «øÄÐ À¢ÈôÒô Àò¾¢Ã ±ñ ÁüÚõ Bahagian Markah Markah ӨȦÂñ ¬¸¢ÂÅü¨È ±Ø¾×õ. Penuh Diperoleh 2. þó¾ì §¸ûÅ¢ò¾¡Ç¢ø «, ¬, þ ±ýÛõ ãýÚ À¢Ã¢×¸û ¯ûÇÉ. 3. ±øÄ¡ô À¢Ã¢×¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸ « 10 §ÅñÎõ. 4. þ À¢Ã¢Å¢ø, ²§¾Ûõ ´Õ ¾¨Äô¨À ÁðÎõ ¬ 20 ¦¾Ã¢× ¦ºöРި¼ÂÇ¢ì¸ §ÅñÎõ. 5. ¯ÁРި¼¨Âì §¸ûÅ¢ò¾¡Ç¢ø ¯ûÇ þ 30 Å¢¨¼ôÀ̾¢Â¢§Ä§Â ±Ø¾ §ÅñÎõ. Üξġ¸ Å¢¨¼ò¾¡û §¾¨ÅôÀð¼¡ø ±Ø¾¢ «¾¨ÉÔõ þ째ûÅ¢ò¾¡§Ç¡Î JUMLAH 60 þ¨½òÐ ´ôÀ¨¼ì¸×õ. Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak. [ Lihat halaman sebelah037 © 2011 SULIT
 2. 2. SULIT 2 037¦À¡Ðì¸ð¼¨Ç:þ째ûÅ¢ò¾¡û, À¢Ã¢× «, À¢Ã¢× ¬, À¢Ã¢× þ ±É ãýÚ À¢Ã¢×¸¨Çì ¦¸¡ñÎûÇÐ.´ù¦Å¡Õ À¢Ã¢Å¢Ä¢ÕóÐõ ´Õ §¸ûŢ¡¸ ¦Á¡ò¾õ ãýÚ §¸ûÅ¢¸ÙìÌÅ¢¨¼ÂÇ¢ì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ. À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø [ 10 ÒûÇ¢¸û ] š츢Âõ «¨ÁìÌõ Óý ¸ÅÉò¾¢ø ¦¸¡û¸: - ´ù¦Å¡Õ ¦º¡øÖìÌõ ´Õ š츢Âõ ÁðΧÁ «¨Áò¾ø §ÅñÎõ. - ¦º¡ø¨Ä Å¢Çì¸ Ì¨Èó¾Ð ´Õ ÌÈ¢ôÒ¡ø š츢Âò¾¢ø ÀÂýÀÎò¾ôÀðÊÕì¸ §ÅñÎõ. - ¦º¡øÄ¢ý ¦À¡Õû Á¡È¡¾ÀÊ, «¾Û¼ý ¯ÕÒ¸§Ç¡ «¨¼¸§Ç¡ Ţ̾¢¸§Ç¡ §º÷òÐì ¦¸¡ûÇÄ¡õ. - ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¦º¡ø§Ä¡Î §Å¦È¡Õ ¦º¡ø¨Ä þ¨½òÐ, Ò¾¢Â¦¾¡Õ ¦º¡ü¦È¡¼ÕìÌ Å¡ì¸¢Âõ «¨Áò¾ø ܼ¡Ð. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ´ù¦Å¡Õ ¦º¡øÖìÌõ, ¦À¡Õû Å¢ÇíÌÁ¡Ú š츢Âõ «¨ÁòÐì ¸¡ðθ. 1 ÅÄ¢ 2 ÅÆ¢ 3 ¾É¢ 4 ¾½¢037 © 2011 SULIT
 3. 3. SULIT 3 037 Untuk Kegunaan À¢Ã¢× « Pemeriksa_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 30 [ Lihat halaman sebelah037 © 2011 SULIT
 4. 4. SULIT 4 037 À¢Ã¢× ¬ : ÅƢ측ðÊì ¸ðΨà [ 20 ÒûÇ¢¸û ]¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¾É¢ôÀ¼ò¾¢üÌ ²üÀ 80 ¦º¡ü¸ÙìÌì ̨È¡Áø ´Õ ¸¨¾±Øи. ¿¡Á ´ýÉ¡ þôÀÊî §º÷óÐ «ñ½¡, ¿õÁ «ôÀ¡ ±ò¾¨É ÅÕºÁ¡îº¢ ! ̽Á¡ÉÐ ¿õ «¾¢‰¼õ «ôÀ¡ ¿õ§Á¡¼ þÕì¸ÈÐ ÁÉÍìÌ ±ùÅÇ× Á¸¢ú¡ þÕìÌ !037 © 2011 SULIT
 5. 5. SULIT 5 037 Untuk Kegunaan À¢Ã¢× ¬ Pemeriksa______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [ Lihat halaman sebelah037 © 2011 SULIT
 6. 6. Untuk SULIT 6 037KegunaanPemeriksa À¢Ã¢× ¬ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 037 © 2011 SULIT
 7. 7. SULIT 7 037 Untuk Kegunaan À¢Ã¢× ¬ Pemeriksa_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 20 [ Lihat halaman sebelah037 © 2011 SULIT
 8. 8. SULIT 8 037 À¢Ã¢× þ : ¾¢Èó¾ÓÊ×ì ¸ðΨà [ 30 ÒûÇ¢¸û ]¸£ú측Ïõ 1, 2, 3 ¬¸¢Â ¾¨ÄôÒ¸Ùû ²¾¡¸¢Ûõ ´ýȨÉò ¦¾Ã¢× ¦ºöÐ ¸ðΨñØи. ¸ðΨà 120 ¦º¡ü¸ÙìÌì ̨È¡Áø þÕì¸ §ÅñÎõ.1 ¾¸Åø º¡¾Éí¸Ç¢É¡ø ²üÀÎõ ¿ý¨Á ¾£¨Á¸û. «øÄÐ2 “º¡Ã½÷ þÂì¸ò¾¢ý ¦ºÂÄ¡ÇÃ¡É ¿£, ¸¼ó¾ Å¡Ãõ ¯ý ÀûǢ¢ø ¿¨¼¦ÀüÈ º¡Ã½÷ Ó¸¡¨Á ´ðÊ «È¢ì¨¸ ´ýÈ¢¨É ±Øи. «øÄÐ3 ¿¡ý µ÷ þÂó¾¢Ã ÁÉ¢¾ý KERTAS SOALAN TAMAT037 © 2011 SULIT
 9. 9. SULIT 9 037 Untuk Kegunaan À¢Ã¢× þ Pemeriksa___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [ Lihat halaman sebelah037 © 2011 SULIT
 10. 10. Untuk SULIT 10 037KegunaanPemeriksa À¢Ã¢× þ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 037 © 2011 SULIT
 11. 11. SULIT 11 037 Untuk Kegunaan À¢Ã¢× þ Pemeriksa_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 30037 © 2011 SULIT
 12. 12. SULIT 037NO.KAD PENGENALAN /NO.SIJIL KELAHIRANANGKA GILIRAN MAJLIS GURU BESAR MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2011 TAHUN 6 BAHASA TAMIL - PENULISAN 037 Julai 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tulis nombor kad pengenalan atau nombor Untuk Kegunaan Pemeriksa Sijil kelahiran dan angka giliran kamu dalam petak yang disediakan. Bahagian Markah Markah 2. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Penuh Diperoleh Bahagian «, Bahagian ¬, dan Bahagian þ. 3. Jawab semua soalan. « 10 4. Pilih satu tajuk sahaja daripada Bahagian þ. ¬ 20 5. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. Sekiranya þ 30 ruang yang disediakan tidak mencukupi, Sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan.Helaian tambahan (jika ada) JUMLAH 60 hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama kertas soalan pada akhir Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak. [ Lihat halaman sebelah037 © 2011 SULIT

×